Dodaj do ulubionych

SOWIA WOLA - SKR ZNÓW ZAGRAŻA MIESZKAŃCOM

30.10.13, 21:41
CHCIELIBYŚMY POINFORMOWAĆ O NAJNOWSZEJ INICJATYWIE WÓJTA ANTONIEGO KRĘŹLEWICZA ORAZ JEGO WSPÓŁPRACOWNIKÓW UDERZAJĄCEJ W NASZĄ WOLNOŚĆ I PRAWO DO CZYSTEGO ŚRODOWISKA I INFORMACJI PUBLICZNEJ, ORAZ MARNOTRAWIĄCĄ NASZE PODATKI.
W DNIACH 23, 24 ORAZ 25 PAŹDZIERNIKA NA TEREN DAWNEJ BAZY SKR W SOWIEJ WOLI PRZY ULICY SPACEROWEJ BYŁA ZWOŻONA SÓL DROGOWA - OK 300 METRÓW OD GRANICY KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO.
DROGĄ GMINNĄ Z OGRANICZENIEM DO 10 T ZA POZWOLENIEM WÓJTA – KTÓRĄ ZBUDOWANO Z NASZYCH PODATKÓW - PRZEJECHAŁO KILKADZIESIĄT 40 TONOWYCH SAMOCHODYCH ZESTAWÓW.

SÓL WYSYPANA ZOSTAŁA BEZPOŚREDNIO NA ZIEMIĘ, A NASTĘPNIE ŁADOWARKAMI PRZENOSZONA PO WIATĘ, BEZ ŚCIAN BOCZNYCH Z BETONOWĄ WYLEWKĄ, KTÓRA MA JUŻ KILKADZIESIĄT LAT I NIE JEST DO TAKICH CELÓW PRZEZNACZONA.

INFORMACJA JAKĄ UZYSKALIŚMY TELEFONICZNIE W GMINIE CZOSNÓW JEST TAKA, ŻE TO SKŁADOWISKO TO NIE JEST NASZA SPRAWA (MIESZKAŃCÓW), A SÓL MUSZĄ GDZIEŚ SKŁADOWAĆ!!!
W CHWILI OBECNEJ W TYM MIEJSCU ZNAJDUJE SIĘ OKOŁO 1000 TON SOLI DROGOWEJ, PRZYSYPYWANEJ PIASKIEM.
ZAMIESZCZAMY FRAGMENT WYTYCZNYCH ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WYDANYCH PRZEZ GDDKIA, DOTYCZĄCY PRZYGOTOWANIA I SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW DO USUWANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ.
3. PRZYGOTOWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
DO USUWANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ MATERIAŁY STOSOWANE DO USUWANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ POWINNY BYĆ SKŁADOWANE I ZABEZPIECZONE PRZED WPŁYWEM WILGOCI W SPECJALNIE DO TEGO PRZYGOTOWANYCH MAGAZYNACH STAŁYCH LUB NA TYMCZASOWYCH SKŁADOWISKACH TAK, ABY NIE PROWADZIŁY DO DEGRADACJI ŚRODOWISKA NATURALNEGO. WIELKOŚĆ SKŁADOWISK I ICH USYTUOWANIE POWINNY WYNIKAĆ Z WIELKOŚCI SIECI DROGOWEJ, PRZYJĘTEJ TECHNOLOGII PRAC, JAK I WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH.
MAGAZYNY POWINNY BYĆ LOKALIZOWANE NA TERENIE NALEŻĄCYM DO ADMINISTRACJI DROGOWEJ LUB W INNYCH MIEJSCACH W POBLIŻU DRÓG. DOTYCZY TO SZCZEGÓLNIE DRÓG, NA KTÓRYCH ŚLISKOŚĆ ZIMOWĄ USUWA SIĘ NA CAŁYCH CIĄGACH.
3.1. MAGAZYNY STAŁE NA ŚRODKI CHEMICZNE MAGAZYNY STAŁE NA ŚRODKI CHEMICZNE MOGĄ BYĆ WYKONANE Z RÓŻNYCH MATERIAŁÓW TAKICH JAK BETON PREFABRYKOWANY, CEGŁA, PUSTAKI, DREWNO. W PRZYPADKU WYKONANIA Z ELEMENTÓW BETONOWYCH CZY CERAMICZNYCH, ŚCIANY BUDYNKÓW WINNY BYĆ ZABEZPIECZONE PRZED KOROZJĄ PRZEZ IMPREGNOWANIE MATERIAŁAMI BITUMICZNYMI. WIĘŹBA DACHOWA MOŻE BYĆ TEŻ WYKONANA Z INNYCH MATERIAŁÓW, NP. DREWNO, TWORZYWO SZTUCZNE. WYSOKOŚĆ
I POWIERZCHNIA MAGAZYNU POWINNA UMOŻLIWIAĆ SWOBODNĄ PRACĘ SPRZĘTU DO ZAŁADUNKU. DRZWI POWINNY MIEĆ TAKIE WYMIARY, ABY UMOŻLIWIŁY WJAZD POJAZDÓW DOSTARCZAJĄCYCH ŚRODKI CHEMICZNE ORAZ SWOBODNE MANEWROWANIE SPRZĘTU WEWNĄTRZ MAGAZYNU. ZAŁADUNEK MATERIAŁÓW CHEMICZNYCH POWINIEN ODBYWAĆ SIĘ MECHANICZNIE LUB Z SILOSU. PODŁOGA MAGAZYNU POWINNA BYĆ UTWARDZONA, MIEĆ ODPOWIEDNIĄ NOŚNOŚĆ I SPADEK WYNOSZĄCY 2 ÷ 3% W KIERUNKU ŚCIAN. PODBUDOWA (NP. TŁUCZNIOWA, BETONOWA) POWINNA BYĆ POKRYTA NAWIERZCHNIĄ BITUMICZNĄ. MAGAZYN MUSI POSIADAĆ INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ DO OŚWIETLENIA ORAZ EWENTUALNIE INSTALACJĘ TRÓJFAZOWĄ DLA ZASILANIA URZĄDZEŃ DO WYTWARZANIA
SOLANKI I ZAŁADUNKU SOLI, NP. ŁADOWARKI TAŚMOWEJ Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM.
MATERIAŁY DO ZUD MOGĄ BYĆ TAKŻE PRZECHOWYWANE W SPECJALNIE PRZYSTOSOWANYCH DO TEGO CELU SILOSACH.
3.2. MAGAZYNY TYMCZASOWE DO PRZECHOWYWANIA SAMYCH MATERIAŁÓW USZORSTNIAJĄCYCH LÓD Z DOMIESZKĄ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH MOŻNA STOSOWAĆ MAGAZYNY TYMCZASOWE, POD WARUNKIEM ICH DOBREGO ZABEZPIECZENIA PRZED PRZENIKANIEM WILGOCI. MAGAZYN TYMCZASOWY POWINIEN POSIADAĆ UTWARDZONY PLAC, OBRAMOWANY DOOKOŁA KRAWĘŻNIKIEM, ODSTOJNIK DLA SOLANKI ORAZ WJAZD I WYJAZD. NAWIERZCHNIA PLACU POWINNA MIEĆ ODPOWIEDNIĄ NOŚNOŚĆ. PODBUDOWA POWINNA BYĆ WYKONANA Z MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ, LUB KRUSZYWA ŁAMANEGO O ODPOWIEDNIEJ GRUBOŚCI, NATOMIAST NAWIERZCHNIA - Z BETONU ASFALTOWEGO LUB ASFALTU LANEGO. PODŁOŻE POWINNO MIEĆ SPADEK (OD ŚRODKA
NA ZEWNĄTRZ DO ODSTOJNIKA) 2÷3%. KRAWĘŻNIK, WYKONANY Z BETONU CEMENTOWEGO LUB KAMIENIA, POWINIEN BYĆ ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONY ASFALTEM ALBO WYKONANY CAŁKOWICIE Z BETONU ASFALTOWEGO. ODSTOJNIK NA SOLANKĘ POWINIEN BYĆ WYKONANY Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH. ZARÓWNO ŚCIANY ZBIORNIKA, JAK I DNO, MUSZĄ BYĆ ZABEZPIECZONE MATERIAŁAMI BITUMICZNYMI, ABY ZAPOBIEC PRZEDOSTAWANIU SIĘ SOLANKI DO GRUNTU. SOLANKĘ NALEŻY WYWOZIĆ TYLKO W MIEJSCA WYZNACZONE PRZEZ SŁUŻBY OCZYSZCZANIA MIAST. PLAC, NA KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ TYMCZASOWY MAGAZYN POWINIEN BYĆ OGRODZONY, POSIADAĆ OŚWIETLENIE ORAZ POMIESZCZENIE DLA OBSŁUGI. MATERIAŁY SKŁADOWANE W MAGAZYNACH TYMCZASOWYCH POWINNY BYĆ PRZYKRYTE PLANDEKAMI LUB POWINNY POSIADAĆ ZADASZENIA.
3.3. ZASADY SKŁADOWANIA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH I MATERIAŁÓW
USZORSTNIAJĄCYCH
3.3.1. CHLORKI SODU, WAPNIA I MAGNEZU
ŚRODKI CHEMICZNE POWINNO SIĘ SKŁADOWAĆ W MAGAZYNACH ZAMKNIĘTYCH. CHLOREK SODU (NACI) NALEŻY SKŁADOWAĆ W STANIE LUŹNYM (NIEZBRYLONYM), A CHLORKI WAPNIA (CACL2) I MAGNEZU (MGCL2), ZE WZGLĘDU NA HIGROSKOPIJNOŚĆ, NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W SZCZELNYCH WORKACH FOLIOWYCH LUB ZAMKNIĘTYCH BĘBNACH USTAWIANYCH W PRYZMACH ZGODNIE
Z INSTRUKCJĄ MAGAZYNOWĄ.
3.3.2. SOLANKI
SOLANKI, TJ. WODNE, NASYCONE ROZTWORY CHLORKÓW SODU, WAPNIA LUB MAGNEZU NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W ZBIORNIKACH ZAPEWNIAJĄCYCH DOBRE ZABEZPIECZENIE, ZARÓWNO ZBIORNIKA
JAK I OTOCZENIA, PRZED AGRESYWNYM DZIAŁANIEM TYCH ROZTWORÓW.
3.3.3. MATERIAŁY USZORSTNIAJĄCE
MATERIAŁY USZORSTNIAJĄCE Z DODATKIEM ŚRODKÓW CHEMICZNYCH LUB SAME MATERIAŁY USZORSTNIAJĄCE POWINNY BYĆ SKŁADOWANE W PRYZMACH ZABEZPIECZONYCH PRZED WPŁYWEM WILGOCI. POWIERZCHNIA PRYZMY POWINNA BYĆ WYGŁADZONA I UBITA ORAZ POSIADAĆ SPADEK NA ZEWNĄTRZ W CELU SZYBKIEGO ODPROWADZENIA WODY. PRYZMĘ NALEŻY PRZYKRYĆ PLANDEKĄ, PRZYMOCOWANĄ DO HAKÓW USYTUOWANYCH POZA KRAWĘDZIĄ SKŁADOWISKA. ZALECA SIĘ DOCIŚNIĘCIE PLANDEKI TAŚMAMI OBCIĄŻONYMI ELEMENTAMI BETONOWYMI LUB INNYMI ELEMENTAMI UNIEMOŻLIWIAJĄCYMI ZERWANIE PLANDEKI PRZEZ WIATR.
3.4. GROMADZENIE MATERIAŁÓW
ODPOWIEDNI ZAPAS MATERIAŁÓW PRZED SEZONEM ZIMOWYM, WYSTARCZAJĄCY CO NAJMNIEJ NA DWA TYGODNIE PRACY, NALEŻY ZGROMADZIĆ W TERMINACH OKREŚLONYCH W OBOWIĄZUJĄCYM „RAMOWYM HARMONOGRAMIE PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG”(ZAŁĄCZNIK 5). W CZASIE SEZONU ZIMOWEGO ZAPASY NALEŻY UZUPEŁNIAĆ NA BIEŻĄCO, DO WIELKOŚCI WYSTARCZAJĄCEJ NA PROWADZENIE ZUD PRZEZ CO NAJMNIEJ DWA TYGODNIE PRZY WYSTĘPOWANIU ŚREDNICH WARUNKÓW ZIMOWYCH. PO ZAKOŃCZENIU SEZONU ZIMOWEGO, MATERIAŁY NA SKŁADOWISKACH I W MAGAZYNACH NALEŻY UPORZĄDKOWAĆ I TAK ZABEZPIECZYĆ, ABY MOGŁY BYĆ UŻYTE W NASTĘPNYM SEZONIE ZIMOWYM. NALEŻY DĄŻYĆ DO TEGO, BY PO SEZONIE ZIMOWYM POZOSTAŁO JAK NAJMNIEJ MATERIAŁÓW SKŁADOWANYCH LUZEM.
3.5. ZASADY PRZYGOTOWANIA MIESZANEK
MIESZANINY ŚRODKÓW CHEMICZNYCH, TJ. CHLORKU SODU (NACL) Z CHLORKIEM WAPNIA
(CACL2) LUB CHLORKIEM MAGNEZU (MGCL2), ZE WZGLĘDU NA HIGROSKOPIJNOŚĆ TYCH OSTATNICH POWINNY BYĆ WYKONYWANE BEZPOŚREDNIO PRZED ICH UŻYCIEM. MIESZANKA TAKA POWINNA BYĆ JEDNORODNA.
3.6. SPRZĘT DO MIESZANIA
DO PRZYGOTOWYWANIA MIESZANEK MOŻNA UŻYWAĆ BETONIAREK PRZECIWBIEŻNYCH I WOLNOSPADOWYCH,
MIESZAREK WAGOWYCH LUB OBJĘTOŚCIOWYCH, SUSZAREK BĘBNOWYCH, DOZATORÓW
LUB INNYCH URZĄDZEŃ ZAPEWNIAJĄCYCH JEDNORODNOŚĆ MIESZANEK.
3.7. BADANIA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH I MATERIAŁÓW USZORSTNIAJĄCYCH
WSZYSTKIE MATERIAŁY STOSOWANE DO USUWANIA ŚLISKOŚCI WINNY BYĆ BADANE I DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W ZAŁĄCZNIKU 2.
3.8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STOSOWANIE MATERIAŁÓW NIEZGODNYCH Z UMOWĄ
ZA STOSOWANIE MATERIAŁÓW NIEZGODNYCH Z UMOWĄ CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI WYKONAWCA ROBÓT. W PRZYPADKACH STWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA STOSUJE MATERIAŁY NIEZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ LUB UZGODNIENIAMI, WYKONAWCA POWINIEN ZOSTAĆ OBCIĄŻONY KARAMI OKREŚLONYMI W UMOWIE.

CAŁOŚĆ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ PO ADRESEM:
HTTP://GDDKIA.GOV.PL/USERFILES/ARTICLES/Z/ZARZADZENI_4407//DOCUMENTS/WYTYCZNE_ZUD.PDF

SKŁADOWISKO W SOWIEJ WOLI NIE SPEŁNIA POWYŻSZYCH WARUNKÓW NAWET W NAJMNIEJSZYM STOPNIU.

Obserwuj wątek
  • monique_apple Re: SOWIA WOLA - SKR ZNÓW ZAGRAŻA MIESZKAŃCOM 30.10.13, 21:47
   TEREN NASZ JEST POŁOŻONY NA OBSZARACH CHRONIONYCH:
   • KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO,
   • OBSZARZE CHRONIONEGO KRAJOBRAZU : OBSZAR WARSZAWSKIEGO CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
   • W SĄSIEDZTWIE OBSZARU NATURA 2000 (ODLEGŁOŚĆ OK.600M) : OBSZAR OCHRONY PTAKÓW I SIEDLISK PRZYRODNICZYCH : PUSZCZA KAMPINOSKA O KODZIE PLC14001.
   POWYŻSZY OBSZAR NATURA 2000 TO OSTOJA PTASIA O RANDZE EUROPEJSKIEJ E 45. OBSZAR WCHODZI W SKŁAD REZERWATU BIOSFERY "PUSZCZA KAMPINOSKA". OBSZAR WAŻNY JAKO OSTOJA DERKACZA. NA TERENIE OSTOI UDOKUMENTOWANO WYSTĘPOWANIE PONAD OK. 150 LĘGOWYCH GATUNKÓW PTAKÓW. OBSZAR MA DUŻE ZNACZENIA DLA ZACHOWANIA BIORÓŻNORODNOŚCI W CENTRALNEJ POLSCE. FAUNA PUSZCZY KAMPINOSKIEJ SZACOWANA JEST NA OK.16 000 GATUNKÓW. WŚRÓD KRĘGOWCÓW WYSTĘPUJE: 13 GAT. PŁAZÓW, 6 GAT. GADÓW, 52 GAT. SSAKÓW, W TYM TRZY PO UDANEJ REINTRODUKCJI: ŁOŚ (W 1951 R.), BÓBR (1980 R.) I RYŚ (1992 R.). WYSTĘPUJE TU TAKŻE 12 TYPÓW SIEDLISK PRZYRODNICZYCH, WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU I DYREKTYWY RADY 92/43/EWG.
   ŹRÓDŁO: SDF DLA OBSZARU PUSZCZA KAMPINOSKA PLC14001, (HTTP://NATURA2000.GDOS.GOV.PL/DATAFILES/INDEX/NAME:PUSZCZA%20KAMPINOSKA/ALL:0 )

   OTO JAKIE MOGĄ BYĆ SKUTKI DZIAŁANIA ŻLE ZABEZPEICZONEJ SOLI DROGOWEJ W SĄSIEDZTWIE:
   SÓL DROGOWA NEGATYWNIE WPŁYWA NA ŚRODOWISKO NATURALNE, ODBARWIA I NISZCZY OBUWIE ORAZ BETONOWE ELEMENTY INFRASTRUKTURY DROGOWEJ (KRAWĘŻNIKI, PŁYTKI CHODNIKOWE, KOSTKĘ BRUKOWĄ, ITP.), A TAKŻE PRZYŚPIESZA KOROZJĘ PODWOZI I KAROSERII AUT. WZROST STĘŻENIA SOLI W GLEBIE UNIEMOŻLIWIA KORZENIOM ROŚLIN POBIERANIE WODY[2], W KONSEKWENCJI POWODUJĄC ICH KARŁOWACENIE I USYCHANIE.

   W IMIENIU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, MIESZKAŃCÓW WSI SOWIA WOLA W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2013 POPROSILIŚMY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ O SKONTROLOWANIE LEGALNOŚCI TEGO POWSTAŁEGO SKŁADOWISKA SOLI DROGOWEJ ORAZ O PILNA INTERWENCJĘ W TEJ SPRAWIE NASTĘPUJĄCE URZĘDY:
   WIOS WARSZAWA,
   WIOS WARSZAWA – ODDZIAŁ CIECHANOW
   DYREKCJA KAMPINOSKI PN
   STRAZ KAMPINOSKI PN,
   PINB NOWODWORSKI,
   DYREKCJA MZDW,
   RD GRODZISK MZDW,
   KANCELARIA GDDKIA
   NOWY DWOR PSSE,
   SEKRETARIAT CZOSNOW,
   STOWARZYSZENIE CZOSNOW
   OCHRONA SRODOWISKA GMINA CZOSNOW,

   ORAZ MEDIA:
   GORACALINIA@TVP.PL,
   KURIER.MAZOWIECKI@TVP.PL,
   JOLANTA.EROL@TVP.PL,
   KURIER.WARSZAWSKI@TVP.PL,
   SEKRETARIAT@NOWODWORSKI.PL,
   REDAKCJA@NOWODWORSKI.INFO,
   REDAKCJA@NOWODWORSKA.PL,
   KONTAKT24@TVN.PL,
   TWOJAUWAGA@TVN.PL
   • 54-magda Re: SOWIA WOLA - SKR ZNÓW ZAGRAŻA MIESZKAŃCOM 31.10.13, 06:11
    wiadomość dość ciekawa. A może ktoś z was zastanowił się kto jest odpowiedzialny za SKR w gminie Czosnów. Mogę powiedzieć ze sól składuje MZDW na przyzwolenie jednego pana z urzędu/ dodam ze jest to jeden z radnych/ który nie ma na to stosownego pozwolenia. Chciałabym skontaktować się z koordynatorem tego pisma. Dodam jedynie ze urząd gminy ana stowarzyszenie Czosnów państwu nie pomoże. Musicie szukać innej drogi. Pozdrawiam Magda.
     • 54-magda Re: SOWIA WOLA - SKR ZNÓW ZAGRAŻA MIESZKAŃCOM 31.10.13, 11:48
      Witam. Prezes SKR Czosnów aby się sztucznie utrzymać na rynku wynajął plac na taki właśnie cel. Podejrzewam, że w takim wypadku niewiele można zdziałać ponieważ ta sól musi być gdzieś składowana a najlepszym miejscem okazała się wasza okolica. Odezwę się tel. w sobotę.
      • adserserwis Re: SOWIA WOLA - SKR ZNÓW ZAGRAŻA MIESZKAŃCOM 31.10.13, 22:56
       Prezes powinien złożyć odpowiednie wyjaśnienie . Zapewne dba o interes SKR ,ale nie za wszelką cenę . To małe składowisko . Jest więcej składowisk w Polsce po kilkanaście tys ton ,a złe warunki składowania ratuje się zwiększoną zawartością antyzbrylacza . Gotowe mieszanki są sprowadzane w dużych ilościach m.in. z Ukrainy . Oczywiście posiadają certyfikat i ,, nie są groźne dla środowiska ."

       E 536 ,bardziej może nam zaszkodzić sól kuchenna np.
       K4[Fe(CN)6] + 3H2SO4 → 2K2SO4 + FeSO4 + 6HCN
        • adserserwis Re: SOWIA WOLA - SKR ZNÓW ZAGRAŻA MIESZKAŃCOM 01.11.13, 10:48
         54-magda napisała:

         > Ten prezes jest jak na razie nie do ruszenia a wszystko za sprawą naszych włoda
         > rzy. Tak dba o interes ale WŁASNY. Znam pana prezesa osobiście i to nie pierwsz
         > y jego taki wspaniały "interes".


         Czy prezesem nadal jest Marek Z. , jednocześnie radny ? Z braku czasu nie śledzę wydarzeń w gminie , ale ten człowiek zyskał moje uznanie za to iż przez kadencje nie pobieral diety radnego . Oczywiście wzbudziło to w gronie jego oponentów niezdrowe przypuszczenia . Ale bylo to dawno temu .

         Może wystarczy prezesa zaprosić na zwykłe zebranie wiejskie , niech wytlumaczy , że norma przewiduje nakrycie pryzmy soli plandeką , a pojazdy dowożące nie przkroczyły dopuszczalnego nacisku na oś .Chyba , że tak nie jest.
          • adserserwis Re: SOWIA WOLA - SKR ZNÓW ZAGRAŻA MIESZKAŃCOM 11.11.13, 16:26
           54-magda napisała:

           > Jak dawno to było bo ja sobie czegoś takiego nie przypominam żeby ten właśnie
           > radny nie pobierał diety. Odkąd jest radnym a jest to od 1989 roku/i każdy wie
           > czemu tak jest radnym /. Jest to największy materialista i wiem co pisze uwierz
           > mi.
           Własnie w tamtym okresie przypadkowo byłem na sesji w czasie której poruszono ten temat.
           Jest materialistą i jest w czołówce najbogatszych samorządowców - powiatu ,ale tacy są również potrzebni .na uwagę zasługuje fakt ,że mimo tego udziela się czynnie w radzie .
           Niewiem jak zkończyła się historia z tą dietą - bo może w końcu ją odebrał.
           Jestem przekonany , że nie zatrzaśnie drzwi przed mieszkańcami Sowiej Woli i nie powie że ma to gdzieś ..
           • 54-magda Re: SOWIA WOLA - SKR ZNÓW ZAGRAŻA MIESZKAŃCOM 12.11.13, 05:43
            Witam. Ja cię zapewniam , że nic w tym kierunku nie zrobi. A co do udzielania się na sesji to ostatnio czesto bywam i jakoś aktywności pana radnego nie zauważyłam wręcz przeciwnie nie ma go na sesjach. Dodam ze listę odpisuję w wiadomym celu. W dalszą polemikę uważam za bezzasadną.
         • monique_apple Re: SOWIA WOLA - SKR ZNÓW ZAGRAŻA MIESZKAŃCOM 11.11.13, 18:09
          adserserwis napisał:
          >
          > Może wystarczy prezesa zaprosić na zwykłe zebranie wiejskie , niech wytlumaczy
          > , że norma przewiduje nakrycie pryzmy soli plandeką , a pojazdy dowożące nie p
          > rzkroczyły dopuszczalnego nacisku na oś .Chyba , że tak nie jest.

          właśnie - nie jest - a to za sprawą decyzji pana wójta...
          • adserserwis Re: SOWIA WOLA - SKR ZNÓW ZAGRAŻA MIESZKAŃCOM 11.11.13, 20:01
           monique_apple napisała:

           > adserserwis napisał:
           > >
           > > Może wystarczy prezesa zaprosić na zwykłe zebranie wiejskie , niech wytlu
           > maczy
           > > , że norma przewiduje nakrycie pryzmy soli plandeką , a pojazdy dowożące
           > nie p
           > > rzkroczyły dopuszczalnego nacisku na oś .Chyba , że tak nie jest.
           >
           > właśnie - nie jest - a to za sprawą decyzji pana wójta...


           anomia prawa, taką definicję sprzeczności istniejących w naszym kraju ,usłyszałem od prawnika . Ma to więcej wspólnego z miernotą w sejmie niż z teorią Durkheima

           pozdrawiam
   • adserserwis Re: SOWIA WOLA - SKR ZNÓW ZAGRAŻA MIESZKAŃCOM 01.11.13, 11:01
    tgserwis napisał:

    > Żałuję że nie jestem psychiatrą. Na Tobie zarobiłbym majątek.
    Tg , wykaż trochę empatii ,błyśnij swoją wiedzą chemiczną , niech się ludzie uspokoją .
    Ostatnio slyszałem jak jeden z decydentów powołał się na złotą myśl Paracelsusa {o tym czy dana substancja może byc trucizną decyduje jej dawka ) To pewnie dlatego dopiero od niedawna benzyna i farby są bezołowiowe .
    • tgserwis Re: SOWIA WOLA - SKR ZNÓW ZAGRAŻA MIESZKAŃCOM 10.11.13, 23:23
     adserserwis napisał:

     > Tg , wykaż trochę empatii ,błyśnij swoją wiedzą chemiczną , niech się ludzie u
     > spokoją .
     > Ostatnio slyszałem jak jeden z decydentów powołał się na złotą myśl Paracelsusa
     > {o tym czy dana substancja może byc trucizną decyduje jej dawka ) To pewnie dl
     > atego dopiero od niedawna benzyna i farby są bezołowiowe .
     >
     Ale po co i kim mam dyskutować? Szkoda czasu. Przecież owa Pani pod pozorem ekologii po prostu chce komuś dowalić. Nie wiem czy jakiemuś radnemu czy wójtowi czy komuś innemu, ale ekologia jest tu tylko przykrywką. Gdyby gmina nie miała gdzieś składu soli i nie soliła dróg w zimie, to owa Pani znów miałaby pretensje. Że nie może dziecka do szkoły odwieźć samochodem, że nie może do sklepu dojechać, że karetka nie będzie miała jak dojechać itp. Jak ktoś chce psa uderzyć, to kij zawsze znajdzie.
     Jednocześnie owa Pani ekolog od siedmiu boleści zapomina że jeżdząc samochodem zatruwa środowisko. Że używając soli w kuchni i później wydalając ją w sposób fizjologiczny również przyczynia się do zasolenia wód. Poza tym używa w domu kwasów ( płyny do WC), związków chloru( domestos, bielinka, biały papier toaletowy, husteczki do nosa) , fosforanów ( proszki do prania). Każdego dnia używa foliowych torebek, zimą pali w kominku drewnem uwalniając do atmosfery składniki smogu. Wiosną roślinki w ogrodzie zasila chemicznymi nawozami. Każdego dnia zjada żywność naszpikowaną konserwantami, barwnikami chemicznymi i w ogóle całą tablicą Mendelejewa. W wyniku tego wydala metan, jeden z najważniejszych gazów cieplarnianych.
     Po co więc całe to pieprzenie o ekologii? Tym bardziej że nawet nie wie co pisze.
    • tgserwis Re: SOWIA WOLA - SKR ZNÓW ZAGRAŻA MIESZKAŃCOM 11.11.13, 00:25
     I jeszcze jedno. Szanowna Pani ekolożka rwie sobie włosy z globy martwiąc się, że z powodu soli poumierają drzewka w Puszczy oddalonej o 300 metrów. Otóz informuję, że według przepisów budowlanych szambo ekologiczne, tzw rozsączkowe ( czyli takie w którym zawrtość zbiornika na szambo rozlewa się na terenie sporej działki za pomocą rurek pod darnią z trawy i pod korzeniami różnego rodzaju krzaczków) musi być oddalone OD UJĘCIA WODY PITNEJ co najmniej 60 metrów. Jeśli ktoś twierdzi że sój kuchenna jest 5 x bardziej szkodliwa niż cała zawartość szamba, to naprawdę żałuję że nie jestem psychiatrą.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka