Dodaj do ulubionych

Rok Kopernika

10.06.23, 15:44
Jako tyn kukfer!
***
Skōnd Kopernika wziyło sie miano?
Ze kukfra przeca! Blysło mi rano
Co w malachicie, co w chryzokoli
Spōmna azuryt – kamyń tyn chwoli
Noc – dyć niy cima, na modrym niebie
Niyjedna gwiozdka blyńdzi ku ciebie
A chryzokola – tōż przeca wiycie
Dnia żeście radzi w nieba błynkicie
Z kerego słōnko ziymi sie dziwo
Co w malachicie latym – jyj kiwo
Kej Kopernika tam uwidziało
Jako tyn kukfer - medykowało.
-
Na „Kukfra Cescie”

Na „Kukfra Cescie” ze Słowacyji
Krakōw nōńdziecie, dyć bez mecyji
Przez Cieszyn cisła tyż i na Nysa
Kaj Koperniki? Gynau – niy zgrzysza
Sōm wele Nysy – niy trza dziwować
Tam familiji prziszło wpiyrw stować.

Kopernik Ślōnzokym!

Widzōm go Niymcym, widzōm Polokym
Jo Kopernika widza Ślōnzokym!
Jako w ta pora
Ślōnsko diaspora
Na Toruń kukōm dyć ślōnskim ôkym!
***
„Niy był Ślōnzokym” – wieści ze Nysy?
Kukfrym do dzisioj miano mu dyszy!
Niy był borokym
Z klarōm pod ôkym
We Kopernikach je ô niym ciszyj?
***

We Kopernikach jutro fajrujōm?
We Nysie tako tyż uradujōm?
Nojwiyncyj jowi
Sie Toruniowi!
Przeca niy yno – w tym niy hal tujom

Latoś w Krakowie i w Italyji
Kaj sztudjyrowoł – bez kōmedyji
Frōmborkowioki
I ôlsztynioki
Sōm radzi tymu tyż, niy trza kryji

Coby im grozić, coby ich gōnić
Tōż ôd fajeru niy bydōm strōnić
Niy wszyskim śni sie
Prawie ô Nysie
Dyć jo ślōnskości w niym byda brōnić!

Niy darmo „kufer” w godce Ślōnzoka
„Cuprum” w łacinie, dyć niy trza skokać
Aż ku Cyprowi
Kej „miedź” sie jowi
Przōdzi słowacko we ślōnskich zokach.
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Rok Kopernika 10.06.23, 15:44
   Co Mendelejew mo z Kopernikym?
   Kej na „tablica” kukniecie blikym
   Cuprum nōńdziecie!
   Podziwujecie?
   Cuprum skiż Cypra! Był Cypryjczykom?!

   Toruń - 19.II. 1473

   Trzi ćwierci na piōnto! Miesiōnczek zodziwoł?
   Już Mikołajowi ze nieba pokiwoł?
   Chmurōw nad Toruniym podobnoś niy było
   Tōż gwiozdkōm pokukać na niego trefiyło!

   Pōnoć

   Pōnoć Kopernikōw mnożyło w tych czasach
   Nojwiyncyj na Ślōnsku – trza drzewōw do lasa?
   Jedni we Sudetach wpiyrw kukfra szukali
   Małowiela nōńdōm, bestōż wykuwali
   Nojczyńści co yno z kukfra słowackiego
   Stamtōnd prziwoziyli, geszeft tyż skiż tego.

   Słowacki kukfer

   Słowacki kukfer w chalkopirycie
   Kej wytopiyli, przez Cieszyn, wiycie
   Kerowoł dali w strōna Wrocławia
   Dyć inkszōm drōgōm tyż, tako jawia
   Ku Krakowowi przez Spisz wandrowoł
   Kej „Dōmym Kukfra” Krakōw mianowoł
   We Hanzie prawie, tōż tam keruje
   Rōd Kopernika, zdo – mu sztimuje
   Już niy we Nysie, a we Krakowie
   Kukfrowy gyszeft majōm we gowie.

   Toruń – XV w.

   Dyć prawa składu Toruń wachuje
   Kupcōw krakowskich to niy raduje
   Werci w Toruniu tyż pomieszkiwać
   Profit stōnd zbiyrać, niy ma co dziwać
   Kej je ławnikom jeszcze przi tymu
   Sie grosz sōm ciśnie gynau ku niymu.

   Synior Mikołaj Kopernik – 1458

   Fater Mikołaj z tym rokym prawie
   Już toruniokym stowo, w ty sprawie
   Dziwać niy trzeba iże przekludziōł
   Kupiec gyszeftu tako niy studziōł
   Ławnikym wartko stoł, tōż bogaci
   Wziōńć z Watzenrodōw cera ôpłaci
   Sie z toruniankōm Barbarōm żyni
   W toruńskich izbach już, niy we siyni.
   • broneknotgeld Re: Rok Kopernika 10.06.23, 15:45
    Barbara Watzenrode

    Matka z Watzenrodōw, ze mianym Barbary
    Skiż świynty w Toruniu co czci wielgi miary
    Kej w trzinostym wieku sam sie ôbjowiała
    Tōż kapliczka swoja tam tyż drapko miała
    I dzisioj je tako – Barbarka dzielnica
    Flisokōm, bergmōnōm uraduje lica.

    Dōm Kopernika

    Dōm Kopernika w Toruniu znocie?
    Muzeum jego aże w dwōch mocie
    Jedyn z nich richtig Kopernikowy
    Gotykym asi, przeca niy nowy

    Czy w niym Mikołaj prawie rodzōny?
    Mono tam stało, dyć w rynku mōmy
    Dōm familiji matki istnego
    Mono w niym zaczło sie życie jego

    Piyńćset piyńćdziesiōnt rokōw już tymu
    Toruniu, rod bydziesz gynau jymu
    Latoś ze Polskōm, z Europōm tako
    Kej ruszōł ziymia – wszyndy jednako!


    W parafiji swiyntych Jōnōw

    We kościele świyntych Jōnōw
    Krzcić przipadło Mikołaja
    Jako ôjciec mioł mianować
    W tradycyji, niy trza wajać

    Tam krzcielnica tyż nōńdziecie
    Z kery wodōm był ôbmyty
    Prawiōm: Jako Toruń staro
    Lepi niy przeciwiać przi tym.

    Kopernika 15 (1464-1480)

    Piyrwyj Świynty Anny drōga mianowała
    Niym skiż Kopernika miano na sia brała
    W tych rokach w niyj ôjciec z matkōm pomiyszkiwoł
    Ich dziecka tyż tako – tym Toruń niy dziwoł
    Niy miejskōm biydotōm przeca familijo
    Kej kupcym, ławnikym ôjciec je – mecyjo?

    Dziecka Kopernikōw

    Mikołajowi Barbara rodzi
    Szwōrka tych dziecko, tōż im powodzi
    Dwie siostry tako: Kaśka ze Baśkōm
    Dwōch bratōw tyż je ze Bożōm łaskōm
    Andrzej, Mikołaj nojmodszym prawie
    Jymu szkryfniōne dyć leźć ku sławie.

    W szkole parafialny

    Toruń przi Hanzie urosnōł w siyła
    Tyż parafialno szkoła w niym była
    Przi Świyntych Jōnach – tam rechtorowoł
    Konrad Gesselen – nauki dowoł
    Tukej modziokōm miary godziwy
    Tyż astrōnōmji przedstowioł dziwy.

    Krach Beckera

    Bertold Becker frachtu trzimoł
    We Toruniu łōn niy drzymoł
    Kupcōw kukfer woziōł przeca
    Tōż grosz leciōł im do neca

    W kōńcu prziszło utropiynie
    Towor ich na zatracynie
    Potopiōny, woda wzięła
    Z tym utropa przitrefiyła
    Mikołaja tyż ojcowi
    Sie bankrutym tako jowi.
    • broneknotgeld Re: Rok Kopernika 10.06.23, 15:46
     Pomarł ôjciec Mikołaja – 1483

     Pomarł ôjciec – ze zgryzoty?
     Trzista grziwnōw straciōł – potym
     Dziecka już pōłsiyrotami
     Niy ma leko – wiycie sami

     Szczyńściym ujek ciyngym wspiyroł
     Na siostrzyńcōw tyż zaziyroł
     Dboł coby nauki brali
     W kōńcu tyż sztudiyrowali.

     Rok słōńca zoćmiynio – 1485

     Zoćmiyniu słōńca już synek dziwoł
     Toruń z tym rokym we strachu kiwał
     Przeca za dugo wszysko niy trwało
     Słonko zaś blyńdzi – uradowało
     Mikołaj dziwoł pewnikiym tymu
     Kukać we niebo już chciało jymu?

     Toruń – 1485

     W tym roku Toruń dziwo krōlowi
     Wielgi Mistrz tako tyż prawie jowi
     Ugodać społym w Toruniu mieli
     Mikołajowi bestōż weseli?
     Wziōn pōłsiyroty ujek w ôpieka
     Sztajgnōm – dyć przidzie jeszcze poczekać
     W teologiji niych sie wprowiajōm
     Siostrzyńce ujka tako słuchajōm.

     We Krakowie sztudiyrujōm

     Zdo – we Krakowie mono już stało
     Coś w Ptolemejstwie niy sztimowało
     Kopernikowi
     Ruch inszy jowi?
     Feler w rachunkach – tōż dziwowało.

     W Akadymiji Krakowski (1491-1495)

     Teologijo tu sztudiyrowoł
     Prawu tyż rady Mikołaj dowoł
     I medycyna, filozofijo
     Matymatyka, astronomijo
     Te „wyzwolōne nauki” broł
     Wydział był taki, tego tyż chcioł

     Żakym tu społym ze bratym był
     Społym tyż kōńczōm, niy byda krył
     Co magistrami jeszcze niy stanōm
     Ujek ich wezwoł – niy skōńczy szpanōm

     Kej Watzenrode ôstoł biskupym
     Z nich kanōnikōw chcioł mieć dokupy
     Mieli nauki brać w Italyji
     Słuchać go majōm – bez kōmedyji.

     Kanōnik warmiński – 1495 (1497)

     Biskup Watzenrode staroł ô siostrzyńcōw
     Licyncjaty yno, dyć im potrza wiyńcōw
     Dali w Italyji sztudiyrować bydōm
     Niym we kōńcu juzaś ku Warmiji przodom
     Chce kanōnikami ich drap mieć przi siebie
     Dyć wpiyrw niych wyuczōm na italskim chlebie.

     We Bolōniji (1496-1500)

     We Bolōniji uczōm już bratki
     Niy, Mikołaja to niy ôstatki
     Młodość raduje
     Życie kosztuje
     Ujek dołożōł – lichwiorz zdo świadkym

     Zaś sto dukatōw żakōm tam wleci
     Dyć złoty piniōndz to niy sōm śmieci
     Bydzie stykało?
     Czy zaś przymało?
     Andrzej, Mikołaj - dyć to niy dzieci

     Do Bolōnijo coś Andrzejowi
     Sie chorowitym już potym jowi
     Kurować bydzie
     Śmierć drapci przidzie
     Tref lepi darzy Mikołajowi.
     • broneknotgeld Re: Rok Kopernika 10.06.23, 15:47
      Mikołaj Kopernik – Rzym – 1500

      We tyn rok ciekawy Rzym tymu dziwowoł
      Jako w niym Kopernik wykład prawie dowoł
      Ô astrōnōmiji Ptolemeuszowy
      Iże pomyślunek niy cołkym w tym zdrowy
      Iże w niyj felery, zdo iże inaczy
      Na niebie sie wszysko jakosik łōnaczy.

      Padwa (1501-1503)

      W Padwie medycyna teroz sztudiyruje
      Dyplōmu niy erbnie, dyć dochtorym czuje
      Kurować niymocnych niyroz mu tyż przidzie
      Prawiōm iże dobrym gynau we tym bydzie
      Niy darmo go radzōm i tego winszujōm
      Ku zdrowiu wrocajōm – tym gynau radujōm.

      Dochtorym prawa kanōnicznego – 1503

      Niy we Bolōniji – z Ferrary dochtorym!
      Tam dyplōmu chyciōł, tako ôd ty pory
      Już niy licyncjatym – tytuł naukowy
      Jako laur prawie mo filip ze gowy
      Trza już wracać do dōm, trza chytać roboty
      Co ujek mu kożōm, przeca niy gupoty.

      Lidzbark Warmiński (1503-1510)

      Przi ujku biskupie już sekretorzowoł
      Ô istnego staroł, jako mōg – kurowoł
      Ô budowie świata medykowoł wiela
      We niebo tyż kukoł, stykało na tela
      Iże już spokopiōł, co inaczyj trzeba
      Słōnku i planetōm – siyngnie tako nieba.

      Frōmbork – 1510

      Biskup Watzenrode chcioł Mikołajowi
      Pastorał przekozać – ktōsik tako jowi
      Mikołaj, choć kleryk, ksiynżoszkym niy bydzie
      Mniyj ku Bogu – bardzi ku nauce idzie
      Tōż Frōmbork już stowo pomiyszkaniym jego
      Ujek na nastympce niych wskoże inkszego.

      Kanclyrz Kapituły Warmiński (1511-1513)

      Anō, we Frōmborku tako reskiyrowoł
      Ujek tyż doł zwola, już myni turbował
      Po prowdzie, w Toruniu skōńczy żywot jego
      Braknie chnet Warmiji już biskupa tego
      Przi nowym Mikołaj kanclerstwo utraci
      Na swojim postawi, dyć czy to ôpłaci?
      Przi astrōnōmiji, przi matematyce
      Mu przeca niy yno leci dali życie.

      Olsztyn (1516-1520)

      Przi nowym kanclerzu administratorym
      Dobrōw kapitulnych, tako ôd ty pory
      Kopernik już miyszko prawie we Olsztynie
      I zocnie durś służy warmiński dziedzinie.

      Wojna polsko-krziżacko (1519-1521)

      Albrecht Hohenzollern tego sie winszował
      Prus Krōlewskich, Warmji – krōl Polski dziwowoł
      Sejm Walny w Toruniu do wojny szykuje
      Litwa niy spōmoże – Albrecht tym raduje
      Krziżoki sukcesōw wpiyrw w niyj wiela mieli
      Dyć cysorz niy wspiyroł, chocioż tego chcieli
      Skōńczyło rozejmym. Wojna wrōci? Minie?
      Hołd Pruski w Krakowie – to prziszło dziedzinie.

      Frōmbork – 21.I.1520

      W tyn dziyń Krziżaki Frōmbork zdobyli
      Niy yno, przeca miasto spolyli
      Kopernik stanōł juzaś w Olsztynie
      Staroł umocnić grōd, tōż ôminie
      Olsztyn najgorsze, choć ôblygany
      Przeca Krziżakōm niy był poddany.
      • broneknotgeld Re: Rok Kopernika 10.06.23, 15:47
       Olsztyn I/II.1521

       Wilhelm vōn Schaumburg Olsztyn ôblygo
       Dyć sie ôbrōna jego niy migo
       Kej dozbrojōno przōdzi staraniym
       Je Kopernika, ze jego mianym
       Dzisioj dyć prawiōm ô ty ôbrōnie
       Chnet na Krziżakōw przidzie tyż kōniec.


       Administrator biskupstwa warmińskiego – 1523

       Mikołaj Kopernik z tym rok „fary” chyciōł
       Krōtko, bestōż wiela niy byda wōm klyciōł
       Biskupa kurowoł, tego Luzjańskiego
       Tōż administrowoł skuli śmierci jego
       Aże nowy biskup we Lidzbarku stanie
       Za duge niy bydzie administrowanie.

       Kanclyrz Kapituły Warmiński (1524-1525, 1529)

       Tako przi nowym juzaś biskupie
       Sprawy kanclyrske trzimoł we kupie
       Tyż gospodarzōł, dboł ô dziedzina
       Jako już przōdzi – w tym niy nowina
       Wiela poradziōł, ôd sia dyć dowoł
       Tako ty Warmji przydatnym stowoł.

       „Commentariolus”

       Anō – „kōmentarzyk” już przōdzi szkryfniōny
       W Lidzbarku Warmińskim Kopernika mōmy
       Tam wiela spokopiōł, tam tego zaś chyciōł
       Dyć trza było czasu, tref tako mu klyciōł
       Skiż Reformacyji potym wiela dzioło
       Tako we Kościele niy bydzie wesoło.

       „De revolutionibus” – 1530?

       Już we Frōmborku we rynkopisie
       Kopernikowi niy yno śni sie
       Dyć „robi swoje”
       Kej nowe to je
       Strach je wydować – Kościōł zdziwi sie!

       „Iptōń”!?

       Pōnoć Martin Luter widzioł Kopernika
       Prawie jak „iptōnia”, kery miost porzykać
       Chcioł astrōnōmijo
       Przekryślić – mecyjo!
       Ze kruchty na ołtorz lepi by mu blikać!
       ***
       Jerzy Joachim Retyk - 1539

       Istny ôdwiedzioł wpiyrw Kopernika
       W „heliocentryzmie” niy szukał „bzika”
       Społym tym tropiōł
       Kej już spokopiōł
       Siyła ideji ôd kanōnika.

       Staraniym Retyka

       Staraniym Retyka dyć prziszło do tego
       Rynkopisu chyciōł Kopernikowego
       W Norymberdze prawie
       Drukujōm, kej w sprawie
       Kopernika zgoda, kej przekōnoł jego.

       „O obrotach sfer niebieskich”
       – Norymberga – 21.III. 1543

       We Norymberdze dzieło wydali
       Mono już wtedy forsztelowali:
       Niy bydzie leko
       Zdo – świat poczeko
       Starego wartko sie niy ôbali

       Niy darmo inkszo gynau przedmowa
       Dyć Osiandera we tym je gowa
       Szkryfnōł ôd siebie:
       To co na niebie
       Zdo, tako idzie teroz rachować.
       • broneknotgeld Re: Rok Kopernika 10.06.23, 15:49
        Śmierć Kopernika – Frombork - 21.V. 1543

        Już ôd roku prawie Kopernik niymowōm
        Udar mioł, niy ruszoł tyż ciała połowōm
        Czy ksiynga mioł w rynce?
        Bōg pedzioł: Szlus mynce?
        Żywobycie kōńczy cichościōm grobowōm?

        Nojpiyrw protestanty

        Nojpiyrw protestanty ksiynga przekryślyli
        Zdo co zdanio Lutra tako fest chyciyli
        Grzychym im zdowała?
        Fest zeszterowała?
        Kościōł katolicki tyż doczko ty chwili.

        Przōdzi we Kościele

        Przōdzi we Kościele dyć niy potympiyli
        Teoryji taki, ciekawi jyj byli
        W czas Galileusza jednak pomiyniyło
        Haltnōńć Słońce tako – to grzychym już było
        Dzieło Boga zwyrtać wedle nich niy może
        Herezyjōm wielgōm – tōż zmiyłuj sie Boże.

        Giordano Bruno (1548 – 1600)

        Po Koperniku istny sie jawioł
        Naukōm swojōm świata niy zbawiōł
        Skiż religiji
        Trza tragedyji?
        Po Koperniku co ty żeś sprawiōł?

        „O obrotach…” - 1616

        W szejściu ksiyngach „O obrotach…”
        Kościołowi zdo jak „psota”?
        „Dnia siódmego…”
        Skuli tego?
        Zakozano! Kaj „ciymnota”?
        ***

        Niy, jo wcale niy wyzywōm
        Toruniowi rynkōm kiwōm
        Tym raduja
        Forszteluja
        Co dziedzinōm zaś szczyńśliwōm

        Przeca synek ze Torunia
        Pedzioł: Zimio cie pogōnia!
        Z planetami zwyrtej społym
        Wele Słōnka - trza ci szkoły
        Widzisz – Słōnka niy zasłōnia!
        ***
        • broneknotgeld Re: Rok Kopernika 10.06.23, 15:50
         Wszysko skuli Kopernika
         Kuknōł na mie ze piernika!
         Abo kyksa
         Ôtwar biksa
         Niy Pandory – idzie klikać.
         ***
         Kej Rok Kopernika prawie
         Werci spōmnieć – śnik na jawie
         Wpiyrw na Ślōnsku gynau byli
         Skiż gyszeftu przekludziyli.
         ***
         Skiż Kopernika „Klara” stanyła!
         Ziymia wele niyj wartko zwyrtnyła
         Inksze planety gynau tyż tako
         Aże do dzisioj – ciyngym jednako.
         ***
         Mikołaj Kopernik fest kukfrym handlowoł
         Synek, tyż Mikołaj, durś niebu dziwowoł
         Ze Nysy rōd jejich, tako Ślōnzokami
         Azuryt, malachit zaś Ziymi dziwami.         Wiela w niym Niymca? Wiela Poloka?
         Mi zdo co wiela we niym Ślōnzoka
         Kery durś ôrze
         W ślōnski djasporze
         Roz we fuzlapach, a roz we zokach.
    • broneknotgeld Re: Rok Kopernika 10.06.23, 15:51
     Miano Kopernika

     Poloki te miano ze „koprym” kuplujōm
     Niymcy „kupfer” znajōm – tymu niy dziwują
     Kej słowackōm miedziōm już w trzinostym wieku
     Kupce handlowali, bestōż szła poleku
     Przez Cieszyn na Ślōnzek, przez Krakōw zaś dali
     Na północ, kaj Toruń, kaj Gdańsk morski fali
     I szifōm jōm „dowoł” co Hanzie służyły
     Miedzi trza durś było, z miedzi wiela siyły.

     We wsi Koperniki

     We wsi Koperniki kościōł Mikołaja
     Tyż tako mianujōm, ô to niy je chaja
     Synōw swojich kupce, patrōnym ich przeca
     Je świynty Mikołaj, tōż ku tymu leca
     „Koprym” Koperniki richtig handlowali?
     Przi „kupfrze” ôstana, niych tako je dali.

     Nicolaus Koppyrnig – 1396

     Mieszczanym Krakowa ôstoł prawowitym
     Makołaj Dōmbrowa pōnoć świodkym przi tym
     Tako ze tym rokym blysnōł rōd w Krakowie
     Świodka w rajcy mielu, dyć we tym Dōmrowie.

     Krakowski kamyniorz

     Majstrym kamyniorskim Nicolaus przeca
     W tyn czas niy biydokym z krakowskego neca
     Kej miasto gryfniało, wiela w niym dźwigali
     Niyjedyn kamyniorz był wtedy „na fali”.

     Pyjter Kopernik – pocz. XV w.

     Handluje ôłowiym, niy je kamyniorzym
     Tōż kupcym krakowskim, tela prawie powiym
     Ôjcym zdo być ōpy co ôd Mikołaja
     Dyć gowy wōm niy dōm, ô to niy je chaja

     Małopolski ôłōw Słowacyjo brała
     Kero we tym czasie Madziarōw trzymała
     Tymu niy dziejcie, trza ôłowia było
     Coby z rudy miedzi srybro wytopyło.
     • broneknotgeld Re: Rok Kopernika 10.06.23, 15:52
      Jōn Kopernik

      Mono ze niego synek Pyjtrowy
      Dyć historyjo tela nōm powiy
      Co ôn ôjcym ôd Mikołaja
      I tyż starzikym – niy byda bajać

      Tōż tymu prawie wiary dowejcie
      Klar we tym, bestōż sie niy dziwejcie
      Jōna syn synka mioł Mikołaja
      Co w niebo kukoł – niy trza wōm wajać

      Sōm Jōn gyszeftu swojego trzimie
      Kupcym w Krakowie – miasto niy drzymie
      Je „dōmym miedzi” w Hanzie mianujōm
      Tōż kupce „kupfrym” wiela handlujōm.

      Mikołaj Kopernik Synior

      Kupiec Jōn w Krakowie – wiycie
      Syna mioł ze ślubnōm – życie
      Mikołaja doł mu miano
      W tym kupiecke zdo być wiano.

      Mikołaj Kopernik – Gdańsk – 1448

      Mikołaj Kopernik – kupiec ze Krakowa
      Sōndzi sie we Gdańsku, tam je jego gowa
      Za cetnory miedzi godziwy zapłaty
      We Gdańsku dōmogo – czy stanyło na tym?

      Za Kazimiyrza Jagiellōńczyka

      Za Kazimiyrza Jagiellōńczyka
      Chcōm Stany Pruske na Krakōw blikać
      Tōż ślōm poselstwo na Wawel prawie
      By krōl Kazimiyrz pōmōg w ty sprawie
      Coby z Zakōnym bōj wiōd ô Prusy
      Stało – drap wojna z Zakōnym ruszy.

      Toruń – 1458

      Wojna z Zakōnym ciyngym sie kulo
      Dyć historyjo prawi – niy fulo
      Mikołaj Synior we Toruń kludzi
      Już we Krakowie u sia niy zbudzi
      Toruń szkryfniōny mu zdo do śmierci
      Tam być mu gynau terozki werci
      Tam sie ôżyni, dziecek doczeko
      Na Krakōw kukać już za daleko
      Choć ze Zakōnym wojna je prawie
      Zdo mu sam stawać we krōla sprawie
      Na Kazimiyrza Jagiellōńczyka
      Tyć Zwiōnzek Pruski chce we tym blikać.
      Rōd Watzenrode

      Ô tym co z Hesji prziszli kajś prawiōm
      Dyć pod Świdnicōm na Ślōnsku jawiōm
      Wieś Weizenrode dzisioj je Pszynnōm
      Tōż historyjo jyj myni ciymnōm.

      Werner Watzenrode – 1291

      W ślōnskich Ziymbicach znajōm istnego
      Dyć jako niy znać rajce swojego?
      Werner zdo dobrze w dziedzinie radziōł
      Ku Wrocławowi synkōw prowadziōł
      Kaj ławnikami, rajcami byli
      Rōd Watzenrode rośnie w ty chwili
      Czyńściōm pociśnie ku Toruniowi
      Kery we Hanzie przi tymu jowi.

      W XIV wieku

      W sztyrnostym wieku, w drugi połowie
      Już we Toruniu rōd Watzenrode
      Tam gyszeft robiōm, tam już kupcujōm
      Tyż ze Krakowym gynau handlujōm.
      • broneknotgeld Re: Rok Kopernika 10.06.23, 15:53
       Łukasz Watzenrode Starszy – XV w.

       Persōnōm istny je niypośledniōm
       W Toruniu inksze przi niemu blednōm?
       Sie Zakōnowi Łukasz przeciwio
       Na Zwiōnzek Pruski kuko i kiwo
       Jak może wspiyro i niym keruje
       Sōm zbrojnie stowo, tako wojuje
       Malbork i Łasin widzōm go w zbroji
       Krwi niy żałuje, ô grosz niy stoji
       Bije z Zakōnym, krōla śmiy wspiyrać
       Dyć po swojymu ciyngym zazierać
       Tōż Kazimieyrza Jagiellōńczyka
       Śmiy niyroz Łukasz tyż ôstro tykać.

       Potōmsto Łukasza Watzenrode Starszego

       Gdowa wziōn za ślubno, jeszcze modōm była
       Tōż go trōjkōm dziecek istno ôbdorzyła

       Nojstarszo Krystyna – wydoł za Tyllmana
       Kery sie „vōn Allen” dokłodoł do miana
       I mioł we niym ziyńcia richtig bogatego
       Toruń burgemajstra zaś gynau zocnego

       Łukaszowi ślubno rodzi tyż Łukasza
       Syn ôjca nadziejōm – zdo jako ôkrasa
       Dyć na tym niy fertig, jeszcze cera bydzie
       Barbara mianuje – ô nia mi tyż idzie
       Ta Kopernikowi ślubuje w kościele
       Choć stary przi freli – w Toruniu wesele!

       Mikołaj Kopernik Starszy

       Choć szwiger w niym ziyńcia niy mioł już modego
       Dyć wpiyrw kamraciyli, tōż rod był ze tego
       Przi tymu tyż ôba na Krakōw kukali
       Zakōnowi społym tyż gynau niy pszali.

       Śmierć Łukasza Starszego – 1462

       Watzenrode wojny kōńca niy doczekał
       Dyć we niyj wojował, niy było mu leko
       Pomarł, ôsiyrocioł tyż syna swojego
       W ôpiece Tyllmana je, szwagra istnego
       Po ôjcu majōntek zdo łōn potajluje
       Coś syna, coś cerōw – przeca niy dziwuje.

       Mikołaj Kopernik – 1464

       Po teściu dziedzina tajlujōm w trzi kōnski
       Co po niym ôstało – majōntek niywōnski
       Dwa dōmy w Toruniu już Mikołajowe
       Dwie wsie i winnica na jego już gowie
       Dość srybra, coś złota tyż erbnie do tego
       Kej ślubnōm mo cera ôd Watzenrodego.
       Ławnik miejski – 1465

       Po szwigrze go rajce ławnikom wybrali
       Choć jeszcze w czas wojny, dyć Zakōn zdo – wali
       Za rok we Toruniu pokōj już szkryfniōny
       Ô Prusach Krōlewskich już potym godōmy.

       Mikołaj Kopernik Starszy – 1468

       Źle niy powodziło sie Mikołajowi
       Kej już Toruń ofyn sie przi Polsce jowi
       Kej Prusy Krōlewske już Jagiellōńczyka
       Profit ze tym wiynkszy, idzie teroz blikać
       Na trzeci dōm jego, przi rynku je aże
       Źle niy powodziyło – czy zły tref to zmaże?

       Dziecka Kopernikōw

       Dziecka Kopernikōw uczyć sie musiały
       Trza dyć je szykować coby kupcowały
       Szkoła parafialno już ô to zadbała
       Andrzej i Mikołaj – za nich ôstro brała
       I czytać, i szkryflać wartko poradziyli
       Rachować tyż tako – niy darmo w niyj byli.
       • broneknotgeld Re: Rok Kopernika 10.06.23, 15:54
        Familiji utropiynie – 1483

        Familijo tropi
        Dziecka siyrotami
        Kożdy to spokopi
        Jako i wy sami
        Iże kej już ôjca gynau brakowało
        Zbiydniejōm, choć jejich fortuna niymało.

        Trza wsparcio ujka

        Trza wsparcio ujka im gynau było
        Watzenrodego – to mu trefiyło
        We niym ôparcio gdowa szukała
        Niy wymigiwoł – gynau je miała.

        Łukasz Watzenrode Modszy

        Piytnoście lot skōńczōł kej ôjca utraciōł
        Szwagra wziōn w ôpieka vōn Allen – niy straciōł
        Majōntek po ôjcu dyć potajlowany
        Łukadz tyż de Allen – blysnōł jego mianym
        Kej trza mu urosnōńć, kej trza sztudiyrować
        Przōdzi po to wybroł prawie do Krakowa.

        Sztudynt Łukasz Watzenrode – 1465

        W Krakowie sztudyntym, tymu niy dziwejcie
        Potym w Kolōnijo za istnym kukejcie
        Tam we niym magistra zdo już prawie mōmy
        Zapytocie czego? Nauk wyzwolōnych!

        Dochtōr prawa kanōnicznego – 1473

        Tylmanowi przedoł reszta ojcowizny
        Z Bolōniōm prziwitoł, tyknōł tam drożyzny
        Dyć chcioł sztudjyrować dali – tako stało
        Stoł dochtorym prawa – tela wystykało.

        Sztajgnōł we Kościele

        Nojpiyrw w kurji był we Rzymie
        Dyć tam dugo niy podrzymie
        Stanie przeca we Korōnie
        Dochtor prawa – w tym niy kōniec

        Wpiyrw wrocławskim kanōnikym
        Tyż Frōmborka siyngnōł blikym
        Kaj kanōńjo je bogato!
        Potym Gniezno – co wy na to?

        Kalisz, Śrym, Łynczyca prosi
        Tōż niy darmo tam go nosi
        Protektorym Oleśnicki
        Kej łōn żyje – tako wdycki

        Biskupowi kaliskymu
        Fest sztimuje, tōż po tymu
        Watzenrode ciyngym dźwigo
        I protektor tyż niy migo

        We Korōnie podkanclerzym
        We Kościele wyżyj mierzy
        Kej prymasym Polski bydzie
        Ze niym Łukasz tyż w wiyrch idzie.

        Łukasz Watzenrode – 1488

        Prymas Oleśnicki Łukasza forowoł
        Zdo, tyż krōl Kazimiyrz łaski swoje dowoł
        Dyć z tym rokym prawie, z Kapituły woli
        Łukasz znod we Rzymie – czy Warmijo smoli?

        Łukasz Watzenrode – 1489

        Biskup warmiński pomarł w tym czasie
        Kanōnikowi podziwać trza sie
        Go Kapituła teroz wybiyro
        Swojim biskupym – to ci dopiyro!

        Tōż krōl Kazimiyrz tym niy raduje
        To fest go gynau teroz szteruje
        Kanōńjo jego suchać w tym miała
        Niy coby sama tego chytała

        Zaś Watzenrode drap do papiyża
        Poloz, by ôtwar biskupstwa dźwiyrza
        Papiyż był za tym, tōż tako stało
        Chocioż krōlowi niy sztimowało

        Niy komedyjo – krōl tym stropiōny
        Wpiyrw mioł dać zwola – zwōniōm mu zwōny
        Po prowdzie – ofyn by niy zezwoloł
        Biskupym Warmji syna mieć woloł.
        • broneknotgeld Re: Rok Kopernika 10.06.23, 15:55
         Biskup Łukasz Watzenrode (1489)

         Krōl jakoś godzi z sakrōm istnego
         Dyć niy kamratym zdo teroz jego
         Papiyż doł zwola, tyż pruske stany
         Jednak skiż tego cejco je szpany

         Siostrzyńcōw kształcić chcioł we Krakowie
         Tyż polityka w biskupa gowie
         Tōż po dwōch rokach tako sie stało
         W Akadymiji żakōw niymało
         Andrzej, Mikołaj tyż miyndzy niymi
         We małopolski, krakowski ziymi.

         Edukacyjo Mikołaja Kopernika juniora

         Przi toruński parafiji
         Sztartnōł tako, bez mecyji
         Torunioki w zocy mieli
         Swoja szkoła – tako chcieli
         Mieć rechtorōw we niy zocnych
         Czas nauki ze tych procnych.

         We chełmski szkole?

         We chełmski szkole tyż go widzieli?
         W łacinie szkolić fest tam umieli
         Po śmierci ôjca zaś Watzenrode
         Wziōn pod ôpieka te dziecka mode

         Łukasz niy darmo ta szkoła wspiyroł
         W Chełmno Mikołaj dyć tyż zaziyroł
         Zakōnnicami tam siostra, ciotka
         Szło Mikołaja we Chełmnie spotkać?

         Siostra Mikołaja Kopernika

         Siostra Kopernika, po matce Barbara
         Tyż znodła we Chełmnie, dyć inkszo w tym miara
         Skiż wiary w zakōnie u benedyktynek
         Przeoryszōm w kōńcu – ze niyj niy „harynek”.

         We Włocławku?

         Łukasz Watzenrode kanōńjo tam trzimoł
         Katedralno szkoła – Włocławek niy drzymoł
         Filjōm Akadymji Krakowski dyć była
         Dziecka szlachty, mieszczanōw ta szkoła kształciyła
         Dyć czy Mikołaja z Kopernikōw rodu?
         Gowy za to niy dōm – tela yno godōm.

         Krakōw – podzim 1491

         Tōż już Mikołaj z bratym w Krakowie
         Sztudjyrowanie teroz mo w gowie
         Piniōndzōw na to mu niy brakuje
         Za sztyry roki wpłaci – sztimuje
         W Akadymiji uczyć mu trzeba
         Tyż z woli ujka, lekszego chleba
         Biskup siostrzyńcōw „farōm” chce darzyć
         Dyć trza wyuczyć – niy yno marzyć.

         W Krakowie inaczyj

         W Krakowie inaczyj niż w Toruniu dzioło
         Zdo – na sztyry strōny ze Krakowa wioło
         Niy darmo stolicōm – na pōłnoc z połednia
         Toworu szło wiela – do Budy, do Wiednia
         Tyż stōnd wandrowali kupce, dyplōmaty
         Dwōr krōlewski sam je, a kraj zdo bogaty
         Ze wschodu na zachōd abo na ôdwyrtka
         Kej ciśli – stoł Krakōw – Jagiellōnōw żyrdka
         Stolicōm Korōny, zocnym miastym tako
         Wiynkszym ôd Torunia wtedy, dyć jednako
         W prawie magdyburskim, choć Wawel przidany
         Tyż Akadymijo, gwar żakōw ze ranym
         Jako i we nocy, kej sie pofolgujōm
         Kej grosza we kapsi choć ździybko poczujōm.
         • broneknotgeld Re: Rok Kopernika 10.06.23, 15:56
          Akadymijo we Krakowie XV/XVI w.

          Sztyry wydziały tam prawie były
          Piyrszym z nich „atrium” – inksze wpiyrw kryły
          Trza było w „atrium” te sztyry roki
          Słuchać rechtorōw by kończyć krokom
          „Magistra atrium” – potym zaś dali
          Szło stać „dochtorym” – polyźć „na fali”
          Ku religiji, ku medycynie
          Abo ku prawu – w taki dziedzinie.

          Wydział „Atrium”

          Sie wykładało w niym po łacinie
          Tōż gramatyka cie niy ôminie
          Tyż poetyka, tyż retoryka
          W filozofijo Grekōw trza blikać
          Ze rachowaniym dobrze sie radzić
          We filip wiela ze tego wsadzić
          Matymatyka, astronomijo
          W Akadymiji niy kōmedyjo
          „Atrium” nauki mo wyzwolone
          Na tym sztudyjōw może być kōniec.

          Bibjotyka Mikołaja Kopernika

          Pōnoć już w Krakowie, kaj tam sztudjyrowoł
          Ksiyngi jakeś sprowiōł, zbiyroł, niy przedowoł
          Jego bibljotyka poleku tōż rosła
          W siedymnostym wieku do Szwecyji „poszła”

          We ksiyngach zapiski sōm ôd Mikołaja
          Tōż wiymy co jego, dyć ô to niy chaja
          Sie tam Szwedy prawie tym aszōm, niy bajōm
          Iże gynau u sia jego ksiyngi majōm.

          Katedra w Krakowie

          Katedra w Krakowie ty Akadymiji
          Kaj matymatyka przi astrōnōmiji
          Rechtorōw przezocnych gynau prawie miała
          Wojciech ze Brudzewa już wtedy bezmała
          Sōm astrōnōmiji niy uczōł jak przōdzi
          Prywatnie jyj uczōł, tōż loz z tym do ludzi
          Czy Kopernikowi jōm tako wykłodoł?
          Wetnōńć by szło yno – tela byda godoł.

          We ty wiośnie Renesansu

          Idzie pedzieć to radośnie
          Dzioło w Renesansu wiośnie
          Hameryka ktōś ôdkrywo
          Ziymi już inaczyj dziwo
          Dzieje cosik we Kościele
          Średniowiecza nikt niy ściele
          Traci stare – rośnie nowe
          Bydzie tyż Kopernikowe?!

          Ku astrōnōmiji

          Ku astrōnōmiji ciōngło Kopernika
          We niebo już kukoł, niy coby porzykać
          Bardzi zdoł „zyjmanym” co chce tuplikować
          Klarze, Miesiōnczowi jako tam „żeglować”
          Czamu prawie tako? Czamu niy inaczy?
          Niy astrologijo istnego łōnaczy
          Spokopić chce niebo, poprawić felery
          Co przōdzi zrobiōne, choć widzi nikery
          Choć Wojciech z Brudzewa już je prziuwożōł
          Dyć przeca poprawić sōm jednak niy wożōł.
          • broneknotgeld Re: Rok Kopernika 10.06.23, 15:57
           Ziymia je na dole?

           Ziymia je na dole – tako jōm widzieli
           Tyż siedym planetōw nad niōm prawie mieli
           Siedym – ze tōm Klarōm i Miesiōnczkym społym
           Tako gynau wedle średniowieczny szkoły
           Nad tym cołke niebo prawie ze gwiozdami
           Wszysko niebieskimi dyć było sferami
           Kerych środkom Ziymia – anō – niy inaczy
           Wszysko na czowieka jakosik łōnaczy
           Tōż astrologijo ku tymu drap kulo
           Średniowiecze prawi? A mono zdo – fulo?

           Epicyklizm Ptolemeusza (II w. n.e.)

           Klaudiusz Ptolemeusz planety „skołowoł”
           Im po epicyklach pylać gynau dowoł
           Środki jejich torōw dyć sie tyż ruszały
           Miano deferynsōw środkōw „koła” miały

           Miesiōnczek i Klara dyć ździybko inaczy
           Wele Ziymie kryńci, astrōnōm łōnaczy
           Choć Ziymia niy w środku, ździebko z boka prawie
           Niyleko spokopić – tela we ty sprawie.

           Za wiela kōłek

           Za wiela kōłek Ptolemeusza
           Ciynzko zrachować, pedzieć tyż musza
           Iże niy wszysko we tym zgodzało
           Kej Ziymia stoła, zdo – sztimowało.

           Wojciech ze Pniew – zima 1491

           We Akadymiji Krakowski wykłodoł
           Ô astrōnōmiji Ptolemejski godoł
           „Ô sferze” – Sabrosca traktacie tyż prawiōł
           Tōż jako poradziōł i co mōg – tam jawiōł.

           Bartłomiyj ze Lipnicy – zima 1492

           Geometryjo Euklidesowo
           Ze niōm w katedrze tyn istny stowo
           Astrōnōmiji tyż przeca chyto
           Trza jyj, kej w niebo sie ciyngym bliko.

           Szymōn z Sierpca – lato 1493

           Wojciech z Brudzewa – pedzieć to musza
           Rechtorym jego – Ptolemeusza
           Zdo, ôba w zocy wiela niy mieli
           Multum felerōw we tym widzieli

           Jednak niy dōńdōm ôba do tego
           Iże trza chycić knifa inkszego
           Szymōna słuchoł Kopernik tako
           W Ptolemeusza wōntpiōm jednako?

           Michał z Wrocławia – zima 1493

           Istny w Krakowie prawie wykłodoł
           Tablice ruchōw planet – tōż godoł
           Sztudyntōm tako: Wpiyrw w Iberyji
           Za te tablice gynau chyciyli
           Ze woli krōla kastilyjskego
           Alfōnsa – z miana tyż dziesiōntego

           Michał z Wrocławia zaś chyciōł tego
           Skiż połednika dyć krakowskiego
           Niy Iberyji co na zachodzie
           Kaj Hameryka chnet bydzie w modzie.

           Mikołaj Kopernik we Krakowie – 1493/1494

           Astrōnōmijo zdo go wciōngnyła
           Mono mu zdało iże coś kryła
           Cosik rechtory we niym zasioli
           Czy to co chcieli? Sōm szukać woli?

           Astrologijo tyż wykłodali
           Kopernik suchoł – była „na fali”
           Dyć zdo – niy w jego filipie prawie
           Astrōnōmiji ôddo – ty sprawie.
           • broneknotgeld Re: Rok Kopernika 10.06.23, 15:58
            Jako z Renesansym?

            Jako z Renesansym było Krakowowi?
            Co ze Italyji już we Polsce jowi?
            Trza chycić Platōna? Cycerōn prowadzi?
            Z łaciny ku grece – co drōdze ty wadzi?

            Greki we Krakowie żodyn niy wykłodo
            Chocioż ô Platōnie ktōś cosik sam godo
            Neoplatōnikōw we Akadymiji
            Tyż cejco nōńdziecie, anō – bez mecyji

            Klara pympkym świata kōmusik wydowo
            Ziymia wele pylo, we tym niy Ustowo
            Choć w filozofiji ideja ta blysko
            Czy kōmusik zdowo co prowdy je blisko?

            Skiż Kallimacha?

            Skiż Kallimacha w Krakowie dzioło?
            Renesans rośnie? We Polska woło?
            Kej Kolumb ôdkrył ta Hameryka
            Śmierć Kazimiyrza Jagiellōńczyka
            Jan Olbracht chyci trōna polskiego
            Kallimach dyć był rechtorym jego.

            Biskup Łukasz Watzenrode – 1492

            Za Kazimiyrza Jagiellōńczyka
            Ciynżko na Krakōw prziszło mu blikać
            W rok śmierci krōla pomiyni przeca
            Biskup ze Jana Olbrachta neca
            Krōl mu kamratym, krōl sie go radzi
            Łukasz „trzi grosze” kaj chce tam wsadzi.

            Frombork – 1495

            Łukasz Watzenrode siostrzyńcōw sam wzywa
            Tref mu dobrze radzi, tōż drap na nich kiwo
            Chce przi kapituje mieć z nich kanōnikōw
            Czy już tako stanie? Nōńdzie przeciwnikōw?

            Ta warmińsko kapituła

            Ta warmińsko kapituła biskupstwo tyż trzimie
            W niyj szesnostu kanōnikōw – we dobrach niy drzymie
            Frōmbork, Melzak, Olszyn tako biskupstwa dobrami
            Trza profitōw dyć wachować – wiycie ô tym sami.

            Melzak? Piyniynżno?

            Dzisioj Piyniynżno, tōż tam kuknijcie
            Spokopić tako terozki chciyjcie
            Co piyrwyj dobrym biskupstwa prawie
            Przi kapitule – tela w ty sprawie.

            Być w kapitule

            Być w kapitule gynau werciyło
            Folwark mieć na wsi dyć ôpłaciyło
            I dōm we mieście, i grosz godziwy
            Być kanōnikym – zdo tref szczyńśliwy
            Dwa sługi przi niym, w stajni trzi kōnie
            Sztajgnōńć szło wyżyj – szkryfna na kōniec.

            Trza kanōnikowi

            Trza kanōnikowi ô dziedzina starać
            Biskupstwa cołkego, niy yno ô wiara
            Chocioż z nich niy kożdy ksiynżoszkym ôstanie
            Dyć tytuł mieć musi, tōż sztudjyrowanie
            Niy na darmo istnym je gynau szkryfniōne
            Tytuł naukowy majōm mieć na kōniec.

            Niy zarozki kanōnikym

            Choć Mikołaja ujek forowoł
            Dyć kanōniji wpiyrw niy dostowoł
            Sie kapituła z tym niy godziła
            Nauka jego tōż niy skōńczyła

            Astrōnōmijōm dychoł w Krakowie
            A prow Kościoła mioł chycić czowiek
            Dochtorym ôstać, tōż skuli tego
            Do Italyji wyślōm istnego.
            • broneknotgeld Re: Rok Kopernika 10.06.23, 15:58
             Italyjo – 1496

             W połowie roku ku Italyji
             Kopernik ciśnie - bez kōmedyji
             Ujek przikozoł mu sztudjyrować
             We Bolōniji wpiyrw bydzie stawać
             Coby dochtorym ôstoł we prawie
             Skiż kanōniji, zdo – śnik na jawie.

             „Bolonia docet”

             Na piniōndzu z Bolōniji tako przeczytocie
             Iże „uczy” je szkryfniōne, tymu niy dziwocie
             Z tysiōnc sto dziewiytnostego uczelnio tu przeca
             Tōż głymboko w historyjo skuli tego leca.

             Już ôd XIV wieku

             Już ôd sztyrnostego wieku w ziymiach Piastōw słynie
             Bolōnijo – z niyj nauki potrza tyż dziedzinie
             Tako i niyskorzyj bydzie, chocioż we Krakowie
             Z czasym tyż Akadymijo kery rod je czowiek.

             „Uniwersytet jurystōw”

             Taki wydział najmocniejszym zdo być w Bolōniji
             Z woli ujka tam Mikołaj, dyć bez tragedyji
             Musi prawo sztudjyrować, gynau niy inaczy
             Tyż warmińsko kapituła tako mu łōnaczy.

             W „germański nacyji”

             W „germański nacyji” Mikołaja majōm
             Ze Niymcami inksi społym, wcale wōm niy bajōm
             Z Litwy, z Polski, z Czechōw tako żaki we niyj społym
             Miyndzy niymi tyż i Madziar nōńdzie sie wesoły.

             Bolōnijo niy Krakowym

             Bolōnijo niy Krakowym
             Tela wōm terozki powiym
             Renesansym cołkym żyła
             Średniowiecze weg goniła

             Żak wesoło mo durś mina
             Gryfność frelōw i smak wina
             Trza żyć coby użyć wiela
             Kunszt, nauka – tu za tela

             Kej sōm papiyż świyckim zdo sie
             Religiji gro na nosie
             Państwo synōm chce ôstawić
             Kej miost rzykać – lepi bawić!

             Mono niy tropiyli

             Mikołaj Kopernik ze bratym Andrzejym
             Mono niy tropiyli ujkym dobrodziejym
             Łōn piniōndz wyłożył by sztudjyrowali
             Kej sōm w Italyji, zdo – pofolgowali
             Modym trza uciechy, niy yno nauki
             Jakosik z tym radzōm i niy sōm tyż tuki.

             Tōż Mikołaj

             Tōż Mikołaj sztudjyruje
             To co bardzi mu sztimuje
             Filozofiji chyto i greki
             Kaj jeszcze wiynksze dlo niego cfeki?
             Matymatyka, astrōnōmijo
             Kej chce – tym darzy go Bolōnijo.
             • broneknotgeld Re: Rok Kopernika 10.06.23, 15:59
              W Bolōniji trefiōł

              W Bolōniji trefiōł z Luzjańskim Fabianym
              Już tam mu kamratym? Je przeca krajanym
              Z czasym jejich drōgi tref zaś pokupluje
              Zdo, ôbu to prawie richtig uraduje.

              Domenico Maria de Novara

              Astrōnōm bolōński rechtorym istnego
              Ptolemeuszowi niy wierzył, skiż tego
              Chcioł coby bieguny nieba sie ruszały
              Tōż obserwacyje dowiyść tego miały

              We tym uczyń wspiyrać mioł prawie rechtora
              Mikołaj pōmogoł, dyć jeszcze niy pora
              Coby we filipie swojim poukłodać
              Jako ô ty Klarze, ô Ziymi mu godać
              Kōncept Ptolemejski podwożoł z Novarōm
              Trza ideji nowy, zdo – chnet szlus ze starōm.

              „Łōsmo sfera nieba”

              Tōż łōsmōm sferōm te gwiozdy były
              Jako spokopić co łōne kryły?
              Kejś Egipcjany rok rachowali
              Podug gwiozd gynau, forsztelowali
              Co jejich drōga po niebie prawie
              Co rok ta sama, tōż we ty sprawie
              Novara społym ze Kopernikym
              Noce zarywoł, by ôka blikym
              Jako w filipie tyż rachunkami
              Rok wyrachować, dyć wiycie sami
              Iże kalyndorz juliański słaby
              Dać wiyncyj szwōngu mu gynau trza by.

              Rok słōneczny

              Trzista szejśćdziesiōnt piyńć dniōw rachuje
              Nō i szejść godzin – richtig sztymuje
              Kopernik tako z Novarōm zmierzōł
              Tymu co widzioł, co sōm tam przeżōł
              We Bolōniji – noce zarywoł
              We kerych gwiozdōm na niebie dziwoł.


              Brat Andrzej we Bolōniji – 1498

              Pōnoć ze tym rokym tyż tam sztudjyruje
              Ujek dwōm siostrzyńcōm to prawie funduje
              Chce kanōnikami ôbu mieć przi siebie
              Coby użyć mōgli na biskupim chlebie.

              „Zwykym żakōw” – 1499

              Zwykym żakōw jako żyli?
              W Bolōniji niy szczyńdziyli
              Tōż poniyndzy zbrakowało
              Trza borgować! Sztimowało?

              Żak bankera niy pokusi
              Ujek prosić kogoś musi
              By poświodczōł co łōn spłaci
              Dług siostrzyńcōw jego! Straci?

              Czas ciyngym pylo

              Dyć czas niy stoji, czas durś uwijo
              Sztyjc rok za rokym jednako mijo
              Prawo ômijo coś Kopernika
              W inksze dziedziny ciyngym chce blikać
              Dyć zdo niy na te co ujek koże
              Czy kapituła kminić tyż może?

              Rok 1500 – Rzym

              Andrzej z Mikołajym zdo już wrocać mieli
              W rok jubileusza dyć w Rzymie być chcieli
              Ujek na to godzi, kapituła tako
              Pōntnikōw ôd grōma tyż ciśnie jednako.
              • broneknotgeld Re: Rok Kopernika 10.06.23, 16:00
               Szlifujōm prawo?

               Doszlifować prawo kościelne zdo mieli
               W Warmiji wierzyli iże tako chcieli?
               We Rzymie Mikołaj tyż nieba sie trzimoł
               Kej Miesiōnczek zaćmiōł łōn przeca niy drzymoł
               Wszysko to ôpisoł, zdo iże przidało
               Prawu kościelnymu czasu dowoł mało.

               Rzym – Sapienza – 1500

               Pōnoć Mikołaj w dyszkurs tam stowo
               Choć niy rechtorym – tako wydowo
               Dyszkurs sie tyczōł astrōnōmiji
               Tōż niy dziwejcie, niy trza mecyji.

               Frōmbork – 27.VII.1501

               Rok Świynty skończył, wrocać trza było
               Przed kapitułōm stanōńć trefiyło
               We Italyji sztudjyrowali
               Czy dochtorami tytułowali?

               Niy, to niy stało – we kloty biyli?
               Ô wiyncyj czasu ciyngym prosiyli
               Chcieli mieć na to jeszcze dwa roki
               Czy ze nich tuki? Czy sōm boroki?

               Sōm siostrzyńcami Watzenrodego
               Tōż możno richtig prawie skiż tego
               „Ôstatni termin” im wyznaczōny
               Zaś w Italyji tych bratkōw mōmy.

               Andrzej do Rzymu

               Rzym Andrzejowi je przikozany
               Dochtorym prawa mo być, z tym mianym
               Niych do Warmiji wroco, w dwa roki
               We kapitule zaś jego zoki.

               Mikołaj do Padwy

               Tam kapituła prawie keruje
               Już Mikołaja, niych sztudjyruje
               Tam medycyna, kurować bydzie
               Ujka swojego i ich, kej przidzie
               Na kanōnikōw niemoc w tym czasie
               Mikołajowi godzić z tym trza sie.

               Wrocław – 1501

               Z Bernardym Scultetim ku Włochōm wandrujōm
               Przez Wrocław, dyć tymu przeca niy dziwujōm
               Z woli ujka tako gynau prawie stało
               Ze Ślōnska wywodziōł, tōż niy dziwowało.

               Padwa – podzim 1501

               Padwa dyć niy Bolōnijōm
               Tu spokojni żaki żyjōm
               Wiyncyj uczōm, mniyj rojbrujōm
               Małowiela tyż fajrujōm

               Sam Mikołaj, kej już driny
               Richtig chyto medycyny
               Sztudjyruje by kurować
               By nadzieja chorym dować

               We tym gynau niy ôbijo
               Licyncjatym stoł – czas mijo
               Licyncjatym – praktykować
               Tako może, chce kurować
               Krewnych jako przijocieli
               I tyż tych co prawie chcieli.

               Kopernik we Padwie

               Skiż medycyny wybroł tam prawie
               Dyć niy przepōmnioł ô inkszy sprawie
               W Padwie rechtory greki uczyli
               I łōn jyj chyciōł zaś we ty chwili

               Teofilakta przetuplikowoł
               Kejś jego brify bydzie wydowoł
               W Krakowie prawie – tam tym zodziwo
               Teofilakcie – duszo szczyńśliwo
               Kej epistoły ciekawiōm twoje
               Tyż Kopernika – co werte to je?
               • broneknotgeld Re: Rok Kopernika 10.06.23, 16:01
                Bydōm mieć we zocy

                Bydōm mieć we zocy kuracyje jego
                W niemocy pōmoże, podźwigo chorego
                Ze łoża boleści, kej yno poradzi
                Ze śmierciōm przi tymu dyć tyż niy powadzi.

                Jako kurować?

                Medykamyntōw trza dować tela
                By akuratnie było – za wiela
                Zaszkodzić może, tōż trza zrachować
                By wedle wogi niymocnym dować

                Lekszym i myńszym tyż myni zowdy
                Zaś rubszym, wiynkszym – wiyncyj – ty prowdy
                Kopernik trzimie przi kuracyji
                Do dzisioj tako – we historyji
                Ty medycyny, zdo – tyż ze przodka
                Je prawie tako, bestōż ta godka.

                Dochtorat prawa kościelnego – Ferrara – 1503

                Anō, majym roku tego
                Dochtōr prawa kościelnego
                Ze Ferrary – tytuł dali
                Pōnoć lekci tam pytali
                I tyż myni kosztowało
                Być dochtorym przidowało.

                A astrōnōmijo?

                A z astrōnōmijōm jako w Padwie było?
                Niy przeszło istnymu, w filipie durś tlyło
                Kej Platōna czytoł i Pitagorasa
                Kej we niebo kukoł w Renesansu czasach
                Nowo teoryjo zdo już w jego gowie
                Dyć jako jyj dowieść? Medykuje czowiek.

                Frōmbork – podzim 1503

                Mikołaj i Andrzej we Frōmborku jowiōm
                Ôba już dochtory, tym uciecha sprowiōm
                Ujkowi – choć wartko ku tymu niy prziszli
                We kōńcu dyć stało co po jego myśli.

                Tyn rok 1497

                Czy we żałobie teroz Warmijo?
                We Bukowinie – cie kryjolyjo!
                Kōńczy marzynie Jana Olbrachta
                Pedzōm: Za niego straciyła szlachta
                Jak kejś pod Warnōm – Turki wygrały
                Szczyńściym, krōl zdrowy i kraj durś cały
                Dyć zaś krziżacko sie dźwigo gowa
                Trza nowo wojna z niymi rychtować.

                Śmierć Jana Olbrachta – Toruń – 17.VI.1501

                Wojna szykowoł, stanōł w Toruniu
                Zdo, tam blysk śmiertki kosy dogōniōł
                Pomarł – Krziżaki tym radowali
                Niyhersko jakoś kulało dali
                Tyż niy po myśli Watzenrodego
                Polska zdo cofać – tropi istnego
                Na Jagiellōnōw siyła postawiōł
                Krōl Aleksander niymocnym jawiōł
                Biskup zaś chciałby niyzoleżności
                Arcypasterzym ôstać – nojprości
                Coby niy słuchać już cołkym Rygi
                Dyć na nic knify, na nic wyścigi
                Niy ma kościelny metropoliji
                Już jyj niy bydzie na ty Warmiji.
                • broneknotgeld Re: Rok Kopernika 10.06.23, 16:14
                 Frōmbork 1503-1507

                 Trza kanōnikowi Frōmborka sie trzimać
                 Trza Mikołajowi terozki niy drzymać
                 A prawie już wprowiać w administracyji
                 Dyć wiela poradzi, tōż bez tragedyji
                 Przi tymu kejniykej trza chorych kurować
                 Zno na tym, tōż jego terozki w tym gowa.

                 Przu ujku dyć stowoł

                 Mikołaj przi ujku tyż stowoł w tym czasie
                 Toruń, Gdańsk i Malbork – stowiać mu tam trza sie
                 Kaj i stany pruske ze krōlym stowały
                 Kaj i biskup stowoł, ważne sprawy miały
                 Tako Mikołaja gynau niy ômijać
                 Czas niyleki prawie, bestōż trza uwijać
                 I radzić, i godzić tych co durś spiyrajōm
                 Kej Prusy Krōlewske z Korōnōm trzimajōm.

                 Rada Prus Krōlewskich

                 Pora razy w roku Rada sie zbiyrała
                 Możnych i mieszczanōw społym kuplowała
                 Gdańsk, Elblōng i Toruń w niyj wiela we wercie
                 Beamtry krōlewske, im tyż tam dziwejcie
                 Ze trzech wojewōdztwōw pruskich sie zjyżdżali
                 Biskupy do tego, przi nich zasiodali
                 Z jejich kapitułōw tako kanōniki
                 Biskup Watzenrode stowoł z Kopernikym.

                 Pruske Stany

                 Rada Prus Krōlewskich Stany zwoływała
                 Trza ich zgody było kej podatkōw chciała
                 We dwōch izbach radzōm gynau Pruske Stany
                 We jedny je szlachta, we drugi mieszczany.

                 Linijo Watzenrodego

                 Choć po Bukowinie na Krziżakōw kukoł
                 Dyć krōtko ugody ze niymi zdo szukoł
                 Chcioł Prusy Krolewske z Korōnōm kuplować
                 Jagiellōnōm tako tyż siyły dodować
                 Tōż go pruske miasta niyroz szterowały
                 Kej yno ô swoje nojbardziyj durś dbały.

                 Krōlewiec mu wadziōł

                 Watzenrodymu nojbardzi wadziōł
                 Prawie Krōlewiec, Krziżak poradziōł
                 Niyroz przekreślić zdo – plany jego
                 Dyć czy w Korōnie tyż chcieli tego
                 Co biskupowi by sztimowało?
                 Zdo – rozmotajcie ze tym bywało
                 Choć we Krakowie w zocy go mieli
                 Niyroz we Prusach sprzeciwiać chcieli.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka