Dodaj do ulubionych

Koronawirus a gospodarka

21.03.20, 06:48

Co tu komentować - apel BCC. Zobaczymy jak odniesie się do niego rząd , Sejm i rządząca partia.
Wg mnie. Katastrofa gospodarcza jest pewna. Rząd nie potrafi opracować i wdrożyć programu skutecznego ratowania polskiej gospodarki. Obowiązująca ustawa jest bublem propagandowym, nie obejmuje działań koniecznych (o których pisze p. Goliszewski)j nie zawiera rozporządzeń wykonawczych.
Apel i żądania BCC okazują jak wiele problemów koniecznych do rozwiązania już od początku marca należało rozwiązywać.
Ponadto. Nie kwestionując słuszności postulatów BCC , nie bardzo widzę możliwości finansowe i organizacyjne do wykonania (wszystkich) przez ten zbiurokratyzowany i nieprofesjonalny rząd, całkowicie bezradny w gospodarce w warunkach epidemii. .
Obserwuj wątek
  • czuk1 Re: Koronawirus a gospodarka 21.03.20, 06:55
   Poruszony apelem szefa BCC stawiam - do dyskusji na forum - jego list do Premiera jako dowód na to jak wiele problemów rząd nie podejmuje albo jak nieskutecznie działa w sprawie złagodzenia skutków gospodarczych epidemii.

   "Upoważniony losem mikro, małych, średnich i dużych firm oraz ich pracowników, proszę i wzywam Pana do niezwłocznego podjęcia następujących decyzji" – pisze Marek Goliszewski do Mateusza Morawieckiego i wylicza rozwiązania, których faktycznie potrzebują polscy pracodawcy i pracownicy.

   Propozycje BCC ws. przeciwdziałania skutkom epidemii

   1. Zwolnić firmy i ich pracowników z obowiązku składek do ZUS, a nie tylko je odroczyć. Do tego uprościć biurokratyczne procedury ZUS i zastąpić je w okresie epidemii prostym i szybkim zgłoszeniem e-mail bądź pocztą.
   2. Zwolnić na najbliższy kwartał całkowicie (w zależności od procenta utraconych dochodów) z danin CIT, PIT, PFRON, na Fundusz Pracy.
   3. Odblokować środki w ramach podzielonej płatności VAT (tzw. split payment).
   4. Przyspieszyć zwrot podatku VAT z obecnych 60 do 15 dni.
   5. Pilnie zawiesić przepisy dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych i Pracowniczych Programów Emerytalnych– obecne, bez przepisów zmieniających, nadal obowiązują i firmy muszą wypełniać obowiązki z nimi związane, w tym odprowadzać składki.
   6. Zlikwidować obowiązek przedstawienia zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami i ZUS w zamówieniach publicznych.
   7. Zawiesić obowiązek firm wdrożenia struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT.
   8. Podać do publicznej wiadomości, że firmy będą mogły skorzystać ze szczególnych rozwiązań zawartych w tarczy antykryzysowej od 1 marca br.
   9. Zwolnić z odpowiedzialności przedsiębiorców za szkody wyrządzone w związku z działaniami władz publicznych mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, w tym szczególnie za szkody powstałe w wyniku wykonania przez przedsiębiorcę decyzji lub poleceń władzy publicznej.
   10. Zapewnić przedsiębiorcom środki na pokrycie wydatków i szkód związanych z wykonywaniem obowiązków nałożonych przez władze publiczne związanych z walką z korona wirusem. Wprowadzić dla przedsiębiorców analogiczne dotacje na walkę z konsekwencjami kryzysu jakie mają jednostki samorządu gospodarczego i placówki zdrowia.
   11. Pokrywać w 50% przez Skarb Państwa koszty pracodawcy związane z decyzją o zawieszeniu działalności firmy przez inspektora pracy lub inspektora sanitarnego.
   12. Ograniczyć czas zwolnienia lekarskiego za pośrednictwem telefonu do 5 dni. Jeśli po tym terminie stan zdrowia pracownika się nie poprawi, wtedy pracodawca powinien mieć prawo kierować pracownika do lekarza by wykonać niezbędną diagnostykę i na tej podstawie kontynuować zwolnienie.
   13. Przejąć przez państwo koszt tzw. chorobowego przez pierwsze 33 dni.
   14. Wprowadzić 12-miesięczny okres rozliczeniowy i możliwość tworzenia banku godzin pracowników, na wzór niemiecki czy szwajcarski. To umożliwi wysyłanie pracownika do domu, płacenie tzw. godzinówki i tworzenia ujemnych godzin, które przy lepszej koniunkturze można skompensować bezpłatnymi nadgodzinami.
   15. Umożliwić wysyłanie pracowników przez pracodawcę na zaległe urlopy.
   16. Umożliwić pracownikom szybkie przebadanie się na koszt pracodawcy.
   17. Utworzyć mechanizm prawny pozwalający na częściowe odbiory robót budowlanych oraz uzyskanie za nie wynagrodzeń. Firmy, które wykonały część kontraktów, w tym kontraktów rządowych, powinny móc uzyskać za nie zapłatę, mimo iż obecne zasady obligują do wypłacenia środków dopiero po wykonaniu 100% kontraktu.
   18. Przejąć przez budżet państwa spłatę oprocentowania pożyczek dla firm w trudnej sytuacji na skutek obecnego kryzysu.
   19. Wprowadzić szybką ścieżkę upadłościową, z osłonowym wsparciem pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
   20. Dać możliwość odliczania straty poniesionej z działalności gospodarczej w danym roku od dochodów osiągniętych w ciągu następnych pięciu lat.
   21. Rozdzielić transport ciężarowy od transportu osobowego; Wyodrębnić dodatkowo transport spożywczy i leków; Wydawać z dużym wyprzedzeniem karty driver form, aby kierowca wjeżdżał do punktu kontroli z wypełnionym już drukiem; Ogłaszać gdzie można pobrać i wydrukować driver form, aby pracodawca mógł wyposażyć w nie swoich kierowców przed wyjazdem za granicę.
   22Umożliwić swobodne przemieszczenie się (przejazdu) przez granicę w obie strony kluczowych osób w firmie będących obcokrajowcami, których specyfika pracy tego wymaga, w celu zapewnienia dalszego, sprawnego funkcjonowania firmy (zakładu).
   23. Skrócić do tygodnia czas na wydawanie pozwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz automatycznie je przedłużać po zakończeniu ważności zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, na warunkach nie gorszych niż określone w tych dokumentach, w celu zapewnienia pracowników.
   24. Umożliwić wojewodom wszczynanie postępowania pobytowego cudzoziemca bez konieczności jego osobistego stawiennictwa w urzędzie wojewódzkim. Zmiana mogłaby polegać na uznaniu, że brak osobistego stawiennictwa cudzoziemca i okazania oryginału paszportu nie jest brakiem formalnym, a co za tym idzie, można go uzupełnić w toku postępowania, aż do dnia wydania decyzji przez wojewodę.
   25. Wprowadzić możliwość elektronicznego składania wniosków pobytowych przez cudzoziemców. W kontekście ograniczonych teraz możliwości przemieszczania się, problematyczne może być nawet wysłanie wniosku pobytowego za pośrednictwem Poczty Polskiej.
   26. Zawiesić konieczność przeprowadzania przez podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom testu rynku pracy i przedstawiania w sprawach o pobyt i pracę oraz o zezwolenia na pracę typu A informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy.
   27. Uznać pracę cudzoziemca na terenie RP za legalną przez rok od dnia końca ważności zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, na rzecz tego samego podmiotu i na warunkach nie gorszych niż określone w tych dokumentach, bez konieczności spełnienia obowiązujących dzisiaj ograniczeń dot. formy wykonywania pracy oraz jej okresu.
   28. Przesunąć termin obowiązku dematerializacji akcji na 01.01.2022 oraz termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019 rok do 30.09.2020. W związku z epidemią koronawirusa odbycie walnych zgromadzeń jest i będzie przez jakiś czas niemożliwe.
   29. Zawiesić wydane dotąd terminy sądowe, bowiem dzisiaj sądy nie działają, a poczta działa w ograniczonym zakresie.
   30. Zaniechać poboru podatku od nieruchomości. To nie może być decyzja indywidualna samorządu. Wszystkie przedsiębiorstwa dotknięte kryzysem powinny być ustawowo zwolnione przez 6 miesięcy z podatku od nieruchomości przeznaczonych pod działalność wymienioną w liście działalności pokrzywdzonych.
   31. Uruchomić fundusz pomocowy i gwarancje państwowe dla banków przeznaczone na udzielanie nisko oprocentowanych kredytów pomocowych. Firmy mogłyby składać wnioski elektronicznie do swoich banków, a te w terminie np. 7 dni, przyznawałyby linię kredytową dla wnioskodawcy.
   32. Odblokować handel w niedziele z obowiązkiem przestrzegania przez centra handlowe zaleceń służb sanitarnych.
   33. Wydłużyć rozliczenia projektów realizowanych ze środków unijnych poza 30 czerwca.
   34. Podać do publicznej wiadomości sposób zagospodarowania 7,4 mld euro z Unii Europejskiej, co jest kluczowe z punktu widzenia wszystkich obywateli.

   Obietnice rządu to za mało
   "Czołowe państwa przygotowują duże pakiety antykryzysowe dla swoich gospodarek. Porównując planowane w tych pakietach środki do ich PKB, proponowane przez nasz rząd około 60-70 mld PLN środków budżetowych, czyli około 3% PKB, wydaje się być dalece niewystarczające" – zwraca uwagę szef Business Centre Club.

   "Państwo będzie żyło, jeśli będzie żyła gospodarka, jeśli firmy nie stracą płynności a pracownicy będą mieli wypłacone pensje.[b] Pokonamy ten kryzys! Działajmy spokojnie i rozważnie. Razem. Ale szybciej!" – podsumowuje Marek Goliszewski.
  • oleg3 Re: Koronawirus a gospodarka 21.03.20, 08:29
   > Obowiązująca ustawa jest bublem propagandowym, nie obejmuje działań koniecznych (o których pisze
   > p. Goliszewski)j nie zawiera rozporządzeń wykonawczych.

   O której "obowiązującej ustawie" piszecie Czuk? Chętnie bym podyskutował o ratowaniu gospodarki przez rząd, ale skoro utrzymujecie, że "obowiązująca ustawa" " nie zawiera rozporządzeń wykonawczych" to niestety nie nadajecie się na rozmówcę. To są wstępne p r o p o z y c j e. Oczywiście pełne luk, błędów, a nawet wielbłądów.

   Generalnie to wolałbym, by rząd zmniejszył biurokratyczny gorset niż wydawał nieistniejącą kasę na prawo i lewo. Większość kasy i tak zostanie zmarnowana. Zamiast "dawać kasę" niech rząd jej nie zabiera. Półroczne wakacje podatkowo-zusowskie to pierwszy i najważniejszy krok. Przez wakacje rozumiem umorzenie podatków (z wyj. VAT) i składek, a nie ich przesunięcie.
    • czuk1 Re: Koronawirus a gospodarka 21.03.20, 13:04
     maksimum napisał:

     > Moze Goliszewski powinien wystartowac w wyborach prezydenckich.

     Ten facet od wielu lat jest obsadzony w tej roli i dobrze się w niej czuje.

     Co o stanie gospodarki i o tarczy antykryzysowej w czas epidemii, sądzi prezes PiS Pan Jarosław Kaczyński dowiadujemy się pod tym linkiem - www.money.pl/gospodarka/tarcza-antykryzysowa-kaczynski-przekonuje-ze-na-500-srodkow-nie-zabraknie-6491257922209409a.html?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=Money-push

     A jeszcze bardziej pouczające są opinie w ponad 450 komentarzach do tego artykułu. Ja podpisuję się pod większością z nich. Mało jest komentujących którzy by godzili się z wykładnią i opiniami Prezesa PiS.

     ps,
     'Glapiński może będzie miał kolejne wzrosty swoich osobistych przychodów, w końcu przyznał sobie i swoim blondynkom duże premie. Ale Polska o wzroście może tylko marzyć. To kryzys jakiego jeszcze nie było! Grozi nam poważna zapaść.' - tiny.pl/tz76v
  • czuk1 Re: Koronawirus a gospodarka 21.03.20, 14:10
   czuk1 napisał:
   > Wg mnie. Katastrofa gospodarcza jest pewna.......Apel i żądania BCC pokazują jak wiele problemów koniecznych do rozwiązania już od początku marca należało rozwiązywać.
   > Ponadto. Nie kwestionując słuszności postulatów BCC , nie bardzo widzę możliwości finansowe i organizacyjne do wykonania (wszystkich) przez ten zbiurokratyzowany i nieprofesjonalny rząd, całkowicie bezradny w gospodarce w warunkach epidemii. .


   Ukazało się - pod artykułem - blisko 500 komentarzy. Ton i treści większości z nich są podobne:


   Ryszard Gromak napisał, przed 4 godzinami.
   Bardzo uważnie wysłuchałem przed chwilą wywiadu Jarosława Kaczyńskiego dla stacji RMF FM...
   I wiecie co ? Jestem kompletnie załamany, ten człowiek szykuje nam wszystkim armagedon...
   Po pierwsze przybył do stacji osobiście ( oczywiście z obstawą ) powiedział na początku, że czuje się dobrze i nie robił testów... W trakcie trwania wywiadu zaczął kasłać aż redaktor zaproponował chwilę przerwy by napił się wody...
   Po drugie, ten człowiek kompletnie nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia w Polsce... ani razu nie poczynił refleksji o skali tragedii o dramatycznej walce lekarzy i o ofiarach...
   Po trzecie, wybory muszą się odbyć, bo jak stwierdził prezydent musi być taki, który będzie współpracował z rządem...
   Nawet ci na kwarantannie powinni głosować, że niby komisja ma chodzić po domach z kartami wyborczymi...
   Przeraża mnie to wszystko, ten człowiek jest tak oderwany od rzeczywistości, że boję się, że dla utrzymania władzy gotów jest poświęcić zdrowie i życie obywateli...
   Nie wiem dlaczego robią tak mało testów... mam swoje podejrzenia... obym się mylił...
   Już dziś śmiertelność na rzekomo inne choroby wzrosła trzykrotnie... Na tablicach kościelnych nie ma miejsca już na nekrologi... a zawsze były dwie, trzy klepsydry... dziś kilkanaście... codziennie inne nazwiska...
   Tak trudno dostać się dziś do lekarza... wszystkie linie zajęte a przychodnie pozamykane...
   Oni nie widzą stanu wyjątkowego... Jak to wytłumaczyć ??? To jest normalne co się dzieje ???
   Teraz mają jeszcze powstawać komisję wyborcze... jakby nie było innych problemów... Jakim prawem można narażać tak ludzi ???
   Powinni jak najszybciej, razem z opozycją usiąść przy jednym stole i podjąć zdecydowane kroki zmierzające do zatrzymania epidemii... Ogłosić ogólnokrajową kwarantannę... lub przynajmniej jeszcze bardziej zminimalizować poruszanie się w przestrzeni publicznej... Już nie ma czasu na zastanawianie się nad wyborami... Trzeba ogłosić stan wyjątkowy i podjąć radykalne kroki zabezpieczające społeczeństwo przed zarazą...
   Tak dalej się nie da...
   Jestem zbulwersowany tym wszystkim... 😢
   • perla_roztocza Re: Koronawirus a gospodarka 21.03.20, 15:27
    przestańcie tak biadolić czuk1.
    Widzieliście film "Titanic"?
    Tam angielscy lordowie założyli smokingi i popijając brandy postanowili umrzeć z godnością dżentelmena.
    Wam polecam to samo czuk1. Kupcie flaszkę, strzelcie głębszego i powspominajcie wasze złote komunistyczne czasy.
    Kiedyś trzeba umrzeć, i dotyczy to wszystkich. Wyjątków nieprzewidziano właśnie.
     • perla_roztocza Re: Koronawirus a gospodarka 22.03.20, 11:31
      czuk1 napisał:

      > -- i co to zdanie wnosi nowego do wątku ? Jakie tu informacje odkrywcze.

      to wy czuk1 szukacie tu wiedzy i informacji?
      Niezły palant z was.
      Przez 20 lat na forum tym dowiedziałem się tylko dwóch rzeczy.
      Pierwsza to taka, że Kretyn52 to kretyn jest.
      A druga to taka, że wcześniej nie zdawałem sobie sprawy, że istnieje taka żałosna satyra jak wy czuk1.
      Tutaj jest park rozrywki, hece różne, naparzanki.
      Przestańcie czuk1 traktować to wszystko jak plenum partyjne i wyrocznię wiedzy, prawdy i innych górnolotnych sloganów właśnie.
    • czuk1 Re: Koronawirus a gospodarka 22.03.20, 09:42
     xiazeluka napisała:
     > Poziom komentarza szoruje podłogę. Nic dziwnego, że ćwierćinteligent1 jest pod wrażeniem.

     Sadzę, że takie fachowe informacje są zrozumiałe też dla inteligentów, nawet gdy zajmują się szorowaniem podłogi. Inteligentem jest człowiek wykształcony mający zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych. Okazuje się, że nowych sytuacji (vide - ocieplenie klimatu, epidemia) nie potrafisz zrozumieć.
     Benek wcześniej trafnie nazwał cechy twojej jakoby "inteligencji". Samo napiętnowanie innych nie jest cechą inteligenta, jego wypowiedzi.
     • xiazeluka Re: Koronawirus a gospodarka 22.03.20, 10:38
      Towarzyszu ćwierćinteligencie1, komentować można teksty, które są na poziomie. Poziomu Mła nie będzie definiować, tak samo jak nie ma potrzeby odpowiadania na wynurzenia pijanego żula. W tym przypadku mamy do czynienia z żulem umysłowym, typowym przedstawicielem wykształconych przygłupów, do których i Wy należycie.
      • czuk1 Re: Koronawirus a gospodarka 22.03.20, 12:01
       xiazeluka napisała: > Towarzyszu ćwierćinteligencie1, komentować można teksty, które są na poziomie.
       > Poziomu Mła nie będzie definiować, tak samo jak nie ma potrzeby odpowiadania na wynurzenia pijanego żula. W tym przypadku mamy do czynienia z żulem umysłowym , typowym przedstawicielem wykształconych przygłupów, do których i Wy należycie.       To nie jest inteligent bo nie odpowiada na treść wpisu . Ogranicza się jedynie do obelg na autorów treści wpisu?
       Tematy i treści postulatów przekazane przez autorów (zaprezentowane przeze mnie )są obecnie najważniejszymi w gospodarce czasu epidemii. Szkoda, że nie ma merytorycznej polemiki na ten temat, bo (nawet w moim otoczeniu) powoduje ożywione dyskusje. Tekst pierwszy jest " na wysokim poziomie". Postulaty głoszone przez BCC przejęła opozycja i przedstawi je prawdopodobnie na posiedzeniu BBN i w Sejmie. Autorzy informacji które postawiłem na wątku na pewno nie są pijanymi żulami.
       Byłbym wdzięczny za uwiarygodnienie tego pomówienia - "mamy do czynienia z żulem umysłowym , typowym przedstawicielem wykształconych przygłupów".,       • xiazeluka Re: Koronawirus a gospodarka 22.03.20, 13:57
        Towarzyszu ćwierćinteligencie1, chyba już zapomnieliście, że Mła odniósł się do tego :

        "Ukazało się - pod artykułem - blisko 500 komentarzy. Ton i treści większości z nich są podobne:"
   • benek231 Koronawirus a gospodarka 21.03.20, 16:10
    czuk1 napisał:

    ani razu nie poczynił refleksji o skali tragedii o dramatycznej walce lekarzy i o ofiarach...
    **
    Taki glupi to on nie jest by dawac opozycji do reki argumenty przeciwko samemu sobie. Przeciez wlasnie dlatego zniknal, jakby pod ziemie sie zapadl, by w zaden sposob nie laczono go z epidemia. Sugerowane refleksje to nic innego jak podkladanie sie przyszlym krytykom. A tak konsekwentnie nie ma Kaczora przy epidemii - zaraza to nie on. Owszem, jego ludzie, ale nie on. To jest zbyt sliska sprawa (brak przewidywalnosci oraz kontroli) by mogl pozwolic sobie na ewentualne wylozenie sie na niej. Kaczor za zone Cezara robi w pisie i nie moze pozwolic sobie na jakiekolwiek podejrzenia o zwiazki z epidemia.
    *


    że dla utrzymania władzy gotów jest poświęcić zdrowie i życie obywateli...
    **
    Oczywiscie bo w przypadku utraty wladzy beda poswiecac wlasne zdrowie i zycie. A w takich okolicznosciach inni rzadzacy dopuszczali sie najpaskudniejszych uczynkow ze zdrada wlasnego narodu i sprzedaniem go wrogom, wlacznie.


    U mnie przepowiadaja wzrost bezrobocia do 20%, wiec cale szczescie, ze siedze sobie na emeryturze. Pokaz debilizmu Trumpa trwa.
    • maksimum Re: Koronawirus a gospodarka 21.03.20, 22:18
     czuk1 napisał:

     > ani razu nie poczynił refleksji o skali tragedii o dramatycznej walce lekarzy i o ofiarach.. **

     A jacy to lekarze tak zazarcie walcza?
     tadeo2019.blogspot.com/2020/03/no-i-owsiak-sie-nawina-21032020-487.html?spref=fb&fbclid=IwAR13lT6RtxSJS_OKHnJ7K2p6lkGBJ-rQ4utbUy97A82bZligAbvvvAcha04
     • czuk1 Re: Koronawirus a gospodarka 22.03.20, 09:28
      czuk1 napisał: ..." ani razu nie poczynił refleksji o skali tragedii o dramatycznej walce lekarzy i o ofiarach.."

      maksimum napisał: A jacy to lekarze tak zazarcie walcza?

      Z kosmosu jesteś ? Nie wiesz , że służba zdrowia, pracownicy (głównie w oddziałach zakaźnych, w transporcie sanitarnym i w laboratoriach) są ogromnie zagrożeni zarażeniem się wirusem; [i]są na pierwszym froncie walki, przez pracę bardzo niebezpieczną. Mamy już przykłady takich zarażeń w szpitalach. Każde zarażenie wyłącza ze służby kilkanaście /kilkadziesiąt osób chroniących nas przed zakażeniem i grozi zarażaniem rodziny pracowników. [/i]

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka