Dodaj do ulubionych

Piszemy protest

06.11.09, 14:00
TAK NA SZYBKO NAPISAŁEM - NIE JESTEM PRAWNIKIEM - WIĘC POTRZEBA
WERYFIKACJI PRAWNEJ ARGUMENTÓW
TRZEBA TEŻ OD STRONY PRAWNEJ ODNIEŚĆ SIĘ DO TEGO, CO SĄD ZAUWAŻYŁ.
Ja tego nie potrafię tak zgrabnie zrobić - wybaczcie!

(...ale na każdym zebraniu jest tak, ze ktoś musi zacząć smile
To licenja otwarta - ku inspiracji przede wszystkim - kopiujcie,
dopisujcie, zmieniajcie, komentujcie - ale przed wysłaniem
POCZEKAJMY NA OPINIE PRAWNIKÓW - byśmy stanowili siłę nie tylko
emocji - ale i merytorycznej strony!


Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ
Wydział Cywilny
ul. Terespolska 15A
03-813 Warszawa

Sygn. akt II Ns 290/09

APELACJA

Wyrażam sprzeciw wobec decyzji SSR Marcina Łochowskiego podjętej na
posiedzeniu niejawnym w dn. 26 października 2009r. w Sądzie
Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie, II Wydział
Cywilny, a dotyczącej ustanowienia zarządcy przymusowego
nieruchomości wspólnej na działce o nr. ewidencyjnym 73, położonej
przy ul. Kondratowicza 18 w Warszawie, dla której w Sądzie Rejonowym
dla Warszawy - Mokotowa prowadzona jest księga wieczysta nr
WA3M/00209647/0 w osobie Tomasza Żukowskiego.

Uzasadniam swój sprzeciw wobec decyzji o wyznaczeniu Tomasza
Żukowskiego jako zarządcy przymusowego następującymi argumentami:

Syndyk masy upadłości, Ryszard Zakrzewski, nie konsultował z
właścicielami wyboru osoby, którą zarekomendował na zarządcę
przymusowego. Syndyk w przeszłości przekroczył swe uprawnienia
podejmując bez zgody Zarządu/Właścicieli decyzję o wydaniu zgody na
ustawienie anten radiowych operatora sieci komórkowej (sprawa: ....)
i tym samym utracił zaufanie właścicieli. Decyzja w sprawie
przekroczenia uprawnień i została potwierdzona przez Sąd - ale do
dziś nie została wykonana. Jako współwłaściciel nieruchomości
uważam, że ponowne podjęcie ważnej dla lokatorów decyzji w
przedmiotowej sprawie bez konsultacji i przez urzędnika, który nie
wywiązuje się z należytą starannością ze swych obowiązków, narusza
prawo właścicieli do współdecydowania o tym, kto będzie pełnił rolę
zarządcy w nieruchomości.

Rekomendowany przez Syndyka Tomasz Żukowski w mojej ocenie nie
posiada ani odpowiedniego wykształcenia, ani stosownych uprawnień
ani doświadczenia w zarządzaniu nieruchomościami - prowadzi
działalności gospodarczą związaną z całkowicie odmienną branżą
(maszyny papiernicze, działalność handlowa) i w mojej ocenie, jako
osoby, która ma korzystać z jego usług - jest on całkowicie
nieprzygotowany pod względem merytorycznym do sprawowania
odpowiedzialnej funkcji, która łączy się też z odpowiedzialnością
finansową. W dniu 7 maja br. biegły sądowy, p. Grażyna Rajchert
wydała opinię dla IX Wydziału Sądu rejonowego dla Warszawy Pragi -
Północ (Sygn. akt IX GUp 18/07), w której zwraca uwagę na dobry stan
finansów Spółdzielni. Wobec tego faktu - rekomendowanie osoby bez
odpowiedniego przygotowania budzi moje poważne wątpliwości, co do
trafności decyzji finansowych ustanowionego zarządcy przymusowego.

Zarząd SBM "Ziemi Mazowieckiej" w upadłości wystosował wniosek do
Sądu o ustanowienie innej osoby, jako rekomendowanej do objęcia
funkcji zarządcy przymusowego, posiadającej zaufanie właścicieli
(zna sprawy związane z zarządzaniem tą nieruchomością) i stosowne
kwalifikacje (kurs zawodowy). Wyrażam zdziwienie i proszę o
wyjaśnienia czemu ta kandydatura nie była rozpatrywana przez Sąd lub
czemu Sąd nie zapytał Syndyka o kwalifikacje Tomasza Żukowskiego do
sprawowania odpowiedzialnej funkcji? W moim przekonaniu działania
Sądu powinny iść w stronę nie tylko podejmowania decyzji formalnych -
ale również przewidywania działań podejmowanych decyzji dla
Właścicieli nieruchomości.

Uważam też, że podany przez SSR Marcina Łochowskiego argument
dotyczący niemożności rozpatrzenia sprawy z udziałem ponad 300
uczestników podczas rozprawy jawnej jest krzywdzący dla właścicieli
ww. nieruchomości, którzy będą ponosić konsekwencje tej decyzji. Sąd
zwraca uwagę, że od strony praktycznej byłoby to niemożliwe - ale
moim zdaniem - podawanie takiego argument nie przystaje do powagi
Sądu, ani też roli, jaką powinien spełnić w tej sprawie (jako
instancji w zastępstwie podejmującej NAJLEPSZĄ z możliwych decyzję
dla Właścicieli - a nie jedynie dla Syndyka, gdyż nieobecność
właścicieli uniemożliwia im prawo wypowiadania się na swój temat, w
sprawie swej własności). Trudno ustalić też z podanego zapisu, jaka
liczba uczestników byłaby już odpowiednia dla Sądu. Kolejnym błędem
jest domniemanie, że uczestników byłoby ponad 300. Z załączonej do
postanowienia listy wynika, że uczestników nie byłoby PONAD 300 -
jak zauważa Sąd - bo Właścicieli lokali mieszkalnych na przesłanej
liście jest 244, właścicieli lokali użytkowych - 25 i 4 właścicieli
pomieszczenia PS2. Łącznie daje 273 właścicieli. Takie
niedopatrzenie ze strony Sądu w ważnej sprawie wydaje mi się być
jedynie wybiegiem, by nie podejmować decyzji przy udziale
właścicieli.
Moim zdaniem działania Sądu mają sprzyjać transparentności i
podjęciu decyzji sprawiedliwej - uniemożliwienie swobody wypowiedzi
w przedmiotowej sprawie właścicielom i kierowanie się przy
podejmowaniu decyzji jedynie wnioskiem syndyka wydaje się być
niesprawiedliwe dla tych, którzy będą ponosić jej koszty.
Sąd mógłby także poprosić np. o wyznaczenie pełnomocników
właścicieli, którzy mogliby mieć stosowne uprawnienia do
reprezentacji - jeśli obawia się zbyt licznej grupy na sali rozpraw.
Wykluczenie właścicieli z możliwości uczestnictwa w rozprawie
stanowi naruszenie ich praw do uczestniczenia i obserwowania
przebiegu działań Sądu - co wydaje się też naruszeniem dobrych
zwyczajów i zasad sprzyjających kształtowaniu zaufania obywateli do
wymiaru sprawiedliwości - a nie postawy odwrotnej - gdy ważne sprawy
rozpatrywane są na podstawie jednego wniosku - bez dania sobie przez
Sąd możliwości wysłuchania głosów właścicieli.

Uważam też, że SSR Marcin Łochowski rozpatrując przedmiotową sprawę
i podejmując decyzję o ustanowieniu zarządcy przymusowego, nie wziął
w wystarczającym stopniu pod uwagę wyjątkowej sytuacji, w jakiej od
wielu lat jest SBM "Ziemi Mazowieckiej" oraz wszystkich
okoliczności, które uniemożliwiły do dnia dzisiejszego powołanie
Zarządu i podjęcie działań przez Wspólnotę (co wykazuje Sędzia w
postanowieniu). Otóż wyjątkowość sytuacji Spółdzielni polega na tym,
że w dniu 28 listopada 2002 - czyli jeszcze przed przeniesieniem
własności pierwszego lokalu - do Prokuratury Okręgowej w Warszawie
wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przez
poprzednie Władze SBM "Ziemi Mazowieckiej" m.in. z art. 296 § l, 2 i
3 kk, a nadto w części w zb. z art. 303 § l i 2 kk w zb. art. 271 §
1 i 3 kk w zb. z art. 273 kk zw. z art. 11 § 2 kk i ah. 12 kk, a
nadto z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 296 § 1,2,3 kk w zb. z art. 271
§ l i 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 i 12 kk, jak
również z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 296 § 1,2,3 kk w zb. z art.
271 § l i 3 kk w zb. z art. 91 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U.00.I06.1126) w zw. z
art. 11 § 2 kk i art. 12 kk na szkodę SBM "Ziemi Mazowieckiej" -
które to działania pozostają w bezpośrednim związku z doprowadzeniem
w w dn. 3 listopada 2004 roku do upadłości SBM "Ziemi Mazowieckiej",
wiązały się bowiem z koniecznością podjęcia działań przez syndyka i
dziś prowadzą do konieczności wyznaczenia przez Sąd zarządcy
przymusowego. Sprawa ww. wniosku do Prokuratury Okręgowej do dziś w
przekonaniu właścicieli nie została wyjaśniona, a ma bezpośredni
związek z trudnościami związanymi z powołaniem Wspólnoty. Oczekuję
od Sądu ponownego rozpatrzenia sprawy wraz z zebraniem stosownych
opinii dotyczących związku przedmiotowej sprawy dotyczącej wniosku o
powołanie Zarządcy i okoliczności uniemożliwiających powstanie
wspólnoty w
Obserwuj wątek
  • smootek Re: Piszemy protest 06.11.09, 14:12
   Aha - jeszcze jedno - czy dostaliście podpięte własne akty
   notarialne? W moim przypadku tak nie było - mam w posiadaniu akt
   całkiem obcej mi osoby - to chyba też uchybienie od strony
   formalnej - bo łamie zasadę ochrony danych osobowych - i nie powinno
   tak być, że urzędnik p. ST. SEKRETARZ SĄDOWY WIOLETTA S. rozsyłała
   na prawo i lewo cudze akty smile
   • sbmzm Re: Piszemy protest 06.11.09, 15:11
    Sąd przysłał akt notarialny przesłany do sądu razem z wnioskiem
    syndyka. jest to akt potwierdzajacy sprzedaż lokali i powierzenie
    zarządu nieruchomością wspólną spółdzielni. Jak widać po dacie
    zawarcia jest to jeden z pierwszych aktów. W sądzie nie ma innych
    aktów notarialnych.
    • smootek Re: Piszemy protest 06.11.09, 15:20
     A jak Sąd rozumienie ochronę tajemnicy danych osobowych?
     Dla mnie to ingerencja w prywatność lokatorów - tam są numery
     dowodów - NIP - adres. Czy zainteresowani, których dane
     upubliczniono muszą na drodze postępowanie cywilnego w tym wydziale
     domagać się czegoś jako zadośćuczynienie smile
     • smootek Re: Piszemy protest 06.11.09, 19:15
      fotoforum.gazeta.pl/zdjecie/2035187,4,4,84619,sbmzm,3.html
      Do uzasadnienia się przyda - informacje dotyczące kandydata zarządu,
      który nie był uwzględniony przez Sąd - osoby,która jest właścicielem
      lokalu i architektem.

      • pieskuba Re: Piszemy protest 06.11.09, 19:26
       Wytłumaczcie mi, bo ja czegoś nie rozumiem. Sąd ma do wyboru
       architekta z licznymi uprawnieniami i ukończonym kursem zarządcy
       nieruchomości i płetwonurka od papieru i uszczęśliwia nas
       płetwonurkiem? Bo szukam po sieci, szukam i nie widzę żadnego
       Tomasza Żukowskiego z osiągnięciami w dziedzinie administrowania
       budynkami...

       To może ja się nadam - nie mam pojęcia o zarządzaniu, ale cztery
       tysiące piechotą nie chodzą?

       P.S. Nieźle pływam, od biedy mogę zanurkować.
  • mickow5 Re: Piszemy protest 06.11.09, 19:47
   Cóż powiedzieć....jestem pod dużym wrażeniem. Fakty mamy zebrane w
   jedną całość teraz należało by je uporządkować.
   Kilka spraw technicznych. Po pierwsze nie jest to apelacja bo nie
   było wyroku, tylko odwołanie od postanowienia SSR. Po drugie zasadą
   jest że najpierw piszemy czego sprawa dotyczy, potem wyłuszczamy o
   co chodzi (od czego się odwołujemy) i co chcemy uzyskać, potem
   piszemy wołami UZASADNIENIE na środku kartki i jedziemy z pozostałym
   tekstem.
   W uzasadnieniu nie powołujemy się na nazwisko sędziego stosując
   raczej zwrot "Sąd" lub "Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi", gdyż
   to "majestat" sądu zrobił nam kuku a nie sędzia. Wiem, ze ciężko to
   wytłumaczyć ale taka jest praktyka. Można w główce napisać, ze
   odwołujemy się od sprawy, która rozpoznawał sędzia (tu imię i
   nazwisko) ale w treści odwołania byłbym raczej oszczędny. Kolejną
   sprawą jest zbyt częste powoływanie się na działania lub zaniechania
   syndyka. Pamiętaj, że tak naprawdę jesteśmy współodpowiedzialni za
   to, że nie posiadamy zarządu istniejącej już wspólnoty. Przedmiotem
   rozpoznania sprawy jest powołanie osoby nieuprawnionej bądź
   niedoświadczonej na stanowisko zarządcy przymusowego a nie błędy
   syndyka. Sztuką jest właśnie napisanie krótkiego i treściwego
   uzasadnienia aby sędzia nie musiał się wgłębiać w zbyt dużą
   czasoprzestrzeń danej sprawy.
   Dalej - nie podnosiłbym zarzutu 300 właścicieli bo dostaniemy
   wezwania na sprawę i sąd udowodni tym samym, że w poprzednim
   postanowieniu miał rację (pewnie przyjdzie z 10%). Niestety praktyką
   jest, że tego typu sprawy odbywają się bez udziału zainteresowanych,
   szczególnie gdy jest ich tak dużo. wyznaczenie pełnomocnika to
   konieczność zebrania WSZYSTKICH podpisów od osób zainteresowanych.
   Pomyśl nie możemy zebrać 50% a co dopiero wszystkie podpisy !
   Na koniec jeżeli chodzi o akt notarialny przysłany razem z
   zawiadomieniem to nie jestem przekonany czy syndyk miał prawo użyć
   pierwszego lepszego aktu. Raczej nie bo z tego co pamiętam nie
   występował o zgodę do właścicieli o zgodę na przetwarzanie danych
   osobowych. Nie wiem jak to działa w przypadku spółdzielni ale w
   spółkach prawa handlowego jak firma upada to w KRS wpisują "w
   upadłości" powołują komisję rewizyjną i spółka działa dalej aż do
   pełnej likwidacji. Ciekawe jak było w przypadku spółdzielni.

   Drogi smootku nie traktuj przypadkiem mojej wypowiedzi jako krytyki
   tylko jako głos w toczącej się dyskusji nt projektu odwołania. Na
   ile umiem na tyle spróbuję pomóc. Tak jak napisałem na wstępie
   jestem pod dużym wrażeniem
   • smootek Re: Piszemy protest 06.11.09, 20:08
    Absolutnie się nie gniewam smile
    Cieszę się, że zadałeś sobie trud z przeczytaniem tego, co pisałem.
    Zagłębiłem się w odebrane dokumenty - i to co inni napisali i
    zebrałem to co wiem, a to raczej niewiele - bo tylko z nasłuchu,
    forum i czytania korespondencji, co do nas przychodzi. Tutaj Zarząd
    mógłby się dopisać.

    Poprawię zaraz tekst - zgodnie z Twoimi uwagami. Mam tylko szybkie i
    ważne pytanie "w kwestii formalnej" - w druku pt. "Doręczenie" pod
    podpisem Sekretarza Sadowego stoi Pouczenie:
    1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, na postanowienie kończące
    postępowanie stronom służy APELACJA
    2. Apelację wnosi się ... <tam w oryginalnym piśmie jest błąd
    ortograficzny (sic!)- bo wyżej i niżej jest liczba poj. - czyli nie
    powinno sie pisać, że APELACJE - tylko APELACJĘ>
    3. tam mowa o terminie 2 tygodni na dostarczenie tej apelacji.

    Zatem rodzi się pytanie, czy to co piszemy ma być APELACJĄ - zgodnie
    z tym co w piśmie, czy tka jak pisałeś? Czy mozesz to sprawdzić - na
    druku otrzymanym i ew. gdzie indziej - głupio by było, gdyby przez
    jedno słowo coś nie wyszło !!!

    Skrócę i poprawię - wg wskazówek - i opublikuję jeszcze dziś.
    Nadal traktujmy sprawę jako otwartą - czekamy na inne argumenty w
    sprawie. Może głos Zarządu - czyli sbmzm smile- sądząc po skanach,
    które sporo wnoszą i nadają sprawie jeszcze innego wymiaru.
    • mickow5 Re: Piszemy protest 06.11.09, 20:41
     Apelacja (appellatio) to nic innego jak odwołanie. Kiedyś sądy na
     takie rzeczy nie zwracały uwagi ale masz rację lepiej napisać
     apelacja. Wychodzi brak doświadczenia procesowego.

     Pozdrawiam
     • smootek Re: Piszemy protest 06.11.09, 23:14
      Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ
      II Wydział Cywilny
      ul. Terespolska 15A
      03-813 Warszawa

      Sygn. akt II Ns 290/09
      Sprawa rozpoznawana w dn. 26.10.2009
      przez SSR Marcina Łochowskiego


      A P E L A C J A
      W związku z decyzją podjętą na posiedzeniu niejawnym w dn. 26
      października 2009r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w
      Warszawie, II Wydział Cywilny, dotyczącą ustanowienia z wniosku
      Ryszarda Zakrzewskiego, Syndyka masy upadłości Spółdzielni Budowlano-
      Mieszkaniowej „Ziemi Mazowieckiej (dalej: SBM „ZM”wink, w osobie
      Tomasza Żukowskiego zarządcy przymusowego nieruchomości wspólnej na
      działce o nr. ewidencyjnym 73, położonej przy ul. Kondratowicza 18 w
      Warszawie, (dla której w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa
      prowadzona jest księga wieczysta nr WA3M/00209647/0) wyrażam
      sprzeciw wobec postanowienia Sądu dostarczonego mi w dniu 3.11. br.

      U Z A S A D N I E N I E
      Uzasadniam swój sprzeciw wobec postanowienia Sądu o wyznaczeniu
      Tomasza Żukowskiego jako zarządcy przymusowego ww. nieruchomości
      następującymi argumentami:
      1. Syndyk nie poinformował właścicieli o zamiarze złożenia
      wniosku o wyznaczenie zarządcy przymusowego do Sądu. Postanowienie
      Sądu z dn. 26.10.2009r. przesłane właścicielom jest zatem pierwszym
      oficjalnym dokumentem w przedmiotowej, a jakże ważnej dla nich
      sprawie. Niniejsze odwołanie od postanowienia Sądu jest zaś
      pierwszą sposobnością do oficjalnego wypowiedzenia się właścicieli w
      sprawie wyboru Zarządcy nieruchomością. Syndyk miał możliwość
      zebrania opinii właścicieli i Zarządu SBM „ZM” w sprawie
      rekomendacji osoby do pełnienia roli Zarządcy – ale nie zrobił tego.
      Brak podjęcia takiego działania jest wyrazem lekceważenia opinii
      tych osób, które mają finansować działania Zarządcy i być
      bezpośrednimi odbiorcami skutków jego działań.
      2. Właściciele nieruchomości nie znają żadnych kryteriów
      merytorycznych, które przemawiałyby za wyborem Tomasza Żukowskiego
      jako osoby odpowiedniej do pełnienia roli zarządcy przymusowego.
      Syndyk nie wykazał takich argumentów, a Sąd w postanowieniu nie
      wymienia ich także. W mojej ocenie brak wskazania kryteriów
      merytorycznych wzbudza obawy, czy Tomasz Żukowski posiada
      wystarczające kwalifikacje do pełnienia odpowiedzialnej roli.
      Zwracam się tym samym do Sądu o weryfikację kwalifikacji zawodowych
      Tomasza Żukowskiego, gdyż w uzasadnieniu do p[ostanowienia nie są
      one moim zdaniem wskazane. Fakt braku weryfikacji kwalifikacji
      zawodowych zarządcy wskazanego przez Syndyka jest moim zdaniem
      kluczowy dla sprawy, gdyż Zarząd SBM „ZM” złożył w dn. 05.10.2009r.
      własny wniosek o wyznaczenie Zarządcy przymusowego, w którym
      rekomenduje na to stanowisko Grzeorza Windaka, właściciela jednego z
      lokali wchodzących w skłąd ww, nieruchomości, osobę posiadającą
      odpowiednie do roli wykształcenie (architekt), uprawnienia nadzoru
      budowlanego oraz ukończony kurs zarządzania nieruchomościami.
      Tym samym Sąd rozpatrując kwestię powołania zarządcy przymusowego
      dysponował dwiema kandydaturami, z których wybrana została, moim
      zdaniem, znacznie gorsza. Tomasz Żukowski nie posiada bowiem w
      żadnej mierze tak wysokich kwalifikacji jak kandydat Zarządu
      SBM „ZM”. Jako właściciel nieruchomości obawiam się, że ze względu
      na brak odpowiednich kwalifikacji zachodzi obecnie duże
      prawdopodobieństwo popełniania błędów przez wyznaczonego zarządcę
      przymusowego w osobie Tomasza Żukowskiego.
      Zwracam się tym samym o sprawdzenie kwalifikacji Tomasza
      Żukowskiego, gdyż informacje przez niego samego zamieszczane w
      elektronicznych bazach danych zawierają wyłącznie zapisy dotyczące
      branży całkowicie odmiennej niż zarządzanie nieruchomościami
      (maszyny papiernicze oraz działalność handlowa).
      Proszę także Sąd o wyjaśnienia czemu kandydatura Zarządu SBM „ZM”
      nie była rozpatrywana przez Sąd?
      3. W dniu 7 maja br. biegły sądowy, p. Grażyna Rajchert wydała
      opinię dla IX Wydziału Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi -Północ
      (Sygn. akt IX GUp 18/07), w której zwraca uwagę na dobry stan
      finansów Spółdzielni. Wobec tego faktu - rekomendowanie osoby bez
      odpowiedniego przygotowania budzi moje poważne wątpliwości, co do
      trafności decyzji finansowych podejmowanych w przyszłości przez
      obecnie ustanowionego zarządcy przymusowego. W uzasadnieniu
      postanowienia Sąd nie przedstawia żadnych faktów potwierdzających
      sprawdzenie kompetencji związanych z zarządzaniem finansami ww.
      osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji zarządcy.
      4. Pragnę zwrócić uwagę Sądu, że w przeszłości Syndyk
      przekroczył już raz swe uprawnienia podejmując bez zgody Zarządu
      SBM „ZM” decyzję o ustawieniu anten radiowych operatora sieci
      komórkowej na dachu budynku (przekroczenie uprawnień zostało
      oprotestowane i potwierdzone przez Sąd, zaś Syndyk do dziś nie
      wykonał zaleceń Sądu). Ignorowanie decyzji Zarządu SBM „ZM” i
      decyzji Sądu w kontekście obecnych działań wydaje mi się być
      kolejnym faktem skłaniającym do włączenia właścicieli w proces
      decyzyjny i przeprowadzenia porównania kandydata syndyka i kandydata
      Zarządu SBM „ZM”. Sposób, w jaki doszło obecnie do wyłonienia
      zarządcy (brak możliwości wypowiedzenia się w tej sprawie przez
      właścicieli oraz Zarządu SBM „ZM”wink uważam za wysoce krzywdzący i
      niesprawiedliwy oraz godzący w dbanie o dobro właścicieli
      nieruchomości przy ul. Kondratowicza 18.
      5. Uważam też, że Sąd rozpatrując przedmiotową sprawę i
      podejmując decyzję o ustanowieniu zarządcy przymusowego, nie wziął w
      wystarczającym stopniu pod uwagę wyjątkowej sytuacji, w jakiej od
      wielu lat jest SBM "ZM" oraz wszystkich okoliczności, które
      uniemożliwiły do dnia dzisiejszego podjęcie działań przez Wspólnotę
      (co wykazuje Sędzia w postanowieniu). Otóż wyjątkowość sytuacji
      SBM „ZM”polega na tym, że w dniu 28 listopada 2002 - czyli jeszcze
      przed przeniesieniem własności pierwszego lokalu - do Prokuratury
      Okręgowej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu
      popełnieniu przestępstwa przez poprzednie władze Spółdzielni,
      (m.in. z art. 296 § 1, 2 i 3 kk, a nadto w części w zb. z art. 303 §
      1 i 2 kk w zb. art. 271 § 1 i 3 kk w zb. z art. 273 kk zw. z art. 11
      § 2 kk i art. 12 kk, a nadto z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 296 §
      1,2,3 kk w zw. z art. 271 § 1 i 3 kk w zb. z art. 273 kk w zw. z
      art. 11 § 2 i 12 kk, jak również z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 296 §
      1,2,3 kk w zb. z art. 271 § 1 i 3 kk w zw. z art. 91 ust. pkt 2
      ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity -
      Dz.U.00.I06.1126) w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk) na szkodę
      SBM "Ziemi Mazowieckiej" - które to działania pozostają w
      bezpośrednim związku z doprowadzeniem w dn. 3 listopada 2004r. do
      upadłości SBM "ZM", koniecznością podjęcia działań przez syndyka -
      a dziś prowadzą do konieczności wyznaczenia przez Sąd zarządcy
      przymusowego. Sprawa ww. wniosku ma bezpośredni związek z
      trudnościami związanymi z powołaniem Wspólnoty.

      Podsumowując - moim zdaniem działania Sądu powinny sprzyjać
      transparentności procesu decyzyjnego, by wydane postanowienie było
      sprawiedliwe. Uniemożliwienie swobody wypowiedzi w przedmiotowej
      sprawie właścicielom i kierowanie się przy podejmowaniu decyzji
      jedynie wnioskiem syndyka, z pominięciem kandydatury Zarządu
      SBM „ZM”, wydaje się być niesprawiedliwe dla tych, którzy będą
      ponosić jej koszty. Oczekuję od Sądu ponownego rozpatrzenia sprawy
      wraz z zebraniem stosownych opinii dotyczących kandydatur zarządcy
      przymusowego oraz wzięcie pod uwagę okoliczności uniemożliwiających
      do tej pory podjęcie działań przez wspólnotę, a wynikających z
      okoliczności sprzed 2003 roku, niezależnych od właścicieli i
      obecnego Zarządu SBM "ZM".

      • mickow5 Re: Piszemy protest 07.11.09, 07:49
       Jak dla mnie bomba - czytelne, przejrzyste i na temat.
       • smootek Re: Piszemy protest 07.11.09, 10:55
        Jeśli od strony formalnej może być - to umówmy się, że do 18.00
        czekam na ew. uwagi dotyczące zawartości merytorycznej - czyli
        jeszcze inne argumenty - może warto je upublicznić - to od większej
        liczby osób dotrze, że coś się znowu dzieje poza nami.

        Wieczorem wyczyszczę literówki, jeszcze to uproszczę i będziecie
        mogli atakować sąsiadów z informacją, że jest wzór apelacji smile - to
        a propos tego, że mało osób odwiedza to miejsce.

        Każdy może sobie skopiować co tam mu będzie pasowało i ew. dopisać.

        Pozostaje kwestia akcji wspólnej - tylko od strony formalnej - nie
        ma wspólnoty, nie ma też zbiorowego odbiorcy - są postanowienia dla
        każdego właściciela - każdemu z osobna przysługuje prawo do
        apelacji - czyli wychodzi mi, że i tak do Sądu powinny dotrzeć
        podpisane Apelacje tych, którzy się nie zgadzają z postanowieniem.
        Chyba, że jakoś to zostanie ujęte w preambule "My, Wspólnota ..." ?

        To tyle - na razie - do kolejnej wersji szablonu wrócimy wieczorem -
        czekamy na uwagi innych.
        • smootek Re: Piszemy protest 07.11.09, 22:37
         Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ
         II Wydział Cywilny
         ul. Terespolska 15A
         03-813 Warszawa

         Sygn. akt II Ns 290/09
         Sprawa rozpoznawana w dn. 26.10.2009
         przez SSR Marcina Łochowskiego

         A P E L A C J A
         W związku z decyzją podjętą na posiedzeniu niejawnym w dn. 26
         października 2009r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w
         Warszawie, II Wydział Cywilny, dotyczącą ustanowienia z wniosku
         Ryszarda Zakrzewskiego, Syndyka masy upadłości Spółdzielni Budowlano-
         Mieszkaniowej „Ziemi Mazowieckiej, (dalej: SBM „ZM” ), zarządcy
         przymusowego nieruchomości wspólnej na działce o nr. ewidencyjnym 73,
         położonej przy ul. Kondratowicza 18 w Warszawie, (dla której w Sądzie
         Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa prowadzona jest księga wieczysta nr
         WA3M/00209647/0), w osobie Tomasza Żukowskiego, wyrażam sprzeciw
         wobec postanowienia Sądu dostarczonego mi w dniu 3.11.2009r.

         U Z A S A D N I E N I E
         Uzasadniam swój sprzeciw wobec postanowienia Sądu o wyznaczeniu
         Tomasza Żukowskiego jako zarządcy przymusowego ww. nieruchomości
         następująco:

         1. Syndyk nie poinformował właścicieli lokali wchodzących w
         skład nieruchomości o zamiarze złożenia do Sądu wniosku o wyznaczenie
         zarządcy przymusowego. Postanowienie Sądu z dn. 26.10.2009r.
         przesłane właścicielom jest pierwszym oficjalnym dokumentem w
         przedmiotowej sprawie. Niniejsze odwołanie od postanowienia Sądu jest
         zaś pierwszą sposobnością do oficjalnego wypowiedzenia się
         właścicieli w sprawie wyboru Zarządcy nieruchomością. Syndyk miał
         możliwość zebrania opinii właścicieli i Zarządu SBM „ZM” w sprawie
         rekomendacji osoby do pełnienia roli zarządcy – ale nie zrobił tego.
         Brak podjęcia takiego działania jest wyrazem lekceważenia
         właścicieli, którzy mają finansować działania zarządcy i być
         bezpośrednimi odbiorcami skutków jego działań. Właściciele nie znają
         żadnych kryteriów merytorycznych, które przemawiałyby za wyborem
         Tomasza Żukowskiego jako osoby odpowiedniej do pełnienia roli
         zarządcy. Syndyk nie wykazał takich argumentów, a Sąd w wydanym
         postanowieniu nie wymienia ich także. W mojej ocenie brak wskazania
         kryteriów merytorycznych wzbudza obawy, czy wyznaczony zarządca
         przymusowy posiada wystarczające kwalifikacje do pełnienia swej roli
         należycie.
         W dn. 7 maja br. biegły sądowy, Grażyna Rajchert wydała opinię dla IX
         Wydziału Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ (Sygn. akt IX GUp
         18/07), w której zwraca uwagę na dobry stan finansów SBM „ZM”. Wobec
         tego faktu rekomendowanie osoby bez odpowiedniego przygotowania do
         roli zarządcy budzi moje poważne wątpliwości. Obawiam się
         nietrafności decyzji finansowych podejmowanych w przyszłości przez
         obecnie ustanowionego zarządcę przymusowego, tym bardziej, iż
         informacje zamieszczane w elektronicznych bazach danych (np. Zumi.pl)
         dotyczące rodzaju prowadzonej przez Tomasza Żukowskiego działalności
         gospodarczej zawierają wyłącznie zapisy dotyczące branży całkowicie
         odmiennej niż zarządzanie nieruchomościami (m.in. maszyny papiernicze
         oraz działalność handlowa). Zwracam się tym samym do Sądu o
         sprawdzenie, czy Tomasz Żukowski rzeczywiście posiada kwalifikacje
         zawodowe konieczne do pełnienia roli zarządcy nieruchomości.
         2. Zarząd SBM „ZM” złożył w dn. 05.10.2009r. własny wniosek do
         sądu o wyznaczenie zarządcy przymusowego, w którym rekomenduje na to
         stanowisko osobę o odpowiednich kwalifikacjach. Jest nim architekt,
         Grzegorz Windak, jednocześnie właściciel jednego z lokali budynku
         przy ul. Kondratowicza 18 doradzający obecnie Zarządowi SBM „ZM” w
         sprawach technicznych. Posiada on oprócz odpowiedniego wykształcenia
         także uprawnienia budowlane oraz ukończony kurs zarządzania
         nieruchomościami, a co najważniejsze – dobrze orientuje się w
         bieżących sprawach związanych z zarządzaniem ww. nieruchomością. Wg
         mojej wiedzy, Sąd w chwili podejmowania decyzji o powołaniu zarządcy
         przymusowego dysponował dwiema kandydaturami zgłoszonymi w dwóch
         wnioskach - syndyka i Zarządu SBM „ZM”. W postanowieniu Sądu nie ma
         żadnej wzmianki o tym, czy kandydatura zgłoszona przez Zarząd SBM
         „ZM” była przy podejmowaniu decyzji brana pod uwagę. Chciałbym prosić
         o wyjaśnienie tej sprawy, gdyż moim zdaniem wybrany zarządca
         przymusowy w żadnej mierze nie posiada tak wysokich kwalifikacji jak
         kandydat Zarządu SBM „ZM”. Jako właściciel nieruchomości chciałbym
         dowiedzieć się, czemu Sąd nie wziął pod uwagę wniosku Zarządu SBM
         „ZM” i wskazał kandydata, który ma mniejsze kwalifikacje? Jeśli to
         możliwe – proszę o rozpatrzenie kandydatury Zarządu SBM „ZM”.
         3. Pragnę zwrócić uwagę Sądu, że w przeszłości Syndyk
         przekroczył już raz swe uprawnienia podejmując bez zgody Zarządu SBM
         „ZM” decyzję o ustawieniu anten radiowych operatora sieci komórkowej
         na dachu budynku (przekroczenie uprawnień zostało oprotestowane i
         potwierdzone przez Sąd, zaś Syndyk do dziś nie wykonał zaleceń Sądu).
         Ignorowanie wcześniejszych decyzji Zarządu SBM „ZM” i decyzji Sądu, w
         kontekście uniemożliwienia właścicielom i Zarządowi SBM „ZM”
         uczestnictwa w rekomendowaniu zarządcy nieruchomości, wydaje mi się
         być kolejnym nadużyciem władzy przez syndyka oraz wyrazem
         lekceważenia prawa właścicieli do współdecydowania o sposobie
         zarządzania nieruchomością.
         Sposób, w jaki doszło do wyłonienia zarządcy przymusowego (m.in. brak
         konsultacji syndyka z właścicielami, nieuwzględnienie kandydatury
         Zarządu SBM „ZM”, podjęcie decyzji przez Sąd przy braku możliwości
         wypowiedzenia się w tej sprawie reprezentacji właścicieli lub Zarządu
         SBM „ZM” na rozprawie jawnej) uważam za wysoce krzywdzący i
         niesprawiedliwy dla właścicieli lokali ww. nieruchomości.
         4. Uważam też, że Sąd rozpatrując sprawę i podejmując decyzję o
         ustanowieniu zarządcy przymusowego, nie wziął w wystarczającym
         stopniu pod uwagę wyjątkowej sytuacji, w jakiej od wielu lat jest SBM
         "ZM" oraz wszystkich okoliczności, które uniemożliwiły do dnia
         dzisiejszego podjęcie działań przez Wspólnotę. Otóż wyjątkowość
         sytuacji SBM „ZM” polega na tym, że w dn. 28 listopada 2002 - czyli
         jeszcze przed przeniesieniem własności pierwszego lokalu - do
         Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie o
         podejrzeniu popełnieniu przestępstw przez poprzednie władze na szkodę
         SBM "ZM" (z art. 296 § 1, 2 i 3 kk, a nadto w części w zw. z art. 303
         § 1 i 2 kk w zw. art. 271 § 1 i 3 kk w zw. z art. 273 kk zw. z art.
         11 § 2 kk i art. 12 kk, a nadto z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 296 §
         1,2,3 kk w zw. z art. 271 § 1 i 3 kk w zw. z art. 273 kk w zw. z art.
         11 § 2 i 12 kk, jak również z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 296 § 1,2,3
         kk w zb. z art. 271 § 1 i 3 kk w zw. z art. 91 ust. pkt 2 ustawy z
         dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity -
         Dz.U.00.I06.1126) w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk). Działania te
         pozostają w związku z doprowadzeniem w dn. 3.11.2004r. do upadłości
         SBM "ZM", koniecznością podjęcia działań przez syndyka - a dziś
         prowadzą do wyznaczenia zarządcy przymusowego. Sprawa ww. wniosku do
         prokuratury ma bezpośredni związek z trudnościami związanymi z
         powołaniem Wspólnoty – Sąd może uzyskać w tej sprawie stosowne
         wyjaśnienia od Zarządu SBM „ZM”.

         Proszę Sąd o dokładną ocenę powyższych argumentów, rozważanie
         zasadności podjętej decyzji oraz wnoszę o ponowne rozpatrzenie
         sprawy, przy włączeniu się w proces rekomendowania kandydatur na
         zarządcę przymusowego Zarządu SBM „ZM”, zebranie opinii dotyczących
         kandydatur osób rekomendowanych na zarządcę przymusowego oraz
         uwzględnienie okoliczności uniemożliwiających podjęcie działań przez
         wspólnotę. Moim zdaniem ponowne postępowanie w sprawie będzie
         sprzyjało transparentności i jakości podjętej decyzji w w
         • smootek Re: Piszemy protest - ostatnie zdanie 07.11.09, 22:50
          Ucięte wyżej:
          "Moim zdaniem ponowne postępowanie w sprawie będzie sprzyjało
          transparentności i jakości podjętej decyzji w większym stopniu niż to
          miało miejsce do tej pory."

          To tyle - zgodnie z zobowiązaniem. Z każdą edycją jest precyzyjniej
          smile
          Najważniejsze, by te protesty rzeczywiście do Sądu dotarły - w tej -
          czy w innej wersji. Im będzie ich więcej - tym lepiej.

          Jakie macie pomysły z dotarciem do Sąsiadów pozasieciowych smile z
          inforamcją? Czy zarząd może przygotować jakaś wersję informacji,
          wypowiedzieć się w ww, sprawie - oficjalnie - że tak powiem?

          Mam też nadzieję, że wymieniony w piśmie Doradcza Zarządu nie ma tego
          za złę smile - jeśli ma - proszę o informację w tym miejscu.
          • nurencjusz Re: Piszemy protest - ostatnie zdanie 08.11.09, 12:18
           Witam,

           Mam prośbę do Smootka.Podaj kontakt do siebie najchętniej nr tel.
           Chcę pogadać o proteście.Oczywiście się podpisuję pod nim.
           Do mnie kontakt nurjusz@gmail.com.

           Pozdrawiam
           • smootek Do Zarządu/Grupy Wspólnotowej i innych 08.11.09, 15:58
            Czy jest szansa, by Zarząd/Grupa Wspólnotowa napisali razem czy
            osobno jakąś krótką informację na temat:
            - stanowiska wobec powołania zarządcy przymusowego (brak
            uwzględnienia kandydattury Zarządu przez Sąd)
            - zagrożeń dla właścicieli wynikajacych z szerokich uprawnień
            zarządcy (pisał o tym mickow)
            - rekomendowanych formalnych kroków dalszych działań: czy Zarząd
            będzie prowadził jakąś akcję zbierania podpisów pod jakimś
            protestem/apelacją - czy też każdy właściciel ma sobie radzić
            samodzielnie? bo nie wiem, czy forma zbiorowa jest dla Sądu
            dopuszczalna i ma moc prawną?
            - terminów, jakie muszą być dotrzymame, by apelacje były ważne

            Moim zdaniem mobilizacja tych, co wiedzą najwięcej w sprawie
            zarzadzania neiruchomością jest teraz konieczna - ludzie, którzy nie
            orientuja się w historii choroby związanej z rządami syndyka będą
            błądzić. A więc bardzo proszę tych co wiedzą - by podnieśli
            świadomość reszty, co do najważniejszych faktów.
            Siła tych apelacji to chyba ostatnia szansa - inaczej plan sundyka
            będzie zrealizowany. Nie wiem, czy jest tak, że takie działania jak
            składanie w tajemnicy wniosku w marcu i rekomendowanie osoby
            nieznanej i niekompetentnej pasuje reszcie? Czekam na rozsądne głosy
            magratt, sbmzm, rysie itd. Jeśli nawet nie podejmiecie się tym razem
            działań - to chociaż wypowiedzcie sie tu radząc, co powinno być
            zrobione.
            Jeśli nie będzie żadnej akcji zbiorowej - to moim zdaniem trzeba 12
            lub 13 słać indywidualne protesty. Piszcie.
            • dobry-cham Zarządca przymusowy....to bezczynność mieszkańców 09.11.09, 01:27
             Koniecznośc Zarządzania Przymusowego ustaje w momencie powstana
             Zarządu Wspólnoty .
             Dlatego wybierzcie go najszybciej i wyślijcie do sądu pismo o
             odwołaniu w/w ponieważ ustała przyczyna dla którego został powołany
             • dobry-cham Re: Zarządca przymusowy....to bezczynność mieszka 09.11.09, 01:30
              POCZYTAJCIE USTAWĘ O WŁASNOSCI LOKALI .
              tam jest napisane że na wniosek 10 lub 20 % właścicieli (liczone
              udziałąmi )można zwołać zebranie .
              Należy zaproponować porządek ---czyli wybór zarządu
              Pismo to należy dać zarządcy by to zebranie zwołał(po godzinie 17 i
              w sali w urządzie ,a nie o 14:00 i na Ursynowie)
              • dobry-cham Re: Zarządca przymusowy....to bezczynność mieszka 09.11.09, 01:33
               Jeśli tego nie zrobi .....to zwołujecie sami powiadamiając go że
               zrobiliście tak ponieważ on lekceważy prawo.
               w piśmie zaznaczcie że powiadomienie o zebraniu ma być zgodne z
               ustawą tj na minimum 7 dni przed datą zebrania .Powiadomienie za
               podtwierdzeniem odbioru ,czyli podpis lub polecony
               • dobry-cham Re: Zarządca przymusowy....to bezczynność mieszka 09.11.09, 01:37
                A teraz najważniejsza rzecz to .
                ZBIERAJĄC podpisy ustalcie "robocze spotkanie" ...może być w GT.
                jEŚLI będzie taka potrzeba to róbcie je nawet raz w
                tygodniu ............po to by na zebraniu było was jak najwięcej .
                gdy nie będzie qworum to odwołanie zarządcy się wydłuży .i to
                bardzo .
                Jeśli przyjdzie 50% + 1 to wszystkie decyzje z zebrania będą ważne
                • dobry-cham Re: Zarządca przymusowy....to bezczynność mieszka 09.11.09, 01:38
                 Zachęcam do działąnia .Bo każdy miesiąc działąnia zarządcy to wasza
                 strata.
                 Gdyby co to służę pomocą !!!
                 • smootek Re: Zarządca przymusowy....to bezczynność mieszka 09.11.09, 07:58
                  Dzięki za wpisy i konkrety. Możesz napisać, w jaki sposób powinniśmy
                  zgłaszać ten portest - czy zbiorowa lista coś da - a jesli tak - jak
                  ma wyglądać? CZy z punktu widzenia Sądu lepszym rozwiązaniem są
                  indywidualne protesty?

                  I co jeszcze w tym wzorze dopisać/zmienić?

                  Czekam na głosy Grupy wspónotowej i Zarządu - napiszcie, co
                  zamierzacie zrobić, macie największe doświadczenie, do któtego warto
                  się odwołać. Wyżej są instrukcje nt. zwołania zebrania ws.
                  wyznaczenia zarządu. Czemu mamy płącić i patrzeć na to jak
                  wyzanczony przez syndyka zarządca korzysta z naszych pieniędzy -
                  może powinniśmy samodzielnie zarząd sobie wybrać - jeśli obecny
                  zarząd znalazł nawet kontrkandydata.

                  Na razie najpilniejsza jest sprawa protestu. Zarządzie i inni
                  wtajemniczeni - piszcie. Wszyscy - rozmawiajcie z sąssiadami w
                  sprawie protestu. Możecie go dowolnie modyfikować w części
                  uzusadnienia - to co wyżej - to tylko moje uwagi.
                  • smootek Re: Zarządca przymusowy....to bezczynność mieszka 09.11.09, 18:06
                   Wrzuciłem naszą sprawę na Forum WSPÓLNOTY - i tam się dziś pojawiła taka wypowiedz:

                   forum.gazeta.pl/forum/w,523,102636757,102737770,Re_Jak_napisac_skuteczna_apelacje_od_deczyji_Sad.html
                   • smootek Kartki wywieszone - jeszcze 4 wiszą 09.11.09, 22:58
                    O 22.30 zawieszone jeszcze 4 kartki. W 4 klatkach - pustki. Żadnego
                    nowego wpisu. Może rano coś się pojawi? Jak tam opinia - protest
                    jeden - czy wiele? Co lepsze/zasadne?
                    • smootek Re: Kartki wywieszone - jeszcze 4 wiszą 09.11.09, 23:04
                     Aha - jeszcze najważniejsze - bo zapomnialem - czyli - DZIĘKUJĘ! Za
                     te kartki smile
                     • smootek Krótsza wersja protestu 10.11.09, 08:49
                      Dotarły do mnie pytania/głosy osób, któe kupiły mieszkania PO
                      zgłoszeniu wniosku do prokuratury i które nie znają spraw z 2002
                      roku. Dla tych osób - NIŻEJ wersja skrócona protestu.

                      Ciągle czekam na opinie tych, co wiedzą więcej - czy naprawdę nikomu
                      już nie zależy? Napisałem co wydawało mi się słuszne wobec faktów -
                      ale zapewne to nie wszystko. Może warto coś dodać oprócz tego, że
                      Sąd nie określił czy suma wynagrodzenia to brutto czy netto? Do
                      czwartku niewiele czasu zostało. Jeśli nie ma powodów skłądania
                      apelacji - chętnie je poznam.

                      Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ
                      II Wydział Cywilny
                      ul. Terespolska 15A
                      03-813 Warszawa

                      Sygn. akt II Ns 290/09
                      Sprawa rozpoznawana w dn. 26.10.2009
                      przez SSR Marcina Łochowskiego

                      A P E L A C J A
                      W związku z decyzją podjętą na posiedzeniu niejawnym w dn. 26
                      października 2009r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w
                      Warszawie, II Wydział Cywilny, dotyczącą ustanowienia z wniosku
                      Ryszarda Zakrzewskiego, Syndyka masy upadłości Spółdzielni Budowlano-
                      Mieszkaniowej „Ziemi Mazowieckiej, (dalej: SBM „ZM” ), zarządcy
                      przymusowego nieruchomości wspólnej na działce o nr. ewidencyjnym
                      73, położonej przy ul. Kondratowicza 18 w Warszawie, (dla której w
                      Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa prowadzona jest księga
                      wieczysta nr WA3M/00209647/0), w osobie Tomasza Żukowskiego, wyrażam
                      sprzeciw wobec postanowienia Sądu dostarczonego mi w dniu 3.11.2009r.

                      U Z A S A D N I E N I E
                      Uzasadniam swój sprzeciw wobec postanowienia Sądu o wyznaczeniu
                      Tomasza Żukowskiego jako zarządcy przymusowego ww. nieruchomości
                      następująco:

                      1. Syndyk nie poinformował właścicieli lokali wchodzących w
                      skład nieruchomości o zamiarze złożenia do Sądu wniosku o
                      wyznaczenie zarządcy przymusowego. Postanowienie Sądu z dn.
                      26.10.2009r. przesłane właścicielom jest pierwszym oficjalnym
                      dokumentem w przedmiotowej sprawie. Niniejsze odwołanie od
                      postanowienia Sądu jest zaś pierwszą sposobnością do oficjalnego
                      wypowiedzenia się właścicieli w sprawie wyboru Zarządcy
                      nieruchomością. Syndyk miał możliwość zebrania opinii właścicieli i
                      Zarządu SBM „ZM” w sprawie rekomendacji osoby do pełnienia roli
                      zarządcy – ale nie zrobił tego. Brak podjęcia takiego działania jest
                      wyrazem lekceważenia właścicieli, którzy mają finansować działania
                      zarządcy i być bezpośrednimi odbiorcami skutków jego działań.
                      Właściciele nie znają żadnych kryteriów merytorycznych, które
                      przemawiałyby za wyborem Tomasza Żukowskiego jako osoby odpowiedniej
                      do pełnienia roli zarządcy. Syndyk nie wykazał takich argumentów, a
                      Sąd w wydanym postanowieniu nie wymienia ich także. W mojej ocenie
                      brak wskazania kryteriów merytorycznych wzbudza obawy, czy
                      wyznaczony zarządca przymusowy posiada wystarczające kwalifikacje do
                      pełnienia swej roli należycie.
                      W dn. 7 maja br. biegły sądowy, Grażyna Rajchert wydała opinię dla
                      IX Wydziału Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ (Sygn. akt IX
                      GUp 18/07), w której zwraca uwagę na dobry stan finansów SBM „ZM”.
                      Wobec tego faktu rekomendowanie osoby bez odpowiedniego
                      przygotowania do roli zarządcy budzi moje poważne wątpliwości.
                      Obawiam się nietrafności decyzji finansowych podejmowanych w
                      przyszłości przez obecnie ustanowionego zarządcę przymusowego, tym
                      bardziej, iż informacje zamieszczane w elektronicznych bazach danych
                      (np. Zumi.pl) dotyczące rodzaju prowadzonej przez Tomasza
                      Żukowskiego działalności gospodarczej zawierają wyłącznie zapisy
                      dotyczące branży całkowicie odmiennej niż zarządzanie
                      nieruchomościami (m.in. maszyny papiernicze oraz działalność
                      handlowa). Zwracam się tym samym do Sądu o sprawdzenie, czy Tomasz
                      Żukowski rzeczywiście posiada kwalifikacje zawodowe konieczne do
                      pełnienia roli zarządcy nieruchomości.
                      2. Zarząd SBM „ZM” złożył w dn. 05.10.2009r. własny wniosek do
                      sądu o wyznaczenie zarządcy przymusowego, w którym rekomenduje na to
                      stanowisko osobę o odpowiednich kwalifikacjach. Jest nim architekt,
                      Grzegorz Windak, jednocześnie właściciel jednego z lokali budynku
                      przy ul. Kondratowicza 18 doradzający obecnie Zarządowi SBM „ZM” w
                      sprawach technicznych. Posiada on oprócz odpowiedniego wykształcenia
                      także uprawnienia budowlane oraz ukończony kurs zarządzania
                      nieruchomościami, a co najważniejsze – dobrze orientuje się w
                      bieżących sprawach związanych z zarządzaniem ww. nieruchomością. Wg
                      mojej wiedzy, Sąd w chwili podejmowania decyzji o powołaniu zarządcy
                      przymusowego dysponował dwiema kandydaturami zgłoszonymi w dwóch
                      wnioskach - syndyka i Zarządu SBM „ZM”. W postanowieniu Sądu nie ma
                      żadnej wzmianki o tym, czy kandydatura zgłoszona przez Zarząd
                      SBM „ZM” była przy podejmowaniu decyzji brana pod uwagę. Chciałbym
                      prosić o wyjaśnienie tej sprawy, gdyż moim zdaniem wybrany zarządca
                      przymusowy w żadnej mierze nie posiada tak wysokich kwalifikacji jak
                      kandydat Zarządu SBM „ZM”. Jako właściciel nieruchomości chciałbym
                      dowiedzieć się, czemu Sąd nie wziął pod uwagę wniosku Zarządu
                      SBM „ZM” i wskazał kandydata, który ma mniejsze kwalifikacje? Jeśli
                      to możliwe – proszę o rozpatrzenie kandydatury Zarządu SBM „ZM”.
                      3. Pragnę zwrócić uwagę Sądu, że w przeszłości Syndyk
                      przekroczył już raz swe uprawnienia podejmując bez zgody Zarządu
                      SBM „ZM” decyzję o ustawieniu anten radiowych operatora sieci
                      komórkowej na dachu budynku (przekroczenie uprawnień zostało
                      oprotestowane i potwierdzone przez Sąd, zaś Syndyk do dziś nie
                      wykonał zaleceń Sądu). Ignorowanie wcześniejszych decyzji Zarządu
                      SBM „ZM” i decyzji Sądu, w kontekście uniemożliwienia właścicielom i
                      Zarządowi SBM „ZM” uczestnictwa w rekomendowaniu zarządcy
                      nieruchomości, wydaje mi się być kolejnym nadużyciem władzy przez
                      syndyka oraz wyrazem lekceważenia prawa właścicieli do
                      współdecydowania o sposobie zarządzania nieruchomością.
                      Sposób, w jaki doszło do wyłonienia zarządcy przymusowego (m.in.
                      brak konsultacji syndyka z właścicielami, nieuwzględnienie
                      kandydatury Zarządu SBM „ZM”, podjęcie decyzji przez Sąd przy braku
                      możliwości wypowiedzenia się w tej sprawie reprezentacji właścicieli
                      lub Zarządu SBM „ZM” na rozprawie jawnej) uważam za wysoce
                      krzywdzący i niesprawiedliwy dla właścicieli lokali ww.
                      nieruchomości.
                      4. W postanowieniu Sąd nie określa precyzyjnie sumy
                      wynagrodzenia dla zarządcy przymusowego – nie wiadomo, czy ustalona
                      suma 4000PLN jest sumą netto czy brutto? To ważna informacja i moim
                      zdaniem powinna być określona precyzyjnie.

                      Proszę Sąd o dokładną ocenę powyższych argumentów, rozważanie
                      zasadności podjętej decyzji oraz wnoszę o ponowne rozpatrzenie
                      sprawy, przy włączeniu się w proces rekomendowania kandydatur na
                      zarządcę przymusowego Zarządu SBM „ZM” oraz zebranie opinii
                      dotyczących kandydatur osób rekomendowanych na zarządcę
                      przymusowego. Moim zdaniem ponowne postępowanie w sprawie będzie
                      sprzyjało transparentności i jakości podjętej decyzji w większym
                      stopniu niż to miało miejsce do tej pory.
                      • rysie Re: Krótsza wersja protestu 12.11.09, 11:57
                       Smootku, chapeau bas!
                       Naprawde jestem pod wrazeniem napisanej przez Ciebie apelacji!!!
                       Trzeba zlozyc, namowic sasiadow by uczynili to samo ale nie ma co
                       sie ludzic sady nie lubia przyznawac sie do bledow...
                       Rownoczesnie sprobujmy wiec zwolac zebranie wlscicieli i powolac
                       zarzad wspolnoty, ktory upowaznimy do wyboru zarzadcy, oczywiscie
                       spelniajacego okteslone warunki (uprawnienia, doswiadczenie itd).
                       Wtedy uwolnimy sie od Toma.
                       • smootek Re: Krótsza wersja protestu 12.11.09, 20:04
                        Miło mi smile
                        Trzeba działać w sprawie zebrania i trybu jak najszybszego wybrania
                        Zarządu i profesjonalnej firmy administrującej - jak pisała Magratt -
                        by nie oddawać pełni uprawnień finansowych poza kontrolą.
                        Czekam na głos Zarządu - choćby w kwestii podejścia do zbierania
                        podpisów pod wnioskiem o zwołanie zebrania.
                     • nurencjusz Re: Kartki wywieszone - jeszcze 4 wiszą 11.11.09, 18:22
                      Niestety Drogi Smootku,
                      Kartki jeszcze dziś rano były, po godz 12 juz nie sad, ale
                      podejrzewam że ludziom którym nie w samk złożenie protestu i
                      wybranie innego Zarządcy naszej nieruchomości nie spodobały się.
                      Determinacja, były niecałe dwa dni , w zrywaniu tych kartek
                      świadczy tylko o tym, że ktoś bardzo boi się złożenia protestu,
                      zoorganizowania się miszkańców, wyboru Zarządu wspólnoty.


                      Pozdrawiam
                      • smootek Re: Kartki wywieszone - jeszcze 4 wiszą 11.11.09, 20:39
                       Mam nadzieję, że dzięki tym kartkom kilka osób, które nie wiedziały
                       o forum tu trafiło. Może zaczną pisać, może zastanowią się nad
                       sprawą, może wyślą protest - w tej czy własnej formie.

                       Każdy ma prawo do podejmowania swoich decyzji i własnej oceny
                       sytuacji, w jaką nas wrzucił syndyk. Ja mam zerową tolerancję dla
                       takich działań jak to. Dla mnie godzenie się zarządu na taki rozwój
                       wypadków jak przewidział syndyk razem ze swoim wasalem to tylko
                       unikanie brania odpowiedzialności i brak odwagi w nazywaniu spraw po
                       imieniu.
                       Można dawać szansę - uczciwie wybranemu zarządcy. Powiem więcej -
                       nawet jeśli za jakiś czas standard zarządzania TU się podniesie (co
                       nie będzie trudne - wobec obecnego bałaganu) - to nie uznam, że ktoś
                       zdał egzamin i jest już cacy i można zapomnieć. Tak jak pisałem -
                       jak ktoś wchodzi w taki sposób - ostatecznie przekreśla sobie dla
                       mnie wiarygodność. Nie zmienię zdania.
                  • lombardele Re: Zarządca przymusowy....to bezczynność mieszka 11.11.09, 10:28
                   jestem właścicielem , lecz nie mieszkam obecnie w warszawie. żywo
                   jednak jestem zainteresowany uporządkowaniem spraw . jeśli mój
                   podpis jak i podpis mojej sąsiadki też właścicielki która również
                   mieszka na wsi jest potrzebny to proszę o instrukcje gdzie i kiedy
                   mam się stawić . co do syndyka - jeśli tak zarządzał, że sprzedał
                   spory majątek w okresie bumu a obecnie jak już nie ma co sprzedać
                   oddaje koleżce administrowanie , który później będzie zatrudniał w
                   ramach rewanżu pociotki syndyka za 200% należności i dzielił się
                   łupem z nim to trzeba jeszcze jeden wniosek złożyć , do
                   prokuratury . To jest tak prosty schemat ,nawet ślepy prokurator
                   szybciutko zwęszy tu celowość , a to jest kryminał i trzeba złożyć
                   doniesienie do prokuratury na syndyka o działaniu na szkodę .
                   tymbardziej ,że jak sam syndyk stwierdził na walnym jesteśmy "na
                   pewno nie mniej" winni niż przed jego przyjściem , a nie mamy nic na
                   sprzedaż ...! Znakiem tego , że pewnie z 10 mln zł za sprzedany
                   pozostały majątek został skutecznie rozszarpany przez syndyka, ale
                   dokładnej kwoty nie wie nikt bo my jesteśmy za mali ,żeby syndyk nam
                   to przedstawił . mam nadzieję , że będę miał przyjemność odwiedzić
                   na ciupagi 1 syndyka , kupić mu paczkę męskich bez filtra żeby kupił
                   sobie za nie choć chwilkę spokoju pod celą !
                   • smootek Re: Zarządca przymusowy....to bezczynność mieszka 11.11.09, 10:47
                    Jak widać - zarząd/grupa wspólnotowa nie zrobią chyba nic - bo
                    milczą i nie ma żadnych oficjalnych informacji/list sygnowanych
                    przez Zarząd.
                    Kartki wywieszone na klatkach są inicjatywą nie-zarządową - a
                    szkoda, bo moim zdaniem, niezależnie od funkcji spolecznej, Zarząd
                    to oficjalna instytucja i powinna bronić interesów lokatorów - tym
                    bardziej, że wlasny wniosek zlozyl.
                    Cyz Zarząd/grupa wspólnotowa napisze, co dalej ma się dziać? Czy
                    będzie oficjalna lista? I czy Zarząd zacznie zbierać podpisy w celu
                    zwolania zebrania?

                    Możesz, tak jak każdy napisać swój protest i zanieść na pocztę smile
                    Wspólnie niewiele się tu uda. Zaglądaj na forum - kolejnym krokiem
                    POWINNO być zwolanie zebrania wlascicieli - by wybrać zarząd
                    wspólnoty i sprawić, że zarządca przymusowy nie będzie potrzebny.
                    • mickow5 Re: Zarządca przymusowy....to bezczynność mieszka 11.11.09, 18:24
                     Na zarząd i grupę wspólnotową to raczej bym nie liczył. Usłyszałem
                     dziś, że podobno stoją na stanowisku iż panu Tomaszowi vel TOM
                     nalezy dać szansę aby mógł się wykazać.
                     Nic dodać nic ująć - po prostu nie ma jedności wśród nas i tyle.
                     Co do kartek to długo nie wisiały ochrona szybko je usuneła, ciekawe
                     na czyje polecenie.
                     • smootek Re: Zarządca przymusowy....to bezczynność mieszka 11.11.09, 19:42
                      To jakieś nieporozumienie:
                      - nikt nie pytał właścicieli, czy chcą akurat tego człowieka - bez
                      kompetencjina to stanowisko
                      - co więcej - ten człowiek miał od marca czas, by się przedstawić i
                      powiedzieć, że jest złożony wniosek i być może zostanie przyjęty -
                      nie zrobił tego
                      - Zarząd skierował inny wniosek - rozumiem, że to nie była pomyłka
                      - dlaczego nie można było zebrać ofert kilku firm zarządzających
                      nieruchomościami - na forum jest wpis, że same się już w lutym
                      zgłaszały! i wybrać tej, której oferta byłaby relatywnie najtańssza
                      w porównaniu do zakresu usług (można było zgłosić na zarządcę osobę
                      z takiej wybranej firmy!)
                      - nie wiem, jak można się godzić na takie lipne układy, że syndyk,
                      do którego jest tyle zastrzeżeń i któego niezaradność widać chodząc
                      po terenie osiedla - przynosi w teczce człowieka znikąd - po cichu -
                      bez powiadamiania - a teraz sie to nazywa dawaniem szansy? Przecież
                      to śmieszne. Po co były te zebrania, podpisy, urna - by teraz się
                      godzić na takie lewe rozwiązania i dawać szanse. Komu? Doprawdy -
                      zero wrażliwości etycznej.
                      Powinna nami zarządzać wyspecjalizowana firma/zarządca wybrany
                      uczciwie i mający doświadczenie w obsłudze nieruchomości. mamy
                      jeszcze dopłacać 4000 by ten człowiek się uczył? Potem zniknie - a
                      zobowiązania, jakie podjął zostaną. Takie zachowanie Zarządu jest po
                      prostu nieuczciwe.
                      • smootek Dawanie szansy 11.11.09, 20:05
                       Poklikajcie sobie:
                       www.transparency.pl/ti/definicje_korupcji
                       Czy na pewno nic tam nie ma o tym, co nazywa się tu "dawaniem
                       szansy"?                      • sbmzm Re: Zarządca przymusowy....to bezczynność mieszka 16.11.09, 09:05
                       Stanowisko zarządu w sprawie nowego zarządcy przymusowego -
                       przynajmniej niektórych jego członków - jest cały czas takie same, a
                       fakt zgłoszenia kontr kandydata mówi jakie.
                       Co ciekawe zdaniem prawnika syndyka mimo iż postanowienie sądu nie
                       jest jeszcze prawomocne!!!!! to zarządca jest już prawomocny???????
                       dlatego syndyk rozpoczął przekazywanie zarządu nowemu zarządcy.
                       Jeśli chodzi o apelację ze strony zarządu - Zarząd nie jest stroną w
                       tym postępowaniu więc nie może składać apelacji. Mogą to zrobić
                       tylko właściciele lokali, którzy otrzymali postanowienie z sądu i
                       mają na to 14 dni od dnia odebrania przesyłki pocztowej.
                       Jesli idzie o ewentualne zbieranie podpisów w sprawie zebrania
                       właścicieli to niestety nie mama dobrych wieści. Niestety w chwili
                       obecnej tak się złozyło, że członkowie zarządu mają problemy
                       rodzinne i nie są w stanie poświęcić czasu na zbieranie podpisów.
                       • rysie Re: Zarządca przymusowy....to bezczynność mieszka 16.11.09, 10:49
                        nie ma innego wyjscia niz sprobowac zmobilizowac grupke mieszkancow
                        i zwolac zebranie w celu powolania zarzadu. najpierw trzeba uzgodnic
                        tryb i termin z notariuszem, bo tak poprzednia byla lekko
                        niezorientowana, a w sporzadzonych przez nia akatch byly bledy...
                        Nie ma zgodnosci co do dopuszczalnosci "obiegowego" zbierania
                        glosow, trzeba tez ustalic i rozkolportowac wzor pelnomocnictwa.
                        Potem zarzad spoldzielni jako doswiadczony zwolywacz walnych pomoze
                        zorganizowac zebranie. moze sie uda.
                        Zarzad spoldzielni w tej chwili nie ma zadnej władzy, nie moze
                        reprezentowac naszych interesów majatkowych, ograniczony jest tylko
                        do roli organu przedstawicielskiego czlonkow spoldzielni (wielu
                        mieszkancow nimi nie jest - bo nie musza). Nawet do zarzadzani
                        majatkiem spoldzielni nie mial kompetencji bo byl syndyk. Cale
                        osiedle jest nasza wspolwlasnoscia i to my decydujemy (a raczej
                        powinnismy) o nim decydowac a nie dawac sie robic w konia roznym
                        kolesiom. Przeciez to sa NASZE pieniadze, NASZE osiedle i NASZE
                        mieszkania. Nawet ludzie ktorzy tu nie mieszkaja maja biznes w tym
                        zeby zaglosowac bo nikt nie bedzie chcial wynajac/kupic ich mieszkan
                        na zdewastowanym osiedlu!
                        Proponuje zaczac od poszukania notariusza, moze mozecie kogos
                        polecic, napiszcie. Ze swej strony deklaruje ze wygospodaruje chwile
                        zeby obgadac z nim kwestie fomalne, moze ktos sie przylaczy???
                        • smootek Notariusz 16.11.09, 11:11
                         Notariusz jest na zniszczonej antresoli smile Jak zaczynał 8 lat temu w
                         Ratuszu - to były obawy - czy się zna na rzeczy. A teraz może sam
                         być zainteresowany porządkiem wokół swej kancelarii. Nie wiem, czy
                         jest właścicielem lokalu. Ktoś z jego usług korzystał? Bo może
                         trzeba uciekać smile

                         Jeszcze taki ślad z 29 września 2009 (długi link - trzeba wkleić
                         ręcznie do przeglądarki) - ciekawe ile w tym prawdy - ale zero
                         informacji o nadawcy na gumtree:

                         209.85.229.132/search?
                         q=cache:taoPcdn8v_sJ:warszawa.gumtree.pl/c-Firmy-Uslugi-uslugi-
                         finansowe-SPRZEDAM-WIERZYTELNO-PRAWOMOCNY-WYROK-100-GWARANCJI-
                         W0QQAdIdZ157695160+wierzytelno%C5%
                         9Bci+SBM+ziemi&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl

                         w Google wpiszcie "Sprzedam wierzytelność SBM Ziemi" - a potem do
                         kopii - bo ogłoszenia już nie ma na serwerze gumtree. Okrągła suma.
                         Pewnie też łątwo można zlokalizować komu SBM wisiał taką sumę. I to
                         przygnębia - że do tej pory musimy spłacać te długi.
                         • smootek Re: Notariusz 16.11.09, 11:14
                          taka była treść tego ogłoszenia na gumtree - wrzucam - bo tamten
                          link za długi:
                          "SPRZEDAM WIERZYTELNOŚĆ OD SYNDYKA SBM "ZIEMI MAZOWIECKIEJ ".
                          PRAWOMOCNY WYROK, POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE MA SIĘ ZAKOŃCZYĆ W TYM
                          ROKU.
                          NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA MA BYĆ WYPŁACONA W 100% i WYNOSI 278 TYS. PONIEWAŻ
                          POTRZEBUJĘ PILNIE ŚRODKÓW NA LECZENIE DZIECKA ( OPERACJA ZAGRANICĄ )
                          JESTEM GOTOWY NA SPORY UPUST Z NALEŻNOŚCI GŁÓWNEJ. MOŻLIWOŚĆ ZAPŁATY
                          W RATACH.
                          BARDZO ŁATWY I SPORY ZAROBEK !
                          PROSZĘ O POWAŻNE OFERTY, ZAPYTANIA."

                          Zwłaszcza ŁATWY i SPORY - mnie rozwala.
                        • smootek Re: Zarządca przymusowy....to bezczynność mieszka 17.11.09, 09:46
                         Czego potrzebujemy:
                         - wzór pełnomocnitwa
                         - wniosek + lista do zbierania podpisów
                         - notariusz
                         - wybrane ze 2 terminy
                         - i chyba najważniejsze - wstępną zgodę osób, które w przyszłym
                         Zarządzie będą chciały pracować - bo inaczej będzie kolejna
                         kompromitacja, gdy ludzi się ściągnie, ponarzekamy, powiemy jakbyśmy
                         chcieli, by było - a potem nikt nie będzie chciał się zaangażować.
                         Czy jest szansa na zapytanie osób z wiosennego naboru - czy
                         podtrzymują chęci? W innym wątku stało, że 5 kandydatów było. I że
                         zgodność co do tego, który uzyskał najmniej głosów była mała.

                         Te wszystkie trudności trzeba jakoś zawczasu pokonać - bo ich
                         obecność nie powinna nas powstrzymywać przed zwołaniem zebrania.

                         Mickow5 pisał o zagrożeniach, jakie potencjalnie wynikają z
                         obecności Zarządcy Pryzmousowego - czy można to jakoś doprecyzować?
                         Myślę, że to jakie one są może być ważnym elementem w uświadamianiu
                         właścicielom zagrożeń. Trzeba by je zebrać i pewne jakoś ująć we
                         wniosku o zwołanie zebrania - to może jakoś podziałać?

                         Część osób może dostać wniosek za pośrednictwem skrzynki pocztowej -
                         lub osobiście. Na liście z Sądu widać adresu wielu osób poza
                         Kndratowicza 18 - docieranie przez lokatorów z wynajmowanych
                         mieszkań jest wątpliwe - zostaje droga pocztowa - czyli pojawia się
                         też pytanie o finansowanie takich działań. Za wynajęcie sali i
                         notariusza też tzreba płacić. Czy wspólnota ma jakieś źródła
                         finansowania z czynszów? Kto tym dziś zarządza?
                         • sbmzm Re: Zarządca przymusowy....to bezczynność mieszka 17.11.09, 10:40
                          Jesli chodzi o pieniadze. wszystkie pieniądze jakie wpłacamy w
                          ramach czynszu i funduszu remontowego są własnością wspólnoty. do
                          tej pory zarządzał nimi syndyk z sędziom komisarzem, a teraz będzie
                          zarządca przymusowy w ramach zwykłego zarządu. To on jest
                          zobowiazany do pokrycia wszelkich zobowiazań finansowych
                          wynikajacych z działalnosci wspólnoty (m.in. takich jak wynajęcie
                          sali, notariusz drukowanie i kolportarz niezbędnych materiałów - np.
                          zawiadomień o zebraniu itp) Właścicielom pozostaje tylko złożenie
                          ewentualnego żądania zwołania zebrania z podaniem zakresu spraw,
                          jakie miały by być na nim omawiane. Chcąc mieć wpływ na termin
                          zebrania można zarezerwować salę samemu i poinformować o tym
                          zarządcę we wniosku dotyczącym zebrania. Oczywiście termin
                          rezerwacji sali powinien być odpowiednio długi aby umożliwić
                          zarządcy powiadomienie wszystkich właścicieli zgodnie z zapisami
                          ustawy (min 7 dni przed terminem zebrania).
                         • smootek Re: Zarządca przymusowy....to bezczynność mieszka 17.11.09, 14:14
                          No to świetnie! Z tego co piszesz - to co do nas należy to zebranie
                          podpisów właścciieli pod mądrze skonstruowanym wnioskiem, który
                          powinien zawierać zakres spraw do omówienia i ew. rezerwacja sali +
                          oraz zarekomendowanie kompetentnego notariusza.
                          To proponuję w punktach zaproponować porządek takiego zebrania np.
                          TU - a po kilku dniach wydrukować i zacząć zbuerać pod nim podpisy.

                          Porządek zebrania:
                          1. Informacja Zarządcy Przymusowego o sytuacji w chwili objęcia
                          funkcji - nie wiem jak to ująć - ale jakiś bilans otwarcia by się
                          przydał - by wiadomy było co zostawił syndyk.co objął TOM.
                          2. Informacja Zarządcy Przymusowaego w sprawie planowanych działań -
                          inwstycje, remonty, rozliczenia i inne sprawy administracyjne (nie
                          wiem, co jeszcze powinien zrobić ten Zarządca, by rzczywiście
                          działać?)
                          3. Wybór Zarządu Wspólnoty (niepełnego - jeśli się nie uda
                          wszystkich włączyć)
                          4. Czy coś zostało jeszcze do głosowania w sprawie poprzednich
                          uchwał - wymaga uzupełnienia?
                          5. ...
                          6. ...
                         • smootek Re: Zarządca przymusowy....to bezczynność mieszka 21.11.09, 16:00
                          No i co dalej z tym zwoływaniem zebrania?
  • siibeliuss Re: Piszemy protest 22.11.09, 22:48
   w zasadzie to nie macie racji. Spółdzielnia wybudowała wam mieszkania, dala wam,
   a wy im takie go wała pokazujecie.... nieładnie i niehonorowo!
   • pieskuba Re: Piszemy protest 22.11.09, 23:29
    W zasadzie po części masz rację. Jednym faktycznie DAŁA, inni zaś
    musieli zapłacić podwójnie. Jak widzę jak tu szczekasz to nawet
    wiem, do której grupy by Cię zaliczyć.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka