Dodaj do ulubionych

BMP AG 4,90 EUR 18,62 PLN

18.06.07, 00:57
bmp AG: Erfolgreiche strategische NeuausrichtungBeteiligungsunternehmen haben in freundlichen Börsenphasen doppelten Grund
zur Freude. Erstens wirken sich allgemein steigende Kurse auch auf die eigene
Aktie aus. Zweitens brummt das Geschäft. Denn in einem solchen Börsenumfeld
fällt es wesentlich leichter Beteiligungen zu einem guten Preis zu veräußern –
egal ob an der Börse oder bei Finanzinvestoren.

Aktuell lohnt es sich, einen Blick auf die Aktien der Branche zu werfen. Zu
den aussichtsreichsten Werten zählt die bmp AG. Im vergangenen Jahr konnte
der Umsatz um phänomenale 414% gesteigert werden. Der Start in 2007 verlief
verheißungsvoll. Für Kursfantasie sorgt zudem die strategische Neuausrichtung
von bmp. Lesen Sie dazu einen Auszug aus der aktuellen Analyse des „SCI Small
Cap Investor“ Analystenteams:

„Das Management hatte 2006 die strategisch wichtige Entscheidung getroffen,
sich vom Venture-Capital-Investor zum Asset Manager zu entwickeln. Was
bedeutet das? Ein Private Equity Asset Manager verwaltet Vermögen und berät
Investoren in der Anlageklasse Privat Equity. Das Geschäftsmodell basiert
darauf, für verwaltete Assets under Management eine Managementgebühr und eine
Gewinnvergütung zu vereinnahmen. Der Werttreiber in diesem Geschäft liegt im
Volumen der verwalteten Mittel. Ende 2006 wurde die Tochtergesellschaft bmp
Media Investors AG & Co KGaA gegründet. Ziel ist es Beteiligungen aus den
Bereichen Medien, Entertainment und Marketing Service in diese Gesellschaft
einzubringen. Geplant ist, die bmp Media Investors an die Börse zu bringen.
Dadurch soll das notwendige Kapital für die weitere Expansion im Bereich
Direktbeteiligungen aufgenommen werden. Das verbleibende
Beteiligungsportfolio soll verkauft werden. Das Unternehmen erwartet von
dieser Neuausrichtung die Etablierung eines dauerhaft profitablen
Geschäftsmodells.“

Die Analysten des „SCI Small Cap Investors“ sehen das mittelfristige Kursziel
für die bmp-Aktie bei 4,90 Euro , was einer Steigerung von rund 60% zum
aktuellen Kurs entspricht. Die komplette Analyse und weitere Analysen zu
aussichtsreichen Nebenwerten lesen Sie in der aktuellen Ausgabe. Hier
erhalten Sie die aktuelle Ausgabe kostenlos.


Schönes Wochenende

Sascha Mohaupt
Chefredakteur „Investor´s Daybreak“
Obserwuj wątek
   • kris35b Re: BMP AG 4,90 EUR 18,62 PLN 19.06.07, 20:53
    AT Akcje: BMPAG
    Tomasz Gessner - DM IDMSA
    19 Czerwca 2007 8:30


    BMPAG - na wczorajszej sesji kurs po raz kolejny odbił się z poziomu wsparcia w
    postaci około półrocznej linii trendu wzrostowego. Tym razem popyt był już
    jednak bardziej zdecydowany i udało się na wykresie wyznaczyć wysoką, białą
    świecę na znacznie wyższym od przeciętnego wolumenie. Dzięki niej popyt zdołał
    również w cenach zamknięcia wyjść ponad strefę maksimów z ostatnich kilku dni
    oraz lokalny wierzchołek z drugiej części maja w rejonie 12,10. Można więc
    zakładać, że celem kupujących w krótkim terminie będzie atak na tegoroczne
    maksima, zlokalizowane pod poziomem 13,00, natomiast ich udane sforsowanie
    otwierałoby drogę do dalszego wypełniania zakresu średnioterminowego kanału
    wzrostowego, którego górne ograniczenie wyznaczyć teraz można w rejonie 15,00.
    Rolę wsparcia w krótkim terminie pełnił będzie poziom wczorajszych minimów
    (11,50), bowiem zejście poniżej tej bariery w cenach zamknięcia byłoby również
    tożsame z wyjściem pod średnioterminową linię wzrostową, co z kolei anulowałoby
    aktualną, pozytywną wymowę techniczną.
  • kris35b Re: BMP AG 4,90 EUR 18,62 PLN 22.06.07, 10:40
   Likwidacja funduszu bmp Venture Tech GmbH inwestującego równolegle z bmp

   Raport bieżący nr 16/2007
   Podstawa prawna:

   Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

   bmp AG zawarła w dniu dzisiejszym obszerny pakiet umów z grupą bankową KfW w
   sprawie likwidacji funduszu bmp Venture Tech GmbH, który został założony 1998
   roku i inwestował równolegle z bmp. W ramach tych umów, bmp AG przejmie
   pozostające w portfelu bmp Venture Tech GmbH inwestycje oraz przeważającą część
   należności KfW wobec spółki. W portfelu funduszu pozostały udziały w spółkach
   Revotar AG, Newtron AG, Tembit GmbH, European Telecommunications Holding E.T.H.
   AG oraz Noxxon AG.

   Transakcja skutkuje przychodami na szczeblu grupy bmp w łącznej wysokości ok.
   3,6 mln EUR. Ponadto, zobowiązania grupy zmniejszą się o ponad 5 mln EUR, w
   wyniku czego udział kapitału własnego w kapitale ogółem grupy bmp wzrośnie do
   30 czerwca 2007 roku do ok. 90%. bmp AG przeznaczy na transakcję środki
   pieniężne w wysokości ok. 0,8 mln EUR.

   Podstawa prawna: par. 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października
   2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
   emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z dn. 26 października 2005 r. nr 209;
   poz. 1744).
   Jens Spyrka - Partner


   Źródło informacji: Emitent

   • kris35b Re: BMP AG 4,90 EUR 18,62 PLN 03.07.07, 15:36
    12:50 03.07.2007
    BMP AG nabycie znacznego pakietu akcji    Raport bieżący 19/2007 Zarząd bmp AG informuje, iż w dniu 22 czerwca 2007 roku
    otrzymał informację od ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w
    Warszawie o następującej treści: Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z
    art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach
    wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
    spółkach publicznych ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając w
    imieniu ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz
    ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Średnich i Małych Spółek zawiadamia, że
    fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
    S.A. łączenie posiadają akcje dające ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym
    zgromadzeniu spółki bmp AG (ISIN: DE0003304200). Przyczyną zmiany udziału w
    ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu BMP AG było nabycie akcji spółki
    bmp AG w dniu 18 czerwca 2007r. Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne
    zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie
    865.772 szt. akcji BMP AG, co stanowiło 4,95% kapitału zakładowego tej spółki.
    Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych
    zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dawały łącznie
    865.772 głosów na walnym zgromadzeniu BMP AG, co stanowiło 4,95% ogólnej liczby
    głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego
    zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy
    Inwestycyjnych S.A. posiadają 903.900 szt. akcji BMP AG, co stanowi 5,17%
    kapitału zakładowego tej spółki. Akcje będące w posiadaniu funduszy
    inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
    dają 903.900 głosów na walnym zgromadzeniu BMP AG, co stanowi 5,17% ogólnej
    liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

    Zarząd bmp AG z siedzibą w Berlinie informuje, iż zgodnie z prawem niemieckim w
    dniu dzisiejszym opublikował w Niemczech komunikat następującej treści:

    Komunikat wydany zgodnie z artykułem 21 WpHG [niemiecka Ustawa o obrocie
    papierami wartościowymi] (akcje) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych,
    Warszawa/Polska, zawiadomiło nas jak następuje dnia 2 lipca 2007 roku: "Zgodnie
    z artykułem 21, punkt 1 niemieckiej Ustawy o obrocie papierami wartościowymi
    ("Wertpapierhandelsgesetz"), ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z
    siedzibą w Warszawie, Polska, działając w imieniu ING Fundusz Inwestycyjny
    Otwarty Średnich i Małych Spółek zawiadamia, że fundusz inwestycyjny ING
    Fundusz Inwestycyjny Otwarty Średnich i Małych Spółek samodzielnie przekroczył
    próg 3% udziałów w BMP AG, z siedzibą w Berlinie, Niemcy, (ISIN: DE0003304200)
    dnia 19 kwietnia 2007 roku, i posiada 3,25% udziałów (co odpowiada 569 240 praw
    głosu). Zgodnie z artykułem 21 punkt 1 niemieckiej Ustawy o obrocie papierami
    wartościowymi ("Wertpapierhandelsgesetz"), ING Towarzystwo Funduszy
    Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, Polska, działając w imieniu ING
    Fundusz Inwestycyjny Otwarty Średnich i Małych Spółek oraz ING Parasol
    Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zawiadamia, że fundusze
    inwestycyjne ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Średnich i Małych Spółek oraz ING
    Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty wspólnie przekroczyły próg
    5% udziałów w BMP AG, z siedzibą w Berlinie, Niemcy, (ISIN: DE0003304200), dnia
    18 czerwca 2007 roku i posiadają 5,17% udziałów (co odpowiada 903 900 praw
    głosu).

    Wszystkie te prawa głosu należą do ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Średnich i
    Małych Spółek (3,78%, czyli 661 948 akcji, należy wyłącznie do tego funduszu)
    oraz ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (1,38%, czyli 241
    952 akcji, należy wyłącznie do tego funduszu) i mogą być wykonywane przez ING
    Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jako podmiot zarządzający obydwoma
    funduszami zgodnie z artykułem 22 punkt 1 zdanie 1 nr 6 WpHG."

    Ponadto ING Investment Management (Polska) S.A, Warszawa/Polska, zawiadomił nas
    jak następuje dnia 2 lipca 2007 roku: "Zgodnie z artykułem 21 punkt 1 oraz
    artykułem 22 punkt 1 zdanie 1 nr 6 WpHG, niemieckiej Ustawy o obrocie papierami
    wartościowymi ("Wertpapierhandelsgesetz"), ING Investment Management (Polska)
    S.A. z siedzibą w Warszawie, Polska, działając jako posiadacz 100% udziałów w
    ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zawiadamia, że ING Fundusz
    Inwestycyjny Otwarty Średnich i Małych Spółek, fundusz inwestycyjny zarządzany
    przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A,. samodzielnie przekroczył
    próg 3% udziałów w BMP AG, z siedzibą w Berlinie, Niemcy, (ISIN: DE0003304200),
    dnia 19 kwietnia 2007 roku, i posiada 3,25% udziałów spółki (czyli 569 240 praw
    głosu). Zgodnie z artykułem 21 punkt 1 oraz artykułem 22 punkt 1 zdanie 1 nr 6
    WpHG, niemieckiej Ustawy o obrocie papierami wartościowymi
    ("Wertpapierhandelsgesetz"), ING Investment Management (Polska) S.A. z siedzibą
    w Warszawie, Polska, działając jako posiadacz 100% udziałów w ING Towarzystwo
    Funduszy Inwestycyjnych S.A., zawiadamia, że ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty
    Średnich i Małych Spółek oraz ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny
    Otwarty - fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy
    Inwestycyjnych S.A., wspólnie przekroczyły próg 5% udziałów w BMP AG, z
    siedzibą w Berlinie, Niemcy, (ISIN: DE0003304200), dnia 18 czerwca 2007 roku i
    wspólnie posiadają 5,17% udziałów spółki (czyli 903 900 praw głosu). Wszystkie
    te prawa głosu należą do ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Średnich i Małych
    Spółek (3,78%, czyli 661 948 akcji należy wyłącznie do tego funduszu) oraz ING
    Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (1,38%, czyli 241 952
    akcji należy wyłącznie do tego funduszu) i mogą być wykonywane przez ING
    Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jako podmiot zarządzający obydwoma
    funduszami zgodnie z artykułem 22 punkt 1 zdanie 1 nr 6 WpHG.

    Zawiadomienia przyszły do spółki 22 czerwca 2007r. oraz 2 lipca 2007r., a ze
    względu na konieczność zapewnienia wszystkim akcjonariuszom równego dostępu do
    informacji spółka publikuje komunikat w momencie kiedy możliwa jest publikacja
    podobnego raportu zgodnie z przepisami prawa niemieckiego.
  • violinist4 Re: BMP AG 4,90 EUR 18,62 PLN 03.07.07, 16:23
   tak, tak Panie Krzysztofie..
   od jakiegoś miesiąca znowu tu siedzimy i mimo, iż ostatnio papier zaczął
   szargać nasze już mocno nadwątlone nerwy, to tak - warto było pozwolić na ich
   zszarganie..

   ja tam tym razem przewiduje już poważniejszy ruch w górę..

   PZDR
   • kris35b Re: BMP AG 4,90 EUR 18,62 PLN 16.07.07, 04:54
    ING Investment Management (Polska) S.A, Warszawa/Polska, zawiadomił nas jak
    następuje dnia 4 lipca 2007 roku:

    "Zgodnie z artykułem 21 punkt 1 oraz artykułem 22 punkt 1 zdanie 1 nr 6 WpHG,
    niemieckiej Ustawy o obrocie papierami wartościowymi
    ("Wertpapierhandelsgesetz"), ING Investment Management (Polska) S.A. z siedzibą
    w Warszawie, Polska, działając jako posiadacz 100% udziałów w ING Towarzystwo
    Funduszy Inwestycyjnych S.A., zawiadamia, że ING Parasol Specjalistyczny
    Fundusz Inwestycyjny Otwarty, fundusz inwestycyjny zarządzany przez ING
    Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A,. samodzielnie przekroczył próg 3%
    udziałów w BMP AG, z siedzibą w Berlinie, Niemcy, (ISIN: DE0003304200), dnia 4
    lipca 2007 roku, i posiada 3,03% udziałów spółki (czyli 530 752 praw głosu).

    Wszystkie te prawa głosu należą do ING Parasol Specjalistyczny Fundusz
    Inwestycyjny Otwarty i mogą być wykonywane przez ING Towarzystwo Funduszy
    Inwestycyjnych S.A. jako podmiot zarządzający tym funduszem inwestycyjnym
    zgodnie z artykułem 22 punkt 1 zdanie 1 nr 6 WpHG."

    Podstawa prawna: par. 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października
    2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
    emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z dn. 26 października 2005 r. nr 209;
    poz. 1744).


    Źródło informacji: Emitent

    • kris35b Re: BMP AG 4,90 EUR 18,62 PLN 17.07.07, 11:34
     Czekamy na ujawnienie kolejnego inwestora instytucjonalnego w akcjonariacie:

     www.bmp.com/homepage.nsf/(AllFrames)/2620
     W tym dniu odbyły się ponadto dodatkowe spotkania z inwestorami
     instytucjonalnymi spółki bmp AG.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka