Dodaj do ulubionych

Utoplouszek

16.11.10, 12:22
Ziytojcie moi mnili alem sia bez łostatnie psiańć dni wyrejzował po Ojropsie,trasiuł am aż na Ślujńsk czeski kele Opavy.Na weselu am buł fejn sia człoziek wybawziuł i ciykawych sia doziedzioł rzeczy ło drugich norodach.Jek bande tak dali rejzował po łónych weselach to sia nopsierw łostane bankruptam a potam dopsiro jek to godajo etnografam.Tero to fligram am chućko pofurnoł bo jek ziyta mom tero cołkam nowe buksy i mantel z łopsieki społeczny,te buksy chtórne am mnioł spsinte mniedzionko precz am wyrzuciuł.Nie godał am waju ło ty rejzie fligram bo jekby sia łóna Alkajida doziedziała co Lelo kajś fligram furnół to by zaro zrobziuły na ma jekó jochte i wetchły by do moi rejzetaszy bómbke i byśta ma ziancy nie ziydzieli,łóny psioruny to wciórkich dyplomatow chco wybzić,zianc ja Ambasador Warmiji w Zielgi Brytanii bacze zawdy coby kożda moja rejza buła łorganizowana w zielgam sykrecie.Kedajś człoziek jeździuł ołtam, ciajżko jenakoż taki gwołt drogi jechać,siuła to pitrolu do ołta brok kupać?psiorun jygo ziy, lepsi je fligram,bez dwa godziny byliśwa na fligerplacu w Katowzicach.Nie poziym co fligram je darmo bo farkarte tyż brok kupać no i bziołke tyż do łordnungu doprowadzić,kupać jy jeku klejde pora feników brok dać na ziecznu łondulacje coby kobziyta nie wyglóndała jek móntewka.Tak am i zrobziuł.
Poziem woma co ma sia psioruńsko tamój lejdowało a nolepsze je to co wciórkie tamój łużywajo gwary i dzieciuki i stare to je gwara jenaksza jek ślujńska łuczone mózio co to só gwary laskie,jedne godajo co jym je bliży do gwar polskich a druge godajo co do czeskich a psiorun tam,fein co sia ta gwara tamój łostała.Tero woma poziym co Ojropa je zjednoczona,zielgie szczajście co łónych kumunistów precz pogoniliźwa,w ty ziosce kaj am buł je fein bo dzieciuki łażo do polskiej szkoły a lekcje ty gimnastyki mowajo po czeskiej strónie bo tamój je tyn gimnastyczny zaal i nicht sia nie dziwuje co granicy pomniandzy ziosakmi łuż nie ma.Nobardzi jenakoz ma sia to wesele lejdowało,cołkam jenaksze jek na Warmiji,tamój je ziancy na mniecku zyte wciórko robzióne.
Bramów nicht nie stazioł,wesele sia zaczyno kele dwanasty w dziań,fein muzykanty só.
Brutkan mo tlo ruchelke ksiotków wpsinto w ancug jek łu naju.
Łoczepsin tyż nie buło tlo śwa łojczulków panśtwa młodych na zeslach nosili i spsiwali sto lat.
Nopsierw jek łó naju je kurczyna,rozmaite mniajska i rolady i devolaje i sznicelki w knoblołchowam zołzie ale nojsmakozitsze to só kluski slujńskie z zołzu tych tom pożer gwołt.
Dopsiro potam je kofka i kuchy rozmaite.Kożdan dostaje takan śćklany taljyrzyk i podajo zielgó mnise takich maluśkich kyjksów,smakozite só.Rozmaite kształty i gziozdki i kwadrciki i kółeczka i łobrunczki a nolepsza je w kształcie faski z mniodam a na ziyrzchu je pszczółka a w ty fasce je marzipan,fejn to je łurychtowane.Brutka godała co bez łonych kyjksów to nie ma wesela.Só w ziosce kobziyty chtórne bez cołan tydziań łone kyjksy robzió.Jek je ziancy ciasu to robzio eszcze psiankniejsze,jakes szkatułki z deklam a tamój je szokolda abo marzipan.Kożdan byzuch po weselu dostaje na droge takó tytke a tamój só te kyjksy.Potem podajo szpajze,zielgie mnisy,szpajza szokoladowa,malinowa,citronowa.Szpajza tyż je smakozita.No i je gwołt kuchów rozmaitych.
Dopsiero jek wciórkie sia łóżro kyjksów,szpajzy i kuchów curyk na stół wjyżdżajo mniajska.
Wciórkie sia fein bazio,godajo pomniandzy sobó,fein je i to ma sia tyz lejdowało co kożdan byzuch do swoi chałupy poloz prostam szrytam na swojech koślach,nie psijo tak jek łó naju na weselach.Jom siedzioł kele jenygo gbura,Poulek go mózili,pogodaliśwa sobzie po naszamu,fein człoziek i gburzy nolepsi w coły łokolicy.Nie myślta co tamój sia letko kedajs żuło,tyz mnieli łutrapsinie jek my z noszam Kłobukam,tamój psioruńsko wciórko łotrował Utoplouszek.Z Utoplouszkam nie buło einfach sia dogodać gwołt jych buło w jyzirkach ,strugach i zawdy wciórko gburam łotrowali.Kłobukoziu zrobziuła bziołka jecznice ze szpakam,faske z psiyrzam yś łurychtował,bo Kłobuk lubzi spać w psiyrzu i łuż robziuł łu ciebzie Kłobuk za pachołka,no jo jek sia ciasam zjadoziuł to i łogań pod deke wetchnół,jenakóż jek człoziek ziedzioł jek z niam sia dogodać to i pomóżcz buł chantny na łoborze.Utoplouszki to psioruny buły gorsze.Utoplouszek jek sobzie zamarzuł co bandzie psianknam dziywczokam to i buł,jek przydónam to tyż ejnfach sia łodmnianiół na psianknygo kawaljira abo śwynió abo kacopyrzam mog być,to pomyślta siuła łón no swojygo szpasu ludziam krzywdy zrobziół,psiouńskie diochelstwo.Godał Poulek co jenygo razu gbur woziuł gnój i kele strugi łobaczuł psianknygo drygonta,ziedzioł co łón nie je z ty zioski, pomniarkował zianc co w dwa kónie prandzy robote zrobzi.Ficiuł drygonta za łeb i łuczepsiół do dyśla,jo w dwa kónie zawdy je lepsi wciórko robzić i gnój wozić i szolować i paradno bryczko do kościoła jechać,dwa kónie to łuż zidać coś je gbur cało gambo.Kozdan roz jek jechali z gnojam to tyn czorny kón ciójgnół do strugi,tyn gbur łod razu pomniarkował co to je Utoplouszek,jek by łón sia napsiół wody to by sia łodmnianiół psiorun ziy na co,zianc tyn gbur jygo batem i sia der
-Hejta,hejta kaj liziesz
Bez cołan dziań i robota buła zrobzióna.Zieczoram tyn gbur buł kontanty co tero bandzie mnioł dwa kónie, łostaziół zianc łoba na łoborze i poloz ambrułt futrowaćd.Zaboczuł co we fazce je woda no żywego,tyn drygont sia napsiuł wody łodmnianiół sia w truzia przeloz bez szprosy i polecioł do swojech kamratów Utoplouszków chtórne łuż stojeli kele strugi i sia ługadywali kaj w nocy bando broić.Jek jygo łobaczyli zamnieniónygo w truzia to gwołt sniechu bułu i wciórkie Utoplouszki szydziuły ze swojygo kamrata co sia doł gburoziu do dyśla łuczepsić.No jo szudzić to sobzie można z kamrata,Utoplouszki jenakoż żodny krzywdy nie zaboczo i zawdy łostanie jych słowo je,zianc sia srogo zemściuły,wciórki gnój z pola pozbziyroły i nazod do tygo gbura przyniosły z rena coła chałupa jaż po sam kómnin buła pode gnojam.Pomyślta, lepsi co łuż mowam na Warmiji tygo swojygo Kłobuka.Psiorun te Utoplouszki dopsiro by noma nadokuczały jek łu naju je takan gwołt jezior.Takie to ziydzita człoziek splytki pozno jek sobzie kajś w łobce stróny pofurnie.
Obserwuj wątek
    • ranof Re: Utoplouszek 16.11.10, 13:32
      Szczanście co na Warniji łonych strachów ślunskich nie buło, bo ani krzyżoki, ani Kopernik, ani Prusoki by ich weg nie wygnali.
      A wesele fejn musiało buć, fejn tek pogodoć po naszamu z jekimś górolem abo hanysem wink

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka