26.12.15, 13:26
Witam,

Zwracam się z takim zapytaniem dotyczącym wadium. Zamawiający ogłosił przetarg na robotę budowlaną polegającą na rozbudowie szkoły podstawowej. Zostało złożonych 6 ofert. Wymagane było wadium. Każdy wykonawca zabezpieczył swoją ofertę wadium. W toku sprawdzania ofert okazało się, że każda oferta ma braki, brakuje dokumentów i w związku z tym zostaną wezwani do uzupełnienia dokumentów. Zgodnie z art. 46 ust. 4a. Pzp „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jakonajkorzystniejszej.” Zgodnie z tym zapisem w ustawie czy należy w każdym piśmie wzywającym do uzupełnienia brakującego dokumentu do każdego wykonawcy zamieścić informację o tym, ze jak wykonawca nie złoży dokumentów to zostanie zatrzymane mu wadium, czy tylko do wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę? Czy jak wykonawca, którego oferta jest najkorzystniejsza uzupełni brakujący dokument, z kolei wykonawca 2 i 3 w kolejności na wezwanie zamawiającego nie uzupełni brakujących dokumentów to wadium wykonawców 2 i 3 należałoby zatrzymać czy też nie z powyższym zapisem w ustawie Pzp? Z góry dziękuje za udzieloną pomoc w tym zakresie.
Obserwuj wątek
  • wacus13 Re: Wadium 29.12.15, 20:50
   proszę o wszelkie informacje dotyczące tego tematu linki, strony itp
   mi też zabrali wadium według mnie to kradzież
   jeżeli jeden urzędnik może okraść w majestacie prawa
   ps. mi ukradli 200 tys
   kto mam ma jakieś doświadczenie????????????
  • kancelariazp.pl Re: Wadium 21.01.16, 12:11
   Art. 46 ust. 4a po nowelizacji ma następującą treść - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
   Zajęcie wadium dotyczy więc tylko sytuacji w której nieuzupełnienie określonego dokumentu, oświadczenia lub informacji miałoby skutkować brakiem możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

   Ponadto należy zaznaczyć, że problematyka zatrzymania wadium na podstawie art. 46 ust. 4a Ustawy pzp była wielokrotnie przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Nadal aktualne pozostaje orzecznictwo sądowe dotyczące celu, jakiemu służyć ma ten przepis pomimo że zmieniła się treść art. 46 ust. 4a Ustawy pzp.

   Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a Ustawy pzp może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy wykonawca nie udowodni, że nie złożenie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyrażenie zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy pzp, wynika z przyczyn nieleżących po jego stronie. W takiej sytuacji zamawiający jest uprawniony jedynie do wykluczenia takiego wykonawcy z postępowania, jednak bez prawa do zatrzymywania wadium na podstawie art. 46 ust. 4a Ustawy pzp.

   W wyroku z dnia 18 czerwca 2014 r., I ACa 275/14, Sąd Apelacyjny w Białymstoku stwierdził, że w przypadku art. 46 ust. 4a Ustawy pzp należy zwrócić uwagę na ?potrzebę stosowania reguł wykładni celowościowej, co oznacza przyjęcie, że nie każde uchybienie wykonawcy w realizacji wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 p.z.p., uzasadnia zastosowanie art. 46 ust. 4a p.z.p. i zatrzymanie wadium.?
   Powyższe orzeczenie wpisuję się w linię orzeczniczą, zgodnie z którą badaniu in casu podlega zachowanie wykonawcy, a przypisanie mu zawinienia uzasadnione jest w wypadkach jego bierności, umyślności, celowości działania oraz nasilenia złej woli w niepodporządkowaniu się wezwaniu zamawiającego (zob. wyroki SN: z 7 listopada 2013 r., V CSK 531/12, z 10 maja 2013 r., I CSK 422/12, LEX 1331255, z 4 marca 2013 r., I CSK 444/12).

   Zatem jak wskazał Sąd Najwyższy np. w wyroku z dnia 7 lipca 2011 r. (II 675/10, LEX nr 951295) wykładania art. 46 ust. 4a ustawy p.z.p. powinna być zawężająca, zaś zatrzymanie wadium na jego podstawie uzasadnia tylko zawinione działanie wykonawcy polegające na celowym i umyślnym niewykonaniu wezwania zamawiającego do złożenia dokumentów i oświadczeń.
  • kinomaniak1988 Re: Wadium 19.09.16, 15:56
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka