23.01.06, 20:00
Dekalog (z gr. deka logoi, dziesięć przykazań) inaczej Dziesięć przykazań to
zbiór podstawowych nakazów moralnych obowiązujących pierwotnie wyznawców
judaizmu, a następie przejęty przez chrześcijan, dla których jest podstawowym
kanonem wiary.

Zgodnie z przekazem biblijnym oryginalny tekst dekalogu zapisany w Księdze
Wyjścia, słowo po słowie został podyktowany przez Boga Mojżeszowi na górze
Synaj w trakcie wędrówki Izraelitów z Egiptu do Kanaanu.

Mojżesz musiał wyryć tekst dekalogu na kamiennych tablicach dwukrotnie, gdyż
pierwszą tablicę z dekalogiem rozbił w gniewie widząc, jak Żydzi zaczęli pod
jego nieobecność czcić złotego cielca. Zgodnie z przekazem biblijnym druga
tablica z dekalogiem była przechowywana w Arce przymierza aż do czasu
zburzenia pierwszej Świątyni Jerozolimskiej.

Wyznawcy judaizmu, prawosławia i niektórych kościołów protestanckich oraz
wschodnich przyjmują oryginalny tekst dekalogu z Księgi Wyjścia:

Tekst Dekalogu (prawdopodobnie w pierwotnej wersji miał formę krótkich
nakazów i zakazów) został zachowany w Biblii w dwóch, minimalnie różniących
się wersjach: w Księdze Wyjścia (20, 2-17) i w Księdze Powtórzonego Prawa
(5, 6-21). Istnieją więc w Biblii dwa teksty Dekalogu oraz przynajmniej trzy
sposoby podziału biblijnego tekstu na konkretne przykazania
Obserwuj wątek
  • aniouek1 wg. Księgi Wyjścia 23.01.06, 20:09
   Dekalog

   1 Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa:

   2 «Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej,z domu niewoli.

   3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

   4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie
   wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod
   ziemią!

   5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan,
   twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do
   trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.

   6 Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują
   i przestrzegają moich przykazań.

   7 Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie
   pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy2.

   8 Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić3.

   9 Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia.

   10 Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto
   w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka,
   ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica,ani twoje bydło, ani cudzoziemiec,
   który mieszka pośród twych bram.

   11 W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co
   jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień
   szabatu i uznał go za święty.

   12 Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg
   twój, da tobie.

   13 Nie będziesz zabijał.

   14 Nie będziesz cudzołożył.

   15 Nie będziesz kradł.

   16 Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.

   17 Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony4
   bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani
   jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego».

   18 Wtedy cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos trąby i widząc górę
   dymiącą, przeląkł się i drżał, i stał z daleka.

   19 I mówili do Mojżesza: Mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać! Ale Bóg
   niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli!

   20 Mojżesz rzekł do ludu: «Nie bójcie się! Bóg przybył po to, aby
   was doświadczyć i pobudzić do bojaźni przed sobą, żebyście nie grzeszyli».

   21 Lud stał ciągle z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym
   był Bóg.
  • aniouek1 wg. Księgi Powtórzonego Prawa 23.01.06, 20:31
   Dziesięcioro Przykazań

   1 Mojżesz zwołał całego Izraela i rzekł do niego: Słuchaj, Izraelu, praw
   i przykazań, które ja dziś mówię do twych uszu, ucz się ich i dbaj o to, aby
   je wypełniać.

   2 Pan, Bóg nasz, zawarł z nami przymierze na Horebie.

   3 Nie zawarł Pan tego przymierza z ojcami naszymi, lecz z nami, którzy tu
   dzisiaj wszyscy żyjemy.

   4 Spośród ognia na Górze mówił Pan z wami twarzą w twarz.

   5 W tym czasie ja stałem między Panem a wami, aby wam oznajmić słowa Pana,
   gdyście się bali ognia i nie weszli na górę. A On mówił:

   6 "Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu
   niewoli.

   7 Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie.

   8 Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko
   albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi.

   9 Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg
   zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu -
   tych, którzy Mnie nienawidzą,

   10 a który okazuje łaskę w tysiącznym pokoleniu tym, którzy Mnie miłują
   i strzegą moich przykazań.

   11 Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, bo nie
   dozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto bierze Jego imię do czczych rzeczy.

   12 Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój.

   13 Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę,

   14 lecz w siódmym dniu jest szabat Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał
   żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja
   służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani obcy, który
   przebywa w twoich bramach; aby wypoczął twój niewolnik i twoja niewolnica, jak
   i ty.

   15 Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd
   Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg
   twój, strzec dnia szabatu.

   16 Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, abyś długo żył
   i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój.

   17 Nie będziesz zabijał.

   18 Nie będziesz cudzołożył.

   19 Nie będziesz kradł.

   20 Jako świadek nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa.[18]

   21 Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego. Nie będziesz pragnął domu
   swojego bliźniego ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani
   jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego
   bliźniego". [19]

   22 Te słowa wyrzekł Pan do waszego zgromadzenia na górze spośród ognia,
   obłoku i ciemności donośnym głosem, niczego nie dodając. Napisał je na dwu
   tablicach kamiennych i dał mi je.
  • aniouek1 Dekalog biblijny 23.01.06, 20:43
   "Ja jestem Pan, twój Bóg...

   • I
   Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

   • II
   Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego co jest na ziemi
   nisko ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu
   i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym,
   który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia
   względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę do tysiącznego
   pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

   • III
   Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie
   pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.

   • IV
   Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować
   i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana,
   Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani
   syn twój, ani córka twoja, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje
   bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach
   bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko co w nich jest, w siódmym
   zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za
   święty.

   • V
   Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi którą Pan, Bóg twój, da
   tobie.

   • VI
   Nie będziesz zabijał.

   • VII
   Nie będziesz cudzołożył.

   • VIII
   Nie będziesz kradł.

   • IX
   Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstw jako świadek.

   • X
   Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego
   twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła,
   ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego."
  • aniouek1 Dekalog katechizmowy 23.01.06, 20:49
   "Ja jestem Pan, twój Bóg...

   • I
   Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną.

   • II
   Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

   • III
   Pamiętaj abyś dzień święty święcił.

   • IV
   Czcij ojca swego i matkę swoją.

   • V
   Nie zabijaj.

   • VI
   Nie cudzołóż.

   • VII
   Nie kradnij.

   • VIII
   Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

   • IX
   Nie pożądaj żony bliźniego twego.

   • X
   Ani żadnej rzeczy, która jego jest."
   • aniouek1 I. "Nie będziesz miał Bogów cudzych przede Mną" 23.01.06, 22:01
    „Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
    Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! (...). Nie będziesz oddawał im
    pokłonu i nie będziesz im służył” (Wj 20, 2-5) "Panu, Bogu swemu, będziesz
    oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz" (Mt 4,10).

    Wprowadzenie

    Pierwsze przykazanie: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną” nakłada
    obowiązek stawiania Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu. Tego Boga mamy
    poznać przez wiarę, Jemu w pełni zaufać i umiłować Go przez wypełnianie Jego
    woli wyrażonej w przykazaniach.

    Pierwsze przykazanie zakazuje grzechów przeciwko wierze, czyli zaniedbywania
    pogłębiania wiary, niewiary, wątpienia, ateizmu i agnostycyzmu.

    Przykazanie to zabrania też grzechów przeciwko nadziei, tzn. zuchwałej nadziei,
    rozpaczy, dążenia wyłącznie do celów ziemskich.

    Pierwsze przykazanie zakazuje grzechów przeciwko miłości Bożej czyli:
    obojętności, niewdzięczności, oziębłości, lenistwa duchowego, nienawiści do
    Boga.

    Oprócz wiary, nadziei i miłości pierwsze przykazanie przypomina o obowiązku
    służenia jedynemu Bogu. Służba ta wyraża się przez adorację, modlitwę, ofiarę,
    składanie Bogu przyrzeczeń i ślubów, które mają być wypełnione.

    Potępionymi przez pierwsze przykazanie grzechami przeciwko służeniu jedynemu
    i prawdziwemu Bogu jest: zabobon, bałwochwalstwo, wróżbiarstwo, praktyki
    magiczne, kuszenie Boga, świętokradztwo, symonia.
    • aniouek1 A) Pierwszeństwo Boga w naszym życiu 23.01.06, 22:03
     "Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz" (Mt
     4,10). Bez przerwy mamy pamiętać, że Bóg jest naszym Panem i Bogiem. Jego mamy
     postawić na pierwszym miejscu w naszym życiu. On na to zasługuje, gdyż jest
     Istotą Najwyższą, naszym Stwórcą, który ciągle wyprowadza nas z niewoli grzechu
     i prowadzi do prawdziwej ziemi obiecanej, którą jest niebo.

     Całe otaczające nas stworzenie oraz sumienie powinno nam przypominać o naszym
     Stwórcy, Panu i Bogu, i wzywać nas do wypełniania tylko Jego woli.

     «"Ja jestem Panem, twoim Bogiem". Nie ma chwili dnia, kiedy by to słowo nie
     brzmiało i nie było ujawniane przez głos i palec Boży. Gdzie? Wszędzie...
     Wszystko je wciąż powtarza. Od trawy aż po gwiazdę, od wody po ogień, od wełny
     po pokarm, od światła po ciemności, od zdrowia po chorobę, od bogactwa po
     biedę. Wszystko mówi: "Jam jest Pan". To dzięki Mnie to masz. Jedna z Moich
     myśli daje ci to, inna to odbiera. Nie ma potężnej armii ani obrony, która
     pozwoliłaby ci umknąć przed Moją wolą". Ona woła w głosie wiatru, śpiewa
     w szumie wody, rozszerza się w zapachu kwiatów. Ona uderza szczyty gór.
     Szemrze, mówi, wzywa, krzyczy w sumieniach: "Ja jestem Panem, twoim Bogiem".

     Nigdy o tym nie zapominajcie! Nie zamykajcie waszych oczu, uszu, nie tłumcie
     waszego sumienia, by nie słyszeć tego słowa. Ono przecież istnieje. Nadchodzi
     czas, kiedy to słowo przychodzi, wypisane ognistym palcem Boga na murze sali
     biesiadnej lub na rozwścieczonych falach morskich, na roześmianych wargach
     dziecka lub na bladym [obliczu] starca, który wkrótce umrze, na pachnącej róży
     lub w odorze grobu. Nadchodzi czas, kiedy - w upojeniu winem i radościami,
     w wirze spraw, w spoczynku nocy, w samotnym spacerze - podnosi się głos i słowo
     mówiące: "Jam jest Pan, twój Bóg". Nic go nie doprowadzi do zamilknięcia: ani
     to ciało, które pożądliwie całujesz, ani ten pokarm, który żarłocznie połykasz,
     ani złoto, które gromadzi twa chciwość, ani posłanie, na którym pozostajesz
     leniwie, ani cisza, ani samotność, ani sen.

     "Ja jestem Panem, twoim Bogiem", Towarzyszem, który cię nie porzuca, Gościem,
     którego nie umiesz przepędzić. Jesteś dobry? Oto wtedy Gość i Towarzysz jest
     dobrym Przyjacielem. Jesteś zepsuty i winny? Oto Gość i Towarzysz staje się
     Królem rozgniewanym i nie dającym spokoju. Ale nie porzuca, nie porzuca, nie
     porzuca. Jedynie potępieni mogą oddzielić się od Boga, a oddalenie to jest
     udręką nie do ugaszenia i wieczną.

     "Ja jestem Panem, twoim Bogiem" - i dodaje - "który cię wywiódł z ziemi
     egipskiej, z domu niewoli". O, zaprawdę, jakże obecnie słuszne są te słowa!
     Z jakiego Egiptu, z jakiego Egiptu wyprowadza, aby doprowadzić cię do ziemi
     obiecanej, która nie jest tym tu miejscem, ale Niebem? To wiekuiste Królestwo
     Pana, gdzie nie będzie więcej głodu ani pragnienia, zimna ani śmierci. Tam
     wszystko będzie tryskać radością i pokojem, i każdy duch zostanie nasycony
     pokojem i radością.

     On wyrywa was teraz z prawdziwej niewoli. Oto Wybawca: Ja nim jestem.
     Przychodzę rozerwać wasze kajdany. Każdy ludzki władca może umrzeć, a przez
     jego śmierć zniewolone narody odzyskują wolność. Jednak szatan nie umiera.
     On jest wieczny. To jest władca, który zakuł was w kajdany, aby was ciągnąć,
     dokądkolwiek pragnie. Grzech jest w was i jest on tym łańcuchem, za pomocą
     którego szatan was więzi. (...)

     Właśnie teraz ma ona swe duchowe wypełnienie. Pan, wasz Bóg, wyprowadza was
     z ziemi bożka, który zwiódł Pierwszych Rodziców. Wyrywa was z niewolnictwa
     grzechu. Przyobleka was Łaską i przyjmuje do Swego Królestwa. Zaprawdę powiadam
     wam, że ci, którzy przyjdą do Mnie, będą mogli usłyszeć Najwyższego mówiącego
     słodkim, ojcowskim głosem w ich szczęśliwych sercach: "Ja jestem Panem, twoim
     Bogiem, który cię przyciąga do Siebie, wolnego i szczęśliwego".

     Przyjdźcie.Zwróćcie do Pana wasze serca i oblicza, wasze modlitwy i pragnienie.
     Godzina Łaski nadeszła.» (M. Valtorta, Poemat Boga-Człowieka, Księga druga 86,
     Katowice 1999, wyd. Vox Domini)
    • aniouek1 B) Wiara w jednego Boga 23.01.06, 22:05
     Stawia się Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu, gdy się w Niego
     wierzy. „Pierwsze przykazanie domaga się od nas umacniania naszej wiary,
     strzeżenia jej z roztropnością i czujnością oraz odrzucania wszystkiego,
     co się jej sprzeciwia.” (KKK 2088)
     • aniouek1 1) Konieczność pogłębiania wiary 23.01.06, 22:07
      Wiara w Boga jest czymś, co może wzrastać bądź też maleć. Jesteśmy
      odpowiedzialni za jej wzrost. Wiara pogłębia się przede wszystkim u tych,
      którzy posiadają Maryjną postawę słuchania i rozważania tego, co pochodzi od
      Boga (por. Łk 2,19). Wzrasta wiara, gdy słucha się i rozważa słowo Boże,
      dochodzące do nas poprzez lekturę Ewangelii, przez homilie, kazania, różne
      wykłady i konferencje czy też przez wypowiedzi napotykanych osób. Umacnia wiarę
      ciągłe rozważanie wydarzeń, okoliczności i życia oraz doszukiwanie się w nich
      głębszego znaczenia, wezwania Bożego. Przykładem takiej postawy może być dla
      nas Maryja, która wiadomość o błogosławionym stanie swojej krewnej Elżbiety
      potraktowała jako wezwanie Boże, by do niej pójść i udzielić jej pomocy.
     • aniouek1 2) Grzechy przeciwko wierze 23.01.06, 22:09
      Różne wady mogą, niestety, zahamować w nas proces rozwoju wiary. Mogą też
      doprowadzić do dobrowolnego poddania się wątpliwościom lub nawet – do niewiary,
      do ateizmu lub agnostycyzmu. Dzieje się tak wtedy, gdy człowiek nie przyjmuje
      z pokorą słowa Bożego, bo nie widzi w nim cennego daru udzielonego nam przez
      Tego, który jest Prawdą i Miłością. Rozważmy to zagadnienie.
      • aniouek1 a) Zaniedbywanie pogłębiania wiary 23.01.06, 22:10
       Nie wzrasta wiara u tych, którzy wskutek lenistwa nie robią najmniejszego
       wysiłku, by skoncentrować się na słyszanym słowie Bożym, np. nigdy nie słuchają
       kazań i myślą w czasie ich wygłaszania o czymś innym. Jeśli lenistwo
       powstrzymuje kogoś przed rozważaniem usłyszanego słowa Pana, wówczas wiara nie
       wzrasta, bo łaska Boża zawsze wymaga współpracy ze strony człowieka.

       Narażają się na osłabienie wiary ci, którzy z powodu zarozumiałej postawy
       zamykają się wewnętrznie na słowo Boże. Nie widzą w nim daru Bożego, nie
       dostrzegają w nim cennej łaski, umożliwiającej przemianę życia i dojście do
       wiecznego celu: nieba.

       To zamknięcie może przybierać różne formy. Jedni nie słuchają czytań biblijnych
       ani homilii, ponieważ zarozumiale stwierdzają,, że "już to wszystko wiele razy
       słyszeli i dobrze znają".

       Inni ludzie nie słuchają słowa Bożego, bo nie odpowiada im forma jego przekazu.
       Może się to zdarzać u osób, które uczestniczą w różnych konferencjach,
       wykładach, czytają książki i czasopisma religijne, uczestniczą w spotkaniach
       biblijnych itp. Nasycenie wiedzą teologiczną – przy równoczesnym braku pokory –
       może zamknąć człowieka na prawdę, gdyż bardziej od niej ceni on samą formę
       przekazu. Nie przyjmie więc słowa Bożego podanego w nieudolnej formie. Będzie
       zarozumiale stwierdzał, że słyszał "lepsze rzeczy"; słyszane homilie uzna za
       zbyt „prostackie i dobre dla ludzi prostych, bez wykształcenia". Pycha zamyka
       wewnętrznie na słowo Boże. Zarozumiali ludzie stwierdzają często: "to nie dla
       mnie", "to dobre dla innych", "zbyt niski poziom". Osoby takie nie zdają sobie
       sprawy, że Bóg udziela człowiekowi skarbu swego słowa nawet za pośrednictwem
       swoich bardzo niedoskonałych współpracowników.

       Wewnętrzne odrzucanie słowa Bożego wyraża się nieraz w kpiącym podejściu do
       słyszanych kazań, w doszukiwaniu się w nich samych pomyłek, błędów i potknięć.
       Zarozumiałe osoby podobne są do faryzeuszy, którzy przychodzili do Chrystusa
       nie po to, by Go uważnie słuchać, ani nie po to, by odnaleźć prawdę, lecz – aby
       Go pochwycić na jakiejś pomyłce, aby móc Go skompromitować, poniżyć i oskarżyć
       (por. Mt 22,15). W poczuciu wyższości faryzeusze podrwiwali sobie z Chrystusa
       (por. Łk 16,14).

       Istnieją ludzie, którzy nigdy nie stosują do siebie słyszanego słowa Bożego.
       Powodem takiej postawy jest pełne pychy przekonanie o swojej doskonałości i o
       grzeszności innych. Kiedy zarozumiały człowiek słucha słowa Bożego, odnosi je
       do swoich sąsiadów, do swoich kolegów, do wszystkich „złych ludzi”, nigdy zaś –
       do siebie. Chęć uchodzenia we własnych oczach za istotę doskonałą powstrzymuje
       pysznego człowieka przed zastosowaniem słyszanego słowa do siebie.

       Obawa przed dostrzeżeniem swojej słabości i grzechu skłania niektórych ludzi do
       unikania jakiegokolwiek kontaktu ze słowem Bożym, np. nie chodzą w ogóle do
       kościoła, nie uczestniczą we Mszy św., nie czytają książek religijnych, unikają
       dyskusji na tematy wiary itp.

       Zamknięcie się na słowo Boże może przybrać nieraz mylące pozory wielkiego głodu
       nauki Bożej. I tak np. niektórzy ludzie poszukują nieraz kościołów, w których
       kazania wygłaszane są przez znanych kaznodziejów, biorą udział w niezliczonych
       konferencjach, wygłaszanych przez doskonałych prelegentów, uczestniczą w
       różnych spotkaniach biblijnych, czytają wiele książek poruszających tematy
       związane z religią. Szukają jednak kontaktu ze słowem Bożym nie po to, by
       udoskonalić swoją miłość do Boga i do ludzi, lecz w celu zaspokojenia swojej
       ciekawości. Słyszanej prawdy Bożej nie stosują do swojego życia, które płynie
       swoim nurtem i rządzi się swoimi prawami. Ponieważ ludzie ci nie usiłują
       odczytywać wezwania Bożego, woli Bożej odnoszącej się do nich, dlatego ich
       wiedza teologiczna nie ma żadnego pozytywnego wpływu na ich postępowanie.
       Najchętniej zresztą szukają takiej właśnie teologii, która nie ujawnia im woli
       Bożej, lecz syci ciekawość.

       W niektórych wypadkach studiowanie teologii staje się okazją do karmienia
       pychy, gdyż daje miłe poczucie wyższości nad "prostymi ludźmi", rodzi
       przeświadczenie, że jest się "katolikiem głębiej myślącym", że należy się
       do "inteligencji katolickiej". Nieraz dobra, lecz połączona z pychą znajomość
       zasad moralnych rodzi przekonanie, że się według nich żyje, co pogłębia
       pogardliwe przeświadczenie o "podłości ludzi".

       Niektórzy oddają się licznym, czysto zewnętrznym praktykom religijnym. Nie
       kieruje nimi miłość do Boga ani do człowieka, nie nastawiają się na słuchanie
       słowa Bożego, np. traktują pielgrzymkę jak dobrą wycieczkę; lubią uroczystości
       religijne, bo "można sobie pośpiewać" i przeżyć wzniosłe nastroje, np. na
       pasterce. Na spotkania w małych grupach przychodzą dlatego, że panuje na
       nich "miła" atmosfera itp. Ludzie ci praktyki religijne traktują jak przyjemną
       rozrywkę.

       Kto w swym angażowaniu się w działalność religijną zamiast pogłębienia wiary
       szuka miłej rozrywki, ten szybko porzuci swoje "praktyki religijne", gdy tylko
       przestaną mu dostarczać przyjemności, np. nie będzie się modlił, gdy zamiast
       wzruszeń dozna samych roztargnień; gdy w grupie biblijnej "zepsuje się"
       atmosfera, przestanie brać udział w spotkaniach; nie przyjdzie na Mszę św., gdy
       będzie odprawiana przez starszego kapłana, bez przyjemnej oprawy muzycznej itp.

       Tak więc nasza wiara rozwinie się tylko wtedy, gdy otworzymy się wewnętrznie na
       słowo Boże. To otwarcie zaś dokona się wtedy, gdy zaczniemy przezwyciężać
       w sobie różne wady, szczególnie zaś – pychę. Maryja była w pełni słuchającą
       Pana służebnicą, ponieważ nie kierowała się egoizmem, lecz miłością. Stanowi
       dla nas wzór pełnej pokory służebnicy, która ustawicznie karmiła się Bożą
       Prawdą po to, aby według niej żyć, dlatego słusznie jest nazywana Stolicą
       Mądrości.
      • aniouek1 b) Niewiara 23.01.06, 22:11
       Niewiara jest grzechem przeciwko wierze nakazanej przez pierwsze przykazanie
       Dekalogu. Jest ona „lekceważeniem prawdy objawionej lub dobrowolną odmową dania
       przyzwolenia na nią. (KKK 2089)

       Niewiara może przyjąć formę herezji, apostazji lub schizmy. "Herezją nazywa się
       uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy
       wierzyć wiarą Boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej;
       apostazją – całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej, schizmą – odmowę
       uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymu lub wspólnoty z członkami Kościoła
       uznającymi to zwierzchnictwo" (KPK, kan. 751; KKK 2089)
      • aniouek1 c) Zwątpienie 23.01.06, 22:12
       Grzech przeciwko wierze może też przyjąć formę dobrowolnego poddawania
       w wątpliwość prawdy objawionej. „Dobrowolne wątpienie dotyczące wiary lekceważy
       to, co Bóg objawił i co Kościół podaje do wierzenia, lub też odmawia uznania
       tego za prawdziwe.” (KKK 2088). „Wątpienie może prowadzić do duchowego
       zaślepienia, jeśli jest dobrowolnie podtrzymywane." (KKK 2088)

       Grzechem jest tylko dobrowolne wątpienie w prawdziwość objawionych prawd
       przekazywanych nam przez naukę Kościoła. Nie jest natomiast grzechem pokusa
       zwątpienia, którą staramy się od siebie odsunąć. Chociaż wątpliwości te nie są
       grzechem, lecz pokusą, należy starać się je rozwiązać, np. przez rozmowę ze
       spowiednikiem, przez czytanie Katechizmu lub innych pożytecznych książek
       religijnych. Kto rozwiązuje rodzące się w nim wątpliwości dotyczące wiary, ten
       ją pogłębia i równocześnie przygotowuje się do ważnego zadania usuwania
       wątpliwości, które mogą się zrodzić w bliźnich.
      • aniouek1 d) Ateizm 23.01.06, 22:13
       Podobnie jak niewiara i dobrowolne wątpienie również ateizm przeciwstawia się
       wierze. „Ateizm, odrzucając lub negując istnienie Boga, jest grzechem przeciw
       pierwszemu przykazaniu.” (KKK 2140) Jest on też grzechem przeciw cnocie
       religijności. (Por. Rz 1,18; KKK 2125).

       Katechizm Kościoła Katolickiego zwraca uwagę na różne formy ateizmu, zwłaszcza
       na tzw. ateizm praktyczny. «Pojęcie "ateizm" obejmuje bardzo zróżnicowane
       zjawiska. Często spotykaną postacią ateizmu jest materializm praktyczny, który
       ogranicza potrzeby i ambicje człowieka do przestrzeni i czasu. Humanizm
       ateistyczny błędnie uważa, że człowiek jest "sam sobie celem, sam jedynym
       sprawcą i demiurgiem swojej własnej historii"» (Sobór Watykański II, konst.
       Gaudium et spes, 20, KKK 2124).

       Jak różne są formy ateizmu, tak też różnorakie są jego przyczyny zewnętrzne i
       takie, które tkwią w samym człowieku. Do przyczyn tych Katechizm zalicza między
       innymi: nieodpowiednie wychowanie religijne, złe oddziaływanie wierzących,
       którzy nie żyją według poznanej prawdy; fałszywe pojęcie ludzkiej autonomii;
       dostrzeganie w zależności od Boga czegoś, co sprzeciwia się godności
       człowieka. „W powstawaniu i rozpowszechnianiu się ateizmu "niemały udział mogą
       mieć wierzący, o ile skutkiem zaniedbań w wychowaniu religijnym albo fałszywego
       przedstawiania nauki wiary, albo też braków w ich własnym życiu religijnym,
       moralnym i społecznym, powiedzieć o nich trzeba, że raczej przesłaniają,
       aniżeli pokazują prawdziwe oblicze Boga i religii" (Sobór Watykański II, konst.
       Gaudium et spes, 19). Często ateizm opiera się na błędnej koncepcji autonomii
       ludzkiej, która posuwa się aż do odrzucania jakiejkolwiek zależności od Boga
       (Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 20). W
       rzeczywistości "uznanie Boga bynajmniej nie sprzeciwia się godności człowieka,
       skoro godność ta na samym Bogu się zasadza i w Nim się doskonali" (Sobór
       Watykański II, konst. Gaudium et spes, 21). Kościół wie, "że to, co on wieści,
       idzie po linii najtajniejszych pragnień serca ludzkiego" (Sobór Watykański II,
       konst. Gaudium et spes, 21; KKK 2125)

       Nie tylko rodzina, środowisko i błędne nauki są przyczyną ateizmu. Jego źródłem
       może być też stała niechęć do nawrócenia się, do zmiany swego postępowania. Nie
       chcąc bowiem zmienić swojego życia, człowiek odpycha od siebie wszystkie myśli
       przypominające mu o istnieniu Boga, przed którym trzeba będzie kiedyś zdać
       sprawę ze swoich uczynków.

       Niektóre osoby prowadzące niemoralny tryb życia chciałyby, żeby Bóg nie
       istniał. To silne życzenie sprawia, że zaczynają one szukać argumentów
       zaprzeczających istnieniu Boga. Pragnienie udowodnienia sobie, że Boga nie ma,
       przynosi nieraz upragnione przez człowieka owoce: zaczyna on – jak uważa –
       "znajdować" argumenty, które upewniają go, że Bóg nie istnieje, a więc może
       nadal postępować tak, jak postępuje.

       Bywają czasami osoby uchodzące w oczach otoczenia za uczciwe, które jednak nie
       tylko nie wierzą, lecz - w czasie różnych dyskusji - zaciekle odrzucają
       wszelkie próby zbliżenia im Boga. Powodem takiej postawy może być silna pycha.
       Często poczucie własnej wielkości skłania człowieka do gorączkowego odpychania
       myśli, że istnieje Istota wyższa od niego: że istnieje Bóg, od którego jest on
       całkowicie zależny. Dla pysznej osoby myśl o istnieniu kogoś wyższego,
       doskonalszego, potężniejszego itp., jest nie do zniesienia. Dlatego pyszny
       człowiek może zacząć „udowadniać” sobie, że Boga nie ma. Czyni to w tym celu,
       żeby zająć Jego miejsce: chce dojść do przeświadczenia, że sam jest kimś
       najwyższym i niezależnym.

       W inny jeszcze sposób pycha prowadzi do ateizmu. Otóż chcąc zatriumfować nad
       wszystkimi wierzącymi, człowiek usiłuje udowodnić sobie i innym, że sam, bez
       wiary w Boga, bez Jego i ludzkiej pomocy, bez jakiejkolwiek łaski potrafi
       być „uczciwym człowiekiem”. Usiłuje więc wykazać sobie i innym, że jest lepszy
       od wierzących, ponieważ - nie spodziewając się żadnej zapłaty po śmierci -
       potrafi żyć uczciwie. Chcąc ocalić swoją "wyższość moralną", człowiek taki
       niszczy w sobie łaskę wiary, którą Bóg na różne sposoby go obdarza.

       Bywa i tak, że człowiek nie tylko sam nie wierzy, lecz ponadto usiłuje stłumić
       wiarę innych ludzi. Dzieje się tak dlatego, że wiara otoczenia stanowi dla
       niewierzącego człowieka ustawiczne przypomnienie tego, co w sobie stłumił. Aby
       zatem inni nie przypominali mu o istnieniu Boga, człowiek decyduje się na walkę
       z religią. Może upodobnić się do faryzeuszy, którzy usiłowali zabić Chrystusa,
       bo swoją nauką i postawą przypominał im o ich obłudzie i pysze.

       Istnieją wreszcie ludzie, którzy wierzą tylko pozornie. Znają wprawdzie jakieś
       prawdy o Bogu, potrafią może wyrecytować "Credo", lecz życie ich pozbawione
       jest jakiegokolwiek wewnętrznego kontaktu ze Stwórcą, z Bogiem żywym. Całe
       życie takich ludzi obraca się wokół ich „bożka” np. pieniądza, korzyści,
       przyjemności itp. Taki styl życia to ateizm praktyczny.

       Tak więc nieporządek moralny zawsze w mniejszym lub większym stopniu osłabia
       wiarę, a w niektórych wypadkach może doprowadzić do całkowitej jej utraty.
      • aniouek1 e) Agnostycyzm 23.01.06, 22:14
       Jeszcze inny grzech przeciwko wierze – oprócz niewiary, dobrowolnego zwątpienia
       i ateizmu – to agnostycyzm.

       „Agnostycyzm przybiera wiele postaci. W niektórych przypadkach agnostyk nie
       neguje Boga; postuluje natomiast istnienie bytu transcendentnego, który nie
       może objawić się i o którym nikt nie potrafi nic powiedzieć. W innych
       przypadkach agnostyk nie wypowiada się na temat istnienia Boga, twierdząc, iż
       jest ono niemożliwe do udowodnienia, a nawet potwierdzenia czy zanegowania.”
       (KKK 2127)

       „Agnostycyzm może niekiedy łączyć się z jakimś poszukiwaniem Boga, lecz może
       również być obojętnością, ucieczką przed ostatecznymi pytaniami
       egzystencjalnymi oraz lenistwem sumienia moralnego. Agnostycyzm najczęściej
       jest równoznaczny z ateizmem praktycznym.” (KKK 2128)
     • aniouek1 Modlitwa o wiarę 23.01.06, 22:16
      Jezu Chryste, który przez swoich pomocników-ludzi rozsiewasz ziarno słowa
      Bożego, rodzące zbawczą wiarę. Prosimy Cię o postawę słuchania i rozważania
      Twojej nauki. Naucz nas odnosić ją zawsze do siebie, a nie tylko do innych
      ludzi. Spraw, Panie, aby Twoje słowo rzucone w nasze serca nie dzieliło losu
      ziarna posianego przy drodze, które wydziobały ptaki, ani losu tego, które
      upadło na skalisty grunt, ani też tego, które padło między ciernie. Niech słowo
      Twoje, Zbawicielu, zawsze trafia na właściwy grunt, aby wyrosło i przynosiło
      obfity plon. Amen.
     • aniouek1 1) Potrzeba nadziei 23.01.06, 22:20
      Nadzieja ma silny związek z wiarą i miłością. Człowiek wierzący w Boga
      i kochający Go ufa, że będzie mógł żyć tak, jak tego pragnie jego Ojciec
      Niebieski, i spotka się z Nim na zawsze w niebie. Nadzieja jest tęsknotą za
      Bogiem, za spotkaniem z Nim.

      Nadziei nie niszczy ani poczucie swej słabości ani grzeszności, gdyż ma ona
      swoje źródło w przekonaniu, że dobry i potężny Ojciec Niebieski chce i potrafi
      nam skutecznie pomóc w dojściu do zbawienia. Nadzieja pojawia się w pokornym
      i słabym człowieku, który głęboko wierzy w miłość, miłosierdzie i potęgę Boga.
      Taki człowiek ufa, że pomimo swojej słabości – z pomocą Stwórcy – odpowie na
      Jego zbawcze wezwanie i dojdzie do Niego w wieczności.

      O tej nadziei rodzącej się w słabym człowieku mówi Katechizm Kościoła
      Katolickiego: „Gdy Bóg objawia się i wzywa człowieka, nie może on własnymi
      siłami odpowiedzieć w sposób pełny na miłość Bożą. Powinien mieć nadzieję, że
      Bóg uzdolni go do odwzajemnienia Mu miłości i do działania zgodnie z
      przykazaniami miłości. Nadzieja jest ufnym oczekiwaniem błogosławieństwa Bożego
      i uszczęśliwiającego oglądania Boga; jest także lękiem przed obrażeniem miłości
      Bożej i spowodowaniem kary.” (KKK 2090)

      Mający nadzieję człowiek ufa, że Bóg go wesprze swoją wszechmocą i że pomoże mu
      żyć według Dekalogu i osiągnąć zbawienie. Taki człowiek przypomina małe
      dziecko, które dopiero zaczyna chodzić. Kiedy chce ono dojść do drugiego końca
      pokoju – bo coś mu się tam podoba – podnosi się na swoich słabych nóżkach
      i robi nieudolne kroki. Pomimo swojej słabości ma odwagę to robić, gdyż ufa, że
      za nim stoi mama lub ojciec, gotowi swoimi potężnymi ramionami podtrzymać je,
      aby się nie przewróciło i nie zrobiło sobie krzywdy. Czując opiekę i miłość
      rodziców dziecko – choć słabe – ufnie kroczy do swego upragnionego celu na
      drugim końcu pokoju.
      • aniouek1 a) Zuchwała nadzieja 23.01.06, 22:22
       Nadzieja skłania człowieka do podążania na wieczne spotkanie z umiłowanym
       Ojcem. Z nadziei wypływa przekonanie, że pomimo słabości można dojść do Jego
       domu, gdzie są przygotowane mieszkania dla każdego człowieka. To przekonanie
       nie jest jednak zuchwałą i grzeszną ufnością, na której niebezpieczeństwo
       zwraca uwagę Katechizm. „Istnieją dwa rodzaje zuchwałej ufności. Albo człowiek
       przecenia swoje zdolności (mając nadzieję na zbawienie bez pomocy z wysoka),
       albo też zbytnio ufa wszechmocy czy miłosierdziu Bożemu (mając nadzieję na
       otrzymanie przebaczenia bez nawrócenia oraz chwały bez zasługi).” (KKK 2092)
      • aniouek1 b) Rozpacz 23.01.06, 22:25
       Grzechem przeciwnym nadziei jest rozpacz. Jej źródłem może być brak wiary
       w potęgę Boga i w mogącą nam pomóc Jego miłość. Do rozpaczy może też
       doprowadzić człowieka jego pycha. Nie chce bowiem zwrócić się do Boga z prośbą
       o przebaczenie. Pycha ukazuje taką prośbę człowiekowi jako coś poniżającego,
       niegodnego. Aby usprawiedliwić swoją wypływającą z pychy postawę, tłumaczy on
       sobie, że dla niego nie ma już przebaczenia, że Bóg mu nie przebaczy, a więc
       nie musi żałować za swoje grzechy, nie musi prosić Go o okazanie miłosierdzia,
       nie musi wyznawać swoich grzechów w sakramencie pojednania itp.

       Wypływająca z pychy rozpacz jest w pewnym sensie karykaturą pokory. Pokorny
       bowiem człowiek jest przeświadczony, że nie zasługuje na Boże przebaczenie.
       Jednak pomimo tego przekonania wierzy w miłosierdzie Boże i szuka go, tak jak
       celnik z przypowieści Jezusa, który w poczuciu swej niegodności „nie śmiał
       nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość
       dla mnie, grzesznika!” (Łk 18,13). Ogarnięty pychą człowiek mówi: „Nie ma dla
       mnie przebaczenia”. Tych słów jednak nie podsuwa mu pokora, lecz silna niechęć
       do prośby o przebaczenie, do autentycznego nawrócenia się, do sakramentu
       pokuty. Swoją rozpaczą znieważa Boga, gdyż Temu, który jest samą Dobrocią
       i Miłością, mówi: „Jesteś okrutny, zły i mściwy, dlatego nie idę do Ciebie”.

       Nieraz rozpacz doprowadza człowieka do samobójstwa. Może się tak stać na
       przykład wtedy, gdy człowiek żył tylko dla pieniędzy, dla bogactwa, które
       pewnego dnia nagle stracił. Człowiek taki utracił skarb, przy którym było jego
       serce (por. Mt 6,21), i odbiera sobie życie. Nie widzi już żadnego celu, dla
       którego warto by żyć.
      • aniouek1 c) Dążenie tylko do celów ziemskich 23.01.06, 22:27
       Często można się spotkać z takim życiem chrześcijan, które nie ujawnia wyraźnie
       nadużywania Bożego miłosierdzia ani też rozpaczy, brak natomiast jasnego
       i wyraźnego dążenia do celu ostatecznego. Może tak być dlatego, że nadzieja
       jeszcze się odpowiednio nie rozwinęła, ale może to być również znakiem jej
       całkowitego zaniku. Nadzieja bowiem – wraz z tęsknotą za Bogiem i chęcią
       spotkania się z Nim – może ulegać osłabieniu a nawet zanikowi.

       Zaniknie pragnienie spotkania się z Bogiem u tego, kto zniszczył w sobie dar
       przyjaźni z Nim. Tęsknota za kimś rodzi się z miłości. Jeśli ktoś kocha Boga
       i głęboko się z Nim przyjaźni, ten w taki sposób kształtuje swoje życie na
       ziemi, żeby spotkać się z Nim w wieczności. Autentyczna przyjaźń łączy się
       z tęsknotą za spotkaniem z przyjacielem. W kim nie ma postawy przyjaźni wobec
       Boga, w tym też nie ma tęsknoty za Nim ani pragnienia spotkania się z Nim.

       Częstym powodem zapominania o wieczności jest przywiązanie do bogactwa
       i urządzanie sobie wygodnego życia na ziemi. Chciwy człowiek tak skwapliwie
       zabiega o zdobycie bogactw, jak gdyby mogły mu one zapewnić wieczne szczęście
       (por. Łk 12,13-21). Dla pieniędzy człowiek gotów jest nieraz wyrzec się samego
       Boga, zrezygnować z przyjaźni z Nim, odrzucić Dawcę życia wiecznego.

       Kto całe życie spędza na używaniu, na jedzeniu i piciu, na zabawach,
       przyjemnościach i rozrywkach, ten nie jest skłonny przejmować się czekającym go
       spotkaniem z Panem. Pragnienie doznawania przyjemności ziemskich sprawia, że
       odsuwa on od siebie niepokojącą go myśl o śmierci i o tym, co po niej
       nieuchronnie nastąpi. Człowiek taki nie odpowiada na wezwanie
       Chrystusa: „Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna
       ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią
       wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało
       jest takich, którzy ją znajdują” (Mt 7,13-14). Pociągany przez bogactwo i
       przyjemności człowiek woli nie myśleć o tym, że jego doczesne życie skończy się
       któregoś dnia. Odsuwa od siebie myśl, że jest powołany do życia, do spotkania
       z Bogiem i ze zbawionymi, do zmartwychwstania, do istnienia w Królestwie,
       w którym zostanie ostatecznie pokonana śmierć i wszelkie zło zagrażające
       człowiekowi (por. 1 Kor 15,24-28). Człowiek przywiązany do bogactw
       i przyjemności przypomina Ezawa, który za miskę soczewicy zrzekł się przywileju
       pierworodztwa i błogosławieństwa ojca. (por. Rdz 25,24-34)
     • aniouek1 Modlitwa o nadzieję 23.01.06, 22:29
      Jezu Chryste, Panie żyjący wśród nas. Ty wskrzesisz nas z martwych. Spraw,
      abyśmy pamiętali o naszym powołaniu do zmartwychwstania i do życia wiecznego.
      Broń nas przed takim stylem życia, w którym wszystko oprócz Ciebie wydaje się
      ważne. Pozwól nam pamiętać, że pieniądz, majątek, używanie i przyjemność nie
      zapewnią nam życia wiecznego. Pomóż nam nie zapominać, że w chwili śmierci
      będziemy musieli porzucić absolutnie wszystko. Pomóż mi, Zbawicielu, tak żyć,
      abyś Ty sam był dla mnie Kimś najważniejszym, abym tylko w Tobie pokładał
      nadzieję, a nie w bogactwie, nie w wygodnym życiu, nie w przyjemnościach ani
      nie w sławie, władzy czy własnych uzdolnieniach.

      Wzmocnij moje przekonanie, Jezu, że tylko Ty jesteś naszym jedynym Zbawicielem,
      że tylko Ty zapewniasz nam trwałe szczęście, że nie dadzą go nam przemijające
      rzeczy stworzone. Chcę tylko w Tobie, Panie, pokładać całą moją nadzieję
      i w Tobie widzieć Źródło szczęścia, Wybawiciela z grzechów, cierpienia
      i śmierci. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmocny i miłosierny. Dasz mi
      grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Amen.
    • aniouek1 D) Miłość do Boga 23.01.06, 22:31
     Pierwszeństwo Bogu daje w swoim życiu ten, kto nie tylko w Niego wierzy i w Nim
     pokłada nadzieję, lecz przede wszystkim – kocha Go ponad wszystko. Pierwsze
     przykazanie przypomina nam o tym, że Boga, w którego miłość wierzymy, którego
     dobroci i potędze ufamy, mamy kochać bardziej niż wszystko inne na świecie.
     Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy
     swojej, ze wszystkich swych sił (por. Pwt 6, 5). „Pierwsze przykazanie każe nam
     miłować Boga nade wszystko, a wszystkie stworzenia – dla Niego i ze względu na
     Niego” (Por. Pwt 6, 4-5; KKK 2093)
      • aniouek1 a) Kierowanie się wolą Bożą w życiu 23.01.06, 22:34
       Miłość – podobnie jak wiara i nadzieja – stanowi fundament przyjaźni z Bogiem.
       Nie można przyjaźnić się z Bogiem, gdy się Go nie kocha. Jeśli się kocha jakąś
       osobę, wypełnia się wszystkie jej rozsądne życzenia. Kto zatem miłuje Boga, ten
       będzie zawsze starał się wypełniać Jego pragnienia, gdyż one zawsze są wyrazem
       Jego nieskończonej mądrości i miłości. Bóg pragnie tylko zbawienia każdego
       człowieka, chce szczęścia dla ludzkości i doprowadzenia wszystkiego do
       powszechnej odnowy.

       Miłość człowieka do Boga ujawnia się w ciągłym wypełnianiu Jego woli wyrażonej
       przede wszystkim w przykazaniach Dekalogu. „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie
       zachowywać moje przykazania” (J 14,15) – mówi Jezus. Miłość to postępowanie
       według zasad Ewangelii „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę”
       (J 14,23). Przykazania Boże, nauka Jezusa Chrystusa ukazuje nam drogę
       postępowania, która prowadzi do wiecznego szczęścia.

       Wola Boża ujawnia się nam też w głosie sumienia, w natchnieniach Ducha
       Świętego, w różnych okolicznościach życia i w znakach czasu.

       Kto prawdziwie kocha, ten naśladuje Maryję, służebnicę poddaną w miłości Bogu
       i wypełniającą Jego wolę.

       Niestety, jako wolna istota człowiek jest zdolny do odrzucenia wskazań Bożych,
       by zgodnie z własnym upodobaniem tworzyć swoją przyszłość. Najczęstszym powodem
       pogardzania wolą Bożą jest pycha. Człowiek pyszny bowiem nie potrafi pogodzić
       się z myślą, że ktoś inny wie coś lepiej od niego. Zarozumiała osoba nie
       stosuje się do żadnych rad, uwag czy wskazówek. Pycha doprowadza nieraz nawet
       do pogardzania przykazaniami Bożymi, do odrzucenia nauki Chrystusa, do
       nieliczenia się z prawami natury itp.

       Opisany w Księdze Rodzaju upadek pierwszych rodziców ukazuje powiązanie wzrostu
       pychy z pogardą dla spraw Bożych oraz z tendencją do rządzenia się własnymi
       prawami. I tak u pierwszych rodziców pojawiła się myśl: "Czyż nie możemy być
       równi Bogu i ustanawiać samodzielnie, co jest dobre, a co złe?" "Czy nie
       jesteśmy tak mądrzy, jak Bóg, by wyznaczyć sobie naszą drogę do
       szczęścia?" "Jakże Bóg może wiedzieć lepiej od nas, co dla nas jest dobre?" W
       sercu pierwszego człowieka zrodziło się przekonanie – które nie omija i nas –
       że nie ma ponad nim nikogo większego i mądrzejszego.

       Pycha wdarła się do wnętrza pierwszego człowieka. Wraz z nią pojawiła się
       nieufność do Boga, do Jego rad i nakazów. Niepraktyczne a może nawet
       bezsensowne wydały się pierwszym rodzicom Boże wskazania. Zaczęli myśleć, że
       Bóg nie ma im już nic do powiedzenia, ponieważ sami znaleźli najwłaściwszą
       drogę do potęgi i wielkości. Pierwszym istotom ogarniętym pychą wydawało się,
       że znalazły najskuteczniejszą receptę na to, by stać się bogami. Sądząc, że
       poznali już najlepszy środek prowadzący ich do boskiej wielkości, postąpili po
       swojemu, depcząc Boże wskazania (por. Rdz 3).

       Opis upadku pierwszych rodziców obrazowo przedstawia to, co może się dokonać we
       wnętrzu każdego człowieka ogarniętego pychą. Najpierw pojawia się u takiej
       osoby przekonanie o swej wyjątkowości. Przeświadczeniu temu towarzyszy
       mniemanie, że wie wszystko najlepiej, że – przynajmniej w pewnych dziedzinach –
       nikt, nawet sam Bóg, nie ma jej nic do powiedzenia. Człowiek pyszny trwa w
       przekonaniu, że tylko on wie najlepiej, jak ma postępować, aby być kimś
       wielkim. Wraz z przeświadczeniem o swej bardzo dobrej ocenie tego, co należy
       czynić, a czego zaniechać, pojawia się niechęć do przykazań Bożych i
       kościelnych, do rad udzielanych przez innych itd. W mniemaniu bowiem jednostki
       przeświadczonej o swej dobrej umiejętności ustalania dla siebie norm
       postępowania wszystkie rady i nakazy pochodzące od innych, a nawet od Boga, nie
       są tak "życiowe" ani tak "praktyczne" i "pożyteczne", jak te, które sama sobie
       ustaliła.

       Odchodzący od przykazań Bożych człowiek tworzy sobie swoisty kodeks
       postępowania. Zawiera on wskazania, jak należy postępować, aby osiągnąć w życiu
       szczęście, wielkość, powodzenie, sławę itp.

       Chrystus pouczył nas, że jedyną drogą wiodącą do prawdziwej wielkości i do
       wiecznego szczęścia jest bezinteresowna i ofiarna służba Bogu i człowiekowi.
       Pycha jednak podważa prawdziwość tego pouczenia i skłania człowieka do szukania
       innego niż przez służenie sposobu osiągania szczęścia, pełni życia, wielkości,
       radości.

       Każda wada skłania do szukania jakiejś drogi postępowania, niezgodnej z
       przykazaniami Bożymi, mającej jednak – w przekonaniu człowieka – zapewnić mu
       szybkie dojście do szczęścia i do wielkości. I tak np. próżny człowiek –
       zamiast kroczyć drogą służby – usiłuje osiągnąć wielkość i szczęście poprzez
       zdobycie rozgłosu, sławy, popularności. Dlatego też usiłuje być oryginalny,
       błyskotliwy, aby zwrócić na siebie uwagę. Spragniona władzy osoba sądzi, że
       osiągnie wielkość i szczęście, kiedy podporządkuje sobie jak najwięcej ludzi,
       nawet cały świat, kiedy będzie rządzić innymi. Inni znowu myślą, że ich
       pragnienie szczęścia, które może zaspokoić tylko Bóg, zostanie nasycone, kiedy
       jak najwięcej ludzi ich pokocha, otoczy uczuciem, zainteresuje się nimi lub
       przynajmniej okaże współczucie.

       Jeszcze inne osoby ulegają iluzji, że wielkość i szczęście osiągną poprzez
       zdobycie majątku. Inna grupa ludzi doszukuje się najskuteczniejszej drogi do
       pełni szczęścia w różnego rodzaju praktykach seksualnych, w jedzeniu, piciu, w
       nadużywaniu alkoholu, w narkotykach, w wygodnym i leniwym życiu. Bywają i tacy
       ludzie, dla których drogą do wielkości i szczęścia jest zastraszanie bliźnich,
       okrucieństwo, dokuczanie ludziom, poniżanie ich, sprawianie bólu, przykrości,
       mszczenie się za doznane upokorzenia i krzywdy. Zazdrośni ludzie pragną
       osiągnąć szczęście przez posiadanie tego, co mają inni – np. majątku, sławy,
       piękności, szczęścia itp. – lub przynajmniej przez pozbawienie bliźnich tego,
       co przynosi im radość.

       W swym zuchwalstwie – rodzącym się z pychy i z braku zaufania do Pana –
       człowiek odrzuca Boże wskazanie, jak dojść przez służbę do prawdziwej wielkości
       i szczęścia. Podąża za swoimi – a jeszcze częściej za podsuniętymi przez
       szatana – myślami, które skłaniają go do grzesznego postępowania.

       Konsekwencje stosowania w życiu własnych "recept" na szczęście bywają
       tragiczne. Człowiek bowiem nie osiąga spodziewanego szczęścia ani upragnionej
       wielkości, lecz niszczy swoje człowieczeństwo, zamyka się w swoim egoizmie.
       Zamiast upragnionego szczęścia – które miała mu zapewnić sława, podziw
       otoczenia, władza, pieniądz, przyjemności seksualne, jedzenie, alkohol,
       narkotyki, rozrywki, komfort życiowy – człowieka ogarnia nuda, poczucie
       bezsensu, zniechęcenie i gorycz. Zamiast szczęścia odczuwa ciągły niedosyt.

       Ponadto zamiast upragnionej wolności, której człowiek szukał na drodze
       odrzucania Bożych przykazań, pojawia się wewnętrzne zniewolenie przez
       egoistyczne skłonności. Odrzucający wskazaną przez Chrystusa drogę pokornej
       miłości i służby człowiek staje się niewolnikiem swego egoizmu. To zniewolenie
       jest tak silne, że człowiek może za świętym Pawłem powiedzieć: "Jestem bowiem
       świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro: bo łatwo
       przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać - nie. Nie czynię bowiem
       dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę" (Rz 7,18-19). Im
       częściej człowiek odchodzi od przykazań Bożych, tym trudniej jest mu do nich
       wracać, gdyż staje się niewolnikiem swoich egoistycznych pragnień.
       • aniouek1 Modlitwa o wzrost miłości 23.01.06, 22:36
        Nieskończenie dobry Ojcze! Nieraz nam się wydaje, że Twoja wola i Twoje
        przykazania krępują nas, że stoją nam na przeszkodzie do wielkości i do
        szczęścia. Pomóż nam zrozumieć, że pragniesz tylko naszego dobra, że dałeś nam
        swoje przykazania po to, abyśmy doszli do prawdziwej wielkości. Daj nam
        głębokie przekonanie, że Twój nakaz ofiarnej służby jest jedynym drogowskazem,
        który wskazuje drogę do szczęścia bez końca. Pozwól nam zrozumieć, Boże, że nic
        na świecie nie może nas w pełni uszczęśliwić: ani sława, ani podziw, ani
        władza, ani zaszczyty, ani nawet ludzka miłość. Oświeć nas, abyśmy zrozumieli,
        że nie nasyci naszego pragnienia szczęścia ani zagarnianie dóbr materialnych,
        ani gonitwa za przyjemnościami i wygodnym życiem. Daj nam jak najwcześniej
        zrozumieć, że niespokojne będzie nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie.
        Spraw, Panie, byśmy pojęli, że odchodzenie od Twoich przykazań nie tylko nie
        zapewni nam szczęścia, lecz przyniesie rozgoryczenie, niepokój i przygnębienie.
        Daj nam zrozumieć, że odchodzenie od Twojego przykazania miłości i ofiarnej
        służby czyni nas niewolnikami naszych egoistycznych pragnień, pożądliwości,
        grzechu i szatana. Boże, przekonaj nas bez reszty, że wszystko, czego od nas
        wymagasz, wypływa z Twojej miłości i mądrości i ma na celu uszczęśliwienie nas
        na zawsze. Amen.
      • aniouek1 b) Spotykanie się z Bogiem 23.01.06, 22:37
       Miłość rodzi pragnienie spotykania się z umiłowaną osobą. To odnosi się również
       do Boga: kto Go miłuje, ten pragnie się z Nim spotykać tak, jak jest to możliwe
       tu na ziemi.

       Chrystus ustanowił specjalne środki, które umożliwiają nam spotykanie się
       z Bogiem. Tymi środkami są sakramenty. Wiara, zaufanie i miłość do Chrystusa
       powinny skłaniać nas do spotykania się z Nim, np. w sakramencie Komunii św.,
       w sakramencie pojednania.

       Sakramentalne spotkania z Chrystusem przyczyniają się nie tylko do naszego
       uświęcenia, lecz również do odnowienia całego świata. Udzielając łask
       sakramentalnych Chrystus buduje nową rzeczywistość Królestwa Bożego, nowy
       porządek oparty na miłości, sprawiedliwości i pokoju. Łaska Chrystusa, której
       udziela w sakramentach, wyzwala człowieka z niewoli zła i grzechu.

       Istnieją jednak ludzie, którzy nie korzystają z pomocy, jakiej Chrystus pragnie
       im udzielać przez sakramenty. Powodem takiej sytuacji jest ich słaba wiara,
       przytłumiona przez różne egoistyczne tendencje, chociaż nie zawsze człowiek
       przyznaje się do tego, np. różnie tłumaczą się ci, którzy nie chcą zawrzeć
       ślubu kościelnego.

       Wpływ różnych wad, zwłaszcza pychy, ujawnia się w niewłaściwym podejściu do
       sakramentu pojednania. Lęk przed upokorzeniem się – którego pycha nie potrafi
       znieść – sprawia, że wielu unika tego sakramentu. Inni znów spowiadają się tak,
       aby jak najlepiej wypaść przed spowiednikiem. Aby nie miał o nich złego
       mniemania chwalą się, usprawiedliwiają, zatajają niektóre grzechy lub wyznają
       je zbyt ogólnie. Wpływ pychy może się spotęgować, gdy ktoś jest zmuszony do
       spowiadania się przed znajomym kapłanem.

       Niektórzy posuwają się nawet do tego, że innych pozbawiają łask
       sakramentalnych. I tak np. zarozumiali rodzice nie chrzczą czasem swoich
       dzieci, by uchodzić za postępowych i szanujących wolność dziecka. Ktoś inny zaś
       odmawia swoim dzieciom łaski chrztu, gdyż obawia się kosztów związanych ze
       złożeniem ofiary. Innych znów lenistwo i niedbalstwo powstrzymuje przed
       przyniesieniem dzieci do kościoła, aby przyjęły sakrament odrodzenia. Bywają
       i tacy, którzy nie przynoszą dziecka do chrztu, bo "obrazili się" z jakichś
       powodów na proboszcza.

       Oprócz sakramentów również modlitwa jest spotkaniem i rozmową z Bogiem. Dzięki
       słuchaniu i rozważaniu słowa danego nam przez Boga możemy się z Nim spotkać na
       ziemi. Kiedy więc człowiek prawdziwie kocha Boga, chętnie się z Nim spotyka,
       wykorzystując wszystkie możliwe środki, które to spotkanie umożliwiają.
       Przystępuje więc do sakramentów, modli się, czyta, słucha i rozważa słowo Boże.
       • aniouek1 Modlitwa 23.01.06, 22:39
        Daj mi, o Chryste, głęboką wiarę w to, że w każdym sakramencie spotykam się
        przede wszystkim z Tobą, że Ty udzielasz mi swojej łaski i pomocy w dojściu do
        zbawienia. Pomóż mi zrozumieć, że sakramenty nie są ceremoniami upiększającymi
        życie, lecz niezwykle cenną pomocą, umożliwiającą budowanie Twojego Królestwa,
        w którym nie będzie płaczu, smutku ani bólu, bo zapanuje sprawiedliwość, miłość
        i pokój, a Ty otrzesz z naszych oczu wszelką łzę. Naucz nas budować Twoje
        Królestwo przez uczestnictwo w sakramentach świętych. Amen.
     • aniouek1 2) Grzechy przeciw miłości Bożej 23.01.06, 22:39
      Kiedy człowiek ulega złym skłonnościom, miłość stopniowo ulega osłabieniu
      i może zaniknąć całkowicie. Przestanie kierować się Bożymi przykazaniami, nie
      będzie chciał się spotykać z Bogiem, dlatego zaniknie jego życie sakramentalne
      i modlitewne. Człowiek taki przestanie rozważać słowo Boże, bo zaniknie w nim
      chęć układania według niego swojego życia. W miejsce miłości pojawią się takie
      grzechy jak: obojętność, niewdzięczność, oziębłość, lenistwo duchowe czy wręcz
      nienawiść do Boga.
      • aniouek1 a) Obojętność 23.01.06, 22:43
       Obojętny na Boga człowiek nie kocha Go, nie ujawnia Mu w żaden sposób swojej
       miłości. Nie skłania go do udzielenia odpowiedzi miłości nawet sama miłość
       i miłosierdzie Boże. „Obojętność zaniedbuje lub odrzuca miłość Bożą; nie uznaje
       jej inicjatywy i neguje jej moc.” (KKK 2094)
      • aniouek1 b) Niewdzięczność 23.01.06, 22:43
       Kto nie kocha Boga, ten zapomina o podstawowym zobowiązaniu, jakim jest
       wdzięczność wobec Dawcy wszystkich darów, którym jest Bóg, i okazywaniu Mu
       miłości. „Niewdzięczność pomija lub odrzuca uznanie miłości Bożej, jak również
       odwzajemnienie się miłością na miłość.” (KKK 2094)
      • aniouek1 c) Oziębłość 23.01.06, 22:44
       „Oziębłość jest zwlekaniem lub niedbałością w odwzajemnieniu się za miłość
       Bożą; może zakładać odmowę poddania się poruszeniu miłości” (KKK 2094). Częstym
       sposobem usprawiedliwiania swojego braku miłości do Boga jest tłumaczenie się
       brakiem czasu na modlitwę, na uczestniczenie w Eucharystii, na rozważanie słowa
       Bożego.
      • aniouek1 d) Lenistwo duchowe 23.01.06, 22:45
       „Znużenie lub lenistwo duchowe posuwa się do odrzucenia radości pochodzącej od
       Boga i do odrazy wobec dobra Bożego” (KKK 2094). Kiedy nie ma miłości,
       zrobienie czegoś dla Boga – a także dla drugiego człowieka – staje się
       wyłącznie uciążliwym ciężarem, przykrą koniecznością. Czynienie dobra męczy
       złego człowieka. Brak miłości do Boga ujawnia się między innymi w niechęci do
       czynienia czegoś z myślą o Nim i dla Niego.
      • aniouek1 e) Nienawiść do Boga 23.01.06, 22:45
       Niszczenie w sobie miłości do Boga może w końcu doprowadzić do otwartej
       nienawiści do Niego. „Nienawiść do Boga rodzi się z pychy. Sprzeciwia się ona
       miłości Boga, zaprzecza Jego dobroci i usiłuje Mu złorzeczyć jako Temu, który
       potępia grzech i wymierza kary” (KKK 2094). Pełna nienawiść do Boga ujawnia się
       w istotach potępionych.
      • aniouek1 Modlitwa 23.01.06, 22:47
       Strzeż mnie, Panie, przed popadnięciem w grzechy przeciwne miłości do Ciebie.
       Uchroń mnie przed obojętnością, niewdzięcznością, oziębłością, lenistwem
       duchowym, a zwłaszcza przed znienawidzeniem Ciebie.

       Jezu, moja jedyna miłości, modlę się za tych, których kochasz, a którzy nie
       potrafią kochać Ciebie. Oby i mogli zostać oczyszczeni i uzdrowieni, aby i oni
       doznali uwolnienia od wszelkiego zła. Amen.
     • aniouek1 1) Sposoby służenia Bogu 23.01.06, 22:52
      "Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz"
      (Mt 4,10). Pierwsze przykazanie Boże przypomina nam o wypływającym z wiary
      i miłości do Boga obowiązku służenia Mu. Katechizm Kościoła Katolickiego
      wyjaśnia, że służyć Bogu i oddawać Mu pokłon można przez adorację, modlitwę,
      ofiarę, przyrzeczenia i śluby. (por. KKK 2135)
      • aniouek1 a) Adoracja 23.01.06, 22:54
       „Adoracja jest pierwszym aktem cnoty religijności. Adorować Boga oznacza uznać
       Go za Boga, za Stwórcę i Zbawiciela, za Pana i Mistrza wszystkiego, co
       istnieje, za nieskończoną i miłosierną Miłość. "Panu, Bogu swemu, będziesz
       oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz" (Łk 4,8) mówi Jezus, powołując
       się na Księgę Powtórzonego Prawa (Pwt 6,13).” (KKK 2096)

       „Adorować Boga oznacza z szacunkiem i całkowitą uległością uznać "nicość
       stworzenia", które istnieje jedynie dzięki Bogu. Adorować Boga oznacza
       wychwalać Go, wielbić i uniżać samego siebie – podobnie jak Maryja
       w "Magnificat" – wyznając z wdzięcznością, że On uczynił wielkie rzeczy i że
       święte jest Jego imię (Por. Łk 1, 46-49). Adoracja Jedynego Boga wyzwala
       człowieka z zamknięcia się w sobie, z niewoli grzechu i bałwochwalstwa świata.”
       (KKK 2097)
      • aniouek1 b) Modlitwa 23.01.06, 22:56
       Drugi przejaw służenia Bogu wymieniony przez Katechizm to modlitwa. „Akty
       wiary, nadziei i miłości, które nakazuje pierwsze przykazanie, wyrażają się
       w modlitwie. Wzniesienie ducha do Boga jest wyrazem naszej adoracji Boga: w
       modlitwie uwielbienia i dziękczynienia, modlitwie wstawienniczej i modlitwie
       błagalnej. Modlitwa jest niezbędnym warunkiem posłuszeństwa przykazaniom
       Bożym. "Zawsze... (trzeba) się modlić i nie ustawać" (Łk 18,1).” (KKK 2098)
      • aniouek1 c) Ofiara 23.01.06, 22:57
       Bogu można też służyć przez ofiarę. „Jest rzeczą słuszną składać Bogu ofiary
       na znak uwielbienia i dziękczynienia, przebłagania i komunii z Nim: "Prawdziwą
       ofiarą jest... każde dzieło, które przyczynia się do połączenia nas świętą
       komunią z Bogiem, dzięki któremu możemy stać się naprawdę szczęśliwi" (Św.
       Augustyn, De civitate Dei, 10, 6.)” (KKK 2099)

       „Ofiara zewnętrzna, by była prawdziwa, powinna być wyrazem ofiary
       duchowej: "Moją ofiarą... duch skruszony..." (Ps 51,19). Prorocy Starego
       Przymierza często piętnowali ofiary składane bez zaangażowania wewnętrznego
       (Por. Am 5, 21-25) lub nie mające związku z miłością bliźniego (Por. Iz 1,10-
       20). Jezus przypomina słowa proroka Ozeasza: "Chcę raczej miłosierdzia niż
       ofiary" (Mt 9,13; 12,7; Por. Oz 6,6). Jedyną doskonałą ofiarą jest ta, którą
       Chrystus złożył na krzyżu w całkowitym oddaniu się miłości Ojca i dla naszego
       zbawienia (Por. Hbr 9,13-14). Łącząc się z Jego ofiarą, możemy nasze życie
       uczynić ofiarą dla Boga.” (KKK 2100)
      • aniouek1 d) Przyrzeczenia i śluby 23.01.06, 22:59
       Jak poucza Katechizm, wyrazem służby Bogu mogą być przyrzeczenia i
       śluby. „W wielu sytuacjach chrześcijanin jest wzywany do składania
       przyrzeczeń Bogu. Zawierają je chrzest, bierzmowanie, małżeństwo i święcenia.
       Chrześcijanin kierując się pobożnością, może przyrzec Bogu określony czyn,
       modlitwę, jałmużnę, pielgrzymkę itd. Wierność przyrzeczeniom złożonym Bogu jest
       przejawem szacunku należnego Boskiemu Majestatowi i miłości wobec wiernego
       Boga.” (KKK 2101)

       «„Ślub jest świadomą i dobrowolną obietnicą uczynioną Bogu, mającą za przedmiot
       dobro możliwe i lepsze, należy wypełnić z pobudek cnoty religijności” (KPK,
       kan. 1191, § 1). Ślub jest aktem pobożności, w którym chrześcijanin poświęca
       siebie samego Bogu lub obiecuje Mu dobry czyn. Wypełniając śluby, oddaje się
       więc Bogu to, co zostało Mu przyrzeczone i konsekrowane. Dzieje Apostolskie
       ukazują nam św. Pawła zatroskanego o wypełnienie ślubów, które złożył (por. Dz
       18, 18; 21, 23-24).» (KKK 2102)

       „Kościół uznaje wzorczą wartość ślubów praktykowania rad ewangelicznych (Por.
       KPK, kan. 654.: Matka-Kościół cieszy się, że w łonie jego znajdują się liczni
       mężczyźni i niewiasty, którzy dokładniej naśladują wyniszczenie Zbawiciela
       i wyraźniej je ukazują, przyjmując ubóstwo w wolności synów Bożych i wyrzekając
       się własnej woli: poddają się oni mianowicie człowiekowi ze względu na Boga
       w sprawie doskonałości ponad miarę przykazania, aby się w sposób pełniejszy
       upodobnić do posłusznego Chrystusa (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium,
       42).” (KKK 2103)
     • aniouek1 2) Grzechy przeciwne służbie jedynemu Bogu 23.01.06, 23:00
      Jak w każdej dziedzinie moralnej, tak i w służeniu Bogu człowiek może być
      wierny lub przeciwstawić się obowiązującym normom moralnym. Może więc też
      wyrazić swój sprzeciw obowiązkowi służenia i oddawania czci jedynemu
      prawdziwemu Bogu. Według Katechizmu Kościoła Katolickiego grzechami przeciwko
      temu zobowiązaniu pierwszego przykazania są: zabobon, bałwochwalstwo,
      wróżbiarstwo, magia oraz bezbożność, która wyraża się w kuszeniu Boga,
      świętokradztwie lub symonii.
      • aniouek1 a) Zabobon 23.01.06, 23:03
       „Zabobon jest wypaczeniem kultu, który oddajemy prawdziwemu Bogu. Przejawia się
       on w bałwochwalstwie, jak również w różnych formach wróżbiarstwa i magii.” (KKK
       2138) „Zabobon jest wypaczeniem postawy religijnej oraz praktyk, jakie ona
       nakłada. Może on także dotyczyć kultu, który oddajemy prawdziwemu Bogu, na
       przykład, gdy przypisuje się jakieś magiczne znaczenie pewnym praktykom, nawet
       uprawnionym lub koniecznym. Popaść w zabobon (por. Mt 23,16-22 – oznacza wiązać
       skuteczność modlitw lub znaków sakramentalnych jedynie z ich wymiarem
       materialnym, z pominięciem dyspozycji wewnętrznych, jakich one wymagają.” (KKK
       2111)
      • aniouek1 b) Bałwochwalstwo 23.01.06, 23:05
       Bałwochwalstwo to kolejny bardzo rozpowszechniony grzech przeciwko pierwszemu
       przykazaniu i służbie Bożej. Ujawnia się ono w różnych formach. Może przyjąć
       postać bałwochwalczej religii, w której czci się nieprawdziwego boga lub nawet
       wielu fałszywych bogów, albo ujawniać się przy zachowywaniu pozorów wiary w
       Boga prawdziwego. Te dwie formy bałwochwalstwa są zabronione przez pierwsze
       przykazanie.

       Grzeszna jest wiara w wielu bogów, czyli politeizm. „Pierwsze przykazanie
       potępia politeizm. Domaga się od człowieka, by nie wierzył w innych bogów poza
       Bogiem i nie oddawał czci innym bóstwom poza Jedynym Bogiem. Pismo święte
       nieustannie przypomina o odrzuceniu "bożków ze srebra i złota, uczynionych
       rękami ludzkimi", które "mają usta, ale nie mówią; oczy mają, ale nie widzą..."
       Te czcze bożki czynią człowieka pustym: "Do nich są podobni ci, którzy je
       robią, i każdy, który im ufa" (Ps 115, 4-5. 8; por. Iz 44, 9-20; Jr 10,1-16; Dn
       14, 1-30; Ba 6; Mdr 13,1-15,19). Bóg natomiast jest "Bogiem żywym" (Joz 3,10;
       Ps 42, 3 i in.), który daje życie i działa w historii.” (KKK 2112)

       Oprócz jawnego bałwochwalstwa, przyjmującego formę religii, istnieje wiele form
       bałwochwalstwa „praktycznego”, ukrywającego się często pod zasłoną prawdziwej
       religii. Człowiek może ukierunkować całe swoje życie na jakiegoś swojego bożka,
       któremu będzie służył zamiast Bogu prawdziwemu.

       Wielu ludzi "teoretycznie" wierzących w Boga w praktyce odchodzi od Niego,
       przestając Mu służyć. Życie ludzkie często świadczy o braku wiary w to, że
       tylko Bóg potrafi zapewnić nam wielkość i trwałe szczęście. Człowiek więc w
       swoim codziennym życiu nieraz odwraca się od Boga prawdziwego i oddaje się pod
       jarzmo swoich bogów, którym służy ze wszystkich swoich sił, ponieważ spodziewa
       się, że zapewnią mu szczęście i wielkość. Staje się bałwochwalcą, choć
       oficjalnie nie przestaje być chrześcijaninem i nie zmienia religii.

       Na tę rozpowszechnioną formę bałwochwalstwa zwraca uwagę
       Katechizm: „Bałwochwalstwo nie dotyczy tylko fałszywych kultów pogańskich.
       Pozostaje stałą pokusą wiary. Polega na ubóstwianiu tego, co nie jest Bogiem.
       Ma ono miejsce wtedy, gdy człowiek czci i wielbi stworzenie zamiast Boga, bez
       względu na to, czy chodzi o innych bogów czy o demony (na przykład satanizm), o
       władzę, przyjemność, rasę, przodków, państwo, pieniądze itd. "Nie możecie
       służyć Bogu i Mamonie" – mówi Jezus (Mt 6,24). Wielu męczenników poniosło
       śmierć za to, że nie oddali czci "Bestii" (Por. Ap 13-14), odmawiając nawet
       udawania kultu. Bałwochwalstwo odrzuca jedyne panowanie Boga; jest nie do
       pogodzenia z Boską komunią (Por. Ga 5,20; Ef 5,5). (KKK 2113) „Bałwochwalcą
       jest ten, kto "niezniszczalne pojęcie Boga odnosi do wszystkiego, tylko nie do
       Boga" (KKK 2114)

       Człowiek potrafi wznosić liczne ołtarze dla swoich fałszywych bogów.
       Bałwochwalcą może stać się chrześcijanin, jak mógł nim być również wyznawca
       judaizmu, na co zwraca uwagę Poemat Boga-Człowieka, Marii Valtorty:

       „A dlaczego człowiek popełniający zło nie myśli, że do zabronionych czynów
       należy także bałwochwalczy kult? Dlaczego nie powie sobie: "Przecież Bóg widzi,
       że udaję tylko oddawanie kultu świętego, czcząc w rzeczywistości boga lub bogów
       fałszywych. Wzniosłem im ołtarz zakryty wprawdzie przed oczyma ludzi, lecz
       znany Bogu."

       Jakich bogów, powiecie, skoro w Świątyni nie ma nawet podobizny Boga? Jakie
       twarze mają ci bogowie, skoro nie można było nadać oblicza Bogu Prawdziwemu?
       Tak. Nie można Mu nadać oblicza, bo człowiek nie potrafi przedstawić godnie
       Doskonałego i Najczystszego. Jedynie duch przeczuwa Jego bezcielesne i wzniosłe
       piękno, słyszy Jego głos, smakuje Jego czułości, gdy On się rozlewa w świętym,
       zasługującym na ten boski kontakt. Jednak oko, słuch, ręka człowieka nie
       potrafią ani widzieć, ani słyszeć, a tym samym wyrazić dźwiękiem cytry lub
       młotkiem i dłutem w marmurze, jaki jest Pan.

       O! Gdy duchy sprawiedliwych ujrzą Boga, to będzie szczęście bez końca! Pierwsze
       spojrzenie stanie się jutrzenką szczęścia, które będzie wam towarzyszyć przez
       całe wieki. To jednak - czego nie potrafi uczynić w odniesieniu do Boga
       prawdziwego - człowiek robi dla bogów fałszywych. Jeden wznosi ołtarz kobiecie,
       drugi - złotu, inny - potędze, inny - nauce, inny - zwycięstwom wojskowym.
       Jeden adoruje człowieka potężnego, podobnego do siebie w porządku naturalnym, a
       przewyższającego go tylko siłą i szczęściem. Inny adoruje samego siebie i
       mówi: "Nie ma nikogo, kto byłby mi równy". Oto bogowie tych, którzy należą do
       ludu Bożego.

       Nie dziwcie się, widząc pogan adorujących zwierzęta, gady lub gwiazdy. Ileż
       gadów, ileż zwierząt, ileż zgasłych gwiazd adorujecie w sercach! Wargi
       wypowiadają słowa kłamliwe, aby schlebiać, posiadać, psuć. Czyż nie są to
       modlitwy ukrytego bałwochwalstwa? W sercach klują się myśli zemsty, pokątnego
       handlu, prostytucji. Czyż nie ma w tym kultu bogów nieczystych przyjemności,
       pożądliwości, zła?

       Powiedziano: "Nie będziesz adorował niczego, co nie jest twoim Prawdziwym
       Bogiem, Jedynym, Wiecznym". Powiedziano: "Ja jestem Bogiem potężnym i
       zazdrosnym".

       Bóg Potężny. Żadna inna siła nie jest mocniejsza niż Jego. Człowiek jest wolny
       w działaniu, szatan jest wolny w kuszeniu. Gdy jednak Bóg mówi: "Dosyć już",
       człowiek nie może już więcej działać, a szatan - kusić. Szatan jest odrzucany
       do swego piekła, człowiek zaś - powalony nadmiarem złych czynów. Istnieje
       bowiem granica, której Bóg nie pozwoli mu przekroczyć.

       Bóg Zazdrosny. O kogo? Jaką zazdrością? Małostkową zazdrością małych ludzi?
       Nie, ale świętą zazdrością Boga o Swoje dzieci. Sprawiedliwą zazdrością.
       Zazdrością kochającego. On was stworzył. On was kocha. On was pragnie. On wie,
       co wam szkodzi. On zna to, co usiłuje was oddzielić od Niego. I jest zazdrosny
       o to, co staje między Ojcem a Jego dziećmi i oddala je od jedynej miłości,
       która jest zbawieniem i pokojem - od Boga. Zrozumcie tę boską zazdrość, która
       nie jest małostkowa ani okrutna, która nie krępuje, lecz jest miłością
       nieskończoną, dobrocią nieskończoną i wolnością bez granic. Udziela się
       stworzeniu skończonemu, aby przyciągnąć je do Siebie i aby w Sobie uczynić je
       współuczestnikiem Swej nieskończonej dobroci. Dobry ojciec nie chce być
       jedynym, który cieszy się bogactwami. Pragnie, aby jego dzieci miały w nich
       udział. Właściwie to bardziej dla dzieci niż dla siebie samego je zgromadził.
       Tak samo jest z Bogiem. W tej miłości i pragnieniu jest doskonałość taka, jak w
       każdym Jego działaniu.

       Nie oszukujcie Pana. On zapowiada karę grzesznikom i dzieciom grzesznych synów.
       Bóg nigdy nie kłamie w Swych obietnicach. Niech dusze wasze nie popadają jednak
       w przygnębienie, o dzieci człowieka i Boga. Posłuchajcie drugiej obietnicy i
       radujcie się: "Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie
       miłują i przestrzegają Moich przykazań".

       Aż do tysiącznego pokolenia dobrych! I aż do tysiącznej słabości biednych synów
       ludzkich, upadających nie z powodu złośliwości, lecz wskutek braku rozwagi i
       zasadzek szatana. Więcej jeszcze. Powiadam wam: On otwiera Swe ramiona, jeśli -
       z sercem skruszonym i obliczem zalanym łzami - mówicie: "Ojcze, zgrzeszyłem.
       Wiem o tym. Korzę się i uznaję to przed Tobą. Przebacz mi. Twoje przebaczenie
       będzie moją siłą, abym powrócił do 'życia', do prawdziwego życia."

       Nie obawiajcie się. Zanim zgrzeszyliście z powodu słabości, On już wiedział, że
       zgrzeszycie. Ale Jego Serce zamyka się tylko wtedy, gdy trwacie w grzechu,
       kiedy go prawdziwie pragniecie, czyniąc z grzechu lub z wielu grzechów waszych
       obrzydliwych bogów.

       Zniszczcie wszystkie bożki, zróbcie miejsce Bogu Prawdziwemu. Kiedy będzie
       widział w was tylko Siebie samego, zstąpi w Swej chwale poświęcić wasze serca.

       Oddajcie Bogu Jego siedzibę. To nie w świątyni z kamienia ona się znajduje,
       lecz w sercach ludz
      • aniouek1 b) Bałwochwalstwo 23.01.06, 23:10
       Bałwochwalstwo to kolejny bardzo rozpowszechniony grzech przeciwko pierwszemu
       przykazaniu i służbie Bożej. Ujawnia się ono w różnych formach. Może przyjąć
       postać bałwochwalczej religii, w której czci się nieprawdziwego boga lub nawet
       wielu fałszywych bogów, albo ujawniać się przy zachowywaniu pozorów wiary w
       Boga prawdziwego. Te dwie formy bałwochwalstwa są zabronione przez pierwsze
       przykazanie.

       Grzeszna jest wiara w wielu bogów, czyli politeizm. „Pierwsze przykazanie
       potępia politeizm. Domaga się od człowieka, by nie wierzył w innych bogów poza
       Bogiem i nie oddawał czci innym bóstwom poza Jedynym Bogiem. Pismo święte
       nieustannie przypomina o odrzuceniu "bożków ze srebra i złota, uczynionych
       rękami ludzkimi", które "mają usta, ale nie mówią; oczy mają, ale nie widzą..."
       Te czcze bożki czynią człowieka pustym: "Do nich są podobni ci, którzy je
       robią, i każdy, który im ufa" (Ps 115, 4-5. 8; por. Iz 44, 9-20; Jr 10,1-16; Dn
       14, 1-30; Ba 6; Mdr 13,1-15,19). Bóg natomiast jest "Bogiem żywym" (Joz 3,10;
       Ps 42, 3 i in.), który daje życie i działa w historii.” (KKK 2112)

       Oprócz jawnego bałwochwalstwa, przyjmującego formę religii, istnieje wiele form
       bałwochwalstwa „praktycznego”, ukrywającego się często pod zasłoną prawdziwej
       religii. Człowiek może ukierunkować całe swoje życie na jakiegoś swojego bożka,
       któremu będzie służył zamiast Bogu prawdziwemu.

       Wielu ludzi "teoretycznie" wierzących w Boga w praktyce odchodzi od Niego,
       przestając Mu służyć. Życie ludzkie często świadczy o braku wiary w to, że
       tylko Bóg potrafi zapewnić nam wielkość i trwałe szczęście. Człowiek więc w
       swoim codziennym życiu nieraz odwraca się od Boga prawdziwego i oddaje się pod
       jarzmo swoich bogów, którym służy ze wszystkich swoich sił, ponieważ spodziewa
       się, że zapewnią mu szczęście i wielkość. Staje się bałwochwalcą, choć
       oficjalnie nie przestaje być chrześcijaninem i nie zmienia religii.

       Na tę rozpowszechnioną formę bałwochwalstwa zwraca uwagę
       Katechizm: „Bałwochwalstwo nie dotyczy tylko fałszywych kultów pogańskich.
       Pozostaje stałą pokusą wiary. Polega na ubóstwianiu tego, co nie jest Bogiem.
       Ma ono miejsce wtedy, gdy człowiek czci i wielbi stworzenie zamiast Boga, bez
       względu na to, czy chodzi o innych bogów czy o demony (na przykład satanizm), o
       władzę, przyjemność, rasę, przodków, państwo, pieniądze itd. "Nie możecie
       służyć Bogu i Mamonie" – mówi Jezus (Mt 6,24). Wielu męczenników poniosło
       śmierć za to, że nie oddali czci "Bestii" (Por. Ap 13-14), odmawiając nawet
       udawania kultu. Bałwochwalstwo odrzuca jedyne panowanie Boga; jest nie do
       pogodzenia z Boską komunią (Por. Ga 5,20; Ef 5,5). (KKK 2113) „Bałwochwalcą
       jest ten, kto "niezniszczalne pojęcie Boga odnosi do wszystkiego, tylko nie do
       Boga" (KKK 2114)

       Człowiek potrafi wznosić liczne ołtarze dla swoich fałszywych bogów.
       Bałwochwalcą może stać się chrześcijanin, jak mógł nim być również wyznawca
       judaizmu, na co zwraca uwagę Poemat Boga-Człowieka, Marii Valtorty:

       „A dlaczego człowiek popełniający zło nie myśli, że do zabronionych czynów
       należy także bałwochwalczy kult? Dlaczego nie powie sobie: "Przecież Bóg widzi,
       że udaję tylko oddawanie kultu świętego, czcząc w rzeczywistości boga lub bogów
       fałszywych. Wzniosłem im ołtarz zakryty wprawdzie przed oczyma ludzi, lecz
       znany Bogu."

       Jakich bogów, powiecie, skoro w Świątyni nie ma nawet podobizny Boga? Jakie
       twarze mają ci bogowie, skoro nie można było nadać oblicza Bogu Prawdziwemu?
       Tak. Nie można Mu nadać oblicza, bo człowiek nie potrafi przedstawić godnie
       Doskonałego i Najczystszego. Jedynie duch przeczuwa Jego bezcielesne i wzniosłe
       piękno, słyszy Jego głos, smakuje Jego czułości, gdy On się rozlewa w świętym,
       zasługującym na ten boski kontakt. Jednak oko, słuch, ręka człowieka nie
       potrafią ani widzieć, ani słyszeć, a tym samym wyrazić dźwiękiem cytry lub
       młotkiem i dłutem w marmurze, jaki jest Pan.

       O! Gdy duchy sprawiedliwych ujrzą Boga, to będzie szczęście bez końca! Pierwsze
       spojrzenie stanie się jutrzenką szczęścia, które będzie wam towarzyszyć przez
       całe wieki. To jednak - czego nie potrafi uczynić w odniesieniu do Boga
       prawdziwego - człowiek robi dla bogów fałszywych. Jeden wznosi ołtarz kobiecie,
       drugi - złotu, inny - potędze, inny - nauce, inny - zwycięstwom wojskowym.
       Jeden adoruje człowieka potężnego, podobnego do siebie w porządku naturalnym, a
       przewyższającego go tylko siłą i szczęściem. Inny adoruje samego siebie i
       mówi: "Nie ma nikogo, kto byłby mi równy". Oto bogowie tych, którzy należą do
       ludu Bożego.

       Nie dziwcie się, widząc pogan adorujących zwierzęta, gady lub gwiazdy. Ileż
       gadów, ileż zwierząt, ileż zgasłych gwiazd adorujecie w sercach! Wargi
       wypowiadają słowa kłamliwe, aby schlebiać, posiadać, psuć. Czyż nie są to
       modlitwy ukrytego bałwochwalstwa? W sercach klują się myśli zemsty, pokątnego
       handlu, prostytucji. Czyż nie ma w tym kultu bogów nieczystych przyjemności,
       pożądliwości, zła?

       Powiedziano: "Nie będziesz adorował niczego, co nie jest twoim Prawdziwym
       Bogiem, Jedynym, Wiecznym". Powiedziano: "Ja jestem Bogiem potężnym i
       zazdrosnym".

       Bóg Potężny. Żadna inna siła nie jest mocniejsza niż Jego. Człowiek jest wolny
       w działaniu, szatan jest wolny w kuszeniu. Gdy jednak Bóg mówi: "Dosyć już",
       człowiek nie może już więcej działać, a szatan - kusić. Szatan jest odrzucany
       do swego piekła, człowiek zaś - powalony nadmiarem złych czynów. Istnieje
       bowiem granica, której Bóg nie pozwoli mu przekroczyć.

       Bóg Zazdrosny. O kogo? Jaką zazdrością? Małostkową zazdrością małych ludzi?
       Nie, ale świętą zazdrością Boga o Swoje dzieci. Sprawiedliwą zazdrością.
       Zazdrością kochającego. On was stworzył. On was kocha. On was pragnie. On wie,
       co wam szkodzi. On zna to, co usiłuje was oddzielić od Niego. I jest zazdrosny
       o to, co staje między Ojcem a Jego dziećmi i oddala je od jedynej miłości,
       która jest zbawieniem i pokojem - od Boga. Zrozumcie tę boską zazdrość, która
       nie jest małostkowa ani okrutna, która nie krępuje, lecz jest miłością
       nieskończoną, dobrocią nieskończoną i wolnością bez granic. Udziela się
       stworzeniu skończonemu, aby przyciągnąć je do Siebie i aby w Sobie uczynić je
       współuczestnikiem Swej nieskończonej dobroci. Dobry ojciec nie chce być
       jedynym, który cieszy się bogactwami. Pragnie, aby jego dzieci miały w nich
       udział. Właściwie to bardziej dla dzieci niż dla siebie samego je zgromadził.
       Tak samo jest z Bogiem. W tej miłości i pragnieniu jest doskonałość taka, jak w
       każdym Jego działaniu.

       Nie oszukujcie Pana. On zapowiada karę grzesznikom i dzieciom grzesznych synów.
       Bóg nigdy nie kłamie w Swych obietnicach. Niech dusze wasze nie popadają jednak
       w przygnębienie, o dzieci człowieka i Boga. Posłuchajcie drugiej obietnicy i
       radujcie się: "Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie
       miłują i przestrzegają Moich przykazań".

       Aż do tysiącznego pokolenia dobrych! I aż do tysiącznej słabości biednych synów
       ludzkich, upadających nie z powodu złośliwości, lecz wskutek braku rozwagi i
       zasadzek szatana. Więcej jeszcze. Powiadam wam: On otwiera Swe ramiona, jeśli -
       z sercem skruszonym i obliczem zalanym łzami - mówicie: "Ojcze, zgrzeszyłem.
       Wiem o tym. Korzę się i uznaję to przed Tobą. Przebacz mi. Twoje przebaczenie
       będzie moją siłą, abym powrócił do 'życia', do prawdziwego życia."
       • aniouek1 ciąg dalszy: b) Bałwochwalstwo 23.01.06, 23:17
        Nie obawiajcie się. Zanim zgrzeszyliście z powodu słabości, On już wiedział, że
        zgrzeszycie. Ale Jego Serce zamyka się tylko wtedy, gdy trwacie w grzechu,
        kiedy go prawdziwie pragniecie, czyniąc z grzechu lub z wielu grzechów waszych
        obrzydliwych bogów.

        Zniszczcie wszystkie bożki, zróbcie miejsce Bogu Prawdziwemu. Kiedy będzie
        widział w was tylko Siebie samego, zstąpi w Swej chwale poświęcić wasze serca.

        Oddajcie Bogu Jego siedzibę. To nie w świątyni z kamienia ona się znajduje,
        lecz w sercach ludzi. Obmyjcie jej próg, opróżnijcie jej wnętrze z wszystkiego,
        co zbędne i grzeszne. Sam Bóg. On sam. On jest Wszystkim! W niczym nie jest
        mniejsze niż Raj serce człowieka, w którym przebywa Bóg, serce człowieka,
        wyśpiewującego miłość Boskiemu Gościowi.

        Uczyńcie każde serce Niebem. Rozpocznijcie wspólne zamieszkiwanie z Najwyższym.
        W waszym wiecznym jutrze [siedziba ta] udoskonali się w potędze i radości. Ale
        już tu będzie mogła przekroczyć pełne trwogi zdziwienie Abrahama, Jakuba i
        Mojżesza. Nie będzie bowiem oślepiającym i przerażającym spotkaniem z Potężnym,
        lecz przebywaniem z Ojcem i Przyjacielem, zstępującym, aby powiedzieć: "Moją
        radością jest przebywanie między ludźmi. Czynisz mnie szczęśliwym. Dziękuję,
        dziecko".» (M. Valtorta, Poemat Boga-Człowieka, Księga druga 87, Katowice 1999,
        wyd. Vox Domini)

        Na różne sposoby człowiek może odchodzić od Boga prawdziwego i zwracać się ku
        różnym swoim bożkom. Poszczególne grzechy główne skłaniają do oddalania się od
        jedynego Boga.

        I tak człowiek pyszny odchodzi od Boga, ponieważ sam pragnie zająć Jego
        miejsce. Całe życie zarozumiałej osoby polega na robieniu z siebie boga, przez
        wybijanie się ponad innych, przez udowadnianie sobie i innym swojej
        niezwykłości, wiedzy, doświadczenia, potęgi, władzy itp. Szukając triumfu,
        sławy i rozgłosu, pyszna osoba pragnie, aby inni - zamiast na prawdziwym Bogu -
        na niej skupili całą swoją uwagę, aby tylko ją kochali, czcili, podziwiali i
        uwielbiali lub bali się jej.

        Dla ludzi chciwych bogiem staje się pieniądz, majątek, posiadanie. Sądzą, że
        ten właśnie bóg zapewni im szczęście i potęgę. Dla pieniądza więc żyją, jemu
        służą, poświęcają się, dla niego rezygnują z wielu spraw, np. z wypoczynku, z
        rodziny, a nawet z Boga prawdziwego. Służą Mamonie zamiast Bogu prawdziwemu.
        Czynią to wbrew ostrzeżeniu Zbawiciela: „Nikt nie może dwom panom służyć. Bo
        albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym
        będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.” (Mt 6,24)

        Człowiek nieczysty także posiada swojego boga: jest nim doznawanie przyjemności
        seksualnych. Ten bóg rządzi jego myślami, czynami, całym życiem. Temu jedynemu
        bogu człowiek taki oddaje kult.

        Kto cierpi na brak umiaru w jedzeniu i piciu, ten kłania się swojemu bogu,
        którym są pokarmy i napoje. Tego boga czci taki człowiek, jemu podporządkowuje
        bez reszty swoje życie.

        Zazdrosna osoba poddaje się ślepo swojemu bogu, którym jest żądza posiadania
        tego, co inni mają. Chęć dorównania innym może – jak Najwyższa Istota –
        zapanować nad zazdrosnym lub człowiekiem, np. ktoś od świtu do nocy pracuje,
        aby wybudować sobie taką samą willę, jaką ma sąsiad.

        Podobnie gniew, niczym okrutny bóg, potrafi zawładnąć człowiekiem, skłaniając
        go do unoszenia się, złoszczenia, mszczenia się, zadawania cierpienia, do
        mówienia przykrych słów, do zabijania uśmiechu i radości w otoczeniu.

        Lenistwo jest swoistym kultem bezczynności i przyjemności. Dla leniwej osoby
        bogiem jest miłe spędzanie czasu, rozrywki, "święty spokój" itp.

        Poddany swojemu bogu człowiek przestaje służyć Bogu prawdziwemu. Choć może
        jeszcze w Niego wierzy, to jednak jego wiara stale słabnie i może nawet
        zaniknąć całkowicie. Zainteresowanie bowiem swoimi bożkami skłania do
        zaniedbywania wysiłków zmierzających do pogłębiania wiary, np. zdobywający
        pieniądze człowiek często nie ma – jak mówi – czasu na modlitwę, na
        uczestniczenie we Mszy św., na lekturę Pisma św. Lenistwo powstrzymuje przed
        wysiłkiem, by zastanowić się nad jakąś prawdą religijną, by przeczytać dobrą
        książkę, uczestniczyć w katechezie. Nieuporządkowane życie seksualne rodzi
        nieraz taką niechęć do całego Kościoła, że człowiek zupełnie zrywa z praktykami
        religijnymi i w konsekwencji osłabia lub nawet całkowicie traci wiarę.

        Jeśli więc Bóg ma być dla mnie Kimś jedynym, Panem i Bogiem, moim pierwszym
        Przyjacielem, muszę odrzucić wszelkie formy bałwochwalstwa i uwierzyć w Niego
        tylko, Jemu zawierzyć oraz uznać Go za jedynego mojego Zbawiciela, mogącego
        zapewnić mi szczęście wieczne. Muszę umiłować Go ze wszystkich sił, służyć Mu
        i oddawać Mu cześć. Muszę zastosować się do wskazania Jezusa Chrystusa, który
        poucza: "Pana, Boga swego czcić będziesz i Jemu samemu służyć będziesz" (Mt
        3,10).
       • aniouek1 Modlitwa 23.01.06, 23:19
        Jedyny Boże! Spraw, abym w Ciebie wierzył i dla Ciebie żył. Strzeż mnie przed
        oddawaniem kultu temu, co nie jest Tobą. Spraw, bym nigdy nie kłaniał się sobie
        samemu, bym nie był dla siebie bogiem. Oby nigdy sława, rozgłos, władza,
        popularność i inne przemijające rzeczy nie były dla mnie bogiem, któremu służę.
        Jedyny Panie! Broń mnie przed niebezpieczeństwem stawiania w miejsce Ciebie
        innego boga; pieniądza, przyjemności seksualnych, jedzenia, picia, używania lub
        bezczynności. Bądź, Stwórco, jedynym moim Panem, abym nie poddał się władzy
        gniewu, mściwości i żądzy sprawiania bólu. Niech pycha nigdy nie niszczy we
        mnie wiary w Ciebie. Bądź jedynym moim Panem i Bogiem! Miej również w opiece
        tych wszystkich, którzy przeżywają jakiekolwiek trudności w wierze. Amen.
      • aniouek1 c) Wróżbiarstwo 23.01.06, 23:21
       Wróżbiarstwo jest kolejnym grzechem przeciw pierwszemu przykazaniu,
       nakazującemu służenie tylko jedynemu Bogu. „Należy odrzucić wszystkie formy
       wróżbiarstwa: odwoływanie się do Szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych
       lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość (por. Pwt 18,10; Jr 29,
       8). Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni
       i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci
       panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie
       pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią
       i szacunkiem – połączonym z miłującą bojaźnią – które należą się jedynie Bogu.”
       (KKK 2116)

       Odwoływanie się do wróżbiarstwa najczęściej rodzi się z niezdrowej ciekawości,
       z pragnienia poznania przyszłości. Zamiast wróżbom i tajemnym siłom
       chrześcijanin powinien ufnie powierzyć się Bożej Opatrzności w tym, co dotyczy
       przyszłości. Ma odrzucić wszelką niezdrową ciekawość w tym względzie (por. KKK
       2115).
      • aniouek1 d) Praktyki magiczne 23.01.06, 23:22
       Magia, czary, noszenie amuletów, spirytyzm to kolejne grzechy zakazane przez
       pierwsze przykazanie i sprzeciwiające się służbie jedynemu Bogu. Przez te
       praktyki człowiek odwraca się od Boga jedynego, od dobrego Ojca, a zwraca ku
       siłom tajemnym i nieczystym.

       „Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania
       tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad
       bliźnim – nawet w celu zapewnienia mu zdrowia – są w poważnej sprzeczności
       z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy
       towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do
       interwencji demonów. Jest również naganne noszenie amuletów. Spirytyzm często
       pociąga za sobą praktyki wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego Kościół upomina
       wiernych, by wystrzegali się ich. Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych
       praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani
       wykorzystywania łatwowierności drugiego człowieka.” (KKK 2117)
      • aniouek1 e) Kuszenie Boga 23.01.06, 23:22
       Grzechem przeciwko służbie Bożej – i tym samym przeciw pierwszemu przykazaniu –
       jest kuszenie Boga. Polega ono na „wystawianiu na próbę – w słowach lub
       w uczynkach – Jego dobroci i wszechmocy. Właśnie w ten sposób Szatan chciał, by
       Jezus rzucił się ze Świątyni i aby przez to zmusił Boga do działania (por. Łk
       4,9). Jezus przeciwstawia mu słowa Boga: "Nie będziesz wystawiał na próbę Pana,
       Boga swego" (Pwt 6,16). Takie wystawianie Boga na próbę rani szacunek i
       zaufanie jakie należą się naszemu Stwórcy i Panu. Zawsze zawiera zwątpienie
       dotyczące Jego miłości, opatrzności i mocy (Por. 1 Kor 10, 9; Wj 17, 2-7; Ps
       95, 9.” (KKK 2119)
      • aniouek1 f) Świętokradztwo 23.01.06, 23:23
       Następny grzech przeciwko służbie Bożej, nakazanej przez pierwsze przykazanie,
       to świętokradztwo. „Świętokradztwo polega na profanowaniu lub niegodnym
       traktowaniu sakramentów i innych czynności liturgicznych, jak również osób,
       rzeczy i miejsc poświęconych Bogu. Świętokradztwo jest grzechem ciężkim,
       zwłaszcza jeżeli jest popełnione przeciw Eucharystii, ponieważ w tym
       sakramencie jest obecne w sposób substancjalny Ciało samego Chrystusa (por.
       KPK, kan. 1367; 1376). (KKK 2120)
      • aniouek1 g) Symonia 23.01.06, 23:24
       Do grzechów przeciwko służbie Bożej i pierwszemu przykazaniu Katechizm zalicza
       też symonię. „Symonia (por. Dz 8, 9-24) jest określana jako nabywanie lub
       sprzedawanie rzeczywistości duchowych. Czarnoksiężnikowi Szymonowi, chcącemu
       nabyć władzę duchową, której działanie widział w Apostołach, Piotr
       odpowiada: "Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą ... gdyż sądziłeś, że
       dar Boży można nabyć za pieniądze" (Dz 8,20). Postąpił więc zgodnie ze słowami
       Jezusa: "Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!" (Mt 10,8; por. Iz 55,1). Nie
       można przywłaszczać sobie dóbr duchowych i traktować ich jak właściciel lub
       pan, ponieważ mają one swoje źródło w Bogu. Można otrzymać je darmowo jedynie
       od Boga.” (KKK 2121)
    • aniouek1 Podsumowanie 23.01.06, 23:26
     Pierwsze przykazanie przypomina nam o tym, że Bóg ma być dla nas Kimś jedynym,
     w kogo wierzymy, w kim pokładamy nadzieję i kogo kochamy ponad wszystko,
     spełniając Jego wolę. Jego słów mamy ustawicznie słuchać i rozważać je, aby
     uformować według nich nasze życie. Bóg, który zbliżył się do nas w Jezusie
     Chrystusie, ma być naszym najbliższym Przyjacielem. Z Nim mamy się spotykać
     w sakramentach świętych oraz z Nim budować Jego Królestwo, w którym panować
     będzie sprawiedliwość, miłość i pokój. Z Bogiem mamy się też spotykać na
     modlitwie i poprzez rozważanie Jego słowa. Całe nasze życie ma też stać się
     służbą Bogu, naszemu Stwórcy i Zbawicielowi.

     Pierwsze przykazanie przypomina nam o konieczności pełnego ukierunkowania
     naszego życia na jedynego i prawdziwego Boga. Ma to miejsce wtedy, kiedy w tego
     Boga wierzymy, ufamy Mu, na Nim opieramy swoje życie i kochamy Go, czyli
     wypełniamy Jego wolę tak, jak czyniła to Maryja, kiedy szukamy z Nim
     modlitewnego i sakramentalnego kontaktu.

     Boga mamy kochać ponad wszystko i służyć Mu. Wyrazem służby Bogu jest adoracja,
     modlitwa, ofiara, składanie Mu przyrzeczeń i ślubów.

     Pierwsze przykazanie zakazuje również wszystkich grzechów przeciwko wierze,
     nadziei, miłości i służbie Bożej.

     Grzechami przeciwko wierze jest zaniedbywanie jej pogłębiania, niewiara,
     świadome zwątpienie, ateizm i agnostycyzm.

     Do grzechów przeciwko nadziei zalicza się nadzieja zuchwała, rozpacz, życie bez
     ukierunkowania na cel ostateczny.

     Grzechy przeciw miłości Bożej to obojętność, niewdzięczność, oziębłość,
     lenistwo duchowe i nienawiść do Boga.

     Grzechami przeciwnymi służbie jedynemu Bogu jest zabobon, bałwochwalstwo,
     wróżbiarstwo, praktyki magiczne, kuszenie Boga, świętokradztwo, symonia.
   • aniouek1 II. "Nie będziesz wymawiał imienia Pana Boga... 23.01.06, 23:33
    twego nadaremno"

    „Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy” (Wj 20, 7;
    Pwt 5, 11).„Powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał... A Ja wam
    powiadam: Wcale nie przysięgajcie” (Mt 5, 33-34).

    Wprowadzenie

    Drugie przykazanie przypomina o świętości Bożego imienia i o konieczności
    wypowiadania go z czcią i miłością. Taki sposób wymawiania go dokonuje się
    w czasie modlitwy i głoszenia Ewangelii.

    Drugie przykazanie zakazuje grzesznego posługiwania się imionami świętymi,
    czyli wymawiania ich nadaremno, czyli bez pragnienia osiągnięcia jakiegoś
    prawdziwego dobra, zwłaszcza swojego nawrócenia i uświęcenia. Zabrania ono
    także bluźnierstwa, przekleństwa, krzywoprzysięstwa i wiarołomstwa.
    • aniouek1 A) Świętość Bożego imienia 23.01.06, 23:34
     „Wśród wszystkich słów Objawienia jest jedno szczególne, które jest objawieniem
     Jego imienia. Bóg powierza swoje imię tym, którzy w Niego wierzą; objawia się
     im w swoim osobowym misterium. Dar imienia jest znakiem zaufania i
     zażyłości. "Imię Pańskie jest święte". Dlatego więc człowiek nie może go
     nadużywać. Powinien pamiętać o imieniu Bożym w ciszy miłującej adoracji (Por.
     Za 2,17). Powinien używać go tylko po to, by je błogosławić, wychwalać i
     uwielbiać (Por. Ps 29, 2; 96, 2; 113, 1-2).” (KKK 2143)

     Katechizm, podkreślając wyjątkowość i wielkość Bożego imienia, rozprasza obawę
     tych, którzy rodzącą się wobec potęgi, majestatu i świętości Bożej bojaźń
     uważają za uczucie niewłaściwe. „Czy odczucia bojaźni i tego, co święte, są
     uczuciami chrześcijańskimi czy też nie? Nikt w sposób rozsądny nie może o tym
     wątpić. Są to odczucia, które moglibyśmy mieć i to w wielkim stopniu, jeśli
     posiadalibyśmy widzenie Boga najwyższego. Możemy je mieć, jeśli "uświadomimy"
     sobie Jego obecność. O ile wierzymy, że On jest obecny, powinniśmy je posiadać.
     Jeśli ich nie posiadamy, to dlatego że nie uświadamiamy sobie, nie wierzymy, że
     On jest obecny (J. H. Newman, Parochial and plain sermons, 5,2). (KKK 2144).

     Bojaźń Boża nie zabrania wypowiadania imienia Pana, jednak ma się to dokonywać
     zawsze z szacunkiem i miłością, dla osiągnięcia jakiegoś prawdziwego
     dobra. „Tam jest wielkie imię Jego, gdzie nazywają Go zgodnie z wielkością Jego
     majestatu... Tam jest święte imię Boże... gdzie wzywają Go ze czcią i bojaźnią,
     by Go nie obrazić” (Św. Augustyn, De sermone Domini in monte, 2, 45, 19: PL 34,
     1278. por. KKK 2149)

     Bóg pragnie, aby Jego imię było wzywane, kiedy jesteśmy zagrożeni, zwłaszcza
     przez grzech. "To właśnie przez grzeszników Imię [Boże] powinno być wzywane.
     [Mają Go] wzywać ci, którzy czują się duszeni przez szatana i chcą się wyzwolić
     z grzechu i od Zwodziciela. Którzy chcą. (...) Powiedziano w Księdze Rodzaju,
     że wąż skusił Ewę w godzinie, gdy Pan nie przechadzał się po Edenie. Gdyby Bóg
     był w Edenie, szatan nie mógłby tam przebywać. Gdyby Ewa zawołała Boga, szatan
     uciekłby. Miejcie zawsze w sercu tę myśl i szczerze wzywajcie Pana. To Imię
     jest zbawieniem. Wielu z was chce wejść do rzeki, aby się oczyścić. Ale
     oczyszczajcie bez przerwy serca wypisując w nich miłością słowo "Bóg". Niech
     nie będzie kłamliwych modlitw. Nigdy praktyk z rutyny. Ale sercem, myślą,
     czynami, całym sobą wypowiadajcie to Imię - Bóg. Wymawiajcie je, abyście nie
     byli sami. Mówcie je, aby doznać wsparcia. Wypowiadajcie je dla uzyskania
     przebaczenia." (M. Valtorta. Poemat Boga-Człowieka, Księga druga 88, Katowice
     1997, wyd. Vox Domini).
     • aniouek1 1) Znaczenie modlitwy 23.01.06, 23:36
      Prawdziwi przyjaciele rozmawiają ze sobą. Chrystus stwierdza, że nie nazywa nas
      sługami, lecz swymi przyjaciółmi (por. J 15,15). Oparta na miłości przyjaźń z
      Bogiem powinna również wyrażać się w modlitewnym dialogu. Bóg mówi do nas przez
      słowa Pisma św., przez nauczanie kapłanów, katechetów i innych ludzi. Mówi też
      przez różne wydarzenia. Jego słów należy słuchać i rozważać je w głębi serca
      tak, jak czyniła to Maryja. Rozważanie słowa Bożego stanowi jedną z form
      modlenia się.

      Dialog wymaga zaangażowania się dwóch stron. Dotyczy to również dialogu
      modlitewnego. Człowiek więc ma nie tylko mówić do Boga, ale również Go słuchać,
      podobnie jak czyni to Bóg. On bowiem nie tylko mówi do nas, ale bardzo uważnie
      wsłuchuje się w każde nasze słowo skierowane do Niego, w każdej,
      najdrobniejszej nawet prośbie. „W tej samej chwili, gdy otwieracie usta, aby
      Mnie wezwać, przybiegam do was i przykładam Moje Ucho do waszych ust... a każde
      słowo, które wypowiadacie, pociesza Moje Serce i raduje Mnie”. (Vassula Ryden,
      Prawdziwe Życie w Bogu, Katowice 1997, s. 733. Orędzie z dnia 12.05.90)

      Słowne zwracanie się do Boga, podobnie jak słuchanie Go, jest modlitwą.
      Kontakt z Bogiem i myślenie o Nim nie może się ograniczać tylko do bezmyślnego
      i bezdusznego wyrecytowania jakiejś modlitewnej formuły. Przyjaźń to ciągłe
      myślenie o przyjacielu, to ustawiczna rozmowa z nim. Głęboka przyjaźń z Panem
      powinna wyrażać się w jak najczęstszej rozmowie z Nim.

      Modlitwa powinna splatać się z całym naszym działaniem. Ma ona być czymś, co
      stale towarzyszy naszej pracy, spotkaniom z ludźmi itp. W trudnych sytuacjach
      życiowych, wychowawczych, rodzinnych, osobistych i zawodowych, w naszej
      słabości należy kierować wzrok ku Chrystusowi, który pragnie wesprzeć nas swoją
      wszechmocą. Nawet nasze grzechy i słabości powinny stać się okazją do pełnej
      skruchy modlitwy o przebaczenie. Radość z codziennych darów Boga, którymi On
      obsypuje nas bez przerwy, ma zrodzić dziękczynienie i uwielbienie Stwórcy.

      Całe psalmy lub ich fragmenty mogą nam pomóc w modlitewnym dialogu z Bogiem.
      Warto więc zastanowić się, które z nich pasowałyby najbardziej do różnych
      sytuacji z mojego życia. Można nauczyć się na pamięć niektórych, bardzo
      bliskich naszemu sercu fragmentów psalmów, aby posłużyć się nimi w chwili
      modlitewnego zwracania się do Boga.

      Rozważanie wcielenia, śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia Chrystusa
      może powiększyć naszą wdzięczność i pomóc w uwielbianiu nieskończonej miłości
      Bożej. Przez te bowiem zbawcze wydarzenia Chrystus otworzył nam drogę do
      wiecznego szczęścia.

      Modlitwą jest już sama świadomość obecności Boga, Jego bliskości i miłości,
      oraz trwanie przy Nim w głębokiej ciszy i uspokojeniu wewnętrznym.

      Katechizm przypomina nam też wartość znaku krzyża, który często wykonujemy przy
      okazji naszych modlitw. „Chrześcijanin rozpoczyna swój dzień, swoje modlitwy i
      działania znakiem krzyża: ‘W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen’.
      Ochrzczony poświęca cały swój dzień chwale Bożej i prosi Zbawiciela o łaskę,
      która pozwala mu działać w Duchu Świętym jako dziecku Ojca. Znak krzyża umacnia
      nas w chwilach pokus i trudności.” (KKK 2157)

      Dzięki modlitwie ulega przemianie całe nasze życie. Przebywanie z Bogiem pomaga
      nam upodobnić się do Niego, a więc uświęca nas. Przez modlitwę wyrażamy i
      rozwijamy naszą miłość do Boga. Kiedy wstawiamy się za bliźnich i wypraszamy
      dla nich różne łaski, wzrasta nasza miłość do nich.

      Niestety, człowiek nie zawsze spotyka się z Bogiem, nie zawsze się modli.
      Rozważmy różne przyczyny unikania modlitwy.
     • aniouek1 2) Powody zaniedbywanie modlitwy 23.01.06, 23:37
      Niektóre wady w szczególny sposób skłaniają do unikania kontaktu z Bogiem.
      Do wad tych należy w szczególności lenistwo. Leniwy człowiek często rezygnuje
      z modlitwy, bo ta wymaga od niego wysiłku. Bywają ludzie, którzy oddają się
      modlitwie tak długo, jak długo sprawia im ona przyjemność. Z chwilą jednak
      kiedy rozmowa z Bogiem staje się uciążliwa, pełna oschłości i roztargnień,
      kiedy nie przynosi żadnej wewnętrznej pociechy, porzucają ją i oddają się
      innym, przyjemniejszym zajęciom. Ludzie tacy nie potrafią się modlić
      regularnie, gdyż kierują się egoistycznymi nastrojami. Modlą się zwłaszcza
      wtedy, gdy czegoś potrzebują, np. gdy zachorują lub gdy spotka ich jakieś
      nieszczęście, gdy zdają maturę lub inny egzamin.

      Chciwość, podobnie jak lenistwo, może sprawić, że człowiek "nie ma czasu" na
      modlitwę. Ponieważ życie takiego człowieka obraca się wokół zdobywania
      bogactwa, dlatego też szkoda mu poświęcić dla Boga nawet kilku krótkich chwil
      w ciągu dnia.

      Brak umiaru w jedzeniu i piciu może spowodować opuszczanie modlitw w wypadku,
      kiedy człowiek dotknięty przez tę wadę staje wobec wyboru: rozmowa z Bogiem lub
      uczestnictwo w przyjęciu z dobrym jedzeniem i piciem.

      Wypływający z pychy lęk przed ośmieszeniem się, przed narażeniem się na kpiny
      i posądzenia o "zacofanie" lub o "dewocję" sprawia, że niektórzy nie modlą się,
      gdy inni ich obserwują. Pyszny człowiek zaprzestaje modlitwy, ponieważ dumnie
      stwierdza, że jej "nie potrzebuje", bo jest wystarczająco wielki i mocny.

      Nieporządek moralny w dziedzinie seksualnej może nieraz skłaniać do unikania
      modlitwy, gdyż kontakt z Bogiem i refleksja nad własnym życiem doprowadziłyby
      człowieka do wyrzutów sumienia i ukazałyby konieczność podjęcia decyzji o
      zmianie dotychczasowego postępowania. Człowiek nie zawsze jednak tego chce ze
      względu na związane z tym wyrzeczenia.

      Wybuchy gniewu i wściekłości też nie sprzyjają modlitwie. Człowiek obrażony na
      wszystkich nie potrafi się modlić, gdyż czuje, że nie umie uczciwie
      wypowiedzieć słów: "Ojcze... odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy
      naszym winowajcom".

      Wady i nałogi nie tylko skłaniają do zaniedbywania rozmowy z Bogiem. Mogą one
      mieć też wpływ na jej treść i mogą ją zniekształcać. Rozważmy to zagadnienie.
     • aniouek1 3) Zniekształcanie modlitwy przez wady 23.01.06, 23:38
      Różne wady w różny sposób deformują modlitwę. Szczególnie pycha wpływa
      niekorzystnie na nasze odniesienie do Boga, również - modlitewne.

      Ze względu na zbyt wysokie mniemanie o sobie pyszna osoba ma trudności
      z uwielbianiem Boga. Trudno jej zachwycić się szczerze Stwórcą, skoro siebie
      tylko otacza autentycznym uwielbieniem.

      Prawdziwe dziękczynienie również nie przychodzi łatwo pysznemu człowiekowi.
      Aby dziękować, trzeba mieć świadomość otrzymanych darów. Trzymana w szponach
      pychy osoba zdaje sobie wprawdzie sprawę z tego, co posiada, jednak niechętnie
      godzi się z myślą, że Bóg jest ostatecznym źródłem posiadanych przez nią
      talentów i zdolności. Człowiek pyszny woli raczej sobie niż łasce przypisywać
      to, czego dokonuje. Odrzucanie myśli, że wszystko, co się posiada, pochodzi od
      Boga, powoduje zanik poczucia wdzięczności u osoby zniewolonej pychą.

      Przekonany o swej wyjątkowej wielkości człowiek zamiast dziękować za otrzymane
      dary i łaski, umie się zdobyć jedynie na faryzejską karykaturę modlitwy
      dziękczynnej; "Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy,
      oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję
      dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam" (Łk 18,11-12).

      Czasami bywa też tak, że pycha powstrzymuje człowieka przed wypraszaniem
      jakichś darów dla siebie. Pyszny człowiek sądzi bowiem, że pomoc Boża konieczna
      jest tylko dla ludzi słabych, do których on się nie zalicza. Wsparcia i łaski
      Bożej wymagają jedynie zwykli "śmiertelnicy" i grzesznicy, do których – jak
      sądzi – on nie należy. Z tego też powodu osoby zarozumiałe proszą Boga najwyżej
      o pomoc dla innych, rzadko zaś szukają wsparcia Bożego dla swojej słabości.

      Pycha może skłaniać człowieka do pouczania Boga, co powinien zrobić. Może też
      zrodzić przekonanie, że Bóg "musi" wysłuchiwać i spełniać wszystkie
      przedstawiane Mu żądania. Zarozumiali ludzie mają nieraz żal do Stwórcy o to,
      że ich nie wysłuchał, albo są nawet oburzeni na Niego.

      Pycha rodzi przecenianie swojej wiedzy i poznania. Z tego też powodu osoby
      przeceniające swoje umiejętności poznawcze nie potrafią poddać się na modlitwie
      woli Bożej. Człowiek taki nie potrafi uznać Bożej mądrości, która zawsze
      przewyższa ludzką. Kto uważa, że wszystko wie najlepiej, ten nigdy nie powie
      Bogu jak Chrystus w Ogrójcu: "Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się
      stanie" (Łk 22,44).

      Osoby pyszne o skłonnościach władczych, pragnące sobie wszystkich
      podporządkować, mogą ulegać pokusie narzucania Bogu swoich wymagań. Ludzie ci
      chcą podporządkować sobie nawet samego Stwórcę, który - według nich - ma być na
      ich usługi, ma spełniać ich polecenia.

      Pycha zdolna jest doprowadzić do takiego zaślepienia, że człowiek nie dostrzega
      w sobie żadnego zła. W takim stanie nie można się zdobyć na przepraszanie Boga.
      Aby bowiem żałować, trzeba mieć świadomość popełnionych przez siebie grzechów.

      Jeśli osoba chciwa modli się, to może prosić jedynie o to, by Bóg udzielił jej
      jak najwięcej dóbr, aby jej się szczęściło, aby ona była zdrowa, bogata itp.
      Silne pragnienie gromadzenia i posiadania pobudza do takiej właśnie modlitwy.
      Chciwiec usiłuje pozyskać sobie Boga, aby jeszcze więcej posiadać.

      Zazdrość zabija życzliwe usposobienie względem innych. Człowiek zazdrosny nie
      życzy nikomu żadnego dobra, bo uważa, że tylko jemu wszystko się należy. Pełna
      zawiści postawa może wpłynąć na sposób modlenia się. Zazdrość może skłaniać
      człowieka do wypraszania różnych dóbr wyłącznie dla siebie. Osoba zazdrosna
      niechętnie będzie się modliła o dobro, szczęście i pomoc dla innych, gdyż
      powstrzymywać ją będzie przed tym brak życzliwości wobec bliźnich. Może się
      nawet zdarzyć, że opanowany przez zazdrość człowiek będzie prosił Boga o jakieś
      nieszczęście dla innych ludzi, np. aby sąsiad stracił majątek, aby rozbił się
      jego nowy samochód, aby koleżanka nie cieszyła się wielką sympatią u innych itd.
     • aniouek1 Modlitwa 23.01.06, 23:39
      Jezu Chryste, Ty uczyłeś Apostołów prawdziwej modlitwy. Naucz i mnie modlić
      się. Wyzwól mnie, Jezu, z pychy, abym przestał uwielbiać siebie i zaczął
      prawdziwie zachwycać się Tobą. Oświeć mnie, abym zrozumiał, że cokolwiek jest
      we mnie dobrego, od Ciebie, a nie tylko ode mnie pochodzi. Naucz mnie z
      radością i pokorą uwielbiać Ciebie i Tobie dziękować jak Maryja
      wołająca: "Wielbi dusza moja Pana!" Nie pozwól mi przechwalać się przed Tobą,
      Panie, który najlepiej mnie znasz. Daj mi zrozumieć, Zbawicielu, że tak jak
      wszyscy ludzie ja także potrzebuję Twojej pomocy, Twojego zbawienia, Twojej
      łaski, Twojego przebaczenia. Nie jestem wyjątkiem. Chroń mnie przed
      rozkazywaniem Tobie. Naucz mnie pokornego zdania się na Twoją wolę. Pozwól mi
      zrozumieć, że wszystko wiesz lepiej niż ja. Nie dozwól, Panie, abym
      kiedykolwiek chciał z Ciebie zrobić swojego potężnego Pomocnika, który będzie
      realizował moje plany i moje pomysły. Zniszcz moją pychę, abym umiał szczerze
      przyznać się do popełnianego zła i głęboko za nie żałować.

      Wyrwij mnie, jedyny mój Zbawicielu, z sideł chciwości i zazdrości, aby moja
      modlitwa nie ograniczała się do wypraszania wyłącznie dla mnie samego Twojej
      pomocy, darów i łask. Zniszcz we mnie zazdrość, abym nauczył się z wielką
      życzliwością myśleć o braciach żyjących blisko lub daleko ode mnie i abym
      wypraszał dla nich liczne dary. Naucz mnie myśleć o całym Twoim Kościele oraz
      o całej rodzinie ludzkiej potrzebującej mojej modlitwy. Nie pozwól, abym
      w zazdrości lub w gniewie życzył komuś zła lub, co gorsza, prosił o nie Ciebie,
      najlepszego naszego Przyjaciela.

      Uwolnij mnie, Panie, od lenistwa, które sprawia, że nie znajduję dla Ciebie
      czasu. Naucz mnie wytrwałej modlitwy nawet wtedy, kiedy nie przynosi mi ona
      żadnej pociechy ani radości. Umocnij we mnie przekonanie, że dzięki pomocy
      Ducha Świętego każda modlitwa ma sens. "Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak,
      jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można
      wyrazić słowami" (Rz 8,26).

      Spraw, abym modlił się zawsze, a nie tylko wtedy, kiedy mam na to ochotę, kiedy
      rozmowa z Tobą przynosi mi zadowolenie. Wybaw mnie od egoizmu na modlitwie.
      Wzmocnij mnie, Chryste, swoją łaską, abym nie rezygnował z modlitewnego
      kontaktu z Tobą na rzecz rozrywek i przyjemności. Niech wytrwała modlitwa
      będzie wyrazem mojej stałej miłości do Ciebie. Amen.
    • aniouek1 C) Przekazywanie Ewangelii wyrazem szacunku 23.01.06, 23:40
     dla Bożego imienia

     Kto kocha Boga, ten nie tylko z szacunkiem i miłością wzywa Jego imię w formie
     modlitwy, lecz stara się o to, aby było ono znane i wymawiane z wielką miłością
     przez ludzi na całym świecie. Aby tak było, człowiek taki mówi o Bogu, czyli
     ewangelizuje.
     • aniouek1 1) Potrzeba głoszenia Dobrej Nowiny 23.01.06, 23:41
      „Wierzący powinien świadczyć o imieniu Pańskim, odważnie wyznając swoją wiarę
      (Por. Mt 10, 32; 1 Tm 6, 12). Przepowiadanie i katecheza powinny być
      przeniknięte adoracją i szacunkiem dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa.”
      (KKK 2145)

      Dla kogo Bóg jest wszystkim, ten zrobi bardzo wiele, aby również inni poznali
      Jego imię, aby odkryli Boga zbawiającego człowieka. Osoba rozmiłowana w Panu
      będzie głosić innym Jego imię i Jego naukę. Przekazywanie Ewangelii jest -
      podobnie jak modlitwa - właściwym sposobem używania imienia Bożego.

      Głoszenie Ewangelii oraz modlitwa to dwa bardzo skuteczne środki prowadzące do
      odnowienia świata w miłości. Dzięki przekazywaniu słowa Bożego inni ludzie mogą
      poznać Ojca Niebieskiego i Jego Jedynego Syna - Jezusa Chrystusa. Zetknięcie
      się z głoszoną Ewangelią stanowi dla człowieka niezwykłą szansę: pozwala mu
      poznać i pokochać Chrystusa oraz osiągnąć zbawienie. Głoszenie słowa Bożego
      rozbudza również nadzieję na przyszłe spotkanie z Panem. Ewangelia nie tylko
      umożliwia człowiekowi poznanie Boga, lecz również wskazuje mu drogę
      postępowania oraz wyzwolenia się z niewoli zła. Dzięki przekazywaniu Ewangelii
      świat przekształca się w Królestwo Boże, w którym miłość zespoli wszystkich
      z Bogiem i między sobą.
     • aniouek1 2) Głoszenie Ewangelii życiem i słowem 23.01.06, 23:42
      Niektóre osoby z zazdrością patrzą na misjonarzy, na gorliwych kapłanów, same
      zaś nie robią nic, aby w ich środowisku lepiej znano Chrystusa. Wielu
      chrześcijan nie poczuwa się do obowiązku głoszenia Ewangelii i zostawiają tę
      sprawę wyłącznie kapłanom. Tymczasem obowiązek ten spoczywa na każdym
      przynależącym do Kościoła. Każdy powinien głosić Ewangelię nie tylko słowem,
      lecz również - swoim życiem. Ma ją głosić w rodzinie i w każdym innym
      środowisku, w którym się znajduje. Niestety, ulegając różnym wadom,
      chrześcijanin może uchylać się od tego obowiązku lub staje się głosicielem,
      który nie ukazuje swoim życiem tego, co głosi słowem. Rozważmy bliżej ten
      problem.
      • aniouek1 a) Zaniedbywanie przekazywania Ewangelii swoim... 23.01.06, 23:43
       życiem

       Przekazywanie Ewangelii dokonuje się nie tylko słowem, lecz również -
       przykładem. Postawą szacunku i miłości objawia się innym prawdziwe oblicze Boga-
       Miłości. Poświęcenie się, bezinteresowność, oddanie się drugiemu człowiekowi na
       służbę, prawość, dobroć - wszystko to już w jakiś sposób ukazuje światu Boga
       dobrego i życzliwego. Chrześcijanin kształtujący swoje życie według nauki i
       przykładu Chrystusa nawet bez słów ukazuje, jak należy postępować, aby osiągnąć
       zbawienie wieczne. Od człowieka życzliwego łatwiej też przyjmuje się wymagania
       nauki Chrystusa niż od osoby lekceważącej albo nie wykazującej większego
       zainteresowania ewangelizowanym człowiekiem.

       Wszystkie wady i grzechy mogą stanowić przeszkodę w głoszeniu Ewangelii życiem.
       Otoczenie często gorszy się z powodu obłudy chrześcijan, ich chciwości,
       obojętności na los bliźnich itp. Szczególnie rażą wady tych, którzy słownie
       przekazują innym naukę Bożą, lecz nią nie żyją: głoszą bowiem to, czego sami
       nie czynią. Ludzie tacy podobni są do faryzeuszy, o których Chrystus
       powiedział: "Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków
       ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią" (Mt 23,3).
      • aniouek1 b) Zaniedbywanie głoszenia Ewangelii w swojej... 23.01.06, 23:45
       rodzinie

       Głoszenie Ewangelii powinno dokonywać się przede wszystkim w rodzinie
       chrześcijańskiej. Rodzice odpowiedzialni są za kształtowanie wiary swoich
       dzieci. Zaniedbanie tego obowiązku następuje zazwyczaj wskutek braku głębokiej
       wiary samych rodziców. Jeśli sami nie są przekonani do religii, jeśli Bóg jest
       dla nich pustym słowem, nie będą wprowadzać swoich dzieci w przyjaźń z
       Chrystusem, bo nie potrafią tego uczynić. Tacy rodzice nigdy. Tak postępują
       rodzice, którzy nigdy nie odkryli wartości przyjaźni z Chrystusem.

       Pod pozorem tolerancji i szanowania ludzkiej wolności niektórzy rodzice nie
       wychowują swoich dzieci w duchu religijnym. Jednak ta pozorna tolerancja i
       szacunek to w gruncie rzeczy brak wiary w Boga, w życie wieczne, w potrzebę
       łaski do zbawienia itp.

       Czasami do areligijnego wychowywania swoich dzieci przyczynia się pycha
       rodziców wzbudzająca przekonanie, że posługują się "współczesnymi" metodami
       wychowawczymi, które nie dopuszczają możliwości rozwijania wiary i miłości do
       Boga. Niektórzy zarozumiali rodzice, przekonani o swojej "postępowości",
       okradają dzieci z największej wartości, jaką jest przyjaźń z Chrystusem, Dawcą
       zbawienia wiecznego.

       Niszczą wiarę swoich dzieci także ci rodzice, których opanowała chciwość. Nie
       mają bowiem czasu na kontakt z Bogiem ani na rozmowy religijne ze swoimi
       dziećmi, bo są ustawicznie zajęci powiększaniem swojego majątku. Pracują nieraz
       od rana do nocy we wszystkie dni tygodnia, włącznie z niedzielą. Przez to nie
       znajdują czasu na pouczanie dzieci o Bogu, na ukazywanie Go im przez swój
       przykład wiary i prawdziwej miłości. Często swoje sumienie - wyrzucające im
       zaniedbywanie wychowywania religijnego dzieci – uspokajają tym, że nie
       przeszkadzają dzieciom uczestniczyć w katechizacji, np. w szkole. Swoje
       potomstwo uczą jednak tylko jednego dobrze: jak gromadzić pieniądze. Rodzice
       tacy – swoją obojętnością na sprawy Boże, swoim przykładem – deprawują dzieci
       i niszczą w nich to słowo Boże, które dotarło do nich poprzez katechetów
       i kapłanów lub innych ewangelizatorów.

       Konsumpcyjny styl życia rodziców - będący najczęściej rezultatem kierowania się
       chciwością oraz dążenia do zaznawania samych tylko przyjemności różnego typu,
       np. rozrywek, licznych podróży, zabaw, erotyzmu i wygód - kształtuje w ich
       dzieciach postawę egoizmu i nastawienie na branie. Takie zaś nastawienie na
       używanie i korzystanie może zrodzić niechęć do Ewangelii, która wymaga służby
       i poświęcania się. Wychowane w klimacie używania dzieci z łatwością mogą
       zaprzestać wszelkich praktyk religijnych, gdy te wymagać będą jakiegoś wysiłku.

       Zaniedbanie przez rodziców głoszenia Ewangelii słowem i przykładem może
       doprowadzić ich dzieci do obojętności religijnej lub nawet do ateizmu.
      • aniouek1 c) Zaniedbywanie głoszenia Ewangelii poza 23.01.06, 23:46
       środowiskiem rodzinnym

       Każdy chrześcijanin ma obowiązek głoszenia słowa Bożego nie tylko w swojej
       rodzinie, ale i w każdym innym środowisku, w którym się znajduje, np. przez
       rozmowy religijne. Zobowiązanie to wypływa z faktu, że słowo Boże jest cennym
       darem dla każdego człowieka, dlatego powinno do niego dotrzeć. Ono pomaga
       przekształcać własne życie, świat, przede wszystkim zaś ukazuje drogę do nieba.
       Jednak zagrożony przez egoistyczne zniewolenia chrześcijanin może uchylać się
       od obowiązku przekazywania słowa Bożego.

       Wielu wierzących wstydzi się mówienia o Bogu, poruszania spraw dotyczących
       wiary, rozmów religijnych. Nieraz chrześcijanie milczą zamiast ewangelizować.
       Różne są powody zaniedbywania przekazywania Dobrej Nowiny i bronienia religii.

       Część wierzących nie ujawnia swoich przekonań religijnych z powodu lęku przed
       ośmieszeniem. Obawiają się, żeby nie nazwano ich "pobożnymi" lub "zacofanymi".
       Ambicja nie zezwala człowiekowi na narażenie się na podobne zarzuty, dlatego
       milczy tam, gdzie powinien wyznać swoją wiarę.

       Są ludzie, którzy nigdy nie przyznają się do swojej wiary pod pretekstom
       wielkiej tolerancji dla cudzych poglądów. Według tych ludzi już samo przyznanie
       się do Chrystusa byłoby narzucaniem innym swoich poglądów. Jeszcze inni z
       powodu próżności zaniedbują głoszenia Ewangelii, gdyż chcą uchodzić za
       osoby "inteligentne i postępowe", które odcinają się od wszelkiej "ciemnoty".

       Niektórzy ludzie nie przyznają się do nauki Chrystusa, gdyż obawiają się utraty
       dobrego stanowiska, które zajmują. U źródeł takiego zachowania może być
       chciwość. Np. ktoś nie ujawnia swoich przekonań religijnych, nie ewangelizuje,
       gdyż obawia się, że może być przesunięty na mniej płatne stanowisko.

       Inną przyczyną uchylania się od głoszenia Dobrej Nowiny może być brak odwagi,
       który sprawia, że ktoś nie broni atakowanej wiary, Chrystusa, Kościoła, chociaż
       powinien to uczynić.

       Czasami zwykłe lenistwo, zamiłowanie do wygody, do życia bez wysiłku staje się
       przyczyną zaniedbywania głoszenia Ewangelii. I tak np. ktoś nie broni wiary ani
       jej nie rozszerza, bo nie ma ochoty na pogłębianie znajomości swojej religii, a
       czuje, że byłoby to konieczne, gdyby zajął się poważnie ewangelizacją. Człowiek
       taki zdaje sobie sprawę, że gdyby zaczął głosić Słowo Boże innym, musiałby
       poświęcić część swego czasu na szukanie argumentów dla obrony religii przed
       atakami, na zastanowienie się, na dokształcanie się, na czytanie książek,
       słuchanie religijnych wykładów lub audycji radiowych, telewizyjnych itp.

       Nieraz człowiek wierzący woli nie przyznawać się do swoich przekonań
       religijnych, bo obawia się, że będzie obserwowany przez otoczenie i może ktoś
       zarzucić mu brak konsekwencji w wierze, rozdźwięk między przekonaniami a życiem
       itp.

       Pewną formą ucieczki od prawdziwego głoszenia Ewangelii jest też prowadzenie
       rozmów pozornie religijnych. Często bowiem mówi się o zewnętrznych przejawach
       życia kościelnego, o uroczystościach kościelnych, o znajomych księżach, o tym,
       kto odprawiał Mszę św. w niedzielę, jak śpiewał, gdzie papież udał się w podróż
       itp. W tych rozmowach nie ma mowy o Bogu, nie ma nic, co mogłoby otoczenie
       zapalić do Chrystusa, wzbudzić miłość do Niego, pogłębić wiarę.
     • aniouek1 3) Niewłaściwe postawy głosicieli słowa Bożego 23.01.06, 23:47
      Oprócz samego zaniedbywania głoszenia Ewangelii istnieje wiele form
      niewłaściwego jej przekazywania. Egoistyczne skłonności mogą zakłócać
      prawidłowe głoszenie słowa Bożego u tych, którzy zdecydowali się na
      przekazywanie jej innym. Przecenianie swojej osoby łączy się z wysuwaniem
      siebie na pierwszy plan w czasie głoszenia słowa Bożego, z niedocenianiem roli
      łaski, modlitwy i ofiary, a także z brakiem uznania wartości innych ludzi, co
      również wywiera niekorzystny wpływ na głoszenie słowa Bożego. Niewłaściwe
      widzenie siebie i innych ludzi rodzi nieraz fanatyzm, brak tolerancji
      i szacunku do innych, lekceważenie elementów dobra i prawdy, rozsianych
      w sercach ludzkich, niedocenianie pracy innych głosicieli Ewangelii, postawę
      zamknięcia się na słowo Boże lub też głoszenie go z niewłaściwą intencją.
      Rozważmy dokładniej niewłaściwe postawy głosicieli słowa Bożego, które mogą
      przyczyniać się do zmniejszenia skuteczności ewangelizowania.
      • aniouek1 a) Eksponowanie siebie 23.01.06, 23:48
       Człowiek głoszący Bożą prawdę powinien pamiętać przede wszystkim o tym, że jest
       sługą Chrystusa, że ma mówić w Jego imię i głosić to, co sam Zbawiciel pragnie
       przekazać ludziom dla ich zbawienia. Głosiciel słowa Bożego powinien więc
       zapomnieć o sobie, a pamiętać o Chrystusie, o Bogu. Tymczasem w praktyce może
       być odwrotnie: głosiciel słowa Bożego może zapomnieć o Bogu, a pamiętać
       wyłącznie o sobie: może zamiast Boga siebie słuchać i siebie głosić. Na to
       niebezpieczeństwo narażeni są wszyscy, którzy oddają się apostolstwu, a nie
       kierują się wyłącznie miłością do Boga i do ludzi. "Człowiek jest uczyniony ze
       wspomnień, a najdobitniej odzywają się wspomnienia o własnym ja." (M. Valtorta.
       Poemat Boga-Człowieka, Księga trzecia, 29, Katowice 1997, wyd. Vox Domini).
       Oddany Bogu apostoł ma więc zapomnieć o sobie, kiedy głosi Chrystusa, a wtedy
       jego ewangelizacja przyniesie wiele owoców.

       Różne wady skłaniają do zapominania, że głoszenie Ewangelii ma być formą
       okazywania miłości bliźnim, że ma być traktowane jako obdarowywanie innych
       cennymi skarbami, mogącymi przyczynić się do odnowy człowieka i do jego
       wiecznego zbawienia.

       Kiedy człowiek pozwala się ogarnąć pysze, może nawet w czasie samego głoszenia
       słowa Bożego przykuwać całą uwagę do samego siebie, zamiast do Boga. Może
       zapomnieć, że jest tylko sługą Chrystusa, który ma pokornie przekazywać nie
       swoją, lecz Jego prawdę. Pyszny człowiek nie chce być niczyim sługą, dlatego
       czasami zapomina o tym, że powinien przekazywać nie swoją, lecz Chrystusową
       naukę. Zarozumiała osoba wyżej od Bożej nauki ceni swoją wiedzę i ją głosi
       zamiast Ewangelii.

       Pyszna osoba nie chce być też sługą swoich słuchaczy, dlatego głoszenie słowa
       Bożego traktuje nieraz nie jako posługę pomagającą w dojściu do głębokiej
       przyjaźni z Chrystusem, do zbawienia, do właściwego ułożenia swego życia, lecz
       jako okazję do zdobycia popularności, do zapanowania nad słuchaczami lub do
       narzucenia im swojego zdania. Pycha prowadzi nieraz do zapomnienia, że
       głoszenie Ewangelii ma być pełnym miłości odnawianiem człowieka w jego
       nastawieniu do Boga i do bliźniego.

       Pełen próżności głosiciel Ewangelii może wykorzystywać przekazywanie słowa
       Bożego do zdobycia rozgłosu, swojej popularności. Pragnienie zwrócenia na
       siebie uwagi może skłonić do przeceniania formy i stylu mówienia. Głoszący
       Ewangelię posługuje się wtedy błyskotliwym stylem, aby zaszokować słuchaczy i
       wzbudzić podziw dla swych oratorskich zdolności.

       Poniesiony ambicją i pychą człowiek nie zdobędzie się na postawę, którą miał
       św. Paweł, kiedy przemawiał w Koryncie: "Tak i ja przyszedłszy do was, bracia,
       nie przybyłem, by błyszcząc słowem i mądrością dawać wam świadectwo Boże.
       Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa
       Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i
       z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z
       uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy,
       aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej lecz na mocy Bożej" (1
       Kor 2,1-5).

       Człowiek nastawiony wobec siebie bezkrytycznie może też łatwo dojść do
       przekonania, że spełnia swoim życiem to, co głosi, chociaż w rzeczywistości tak
       nie jest. Pycha, pogarda wobec słuchaczy może też skłonić głosiciela słowa
       Bożego do poniżania ich. Wykazywanie innym ludziom, jakim są "bagnem moralnym",
       może wynikać nieraz nie z troski o zbawienie człowieka, lecz z potrzeby
       karmienia swojej pychy, która chętnie zestawia rzekomą własną wielkość
       człowieka z różnymi "podłościami" innych ludzi. Wykazując ludziom ich błędy,
       pyszny człowiek nie mówi tego z troski o nich, z miłości do nich, lecz dlatego
       że daje mu to odczuć własną wielkość, która jakby powiększa się przez
       zestawienie z "małością i nędzą" innych. Zarozumiały człowiek zapomina, że
       głoszone przez niego słowo w równej mierze odnosi się do niego, jak i do
       słuchaczy.

       Ogarnięty pychą człowiek głosi nieraz Ewangelię i nawraca innych nie po to, by
       doprowadzić ich do Chrystusa i ułatwić im zbawienie, lecz czyni to w tym celu,
       aby liczba wyznawców jego religii była jak największa i aby w ten sposób można
       było się szczycić przed światem jej potęgą. Może to być pewną formą pragnienia
       tryumfowania nad innymi i zapomnieniem o prawdziwym celu autentycznej
       ewangelizacji, którym jest zdobywanie serc dla Chrystusa, pozyskiwanie nowych
       przyjaciół dla Niego.
      • aniouek1 b)Zaniedbywanie przygotowania się do Ewangelizacji 23.01.06, 23:50
       Zrodzona przez pychę pewność siebie sprawia nieraz, że człowiek nie widzi
       potrzeby dobrego przygotowywania się do przekazywania słowa Bożego. Wydaje mu
       się, że umie dobrze i ciekawie mówić, jest przekonany o swoim gruntownym
       wykształceniu teologicznym. Z tego też powodu nie pogłębia już swojej wiedzy
       religijnej przez lekturę, rozważanie, modlitwę.
      • aniouek1 c) Lekceważenie łaski, modlitwy, ofiary 23.01.06, 23:50
       Pycha prowadzi nie tylko do lekceważenia gruntownego studiowania słowa Bożego,
       które ma być przekazane innym. Jej następstwem może też być zaniedbywanie
       modlitwy i ofiary - dwóch potężnych środków, które przyczyniają się do
       owocności ewangelizacji. Pyszny człowiek nie widzi potrzeby modlitwy, tak jak
       nie dostrzega konieczności ofiary ani łaski do tego, by usłyszane słowo Boże
       przynosiło obfite owoce. Nie zauważa tego, gdyż jest przekonany o swoich
       zdolnościach, o swojej wiedzy, o umiejętnościach oratorskich, o swoim talencie
       przekonywania innych itp. Pewny siebie człowiek zapomina, że bez łaski, bez
       modlitwy, bez ofiary - bazując tylko na swoich naturalnych uzdolnieniach -
       w nikim nie wzbudzi wiary. Pewność siebie sprawia, że głoszący słowo Boże
       człowiek nie prosi Boga o pomoc ani dla siebie, ani dla tych, którym głosi
       Ewangelię.
      • aniouek1 d) Niedostrzeganie dobra i prawdy u innych 23.01.06, 23:52
       Pycha rodzi pogardę i lekceważenie drugiego człowieka. Poczucie wyższości może
       doprowadzić do tego, że nie uznaje się żadnego dobra u innych. Przekonany
       o posiadaniu "całej" prawdy pyszny człowiek nie potrafi jej dostrzec w innych
       osobach. Pycha zamyka oczy na różne wartości tkwiące w odmiennych kulturach,
       narodowościach i wspólnotach religijnych. Poczucie wyższości i pogarda dla
       innych utrudnia niektórym przyjęcie nauki Soboru Watykańskiego II
       o "elementach" uświęcenia i prawdy znajdujących się poza obrębem Kościoła
       katolickiego (por. KK 8).

       Św. Paweł, pełen szacunku dla autentycznych wartości znajdujących się w różnych
       kulturach i religiach, wygłaszając swoje przemówienie na Areopagu, uznał, że
       ci, do których się zwraca, czcili już w jakiś sposób "Nieznanego Boga", który
       niedaleko jest od każdego człowieka, bo "w Nim żyjemy, poruszamy się i
       jesteśmy" (por. Dz 17,23-28).

       Łączące się z pychą i poczuciem wyższości przekonanie o wyłącznym posiadaniu
       całej prawdy rodzi zaślepienie na powszechnie występujące elementy dobra i
       prawdy pochodzące od Tego, który oświeca każdego człowieka przychodzącego na
       ten świat (por. J 1,9; KK 16).

       Kiedy pyszna osoba głosi słowo Boże, ma wrażenie, że zwraca się do ludzi, w
       których nie ma żadnej wiedzy, a może nawet - żadnego dobra ani działania łaski.
       Poczucie wyższości doprowadza zarozumiałe osoby do przekonania, że są jedynymi
       narzędziami w rękach Bożych, że Pan Stworzenia nie ma innego sposobu dotarcia
       do człowieka, jak tylko za ich pośrednictwem.

       Pyszny głosiciel Ewangelii nie potrafi dostrzec w drugim człowieku może słabego
       jeszcze, lecz autentycznego płomyka wiary, miłości ani wysiłków zmierzających
       do przemiany życia.
      • aniouek1 e) Niedocenianie apostolskiego trudu innych 23.01.06, 23:53
       Osoba pyszna zapomina, że jej rola polega na kontynuowaniu tego, co Pan
       zapoczątkował przez swoją łaskę, lub tego, co inni ludzie już dokonali przez
       głoszenie Dobrej Nowiny. Pełen pychy głosiciel Ewangelii nie uświadamia sobie
       nieraz, że najczęściej nie jest pierwszą osobą, która niesie Chrystusa drugiemu
       człowiekowi. Nie dostrzega, że inni już przed nim coś zapoczątkowali, np.
       rodzice, katecheci i kapłani, którzy przekazywali słowo Boże. Pycha utrudnia
       dostrzeżenie tego, co zrobili inni (por. 1 Kor 3,1-17).
      • aniouek1 f) Głoszenie słowa Bożego bez słuchania go 23.01.06, 23:53
       Pycha powoduje, że człowiek nieraz głosi słowo Boże innym, lecz sam go nie
       słucha. Przekonanie, że inni niewiele mogą nam przekazać, sprawia, że pyszna
       osoba dużo mówi, np. na kręgach biblijnych, w czasie dyskusji religijnych,
       innych zaś nie słucha lub nawet nie dopuszcza do głosu. Człowiek taki nie
       potrafi znaleźć równowagi między słuchaniem i mówieniem.

       Św. Paweł może być wzorem postępowania dla ludzi przekonanych o swej wielkiej
       wiedzy religijnej. Apostoł - mający wyjątkową znajomość Chrystusa i wyjątkową
       wiarę - widzi potrzebę ubogacenia i pokrzepienia siebie wiarą innych
       chrześcijan. Dlatego też pisze on do Rzymian: "Gorąco bowiem pragnę was
       zobaczyć, aby wam użyczyć nieco daru duchowego dla waszego umocnienia, to jest
       abyśmy się u was nawzajem pokrzepili wspólną wiarą - waszą i moją" (Rz 1,11).
      • aniouek1 g) Fanatyzm i brak szacunku dla ludzkiej wolności 23.01.06, 23:54
       Jeśli głoszenie Ewangelii połączy się z pełnym pychy pragnieniem rządzenia
       i podporządkowywania sobie innych, może doprowadzić do fanatyzmu nie mającego
       szacunku dla ludzkiej wolności.

       Chrystus wiele czasu poświęcił na głoszenie Ewangelii, wyjaśniał ją, tłumaczył,
       zbliżał słuchaczom. Wykazywał się przy tym niezwykłą gorliwością i miłością,
       gdyż wiedział, że przekazuje innym słowa Prawdy dla ich dobra. Nie lekceważył
       przekazywania słów Życia, lecz nigdy też nikogo nie zmuszał do przyjęcia
       ofiarowanego przez siebie daru. Nie używał więc przemocy ani gwałtu.
       Przeciwnie, szanował ludzką decyzję. Widząc np. jak wielu odchodziło od Niego,
       ponieważ podał bardzo trudną do przyjęcia naukę o Eucharystii, zapytał swoich
       uczniów: "Czyż i wy chcecie odejść?" (J 6,67).

       Człowiek pyszny i władczy nie szanuje ludzkiej wolności. Domaga się
       bezwzględnego przyjęcia przez słuchaczy tego, co mówi, wymaga od nich
       absolutnego podporządkowania się jemu. Człowiek taki nie potrafi poprzestać na
       wiernym przekazie Ewangelii, lecz usiłuje innych zmusić do jej przyjęcia.
       Pycha, przyjmująca formy bezwzględnego podporządkowywania sobie innych, nie zna
       szacunku dla ludzkiej wolności. Ten brak szacunku może w skrajnych przypadkach
       doprowadzić do nawracania ludzi siłą, do stosowania tortur itp.
      • aniouek1 h) Fragmentaryczne głoszenie Ewangelii 23.01.06, 23:55
       Różne wady głosiciela Ewangelii mogą doprowadzić do tego, że nie będzie on
       przekazywał całej jej treści. Różne mogą być powody takiego postępowania.

       Istnieją ludzie pragnący uchodzić za "postępowych" i "nowoczesnych". Za tym
       pragnieniem kryje się płynąca z pychy chęć imponowania i wzbudzenia uznania dla
       własnej osoby. Gdy ludzie o takiej mentalności głoszą Ewangelię, przeplatają ją
       swoimi lub cudzymi opiniami, które uchodzą za najmodniejsze w danym czasie.
       Głosząc słowo Boże pomijają to, co mogłoby narazić ich na zarzut
       szerzenia "teologii tradycyjnej" itp. Unikają zatem głoszenia tego, co - choć
       prawdziwe - rodzi sprzeciw, opór, co spotyka się z krytyką, np. potępianie
       rozwodów, zabijania nienarodzonych dzieci, eutanazji itp.

       Na pomijanie pewnych partii Ewangelii narażone są również te osoby, które
       zawsze chcą być przez wszystkich lubiane. Lęk przed urażeniem kogoś lub przed
       możliwością utracenia czyjejś sympatii może skłaniać do głoszenia tylko
       tego, "co łechce ucho", i do pomijania surowych wymagań nauki Chrystusa. Osoby
       o takiej mentalności pragną bardziej przypodobać się ludziom niż Bogu.

       Innym powodem omijania niektórych tematów z Ewangelii może być brak ładu
       moralnego w życiu człowieka głoszącego słowo Boże. I tak np. chciwa osoba może
       opuszczać fragmenty nauczania Chrystusa mówiące o potrzebie ubóstwa, a człowiek
       nieczysty - to, co odnosi się do szóstego przykazania.

       Może jednak być zupełnie przeciwnie. Chęć usprawiedliwiania siebie we własnych
       oczach może skłonić kogoś do częstego poruszania tych problemów moralnych,
       które najmniej przestrzega we własnym życiu. Tak np. chciwy człowiek może
       często poruszać problem ubóstwa, aby w ten sposób uspokoić swoje sumienie
       wyrzucające mu rozrzutny tryb życia i przywiązanie do bogactwa.

       Wzorem dla wszystkich głosicieli Ewangelii jest sam Chrystus. W swym nauczaniu
       przekazywał On zarówno prawdy radosne, mówiące o wielkiej miłości Boga do
       człowieka, jak też twardą naukę o konieczności ciągłego nawracania się i
       niesienia codziennego krzyża. Zbawiciel przekazywał Ewangelię z gorliwością,
       lecz także z wielkim szacunkiem dla słuchaczy. Jezus nigdy nie nauczał dla
       zyskania popularności lub dla jakiejś doczesnej korzyści. Przekazując swoją
       naukę, miał On na uwadze jedynie dobro słuchaczy, których chciał doprowadzić do
       życia wiecznego.
      • aniouek1 i) Głoszenie Ewangelii z niewłaściwą intencją 23.01.06, 23:56
       Wady człowieka mogą wpłynąć na porzucenie właściwego motywu głoszenia słowa
       Bożego, którym powinno być pragnienie przyczynienia się do wzrostu chwały Bożej
       i udzielenie ludziom pomocy w osiągnięciu zbawienia. I tak chciwy człowiek może
       ewangelizować dla zysku materialnego, a skłonna do gniewu osoba może
       wykorzystać głoszenie słowa Bożego do mszczenia się na ludziach, do których ma
       jakiś żal. Może np. ich piętnować publicznie, straszyć, próbować pogrążyć
       w rozpaczy i beznadziejnym poczuciu winy itp.
      • aniouek1 Modlitwa 23.01.06, 23:57
       Jezu Chryste, Ty głosiłeś Ewangelię, aby doprowadzić nas do zbawienia
       wiecznego. Spraw, byśmy poznanej nauki nie zatrzymywali nigdy dla siebie, lecz
       przekazywali ją innym, aby budziła wiarę w Ciebie, aby rozbudzała tęsknotę za
       Tobą i aby wskazywała bliźnim, jak mają kochać prawdziwą i bezinteresowną
       miłością. Amen.
     • aniouek1 1) Wymawianie imienia Bożego nadaremno 24.01.06, 00:02
      Imię Boże lub świętych wymawiane jest nadaremno, kiedy nie pragnie się przez to
      wypowiadanie osiągnąć żadnego dobra. "Zrozumcie sens słowa Bożego na
      Synaju: ‘na próżno’. To oznacza, że wymawia się Imię ‘Bóg’ nie zamieniając go
      w dobro. Wtedy jest grzechem. Nie jest [wymawiane] ‘na próżno’, gdy uderzenia
      waszego serca w każdej minucie dnia, wszystkie szlachetne czyny, potrzeba,
      pokusa i cierpienie sprowadzają wam na wargi dziecięce słowo miłości i
      mówicie: ‘Przyjdź, mój Boże!’ Wtedy, zaprawdę, nie grzeszycie wymawiając święte
      Imię Boże." (M. Valtorta. Poemat Boga-Człowieka, Księga druga 88, Katowice
      1997, wyd. Vox Domini).

      „Drugie przykazanie zabrania nadużywania imienia Bożego, to znaczy wszelkiego
      nieodpowiedniego używania imienia Boga, Jezusa Chrystusa, Najświętszej Maryi
      Panny i wszystkich świętych.” (KKK 2146) Tym nieodpowiednim posługiwaniem się
      imionami świętymi byłoby wymawianie ich bez szacunku i miłości, przyzywanie
      Boga do błahych spraw, bez pragnienia zmiany życia, bez pragnienia osiągnięcia
      jakiegoś dobra. Człowiek wypowiada też imię Boga nadaremno, gdy nie ma w sobie
      szczerego pragnienia zmienienia swojego życia. „Drugie przykazanie zabrania
      także magicznego używania imienia Bożego.” (KKK 2149)
      • aniouek1 Modlitwa 24.01.06, 00:04
       Naucz mnie, Chryste, mówić o Tobie, o Twoim Ojcu Niebieskim i o wszystkich
       świętych z wielkim szacunkiem i miłością, tak jak z wielką czcią mówi się
       o bliskich i ukochanych osobach. Niech się święci imię Twoje. Amen.
     • aniouek1 2) Niepotrzebne przysięganie 24.01.06, 00:05
      Nadużywa się imion świętych przez niepotrzebne przysięganie. „Jezus przypomniał
      drugie przykazanie w Kazaniu na Górze: "Słyszeliście... że powiedziano
      przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej
      przysięgi. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie... Niech wasza mowa
      będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi" (Mt 5,33-34.37;
      Por. Jk 5,12). Jezus uczy, że każda przysięga zawiera odniesienie do Boga i że
      obecność Boga oraz Jego prawdy powinna być czczona w każdym słowie.
      Powściągliwość w powoływaniu się na Boga w mowie jest znakiem wielkiego
      szacunku dla Jego obecności, zaświadczanej lub podważanej w każdym naszym
      stwierdzeniu.” (KKK 2153)

      „Powołując się na św. Pawła (Por. 2 Kor 1,23; Ga 1,20), tradycja Kościoła
      przejęła rozumienie słów Jezusa jako nie sprzeciwiających się przysiędze, jeśli
      składa się ją z ważnego i słusznego powodu (np. w sądzie). "Przysięga, to jest
      wezwanie imienia Bożego na świadka prawdy, może być składana tylko zgodnie z
      prawdą, rozwagą i sprawiedliwością" (KPK, kan. 1199, § 1). (KKK 2154)

      „Świętość imienia Bożego wymaga, by nie używać go do błahych spraw i nie
      składać przysięgi w sytuacjach, w których mogłoby to być interpretowane jako
      aprobowanie władzy, która by się tego niesłusznie domagała. Można odmówić
      złożenia przysięgi, jeżeli domaga się jej nielegalna władza świecka. Należy
      odmówić, gdy żąda się jej w celach przeciwnych godności osób lub komunii
      Kościoła.” (KKK 2155)
     • aniouek1 3) Bluźnierstwo 24.01.06, 00:06
      „Drugie przykazanie zabrania wszelkiego nieodpowiedniego używania imienia Boga.
      Bluźnierstwo polega na używaniu w sposób obraźliwy imienia Boga, Jezusa
      Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i świętych.” (KKK 2162)

      „Bluźnierstwo sprzeciwia się bezpośrednio drugiemu przykazaniu. Polega ono na
      wypowiadaniu przeciw Bogu – wewnętrznie lub zewnętrznie – słów nienawiści,
      wyrzutów, wyzwań, na mówieniu źle o Bogu, na braku szacunku względem Niego
      w słowach, na nadużywaniu imienia Bożego. Św. Jakub piętnuje tych,
      którzy "bluźnią zaszczytnemu Imieniu (Jezusa), które wypowiedziano nad (nimi)"
      (Jk 2,7). Zakaz bluźnierstwa rozciąga się także na słowa przeciw Kościołowi
      Chrystusa, świętym lub rzeczom świętym. Bluźniercze jest również nadużywanie
      imienia Bożego w celu zatajenia zbrodniczych praktyk, zniewalania narodów,
      torturowania lub wydawania na śmierć. Nadużywanie imienia Bożego w celu
      popełnienia zbrodni powoduje odrzucanie religii. Bluźnierstwo sprzeciwia się
      szacunkowi należnemu Bogu i Jego świętemu imieniu. Ze swej natury jest grzechem
      ciężkim (por. KPK, kan. 1369). (KKK 2148)

      Często gniew przyczynia się do niewłaściwego posługiwania się imionami
      świętymi, np. gdy uniesiona złością osoba złorzeczy, miota bluźnierstwa.
      Nierzadko pycha staje się przyczyną kierowania bluźnierstw pod adresem Boga,
      Matki Najświętszej i świętych. Czasami pysznemu człowiekowi wydaje się, że może
      Stwórcy w czymś zaszkodzić lub zagrozić Mu, dlatego wyzywa Go, grozi Mu,
      znieważa Go słownie itp.
     • aniouek1 4) Przekleństwo 24.01.06, 00:07
      Przekleństwo, będące grzechem przeciwko drugiemu przykazaniu, polega na
      wypowiadaniu w gniewie i złości imion świętych. Przez przekleństwo rozumie się
      też złorzeczenie drugiemu człowiekowi, przeklinanie go, życzenie mu zła. Nieraz
      w gniewie ktoś prosi Boga o ukaranie osoby, na którą skierowane jest jego
      oburzenie. Każda forma używania imion świętych dla przeklinania jest grzesznym
      brakiem szacunku wobec Pana (por. KKK 2149)
     • aniouek1 5) Krzywoprzysięstwo 24.01.06, 00:09
      Kolejnym grzechem niewłaściwego używania imion świętych jest
      krzywoprzysięstwo. „Krzywoprzysięstwo wzywa Boga, by był świadkiem kłamstwa”
      (KKK 2151). „Drugie przykazanie zakazuje krzywoprzysięstwa. Przysięgać lub
      uroczyście przyrzekać oznacza wzywać Boga na świadka tego, co się twierdzi.
      Oznacza odwoływanie się do prawdomówności Bożej jako do rękojmi swojej własnej
      prawdomówności. Przysięga angażuje imię Pańskie. "Będziesz się bał Pana, Boga
      swego, będziesz Mu służył i na Jego imię będziesz przysięgał" (Pwt 6, 13).”
      (KKK 2150)
     • aniouek1 6) Wiarołomstwo 24.01.06, 00:10
      Wierność wymaga spełnienia danego słowa i obietnicy. To zobowiązanie jest tym
      większe, gdy ktoś obiecuje coś pod przysięgą albo bierze Boga na świadka, że
      dotrzyma przyrzeczenia. „Przyrzeczenia dawane innym w imię Boże angażują cześć,
      wierność, prawdomówność i autorytet Boga. Powinny one być dotrzymywane w duchu
      sprawiedliwości. Niewierność przyrzeczeniom jest nadużyciem imienia Bożego
      i w pewnym sensie czynieniem Boga kłamcą (Por. 1 J 1,10).” (KKK 2147)

      „Wiarołomcą jest ten, kto pod przysięgą składa obietnicę, której nie ma zamiaru
      dotrzymać, lub ten, kto złożywszy pod przysięgą obietnicę, nie dotrzymuje
      słowa. Wiarołomstwo jest poważnym brakiem szacunku względem Pana wszelkiego
      słowa. Zobowiązanie się pod przysięgą do dokonania złego czynu sprzeciwia się
      świętości imienia Bożego” (KKK 2152).
    • aniouek1 Podsumowanie 24.01.06, 00:13
     Drugie przykazanie przypomina nam o konieczności tak wielkiej miłości do Boga,
     żeby nawet Jego imię było otaczane wielką czcią. Właściwym sposobem
     posługiwania się imieniem Bożym jest modlitwa, czyli dialog z Panem. Wyrazem
     naszej miłości i przyjaźni z Bogiem ma też być szerzenie Jego imienia po całej
     ziemi. Mamy w każdym środowisku głosić Ewangelię. Modląc się i przekazując
     innym słowo Boże budujemy Królestwo Boże, przyczyniamy się do przekształcenia
     i odnowienia świata przez miłość do Boga i do bliźniego. Przez modlitwę i
     przekazywanie Ewangelii przyczyniamy się do wyzwolenia człowieka z niewoli zła
     i grzechu.

     Drugie przykazanie zabrania wypowiadania imion świętych nadaremno, przez
     wymawianie ich bez miłości i szacunku, bez pragnienia osiągnięcia jakiegoś
     dobra, bez chęci nawrócenia się. Zakazuje również bluźnierstwa, przekleństwa,
     krzywoprzysięstwa i wiarołomstwa.
   • aniouek1 III. "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił" 24.01.06, 00:15
    Trzecie przykazanie przypomina o obowiązku święcenia dni świętych, głównie
    niedzieli. Dzień ten ma być dniem szczególnego spotkania się z Chrystusem
    zmartwychwstałym, który jest realnie i prawdziwie obecny wśród nas w
    Najświętszym Sakramencie Eucharystii. Wierni są zatem zobowiązani do
    uczestniczenia we Mszy św. Mają też w tym dniu szczególnie pogłębiać swoją
    wiarę, nadzieję i miłość do Boga i do bliźnich. Niedziela ma być także dniem
    radości i wypoczynku w Panu, dla odzyskania sił, aby służyć przez cały tydzień
    Bogu i człowiekowi. Niedziela i dni świąteczne stwarzają okazję do pogłębiania
    więzów rodzinnych. Spotykanie się z Chrystusem zmartwychwstałem w Eucharystii
    powinno też pobudzać wiernych do okazywania miłosierdzia wszystkim biednym,
    opuszczonym i cierpiącym.
     • aniouek1 1. Potrzeba istnienia dni szczególnie ... 24.01.06, 00:18
      poświęconych Bogu

      Trzecie przykazanie Dekalogu przypomina nam, że jeden dzień tygodnia ma być
      w szczególny sposób poświęcony Bogu, naszemu Stwórcy i Zbawicielowi. „Istnieje
      porządek duchowy: praca jest święta; miłość – jeszcze świętsza; najświętszy
      jest Bóg. Pamiętaj zatem, aby przynajmniej jeden z siedmiu dni poświęcić
      naszemu dobremu i świętemu Ojcu, który nam dał życie i je utrzymuje. Dlaczego
      traktować Go gorzej niż ojca, niż dzieci, niż braci, niż małżonkę, niż własne
      ciało? Niech dzień Pana należy do Niego. O! co to za słodycz odnaleźć się po
      dniu pracy, wieczorem, w rodzinie pełnej ciepła! Jaka to słodycz odnaleźć się
      tam po długiej podróży! A dlaczego nie odnajdywać się po sześciu dniach pracy
      w domu Ojca? Dlaczego nie być jak syn, który powraca z sześciodniowej podróży
      i mówi: ”Oto przychodzę spędzić mój dzień odpoczynku z Tobą”?” (M. Valtorta,
      Poemat Boga-Człowieka, Księga druga 92, Katowice 1997, wyd. Vox Domini)

      Niedziela ma być dniem naszego szczególnego spotkania się z Panem, takiego,
      jakie przeżyli uczniowie idący do Emaus (por. Łk 24,32nn). Mamy spotkać w tym
      dniu Tego, który przeszedł ze śmierci do życia. (por. J 20,19-23).
     • aniouek1 2. Niedziela dniem Pańskim 24.01.06, 00:20
      Dla chrześcijan dniem poświęconym w sposób wyjątkowy Bogu jest niedziela.
      Przypomina ona ważne wydarzenia zbawcze z przeszłości i zapowiada przyszłą
      pełnię zbawienia. Jest to więc dzień upamiętniający i zapowiadający.
      • aniouek1 a) Wspomnienie dzieła stworzenia 24.01.06, 00:22
       W niedzielę przypominamy sobie w szczególny sposób naszego Ojca-Stwórcę, dzięki
       któremu istnieje otaczający nas świat, my i wszystko. To dzień upamiętniający
       dzieło stworzenia. Mamy więc świętować niedzielę, aby "w sposób zewnętrzny
       oddawać cześć Bogu dla upamiętnienia tego wielkiego, najpowszechniejszego
       dobrodziejstwa, jakim jest dzieło stworzenia świata" (Św. Tomasz z Akwinu,
       S. Th., II-II, 122, 4; por. KKK 2176).
      • aniouek1 b) Pamiątka zmartwychwstania Chrystusa 24.01.06, 00:22
       Niedziela jest też pamiątką zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Zastąpiła ona
       pogański dzień słońca. Dla wierzących bowiem Chrystus jest prawdziwym Słońcem,
       które wzeszło, aby nie zachodzić i „zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci
       mieszkają» (por. Łk 1,78-79). Zajaśniało zaś szczególnym blaskiem w poranek
       Wielkanocny. Niedziela, świętowana przez chrześcijan w pogańskim dniu słońca,
       stała się upamiętnieniem tego wyjątkowego Wschodu niezwykłego Słońca. Św.
       Justyn pisze: „Nasze zgromadzenia dlatego odbywają się w dniu słońca, ponieważ
       jest to pierwszy dzień, w którym Bóg z ciemności wyprowadził materię i stworzył
       świat, a Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, w tym dniu zmartwychwstał (Św. Justyn,
       Apologiae, 1, 67; por. KKK 2174).

       Niedziela zastępuje starotestamentalny dzień szabatu. „Ci, którzy trwali
       w dawnym porządku, przeszli do nowej nadziei i nie zachowują już szabatu, ale
       święcą dzień Pański, dzień, w którym nasze życie zostało pobłogosławione przez
       Chrystusa i przez Jego śmierć” (Św. Ignacy Antiocheński, Epistula ad Magnesios,
       9, 1; KKK 2175)
      • aniouek1 c)Dzień zapowiadający przyjście Chrystusa w chwale 24.01.06, 00:23
       Niedziela nie jest jednak powiązana tylko z przeszłą historią zbawienia, lecz
       ma ścisły związek także z przyszłym zbawieniem. Dzień Pański, którym jest
       niedziela, zapowiada ostateczny „dzień Pański”, na który czekamy. Zapowiada ona
       Paruzję, ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa i odnowienie wszystkiego.
       Niedziela jest „dniem, w którym z uwielbieniem i wdzięcznością wspominamy
       pierwszy dzień istnienia świata, a zarazem zapowiedzią «dnia ostatniego»,
       oczekiwanego z żywą nadzieją, w którym Chrystus przyjdzie w chwale (por. Dz
       1,11; 1 Tes 4,13-17) i Bóg «uczyni wszystko nowe» (por. Ap 21,5). (Jan Paweł
       II, Dies Domini 1.)
     • aniouek1 3. Dzień daru Ducha Świętego 24.01.06, 00:25
      Papież Jan Paweł II nazywa niedzielę nie tylko „dniem Pańskim”, ale i „dniem
      daru Ducha Świętego” (por. Jan Paweł II, Dies Domini 28). “Ukazując się
      Apostołom wieczorem w dniu Paschy, Jezus tchnął na nich i
      powiedział: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im
      odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane» (J 20,22-23). To tchnienie
      Ducha Świętego było wielkim darem, jaki Zmartwychwstały ofiarował swoim uczniom
      w wieczór niedzieli paschalnej” (Jan Paweł II, Dies Domini 28).

      „Również w niedzielę, pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu, Duch zstąpił z
      mocą — niczym «uderzenie gwałtownego wichru» i w postaci «języków ognia» (por.
      Dz 2,2-3) — na Apostołów zgromadzonych razem z Maryją”. (Jan Paweł II, Dies
      Domini 28)

      «Pascha tygodnia» staje się więc w pewien sposób «Pięćdziesiątnicą tygodnia»,
      w której chrześcijanie wciąż na nowo przeżywają radosne spotkanie Apostołów ze
      Zmartwychwstałym, a On ożywia ich tchnieniem swego Ducha.” (Jan Paweł II, Dies
      Domini 28)
     • aniouek1 4. Święta nakazane 24.01.06, 00:28
      Niedziela nie jest jedynym dniem, który powinien być świętowany zgodnie
      z trzecim przykazaniem Bożym. Kodeks Prawa Kanonicznego i Katechizm poucza
      o innych jeszcze świętach. "Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana
      naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz
      Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej
      Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów
      Piotra i Pawła oraz Wszystkich Świętych" (KPK, kan. 1246, § 1; KKK 2177)
    • aniouek1 B. Obowiązek świętowania niedzieli i dni... 24.01.06, 00:31
     świątecznych przez udział w Eucharystii

     Ze względu na wyjątkowe znaczenie Eucharystii dla chrześcijanina, całego
     Kościoła i świata, wierni są zobowiązani do brania udziału we Mszy św. w dni
     nakazane. Rozważmy szczegółowo niektóre formy dobra, jakie powstaje
     z eucharystycznego spotkania z Chrystusem i z Kościołem.
     • aniouek1 1. Dobro rodzące się z udziału w Eucharystii 24.01.06, 00:35
      Eucharystia to spotkanie i zjednoczenie się – głównie dzięki Komunii św. –
      z Chrystusem zmartwychwstałym, to udział w Jego zbawczej ofierze, to zetknięcie
      się z Jego ożywiającym słowem. Eucharystia jest także spotkaniem się ze
      wspólnotą Kościoła, która modli się, wyraża Bogu swe dziękczynienie,
      uwielbienie i skruchę.

      To spotkanie ze Zbawicielem i Jego Kościołem przynosi wielkie dobro każdemu
      wiernemu, całemu Kościołowi, światu, ludziom oddalonym od Boga i duszom
      w czyśćcu. Przez żywy udział we Mszy św. uczniowie Chrystusa przygotowują się
      też do zadań, jakie czekają ich w ciągu całego tygodnia. Rozważmy dokładniej te
      zagadnienia.
      • aniouek1 a) Spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym 24.01.06, 00:36
       Dzięki Eucharystii możemy jak apostołowie spotkać się z żywym zmartwychwstałym
       Zbawicielem. „Właśnie bowiem podczas niedzielnej Mszy św. chrześcijanie
       szczególnie mocno przeżywają to, czego doświadczyli Apostołowie wieczorem
       w dniu Paschy, gdy Zmartwychwstały objawił się im wszystkim, zgromadzonym
       w jednym miejscu (por. J 20,19).” (Jan Paweł II, Dies Domini 33).

       W Eucharystii spotykamy się z Panem, który dzięki swemu zmartwychwstaniu jest
       prawdziwie obecny z nami aż do skończenia świata. „«Ja jestem z wami przez
       wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28,20). Te słowa Chrystusowej
       obietnicy nadal rozbrzmiewają w Kościele, to ona stanowi sekret jego żywotności
       i źródło jego nadziei. Jeżeli niedziela jest dniem zmartwychwstania, to nie
       tylko jako pamiątka wydarzenia z przeszłości, ale jako świętowanie żywej
       obecności Zmartwychwstałego pośród wierzących.” (Jan Paweł II, Dies Domini 31)

       Chociaż spotkanie ze Zbawicielem, w czasie Mszy św., jest prawdziwe, to jednak
       Go nie widzimy i często nie przeżywamy mocno emocjonalnie tego spotkania.
       Zmartwychwstałego Chrystusa można jednak dostrzec oczyma wiary. Każda Msza św.
       jest wezwaniem do ożywienia naszej wiary w obecność Pana pośród nas. „Stając
       przed Nim w niedzielnym zgromadzeniu, wierni słyszą wezwanie skierowane niegdyś
       do apostoła Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę
       i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» (J
       20,27)”. (Jan Paweł II, Dies Domini 29)

       W zgromadzeniu Eucharystycznym każdy wierny jak Tomasz może stanąć przed
       zmartwychwstałym Chrystusem. Co więcej, może Go przyjąć w Komunii św. do
       swojego serca i zjednoczyć się z Nim. Może Go „dotknąć” jak Tomasz Apostoł
       i wraz z nim wyznać swoją wiarę. Uczestniczący we Mszy św. wierny,
       przyjmując „słowo i spożywając Ciało Pańskie, patrzy jakby w oczy samemu
       zmartwychwstałemu Jezusowi, obecnemu w «świętych znakach», i razem z apostołem
       Tomaszem wyznaje: «Pan mój i Bóg mój!» (J 20,28)” (Jan Paweł II, Dies Domini 29)

       Spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem dokonuje się we wspólnocie
       Kościoła zgromadzonego na sprawowanie Eucharystii. Wspólnota ta dzieli radość
       Maryi, dla której zmartwychwstanie Jej Syna było końcem udręki Wielkiego Piątku
       i Wielkiej Soboty. Wierni razem z Maryją „przeżywają radość zmartwychwstania,
       wyrażając własne uczucia słowami hymnu Magnificat, opiewającego niewyczerpany
       dar Bożego miłosierdzia, które trwa mimo niepowstrzymanego upływu czasu: «a
       swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go
       boją» (Łk 1,50). (Jan Paweł II, Dies Domini 86)
      • aniouek1 b) Udział w zbawczej ofierze Chrystusa 24.01.06, 00:37
       Każda Msza św. jest wyjątkowym wydarzeniem w naszym życiu i w życiu świata.
       Dzięki niej Chrystus zmartwychwstały jest prawdziwie, realnie i w sposób trwały
       obecny pośród nas i w nas. Równocześnie stają się obecne zbawcze wydarzenia z
       przeszłości, szczególnie ofiara Jezusa Chrystusa.

       W Eucharystii najdoskonalej wyraża się i jest celebrowana tajemnica „kenosis,
       czyli ogołocenia, przez które Chrystus «uniżył samego siebie, stawszy się
       posłusznym aż do śmierci — i to śmierci krzyżowej» (Flp 2,8).” (Jan Paweł II,
       Dies Domini 43)

       Dzięki Eucharystii mamy udział w zbawczej ofierze Jezusa Chrystusa, która
       w prawdziwy sposób uobecnia się w każdym czasie istnienia Kościoła. „Msza św.
       bowiem jest żywym przedstawieniem ofiary Krzyża. Pod postaciami chleba i wina,
       nad którymi została wypowiedziana prośba o wylanie Ducha Świętego, działającego
       w sposób szczególnie skuteczny w słowach konsekracji, Chrystus składa samego
       siebie jako ofiarę Ojcu w tym samym akcie, w jakim ofiarował się na krzyżu.”
       (Jan Paweł II, Dies Domini 43)

       Obecne ofiarowanie się Chrystusa dokonuje się w sposób bezkrwawy. Tę tradycyjną
       naukę Kościoła przypomina Jan Paweł II. «W tej Boskiej ofierze, dokonującej się
       we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus,
       który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy» (Sobór Tryd.,
       Sesja XXII, Nauka o Najśw. Ofierze Mszy Świętej, II: DS 1743; por. Katechizm
       Kościoła Katolickiego, 1366). (Jan Paweł II, Dies Domini 43)

       Dzięki uczestnictwu we Mszy św. całe nasze życie, wszystko co czynimy, może
       nabrać nowej wartości, tzn. może stać się działaniem broniącym przed piekłem
       i przynoszącym zbawienie nie tylko nam, ale i innym ludziom. Dzieje się tak
       wtedy, kiedy przez łaskę uświęcającą trwamy w nadprzyrodzonej łączności ze
       Zbawicielem i przez dobrowolny akt wolnej woli pozwalamy Chrystusowi złączyć
       nasze życie z Jego zbawczą ofiarą. «W Eucharystii ofiara Chrystusa staje się
       także ofiarą członków Jego Ciała. Życie wiernych, składane przez nich
       uwielbienie, ich cierpienia, modlitwy i praca łączą się z życiem, uwielbieniem,
       cierpieniami, modlitwami i pracą Chrystusa i z Jego ostatecznym ofiarowaniem
       się oraz nabierają w ten sposób nowej wartości» (Katechizm Kościoła
       Katolickiego, 1368). Ten udział całej wspólnoty staje się szczególnie widoczny
       w zgromadzeniu niedzielnym, które pozwala złożyć na ołtarzu miniony tydzień
       wraz z całym jego ładunkiem ludzkich spraw.” (Jan Paweł II, Dies Domini 43)

       Udział w ofierze Chrystusa nie kończy się z momentem opuszczenia murów
       świątyni. Przeciwnie, składanie ofiary ma nadal trwać przez ciągłe spełnianie
       woli Bożej. „Kiedy po rozejściu się zgromadzenia uczeń Chrystusa powraca do
       swojego zwykłego środowiska, ma zadanie uczynić z całego swego życia dar,
       duchową ofiarę miłą Bogu” (por. Rz 12,1; Jan Paweł II, Dies Domini 45)
      • aniouek1 c) Umacnianie się Kościoła 24.01.06, 00:38
       W zgromadzeniu Eucharystycznym spotykamy się nie tylko z Chrystusem
       zmartwychwstałym, lecz również z Jego Kościołem, który ujawnia się i umacnia.

       W czasie każdej Mszy św. ujawnia się wspólnota Kościoła podobna do tej, jaka
       istniała na początku chrześcijaństwa. Jezus Chrystus oddał życie, «by
       rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno» (J 11,52). „Stały się one «jednym»
       w Chrystusie (por. Ga 3,28) dzięki darowi Ducha Świętego. Ta jedność staje się
       widoczna, gdy chrześcijanie gromadzą się we wspólnocie: uświadamiają sobie
       wówczas i świadczą wobec świata, że są ludem odkupionych, złożonym z «[ludzi]
       z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu» (Ap 5,9). W zgromadzeniu uczniów
       Chrystusa trwa obraz pierwszej chrześcijańskiej wspólnoty, który Łukasz
       przedstawił w Dziejach Apostolskich jako przykład dla nas, pisząc, że pierwsi
       ochrzczeni «trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba
       i w modlitwach» (2,42). (Jan Paweł II, Dies Domini 31)

       W Eucharystii ukazuje się i doznaje pogłębienia jedność w podwójnym wymiarze:
       zjednoczenie z Bogiem i zjednoczenie w braterskiej miłości z bliźnimi. (por.
       Jan Paweł II, Dies Domini 36)

       Eucharystia jest pokarmem umacniającym Kościół i więzy, które go zespalają.
       Sakrament ten tworzy najpełniejszą jedność Kościoła. „Eucharystia karmi i
       kształtuje Kościół: «Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy
       jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba» (1 Kor 10,17).
       Dzięki tej żywotnej więzi z Sakramentem Ciała i Krwi Pańskiej właśnie w
       Eucharystii można tę tajemnicę Kościoła najdoskonalej głosić, doświadczać i
       przeżywać (Por. Jan Paweł II, List apost. Vicesimus quintus annus (4 grudnia
       1988), 9: AAS 81 (1989), 905-906)” (Jan Paweł II, Dies Domini 32).

       Eucharystia scala też „kościoły domowe”, czyli rodziny. Dzieje się tak
       szczególnie wtedy, gdy rodzice wraz ze swoimi dziećmi przystępują wspólnie do
       Komunii św. Chrystus wówczas staje się fundamentem zespalającym
       rodziny, „kościoły domowe”, i dodaje im sił do dobrego wypełnienia swoich
       zadań. (Por. Jan Paweł II, Adhort. apost. Familiaris consortio 57. 61; Jan
       Paweł II, Dies Domini 36)
      • aniouek1 d) Wspólnotowa modlitwa Kościoła 24.01.06, 00:39
       Dzięki niedzielnej i świątecznej Eucharystii wierni, oddani różnym zajęciom
       w ciągu tygodnia, mogą się spotkać razem, aby wspólnie uwielbiać Boga, zanosić
       do Niego swoje prośby i prosić o przebaczenie grzechów.

       Szczególnie zaś spotykają się w tym celu, by wspólnie wyrazić Bogu swoją
       wdzięczność. „W świątecznej atmosferze, towarzyszącej zgromadzeniu całej
       wspólnoty w «dniu Pańskim», Eucharystia ukazuje się, w sposób bardziej
       wyrazisty niż w inne dni, jako wielkie «dziękczynienie», poprzez które Kościół
       pełen Ducha Świętego zwraca się do Ojca, jednocząc się z Chrystusem i stając
       się głosem całej ludzkości. To cotygodniowe zgromadzenie jest sposobnością, aby
       ogarnąć wdzięczną pamięcią wydarzenia ostatnich dni, odczytać je w Bożym
       świetle, dziękować Stwórcy za niezliczone dary, wielbiąc Go «przez Chrystusa,
       z Chrystusem i w Chrystusie, w jedności Ducha Świętego». Dzięki temu
       chrześcijańska wspólnota uświadamia sobie na nowo, że wszystko zostało
       stworzone przez Chrystusa (por. Kol 1,16; J 1,3), oraz że w Nim — który
       przyszedł jako sługa, aby przyjąć i odkupić nasze człowieczeństwo — wszystko
       zostało na nowo zjednoczone (por. Ef 1,10), aby stać się ofiarą złożoną Bogu
       Ojcu, z którego wszystko bierze początek i życie.” (Jan Paweł II, Dies Domini
       42).
      • aniouek1 e) Umocnienie duchowe wiernych 24.01.06, 00:40
       Zjednoczenie z Chrystusem – poprzez słowo i Komunię św. – i kontakt ze
       wspólnotą Kościoła umacnia duchowo każdego wiernego, cały Kościół.

       Spotkanie się wiernych na Mszy św. przyczynia się do umocnienia wiary, nadziei
       i miłości. Każdy bowiem potrzebuje umocnienia duchowego. Przekonanie, że nie
       jest się osamotnionym w swojej wierze, nadziei i miłości, stanowi duchowe
       wsparcie i umocnienie.

       „Uczestnictwo w niedzielę we wspólnej celebracji Eucharystii jest świadectwem
       przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła oraz wierności Chrystusowi
       i Kościołowi.” (KKK 2182). Głęboka wiara, nadzieja i miłość zgromadzonego
       Kościoła to świadectwo umacniające. Wierni umacniają się nawzajem „pod
       przewodnictwem Ducha Świętego”. (KKK 2182). Dzięki dawanemu świadectwu pogłębia
       się życie religijne wszystkich wiernych: ich wiara, nadzieja i miłość.
      • aniouek1 f) Pogłębienie wiary 24.01.06, 00:41
       Msza św. daje nam okazję do zetknięcia się ze słowem Bożym, docierającym do nas
       poprzez czytanie Pisma św. i homilię. Kto słucha uważnie słowa Bożego, kto
       pragnie według niego ciągle kształtować swoje życie, ten pogłębia swoją wiarę.

       Liturgia nie jest samym tylko spotkaniem się z nauką Chrystusa, lecz z Nim
       samym – zmartwychwstałym i nauczającym. „to On sam przemawia, gdyż jest obecny
       w swoim słowie, «gdy w Kościele czyta się Pismo Święte» (Sobór Wat. II, Konst.
       o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, 7; por. 33; Jan Paweł II, Dies
       Domini 39)
      • aniouek1 g) Umacnianie nadziei 24.01.06, 00:42
       Każda niedziela, a szczególnie żywy udział w zgromadzeniu Eucharystycznym, nie
       tylko pogłębia wiarę, lecz również umacnia naszą nadzieję. Niedziela bowiem,
       czyli dzień Pański, przypomina nam eschatologiczny „dzień Pański”, czyli dzień
       ostatecznego spotkania się z Chrystusem. Jan Paweł II zwraca uwagę na fakt, że
       w kolejne niedziele Kościół podąża „drogą wiodącą do ostatecznego «dnia
       Pańskiego», do niedzieli, która nigdy się nie skończy.” (Jan Paweł II, Dies
       Domini 37). Każda niedziela przypomina nam więc, że jako wspólnota Ludu Bożego
       jesteśmy w drodze, pielgrzymujemy do wiecznej ojczyzny (por. Jan Paweł II, Dies
       Domini 37).

       Przewodniczką w tym pielgrzymowaniu jest – jak to przypomina Jan Paweł II –
       Matka Najświętsza. „Maryja jest obecna w każdej niedzieli Kościoła, choć to
       w niczym nie umniejsza centralnej roli Chrystusa i Jego Ducha. Tej obecności
       domaga się sama tajemnica Chrystusa: czyż bowiem Ta, która jest Mater Domini
       i Mater Ecclesiae mogłaby nie być w szczególny sposób obecna w dniu, który jest
       zarazem dies Domini i dies Ecclesiae? (Jan Paweł II, Dies Domini 86) „Z
       niedzieli na niedzielę lud pielgrzymujący idzie śladami Maryi”. (Jan Paweł II,
       Dies Domini 86).

       Niedziela jest dniem zapowiadającym wieczność. „Św. Bazyli wyjaśnia, że
       niedziela jest znakiem tego naprawdę jedynego dnia, który nastąpi po obecnym
       czasie — dnia trwającego bez końca, nie znającego zmierzchu ani świtu,
       nieprzemijającej epoki, która nigdy się nie zestarzeje; niedziela jest
       nieustannym zwiastowaniem życia wiecznego, które podtrzymuje nadzieję
       chrześcijan i dodaje im sił w drodze” (Por. Św. Bazyli, De Spiritu Sancto, 27,
       66: SC 17, 484-485. Por. także Epistula Barnabae 15, 8-9: SC 172, 186-189; Św.
       Justyn, Dialogus cum Tryphone Iudaeo, 24. 138: PG 6,528.793; Orygenes, Hom.in
       psalmos, Psalm 118 (119), 1: PG 12,1588) (Jan Paweł II, Dies Domini 26)

       Chociaż żyjemy w doczesności, jednak nasze spojrzenie winno kierować się ku
       przyszłości. Eucharystia nam o tym przypomina, jak uczy Jan Paweł II: „Lud Boży
       kieruje spojrzenie wiary i nadziei ku przyszłości eschatologicznej, kiedy to
       Chrystus «przekaże królowanie Bogu i Ojcu (...), aby Bóg był wszystkim we
       wszystkich» (1 Kor 15,24.28)”. (Jan Paweł II, Dies Domini 42

       Eucharystia, będąca spotkaniem ze Zbawicielem, ożywia radość i nadzieję na
       ostateczne, wieczne przebywanie z Chrystusem Oblubieńcem. „Oczekiwanie
       przyjścia Chrystusa – pisze Jan Paweł II – jest co prawda wpisane w samą
       tajemnicę Kościoła (Por. Sobór Wat. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium,
       48-51) i ujawnia się w każdej liturgii eucharystycznej, jednakże dzień Pański
       jako szczególna pamiątka chwały zmartwychwstałego Pana głębiej wyraża także
       przyszłą chwałę Jego «powrotu», co czyni z niedzieli dzień, w którym Kościół,
       objawiając wyraźniej swój charakter «oblubieńczy», staje się w pewien sposób
       zapowiedzią eschatologicznej rzeczywistości niebieskiego Jeruzalem. Gromadząc
       swoich synów we wspólnocie eucharystycznej i kształtując w nich postawę
       oczekiwania na «Boskiego Oblubieńca», Kościół niejako «ćwiczy się w pragnieniu»
       («Haec est vita nostra, ut desiderando exerceamur»: Św. Augustyn, In prima
       Ioan. tract. 4, 6: SC 75, 232), zaznając przedsmaku tej radości, którą
       przyniesie mu nowe niebo i nowa ziemia, gdy miasto święte, nowe Jeruzalem
       zstąpi od Boga z nieba, «przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla
       swego męża» (Ap 21, 2)” (Jan Paweł II, Dies Domini 37)

       Uczta eucharystyczna zapowiada inną, ostateczną ucztę, o której mówi
       Apokalipsa. „Udział w «wieczerzy Pańskiej» jest bowiem zapowiedzią
       eschatologicznej uczty «Godów Baranka» (Ap 19,9). Sprawując pamiątkę Chrystusa,
       który zmartwychwstał i wstąpił do nieba, chrześcijańska wspólnota «pełna
       nadziei oczekuje przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa» (Mszał Rzymski,
       Embolizm po «Ojcze Nasz»wink. (Jan Paweł II, Dies Domini 38)

       Nadzieja ujawnia się między innymi w tęsknocie. Nadzieja chrześcijańska pobudza
       do tęsknoty za wiecznym spotkaniem z Chrystusem-Oblubieńcem. Duch Święty ożywia
       tę tęsknotę. „Duch Święty jest nieustannie obecny w każdym dniu Kościoła,
       przenika go swą mocą i obdarza hojnie darami, jednakże Kościół ze szczególną
       uwagą wsłuchuje się w Jego głos podczas zgromadzenia niedzielnego, gdy sprawuje
       cotygodniową Paschę, i wraz z Nim zwraca się do Chrystusa, oczekując z
       utęsknieniem Jego chwalebnego powrotu: «Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź!”»
       (Ap 22,17). (Jan Paweł II, Dies Domini 85)

       Tak więc niedziela jest „nie tylko dniem wiary, ale w takiej samej mierze dniem
       nadziei chrześcijańskiej.” (Jan Paweł II, Dies Domini 38)
      • aniouek1 h) Rozpalenie miłości 24.01.06, 00:42
       Pełny, świadomy i aktywny udział we Mszy św. pogłębia miłość do Boga i do
       bliźninich. Dzieje się tak dlatego, że w Eucharystii spotykamy się z Bogiem,
       który jest miłością. Ponadto przez modlitwę, wdzięczność, uwielbienie i
       składanie Mu siebie w ofierze wyrażamy naszą miłość do Niego. Każdy zaś wyraz
       miłości powoduje umocnienie jej.

       Eucharystia pogłębia też miłość braterską, gdyż skłania do okazywania bliźnim
       pomocy przez modlitwę, składanie za nich Bogu ofiary, a także przez zbiórkę
       pieniężną dla materialnego ich wsparcia.
      • aniouek1 i)Pomaganie oddalonym od Boga i duszom czyśćcowym 24.01.06, 00:43
       i) Pomaganie oddalonym od Boga i duszom czyśćcowym

       Udział we Mszy św. stanowi wielką pomoc dla tych wszystkich ludzi, których
       zbawienie jest zagrożone. Pomagamy im przez modlitwę powszechną, przez
       składanie najcenniejszej Ofiary Ojcu, którą jest Jezus Chrystus pod postaciami
       eucharystycznymi, przez rezygnację z własnej woli i układanie swego życia
       zgodnie w wolą Boga.

       Pomoc udzielana przez wspólnotę kościoła zebranego na Mszy św. obejmuje
       wszystkich potrzebujących całego świata, a równocześnie wykracza poza jego
       granice, udzielając pomocy kościołowi cierpiącemu, oczyszczającemu się
       w czyśćcu. Dzięki modlitwie i ofierze eucharystycznej wyzwalane są dusze
       z czyśćca.
      • aniouek1 j) Odnawianie całego stworzenia 24.01.06, 00:44
       Odnawianie wszystkiego ma źródło w Eucharystii. W niej obecny jest bowiem Ten,
       który ma moc wszystko uzdrowić, uleczyć i odnowić na zawsze. Dzięki Eucharystii
       może się odnowić życie ludzkie, rodzinne, społeczne. Chrystus odnawia nie na
       chwilę, lecz na wieczność. Zgromadzenie eucharystyczne to tylko nikła zapowiedź
       i obraz przyszłej wspólnoty zbawionych, zespolonej na wieki miłością. Dzięki
       eucharystii zapoczątkowuje się chwalebna przyszłość człowieka i Kościoła (por.
       Jan Paweł II, Dies Domini 39)

       Odradzanie się dobra, wszelka odnowa jest kontynuacją
       zmartwychwstania: „Istotnie, wszystko co nastąpi aż do końca świata, będzie
       jedynie rozszerzeniem i rozwinięciem tego, co dokonało się w dniu, gdy umęczone
       ciało Ukrzyżowanego zostało wskrzeszone mocą Ducha Świętego i samo stało się
       źródłem tego Ducha dla ludzkości. Chrześcijanin wie zatem, że nie musi
       oczekiwać innego czasu zbawienia, ponieważ świat — niezależnie od tego, jak
       długo będzie trwał — już teraz żyje w czasie ostatecznym. Uwielbiony Chrystus
       nieustannie podtrzymuje w istnieniu i prowadzi nie tylko Kościół, ale cały
       wszechświat. Pod działaniem tej żywotnej siły stworzenie, które «aż dotąd jęczy
       i wzdycha w bólach rodzenia» (Rz 8,22), zmierza do celu, jakim jest jego pełne
       odkupienie. Człowiek może mieć tylko mglistą świadomość tego procesu,
       chrześcijanie mają natomiast jego gwarancję i pewność, zaś świętowanie
       niedzieli jest istotnym świadectwem, jakie powinni dawać, aby ludzkie miary
       czasu miały zawsze oparcie w nadziei.” (Jan Paweł II, Dies Domini 75)

       Niedziela przypomina nam nie tylko o dziele stworzenia, ale też o nowym
       stworzeniu, czyli o odnowie wszystkiego, która została zapoczątkowana przez
       zmartwychwstanie Zbawiciela. „Chrystus, powstając z martwych jako «pierwszy
       spośród tych, co pomarli» (1 Kor 15,20), dał początek nowemu stworzeniu oraz
       zainicjował proces, który On sam doprowadzi do końca, gdy powróci w chwale
       i «przekaże królowanie Bogu i Ojcu (...), aby Bóg był wszystkim we wszystkich»
       (1 Kor 15,24.28)”. (Jan Paweł II, Dies Domini 8)
      • aniouek1 k) Udzielanie pomocy całemu światu 24.01.06, 00:45
       Dla niektórych ludzi uczestnictwo we Mszy św. to strata czasu. Ludziom tym
       wydaje się, że tylko ich zewnętrzne działanie i aktywność posiada jakąś wartość
       dla świata. Tak jednak nie jest. Chociaż faktycznie działalność ludzka ma swoją
       wartość, to jednak nie jest jedyną formą udzielania pomocy ludzkości.

       Zgromadzeni na modlitwę i składanie ofiary eucharystycznej wierni nie mogą
       myśleć tylko o sobie. Chrystus złożył swoją ofiarę za zbawienie wszystkich
       ludzi, dlatego Jego uczniowie też mają myśleć o wszystkich. Przez swoją
       modlitwę i uczestniczenie w ofierze eucharystycznej mają się przyczynić do
       zjednoczenia w Chrystusie całego świata, aby w końcu stał się on jedną
       wspólnotą, prawdziwą rodziną dzieci tego samego Ojca. Kiedy wierni są
       zgromadzeni na sprawowaniu Eucharystii, by modlić się za wszystkich braci-
       ludzi, by za wszystkich składać Bogu ofiarę, wówczas Kościół ukazuje się
       wyraźnie jako sakrament, czyli jako znak i narzędzie „wewnętrznego zjednoczenia
       z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego» (Sobór Wat. II, Konst. dogm.
       o Kościele Lumen gentium, 1; por. Jan Paweł II, Enc. Dominum et Vivificantem,
       61-64; Jan Paweł II, Dies Domini 38)

       Dopóki żyjemy na tym świecie, dla uczniów Chrystusa nie może być obojętny los
       ich braci, ich radości i smutki. Wiara ukazuje nam potężny środek udzielania
       pomocy. Jest nim – oprócz ofiary – modlitwa. W czasie sprawowania Eucharystii
       wierni ogarniają swoją modlitwą cały świat. Modlitwa powszechna „ogarnia
       potrzeby nie tylko wspólnoty chrześcijańskiej, ale całej ludzkości, a Kościół,
       gromadząc się na liturgii eucharystycznej, daje w ten sposób świadectwo światu,
       że dzieli «radość i nadzieję, smutek i trwogę ludzi współczesnych, zwłaszcza
       ubogich i wszystkich cierpiących» (Por. Sobór Wat. II, Konst. duszpast. o
       Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 1). Jan Paweł II, Dies Domini
       38) Modlitwa i składanie ofiary za wszystkich ludzi to wyraz miłości
       i solidaryzowania się z wszystkimi radościami i smutkami świata.
      • aniouek1 l) Przygotowanie się do zadań chrześcijańskich 24.01.06, 00:46
       Eucharystia stanowi uwieńczenie wszystkich innych działań chrześcijan, które
       zmierzają do zbudowania pełnej wspólnoty w Chrystusie, takich jak prace
       i codzienne zajęcia, połączone z dawaniem świadectwa, głoszeniem Ewangelii
       i praktykowaniem miłosierdzia (por. Jan Paweł II, Dies Domini 38). Przez
       udział w Eucharystycznej celebracji przygotowujemy się również do różnych
       swoich zadań.

       Uczestniczenie w Eucharystii nie wynika z pragnienia odizolowania się od ludzi
       i świata. Ma ono być pojmowane jako konieczne umocnienie się i przygotowywanie
       do całotygodniowych zadań stojących przed wiernymi. “Przyjmując Chleb życia,
       uczniowie Chrystusa czerpią moc ze Zmartwychwstałego i Jego Ducha, aby
       przygotować się do podjęcia zadań, które czekają ich w codziennym życiu. Dla
       chrześcijanina bowiem, który pojął sens sprawowanego obrzędu, celebracja
       eucharystyczna nie kończy się w świątyni. Podobnie jak pierwsi świadkowie
       zmartwychwstania, również chrześcijanie gromadzący się w każdą niedzielę, aby
       przeżywać i wyznawać obecność Zmartwychwstałego, są powołani, by w codziennym
       życiu być ewangelizatorami i świadkami. W tej perspektywie należy na nowo
       odkryć i mocniej podkreślić wymowę modlitwy po komunii oraz obrzędów końcowych —
       błogosławieństwa i rozesłania — aby uczestnicy Eucharystii głębiej uświadomili
       sobie odpowiedzialność, jaka została im powierzona.” (Jan Paweł II, Dies Domini
       45).

       Spotkanie ze zmartwychwstałym Panem nakłada obowiązek dzielenia się z innymi
       darami otrzymanymi w czasie tego spotkania. Uczeń Chrystusa czuje
       się „dłużnikiem swoich braci ze względu na to, co otrzymał podczas liturgii,
       podobnie jak uczniowie z Emaus, którzy rozpoznawszy zmartwychwstałego Chrystusa
       przy «łamaniu chleba» (por. Łk 24,30-32), zapragnęli natychmiast podzielić się
       z braćmi radością spotkania z Panem (por. Łk 24,33-35)”. (Jan Paweł II, Dies
       Domini 45).

       Uczeń Chrystusa powinien dzielić się z innymi swoją radością, umocnioną wiarą
       i nadzieją. Przez swoją dobroć i miłość ma się stać znakiem żywego Chrystusa,
       któremu pozwolił zamieszkać w sercu przez Komunię św.
      • aniouek1 a) Zobowiązanie przypominane przez Kościół 24.01.06, 00:48
       Dla człowieka kochającego Boga uczestniczenie w Eucharystii jest czymś
       oczywistym. Wie on, że przez to może okazać miłość zarówno Chrystusowi jak
       i Jego Kościołowi. Jeśli bowiem kogoś kochamy, pragniemy się z nim spotykać.
       Również miłość do Boga powinna objawiać się w gorącym pragnieniu spotykania się
       z Nim. Takim zaś szczególnym spotkaniem z Bogiem i Kościołem jest udział we
       Mszy św.

       Pełne uczestnictwo we Mszy św. – polegające na przystępowaniu do Komunii św.,
       na uważnym słuchaniu i rozważaniu słowa Bożego, na wspólnotowej modlitwie oraz
       na ofiarowaniu siebie wraz z Chrystusem Ojcu Niebieskiemu dla zbawienia świata –
       stanowi nie tylko pełne wiary, miłości i zaufania przyjacielskie spotkanie ze
       Zbawicielem, lecz również przyczynia się do wyzwolenia świata z niewoli zła
       oraz do powszechnego odnowienia wszystkiego.

       Ze względu na to wielkie dobro wypływające z uczestniczenia we Mszy św. każdy
       wierny powinien czuć się zobowiązany w sumieniu do tego uczestnictwa. Kościół
       wielokrotnie przypominał i nadal przypomina o tym obowiązku zwłaszcza tym, w
       których zanikła wypływająca z miłości gorliwość i pojawiła się obojętność.

       Już List do Hebrajczyków przypomina: "Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań,
       jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem" (Hbr
       10,25). „Tradycja zachowuje wspomnienie wciąż aktualnego pouczenia: "Przyjść
       wcześnie do Kościoła, aby zbliżyć się do Pana i wyznać swoje grzechy, wzbudzić
       żal w modlitwie... Uczestniczyć w świętej i Boskiej liturgii, zakończyć
       modlitwę, nigdy nie wychodzić przed rozesłaniem... Często mówiliśmy: ten dzień
       jest wam dany na modlitwę i odpoczynek. Jest dniem, który Pan uczynił. Radujmy
       się w nim i weselmy" (Autor anonimowy, Sermo de die dominica: PG 86/I, 416 C;
       421 C.; KKK 2178)

       Jak przypomina papież Jan Paweł II, nakazy Kościoła mówią o poważnym obowiązku
       uczestniczenia we Mszy św. w niedziele i dni nakazane. „Wedle przyjmowanej
       zwykle interpretacji tego typu przepis nakłada poważny obowiązek: takie
       nauczanie zawarte jest również w Katechizmie Kościoła Katolickiego i nietrudno
       dostrzec jego zasadność, jeśli weźmie się pod uwagę znaczenie niedzieli w życiu
       chrześcijanina. (Jan Paweł II, Dies Domini 47).

       Katechizm wyraźnie przypomina, że uczestniczenie we Mszy św. w dni nakazane
       jest poważnym obowiązkiem wiernych, ci zaś, którzy się od niego uchylają bez
       powodu, popełniają ciężki grzech. „Eucharystia niedzielna uzasadnia i
       potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do
       uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla
       ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę
       od ich własnego pasterza (Por. KPK, kan. 1245). Ci, którzy dobrowolnie
       zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki.” (KKK 2181).
      • aniouek1 b) Sposób spełnienia obowiązku uczestniczenia 24.01.06, 00:50
       w Eucharystii

       Wierni powinni być obecni fizycznie i uczestniczyć w zgromadzeniu
       eucharystycznym. Tylko jeśli to nie jest możliwe, zaleca się udział w liturgii
       słowa, modlitwę indywidualną lub grupową albo włączanie się liturgię
       eucharystyczną dzięki radiu lub telewizji.

       "Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej
       udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień
       świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego" (KPK, kan. 1248, § 1; KKK
       2180)

       Udziału w Eucharystii, zwłaszcza przystąpienia do Komunii św., nie może
       zastąpić żadne inne nabożeństwo, żadna modlitwa np. na łonie przyrody lub w
       domu, przy nastrojowej muzyce. Tam jednak gdzie uczestniczenie we Mszy św. jest
       niemożliwe, poleca się branie udziału w liturgii słowa lub modlitwę
       indywidualną albo w grupach. "Jeśli z braku świętego szafarza albo z innej
       poważnej przyczyny nie można uczestniczyć w Eucharystii, bardzo zaleca się,
       ażeby wierni brali udział w liturgii słowa, gdy jest ona odprawiana w kościele
       parafialnym lub innym świętym miejscu, według przepisów wydanych przez biskupa
       diecezjalnego, albo poświęcali odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w
       rodzinie lub w grupach rodzin" (KPK, kan. 1248, § 2.; KKK 2183). Ci
       wierni „którzy z powodu choroby, niesprawności lub innej ważnej przyczyny nie
       mogą wziąć udziału w Eucharystii, winni dołożyć starań, aby jak najpełniej
       uczestniczyć z oddalenia w liturgii niedzielnej Mszy św., najlepiej przez
       lekturę czytań i modlitw mszalnych przewidzianych na ten dzień, a także przez
       wzbudzenie w sobie pragnienia Eucharystii.” (Jan Paweł II, Dies Domini 54)

       „W wielu krajach telewizja i radio dają możliwość zjednoczenia się z celebracją
       eucharystyczną w tym samym momencie, gdy jest ona sprawowana w miejscach
       świętych. Tego rodzaju transmisje same w sobie nie pozwalają oczywiście
       wypełnić obowiązku niedzielnego, to bowiem wymaga udziału w zgromadzeniu braci,
       którzy spotykają się w określonym miejscu, z czym wiąże się też możliwość
       komunii eucharystycznej. Dla tych jednak, którzy z różnych przyczyn nie mogą
       uczestniczyć w Eucharystii i są tym samym zwolnieni z obowiązku niedzielnego,
       transmisja telewizyjna lub radiowa stanowi cenną pomoc, zwłaszcza jeśli
       towarzyszy jej ofiarna posługa nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, którzy
       przynoszą ją chorym, a wraz z nią pozdrowienie i solidarność całej wspólnoty.
       W ten sposób również ci wierni mogą korzystać z obfitych owoców niedzielnej
       Mszy św. oraz przeżywać niedzielę jako prawdziwy «dzień Pański» i «dzień
       Kościoła» (Jan Paweł II, Dies Domini 54.
     • aniouek1 3. Pełne uczestnictwo w Eucharystii 24.01.06, 00:51
      Wiara i miłość do Boga wymaga czegoś więcej niż samej tylko fizycznej obecności
      w kościele, w którym sprawowana jest Eucharystia, bez wewnętrznego
      zaangażowania się w liturgię eucharystyczną. Konieczny jest pełny w niej udział
      przez aktywną modlitwę we wspólnocie, słuchanie i rozważanie słowa Bożego,
      przez składanie siebie Bogu w ofierze dla zbawienia świata i przez
      przystępowanie do Komunii św.
      • aniouek1 a) Aktywna modlitwa we wspólnocie 24.01.06, 00:52
       Uczestnictwo we Mszy św. wymaga aktywnego i płynącego z serca włączenia się we
       wspólne modlitwy, aby razem ze wspólnotą Kościoła uwielbiać Boga, dziękować Mu,
       prosić Go, przepraszać Go i wynagradzać Mu za doznane zniewagi.

       Modlitwa w kościele, we wspólnocie, to coś więcej niż modlitwa w domu lub
       gdzieś na łonie przyrody. „Nie możesz modlić się w domu tak jak w kościele,
       gdzie jest wielka rzesza i gdzie wołanie do Boga unosi się z jednego serca.
       Jest w tym jeszcze coś więcej: zjednoczenie umysłów, zgodność dusz, więź
       miłości, modlitwy kapłanów (Św. Jan Chryzostom, De incomprehensibili Dei natura
       seu contra Anomaeos, 3, 6: PG 48, 725 D.; KKK 2179)

       Każdej indywidualnej i wspólnotowej modlitwie towarzyszy modlitwa Maryi. Dzięki
       Jej macierzyńskiemu wstawiennictwu – jak uczy Jan Paweł II – „modlitwa Kościoła
       do Przenajświętszej Trójcy staje się szczególnie gorąca i skuteczna.” (Jan
       Paweł II, Dies Domini 86)
      • aniouek1 b) Słuchanie słowa Bożego z wiarą i z chęcią 24.01.06, 00:54
       nawrócenia się

       Aktywne uczestniczenie w celebracji eucharystycznej polega nie tylko na
       modlitwie, ale i na uważnym słuchaniu słowa Bożego, z gotowością ukształtowania
       całego swojego życia według jego wskazań.

       Liturgia słowa, będąca częścią celebracji eucharystycznej, umożliwia nam nie
       tylko pogłębienie wiary, ale i usłyszenie Bożego wezwania skierowanego do nas.
       Aby tak się stało, konieczne jest wewnętrzne wyciszenie, skupienie i rozważanie
       z wiarą słowa Bożego docierającego do nas przez czytania biblijne i homilię.

       Przykład takiego owocnego słuchania i medytacji daje nam Matka Najświętsza,
       która wszystko zachowywała i rozważała w swoim sercu (por. Łk 1,29;
       2,19). I nie tylko rozważała, lecz dokładnie wypełniała w całym swoim
       życiu. Dlatego też Jan Paweł II przypomina Jej postawę, aby od Niej nauczyć się
       właściwego podchodzenia do każdego słowa, które pochodzi z ust Bożych. „W
       Maryję wpatrują się wierni, gdy słuchają słowa głoszonego podczas niedzielnego
       zgromadzenia, ucząc się od Niej, jak je zachowywać i rozważać w sercu (por. Łk
       2,19).” (Jan Paweł II, Dies Domini 86).
      • aniouek1 c) Składanie siebie w ofierze z Chrystusem dla ... 24.01.06, 00:55
       zbawienia świata

       Czynny udział we Mszy św. polega też na składaniu Bogu zbawczej ofiary.
       Najcenniejszą ofiarą, jaką posiada Lud Boży, jest Chrystus w Eucharystii. Sobór
       Watykański II przypomina, że wszyscy wierni, na mocy swego kapłaństwa
       powszechnego, współdziałają w ofiarowaniu Eucharystii (por. KK 10; Jan Paweł
       II, Dies Domini 51). Lud Boży składa Ojcu Niebieskiemu tę ofiarę, aby Go
       uwielbić oraz aby przyczynić się do zbawienia świata, do powszechnej odnowy
       wszystkiego w Chrystusie.

       Składając Ojcu Niebieskiemu w ofierze Jego umiłowanego Syna, wierni mają
       również oddać siebie na „ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu” (por. Rz 12,1).
       Wszystko, co czynią chrześcijanie – uczy Sobór Watykański II – może być złożone
       Ojcu Niebieskiemu jako zbawcza ofiara duchowa. „Wszystkie bowiem ich uczynki,
       modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, codzienna
       praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się w Duchu, a nawet utrapienia
       życia, jeśli cierpliwie są znoszone, stają się duchowymi ofiarami, miłymi Bogu,
       przez Jezusa Chrystusa” (KK 34)».

       Oddając Ojcu wraz z Chrystusem swoje życie, uczestniczący we Mszy św. powinni
       upodobnić się wewnętrznie do ofiarującego się Zbawiciela, tzn. powinni przyjąć
       postawę ufnej miłości i posłuszeństwa Ojcu Niebieskiemu w każdej sytuacji
       życiowej, w każdej godzinie dnia.

       Ta ofiarnicza postawa powinna trwać nie tylko w czasie samej Mszy św., lecz
       również po opuszczeniu murów świątyni. Wykonywanie codziennych zadań powinno
       łączyć się z postawą ustawicznego składania wszystkiego Bogu w ofierze, aby Go
       uwielbić, a światu pomóc w dojściu do oczekiwanej odnowy.

       Każde działanie w świecie, w rodzinie, powinno łączyć się z głębokim oddaniem
       się i zawierzeniem Bogu. Powierzanie siebie oraz swojej aktywności Ojcu
       Niebieskiemu powinno być ciągle ponawiane, aby przesycić naszą świadomość
       duchem miłości. Można też konkretne trudy życia, radości i kłopoty ofiarowywać
       w różnych intencjach, np. za ludzi nieszczęśliwych, za niewierzących itp.
       Dzięki tej ofierze świat będzie ustawicznie przekształcał się w Boże Królestwo
       dobra.

       Maryja ukazuje wszystkim wiernym, jak powinno wyglądać pełne ofiarowanie swego
       życia Bogu. „Od Maryi uczą się stać pod krzyżem, aby składać Ojcu ofiarę
       Chrystusa i łączyć z nią ofiarę własnego życia.” (Jan Paweł II, Dies Domini 86)
       Jej postępowanie uświadamia nam, w jaki sposób mamy w pełni zespolić swe życie
       z Chrystusem, aby włączyć się w Jego zbawczą ofiarę, uobecniającą się
       ustawicznie podczas sprawowania Eucharystii.

       Matka Najświętsza uczy skłania siebie w obierze przez kierowanie się miłością
       do Boga, przez stałe wypełnianie tylko Jego woli, i przez rezygnowanie ze
       swoich pragnień i ze swoich planów. Dlatego warto patrzeć na Tę, która w każdej
       chwili życia była miłą, świętą i czystą ofiarą składaną Bogu.
      • aniouek1 d) Przystąpienie do Stołu Pańskiego 24.01.06, 00:56
       Do pełnego uczestnictwa w Mszy św. konieczne jest zjednoczenie się z Chrystusem
       i wspólnotą Kościoła poprzez Komunię św. W sakramencie tym umacnia się
       zapoczątkowana przez chrzest jedność z Jezusem Chrystusem i Jego Kościołem.

       Dzięki posilaniu się chlebem eucharystycznym następuje najgłębsze zjednoczenie
       się z Chrystusem ofiarującym się swemu Ojcu. „Uczestnictwo w Wieczerzy Pańskiej
       jest zawsze komunią z Chrystusem, który składa siebie Ojcu w ofierze za nas.”
       (Jan Paweł II, Dies Domini 44)

       Po wyjściu z kościoła Zbawiciel nadal jest obecny – i to w szczególny sposób –
       w tych, którzy zjednoczyli się z Nim przez Komunię św. Chrześcijanin może
       powiedzieć za św. Pawłem: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie
       Chrystus” (Ga 2,20). Eucharystia umożliwia nam najpełniejsze na ziemi spotkanie
       i zjednoczenie z Jezusem Chrystusem.

       Przez Komunię św. jednoczymy się też z całym Kościołem pielgrzymującym do domu
       Ojca na ziemi, z Kościołem oczyszczającym się w czyśćcu oraz z Kościołem
       w chwale, czyli ze zbawionymi w niebie.

       To wyjątkowe zjednoczenie z Chrystusem zmartwychwstałym, jakie dokonuje się
       przez Komunię św., stanowi zadatek przyszłego zmartwychwstania chwały (por.
       J 6,54), uwalnia nas od grzechów lekkich, chroni przed popadnięciem w grzechy
       ciężkie, pomaga nam owocować w dobre czyny, umacnia nas w drodze do nieba,
       rodzi pokój i wewnętrzną harmonię.

       Ponieważ każda Komunia św. jest wielkim dobrodziejstwem dla nas i dla całego
       Kościoła oraz świata, ponieważ sam Jezus Chrystus pragnie gorąco spotykać się
       z nami (por. Łk 22,15), dlatego nie należy rezygnować z niej bez powodu.
       Prawdziwą przeszkodą w przystępowaniu do niej jest trwanie w grzechu
       ciężkim. „...Kościół zaleca wiernym, aby przystępowali do komunii, gdy
       uczestniczą w Eucharystii, pod warunkiem, że są do tego należycie przygotowani,
       a jeśli są świadomi popełnionych grzechów ciężkich, uzyskali Boże przebaczenie
       w sakramencie pojednania, zgodnie z duchem napomnień, jakich św. Paweł udzielał
       wspólnocie korynckiej (por. 1 Kor 11,27-32).” (Jan Paweł II, Dies Domini 44)
     • aniouek1 4. Powody opuszczania Mszy św. 24.01.06, 00:58
      Chociaż pełny udział w Eucharystii ma wielkie znaczenie dla zbawienia
      człowieka, to jednak wielu wierzących nie korzysta z tej wyjątkowej łaski
      i z łatwością rezygnuje z brania udziału we Mszy świętej. „Wydaje się, że wielu
      chrześcijan zatraca świadomość nie tylko centralnej roli Eucharystii, ale nawet
      tego, że powinni dziękować Bogu, modląc się wraz z innymi w łonie wspólnoty
      kościelnej”. (Jan Paweł II, Dies Domini 5)

      Z wielu przyczyn rezygnuje się z udziału w Mszy św. Jednym z głównych powodów –
      oprócz braku głębokiej wiary – może być lenistwo, niechęć do wysiłku, zwłaszcza
      gdy kościół jest daleko, a pogoda – brzydka. Kierowanie się w życiu
      przyjemnością powoduje, że człowiek wybierze raczej program telewizyjny, kino,
      spacer, udział w jakimś przyjęciu niż Mszę św., uznawaną często za coś
      bardzo „nudnego”.

      Lenistwo przyczynia się też do tego, że zamiast czynnie uczestniczyć w
      liturgii, chrześcijanin bierze w niej udział tylko zewnętrznie. Taki człowiek
      nie zadaje sobie trudu, by zastanowić się nad tym, że uczestniczy w wyjątkowym
      zbawczym wydarzeniu, nie koncentruje się na słowie Bożym, nie słucha go ani nie
      rozważa. Lenistwo i zamiłowanie do wygodnego życia przeszkadza mu też we
      włączaniu się w ofiarę Jezusa Chrystusa przez stałe rezygnowanie ze swojej
      woli, aby – tak jak Maryja – wypełniać tylko pragnienia Ojca.

      Nieraz też chciwość przeszkadza ludziom w uczestniczeniu w niedzielnej liturgii
      eucharystycznej. Pracują nawet w dniu Pańskim, aby mieć więcej pieniędzy. Z
      tego też powodu „brak im czasu” – jak mówią – na spotykanie się z Chrystusem na
      Mszy św. i w Komunii świętej.

      Przyczyną rezygnacji z udziału w ofierze eucharystycznej może być również pycha
      i próżność, np. ktoś uchodzący we własnych oczach za człowieka o silnej woli
      uważa, że nie jest mu potrzebna „żadna łaska, żadna Komunia św., żadna Msza
      św.”; kobieta próżna, pragnąca zwracać na siebie uwagę z łatwością opuszcza
      Mszę św., bo – jak twierdzi – „nie ma się w co ubrać.”

      Niektórzy nie uczestniczą we Mszy św., ponieważ brak im odwagi, by przyznać się
      do Chrystusa, albo obawiają się różnych przykrości, poniesienia strat itp.
      Jeszcze inni rezygnują z Mszy św., ponieważ każdy kontakt ze słowem Bożym
      przypomina im o konieczności zmiany swojego życia.

      Ulegając swojemu egoizmowi człowiek może dojść do przekonania, że czas
      poświęcony Bogu, Chrystusowi to czas stracony. Tak jednak nie jest. „Czas
      ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale raczej czasem,
      który zyskujemy, aby nadać głęboko ludzki charakter naszym relacjom z innymi
      i naszemu życiu.” (Jan Paweł II, Dies Domini 7)
     • aniouek1 Modlitwa 24.01.06, 00:59
      Jezu Chryste, który oddałeś swe życie na krzyżu dla naszego zbawienia. Naucz
      nas wraz z Tobą składać w ofierze nasze życie Ojcu Niebieskiemu w czasie każdej
      Mszy św. oraz podczas spełniania różnych codziennych obowiązków. Pozwól nam
      przez naszą ofiarę uczestniczyć w dziele zbawiania świata. Daj nam tyle
      samozaparcia, byśmy jak najlepiej uczestniczyli w każdej Mszy św., i byśmy jej
      nigdy nie opuszczali bez poważnego powodu. Amen.
     • aniouek1 1. Medytacja w duchu wdzięczności nad tajemnicami 24.01.06, 01:02
      wiary

      Świętowanie dnia Pańskiego nie ogranicza się do uczestnictwa we Mszy św. „Choć
      udział w Eucharystii jest sercem niedzieli, nie należy rozumieć, że na tym
      wyczerpuje się obowiązek «świętowania» tego dnia. Dzień Pański jest bowiem
      dobrze przeżyty, jeżeli cały jest przeniknięty wdzięczną i czynną pamięcią
      o zbawczych dziełach Boga.” (Jan Paweł II, Dies Domini 52.).

      Niedziela i inne dni świąteczne przypominają nam o różnych wydarzeniach
      zbawczych, np. o Narodzeniu Pańskim, o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa,
      o Jego Wniebowstąpieniu itd. Stają się przez to okazją do pogłębienia wiary
      i pobudzają do ożywienia naszego życia z Bogiem.

      W niedzielę i w inne święta powinniśmy więc w szczególny sposób przypominać
      dzieło stworzenia, zbawczą śmierć Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstanie.
      Pamięć o tych zbawczych wydarzeniach ma pobudzać nas do dziękowania Bogu.

      Rozważanie tajemnic wiary, o których przypomina nam niedziela i poszczególne
      święta roku liturgicznego, przyczynia się do pogłębienia życia duchowego.
      Zwraca na to uwagę Katechizm, pouczając: „Niedziela jest czasem refleksji,
      ciszy, lektury i medytacji, które sprzyjają wzrostowi życia wewnętrznego
      i chrześcijańskiego.” (KKK 2186)

      Jan Paweł II proponuje przeznaczenie jakiegoś czasu w przeddzień niedzieli lub
      w godzinach popołudniowych na katechezę, „która przygotuje serca chrześcijan na
      przyjęcie samego daru Eucharystii i stanie się jej dopełnieniem”. (Por. Jan
      Paweł II, Dies Domini 52)
     • aniouek1 2. Okazja do umocnienia życia religijnego dzieci 24.01.06, 01:03
      Niedziela daje rodzicom możliwość nie tylko przebywania z dziećmi, ale
      i przeprowadzenia głębszych rozmów mogących forować je. „Na przykład nawet
      zwykłe spotkanie rodziców i dzieci może stać się sposobnością nie tylko do
      wzajemnego otwarcia się na siebie i do dialogu, ale także do wspólnej, głębszej
      refleksji, która pozwala wprowadzić pewne elementy formacyjne.” (Jan Paweł II,
      Dies Domini 52)

      Rodzice mogą pomóc swoim dzieciom, zwłaszcza młodszym, pogłębiać w dni
      świąteczne wiarę i miłość do Boga, np. przez czytanie z nimi Pisma św.
      i dostosowanych do wieku książek religijnych. Pożyteczne dla małych dzieci może
      być oglądanie i omawianie z nimi obrazów i filmów religijnych, słuchanie
      z kaset magnetofonowych czytanych tekstów Pisma św. lub nagrań mogących
      pogłębiać wiarę. Niezwykle pożyteczną lekturą – mogącą pomóc w poznaniu Jezusa
      Chrystusa, Maryję, apostołów i Pisma św. – może być „Poemat Boga-Człowieka”
      Marii Valtorty (wyd. Vox Domini).

      Warto też zwrócić uwagę na fakt, że wiele dzieci lubi słuchać Pisma św.
      nagranego na kasety, np. Dziejów Apostolskich i Ewangelii, a nawet Apokalipsy,.
      lub oglądać wydania Biblii z licznymi ilustracjami dla dzieci a także słuchać
      czytanych wyjaśnień wydarzeń ukazanych na obrazkach. Młodszym dzieciom można
      też z wielką korzyścią duchową opowiadać swoimi słowami wydarzenia z życia
      Jezusa. Takie opowiadania zapadną w ich serca na całe życie i będą umacniać ich
      wiarę w Chrystusa.

      Rodzice powinni też nauczyć dzieci właściwego uczestnictwa w
      Eucharystii „Mówiąc o tym należy przypomnieć, że przede wszystkim sami rodzice
      mają wychowywać swoje dzieci do udziału we Mszy św. niedzielnej, korzystając
      z pomocy katechetów, którzy winni zadbać o to, aby program formacji dzieci
      powierzonych ich opiece obejmował przygotowanie do uczestnictwa we Mszy św.,
      oraz wyjaśnić im, jakie jest istotne uzasadnienie obowiązku niedzielnego. Może
      się do tego przyczynić — w sprzyjających okolicznościach — także celebracja
      Mszy św. dla dzieci w różnych formach przewidzianych przez przepisy
      liturgiczne. (Jan Paweł II, Dies Domini 36)
     • aniouek1 3. Dzień szczególnej modlitwy 24.01.06, 01:03
      Niedziela powinna być też dniem szczególnej modlitwy indywidualnej, rodzinnej
      i wspólnej z Kościołem zgromadzonym na sprawowanie Eucharystii. Taki dzień
      modlitewny jest koniecznością dla rozwoju duchowego.

      W dniu Pańskim człowiek, uwieńczenie dzieła stworzenia, powinien w imieniu
      wszystkich stworzeń zwrócić się do Ich Stwórcy. „W rzeczywistości całe życie
      człowieka i cały ludzki czas powinien być przeżywany jako akt uwielbienia i
      dziękczynienia składanego Stwórcy. Jednakże więź człowieka z Bogiem musi się
      wyrażać także w chwilach szczególnej modlitwy, aby stawać się głębokim
      dialogiem, ogarniającym wszystkie wymiary osoby. «Dzień Pański» jest właśnie
      najbardziej odpowiednim dniem wyrażającym tę więź; w tym dniu człowiek wznosi
      swój głos do Boga, stając się rzecznikiem całego stworzenia” (Jan Paweł II,
      Dies Domini 15)

      Jan Paweł II proponuje także ludziom świeckim włączenie w modlitwy niedzielne
      uroczystych Nieszporów (por. Jan Paweł II, Dies Domini 52).
     • aniouek1 4. Rozwijanie tęsknoty za spotkaniem z Panem 24.01.06, 01:04
      „Niedziela jest zaproszeniem do spojrzenia przed siebie, jest dniem, w którym
      chrześcijańska wspólnota woła do Jezusa: «Maranatha, przyjdź, o Panie!» (por.
      1 Kor 16,22). Wznosząc ten okrzyk nadziei i oczekiwania, wspólnota ta staje się
      uczestniczką nadziei ludzkości i oparciem dla niej. Oświecona blaskiem
      Chrystusa, przeżywa kolejne niedziele zmierzając ku wiekuistej niedzieli, jaka
      będzie świętowana w niebieskim Jeruzalem, kiedy to powstanie w pełnym kształcie
      mistyczne Miasto Boże, któremu «nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły,
      bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą — Baranek» (Ap 21,23)”. (Jan Paweł
      II, Dies Domini 54)
     • aniouek1 5. Pielgrzymki do sanktuariów 24.01.06, 01:05
      Jedną z właściwych i pożytecznych dla rozwoju duchowego formą spędzania
      niedzieli mogą być pielgrzymki do różnych sanktuariów. Jan Paweł II ukazuje
      wartość takiego organizowania czasu w dniu Pańskim, stwierdzając: „Na nowo
      odkrywa się wartość także dawnych przejawów religijności, takich jak
      pielgrzymka, i często wierni korzystając z niedzielnego odpoczynku udają się do
      sanktuariów, aby spędzić tam kilka godzin i przeżyć — czasem w gronie całej
      rodziny — głębsze doświadczenie wiary. Są to chwile przesycone szczególną
      łaską, którym winna towarzyszyć odpowiednia ewangelizacja i mądre kierownictwo
      duszpasterskie.” (Jan Paweł II, Dies Domini 52)
     • aniouek1 1. Radość trwała i nietrwała 24.01.06, 16:14
      Chrześcijanie nie mogli przeżywać początkowo niedzieli jako dnia wypoczynku,
      gdyż nie była ona dniem wolnym od pracy. Była więc dniem kultu i dniem radości.
      Źródłem tej radości było i ma ciągle być spotkanie ze zmartwychwstałym
      Chrystusem, przynoszącym zawsze pokój (por. J 14,27) i odnowę wszystkiego.
      Niedziela ma być dniem radości z dzieła stworzenia, z dzieła odkupienia
      i nowego stworzenia.

      Świąteczny charakter niedzielnej Eucharystii wyraża radość, jakiej Chrystus
      udziela swemu Kościołowi przez dar Ducha. Radość jest przecież jednym z owoców
      Ducha Świętego (por. Rz 14,17; Ga 5,22).” (Jan Paweł II, Dies Domini 56)

      Trwała radość ma swoje korzenie w Bogu. Autentyczna radość jest „udziałem w
      niezgłębionej radości, zarazem Boskiej i ludzkiej, jaka napełnia Serce Jezusa
      Chrystusa uwielbionego». (Por. Jan Paweł II, Dies Domini 58) Taką radość rodzi
      jedność z Chrystusem, miłość do Boga i do ludzi.

      Człowiek, niestety, często szuka radości nietrwałej, polegającej na szukaniu
      przyjemnych doznań. Tych przyjemnych doznań nie można jednak zachować na
      zawsze. Szybko przemijają, pozostawiając często niedosyt, rozczarowanie,
      niepokój. „Radość rozumiana po chrześcijańsku jest o wiele trwalsza i przynosi
      głębsze ukojenie: wedle świadectwa świętych potrafi przetrwać nawet ciemną noc
      cierpienia i w pewnym sensie jest «cnotą», którą należy rozwijać.” (Jan Paweł
      II, Dies Domini 57)

      Pełna i trwała radość ma swoje korzenie w Bogu. Drugim źródłem autentycznej
      radości są oparte na miłości relacje z bliźnimi, życie wspólnotowe. „Skoro jest
      to dzień radości – pisze Jan Paweł II – to chrześcijanin musi ukazywać przez
      konkretne postępowanie, że nie można być szczęśliwym «bez innych».” (Dies
      Domini 72)