Dodaj do ulubionych

Historia Chin

29.12.04, 21:19
Pierwsze dynastie (2205 p.n.e. - 221 p.n.e.).

Najwcześniejsze ślady osadnictwa ludzkiego w Chinach znajdują się w dolinach
rzek Huang-ho (Żółtej) i Jangcy (Niebieskiej). Przyjmuje się, że w IV
tysiącleciu, dzięki zastosowaniu przez rolnicze wspólnoty rodzinne
nawadniania pól i zintensyfikowaniu w ten sposób produkcji ryżu, nastąpił
znaczny wzrost liczby ludności. Według legendy pierwsze państwo i dynastia
założone zostały przez Wielkiego Ju, panującego w około 2205 p.n.e.-2198
p.n.e.

Pierwsza historycznie znana dynastia Szang (Shang), panowała od ok. 1760
p.n.e. Chiny stanowiły wtedy konglomerację plemion o ustroju niewolnictwa.
Rozkwit państwa przypadł na XIII wiek p.n.e., budowano wtedy liczne miasta,
rozpowszechniło się stosowanie miedzi, powstało pierwsze pismo
piktograficzne. Około 600 p.n.e. zostało w Chinach wprowadzone do użytku
żelazo, którego zastosowanie do wyrobu narzędzi rolniczych pozwoliło na
dalsze rozwinięcie produkcji żywności.

Do 256 p.n.e. Chinami rządzili królowie dwu dynastii Szang i Czou (Zhou),
przy czym od 770 p.n.e. faktyczną władzę, w podzielonym na lenna państwie,
sprawowali wodzowie feudalni, zwani hegemonami. W czasach tych, obejmujących
tzw. Epokę Wiosen i Jesieni oraz Epokę Walczących Królestw, trwały nieustanne
waśnie i wojny domowe. Mimo to nadal rozwijały się gospodarka rolna oraz
miasta, jako ośrodki władzy administracyjnej, handlu i rzemiosła.

Jakby w kontraście i sprzeciwie do istniejących nietolerancyjnych stosunków
społecznych, często cechujących się przemocą i okrucieństwem, na początku V
wiek p.n.e. powstała nauka filozoficzna, zwana od imienia twórcy,
konfucjanizmem, która głosiła humanitaryzm, poszanowanie tradycji i
hierarchii w społeczeństwie, sprawiedliwość społeczną, idee zjednoczenia
państwa. Głosiła też, że człowiek jest z natury dobry i że społeczeństwo po
powinno być rządzone przez mędrców. Była to nauka przede wszystkim o sposobie
sprawowania władzy oraz ustalająca normy etyczno-moralne, jakie powinny
obowiązywać w życiu społecznym.

Przez prawie trzy stulecia konfucjanizm nie zyskał jednakże szerszego
uznania, a nawet był okresowo ostro potępiany (palenie ksiąg konfucjańskich w
czasie dynastii Qin). Dopiero za dynastii Han, to jest od 206 p.n.e. stał się
on doktryną filozoficzną i religią państwową Chin feudalnych, a do dziś
stanowi ważny element chińskiej kultury duchowej.

Obserwuj wątek
  • mason44 Re: Historia Chin 29.12.04, 21:20
   Pierwszy cesarz Qin (221 p.n.e. - 207 p.n.e.)

   W Epoce Walczących Królestw liczba królestw zmniejszała się stale, w związku z
   podbojem mniejszych przez większe. W 300 p.n.e. było ich jeszcze 11, ale w 256
   p.n.e. już tylko siedem. Najsilniejszym i najbardziej dynamicznym było
   królestwo Qin, rządzone przez swych króli despotycznie, według doktryny
   wszechwładzy panującego i pełnego posłuszeństwa ze strony poddanych. Podbiło
   ono kolejno wszystkie pozostałe, skłócone ze sobą, państwa i w 221 p.n.e.
   Zheng, król Qin, ogłosił się Pierwszym Cesarzem zjednoczonych Chin.

   Nastała w Chinach nowa dynastia Qin (Ts’in). Trwała tylko 14 lat, lecz
   odcisnęła swe piętno na całej późniejszej historii tego najludniejszego kraju
   świata. Przede wszystkim od imienia dynastii wywodzi się sama nazwa Chin.
   Cesarz wprowadził wówczas liczne reformy w państwie. Obszar kraju podzielono na
   36 okręgów wojskowo-administracyjnych, zaś odsuniętą od władzy szlachtę rodową
   zastąpiła centralna i lokalna biurokracja, bez prawa dziedziczenia urzędów.

   Ujednolicone zostały w całym państwie pismo, systemy pieniężny oraz miar i wag,
   a nawet rozmiary osi kół wozów. Wprowadzono przymusową pracę i zorganizowano
   wielkie roboty publiczne, związane z rozbudową Wielkiego Muru Chińskiego
   (głównie wały ziemne), budową kanałów nawadniających i sieci dróg, mających
   połączyć wszystkie okręgi ze stolicą. Równocześnie cesarz Qin zreorganizował i
   skonsolidował siły zbrojne w cesarstwie, poczym wysłał wojska na podbój
   sąsiednich terytoriów na północy i południu Chin.

   Te wielkie przedsięwzięcia Pierwszego Cesarza wymagały ogromnych nakładów
   pieniężnych, które uzyskiwano głównie z wysokiego opodatkowania ludności
   chłopskiej. To też, gdy cesarz zmarł w 210 p.n.e., cały kraj ogarnęły bunty
   chłopskie, wsparte również przez szlachtę rodową, wysiedloną wcześniej ze swych
   posiadłości i pozbawioną władczych praw.

  • mason44 Re: Historia Chin 29.12.04, 21:21
   Złoty wiek dynastii Han (206 p.n.e. - 220 ).

   Po wojnie domowej, która miała miejsce po śmierci cesarza Qin, tron objął w 202
   p.n.e. jeden ze zwycięskich wodzów, przybierając imię Han. Jego rządy były
   kontynuacją działań Pierwszego Cesarza, lecz zmniejszył on nieco podatki od
   ludności chłopskiej, ograniczył przymus pracy itp. Najwybitniejszym władcą z
   dynastii Han był Wudi, który panował przez 40 lat od 140 p.n.e. Oparł się on na
   naukach konfucjanizmu, ustanawiając go religią państwową.

   Wudi rządził w sposób absolutystyczny, złamał dotychczasową potęgę feudałów,
   zaostrzył ustawodawstwo karne, wprowadził egzaminy na wyższe stanowiska w
   administracji państwowej, stworzył sieć spichlerzy w kraju, by zachować zapasy
   żywności na czasy nieurodzaju. Wzrosła wytwórczość rzemiosła, zwłaszcza
   tkactwa, wznoszono pałace i świątynie. Duże postępy uczyniła astronomia -
   pierwsze obserwacje zaćmienia słońca, globus sfery niebieskiej. Okres panowania
   Wudi Hana zalicza się do złotego wieku w gospodarce i kulturze Chin. Były one
   już wtedy bardzo ludnym państwem, np. w 2 r. n.e. liczyły 57 milionów
   mieszkańców.

   W okresie dynastii Han cesarstwo rozszerzyło znacznie swe granice przez podbój
   części Półwyspu Koreańskiego na północy, a na południu terytoriów do granic
   dzisiejszego Laosu i Wietnamu. Jednak największe zaangażowanie militarne
   cesarstwa miało miejsce na północno-zachodnich rubieżach. Trwały tam przez
   prawie sto lat wyczerpujące walki z koczowniczymi ludami Azji Środkowej,
   Mongolii i pustyni Gobi, znanych pod ogólna nazwą Hunów. Zostali oni wówczas
   rozbici i rozpoczęli wędrówkę na zachód, zaś Chińczycy utrzymali kontrolę nad
   wielkim szlakiem karawanowym, prowadzącym przez Samarkandę i Bucharę w Azji
   Środkowej do Persji, na Bliski Wschód i do imperium rzymskiego. Szlakiem tym,
   zwanym później jedwabnym, Chiny eksportowały w wielkich ilościach jedwab,
   tkaniny, wyroby użytkowe i ozdobne z porcelany, laki, terakoty i bambusa,
   rzeźby z nefrytu i wiele innych towarów. Importowały zaś len, pieprz, arbuzy,
   czosnek, cebulę, wielbłądy i konie.

   W czasie panowania dynastii Han w latach 25 - 220 rozprzestrzenił się w Chinach
   buddyzm. W 105 r. wynaleziono papier, który wytwarzano ze szmat jedwabnych i
   lnianych. W 220 r., po okresie walk na dworze cesarskim, i powstania “żółtych
   turbanów”, ostatni władca Han zmuszony został do abdykacji.


  • mason44 Re: Historia Chin 29.12.04, 21:22
   Epoka Trzech Królestw (220 - 589).

   Po upadku w 220 r. dynastii Han w Chinach nastała Epoka Trzech Królestw.
   Cesarstwo rozpadło się na trzy oddzielne państwa. Ich władcy, rywalizując ze
   sobą o jak największe wpływy i rozszerzenie swych domen, prowadzili nieustanne
   wojny między sobą. W ich trakcie korzystali także z pomocy koczowniczych
   państw, okalających Chiny od północy i zachodu. Najbardziej ucierpiało na tym
   Królestwo Północne, z którego część ludności zmuszona została do ucieczki przed
   najazdami plemion koczowniczych do Królestwa Południowego. Ciągłe wojny
   spowodowały znaczne osłabienie gospodarki Chin, a nawet zmniejszenie liczby
   ludności. Najważniejszym wydarzeniem Epoki Trzech Królestw było
   rozprzestrzenienie się w Chinach religii buddyjskiej.

   W IV wieku n.e. północne Chiny zostały podbite na 300 lat przez Hunów, to jest
   koczownicze plemiona Mongołów, przybyłe z Azji Środkowej. Najeźdźcy
   zasymilowali się z tubylczą ludnością, przyjęli miejscowe zwyczaje i kulturę i
   rządzili wspólnie z chińskimi elitami. W okresie tym trwała nadal intensywna
   kolonizacja południowych terytoriów Chin przez mieszkańców Królestwa
   Północnego, przy czym na południe od rzeki Jangcy istniało wówczas kilkanaście
   różnych państw. Ponowne zjednoczenie Chin nastąpiło dopiero w 589 r. naszej ery.

  • mason44 Re: Historia Chin 29.12.04, 21:23
   Od połowy X wieku Chiny znajdowały się pod panowaniem cesarzy dynastii Song.
   Zreformowali oni gruntownie państwo w dziedzinie wojskowości, administracji,
   gospodarki i kultury. Ponad milionową armię zredukowano do pół miliona
   żołnierzy zawodowych, wspomaganych przez milicję terytorialną. Dla
   administracji krajem powołano odpowiednio przeszkolonych, profesjonalnych
   urzędników, zwanych mandarynami.

   W państwie dokonał się duży postęp gospodarki, nauki i kultury. Nastąpił też
   wielki rozwój malarstwa i literatury, w związku z rozpowszechnieniem się druku
   z zastosowaniem ruchomych czcionek z gliny. Wynaleziony został proch i kompas.
   Dźwigniami rozwoju były sprawiedliwe podatki, wzrost handlu morskiego i
   rzecznego, wprowadzenie uprawy ryżu, plonującego dwa razy w roku, oraz
   zastosowanie pieniędzy papierowych. Chiny liczyły w tym okresie czasu już ponad
   100 milionów mieszkańców.

   W 1127 r. północna część kraju, wraz ze stolicą Kaifeng, została zaatakowana i
   zajęta przez Mandżurów. Cesarz przeniósł się wówczas do Hangzhou,
   nowoutworzonej stolicy na południu kraju, która w ciągu kilkudziesięciu lat
   osiągnęła dwa miliony mieszkańców. Po zjednoczeniu państw mongolskich przez
   Czyngis-chana, swe podboje rozpoczął on od przejęcia panowania nad Mandżurią i
   północnymi Chinami, które zajął w 1215 r. Niszczycielskie najazdy zahamowały
   rozwój Chin na wiele dziesięcioleci. Dzieło podboju południowej części Chin
   dokończył jego wnuk Kubilaj-chan do 1279 r. Ostatni cesarz dynastii Song
   popełnił wtedy samobójstwo.

  • mason44 Re: Historia Chin 29.12.04, 21:24
   Dynastie Yuan i Ming (1279 - 1644)

   Po śmierci ostatniego cesarza dynastii Song, władzę w Cesarstwie Chin na 90 lat
   przejęła nowa dynastia Yuan, założona przez jednego z braci Kubilaj-chana.
   Mongolscy cesarze zachowali struktury administracyjne państwa i okazywali pełną
   tolerancję wobec panujących obyczajów i religii. Po niespełna stuletnich
   rządach dynastia Juan została wszak obalona w 1368 r. w wyniku wielkiego
   powstania chłopów chińskich przeciwko mongolskim władcom. Przywódca powstania,
   mnich buddyjski, ogłosił się cesarzem i rozpoczął panowanie dynastii Ming,
   która utrzymała się aż do 1644 r.

   W pierwszym okresie panowania dynastii Ming, do połowy XV wieku, nastąpił
   imponujący rozwój gospodarczy i kulturalny całych Chin, a szczególnie regionów
   południowych i przybrzeżnych. Prowadzone były wielkie roboty nawadniające,
   zalesienia, rozwinięto uprawę bawełny, produkcję tkanin jedwabnych i
   bawełnianych, szkła, porcelany, statków morskich. Nastąpiło w tym okresie
   wielkie odrodzenie rodzimej kultury chińskiej, a buddyzm i taoizm stały się
   religiami panującymi.

   W XV w. Chiny podporządkowały sobie Mandżurię na północy i Wietnam na południu
   oraz prowadziły ożywione kontakty handlowe i dyplomatyczne z Japonią, Indiami i
   Azją Płd.-Wsch. Umożliwiała to wielka flota dalekomorskich dżonek handlowych.
   Od połowy wieku stały się one łakomym łupem japońskich okrętów pirackich, jakie
   atakowały też, w celach rabunkowych, nabrzeżne miasta kontynentu. Drugim dużym
   zagrożeniem były, nieustannie ponawiane, ataki Mongołów na północne rubieże
   Chin. W celu ich osłonięcia przed najazdami koczowników odnowiony został Wielki
   mur chiński i wybudowano 5 tys. kilometrów szańców.

   W styczniu 1556 r. w północnych prowincjach Chin wystąpiło potężne trzęsienie
   ziemi, w wyniku którego zginęło około 830 tysięcy ludzi. Między innymi z tego
   powodu w drugiej połowie XVI wieku przeżywały Chiny znaczne trudności
   gospodarcze, których rezultatem były liczne bunty i powstania chłopskie. Z tego
   osłabienia Państwa Środka skorzystał ambitny wódz sąsiedniej Mandżurii,
   Nurchaczi, podający się za następcę mongolskiego Czyngis-chana. Wypowiedział
   wojnę Chinom i rozpoczął ich podbój, zdobywając w 1620 r. duże miasto Mukden,
   jakie ustanowił swą stolicą. Dzieło podboju dokończył jego syn, po obaleniu
   przez chłopskie powstania ostatniego panującego cesarza dynastii Ming (1628 -
   1644). Mandżurowie zajęli wówczas całe północne Chiny, ogłaszając utworzenie
   nowej cesarskiej dynastii Qing, która potem dotrwała do 1911 r.


  • mason44 Re: Historia Chin 29.12.04, 21:25
   Mandżurska dynastia Qing - dynastia cesarska Qing (Czing), nazywana też
   dynastią mandżurską, panująca w Chinach w latach 1644-1911.

   Po opanowaniu północnych Chin, jeszcze ponad 30 lat zajęło Mandżurom
   uśmierzanie buntów w południowych Chinach. Przy okazji przyłączyli do cesarstwa
   Tajwan, Tybet oraz do 1634 rozległe obszary Azji Środkowej i Mongolię, dotąd
   znajdujące się pod panowaniem Wielkiego Chanatu Mongolskiego. Po tych podbojach
   w Chinach przez ponad sto lat panował pokój, wykorzystany z powodzeniem na
   rozwój gospodarczy i cywilizacyjny państwa. Po początkowym okresie twardych
   rządów, Mandżurowie poddali się wpływom kultury chińskiej i tradycji
   konfucjańskiej. Nie asymilowali się jednakże wśród miejscowej ludności,
   utrzymując uprzywilejowaną pozycję i stanowiąc odrębną, arystokratyczną kastę
   urzędniczo-wojskową. Częściowo tylko dopuścili elity chińskie do współrządzenia
   krajem.

   W drugiej połowie XVII wieku Chiny, pod panowaniem cesarzy dynastii
   mandżurskiej Qing, powiększyły się, poprzez podboje, we wszystkich kierunkach.
   Na początku XVIII wieku to najludniejsze państwo w świecie rozciągało się od
   Mongolii Wewnętrznej i Kraju Nadamurskiego po prowincję Yunnan i wyspę Hainan
   na południu kraju. Dodatkowo wasalami cesarza chińskiego były Korea i Annam
   (obecny Wietnam). W przeciwieństwie do poprzednich stuleci Kraj Środka nie był
   zagrożony z zewnątrz. Od wschodu wyspiarska Japonia prowadziła politykę ścisłej
   samoizolacji od świata. Za północnymi rubieżami Chin rozpościerało się tylko
   jedno państwo, Rosja, która dopiero co przejęła całą północną część kontynentu
   azjatyckiego i miała własne wielkie problemy z jej skolonizowaniem i
   zagospodarowaniem. W imię rozwijania wspólnego handlu zgodziła się nawet na
   przekazanie Chinom w 1689 tzw. Kraju Nadamurskiego.

   Jedynym niewielkim zewnętrznym zagrożeniem dla Cesarstwa mogły być ludy
   mongolskie i tureckie, zamieszkałe w Turkiestanie, Dżungarii i Tybecie na
   zachód od Chin. Ale te właśnie kraje, zresztą bardzo słabo zaludnione, stały
   się same terenem ekspansji chińskiej w XVIII wieku. W kilku ekspedycjach
   wojskowych zostały one zajęte do 1783 aż po Jezioro Bałchasz, góry Pamiru i
   Himalaje. Na podbitych terenach wojska chińskie postępowały w bezlitosny
   sposób, np. prawie cała ludność Dżungarii została wymordowana, wymarła w wyniku
   epidemii ospy, lub została wypędzona do Kazachstanu.

   Swą ekspansję Chińczycy skierowali również w kierunku południowym, to jest na
   Półwysep Indochiński, gdzie zwasalizowane zostały do 1769 roku Birma, Laos i
   Annam. Wówczas Cesarstwo Chińskie osiągnęło swój największy zasięg terytorialny
   w historii. Było to państwo bardzo niejednorodne pod względem narodowościowym,
   gospodarczym, gęstości zaludnienia. Ludność szybko wzrastała i Chiny w 1800
   liczyły już ok. 300 milionów mieszkańców. Wewnątrz kraju odbywały się ciągłe,
   wielkie migracje z przeludnionych dorzeczy rzek Jangcy i Huang He na stepy
   zachodnich wyżyn Turkiestanu i Tybetu oraz na górzyste terytoria prowincji
   południowych.


   Cesarz Qianlong, panował w latach 1735-1795Po pewnym ożywieniu gospodarczym i
   kulturalnym w pierwszej połowie panowania dynastii Qing, nastąpił w kraju
   regres gospodarczy. Podstawą produkcji materialnej na wsi były drobne
   gospodarstwa chłopskie. Równocześnie znaczne obszary ziemi uprawnej znajdowały
   się w rękach wielkich feudałów i dworu cesarskiego. Miasta otoczone murami
   obronnymi były ośrodkami feudalnej władzy Mandżurów, jak również wielkimi
   skupiskami drobnych przedsiębiorstw handlowych i zakładów rzemieślniczych.
   Produkowano w nich tkaniny bawełniane i jedwabne, papier, wyroby ceramiczne i z
   porcelany, broń białą i palną, różnorodne wyroby artystyczne i ozdobne,
   kosmetyki, parasole, wachlarze, instrumenty muzyczne.

   Chińczycy prowadzili bardzo ożywiony handel wewnętrzny, głównie wzdłuż szlaków
   wielkich rzek i w morskim pasie przybrzeżnym. Natomiast panujący Mandżurowie
   ograniczali handel zagraniczny, który prowadzony mógł być tylko przez
   uprzywilejowane, monopolistyczne przedsiębiorstwa, pod ich nadzorem. Kontakty
   handlowe z Europą realizowane były prawie wyłącznie przez kupców portugalskich,
   holenderskich i angielskich. Wyznaczono im jednakże nieliczne, ograniczone
   strefy handlowe, w rejonie portów Makau i Kanton na południu Chin.

   Wobec represyjnych rządów dynastii Qing, przez cały XVIII wiek wybuchały w
   Chinach różne bunty i powstania, najczęściej mniejszości narodowych, chłopów i
   sekt religijnych. Największym z nich było powstanie zorganizowane w 1793 przez
   bractwo religijne Białego Lotosu, które dążyło do usunięcia Mandżurów i
   przywrócenia chińskiej dynastii Ming, czyli państwa narodowego. Powstańcy
   opanowali górzyste terytoria środkowych i zachodnich prowincji Chin, gdzie
   wojska rządowe nie były w stanie uśmierzyć tych buntów. Udało im się to dopiero
   przy wsparciu oddziałów lokalnych feudałów ziemskich, wyższych urzędników i
   duchowieństwa, przeciwko którym też występowali chłopscy powstańcy.


  • mason44 Re: Historia Chin 29.12.04, 21:26
   Pierwsza wojna opiumowa trwała w latach 1839-1842.

   Na początku XIX w. panujący w Chinach Mandżurowie, kierując się własnymi
   zyskami, ograniczyli handel z zagranicą do kilku monopolistycznych organizacji
   kupieckich, znajdujących się pod ich nadzorem. Protestowali przeciwko temu
   kupcy europejscy, zwłaszcza angielscy i francuscy, którzy działali w ramach
   ekspansywnych Kompanii Wschodnioindyjskich. Proponowali oni przede wszystkim
   otwarcie wielkiego chińskiego rynku zbytu dla swych towarów. Kupując w dużych
   ilościach herbatę, jedwab, ryż i wytwory rzemiosła, musieli płacić za te towary
   srebrem, z braku zgody na wwóz do Chin własnych towarów. Dla zrównoważenia więc
   bilansu płatniczego, kupcy angielscy zaczęli do Chin dostarczać w dużych
   ilościach opium z upraw w Indiach Brytyjskich. Palenie opium bardzo się w
   Chinach rozpowszechniło, mimo szkodliwego jego działania na zdrowie palących, a
   handel nim przybrał formę kontrabandy.

   Gdy na polecenie cesarza władze Kantonu dokonały blokady faktorii angielskich i
   spalono 20 tys. skrzyń z zarekwirowanym opium, rząd W. Brytanii uznał to za
   pretekst do wszczęcia karnej wojny (1839-42) przeciwko Chinom. Eskadra okrętów
   brytyjskich zaatakowała Kanton, a oddziały desantowe piechoty zajęły ten port,
   później także szereg innych miast przybrzeżnych, łącznie z Szanghajem. Rząd
   Czingów musiał skapitulować, gdyż Brytyjczycy dysponowali znacznie
   nowocześniejszym uzbrojeniem, któremu Chińczycy nie potrafili się przeciwstawić.

   W zawartym po pierwszej wojnie opiumowej traktacie nankinskim Chiny zgodziły
   się na udostępnienie W. Brytanii pięciu dużych portów, ograniczenie cła
   wwozowego do 5 %, przyznanie praw eksterytorialnych dla Brytyjczyków i inne.
   Podobne traktaty spisane zostały również z Francją i USA. Francuzi dodatkowo
   uzyskali zgodę na prowadzenie w Chinach działalności misyjnej przez Kościół
   katolicki.


  • mason44 Re: Historia Chin 29.12.04, 21:27
   Powstanie tajpingów (1851 - 1864) - powstanie ludowe w Chinach.

   Po pierwszej wojnie opiumowej w ciągu kilku lat import tkanin bawełnianych i
   wełnianych z Wielkiej Brytanii do Chin wzrósł ok. 4-krotnie. Zrujnował on
   tysiące drobnych zakładów tkackich w całych kraju i spowodował wystąpienie
   dużego deficytu w handlu zagranicznym. Wzrósł też znacznie kurs srebrnego
   pieniądza, jakim płacono za import towarów, w stosunku do pieniędzy
   miedzianych, będących w obrocie wewnętrznym. W konsekwencji nastąpił znaczny
   wzrost podatków i gwałtowne ubożenie ludności. Na tym tle doszło do dziesiątków
   powstań i buntów, głównie chłopskich, zwłaszcza w prowincjach południowych,
   które najbardziej ucierpiały wskutek brytyjskiej agresji.

   W połowie XIX wieku bunty te stały się zarzewiem wielkiego ruchu o charakterze
   religijno-militarnym, zwanego powstaniem tajpingów. Przywódcą ruchu stał się
   charyzmatyczny mistyk Hong Xiuquan. Proklamował on w sierpniu 1851 utworzenie
   Niebiańskiego Królestwa Wielkiego Pokoju (Taiping tianguo, chin. 太平天國), od
   którego chińskiej nazwy pochodzi nazwa powstania. Sam siebie ogłosił władcą.
   Ogłosił też nową religię, będącą mieszanką chrystianizmu i konfucjanizmu.
   Wprowadzała ona purytańskie zasady moralne, wspólną własność majątkową, równy
   podział ziemi, równość kobiet i mężczyzn, mandarynów i chłopów itp.
   wprowadzając w nim surową dyscyplinę i wojskową organizację. Znakiem tajpingów
   była żółta przepaska na głowie i długie włosy bez warkoczyka.

   Powstanie tajpingów w ciągu kilku lat, głównie w drodze zbrojnych podbojów,
   ogarnęło prawie całe Chiny. W walkach dochodziło do krwawych rzezi wojskowych i
   ludności cywilnej. W 1853 powstańcy zajęli Nankin, ogłosili go swoją stolicą
   pod nazwą Tianjing (Niebiańskie miasto) i utworzyli scentralizowane państwo.
   Wprowadzili w nim nowe prawa, w tym najważniejszą była ustawa o ziemi, która
   znosiła majątki dworu cesarskiego i feudałów, przekazując je do wspólnego
   użytkowania przez gminy chłopskie. Inne prawa zniosły klasy społeczne,
   wprowadziły równouprawnienie płci, zakazały opium, hazardu, tytoniu, alkoholu,
   poligamii, niewolnictwa i prostytucji. Zakazano również tradycyjnego krępowania
   stóp kobiet. Pomimo tych idei, rządy były brutalne i mało efektywne,
   ograniczając się głównie do dużych miast.

   Wojska cesarskie utrzymały jednak rejon Pekinu i Szanghaju i w 1856 przystąpiły
   do kontrnatarcia, ułatwionego przez wewnętrzne walki i rozłam w obozie
   tajpingów. W 1856 wybuchła również w północno-wschodnich Chinach druga wojna
   opiumowa z Wielką Brytanią i Francją, przegrana ostatecznie przez Chiny w 1860.
   Pełne podporządkowanie Chin przez państwa europejskie nie było jednak możliwe,
   wobec pozostawania znacznych obszarów kraju pod władzą tajpingów. Tajpingowie
   kontrolowali część południowych i centralnych Chin, lecz nie posiadali żadnych
   większych portów, które umożliwiałyby im kontakt i wsparcie z zewnątrz. W 1860
   rozpoczęli oni nowy marsz na północno-wschodnie prowincje. Początkowo odnosili
   sukcesy i podjęli nawet próbę opanowania największego ośrodka gospodarczego
   Chin, Szanghaju. Zostali jednak odparci z dużymi stratami przez wojska
   cesarskie, wspierane przez kanonierki, artylerię i oddziały brytyjskie,
   francuskie i amerykańskie. Głównie ta interwencja państw europejskich
   spowodowała, że do 1864 wojska tajpingów zostały rozgromione. Ostatnim akordem
   powstania było zdobycie przez wojska rządowe Nankinu, będącego stolicą
   tajpingów i rzeź 100 tys. obrońców miasta. Niebiański Król Hong Xiuquan
   popełnił samobójstwo na cztery miesiące przed upadkiem miasta, przekazując
   władzę swojemu synowi, Hong Tianguifu. On i książęta Niebiańskiego Królewstwa
   zostali następnie zgładzeni przez zwycięską dynastię Qing. Ocenia się, że w
   czasie trwania powstania tajpingów oraz drugiej i trzeciej wojny opiumowej
   zginęło co najmniej 20 mln ludzi.

   W tym czasie miały ponadto miejsce powstanie w Nian (1853 - 1868) i
   muzułmańskie powstania w południowo-zachodnich (1855 - 1873) i północno-
   zachodnich Chinach (1862 - 1877).  • mason44 Re: Historia Chin 29.12.04, 21:28
   W połowie XIX wieku Chiny znajdowały się w głębokim kryzysie wewnętrznym. Na
   dużym obszarze państwa trwało powstanie tajpingów. Korzystając z tej sytuacji,
   państwa zachodnie - Anglia, Francja i USA wysunęły pod adresem Chin żądania
   ekonomiczne, przede wszystkim otwarcia Chin dla nieograniczonego handlu.
   Żądania brytyjskie dotyczyły głównie narzucenia handlu brytyjskim opium. Rząd
   chiński odrzucił te żądania.

   Pretekstem do wojny stała się sprawa statku "Arrow". Był to statek należący do
   Chińczyka, z chińską załogą, lecz pływał pod banderą brytyjską (zarejestrowany
   był w Hongkongu - kolonii brytyjskiej). 8 października 1856 statek ten został
   zatrzymany przez władze chińskie w Kantonie (Guangzhou) pod zarzutem przemytu
   opium i piractwa, a 12-osobowa załoga została aresztowana. Sprawa została
   następnie rozdmuchana propagandowo w Wielkiej Brytanii i posłużyła jako
   pretekst ekspedycji karnej.

   [Edytuj]
   Pierwszy etap wojny
   23 października 1856 eskadra 9 brytyjskich i 2 amerykańskich okrętów (fregat i
   kanonierek), pod dowództwem kontradmirała Seymoura, wpłynęła na rzekę Xijiang i
   po ostrzale fortów nadbrzeżnych, podeszła pod Kanton. 28 i 29 października
   okręty brytyjskie zbombardowały miasto, powodując duże zniszczenia i śmierć
   wielu cywilów. Wycofując się, Brytyjczycy zniszczyli forty nadbrzeżne. Atak ten
   wywołał w Chinach rozruchy przeciw obcokrajowcom, połączone z niszczeniem
   europejskich faktorii handlowych.

   Dalsze działania angielskie opóźnił wybuch powstania sipajów w Indiach i przez
   kolejny rok, Anglicy prowadzili jedynie działania morskie przeciw żegludze
   chińskiej i koncentrowali siły. Z innych państw, do interwencji w Chinach
   dołączyła Francja. 12 grudnia 1857 sprzymierzone państwa wystosowały ultimatum
   do namiestnika chińskiej prowincji Kuangtung, żądając ustępstw i odszkodowań za
   spalone faktorie. Po odrzuceniu ultimatum, rozpoczęły się działania zbrojne. 28
   grudnia okręty brytyjskie i francuskie ponownie ostrzelały Kanton, a 30 grudnia
   miasto zostało zajęte.

   Mimo podjętych rokowań z rządem chińskim, okręty sprzymierzonych 20 maja 1858
   zaatakowały leżącą na północy u ujścia rzeki Peiho twierdzę Taku (Dagu), którą
   następnie zdobyły wysadzając desant. Po zdobyciu Tianjinu w górze rzeki Peiho,
   droga do Pekinu Kanałem Cesarskim stanęła otworem. Pomimo że siły sojusznicze
   były za słabe do opanowania stolicy, przerażony chiński rząd cesarski zgodził
   się na pokój. Podpisano go 13 czerwca 1858 w Tianjinie. Traktat przewidywał
   m.in. otwarcie dla handlu zagranicznego większości portów chińskich i
   legalizację handlu opium. Traktat miał być ostatecznie ratyfikowany po roku.

   [Edytuj]
   Drugi etap wojny
   Pomimo podpisania traktatu pokojowego, w następnym roku doszło do dalszych
   działań wojennych, określanych też jako trzecia wojna opiumowa. Powodem ich
   stało się przegrodzenie przez Chińczyków ujścia rzeki Peiho zagrodą i
   wzmocnienie fortów twierdzy Taku leżących nad jej ujściem. 20 czerwca 1859
   Chińczycy odmówili przepuszczenia sojuszniczych okrętów do Tianjinu. Wobec
   tego, Brytyjczycy postanowili zaatakować forty z morza. 25 czerwca eskadra 10
   kanonierek rozpoczęła ostrzeliwanie fortów, lecz okręty nie mogły sforsować
   zagród z bali i łańcuchów, a od skutecznego ognia chińskich baterii
   nadbrzeżnych zatonęły 3 kanonierki, dalsze odniosły uszkodzenia. Próba
   wysadzenia desantu załamała się i sojusznicy zmuszeni byli wycofać się ze
   stratami.

   Niepowodzenie pod Taku wywołało wielki oddźwięk propagandowy w Anglii i
   Francji. Pod hasłem pomszczenia honoru, wysłano do Chin 12-tysięczny
   ekspedycyjny korpus brytyjski i 7-tysięczny francuski. 8 czerwca 1860 rząd
   chiński odrzucił złożone 8 marca ultimatum sojuszników, domagających
   się "zadośćuczynienia". Siły sojusznicze najpierw zajęły jako bazę wypadową
   wyspy Czouszan oraz port Czyfu (Yantai) na Półwyspie Szatuńskim.

   1 sierpnia 1860 wojska brytyjskie i francuskie wylądowały na północ od ujścia
   Peiho, koło Pehtang (Beitang), po czym 21 sierpnia wojska interwencyjne
   zaatakowały i zdobyły od lądu forty Taku, przy wsparciu okrętów. Następnego
   dnia wojska sojusznicze zajęły Tianjin, a 7 października, pokonując słaby opór
   Chińczyków, dotarły do Pekinu, opuszczonego przez dwór cesarski. Pałac cesarski
   został następnie splądrowany przez okupantów.

   [Edytuj]
   Podsumowanie
   24 października w Pekinie zawarto pokój, ratyfikując poprzedni traktat z
   Tianjin. W zawartym traktacie pokojowym, porty chińskie zostały otwarte dla
   handlu z Wielką Brytanią i Francją, w tym także handlu opium. Kupcy tych
   państw, oraz Rosji i USA, uzyskali przywileje w handlu z Chinami. Dodatkowo
   Rosja, która nie brała udziału w II wojnie opiumowej, uzyskała sporne terytoria
   położone na lewym brzegu Amuru. Ponadto, Wielka Brytania uzyskała południową
   część półwyspu Kowloon, a Chiny zobowiązały się do zapłacenia wysokiej
   kontrybucji. Tianjin został otwarty dla handlu, w Pekinie do tej pory
   zamkniętym dla cudzoziemców, otwarto ambasady zwycięskich państw. Misjonarze
   chrześcijańscy uzyskali też prawo do szerzenia religii i posiadania własności.


  • mason44 Re: Historia Chin 29.12.04, 21:29
   Reformy dynastii Qing (1864-1872)

   Po wojnach domowych i z mocarstwami europejskimi rządzący Chinami, Mandżurowie
   zrozumieli konieczność unowocześnienia gospodarki, zreformowania armii i
   rezygnacji z izolacji wobec świata zewnętrznego. W Pekinie powołano wtedy
   specjalny urząd, którego zadaniem było nawiązanie stosunków gospodarczych i
   naukowych z zagranicą oraz przeprowadzenie reform w Cesarstwie z wykorzystaniem
   osiągnięć światowych. Ze środków państwowych wybudowano szereg stoczni
   okrętowych, fabryk metalurgicznych i zbrojeniowych, arsenałów, kopalń węgla
   kamiennego, uruchomiono w 1881 r. pierwszą linię kolejową w północnych Chinach.
   Równocześnie kapitaliści zagraniczni i rodzimi budowali liczne przedsiębiorstwa
   przemysłu lekkiego, przetwórstwa produktów rolniczych, materiałów budowlanych i
   komunalne.

   Wysiłki Chińczyków, by wyrwać się z zacofania gospodarczego były jednakże
   skutecznie hamowane przez wielkie kataklizmy przyrody i obce mocarstwa, głównie
   europejskie. W latach 1876-79 na skutek dotkliwej trzyletniej suszy i plagi
   szarańczy w całym prawie kraju wystąpiła klęska głodu i epidemicznych chorób,
   które spowodowały śmierć ok. 13 mln ludzi. Natomiast w 1887 r. w wyniku powodzi
   w dorzeczu rzeki Żółtej, która zmieniła wtedy swój bieg, utonęło i zmarło z
   głodu ok. 1,5 mln osób.


  • mason44 Re: Historia Chin 29.12.04, 21:30
   Chiny w epoce polityki samoumacniania (1861-1897)

   Chiny przez długie wieki, do połowy XIX wieku prowadziły politykę
   izolacjonistyczną. Dopiero po pokonaniu przez mocarstwa zachodnie w wojnach
   opiumowych, skutkującym koniecznością zawierania nierównych traktatów
   handlowych, oraz po wielkich powstaniach ludowych połowy XIX wieku (powstanie
   tajpingów), dostrzeżono na dworze cesarskim w Chinach konieczność podjęcia
   reform w celu wzmocnienia państwa. Rozpoczęto przejmowanie wzorców zachodnich w
   dziedzinie nauki i przemysłu. W największych miastach otwarto szkoły z
   nauczaniem "zachodnich" przedmiotów i języków, część studentów była wysyłana za
   granicę.

   Polityka modernizacji Chin według zachodnich wzorców nazwana została "polityką
   samoumacniania". Od 1861 do 1894 bardziej otwarci i wykształceni
   przedstawiciele lokalnych władz byli aktywni we wprowadzaniu nowoczesnych
   instytucji państwa, rozwoju przemysłu, transportu i komunikacji. Modernizowano
   również armię i marynarkę wojenną. Jednakże, wszystkie te zdobycze wprowadzano
   z dużymi oporami wśród biurokracji różnych szczebli, wyznającej tradycyjną
   ideologię neokonfucjańską, ukształtowani w gospodarce feudalnej. Kraj był dość
   wyniszczony przez rebelie wewnętrzne. Ponadto, państwa zachodnie i również
   modernizująca się w tym czasie Japonia, rozpoczęły ekspansję na chińskie
   terytorium.

   [Edytuj]
   Wojny z Japonią, Francją i W. Brytanią
   W okresie ostatniego ćwierćwiecza XIX w. Chiny zaatakowane zostały przez
   Japonię, Francję i Wielką Brytanię. W 1872 Japończycy zajęli i anektowali wyspę
   Okinawę, a w 1875 rozpoczęli zbrojną interwencję na Półwyspie Koreańskim.
   Natomiast Francja, po krótkiej wojnie z Chinami w 1884-1885 przejęła pod swój
   protektorat prowincję Tonkin w północnym Wietnamie. Podobnie w 1886, po
   wyparciu wojsk chińskich z Birmy na półwyspie Indochińskim, kraj ten wcielony
   został do Imperium Brytyjskiego. Z kolei w latach 1894-1895 miała miejsce wojna
   japońsko-chińska. Japonia rozgromiła słabe wojska chińskie pod Mukdenem na
   terytorium południowej Mandżurii i po wymuszonym pokoju przejęła wyspę Tajwan,
   zaś Korea została uniezależniona od Chin, które zobowiązane zostały też do
   zapłacenia dużej kontrybucji na rzecz Japonii.

   To „oskubywanie” Cesarstwa Chińskiego trwało aż do początków XX w. W 1905 r.
   Japonia objęła protektorat nad Koreą i Mandżurią. Wcześniej, w 1900 r.,
   Mandżuria znalazła się w strefie wpływów Rosji, co trwało 5 lat do czasu
   przegranej przez nią wojny z Japonią. Równocześnie przez całe drugie półwiecze
   XIX stulecia rozszerzały się wpływy państw europejskich i USA w Chinach,
   przejmowały one porty, terytoria na wybrzeżach, uzyskiwały koncesje na
   wydobywanie kopalin i coraz szersze przywileje handlowe. Do grona okupantów
   dołączyły też w 1897 r. Niemcy, których wojska obsadziły Półwysep Szantuński
   nad Morzem Żółtym.  • mason44 Re: Historia Chin 29.12.04, 21:31
   Powstanie Bokserów - powstanie chińskiego tajnego stowarzyszenia skierowane
   przeciwko cudzoziemcom ("białym barbarzyńcom").

   Powstanie zrodziło się pod wpływem kryzysu i klęsk żywiołowych w skolonizowanej
   przez Europejczyków i wykorzystywanej gospodarczo prowincji Szantung.
   Beznadziejna sytuacja polityczno-gospodarcza Chin na przełomie XIX i XX wieku,
   panoszenie się obcokrajowców, działalność misjonarzy chrześcijańskich
   postrzegana jako zagrożenie dla tradycyjnej kultury, groźba rozbioru Chin przez
   mocarstwa zachodnie - powodowały narastanie buntu społecznego przeciwko
   nieudolnej i skorumpowanej administracji cesarskiej państwa. Powstawały różne
   organizacje, kluby, gazety, które stawiały sobie za cel odnowę Chin i
   wyrzucenie z kraju obcokrajowców. W 1899 doszło do wielkich rozruchów przeciwko
   cudzoziemcom w Chinach Północnych. W 1900 doszło do zbrojnych wystąpień tajnego
   stowarzyszenia Yihequan, co znaczy "pięść w imię sprawiedliwości i pokoju".
   Wystąpienia te znane są powszechnie pod nazwą "Powstania bokserów", gdyż
   członkowie stowarzyszenia uczyli ludność walki na pięści. Nazwa ta została
   nadana przez Europejczyków i miała pogardliwy wydźwięk.

   Obiektem nienawiści stało się wszystko, co kojarzyło się z Zachodem. W
   pierwszym okresie do związków bokserów należeli na ogół młodzi ludzie, często
   chłopi, drobni rzemieślnicy oraz handlarze, przewoźnicy, żołnierze i zakonnicy,
   zgrupowani w małych oddziałach i bezwzględnie posłuszni Mistrzowi. Powstańcy
   zajęli stolicę Pekin i znaczne terytoria północnych Chin, przy czym byli
   skrycie wspierani przez cesarzową. Kiedy powstanie zyskało akceptację
   cesarzowej Cy-si, do oddziałów zaczęli też wstępować urzędnicy dworscy.

   Powstańcy nie oparli się jednak interwencji 40-tysięcznego korpusu regularnych
   wojsk sześciu państw europejskich, Japonii i USA, dowodzonych przez
   niemieckiego feldmarszałka Waldersee. Rząd Czingów podporządkował się wtedy
   obcym mocarstwom bez reszty i w ostatniej fazie powstania bokserów wojska
   rządowe walczyły wspólnie z armią interwentów przeciwko powstańcom. Tym nie
   mniej, Cesarstwo Chin obciążone zostało olbrzymią kontrybucją na rzecz mocarstw
   zachodnich.  • mason44 Re: Historia Chin 29.12.04, 21:32
   Beznadziejna sytuacja polityczno-gospodarcza Chin na przełomie XIX i XX
   spowodowała wybuch tzw. powstania bokserów skierowanego przeciw cudzoziemcom,
   stłumionego następnie przez kolonialne mocarstwa zachodnie. Na skutek nacisków
   państ zachodnich, również chiński rząd cesarski przyłączył się do walki z
   powstańcami.

   Klęska powstania bokserów skłoniła największą antymandżurską organizację,
   Krajową Partię Ludową, przekształconą później w Kuomintang, do starannego
   przygotowania się do obalenia władzy cesarskiej. Dokonało się to przy okazji
   buntu wojskowego w Wuhan w środkowych Chinach. Cesarz wtedy abdykował, zaś w
   miejsce Cesarstwa Chińskiego w 1912 w Nankinie proklamowana została Republika
   Chińska. Jej pierwszym prezydentem został Sun Jat-Sen (1912-25), twórca partii
   Liga Związkowa na emigracji, oraz autor trzech zasad rewolucji republikańskiej:
   nacjonalizm, demokracja i dobrobyt. Mongolia i Tybet ogłosiły wtedy swą
   niepodległość.


  • mason44 Re: Historia Chin 29.12.04, 21:32
   Guómíndǎng ( pisane też Kuomintang) - dosłownie Partia Narodowa, partia
   utworzona w Chinach w 1912 przez Song Jiaoren. Wygrała wybory do parlamentu w
   lutym 1913. W październiku prezydent Chin Yuan Shikai nakazał rozwiązanie
   Guómíndǎng i usunięcie jej członków z parlamentu. (zobacz Historia Chin)

   Partia została odtworzona przez Sun Yat-sen w 1919 i stała się partią rządzącą
   w południowych regionach. Za rządów Sun Yat-sen partia współpracowała ze
   Związkiem Radzieckim i Komunistyczną Partią Chin. W 1925 Sun Yat-sen zmarł, a
   przywództwo objął dotychczasowy głównodowodzący armii Jiang Jieshi (znany też
   jako Chiang Kai-shek). W lecie 1925 Guómíndǎng odniósł znaczne sukcesy
   militarne, lecz wybuchły też walki wewnętrzne między komunistyczną a narodową
   frakcją, które zakończyło zerwanie współpracy ze Związkiem Radzieckim przez
   Jiang Jieshi w Marcu 1926. Do 1928 Guómíndǎng opanował prawie całe Chiny.

   Choć lokalne walki trwały przez cały czas, wojna domowa na pełną skalę z
   wspieranymi przez Związek Radziecki komunistami wybuchła dopiero w 1945. Do
   1949 komuniści opanowali większość Chin, Guómíndǎng został u władzy jedynie w
   prowincji Taiwan.

   Guómíndǎng do dzisiaj jest jedną z największych partii Republiki Chińskiej

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka