Dodaj do ulubionych

Plan zagospodarowania Kamionka

IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 30.09.08, 20:31
Erazm z forum Zabytki Warszawy donosi:

plany zagospodarowania Nowa Praga i Kamionek!!!
Autor: erazm1 30.09.08, 14:47
wyłozone w architekturze na Pradze Pólnoc albo w PKiN, pierwszy
mozna opiniowac do 16.10. drugi dłuzej, obrońcy zabytków do
dzieła!!!
Obserwuj wątek
  • Gość: ewak Ogłoszenie o przystapieniu do sporządzania planu IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 03.10.08, 16:57
   To nie wyłożony już plan tylko ogłoszenie o przystąpieniu do
   sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   Kamionka. Czas na składanie wniosków do 20 października!

   P R E Z Y D E N T
   m. st. Warszawy
   Warszawa, dnia ……………………………


   OGŁOSZENIE
   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
   zagospodarowania przestrzennego
   rejonu Kamionka

   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
   planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
   poz. 717 ze zm. ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy
   Uchwały Nr XXX/952/2008 z dnia 8 maja 2008r. w sprawie przystąpienia
   do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
   obejmującego obszar, którego granice stanowią:

   - od północy: południowa granica torów kolejowych na odcinku od
   linii wyznaczonej przez zachodnią ścianę budynku przemysłowego,
   zlokalizowanego na zamknięciu ul. Nowińskiej do zachodniej linii
   rozgraniczającej ul. Chodakowskiej;
   - od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Chodakowskiej,
   południowa linia rozgraniczająca ul. Mińskiej, południowa linia
   rozgraniczająca ul. Stanisławowskiej, zachodnia linia
   rozgraniczająca ul. Terespolskiej;
   - od południa: południowa linia rozgraniczająca ul. Stanisława
   Augusta i jej przedłużenie do północnej linii brzegowej Jez.
   Kamionkowskiego, północna linia brzegowa Jez. Kamionkowskiego;
   - od zachodu: przedłużenie linii, którą wyznacza wschodnia linia
   zabudowy ul. Lubelskiej, południowa linia rozgraniczająca ul. B.
   Joselewicza i ul. Żupniczej, linia wyznaczona przez zachodnią ścianę
   budynku przemysłowego zlokalizowanego na zamknięciu ul. Nowińskiej,
   biegnąca do południowej granicy terenów PKP.

   Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu
   miejscowego.

   Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania
   Przestrzennego, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XIII, pokój 1349, 00-
   901 Warszawa (z zaznaczeniem „Wniosek do planu w rejonie Kamionka) w
   terminie do dnia 20 października 2008 r.

   Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
   wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
   której dotyczy.


   PREZYDENT
   miasta stołecznego Warszawy

   (-) Hanna Gronkiewicz-Waltz
  • Gość: kamionek Re: Plan zagospodarowania Kamionka IP: *.infoplus.com.pl 03.10.08, 20:13
   Gdzie widzisz tam zabytki? Chyba, że te ruiny za szkołą Didasko ,
   kamienica -rudera Przy Chodakowskiej i całe PZO z przyległościami.
   Jest nawet co ocalić od zapomnienia:(. Takich pereł nigdzie nie
   znajdziesz!
   • Gość: pralinka Re: Plan zagospodarowania Kamionka IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 05.10.08, 21:49
    Autor: forum_rozwoju_warszawy 01.10.08, 15:10
    Gość portalu: pralinka napisał(a):

    > A wiesz może jakie zmiany wprowadzone są w mpzp Kamionka Praga
    Płd.?
    > Na forum zabytków eraz1 dał info, że wyłożony do konsultacji.


    W uzasadnieniu do uchwały o przystąpieniu do zmiany planu
    zagospodarowania Kamionak można przeczytać, iż:

    "Po przeprowadzeniu analizy dotyczącej uwarunkowań stanu
    istniejącego, opracowanych
    materiałów analitycznych i studialnych, w świetle obowiązujących
    przepisów o
    zagospodarowaniu przestrzennym oraz oczekiwań społecznych, należy
    stwierdzić, że
    przystąpienie do sporządzenia planu jest zasadne.
    Należy przystąpić do sporządzenia planu w celu ustalenia
    przeznaczenia terenów w rejonie
    Kamionka, określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy oraz
    zasad przekształceń
    terenu historycznej dzielnicy przemysłowej, sprzyjających rozwojowi
    funkcji śródmiejskich z
    uwzględnieniem uwarunkowań historyczno – konserwatorskich i
    określenia ponadlokalnych
    powiązań komunikacji miejskiej.
    Teren, którego dotyczy uchwała, częściowo wchodzi w skład obszaru
    objętego miejscowym
    planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Grochowskiej na
    odcinku od ul.
    Lubelskiej do ul. Kaleńskiej i Modrzewiowej zatwierdzonym Uchwałą Nr
    143/VIII/99 Rady
    Gminy Warszawa – Centrum z dnia 29.04.1999 r. i opublikowanym w Dz.
    Urz. woj. maz. Nr
    59 z dnia 12.07.1999 r., poz. 2082.
    Powyższy plan wymaga wprowadzenia zmian w związku ze zmianą
    przebiegu Alei
    Tysiąclecia ustaloną w obowiązującym studium.
    O zmianę części tego planu oraz o sporządzenie planu dla obszaru
    Kamionka wystąpiły
    władze Dzielnicy Praga – Południe, Rada Mieszkańców Osiedla Kamionek
    oraz indywidualni
    inwestorzy.
    Teren przewidziany do objęcia planem jest położony w dzielnicy Praga
    Południe. Kamionek
    jako osiedle mieszkaniowe i rejon przemysłowy powstał po 1795 roku
    na gruntach Skarbu
    Państwa. Dobra Kamionkowskie w połowie XIX wieku zostały
    rozparcelowane i
    zabudowane domami mieszkalnymi i zakładami przemysłowymi. W okresie
    międzywojennym Kamionek szybko przekształcał się w rejon
    przemysłowy, w okresie II
    wojny został częściowo zniszczony, po wojnie odbudowany jako ośrodek
    przemysłowy.
    Obszar opracowania planu graniczy od północy z terenami kolejowymi i
    terenami
    przyległymi do Dworca Wschodniego, od wschodu z terenami
    przemysłowymi i Wydziałem
    Weterynarii SGGW, od południa z Parkiem Skaryszewskim i zabudową
    mieszkaniową, od
    zachodu z Zakładami „E.Wedel” i terenami osiedla SM „PAX”.
    Obszar ma zróżnicowany charakter i nie tworzy jednolitego systemu
    przestrzeni miejskiej.
    Występuje tu zarówno zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna jak i
    obiekty produkcyjne,
    usługowe i magazynowe o bardzo zróżnicowanej wartości technicznej.
    Często występują
    obszary zagospodarowane tymczasowo, o przypadkowej zabudowie.
    Dotychczasowy układ
    ulic i obsługa komunikacyjna będą musiały ulec istotnym zmianom w
    związku z planowanym
    przebiegiem Alei Tysiąclecia. Aktualnie na terenie Kamionka
    obserwuje się zmiany
    funkcjonalne terenów tradycyjnie przemysłowych oraz daleko posuniętą
    degradację
    techniczną zasobów mieszkaniowych, a brak obowiązującego planu
    miejscowego sprzyja
    chaosowi przestrzennemu w tym rejonie. Wskazany obszar wymaga
    uporządkowania
    istniejących terenów zabudowy i przestrzeni publicznych oraz
    podniesienia ich standardu.
    Przewiduje się zachowanie ukształtowanych historycznie elementów
    układu przestrzeni
    publicznych oraz określenie zakresu uzupełnień dla nowej zabudowy.
    Postuluje się również zachowanie grup wartościowej zieleni wysokiej
    oraz uzupełnienie i
    odtworzenie szpalerów zieleni przyulicznej.
    projekt uchwały – druk nr 1062
    Przewidywane przekształcenia są zgodne z uchwałą Nr LXXXII/2746/2006
    Rady Miasta
    Stołecznego Warszawy z dnia 10 października 2006 r. zatwierdzającą
    studium uwarunkowań
    i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy w
    rozumieniu przepisów o
    planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
    Projekt planu zostanie sporządzony z uwzględnieniem stosownych
    standardów przy
    zapisywaniu ustaleń projektu planu, wprowadzonych Rozporządzeniem
    Ministra
    Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego
    zakresu projektu
    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164,
    poz. 1587)."
   • Gość: ewak Wszyscy mogą składać wnioski IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 11.10.08, 20:15
    ...byle konstruktywne!
    Czas do 20 października. Na piśmie.
  • Gość: pralinka Re: Plan zagospodarowania Kamionka IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.10.08, 13:28
   ulica Tysiąclecia -> przed laty nazywana Trasą Tysiąclecia
   www.kamionek.waw.pl/content/view/266/106/
   • konrad.boryczko Re: Plan zagospodarowania Kamionka 22.10.08, 14:58
    Przeczytałem ten bełkot i mam nadzieję, że jednak Trasa powstanie. Przynajmniej na odcinku do Grochowskiej i od Wasyngtona do Wału Gocławskiego.
    Przeraża mnie egoizm mieszkańców Kamionka. Proponuję im zamianę jednej nitki Grochowskiej na trawnik i likwidację linii tramwajowej na Waszyngtona. W końcu to prawie centrum miasta i po co tu jakieś ciągi komunikacyjne?
    Piszę to jako osoba, która całe zycie mieszkała przy ul. Wiatracznej, a teraz na Gocławiu. To co, protestowac przeciwko poszerzaniu ul. Bora? Tylko jak ja do roboty dojadę? Aha. Metro na Gocławiu niepotrzebne. I na Kamionku zresztą też;)
    Idźmy dalej? Stadion Narodowy? Nie dopuszczę!
    BTW na Kamionku mieszkają sami emeryci? Szkoda lokalizacji...
    Kiedy ludzie wreszcie zrozumieją, że miasto musi się rozwijać? I że jeden Wał Miedzeszyński (BTW poszerzony ledwie trzy czy cztery lata temu) nie załatwi całej komunikacji północ-południe po tej stronie Wisły? Helikopter dla każdego, a co!
    • Gość: Krop Re: Plan zagospodarowania Kamionka IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.10.08, 15:08
     Klasyczne NIMBy. Wszystko niech będzie byle daleko ode mnie. Dzięki nim jak się
     dalej będą tak starać to niczego nie będzie bo koncepcja obwodnicy na
     Wiatracznej zdaje się że też się właśnie wali. Dzięki dokładnie tym samym
     ludziom, to oni spowodowali zmianę planów, gdy na Kamionku na obwodnicę miejsce
     było, na Wiatracznej nie ma i nie będzie, no chyba ze ktoś podejmie decyzję by
     burzyć nowe bloki. A że nie podejmie to niczego nie będzie. Bo że PO zaryzukuje
     "drugą Rospudę" i budowę wbrew prawu to nie wierzę. Kononowicz był prorokiem...
     • Gość: pralinka Re: Plan zagospodarowania Kamionka IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.10.08, 17:06
      Możesz podać które nowe bloki miałyby zostać zburzone? Widziałeś na
      oczy projekt obwodnicy Pragi przez Wiatraczną?
      • Gość: Krop Re: Plan zagospodarowania Kamionka IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.10.08, 17:35
       Jestem bardziej na bieżąco z całą sprawą obwodnicy niż możesz sobie wyobrazić.
       Polecam lekturę Siskomu a szczególnie ostatnio opublikowanego raportu o
       oddziaływaniu na środowisko.
       • Gość: pralinka Re: Plan zagospodarowania Kamionka IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.10.08, 18:43
        Szkoda,że linku nie dałeś skoro taki oczytany jesteś :)

        Napisz jeszcze jaki jest sens dublowania trasy od ronda Żaba 1.do
        Wiatracznej 2. przez Szwedzką do Grochowskiej [?]

        Czy SISKOM pisze coś o wyburzaniu nowych bloków, skoro w grę wchodzi
        wariant III tunel ? Na ich raporcie opierasz swoje stwierdzenie ?
        • Gość: pralinka Re: Plan zagospodarowania Kamionka IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.10.08, 18:45
         Czyżbyś był NIMB'em ?
        • Gość: konrad.boryczko Re: Plan zagospodarowania Kamionka IP: *.subscribers.sferia.net 22.10.08, 19:57
         Jesli mogę za mata/kropa.
         1. Tunel pod Wiatraczną swoją drogą, ale czy wiesz, co ma być na górze? To obejrzyj dokładnie plany. Byłaś/łeś na prerzentacji w Urzędzie Dzielnicy latem? Ma byc droga 2X2 z ekranami dźwiękochłonnymi o wysokości do 7 metrów. W tym kontekście zapewne napisał, że nie ma na to miejsca. Żeby było trzebaby wyburzyć całą zachodnią stronę Wiatracznej (z nowobudowanym budynkiem Marvipolu) albo po stronie wschodniej nowy (względnie) budynek między Prochową a Kobielską. Poza oczywiście innymi, planowymi, wyburzeniami.
         2. Nie wiem o jakim dublowaniu piszesz... Twoim zdaniem ktoś z Wiatracznej będzie jechać do Żaby Grochowską/Szwedzką? Po wybudowaniu Obwodnicy Śródmieścia? Można i tak, można np. przez Ząbki, tylko po co?
         Fakt jest taki, że obecnie Targowa - 11 listopada/Solidarności jest jedynym połączeniem Grochowa/Gocławia itd. z Targówkiem/Bródnem.
         Na krótką metę sytuację poprawiłoby wreszcie udrożnienie Strażackiej i wydłużenie Kijowskiej. Ale inwestycje północ-południe są niezbędne. Mam tu na myśli zarówno Wiatraczną (tunel), jak i Trasę Tysiąclecia, Trasę Olszynki Grochowskiej i dokończenie Trasy Siekierkowskiej.
         BTW naprawdę nie zauważyłaś/łeś, że coraz więcej ludzi nie jeździ już do Centrum tylko między dzielnicami?
         • Gość: pralinka Re: Plan zagospodarowania Kamionka IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.10.08, 20:56
          obwodnica pragi w SISKOM siskom.waw.pl/obwodnica-sr-wschod.htm

          Nie napisałeś dlaczego potrzebna jest ulica biegnąca starą Trasą
          Tysiąclecia urywająca się na Grochowskiej. Wbrew pozorom dostrzegam
          ten powód.

          Zamknij oczy. Wyobraź sobie wielką dziurę w ziemi, nad nią 4
          śpiących, w nieokreslonej przyszłości... Otwórz oczy. Pomyśl jak
          taką dziurę objechać ;)

          Poproszę o cytat na temat burzenia nowych bloków z jakiegokolwiek
          oficjalnego raportu.
          Dlatego wybrano wariant tunel, żeby ograniczyć hałas. Okoliczni
          mieszkańcy szczególnie nowych budynków będą krzyczeć najgłośniej NIE
          NIE NIE - to oczywiste, wydali kupę kasy na nowe mieszkania, super
          blisko centrum, w idealnie skomunikowanym miejscu a tu bach!
          niespodzianka... ktoś wpadł na pomysł zamykania ringu śródmieścia.
          • Gość: konrad.boryczko Re: Plan zagospodarowania Kamionka IP: *.subscribers.sferia.net 22.10.08, 22:01
           Nie bardzo rozumiem co piszesz...
           Po co ta droga? A choćby po to, żeby ktoś mieszkający na Kamionku (np. na Gocławskiej czy Chodakowskiej) nie musiał jechać na Bródno przez wspomnianych Czterech Śpiących.
           Nic nie wiesz o planach dot. Wiatracznej. Tam mają być DWIE trasy: pod ziemią jedna i nad ziemią druga.
           pzdr.
          • Gość: Krop Re: Plan zagospodarowania Kamionka IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.10.08, 00:01
           Przeczytaj dokumenty na Siskomie o których mówiłem. Najlepiej ze zrozumieniem. I
           wróćmy potem do tej dyskusji, dobra?

           W tej chwili sytuacja wygląda tak że mimo budowy tunelu nie da się spełnić norm
           hałasu na Wiatracznej po budowie trasy. Albo zmienią całkowicie koncepcję, albo
           będą musieli wyburzyć bloki po którejś stronie ulicy (zapewne ten przy
           Prochowej) albo, co jest najbardziej prawdopodobne - niczego nie będzie jeszcze
           długie lata.

           Pytania do czego potrzebna jest "dublująca" trasa litościwie nie skomentuję.
           Jedna ulica w każdą stronę to jest we wsi...
           • Gość: pralinka Re: Plan zagospodarowania Kamionka IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.10.08, 13:33
            Dałam link do stron SISKOMu. Przeczytajcie czego brakuje przy
            Aneksie nr 1 do warunków środowiskowych. Zobaczę, uwierzę. Kto
            twierdzi, że trzeba burzyć? Rozhisteryzowani mieszkańcy???

            Trasa Tysiąclecia ma sens, jeśli zostanie przeciągnięta przy Parku
            Skaryszewskim - Międzynarodowa. W tej chwili na liście inwestycyjnej
            ZDM są dwa odcinki, tego środkowego oczywiście brakuje, ponieważ
            przez lata budził najwięcej kontrowersji i był głośno
            oprotestowywany, również przez mieszkańców Saskiej Kępy... a może
            szczególnie przez nich.
            • Gość: pralinka ekrany IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.10.08, 14:46
             w aneksie nie ma mowy o burzeniu nowych budynków, jest za to o
             parametrach ekranów siskom.waw.pl/materialy/obw-sr/ANEX-1-
             Wiatraczna-1.pdf
             jeszcze raz proszę o cytat z materiałów SISKOM, w którym takie
             konieczne wyburzenia nowych bloków są wymienione.
             Stwierdzenie "przeczytaj uważnie" nie jest dla mnie argumentem. To
             ty masz mnie (i innych) przekonać do swoich racji, zamiast
             wprowadzać w błąd.
             • tomkrt Re: ekrany 24.10.08, 12:20
              Po pierwsze prosze nie używać określenia (skrótu myślowego) "materiały SISKOM" bo ich autorzy mogą się poczuć urażeniu. To są materiały opracowane przez firme DHV na zlecenie miasta jako podstawa do uzyskania decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. SISKOM je tylko udostępnia w ramach działalności statutowej aby ułatwić obwywatelom dostęp do informacji o planowanych inwestycjach.

              Po drugie - rzeczywiście w tym dokumencie nie pada zdanie o dodatkowych wyburzeniach.
              Za to pada bardzo ważne stwierdzenie - że przy 6 metrowych ekranach budynki nie będą zabezpieczone - normy nie zostaną zachowane.
              Jako rozwiązanie - (proteze) projektanci proponują sprezentować każdemu mieszkaniu klimatyzacje i szczelne okno ktore wg założeń tego dokumentu nigdby nie powinno być otwierane.

              O tym, czy takie rozwiązanie będzie wystarczające zdecyzdują w swoich uzgodnienia sanepid i minister środowiska oraz potwierdzi wojewoda wydając bądź nie decyzje środowiskową dla tej inwestycji.

              Sprawe przekroczeń norm na ścianach budynków może też zakwestionować komisja europejska i wstrzymać finansowanie tego projektu.
              Ta część obwodnicy Pragi jest wpisana jako zadanie kluczowe w programie operacyjnym województwa mazowieckiego.

              Więc niewiadomych jest wiele.

              Jeśli rozwiązanie z klimatyzatorami nawet zakaceptuje minister środowiska i inspektor sanitarny oraz wojewoda to i tak będzie miało marne szanse aby obronić się w sądzie gdzie niechybnie sprawa trafi.

              Jeśli nie będzie kompletu uzgodnień lub wojewoda nie wyda decyzji środowiskowej lub sąd uchyli decyzje środowiskową, to będzie powrót do punktu wyjścia i trzeba będzie zaczynać sprawe od początku.
              I wtedy rozwiązania będą właściwie dwa. albo poszerzyć linie rozgraniczające poprzez dodatkowe wyburzenia co pozwoli odsunąć jezdnie od zachodniej pierzei wiatracznej i objąć rownież wyższe kondygnacje cieniem akustycznym nawet od 6 metrowych ekranów.
              drugie rozwiąznie to rozważyć inny przebieg wschodniej części obwdonnicy śródmieścia - czyli powrót do koncepcji Trasy Tysiąclecia. Po prostu trzeba będzie dokonać alanizy wariantowej i wybrać rozwiązanie korzystniejsze.
              • Gość: mieszkaniec Re: Pieniactwo Rady Osiedla Kamionek IP: *.aster.pl 24.10.08, 12:55
               Rada Osiedla Kamionek protestując przeciwko ulicy śladem
               projektowanej niegdyś Trasy Tysiąclecia potwierdza krótkowzroczność
               części mieszkańców naszego miasta. Rezygnacja z tego pasa drogowego
               oznacza brak możliwości realizacji linii tramwajowej na tym odcinku,
               która prowadziłaby aż na Gocław. Szkoda, że takie twory jak Rady
               Osiedla nie zaczną prowadzić skuteczniejszego lobbingu na rzecz
               remontów zapuszczonych kamienic oraz likwidacji różnego rodzaju
               dziadowskich komórek, składów rupieci itp., których na Kamionku nie
               brakuje. Czy pan przewodniczący Rosiński widział kiedyś, jak
               wyglądają kamienice i ich otoczenie przy Dworcu Wschodnim (ul.
               Frycza-Modrzewskiego)? Najlepiej uprawiać tylko pieniactwo, z czego
               Polska słynie od wieków i dlatego właśnie w tym kraju jest tak, jak
               jest. Po co inwestycje, drogi, tramwaje? Tak swojsko wyglądają te
               odrapane rudery z wychodkami na zewnątrz i komórkami na węgiel.
               • Gość: pralinka Re: Pieniactwo Rady IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 24.10.08, 13:08
                Drogi mieszkańcu, problemem ruder, krzywych chodników,
                bezpieczeństwa na ulicach Rada Osiedla Kamionek również się zajmuje.
                Aktywnie. Poczytaj, dowiedz się... a dopiero potem pluj... njlepiej
                pod wiatr ;)
                www.kamionek.waw.pl/content/view/132/55/
              • Gość: pralinka Re: ekrany IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 24.10.08, 12:58
               Czyli Tysiąclecia przez Kamionek bardziej realna. Odcinek
               Międzynarodowa do przepchnięcia po cichu, żeby przypadkiem protestów
               na Saskiej Kępie nie wywoływać ?

               Czarno widzę urwanie ul. Tysiąclecia na Grochowskiej, i co dalej w
               Kinową slalomem ?

               "materiały SISKOM" -> jeśli ktoś się na was powołuje,nawiązuje do
               materiałów na stronie, niech to robi dokładniej, źródło i cytaty
               mile widziane

               Dzięki za dotychczasowe wyjaśnienia:)
  • Gość: konrad.boryczko Specjalnie dla pralinki IP: *.subscribers.sferia.net 24.10.08, 23:18
   W uproszczeniu.
   Dawno temu były czasy, kiedy myślało się o rozwoju miasta jako całości. I były plany, projekty, rezerwy drogowe itp. Czasy te minęły w 1989 r. i niektorzy się cieszą...
   Co to ma wspólnego z tym wątkiem? Ano to, że mądrzy ludzie, którzy myśleli o mieście w kategoriach ogólnych i bardziej dalekosiężnie niż do najbliższego (najczęśćiej nierozstrzygniętego) przetargu, zaplanowali 4 (słownie: CZTERY) drogi przez tory między Pragami inne niż istniejąca od 200 lat "szosa brzeska":
   1. Prawobrzeżna "Wisłostrada" czyli Wał Miedzeszyński itd. do Mostu Gdańskiego
   2. Trasa Tysiąclecia od Gocławia (którego wtedy jeszcze nie było) przez Dworzec Wschodni i Szmulki do Szwedzkiej
   3. Trasa Łazienkowska przez Wiatraczną na Bródno
   4. Trasa Olszynki Grochowskiej z +- Miedzeszyna przez Witolin na Białołękę
   No i jeszcze Trasa Siekierkowska, choć po naszej stronie jest ona bardziej wylotówką z miasta niż trasą międzydzielnicową.
   Wróćmy teraz do Wiatracznej. Ulica ta powstała w połowie lat 50. i była projektowana docelowo jako dwupasmówka po powierzchni. Coś jak dzisiejsza ul. Fieldorfa na przykład. Gdyby plany budowy 4 tras zostały zrealizowane, w zupełności by to wystarczyło. Bo byłaby to jedna z pięciu możliwości jechania mniej więcej w te same rejony.
   Niestety. Z czterech inwestycji zrealizowano jedną: Wał Miedzeszyński. Z Trasy Tysiąclecia zrezygnowano (mam nadzieję tymczasowo), Trasa Olszynki Grochowskiej jest w dużym zawieszeniu. Została nieszczęsna Wiatraczna. No i próbuje się tam wepchnąć coś, co się nijak nie zmieści. Nawet w dwóch poziomach.
   Osobiście rozumiem projektantów. Na Grochowie kolizja to "tylko": kilkaset metrów (Rondo plus odcinek do szpitala). Za to przez teren od 50 lat zabudowany i stanowiący dość logiczną całość.
   TTysiąclecia ma rezerwę znacznie większą niż Wiatraczna.. Tunel pod Kamionkiem też można sobie wyobrazić. Więc?
   Moja wizja Wiatracznej jest taka: tunel z drogą po trzy pasy i metro. Natomiast na górze zostaje jak jest, ewentualnie z przedłużeniem linii tramwajowej z Ronda. Ale to tylko luźna koncepcja osoby, która tam całe życie mieszkała:)
   pzdr.
   • Gość: Krop Re: Specjalnie dla pralinki IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.10.08, 00:05
    Moja koncepcja jest identyczna. Zresztą wszystkich okolicznych mieszkańców z
    którymi rozmawiałem też. Nawet napisaliśmy po konsultacjach w lato podobnej
    treści wniosek do ZDM. Odpisano że postulowane rozwiązania nie mieszczą się w
    ramach założeń tego projektu. Innymi słowy wysłali nas na szczaw.
    • rosada Re: Specjalnie dla pralinki 25.10.08, 04:06
     "zarobiony jestem" i godzina późna więc krótko:
     1. Pralinko - dzięki za rozsądek
     2. Kropp - o jakich konsultacjach społecznych "w lato" piszesz ?
     3. Konrad - to w końcu, gdzie mieszkasz ?
     4. Mieszkaniec - szkoda, że się nie odzywałeś, gdy rozpoczęto prace
     na miejscowym planem rejonu Dworca Wschodniego ( a w tym rejonie
     leżą ulice, o których piszesz)
     5. No i rozumiem, że przez "pieniactwo przewodniczącego Rosińskiego"
     nie tylko nie powstanie linia tramwajowa na Gocław, centralny
     odcinek II linii metra, ale także OŚ (Nowo-Wiatraczną) i wiele
     zaplanowanych autostrad...
     • Gość: konrad.boryczko Re: Specjalnie dla pralinki IP: *.subscribers.sferia.net 25.10.08, 18:37
      Drogi rosada.
      Bardzo cenię Twoją działalnośc jako dziennikarza i społecznika. Poważnie. Natomiast w tej sprawie mamy inne zdanie.
      Ad 3: mieszkam na Gocławiu i po prostu zależy mi na łatwym dojeździe do Castoramy na Targówku, proste:)
      Jeśli chodzi o konsultacje to zapewne krop ma na mysli spotkanie, które odbyło się w urzędzie dzilnicy, na którym AFAIR byłes i fotografowałeś:) Nie pamiętam w jakim miesiącu to było, można znaleźć na forum.
      • Gość: pralinka Re: Specjalnie dla pralinki IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.10.08, 12:44
       oj boryczko zapomniałeś dodać, że przez 30 lat z hakiem mieszkałeś w
       okolicach Wiatracznej. Włączasz się w oczywisty konflikt interesów.

       Krop pisał o rozmowach z sąsiadami i liście do ZDM, zakładam, że sam
       działa w lokalnym samorządzie. Natomiast mieszkaniec jest
       mieszkańcem... ale nie Kamionka.

       Panowie, nie spychajcie swojego problemu w naszą stronę :)

       Jeśli zatka się Grochowska na wysokości Kamionka, zator przeniesie
       się i tak w stronę Wiatraka. Nie pomoże zielona fala, o! właśnie ZDM
       położył temat II i III ZSZR, NIK dopatrzył się nieprawidłowości
       [Dziennik, Warszawa,23.10.2008]

       Rozmiar projektu DHV jest rzeczywiście porażający. Można oczywiście
       pogdybać, czemu ta arteria osiągnęła takie rozmiary. Możliwe, że ma
       być to asekuracyjny bypass do momentu powstania wschodniego odcinka
       południowej obwodnicy Wawy. Zjazd od Puławskiej. Komentarz
       zostawiam specom.
       Ciekawe ile wtopiono w ten projekt?
       Ciekawa też jestem, co za geniusz wymyślił fundowanie mieszkańcom
       klimatyztorów i czy: pomyślał ile one pochłaniają prądu, kto będzie
       płacił rachunki za prąd, ile kosztuje serwis i filtry do
       klimatyzatorów ?
       To ile budynków trzeba zburzyć ?
       • Gość: Krop Re: Specjalnie dla pralinki IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.10.08, 14:07
        W niczym nie działam, zbyt wiele czasu spędzam w podróżach by być w stanie w
        czymkolwiek działać, zresztą nie wydaje mi sie by jakikolwiek "lokalny samorząd"
        w mojej okolicy istniał - i dlatego łatwiej nam podłożyć taką "świnię". Pismo do
        ZDMu było prostą konsekwencją konsultacji w sprawie obwodnicy, na spotkaniu w
        gminie nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi, kazali nam napisać pismo. W odpowiedzi
        na pismo spuścili nas na drzewo. Ot taka tam, demokracja w praktyce.
       • Gość: konrad.boryczko Re: Specjalnie dla pralinki IP: *.subscribers.sferia.net 26.10.08, 14:53
        Oj pie...nko* nie umiesz czytać ze zrozumieniem.
        Musi powstać i Wiatraczna, i Trasa Tysiclecia. Obie w _zaplanowanym_ kształcie. Prościej nie umiem tego napisać. Przyłóż się trochę zanim podejmiesz następny wysiłek komentowania czyjegoś postu.


        *Ty tez przekręciłeś/łaś mój nick.
        • Gość: pralinka Re: Specjalnie dla pralinki IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.10.08, 15:32
         No tak przed boryczko, po oj zapomniałam o konradzie. Ale w sprawie
         miejsca zamieszkania nie zaprzeczysz chyba ?
         Wg ciebie muszą powstać, ale oprócz ciebie są też inne osoby
         zainteresowane tematem obu tras. I zaczyna się jazda palcem po mapie
         w tytule: Byle u sąsiada, byle nie pod moim oknem.

         Krop, jeśli masz czas na zebranie, to możesz go też znaleźć na
         poszukanie swoich reprezentantów w lokalnym samorządzie i radzie
         osiedla. Nieruszając się z domu.
         To kto pisał ten list do ZDM ? Nadal nie wyjaśniłeś, kręcisz się
         wokół my. My to znaczy 5 sąsiadów z klatki? Masz oryginał, najlepiej
         z odpowiedzią od ZDM ?
         • Gość: konrad.boryczko Re: Specjalnie dla pralinki IP: *.subscribers.sferia.net 26.10.08, 15:40
          Czy Ty jesteś normalny/a? Szkoda z Tobą dyskutować, nawet jeśli masz coś do napisania.
          Miejsce zamieszkania nie ma znaczenia, obie trasy muszą powstać, nawet w dowolnej kolejności, byle szybko.
          Żeby wszystko było jasne: teraz też mieszkam przy ulicy, która będzie poszerzana. Ba, nawet ma byc pod nią metro. I cieszę się z tego bardzo. Dotarło, czy znowu coś przekręcisz?
         • Gość: pralinka Re: Specjalnie dla pralinki IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.10.08, 15:41
          konradzie.boryczko kilka postów wcześniej pisałeś: Moja wizja
          Wiatracznej jest taka: tunel z drogą po trzy pasy i metro. Natomiast
          na górze zostaje jak jest, ewentualnie z przedłużeniem linii
          tramwajowej z Ronda(...)
          Twoja wizja jest odmienna od zaplanowanej. Zmieniłeś tak szybko
          zdanie?
          • Gość: konrad.boryczko Re: Specjalnie dla pralinki IP: *.subscribers.sferia.net 26.10.08, 15:51
           Róznimy się tym, że ja nie zamykam się w pudełku i szukam rozwiązań. Ty masz tylko jedno: na Twoim podwórku ma być bez zmian, a całe miasto niech się dusi.
           • Gość: pralinka Re: Specjalnie dla pralinki IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.10.08, 16:06
            Przeczytaj uważnie wszystkie posty, kolejno, chronologicznie. Może
            wreszcie zauważysz, że jestem za budową ul. Tysiąclecia w opcji,
            która nie sparaliżuje Grochowskiej.
            Zatrzymaj się i pomyśl, jak objechać okolice Wileńskiego, jeśli
            faktycznie ruszy budowa metra na Pradze [4 śpiących nad wielką
            dziurą]. To może być decydujący motyw powrotu do koncepcji Trasy
            Tysiąclecia.
            Druga trasa również jest potrzebna, ale jeśli nie dostanie
            pozytywnej decyzji warunków środowiskowych to znaczy, że projekt
            nadaje się do kosza, czyli kolejne zmarnowane pieniądze i czas.
            Kamionek uraczony Tysiąclatką bez odcinka ul.Międzynarodowa udusi
            się w korku. Tymczasem na Saskiej Kępie spokój i sielanka.
            • Gość: konrad.boryczko Re: Specjalnie dla pralinki IP: *.subscribers.sferia.net 26.10.08, 16:16
             Podsumujmy więc Twoje stanowisko: TT kończąca się na Grochowkiej nie, bo dezinegruje Kamionek. Natomiast TT na całej długości tak, bo nie zakorkuje prostopadłej do niej Grochowskiej? Dobrze teraz?
             • Gość: pralinka Re: Specjalnie dla k.b IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.10.08, 17:52
              Prawie. O dezintegracji nie pisałam. Opcja Tysiąclatka bez odcinka
              środkowego - pisałam o zatorze Grochowska, Kinowa (skręt w
              Waszyngtona, kierunek centrum) i Wiatrak (do Al. Stanów i TŁ) z
              okazji kopania.

              Nie napisałam, też o tym, że kierowca mając do wyboru dwie trasy
              (już bez okazji kopania dziury w innej części miasta), zazwyczaj
              wybierze krótszą - minus zdublowania na niekorzyść TT, w przypadku
              gdyby jednak powstał środkowy odcinek TT i można byłoby nim jeździć
              Żaba<->T Łazienkowska.
              • Gość: konrad.boryczko Re: Specjalnie dla k.b IP: *.subscribers.sferia.net 26.10.08, 19:11
               Właśnie Legia wygrała z Wisłą, a ja ciągle nie rozumiem Twojego toku myślenia w sprawie "skróconej" TT.
               No bo jak? Dzisiaj samochody jadące z np. Grochowa do Żaby jadą Grochowską. Po wybudowaniu "kadłubowej" TT będą jechać TT. Czy liczba samochodów jeżdżących z Grochowa do Żaby się zmieni? W jaki sposób TT (krótka) zwiększy ruch samochodowy na Kamionku? Co najwyżej może niektóre samochody z rejonu Zielenieckiej nie pojadą przy Powszechnym w lewo, lecz w prawo, ale to ogólnego trendu nie zmieni.
               TT nie ma służyć odciążeniu Grochowskiej, lecz Targowej. No patrzę na Globus i nie chce wyjść inaczej:)
               Tak, tak jak piszesz TT ma służyć obsłudze kierunku Żaba-południe miasta, żadne odkrycie.
               Co do koncepcji poprowadzenia obwodnicy Śródmieścia Kinową-Podskarbińską to była o tym mowa na forum ze dwa-trzy lata temu, poszukaj.
               Reasumując: TT w oryginalnym kształcie jest jedyną możliwością poprowadzenia porządnej szerokiej drogi północ-południe w tej części miasta. Inne przebiegi są wykluczone albo przez jeziorko Kamionkowskie, albo przez zwartą zabudowę. I żadne zaklęcia rad osiedlowych tego nie zmienią.
               pzdr.
               • Gość: pralinka Re: Specjalnie dla k.b IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.10.08, 20:21
                Istotny jest dla mnie temat TT w sytuacji kiedy potrzebny będzie
                objazd 4 śpiących -> Targowa odcięta, Gdański odcięty, jak dostać
                się do śródmieścia, na drugi brzeg jadąc od-do Szwedzkiej [?]

                O jakiej szerokości TT piszesz? ZDM podaje 2x2 czyli nie jest to
                super przepusowa trasa ale zgodnie z nową nazwą ULICA
                www.zdm.waw.pl/inwestycje-w-przygotowaniu/budowa-ulicy-tysiaclecia.html
                TT nawet w starej koncepcji nie miało przecinać jeziorka, jedynie
                kanał dopływowy i przechodzić przy brzegu jeziorka i ścianie parku
                dalej brzegiem terenów działkowych już na Saskiej Kępie.

                Kinowa - od miejsca gdzie ma się "urywać" ul. Tysiąclecia (obecnie
                bazarek, przystanek T, światła - może są na twoim globusie) jest
                spory kawałek do Kinowej, 2 światła dalej w stronę Wiatracznej.
                Nie ma planów dotyczących budowy obwodnicy ulicami Kinową i
                Podskarbińską - to byłby zupełnie inny przebieg trasy.

                Obecnie, żeby zjechać z Grochowskiej do centrum można właśnie
                wjechać w Kinową - stąd slalom, lub odbić przy wiadukcie na
                Zamoyskiego. Zobacz mapkę na SISKOM - krecha w stronę Kinowej przez
                równoległą do Grochowskiej sielską dotychczas uliczkę. Nie wiem na
                ile aktualna siskom.waw.pl/obwodnica-sr-wschod.htm (mapka na
                samym dole strony)

                Zakładam, że w sytuacji zatoru, na Kamionku podniosą się głosy
                budowy odcinka środkowego przez Saską Kępę. W chwili obecnej
                Tysiąclatka ma więcej wrogów niż entuzjastów jej budowy.
                • Gość: konrad.boryczko Re: Specjalnie dla k.b IP: *.subscribers.sferia.net 26.10.08, 21:22
                 OK, wygrałeś/łaś. Takiego poplątania wątków w jednym poście dawno nie czytałem. Nie chce mi się prostować (np. tego, że niektóre ulice są jednokierunkowe...).
                 Napisz coś, żebyś miał/a ostatnie słowo.
                 • Gość: pralinka Re: Specjalnie dla k.b IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.10.08, 21:53
                  Oczywiście. Nie przepuszczę okazji :) Przy Dw. Wschodnim ma powstać
                  dworzec PKS, przeniesiony ze stadionu. Trzeba zorganizować dojazd
                  dla autobusów -> ul. Tysiąclecia.
                  Wzorem sąsiadów spycham jednak bardziej kłopotliwe rozwiązanie np.
                  2x3 z przebiciem do TŁ jak najdalej od siebie.
                  Jeśli projekt Wiatracznej DHV wyląduje w koszu lub nie przeżyje
                  korekty, zacznę się martwić.
                  • Gość: pralinka Re: Specjalnie dla k.b IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.10.08, 22:12
                   Dopatrzyłeś się krechy na mapce czy nie ? Przyciśnij lupkę :) i dla
                   porównania zobacz aktualną mapę a najlepiej wybierz się na spacer do
                   Skaryszaka od stronyh Grochowskiej - uliczka vis a vis wspomnianego
                   wyżej bazarku i przystanku T
                   • rosada Re: Specjalnie dla k.b 26.10.08, 23:34
                    konrad - dzięki za brak pieniactwa - po prostu mamy na tę sprawę
                    inne poglądy (co słusznie podniosłeś) i tyle. Zresztą z pralinką też
                    się nie do końca zgadzam ;) Rozumiem potrzeby Gocławia, aczkolwiek
                    tam też jest (był ?) bardzo silny opór przed TT. Natomiast nie
                    rozumiem koncepcji, która zakłada zrobienie z ul. Targowej pasażu,
                    kosztem puszczenia całego ruchu przez Kamionek. Z zaciśniętymi
                    zębami przyjmuję wszelkie lobbowania i promocyjne ruchy na rzecz
                    Pragi Północ, ale bez przesady... W już istniejącej tkance miejskiej
                    są naturalne węzły komunikacyjne (także na Kamionku - np. rondo
                    Waszyngtona, czy Zeleniecka/Targowa). Z punktu widzenia Kamionka nie
                    widzę problemu z puszczeniem tramwajki z Gocławia przez Kamionek do
                    al. Waszyngtona i dalej al. Zieleniecką do Dw.Wschodniego. Budowa
                    trakcji przez Bulwar Stanisława Augusta jest wg mnie i szkodliwa
                    społecznie i ekonomicznie. A już bandyckim wręcz numerem jest
                    robienie tego po cichu, drobnymi kroczkami. Do tej pory wspominało
                    się o tramwaju od Grochowskiej wzdłuż Bliskiej. Niecałe dwa tygodnie
                    temu rzucono koncepcję od Grochowskiej na Gocław, a tydzień temu już
                    został przedstawiony gotowy projekt... Myślę (a wręcz jestem
                    pewien), że oddzielenie Bulwaru Stanisława Augusta od Parku
                    Skaryszewskiego spotka się ze zdecydowanym sprzeciwem nie tylko
                    mieszkańców Kamionka i Saskiej Kępy. I mam nadzieję, że ta koncepcja
                    nie ma nic wspólnego z tym, że, jak wieść gminna
                    niesie,przewodniczący klubu radnych PO został członkiem zarządu KS
                    Drukarz, prezes Drukarza został członkiem PO, a przystanek
                    tramwajowy ma być w pobliżu KS Drukarz...
                    Poza tym trzeba mieć świadomość, że:
                    pierwsze primo - tramwajka w proponowanym przebiegu pozbawia
                    Kamionek (a zapewne i Gocław) na kilka dzeisięcioleci szansy na
                    budowę metra ( o czym otwarcie zresztą mówią np. przedstawiciele
                    SISKOM-u)
                    drugie primo - aleja przez Wiatrak upadnie i lokalna droga przez
                    Kamionek stanie się jedyną trasą tranzytową...
                    • Gość: pralinka Re: Specjalnie dla k.b IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 27.10.08, 09:05
                     o! o! to już nawet Bulwarem tramwaj ma jechać
                     Zaraz ulica znowu zmieni się w Trasę. Do ulicy się nie czepiam,
                     chociaż istnieje ryzyko, że zmieni się w skrót do centrum i będzie
                     przeciążona.
                     Zamienianie Targowej w Nowy Świat Pragi wsadzam w
                     szufladę "Nieporozumienie, koncepcje odjechane"
                     Metro na Kamionku... oby moje wnuki to zobaczyły :)))
                     Zdołuję was, Paryż ma 380 stacji metra. Od razu robi się cieplej,
                     ciśnienie skacze ;) no taaak, oni mieli kolonie, my byliśmy kolonią.
                     Pozdrawiam
                     • konrad.boryczko Re: Specjalnie dla k.b 27.10.08, 10:32
                      Miałem się już nie odzywać, ale muszę...
                      Przerażają mnie Twoje posty. Trudno spotkac kogoś równie niekonstruktywnego i uprawiającego spychologię.
                      Zapytam wprost: Jak, Twoim zdaniem, w roku, np., 2018 będzie wyglądac układ dróg na styku dwóch centralnych dzielnic miasta, które wtedy będzie liczyło pewnie z 5 mln mieszkańców?
                      Jak ten układ będzie powiązany z Trasą Świętokrzyską, Nowokijowską, Strażacką?
                      Zapewne nie masz pojęcia. A szkoda. Popatrz sobie co się buduje (i planuje zbudować) jeśli chodzi o mieszkaniówkę na Gocławiu, w Lesie, na Grochowie, Kamionku. To co w tej chwili powstaje to, lekko licząc, kilkanaście tysięcy nowych obywateli. Do c.a. końca przyszłego roku. A plany mówią np. o "miasteczku" na terenie między Gocławiem a Saską Kępą.
                      • Gość: pralinka Re: Specjalnie dla k.b IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 27.10.08, 15:33
                       Skarbie, do mnie to było? Zawsze znajdą się chętni do oprotestowania
                       jakichkolwiek zmian. Nie rozśmieszaj mnie. Z pyskówkami startuj do
                       kogo innego.

                       Zaatakuj w ten sam sposób Pana, którego tak szanujesz.

                       "miasteczko" - podaj dokładną lokalizację, kwartał ulic; chodzi ci o
                       tereny działkowe na Saskiej K. ? To Saska Kępa skutecznie zatrzymała
                       TT.

                       Szkoda, że o moście północnym słowem się nie zająkniesz. Pewnie nie
                       łapiesz, o co chodzi i skomentujesz "nienormalna jesteś" albo
                       napiszesz: gdzie tu logika, jaki związek [?]

                       Patrzysz z perspektywy jadącego z Gocławia do Castoramy (już wiemy,
                       że będziesz miał bliżej). Błąd. Pomyśl, że Białołęka cały czas
                       puchnie i jej mieszkańcy też będą szukać nowych tras do pracy i z
                       powrotem -> urwana ul. Tysiąclecia.

                       Czego się właściwie czepiasz? Tego, że przewiduję zator na
                       Grochowskiej, czy że nie wierzę w szybką budowę nitki metra od
                       Wschodniego na Gocławek ?

                       Uspokoję cię, nie jestem etatową Sybillą. Mogę się mylić. Lepiej?

                       Trasa przez Wiatraczną - przy okazji zastanów się, ile trwa
                       przeprojektowywanie trasy, i ile może potrwać całe postępowanie
                       administracyjne. Jeśli Wiatraczna nie przejdzie w obecnym kształcie
                       = zacznie się od nowa huśtawka z TT. Z pretensjami nie do mnie :)
                       omawiam plusy i mnusy, komitetu protestacyjnego nie zakładam,

                       choć wiem, że moi sąsiedzi chętnie podpiszą się na
                       liście "protest"... drzemie w nich duch walki o zielone płuca Parku
                       Skaryszewskiego i Bulwar Augusta...
                       PS. delikatna sprawa, półmetek kadencji (załapałeś? pytam
                       profilaktycznie)
                       • konrad.boryczko Re: Specjalnie dla k.b 27.10.08, 15:54
                        Wybacz, ale nie będe po raz kolejny przebijać sie przez Twój nieskoordynowany bełkot pełen jakichś strzałek i innych znaków nieznanych polskiej interpunkcji. Może już nie dyskutujmy...
                        Gwoli wyjaśnienia dla innych: to "miasteczko" (nie jest to oficjalna nazwa) to blokowisko na 10 tys. ludzi tuż przy rezerwie na TT od strony Gocławia. Bo metro ma ponoć jeździć na Gocław, a nie jak pisze p.linka, Gocławek.
                        Bez odbioru.
                        • Gość: pralinka Re: Specjalnie dla k.b IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 28.10.08, 10:51
                         To gdzie to miasteczko ma powstać ?
                         Podaj kwartał ulic skoro przynajmniej ty nie bełkoczesz (sam pisałeś
                         o planach trasy Kinowa-Podskarbińska, możesz podać jakiś namiar na
                         nie? Oprócz gdybanek na forum oczywiście).
                         Fakt przemianowałam Gocław na Gocławek -> (strzałeczka - wyjaśnienie
                         dla tych mniej domyślnych i lotnych umysłów) to efekt przedawkowania
                         twoich wizji.

                         A teraz drobna uwaga: na przyszłość zdobądź się na wiecej empatii.
                         To NIE POD TWOIMI OKNAMI powstanie Łazienkowska Biss w Godzinach
                         Szczytu, tymczasowa proteza, która zmienić się może w rozwiązanie na
                         wiele wiele lat.
                         Nikt normalny o tym nie marzy. Więcej zrozumienia dla innych, a nikt
                         ci nie wypomni na forum, że to właśnie ty nienormalny jesteś - co ci
                         się już przytrafiało.

                         Nie mydl sobie oczu tym metrem.
                         • konrad.boryczko Ludzie myślcie! 28.10.08, 11:01
                          Piszę dla tych bardziej przytomnych:
                          Blokowanie budowy TT dzisiaj jest działaniem o skutkach zupełnie odwrotnych od intencji blokujących. Ze względów geograficznych, geologicznych i wszelkich innych ta trasa powstanie. Jeśli nie powstanie teraz, to powstanie za 10-15 lat w kształcie, którego nawet nie jesteście w stanie sobie wyobrazić. I po wielkich wyburzeniach. I Waszych domów już wtedy nie będzie. Tego chcecie?
                          Nie wierzycie? Popatrzcie jak ewoluowała koncepcja Wiatracznej. Ze spokojnej, dwupasmowej ulicy w monstrum dwupoziomowe z ekranami na parę metrów. A jak znam życie to nie jest jeszcze ostatnie słowo projektantów.
                          Miasto musi się rozwijać. Lepiej pomagać temu procesowi i mieć na niego wpływ, niż potem robić na urra! i siłą. Ale to taka polska specjalność.
                         • Gość: pralinka Re: Ludzie myślcie! IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 28.10.08, 11:25
                          Prosiłam o precyzyjną lokalizację "miasteczka". Chyba się nie
                          doczekam.
                          Wyluzuj, myślą... dlatego nie chcą mieć smrodu spalin pod swoim
                          oknem.
                          Miasto musi się rozwijać? Może nie zauważyłeś, ale to miasto rozwija
                          się chaotycznie. Najlepszym tego przykładem jest spartaczony projek
                          Wiatracznej - jeśli faktycznie jest tak źle, że proponuje się
                          mieszkańcom szczelne okna i klimatyzatory.

                          Na finisz - od momentu sprowadzenia się na Kamionek, wiedziałam o
                          możliwości przeprowadzenia TT. Znoszę to spokojnie. Wątpliwości
                          nabieram, gdy czytam o pomysłach zmian na Targowej i przy wątku
                          objazdu 4 śpiących i Targowej na czas kopania metra.
                          Nawet jeśli przeżyjemy ten horror, proteza zostanie, a kolejna trasa
                          będzie odsuwana w czasie (bo protesty, bo brak kasy, bo trzeba
                          zbudować coś innego gdzieś indziej)
                         • george2020 Re: Ludzie myślcie! 28.10.08, 15:51
                          Uważaj, bo Tobie pierwszemu dom wyburzą. Chyba nerwy puściły, co?
                          Z wielkim smutkiem obserwuję jak pod wielką presją mieszkańcy są
                          gotowi z miasta dla ludzi, zrobić miasto dla samochodów i jeden
                          wielki węzeł komunikacyjny. Nie jestem oszołomem - w Warszawie są
                          korki, trzeba usprawnić ruch, ale znajmy umiar! Ja już od dwóch lat
                          jeżdżę pociągiem i komunikacją miejską po Warszawie. Samochód stoi z
                          rzadka używany w garażu. Zapraszam kiedyś w letnie weekendowe
                          popołudnie do parku Skaryszewskiego, nad jeziorko Kamionkowskie i do
                          okolicznych miejsc spacerowych. Rozumiem, że wiele dzielnic tego nie
                          ma, ale czy w związku z tym należy nam to zabrać, zepsuć?
                          Wiele osób używa Warszawy jako drogi przejazdowej do miejsca pracy.
                          Ale tutaj się jeszcze mieszka!
                         • Gość: konrad.boryczko Re: Ludzie myślcie! IP: *.subscribers.sferia.net 28.10.08, 17:27
                          Komuś puiściły nerwy? Ciekawe:)
                          Zauważ, że ta komunikacja miejska też musi jakoś jeździć. A między Pragami niestety nie ma którędy.
                          Też jeżdżę głównie komunikacją miejską i uważam, że w Warszawie jest ona akurat na bardzo wysokim poziomie.
                          Co do miejsc spacerowych... Ktoś chce je zabrać? Czy wycięcie wąskiego pasa między dwoma terenami zielonymi (nazwa umowna) to zabieranie? Sa jakieś priorytety chyba...
                         • george2020 Re: Ludzie myślcie! 29.10.08, 11:53
                          > Komuś puiściły nerwy? Ciekawe:)

                          Acha. Czyli to normalne u Ciebie, ze grozisz ludziom zburzeniem ich
                          domów?

                          Ponownie zapraszam na Kamionek i spacer tymi terenami. Łatwo jest
                          patrząc na mapę wyznaczać drogi między punktami A i B. Ciebie nie
                          obchodzi co jest po drodze, chcesz się tylko dostać z punktu A do B.
                          Ja to w sumie rozumiem, ale chciałbym Cię namówić żebyś zobaczył,
                          gdzie kładziesz drogę zanim ją tam położysz.
                          Może Ci się tak spodoba, że się do nas przeprowadzisz?
                          Piszesz o wycięciu wąskiego pasa. Ile pasów ma mieć ta droga?
                          Priorytety...no właśnie są. Ty chcesz sobie jeździć z Gocławia na
                          Targówek przez piękne okolice, a ja nie chcę żeby w tych okolicach
                          intensywny ruch drogowy zniszczył ich piękno i wysoką użyteczność
                          dla mieszkańców. Pozdrawiam.
                         • konrad.boryczko Re: Ludzie myślcie! 29.10.08, 12:35
                          Nie no, co Ty? To nie są żadne groźby (kimże ja jestem, żeby komuś
                          grozić?). ;)
                          Taka jest prawidłowość. Powtórzę: za 10 lat Warszawa będzie miała z
                          5 mln mieszkańców. Którzy muszą się jakoś przemiesz czać. Policzmy
                          ilu ludzi skorzysta z tej drogi, a ilu straci na jej budowie.
                          Proporcja 100 do 1 czy może 1000 do 1? Chodzi o myślenie globalne.
                          Zabudowanie rezerwy drogowej, która dziś jest, spowoduje za kilka
                          lat kolejność wyburzeń. Jak nie tu, to kawałek obok. Specustawę
                          zawsze się jakąś napisze, niestety.
                          Propozycję spaceru po Kamionku przyjmuję z wielką chęcią. Wybierzemy
                          się razem? Znam te okolice bardzo dobrze, nawet sprzed 20 lat. Mogę
                          być Twoim przewodnikiem;)
                          pozdrawiam
                         • konrad.boryczko Errata 29.10.08, 12:40
                          Jest: "kolejność wyburzeń".
                          Powinno być "konieczność wyburzeń"
                          pzdr.
                         • george2020 Re: Ludzie myślcie! 29.10.08, 13:34
                          No to skoro znasz Kamionek, to nie ma potrzeby spaceru.
                          Nie bardzo wiem na czym opierasz swoje szacunki.
                          Wiesz ile osób korzysta z parku Skaryszewskiego i okolic?
                          Potrafisz oszacować ile osób będzie korzystało z danej drogi?
                          Chcesz załatwiać interesy jednej dzielnicy kosztem interesów drugiej.
                          Trochę szacunku sąsiedzie, może przyjdź, zapytaj, zaproponuj coś w
                          zamian, taka jest prawidłowość kulturalnych sąsiadów.
                          Miasto jest nie tylko do jeżdzenia, jest również do mieszkania.
                          Trzeba myśleć globalnie i wyobrazić sobie wielkie, dobrze
                          skomunikowanie miasto, gdzie się nie da żyć i tylko się myśli jak
                          zwiać na weekend. Równowaga, to słowo klucz.
                          Widzę, że z dyskusji o konkretnym problemie komunikacyjnym zrobiła
                          się dyskusja o rzeczach podstawowych.
                          A tutaj masz link do Rocznika Demograficznego 2007.
                          www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_PUBL_Rocznik_Demograficzny_2007.pdf
                          Polecam stronę 187, tabl. 54. "Prognoza ludności miast liczących w
                          2002 r. 50 tys. i więcej mieszkańców". Prognoza obejmuje lata 2010,
                          2015, 2020, 2025 i 2030.
                          I już mi nie powtarzaj ile będzie miała Warszawa mieszkańców za 10
                          lat, bo sobie mogę sprawdzić.

                          trzymaj się sąsiedzie.
                         • Gość: konrad.boryczko Re: Ludzie myślcie! IP: *.subscribers.sferia.net 29.10.08, 17:19
                          No i tym akcentem możemy zakończyć wymianę zdań, bo widzę, że myślimy podobnie. Poważnie. Tylko pespektywa inna:)
                          P.S. Podrzućcie pier dolince, że fragment Wału Gocławskiego (konstrukcja ziemna, solidna) stoi do dzisiaj. Tuz przy rezerwie drogowej. Bo skąd biedactwo się o tym dowie? Musiałaby przejść na drugą strone Grochowskiej przecież ;)
                    • konrad.boryczko rosada 27.10.08, 15:57
                     Widzisz, problem w tym, że na Waszyngtona więcej linii tramwajowych się już nie zmieści. Temat szeroko badany przy okazji planów budowy linii tramwajowej z Gocławia bezpośrednio do Centrum.
                     Nie wiem jak z Zieleniecką, ale to są, niestety, naczynia połączone, bo bambaj musi tam jakoś dojechać i zjechać.
                     pzdr.
                     • rosada Re: rosada 28.10.08, 11:51
                      szczerze mówiąc wątpię, czy by się nie zmieściło więcej linii (tzn.
                      czy faktycznie jest to problem nie do rozwiązania). Chociaż (teraz
                      ironizuję, ale nie do Twojej wypowiedzi) skoro przy skrzyżowaniu
                      Grochowskiej i Międzynarodowej ma powstać węzeł łączący linie
                      trmwajowe z Gocławia, Wawra, Pragi Północ, Targówka, Białołęki, a
                      nawet Ząbek, to faktycznie - nie da rady tego wcisnąć w
                      Waszyngtona... Aby było śmieszniej (złe słowo) - ponoć intecją jest
                      to żeby Gocław miał połączenie z Centrum Warszawy...
                      Co do Waszej wymiany postów z pralinką - różnijmy się spokojniej
                      (anonimowość w internecie nie zawsze musi pobudzać agresję).
                      Co do pytania pralinki o lokalizację osiedli, o których pisał
                      konrad.boryczko: chodzi o zielone tereny (głównie działki) położone
                      przy południowej krawędzi Trasy Łazienkowskiej na zachód i południe
                      od jeziorka Gocławskiego i kanałku (pomiędzy Przyczółkiem
                      Grochowskim,Gocławiem i Saską Kępą). Tam mają powstać trzy osiedla
                      na ok. 3 000 mieszkań.
                      • konrad.boryczko Re: rosada 28.10.08, 13:24
                       W tle Twojej wypowiedzi pojawił się tak naprawdę najważniejszy problem: Największe osiedle PrPd - Gocław - nie ma komunikacji szynowej. Nawiasem mówiąc jest to bodajże jedyne osiedle takiej wielkości w Warszawie (Ursynów ma metro, bambaj dojechał nawet na dalekie Bemowo).
                       Plany budowy metra na Dw. Wschodni to kpiny, chyba sami autorzy przebiegu trasy w to nie wierzą.
                       W planie jest budowa linii tramwajowej do centrum, ale Waszyngtona (i dalej Aleje Jerozilomskie) tego nie wytrzyma. Kółko się zamyka.
                       Kiedyś był plan puszczenia tramwaju mostem Świętokrzyskim, ale przegrał ze Skarpą Wiślaną:)
                       A będzie jeszcze gorzej. "Miasteczko" zablokuje kompletnie Saską, jedyne połączenie Gocławia z Centrum. To jest przedsmak tego, co pisałem w poprzednim poście: jak trasy (wszystkie) nie powstaną teraz, to potem będzie dużo gorzej.
                       pzdr.
                       • Gość: pralinka Re: rosada IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 28.10.08, 14:17
                        Czyli "miasteczko" musi mieć dojazd i to jest kolejny argument za
                        ciągnięciem ulicy starym torem TT ? Co na to Saska Kępa?

                        3.000 to jednak nie 10.000 :) konradzie.boryczko

                        Pardon, ale to nie ja zaczęłam rzucać agresywne komentarze pierwsza.
                        Nigdy nie pozostaję dłużna. Teraz dodam: poluzuj gumkę w majtkach
                        konradzie, bo tak się nadymasz, że zaraz trzaśnie ;)
                        • konrad.boryczko Ale ubaw:) 28.10.08, 14:24
                         Pie rdolinka nie rozróżnia nawet mieszkania od człowieka.
                         Dawaj dalej, pół biura tarza się ze smiechu:)
                         • Gość: pralinka Re: Ale ubaw:) IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 28.10.08, 14:39
                          Daję dalej: może gumka trzaśnie i poczujesz ból istnienia.
                          Podałeś szacunkową liczbę mieszkańców, brak precyzji, liczba
                          mieszkań to faktycznie coś innego... na jakiej podstawie podajesz
                          liczbę 10.000 mieszkańców ??? Są już warunki zabudowy?

                          Chcesz mieć tramwaj już teraz? To faktycznie budowę metra możesz
                          odłożyć na kolejne kilkanaście lat. O metro upomina się drugi brzeg.

                          Przekonaj Saską Kępę do swoich potrzeb. Przeciągnięcie linii aż po
                          Świętokrzyski ? Bajka. Wpuszczenie kolejnych linii w Waszyngtona od
                          twojej strony ? Proszę bardzo, o ile to realne. Ciągnięcie ich
                          dalej ? Dokąd? Gdzie zrobić pętlę, Zieleniecka?
                          Stawiasz tylko i wyłacznie na komunikację szynową?
                         • Gość: pralinka Re: Ale ubaw:) IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 28.10.08, 15:19
                          o jej ! zabolało, czy jeszcze myślisz ? Żebyś dobrze zrozumiał
                          sytuację dodam, że środkowy odcinek TT, którego ZDM nie ma w planach
                          inwetycyjnych, leży właśnie na terenie Saskiej Kępy. Tak tylko
                          piszę...żebyś miał kogo nawyzywać :)

                          Muszę cię opuścić na kilka dni. Będę tęsknić. Zapewniam ;)
                         • konrad.boryczko Re: Ale ubaw:) 28.10.08, 15:44
                          Napiszcie pie rdolince, że już skończyłem z nią gadać, bo nawet tego nie rozumie. A co dopiero klepać o urbanizacji:)
                         • Gość: pralinka Re: Ale ubaw:) IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 28.10.08, 16:26
                          Spytaj się lepiej rosady, czy mnie identyfikuje i ilu moich sąsiadów
                          podpisze się pod ewentualnym protestem :))) Nie zawsze opłaca się
                          być gruboskurnym ch wobec osób, z którymi się dyskutuje na forum.
                          Sam sobie łatkę przyczepiasz, dodatkowo wciągając w swoje dywagacje
                          rosadę. Lubisz to, OK. Może w ten sposób osiągasz swoje cele. Mi to
                          nie przeszkadza, innym możliwe, że tak.
                          Wybacz boryczko, ale po tekstach, które tu wypisywałeś, nie jesteś
                          dla mnie autorytetem do spraw komunikacji [wiem, wiem... mój głos
                          jest dla ciebie pier...] Istotne są projekty, które są aktualnie w
                          realizacji, a nie twoje dywagacje "to czy siamto". Jeszcze raz
                          odsyłam cię do ekipy z Saskiej Kępy. Spytaj się tamtejszych radnych
                          osiedla i radnych z okręgu, czy dadzą ruszyć swój odcinek
                          Międzynarodowej, co na to mieszkańcy SK ? Poczytaj sobie to, może ci
                          te klapki na oczach trochę się rozszerzą
                          www.kepa.waw.pl/nowa_strona_1.htm
                         • Gość: pralinka Re: Ale ubaw:) IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 28.10.08, 16:33
                          poprawka na gruboskórnym, żebyś nie miał czego komentować ;)
  • Gość: pralinka ulica Tysiąclecia IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 28.10.08, 21:27
   Autor: konrad.boryczko 22.10.08, 14:58
   >Przeczytałem ten bełkot i mam nadzieję, że jednak Trasa powstanie.
   Przynajmniej na odcinku do Grochowskiej i od Wasyngtona do Wału
   Gocławskiego<
   konradzie.boryczko sprawdź skład Rady Osiedla Kamionek, jeśli już
   komentujesz ten www.kamionek.waw.pl/content/view/266/106/ jak
   to nazywasz bełkot. Granica osiedla Kamionek tworzy m.in. linia Al.
   Waszyngtona, po jej południowej stronie zaczyna się Saska Kępa,
   żebyś nie miał wątpliwości w przyszłości, do kogo możesz mieć
   pretensje o brak połączenia tramwajowego Gocłwa-Waszyngtona. Na
   wszelki wypadek mapka www.kamionek.waw.pl/content/view/55/61/
   żebyś nie miał okazji znowu mi nawrzucać od pie...nek ;) zabawny
   jesteś. Nie wiem tylko czy udajesz, czy po prostu taki z ciebie
   model.

   Co to takiego ten Wał Gocławski? Jest na mapie Warszawy?

   Lista inwestycyjna ZDM timapa.um.warszawa.pl/
   pozycja 30 - budowa ul. Tysiąclecia od węzła Żaba do ul. Grochowskiej
   pozycja 36 - budowa ul. Tysiąclecia na odcinku AL. STANÓW
   ZJEDNOCZONYCH - WAŁ MIEDZESZYŃSKI

   Jeśli radni przy niej majstrują, to życzę powodzenia w twojej walce
   o lepsze jutro dla Gocławia.
   "Miasteczko" prędko raczej nie powstanie. Kryzys. Developerka ostro
   hamuje, banki jadą na wstecznym z kredytami. Możesz spać spokojnie.
   Korek na Łazienkowkiej ten sam.
   • achzarit Re: ulica Tysiąclecia 29.10.08, 11:30
    Gość portalu: pralinka napisał(a):

    > Co to takiego ten Wał Gocławski? Jest na mapie Warszawy?
    Jest.
    Wystarczy zapytac np. reb Google
    www.google.com/search?hl=pl&q=Wa%C5%82+Goc%C5%82awski&btnG=Szukaj+w+Google&lr=lang_pl
    • Gość: pralinka Re: ulica Tysiąclecia IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 29.10.08, 13:29
     Zapytałam :) Po wale zostały wspomnienia i nazwa przystanku
     autobusowego. Przestał istnieć. Nie wiem dlaczego konrad.boryczko
     ciągnie tam ul. Tysiąclecia, nowy tor odchyla się bardziej w stronę
     Wału Miedzeszyńskiego.

     Przy okazji: tekst z początku tej dyskusji >W uzasadnieniu do
     uchwały o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania Kamionak
     można przeczytać, iż: "Po przeprowadzeniu analizy dotyczącej
     uwarunkowań stanu istniejącego, opracowanych materiałów nalitycznych
     i studialnych, w świetle obowiązujących przepisów o zagospodarowaniu
     przestrzennym oraz oczekiwań społecznych, należy stwierdzić, że...<

     jest kopią z tematu "mpzp obszaru Międzylesia" w którym zapytałam o
     mpzp dla Kamionka i rejonu Dw. Wschodniego - dla okolic dworca
     powstaje oddzielny plan forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?
     f=292&w=85331826

     Nie jest mojego autorstwa, jego autorami nie są również radni
     osiedla Kamionek. Rozjechał się po przekopiowaniu. Nie wiem czy
     boryczko załapał ten niuans [?]
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka