Dodaj do ulubionych

Covid- kaszel

07.11.20, 08:36
Strasznie mnie męczy ten kaszel covidowy, lekarz wypisał levopront ale kompletnie nie działa a od wczoraj jest apogeum, już nawet się nie odzywam bo dostaje takich ataków ze nie mogę przestać, całą noc nie spałam prze ten kaszel, znacie jakieś inne sposoby?
Obserwuj wątek
  • wapaha Re: Covid- kaszel 07.11.20, 08:44
   Mokry czy suchy ?
   Jeśli suchy - nawadniaj się, nawilżaja otoczenie, pomyśl o inhalacji/nebulizacji
   Jesli mokry- nawadniaj się, koniecznie oklepuj, rano i wieczorem,
   Jesli dojdą duszności/bóle klatki- nocna opieka lub 112
     • memphis90 Re: Covid- kaszel 07.11.20, 10:03
      Hmm, muszę tak, bo treści dla zalogowanych :
      Glikokortykosteroidy w leczeniu COVID-19 – zalecenia WHO
      15.09.2020
      Opracowała lek. Katarzyna Pieruń
      Na podstawie: www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Corticosteroids-2020.1
      Skróty: COVID-19 – choroba koronawirusowa wywołana przez SARS-CoV-2, GKS – glikokortykosteroidy, SARS-CoV-2 – (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2, WHO – (World Health Organization) Światowa Organizacja Zdrowia

      Niespełna pół roku po ogłoszeniu przez WHO stanu pandemii, globalna liczba potwierdzonych przypadków COVID-19 przekroczyła 27 milionów, a liczba związanych z zakażeniem SARS-CoV-2 zgonów zbliżyła się do 900 tysięcy1. Dzięki wzmożonym wysiłkom badaczy na całym świecie, współpracy międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej oraz utworzeniu ogólnodostępnych platform wymiany informacji, stan wiedzy o nowym koronawirusie systematycznie się zwiększa, dostarczając coraz bardziej precyzyjnych narzędzi do zwalczania i kontroli nieznanej wcześniej choroby.

      Ponieważ wydaje się, że istotny udział w patogenezie uszkodzenia tkanek i narządów w przebiegu COVID-19 odgrywa odpowiedź immunologiczna gospodarza na zakażenie, uwaga wielu autorów skupiła się na możliwości zastosowania w terapii leków wpływających na działanie układu odpornościowego2,3. W czerwcu 2020 roku opublikowano wstępny raport z brytyjskiego badania RECOVERY, w którym obserwowano zmniejszenie 28-dniowej śmiertelności u pacjentów otrzymujących deksametazon4 (Zobacz: Deksametazon w porównaniu z opieką standardową u chorych na COVID-19 leczonych w szpitalu – wstępne wyniki badania RECOVERY) W odpowiedzi na te doniesienia, WHO podjęła się znalezienia odpowiedzi na pytanie o rolę glikokortykosteroidów w leczeniu COVID-19 oraz wydania zaleceń. Opierając się na danych z metaanalizy dziewięciu badań klinicznych z randomizacją, dotyczących zastosowania tej grupy leków u chorych na COVID-19 (w tym badania RECOVERY), sformułowano następujące rekomendacje:

      1. U chorych na COVID-19 o ciężkim i krytycznym przebiegu zaleca się stosowanie glikokortykosteroidów systemowych – zalecenie silne, umiarkowana jakość dowodów.

      Przebieg choroby jest definiowany jako ciężki, jeśli spełnione jest co najmniej jedno kryterium:

      saturacja krwi w trakcie oddychania powietrzem atmosferycznym wynosi <90% (z zastrzeżeniem, że to wartość arbitralna i powinna być interpretowana indywidualnie w zależności od wyjściowej funkcji układu oddechowego oraz dynamiki objawów)
      częstość oddechów wynosi >30 na minutę u dorosłych i dzieci powyżej 5. roku życia, ≥40 na minutę u dzieci w wieku 1–5 lat, ≥50 u dzieci wieku 2–11 miesięcy lub ≥60 na minutę u dzieci poniżej 2. miesiąca życia
      występują objawy niewydolności oddechowej (np. wzmożona praca dodatkowych mięśni oddechowych, trudności w wypowiedzeniu całego zdania; u dzieci: nasilone wciąganie międzyżebrzy, okolic podżebrowych, zaciąganie mięśni przedniej ściany klatki piersiowej, chrząkanie, sinica centralna oraz obecność innych zagrażających objawów).
      Krytyczny przebieg choroby jest definiowany jako zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), posocznica, wstrząs septyczny oraz inne stany kliniczne wymagające wspomagania czynności życiowych za pomocą środków, takich jak wentylacja mechaniczna (inwazyjna lub nieinwazyjna) lub podawanie amin katecholowych we wlewie.

      Zalecenie powstało w oparciu o dowody wskazujące na zmniejszenie 28-dniowej śmiertelności o 6,7% u chorych o ciężkim przebiegu i o 8,7% u chorych o krytycznym przebiegu COVID-19, jeśli byli oni leczeni GKS.


      2. U chorych na COVID-19 bez ciężkiego przebiegu (niespełniających kryteriów ciężkiego lub krytycznego przebiegu choroby) stosowanie glikokortykosteroidów nie jest zalecane – zalecenie warunkowe, słaba jakość dowodów.

      Jeżeli rozpoczęto leczenie glikokortykosteroidami z powodu innych wskazań (np. zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłe choroby autoimmunologiczne), leczenia nie należy przerywać. Pogorszenie się stanu pacjenta, u którego początkowo stwierdzano COVID-19 bez ciężkiego przebiegu, stanowi wskazanie do rozpoczęcia glikokortykosteroidoterapii.

      Uwagi praktyczne
      Droga podania: glikokortykosteroidy w leczeniu COVID-19 można podawać zarówno drogą doustną, jak i dożylną, chociaż należy mieć na uwadze, że u pacjentów w stanie krytycznym wchłanianie jelitowe jest często zaburzone, co wpływa negatywnie na dostępność biologiczną leku.

      Dawkowanie: biorąc pod uwagę działanie GKS, dawka 6 mg deksametazonu jest równoważna całkowitej dobowej dawce 150 mg hydrokortyzonu (np. 50 mg co 8 godzin), 32 mg metylprednizolonu (np. 8 mg co 6 godzin lub 16 mg co 12 godzin) lub 40 mg prednizonu. Stosowanie preparatów dawkowanych raz na dobę może wpływać korzystnie na przestrzeganie planu leczenia.

      Czas leczenia: zalecany czas leczenia GKS w przebiegu COVID-19 wynosi do 7–10 dni.

      Monitorowanie: monitoruj stężenie glukozy we krwi u pacjentów leczonych GKS niezależnie od tego, czy wcześniej rozpoznano u nich cukrzycę.

      Dodatkowe środki ostrożności: w zależności od sytuacji klinicznej i epidemiologicznej, przed rozpoczęciem leczenia GKS należy uwzględnić ryzyko nasilenia objawów wcześniej istniejącej infekcji (np. zarażenie węgorkiem jelitowym). W uzasadnionych przypadkach (rejon endemicznego występowania choroby, wywiad) celowa może być towarzysząca glikokortykosteroidoterapii odpowiednia diagnostyka lub leczenie empiryczne.

      Nie jest jasne, jaki wpływ mają GKS systemowe na replikację wirusa oraz odporność i ryzyko powikłań infekcyjnych mogących wpływać na przeżywalność po 28 dniach od zachorowania. Ze względu na niedostatek danych należy także zachować ostrożność, uogólniając zalecenia na grupy niewystarczająco reprezentowane w analizowanych badaniach, takie jak dzieci, pacjenci z niedoborami odporności czy chorzy na gruźlicę.

      Ponieważ analizowane badania nie dostarczyły wystarczającej ilości informacji na temat bezpieczeństwa glikokortykosteroidoterapii, przy opracowywaniu zaleceń posiłkowano się danymi pochodzącymi z badań przeprowadzonych u chorych z posocznicą, ciężkim ostrym zespołem niewydolności oddechowej oraz pozaszpitalnym zapaleniem płuc. Istniejące dowody pozwalają przypuszczać, że stosowanie GKS w kontekście COVID-19 nie jest związane ze zwiększonym ryzykiem występowania zdarzeń niepożądanych innych niż hiperglikemia i hipernatremia. Chociaż GKS stanowią grupę leków o ugruntowanej pozycji i znanym profilu bezpieczeństwa, w pewnych stanach klinicznych (zaburzenia gospodarki węglowodanowej, zaburzenia funkcji układu immunologicznego) należy je stosować z ostrożnością.
      1. covid19.who.int/
      2. Blanco-Melo D., Nilsson-Payant B.E., Liu W.C. i wsp.: Imbalanced Host Response to SARS-CoV-2 Drives Development of COVID-19. Cell. 2020; 181(5): 1036–1045.e9. doi:10.1016/j.cell.2020.04.026.
      3. Catanzaro M., Fagiani F., Racchi M. i wsp.: Immune response in COVID-19: addressing a pharmacological challenge by targeting pathways triggered by SARS-CoV-2. Signal Transduct Target Ther. 2020; 5(1): 84. Published 2020 May 29. doi:10.1038/s41392-020-0191-1.
      4. RECOVERY Collaborative Group, Horby P., Lim W.S., i wsp.: Dexamethasone in Hospitalized Patients with Covid-19 – Preliminary Report [published online ahead of print, 2020 Jul 17]. N Engl. J. Med. 2020; NEJMoa2021436. doi:10.1056/NEJMoa2021436.
      strona 2 z 2
     • memphis90 Re: Covid- kaszel 07.11.20, 10:05
      I jeszcze :
      "Zalecenia diagnostyki i terapii zakażeń SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (13.10.2020)
      Jak cytować: Flisiak R., Parczewski M., Horban A., Jaroszewicz J., Kozielewicz D., Pawłowska M., Piekarska A., Simon K., Tomasiewicz K., Zarębska-Michaluk D.: Zalecenia diagnostyki i terapii zakażeń SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z dnia 13 października 2020 roku. Aneks # 2 do rekomendacji z 31 marca 2020 roku. Med. Prakt., 2020; 11: nn–nn"


      Zalecenia terapeutyczne
      Stadium 1
      Zdecydowana większość chorych (80-90%) przechodzi zakażenie SARS-CoV-2 w sposób bezobjawowy lub skąpoobjawowy nie wymaga hospitalizacji. Ta postać kliniczna może jednak w niektórych przypadkach stanowić stadium 1 choroby, poprzedzające jej pełnoobjawową postać w stadium 2 (tab. 1). Pacjenci w stadium 1, pozostający pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zwykle nie wymagają żadnej terapii, a jedynie monitorowania stanu klinicznego. Pomocne w tym mogą być aktualnie testowane systemy elektronicznego monitorowania saturacji tlenem (SpO2), która powinna być nie niższa niż 95%. Należy jednak pamiętać, że u chorych z przewlekłymi chorobami układu oddechowego wyjściowa saturacja bywa obniżona i nie musi oznaczać narastania niewydolności oddechowej spowodowanej SARS-CoV-2. W przypadku wystąpienia objawów pacjenci mogą wymagać leków przeciwgorączkowych. Należy podkreślić, że u chorych w stadium 1 nie należy stosować glikokortykosteroidów. Udowodniono brak ich skuteczności u chorych nie wymagających tlenoterapii. Jednocześnie ich przedwczesne zastosowanie może spowodować nasilenie replikacji wirusa i pogorszyć przez to rokowanie7. Stosowanie antybiotyków, leków przeciwgrypowych, witaminy D czy heparyny drobnocząsteczkowej nie jest wskazane z powodu zakażenia SARS-CoV-2, o ile nie uzasadnia tego inne schorzenie.
      W przypadku pogorszenia stanu pacjenta, należy rozważyć skierowanie do szpitala. W ocenie wskazań do hospitalizacji pomocna może być skala punktowa CRB-65, służąca do oceny ciężkości pozaszpitalnych zapaleń płuc, w której bierze się pod uwagę: zaburzenia świadomości (1 pkt), częstość oddechów ≥30/min. (1 pkt), ciśnienie tętnicze krwi ≤90/60 mmHg (1 pkt), wiek >65 lat (1 pkt). W przypadku uzyskania 2 punktów –- należy rozważyć skierowanie, a 3-4 punktów – skierować pacjenta do szpitala. Jeśli stan pacjenta jest dobry, należy wykorzystywać zdalne formy kontaktu (telefon, wideorozmowa) oraz możliwości samodiagnozy pacjenta (pomiar tętna czy liczby oddechów) oraz uczulić pacjenta na objawy alarmowe.

      Stadium 2
      Ewentualne nasilenie objawów COVID-19 wskazuje na rozwój stadium 2, w którym chorzy wymagają hospitalizacji z racji możliwej konieczności zapewnienia tlenoterapii, profilaktyki zmian zakrzepowo-zatorowych oraz leczenia przeciwwirusowego (tabela 1). Jedynym aktualnie zarejestrowanym lekiem przeciwwirusowym jest remdesiwir, który powinien być stosowany przez 5 dni. Dłuższa terapia (pierwotnie zalecano 10 dni) nie przynosi dodatkowych korzyści5,6,19. U chorych leczonych remdesiwirem i jednocześnie pozostających na tlenoterapii należy rozważyć włączenie małych dawek deksametazonu w celu zapobiegania burzy cytokinowej7. W ramach terapii przeciwwirusowej w tym stadium choroby można rozważyć zastosowanie osocza ozdrowieńców.

      Stadium 3
      Pogorszenie stanu klinicznego pomimo terapii przeciwwirusowej, czego wyrazem może być nasilenie duszności i spadek SpO2 <90% pomimo stosowania tlenoterapii, może świadczyć o rozwoju stadium 3, w którym kluczową rolę odgrywa „burza cytokinowa”. U części chorych ograniczenie jej groźnych dla życia następstw jest możliwe poprzez zastosowanie tocilizumabu będącego antagonistą receptorów interleukiny 6 (IL-6)9,20. W tym samym celu możliwe jest stosowanie niewielkich dawek glikokortykosteroidów (tab. 1)7.

      Stadium 4
      Dalsze pogarszanie stanu pacjenta pomimo wdrożonego postępowania oznacza rozwój stadium 4, ARDS wymagającej przekazanie pacjenta do oddziału intensywnej terapii ze względu na wysokie prawdopodobieństwo konieczności zastosowania wentylacji mechanicznej. W tym stadium choroby celowe jest nierzadko stosowanie relatywnie wysokich dawek glikokortykosteroidów i zwykle empirycznej antybiotykoterapii o szerokim spektrum działania obejmującej prawdopodobne czynniki mikrobiologiczne odpowiedzialene za zakażenia w konkretnym oddziale intensywnej terapii (tab. 1).

      Ważne uwagi
      Stosowanie remdesiwiru u chorych nie wymagających tlenoterapii oraz u chorych po zakończeniu stadium namnażania wirusa (zwykle po upływie tygodnia od wystąpienia objawów) nie przynosi korzyści i jest merytorycznie nieuzasadnione.
      Stosowanie antybiotyków (np. azytromycyny), chlorochiny, hydrochlorochiny, lopinawiru/rytonawiru, oraz leków przeciwgrypowych (oseltamiwir, fawipirawir), a także witaminy D jest bezzasadne w odniesieniu do zakażenia SARS-CoV-2.
      Stosowanie glikokortykosteroidów w stadium 1 może zwiększać ryzyko niekorzystnego przebiegu COVID-19 w następstwie możliwego wpływu na replikację wirusa. Stosowanie małych dawek glikokortykosteroidów w stadium 2 jest dopuszczalne pod warunkiem jednoczasowego podawania leków przeciwwirusowych (remdesiwir).
    • ritual2019 Re: Covid- kaszel 07.11.20, 11:22
     memphis90 napisała:

     > Nie wolno sterydów, bo zwiększają namnazanie wirusa!!!!
     >

     ??? Bzdura
     www.imperial.nhs.uk/about-us/news/steroid-found-to-improve-survival-of-critically-ill-covid-19-patients
  • oceandream Re: Covid- kaszel 07.11.20, 08:48
   Mi bardzo pomogły inhalacje z berodualu i nebbudu. Czuję się jak nowo narodzona. Minął kaszel nocny. Czy masz inhalator?. Warto mieć w domu. My kupiliśmy kilka lat temu pierwszy lepszy w aptece. Wykorzystywany jest co roku w jesiennych przeziębieniach.
   Te leki to sterydy, bardzo mi pomogły a nie mogłam mówić przez kaszel. Tylko kto ci przepisze te leki jak dziś sobota?
  • mesiima Re: Covid- kaszel 07.11.20, 08:50
   Kaszel jest suchy, duszący, sterydy biorę bo mam astmę - bufomix ale to nie pomaga, wczoraj na teleporadzie mówiłam że boli mnie jakby cała tchawica przy oddychaniu to powiedziala że tak jest przy covid i właśnie twnlevopront dostałam który nie dziala
  • memphis90 Re: Covid- kaszel 07.11.20, 09:32
   Do wyboru na suchy kaszel masz thiocodin, levopront, sinecod - 3 różne substancje o różnym sposobie dzialania. Inhalacje nawilżające np z kwasem hialuronowym. Ssanie cukierka (samo ssanie wplywa na hamowanie odruchu kaszlowego, więc nie musi to być koniecznie lek, ale Fiorda czy Tantum Natura ma dodatkowo działanie powlekające gardło, jeśli masz dodatkowo chrypkę czy bol gardła).
   NIE stosuj sma stedydow, sterydy sprzyjają namnazaniu wirusa w drogach oddechowych i w COVID podaje się je tylko tym, którzy dodatkowo dostają osocze lub inny lek hamujący rozwój wirusa (czyli pacjentom w cięższym stanie).
   • mesiima Re: Covid- kaszel 07.11.20, 09:36
    Ale ja sterydy biorę stale że względu na astmę więc chyba ok? Kwas hialuronowy do inhalacji mam więc zaraz zrobię inhalacje. Dziękuję wszystkim za rady
    • nangaparbat3 Re: Covid- kaszel 07.11.20, 09:50
     Mnie ostatnio alergolog kazał odstawić sterydy i stosować berodual w razie duszności, kłóciłam się z nim że berodual mnie rozwala, ale zamiast wytłumaczyć, czemu odstawić sterydy, tylko na mnie nakrzyczał.
    • memphis90 Re: Covid- kaszel 07.11.20, 10:08
     Tak, jeśli masz astmę, to stedydow nie odstawiamy, bo dla Ciebie to byłoby jednak bardziej ryzykowne. Natomiast u osób bez astmy-nie włączamy dla samego leczenia kaszlu.
  • gaskama Re: Covid- kaszel 07.11.20, 12:15
   Słabo to brzmi. Ja i syn w taki sposób często przechodzimy zapalenia krtani. Na nas levopront nigdy nie działał. Teoretycznie najlepsze są te z codeiną, czyli thicodin. Ale ja po nim miałam wrażenie, że tracę zdolność oddychania, tak, jakby nie działały mi mięśnie odpowiedzialne za wciaganie powietrza. Mnie przy takim kaszlu pomagał jedynie czas. Kilka razy trwalo to nawet po 10 czy 14 dni. Boje się więc covid bardzo. Odrobinę lagodzilo mi odruch picie siemienia lnianego lub jedzenie zmielonego. Synowi mielilam z odrobiną cukru. Tylko trzeba uważać, by się pyłem nie zachlysnac. Ale ten śluz trochę obkleja śluzówki. Inhalacje z dużą ilością soli (ja używałam iwonicznej). Trzymaj się! Nie będzie to trwało wiecznie.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka