Dodaj do ulubionych

pytanko od laika

14.09.06, 18:51
problem epi mnienie dotyczy ale mój przyjaciel pytał mnie ostatnio o radę.
Mianowicie chodzi o to, że nie wie czy zdecydowac się na wszczepienie
podskórnie jakiego aparatu (nie mam pojęcia o co chodzi), który to aparat
miałby regulować fale mózgowe i w ten sposób zmniejszyc ilośc napadów
padaczkowych i dawałby możliwość odstawienia leków. Czy ktoś o czymś takim
słyszał, czy ktoś coś takiego ma ?
Obserwuj wątek
  • agakoziorowska Re: pytanko od laika 14.09.06, 21:17
   chodzi zapewne o stymulator nerwu błędnego -poczytaj na necie o stymulacji nerwu
   błędnego (albo lepiej po ang. VNS - Vagus Nerve Stimulation, bo w Stanch
   przeprowadza sie zdecydowanie wiecej tego typu operacji) a dowiesz sie
   wszystkiego co moze Ci by niezbedne. Tu jest dosc prosto wytlumaczone:
   www.epilepsynse.org.uk/pages/info/leaflets/factsvns.cfm
   www.vnstherapy.com/epilepsy/aboutvns/vnstherapyfacts.aspx
   • mirella67 Re: pytanko od laika 15.09.06, 11:00
    Nie wszystkie rodzaje epi można leczyć stymulatorem VNS. DUżo o stymulatorach
    można znaleźć na Neuronecie ("Klub cyborgów"). W wielu przypadka bardzo
    ogranicza liczbę napadów, ale to trzeba oczywiście skonsultowac z
    epileptologiem. Poza tym to droga impreza, bo NFZ z rzadka chce to finansować.
    • kingusia1974 Re: pytanko od laika 18.09.06, 11:45
     dokładnie o to mi chodziło, ale na szczęscie ten mój przyjaciel mieszka nie w
     Polsce i tam lekarz sam mu to zaproponował (kilkakrotnie!) a on sie decyduje,
     decyduje i zedecydowc nie bardzo może, i pyta i pyta a skąd ja mogę to wiedziec
     czy to dobre czy nie! Ale dzieki za namiary poczytam sobie i wyrobie sobie
     zdanie.
    • agakoziorowska Re: pytanko od laika 18.09.06, 20:01
     Wstęp
     Stymulacja nerwu błędnego (SNB) – nowa metoda terapii padaczki opornej na
     leczenie farmakologiczne – została wprowadzona do arsenału metod leczenia
     choroby w 1997 r. W tymże roku została zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych
     przez FDA jako metoda terapii u dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia, w
     przypadkach padaczki ogniskowej opornej na leczenie farmakologiczne [1]. Od 1998
     r. metoda ta jest również stosowana w Europie (od połowy 1998 r. także w Polsce)
     i zarejestrowana w systemie certyfikacji europejskiej KEMA.
     Metoda jest praktyczną wypadkową wiedzy na temat przeciwdrgawkowego,
     antyepileptogennego wpływu drażnienia prądem elektrycznym różnych struktur
     mózgu. Jest też pierwszym komercyjnym systemem terapii, dostępnym i
     zarejestrowanym przez najbardziej restrykcyjne systemy weryfikacji metod
     terapii. Od początku wprowadzenia tej metody poddano jej ponad 16 tys. chorych.
     Ostatnio wskazania do stosowania tej metody rozszerzyły się i objęły inne
     jednostki chorobowe, jak depresja, otyłość i choroba Alzheimera [1,2].
     W Polsce leczeniu tą metodą poddano ok. 40 chorych, w tym 23 osoby w dwóch
     ośrodkach, z których prezentowane są wyniki.
     Celem pracy jest przedstawienie wyników leczenia metodą SNB 23 chorych (w latach
     1998–2002), prowadzonych i później obserwowanych w dwóch ośrodkach: w Klinice
     Neurologii i Epileptologii CMKP (6 chorych) oraz Klinice Neurochirurgii IPCZD
     (17 chorych), przez zespół, w którym kwalifikacją do leczenia i prowadzeniem
     leczenia zajmował się pierwszy i drugi autor artykułu (P.Z., M.R.), natomiast
     zabieg implantacji był wykonany przez współautorów (M.R., K.D., L.B.).
     W pracy przedstawiono dane demograficzne chorych, kwalifikacje do leczenia
     metodą SNB, przebieg leczenia i jego skuteczność, a także objawy niepożądane
     związane z tym sposobem leczenia. Podano także dane na temat zmian jakości życia
     chorych.
     Materiał i metody
     Badaniem objęto 23 chorych, 13 osób płci męskiej i 10 żeńskiej, którym
     wszczepiono stymulator nerwu błędnego. Średni wiek chorych wynosił 17,2 lat dla
     całej grupy (od 8. do 52. roku życia), 16,6 (od 8. do 22. roku życia) dla
     chorych płci męskiej i 18,3 (od 10. do 52. roku życia) dla chorych płci
     żeńskiej. Wszyscy spełniali kryteria padaczki lekoopornej: stosowanie dostępnych
     LPP, w tym najnowszej generacji było nieskuteczne i nadal występowała duża
     liczba napadów padaczkowych. Z punktu widzenia etiologii padaczki i rodzajów
     napadów, omawiana grupa jest, niestety, bardzo heterogenna, co znacząco utrudnia
     ocenę skuteczności w odniesieniu od tych czynników. Chorzy z nieznaną etiologią
     stanowili jedynie 9 z 23 (39,1%), u większości (60,9%) chorych występowała
     padaczka objawowa, z czego u 4 (17,4%) w przebiegu mózgowego porażenia
     dziecięcego, u 4 (17,4%) w przebiegu zespołów padaczkowych Westa i
     Lennoxa-Gastauta, u 2 (8,7%) jako powikłanie zapalenia mózgu, u 2 (8,7%) w
     przebiegu nieoperacyjnych zmian organicznych mózgu, u 1 chorego (4,3%) po
     uszkodzeniu okołoporodowym mózgu i u 1 chorego (4,3%) z padaczką pourazową. U
     chorych występowały różne rodzaje napadów ogniskowych, przeważające były napady
     częściowe i wtórnie uogólniające się do toniczno-klonicznych. U 7 chorych
     (30,4%) występowały napady częściowe proste (izolowane lub jako aura
     zapowiadająca napady złożone i/lub wtórnie uogólnione), które są jednym z
     głównych wskazań do leczenia tą metodą, ponieważ u tych chorych dodatkowo
     istnieje możliwość włączania stymulatora na żądanie. Częstość napadów wahała się
     znacznie, od niepoliczalnych mioklonii w ciągu dnia, do kilku napadów w
     miesiącu, przeważnie byli to jednak chorzy, którym liczba napadów znacząco
     utrudniała ich funkcjonowanie.
     Jako miarę skuteczności oceny wyników leczenia metodą SNB przyjęto stopień
     redukcji napadów padaczkowych w czasie obserwacji do 6 mies. (22 chorych), 12
     mies. (14 chorych), 24 mies. (7 chorych) i powyżej 24 mies. (5 chorych).
     Dodatkowo oceniono efekt terapii dodatkowej – skuteczności hamowania napadów
     padaczkowych przez włączenie magnesu na żądanie.
     Dokonano również oceny występowania działań niepożądanych, zarówno
     niespecyficznych, jak i specyficznych, związanych ze stosowaniem SNB (z
     mechanicznym aspektem metody – drażnieniem prądem elektrycznym szyjnego odcinka
     nerwu błędnego).
     Na koniec podano dane na temat wpływu SNB na zmiany jakości życia chorych, z
     uwzględnieniem miejsca metody jako korzystnej alternatywy dla radykalnych i
     nieodwracalnych klasycznych metod neurochirurgicznych.
     Wyniki
     Redukcja liczby napadów
     W tabeli 1. przedstawiono dane demograficzne 23 pacjentów, rodzaj i etiologię
     padaczki, częstość napadów oraz parametry stymulacji nerwu błędnego pod koniec
     obserwacji. Jako miarę skuteczności terapii metodą SNB przyjęto stopień redukcji
     napadów w kolejnych punktach obserwacji w 6., 12., 24. i ponad 24. mies. (ryc. 1.).
     Zgodnie z oczekiwaniami, w krótkim okresie obserwacji, podczas stosowania
     najniższych parametrów natężenia prądu redukcję napadów stwierdzono u nieco
     ponad 40% pacjentów, w tym ponad 50-% zmniejszenie napadów jedynie u 9,1%
     pacjentów. Wraz z upływem czasu działania stymulatora odsetek pacjentów, u
     których obserwowano ponad 50-% redukcję napadów zwiększył się w 12. mies. do
     35,7%. W 24. mies. wynosił 14,3%, a w ponaddwudziestoczteromiesięcznym okresie
     obserwacji ponad 50-% redukcję napadów stwierdzano u 60% pacjentów. W tym
     okresie obserwowano również u 20% pacjentów całkowite ustąpienie napadów,
     którego początkowo nie stwierdzano u żadnego z pacjentów.
     Efekt magnesowy – skuteczność przeciwdrgawkowa SNB przez włączanie stymulatora
     na żądanie
     Dodatkową zaletą tej formy terapii jest możliwość włączania stymulatora w razie
     wystąpienia napadu lub aury poprzedzającej napad. Spośród 22 ocenianych chorych
     7 z nich (31,8%) stosowało lub stosuje tę metodę w początkowym okresie
     rozpoczynającego się napadu; są to wymienieni wyżej chorzy, u których występują
     napady częściowe proste. Trzynastu chorych (59,1%) stosowało magnes
     sporadycznie, jedynie 2 chorych (9,1%) nie stosowało tej opcji, ponieważ nie
     uznawali jej za potrzebną lub nie mogli jej stosować, zważywszy na charakter lub
     okoliczności napadu. U 5 chorych (22,7%) zastosowanie magnesu przerywało
     całkowicie rozpoczynające się napady, u 13 chorych (59,1%) zastosowanie magnesu
     dało częściowy efekt (napad był krótszy lub działanie było skuteczne jedynie w
     przypadku jednego rodzaju napadów, zwykle napadów określanych jako słabsze), u
     16 chorych (72,7%) magnes powodował ustąpienie lub znaczące skrócenie okresu
     splątania ponapadowego (u chorych, u których taki stan występował wcześniej), u
     5 chorych (22,7%) efekt magnesu był znikomy lub przeważnie go nie było.
     Wyniki te dają więc podstawę, aby twierdzić, że bardzo dobry lub dobry efekt
     tego rodzaju postępowania występuje u ponad 80% chorych, u których nie zmienia
     się nominalna liczba napadów, ich charakter jest jednak inny: u części pacjentów
     wszystkie napady mogą być przerwane na etapie aury lub ich forma czy przebieg
     może być łagodniejszy (np. napady częściowe złożone nie uogólniają się).
     Działania niepożądane podczas terapii SNB
     i bezpieczeństwo metody
     Procedura implantacji jest prostym zabiegiem operacyjnym, podczas którego nie
     stwierdzono powikłań u żadnego z pacjentów. Eksplantacja stymulatora była
     konieczna u jednej chorej (MA, , 11-letnia), po ok. miesiącu od implantacji z
     powodu zakażenia rany i następczego zakażenia układu elektrod (a potem całego
     układu SNB). Niespecyficzne działania niepożądane nie były w zasadzie
     obserwowane, poza jednym przypadkiem pobudzenia i niepokoju u chorego w trakcie
     zwiększania natężenia prądu. Objawy specyficzne obserwowano u większości
     chorych, były one jednak zazwyczaj na tyle nieznaczne, że chorzy je ignorowali.
     U 11 chorych występowała chrypka (u 5 miernie nasilona, u 4 wyraźna i u 2 osób
     bardzo nasilona). U 7 osób była ona przejściowa (z czasem ostatecznie ustąpiła),
     na
     • agakoziorowska Re: pytanko od laika 18.09.06, 20:03
      U 7 osób była ona przejściowa (z czasem ostatecznie ustąpiła), natomiast u 4
      chorych była stała (ale tylko podczas drażnienia, w przerwach ustępowała).
      Kaszel stwierdzono u 14 chorych, u 9 był słaby, u 4 wyraźny, a u jednej
      pacjentki bardzo silny, duszący (u niej występowała też bardzo silna chrypka).
      Pacjentka ta (KM, , 52 lata) jest namiętną palaczką papierosów z przewlekłą
      chorobą obturacyjną oskrzeli, co może częściowo tłumaczyć ten stan. Jedynie u 2
      chorych kaszel utrzymywał się jako objaw stały (podczas stymulacji, w przerwach
      zanikał). Zaburzenia oddechu (zatykanie) jest opisywane jako najrzadszy objaw
      specyficzny, u naszych chorych obserwowany był jedynie u 4 osób, z czego u 3
      miał charakter łagodny i przejściowy, jedynie u wspomnianej pacjentki był silny
      i stały. Miejscowe doznania w okolicy drażnienia (w miejscu zakończenia elektrod
      na nerwie błędnym) były obserwowane u 6 chorych, miały zwykle łagodny i
      przejściowy charakter.
      Zmiany jakości życia chorych
      Badanie zmian jakości życia ma w pracy charakter wstępny i orientacyjny, choć
      ten aspekt eksponuje się ostatnio jako szczególnie korzystny. Wynika to z faktu,
      że metoda ma unikalną zaletę, możliwość wpływu na własne leczenie. Pacjent może
      modulować leczenie, co było bardzo podkreślane przez 12 z 22 chorych. U 13
      chorych obserwowano wyraźną poprawę funkcjonowania wyrażoną zmniejszeniem lęku
      przed napadem i poprawą nastroju (u 13 z 22) oraz zwiększeniem aktywności
      życiowej (powrót do szkoły, samodzielne wychodzenie z domu) u 11 chorych. U 15
      chorych rodzina i znajomi ocenili pozytywnie zmianę stanu ogólnego chorego, co
      może być oczywiście niezależne od terapeutycznego efektu SNB. Należy podkreślić
      bardzo akcentowany ostatnio wpływ na nastrój, napęd i emocje SNB, co jest
      wykorzystywane z powodzeniem w leczeniu depresji [1].
      Omówienie
      Głównym celem pracy w pierwszej części było krótkie przedstawienie mechanizmu
      działania i wskazań do terapii tą metodą, z uwzględnieniem głównie części
      ekonomicznej i technicznej terapii; w części drugiej przedstawienie skuteczności
      i bezpieczeństwa tej terapii w grupie 23 osób poddanych tej terapii. Nieliczne,
      jak do tej pory, pozycje piśmiennictwa na temat SNB w czasopismach polskich
      [3–5] są wyrazem niewielkiej liczby osób leczonych tym sposobem, jak też małej
      liczby ośrodków (obecnie 3) prowadzących program terapii SNB. Należy zatem
      dodać, że dane oryginalne są jedynie orientacyjne, nie jest możliwe w tak małym
      materiale wyróżnić znacząco duże, homogenne grupy chorych w celu dokładniejszych
      analiz. Można jednak określić globalną skuteczność metody (redukcję liczby
      napadów padaczkowych w czasie trwania terapii) i jej bezpieczeństwo (najczęściej
      spotykane działania niepożądane).
      Mechanizm działania SNB
      Mechanizm działania SNB, opisywany już w polskim piśmiennictwie [3], jest nie do
      końca poznany, choć ostatnie 5 lat wniosło dużo nowych faktów w poznanie różnych
      kierunków terapii tą metodą [6]. Dane takie pochodzą z obserwacji chorych
      leczonych nią, jak też z obserwacji SNB w modelach zwierzęcych padaczki
      przewlekłej (głównie kindling elektryczny) i ostrych drgawek. Aktywacja części
      aferentnej lewego nerwu błędnego jest wykorzystana jako zasadniczy mechanizm
      różnych działań przeciwpadaczkowych, co łączy się z różnym (w czasie i miejscu)
      oddziaływaniem na struktury mózgu (głównie układ limbiczny, twór siatkowaty
      wstępujący, różne odcinki szlaków adrenergicznych); natomiast drażnienie
      eferentnej, przywspółczulnej części nerwu błędnego nie jest związane z
      działaniem terapeutycznym, a jest powodem występowania odwracalnych objawów
      niepożądanych (zaburzona wokalizacja, doznania czuciowe). Efekt terapeutyczny
      SNB można podzielić na kilka etapów: etap ostry, przerywający rozpoczynający się
      napad padaczkowy, etap ostry profilaktyczny i etap przewlekły profilaktyczny
      (antyepileptogenny).
      Ostry mechanizm przerywający rozpoczęty napad padaczkowy jest udowodnionym
      działaniem SNB [6], będącym wynikiem aktywacji 80% aferentnych włókien lewego
      nerwu błędnego, z następczym pobudzeniem projekcji do tworu siatkowatego i
      wzgórza; widoczna ostra desynchronizacja czynności rejestrowanej z tych okolic
      jest substratem bioelektrycznym zmian. Co więcej, jak udowodniono, efekt
      podwyższenia progu drgawkowego utrzymuje się jeszcze jakiś czas, co jest
      podstawą działania ostrego profilaktycznego. Działanie takie nie pojawia się w
      modelach drażnienia nerwu błędnego, gdy wyładowanie w neuronach rozpoczynające
      następuje po dłuższym czasie przerwy w stymulacji.
      Działanie profilaktyczne długotrwałe jest bardziej skomplikowanym układem
      wzajemnych działań molekularnych wynikających z SNB; długotrwałe podwyższenie
      progu drgawkowego uzyskuje się przez modulację układu adrenergicznego w miejscu
      sinawym, zmianę reaktywności na szlaku jądra pasma samotnego (przekaźnictwo GABA
      i glutaminergiczne) oraz modulację czynności bioelektrycznej w układzie
      limbicznym (przede wszystkim w jego przednio-przyśrodkowej części obejmującej
      jądro migdałowate i hipokamp).
      Mechanizmy te stworzyły podstawy do wykonania stymulatora jako dwuczęściowego
      urządzenia, prowadzącego drażnienie samoczynne prądem pulsacyjnym (0,25 do 3,5
      mA, z częstością 30 Hz w pulsach trwających od 250 do 500 msek), standardowo w
      cyklu 30 sekund drażnienia z 5-minutową przerwą. Druga część jest zaprogramowana
      (podobne, sterowane drogą radiową nastawy prądu) na włączenie na żądanie,
      wykonywane przez pacjenta, co ma prowadzić do zahamowania rozpoczętego napadu
      (gdy rozpoczyna się on jako napad częściowy prosty odczuwany przez pacjenta).
      Wartości prądu, czas trwania stymulacji są dobrane optymalnie, aby wywrzeć
      stosowne, opisane wyżej efekty molekularne, co można mierzyć metodą
      elektroencefalograficzną, metodami izotopowego lokalnego przepływu krwi przez
      opisywane wyżej struktury, podlegające aktywacji [7]. Jednocześnie, takie
      wartości drażnienia nie powodują uszkodzeń jakiejkolwiek części układu nerwu
      błędnego podczas stymulacji.
      Warto zatem podkreślić, że jest to terapia posiadająca nową cechę: pacjent może
      do pewnego stopnia regulować działanie stymulatora, jednocześnie terapia
      prowadzona jest samoczynnie. Terapia może być i prawie zawsze jest kojarzona z
      konwencjonalną terapią lekami; nie ma jednak ryzyka interakcji między dwoma
      czynnikami terapeutycznymi, SNB jest też wolna od toksycznego (objawy
      niepożądane LPP) na ogół wpływu LPP na układ nerwowy.
      Wskazania i przeciwwskazania
      do terapii metodą SNB
      • agakoziorowska Re: pytanko od laika 18.09.06, 20:04
       Jak już wspomniano, SNB jest zarejestrowana do terapii padaczki opornej na
       leczenie farmakologiczne u osób powyżej 12. roku życia z napadami częściowymi.
       Terapia jest szczególnie polecana w przypadkach napadów rozpoczynających się
       (lub jako jedyna forma) napadem częściowym prostym, istnieje wówczas możliwość
       włączenia stymulatora podczas takiego napadu i przerwania go na tym etapie.
       Terapia metodą SNB jest jedną ze skuteczniejszych i bezpieczniejszych dostępnych
       metod leczenia padaczki, należy się zatem spodziewać, że wskazania do terapii tą
       metodą będą poszerzane w większości grup chorych. Szczególną zaletą tej metody
       leczenia są bardzo nieznaczne specyficzne objawy niepożądane, przemijające w
       czasie, brak wszystkich objawów niepożądanych. Unikalny mechanizm działania
       terapii SNB jest z natury pozbawiony tych działań niepożądanych, jakie
       obserwujemy podczas stosowaniu LPP. Istnieją za to specyficzne objawy
       niepożądane, wynikające z samego drażnienia elektrycznego szyjnego odcinka nerwu
       błędnego. Są one zazwyczaj silnie wyrażone na początku terapii, znikają z
       czasem, pojawiając się okresowo przy podnoszeniu natężenia prądu drażniącego
       podczas kolejnych wizyt. Konieczność eksplantacji stymulatora z powodu zakażenia
       jest rzadkim powikłaniem. Takie komplikacje występują w ocenie producenta
       rzadziej niż raz na 100 i są zazwyczaj spowodowane czynnikami niezależnymi od
       techniki operacyjnej.
       Podczas terapii SNB obserwuje się najmniejszy odsetek przerwania terapii
       spowodowanej objawami niepożądanymi. Ponadto we wszystkich typach padaczek
       leczonych SNB obserwuje się poprawę (w różnym stopniu zwiększającą się w miarę
       upływu czasu, ze 100-% pewnością zgodności leczenia z zaleceniem (tzw. compliance).
       Terapia SNB nadal nie jest zarejestrowana przez FDA do stosowania u pacjentów
       poniżej 12. roku życia, jednakże badania kliniczne i przedkliniczne sugerują
       dużą skuteczność (lub skuteczne uzupełnienie terapii podstawowej) tej terapii w
       grupach specjalnych (częste w dzieciństwie zespoły padaczkowe, chorzy z
       padaczkami objawowymi w przebiegu różnych chorób OUN).
       Wheless [8] proponuje algorytm postępowania terapeutycznego (ryc. 2.),
       obejmujący kilkuetapowe leczenie chorych z lekoopornymi padaczkami. Miejsce SNB
       w tym algorytmie jest miejscem alternatywnym dla leczenia chirurgicznego; może
       jednocześnie być traktowane jako alternatywna politerapia do istniejącej zwykle
       w tym czasie politerapii farmakologicznej [9].
       Sprawą bardzo istotną dla rozważań o celowości i skuteczności terapii padaczek
       lekoopornych jest sprawa kosztów terapii, będąca bardzo cenotwórczym elementem
       opieki nad tą grupą chorych. Nowe leki przeciwpadaczkowe, stosowane w terapii
       dodanej padaczek lekoopornych kosztują w warunkach polskich ok. 6–10 tys. PLN za
       rok terapii. Cena stymulatora nerwu błędnego (model NCP 101) wynosi ok. 40 tys.
       PLN, co przy baterii zapewniającej prowadzenie tej terapii (przy średnich
       wartościach prądu stymulującego) przez ok. 10 lat daje roczny koszt terapii ok.
       4 tys. PLN, a więc koszt znacząco niższy niż LPP III generacji. Należy jednak
       zaznaczyć, że koszt ten musi być pokryty w całości na początku terapii, co
       więcej – w przypadku większości LPP nowej generacji ich podawanie nie trwa tak
       długo. Znanych jest kilka prac [10,11] dokumentujących zmniejszenie kosztów
       bezpośrednich i pośrednich (o blisko 40%) związanych z terapią padaczki, gdy
       dołączy się SNB. Należy zatem jednoznacznie stwierdzić, że poza skutecznością
       terapii i jej bezpieczeństwem jest ona w pełni uzasadniona ekonomicznie.
       Ważnym elementem jest też fakt, że u 7 chorych SNB została zastosowana jako
       alternatywa do leczenia chirurgicznego (najczęściej w miejsce kalozotomii
       przedniej), które jest ingerencją dużo poważniejszą i nieodwracalną. Uważamy,
       podobnie jak większość autorów, że metoda SNB powinna być stosowana jako
       poprzedzająca wszędzie tam, gdzie rozważana jest paliatywna operacja klasyczna
       lub rokowanie w przypadkach metod resekcyjnych jest niepewne [1,2,4,8].
       Wnioski
       1. Stymulacja nerwu błędnego jest skuteczną metodą terapii padaczki lekoopornej
       w różnych jej postaciach. Nasz materiał nie pozwala jeszcze na przedstawienie
       ostatecznych danych liczbowych, ale widoczny jest wyraźny trend zwiększania się
       skuteczności w miarę czasu terapii. Terapia jest łatwa, stała, o stuprocentowej
       zgodności z zaleceniami (compliance). Koszt terapii jest znacząco niższy niż
       terapii lekami przeciwpadaczkowymi nowej generacji.
       2. Dodatkowym zwiększeniem skuteczności jest ostry mechanizm przerywający napad
       padaczkowy, widoczny u 22,7% chorych i znacznie zmieniający charakter napadu u
       59,1% chorych (nominalnie liczba napadów może być taka sama, ale ich forma lub
       ciężkość i czas trwania może się korzystnie zmienić).
       3. SNB jest metodą bezpieczną, pozbawioną znaczących objawów niepożądanych.
       Objawy specyficzne, związane z drażnieniem miejscowym są częste, ale przeważnie
       łagodne i przemijające. Nie stwierdzono przypadku, w którym konieczne było
       przerwanie terapii z powodu wystąpienia działań niepożądanych.
       4. SNB jest formą terapii poprawiającą wielowymiarową jakość życia chorych, choć
       znowu mała grupa, heterogenny charakter padaczek i podłoża, które je powoduje
       nie umożliwia szerszej analizy.
       5. SNB stanowi – naszym zdaniem – alternatywę dla klasycznych,
       neurochirurgicznych metod paliatywnych i w tej grupie chorych powinna być
       stosowana z wyboru jako pierwszy etap chirurgicznego leczenia padaczki lekoopornej.
       Piśmiennictwo
       1. Schachter S.C. Vagus nerve stimulation therapy summary. Five years after FDA
       approval. Neurology 2002; 59: 15-20.
       2. Schachter S.C., Wheless J.W. The evolving place of vagus nerve stimulation
       therapy. Neurology 2002; 59: 1-2.
       3. Koszewski W. Stymulacja nerwu błędnego w leczeniu lekoopornej padaczki.
       Doświadczenia własne. Epileptologia 1998; 6 (supl.): 6-10.
       4. Zwoliński P., Baczuk L. Stymulacja nerwu błędnego w leczeniu padaczki opornej
       na leki. Doświadczenia własne zespołu CMKP. Epileptologia 1998; (6 supl.): 12-15.
       5. Zwoliński P., Jędrzejczak J., Roszkowski M. Nowości diagnostyczne i
       terapeutyczne w leczeniu padaczek. Część II: Strategia leczenia padaczek.
       Aktualności Neurologiczne 2002; 2: 16-20.
       6. Henry T.R. Therapeutic mechanism of vagus nerve stimulation. Neurology 2002;
       59: 3-14.
       7. Heck C., Helmers S.L., DeGiorgio C.M. Vagus nerve stimulation therapy,
       epilepsy, and device parameters. Scientific basis and recommendations for use.
       Neurology 2002; 59: 31-37.
       8. Wheless J.W., Maggio V. Vagus nerve stimulation therapy in patients younger
       than 18 years. Neurology 2002; 59: 21-25.
       9. Labar D.R. Antiepileptic drug use during the first 12 months of vagus nerve
       stimulation therapy. A registry study. Neurology 2002; 59: 38-43.
       10. Ben-Menachem E., Hellström K., Verstappen D. Analysis of direct hospital
       costs before and 18 months after treatment with vagus nerve stimulation therapy
       in 43 patients. Neurology 2002; 59: 44-47.
       11. Boon P., D’Have M., Van Walleghem P. i wsp. Direct medical costs of
       refractory epilepsy incurred by three different treatment modalities: a
       prospective assessment. Epilepsia 2002; 43: 96-102.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka