Dodaj do ulubionych

Godki chorzowske

05.06.06, 18:14
Za Bolka Chrobrego

Wele Bytomia gon powiod Chrobry
Zwiyrza tu przeca niy brakowało
Tako i profit z tego był dobry
Wojom se nawet zapodobało

Dyć bestoż warszlos kasztelan stowio
Możno na bezrok zaś Bolko bydzie
Gowiydź ubito radość mu sprowio
I jodła wiyncy - grod niy we biydzie.
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 05.06.06, 18:19
   "Zversov" (1136)

   Przi Bytomiu wioska tako
   Kaj już znojdziesz dwie gospody
   Gwarkom srybra dyć jednako
   -Niy chcom chytać se tam wody

   Biyra im zocnego dejcie
   Fach swoj przeca dobrze znajom
   Zversov - Chorzow? -To godejcie!
   Styknie co tu srybru pszajom.
   • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 05.06.06, 18:22
    "Zversov" ("Zwierzów")

    Kaj bor był gynsty i wiela zwierza
    Stanoł tyn Zversov - w to prawie wierza
    Dyć kasztelański grod był po blisku
    A woj wnerwiony ło pustym pysku.
    • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 05.06.06, 18:26
     Princ Władysław (1257)

     Princ Władysław - pon Opola
     Bożogrobcow uposażoł
     Ano tako jego wola
     Co tyn zakon tukej wrazioł

     Chorzow doł i Białobrzezie
     Mieli biydnych dyć kurować
     A i wzmocniać w Krysta wierze
     Mustrym we zocności stować.
     • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 05.06.06, 18:29
      Lazaryt

      Bożogrobcy lazaryt już tu zrychtowali
      Choć pod Bytom w końcu go przeca przeniyśli
      Lepi bliży princa - to forsztelowali
      I zdo sie co richtig dobrze na tym wyszli.
     • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 05.06.06, 18:32
      We Czeladzi

      Ano we Czeladzi princ opolski stoji
      Tukej Bożogrobcom dokumynt wystawio
      Z kerym historyjo już tyn Chorzow kroji
      Tako niy godejcie co mi sie to zdowo.
     • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 05.06.06, 18:37
      Łoketek w Chorzowie

      Uciyk Łoketek - gorko w Krakowie
      Toż przenocowoł aże w Chorzowie
      Bo bytomiany bramy zamknyli
      I wojow z princym w prog niy wpuściyli

      Dyć z niymi opat rajtowoł przeca
      Co z miechowitow zocnego neca
      Tako se niy trza tymu fest dziwać
      Nojszczyrszo prowda - na nic wom kiwać.
     • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 05.06.06, 18:40
      Bożogrobcy w Chorzowie

      Kaplica piyrwyj tu yno była
      No i lazaryt - w niym prykow pora
      Dyć miechowitow ze tego siyła
      I w Duchu Świyntym zesłanym wczora.
     • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 05.06.06, 21:05
      "Coccham" 1198

      W Jerozolimie tako szkryfnyli
      Co bozogrobce "Cochcam" chyciyli
      Przi "Belobreze" richtig ta wioska
      Toż przipomino mi cosik troszka.
     • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 05.06.06, 21:08
      Przekludzka lazarytu 1299

      Ano za wolom princa Bytomia
      Lazaryt blisko stolicy jego
      Niy trza mu teroz wsiodać na konia
      Przeca kaj kościoł Ducha Świyntego.
     • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 05.06.06, 21:12
      Łod "chorego"?

      Chorzow łod "chorego" nosi swoje miano?
      Toż tu bożogrobcy żykali co rano
      I piyrszy lazaryt tako wystawiyli
      Niym se do Bytomia z chorymi wkludziyli

      Dyć przeca i potym profity z ty wioski
      Szły na kurowanie z kerym myni troski
      Ponboczek braciszkom łaskami tyż darzoł
      A czowiek ło zdrowiu niy yno zamarzoł.
     • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 05.06.06, 21:14
      "Charowali"

      Charowali we Chorzowie gwarki srybra mocno
      Czy łod tego miano wziyła se ta sztela zocno?
     • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 05.06.06, 21:16
      Z "hory"

      Na gorce przeca tyn Chorzow Stary
      Toż możno miano taki jest "miary"?
     • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 05.06.06, 21:18
      Strachliwy Chorzow?

      Możno wywoło to wiela burzow
      Boch roz usłyszoł co to skiż "tChórzów"
      Kerych w Chorzowie było za wiela
      Toż co powiycie na tako sztela?
     • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 06.06.06, 16:43
      Tchorzew - Chorzew?

      Ano - jak przeszli tyndy Tatary
      Kożdy se schowoł - mody i stary
      Dugo we borze potym siedzieli
      Wyleźli - tako chorobska mieli.
     • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 06.06.06, 16:46
      Horzow - Gorzow?

      Brzetysława woje przez Ślonzek ciongnyły
      Toż grodki piastowske po drodze polyły
      Tako zgoroł ponoć i "Waldszlos Chrobrego"
      Gore abo hore - kto dońdzie do tego?
     • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 06.06.06, 16:48
      Z chorości Łoketka?

      Czy chory Łoketek tukej se kurowoł?
      Mogło być i tako choć możno se zdowo
      Jakoś go kuplujom z dziejami Chorzowa
      Bestoż pomyślała ło tym czyjaś gowa.
     • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 06.06.06, 16:50
      Z "tchórzówki"

      Chorzowiany w myckach łażom
      Ze skory łod tchórza
      Możno stond i miano szteli
      Dyć jo niy powroża.
     • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 06.06.06, 16:52
      Łod Charza?

      Ano tako se zamarza
      By niy było to łod Charza.
     • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 06.06.06, 16:55
      Herb Krolewski Huty (18.X.1869)

      Poł orła majom na niym czornego
      Tyż szlajfkom srybrnom przeposanego
      Inicjał krola - koronowany
      Młotek z pyrlikym zekuplowany.
     • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 06.06.06, 16:59
      Herb Chorzowa (14.III.1938)

      Poł orła gornoślonskego
      Co na modrym tle se złoci
      Tyż poł krziża czerwonego
      Z czerni wyloz ku dobroci
      Dwa ramiona mo poziome
      Łon łod bożogrobcow przeca
      Choć zakonu tukej koniec
      W historyji tego neca.
     • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 06.06.06, 17:03
      Krziż Bożogrobcow

      Zdublowany krziż rycerski
      Ze rownymi ramionami
      Inkszy zdo sie tu niyherski
      Zoglondnijcie na to sami

      Zowdy szyrsze końce jego
      Yno take być w niym mogom
      Se czerwiyni nom do tego
      Czorny ćmok te krziże zmogom.
      • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 06.06.06, 17:16
       Ze Chorzowa

       Na Chorzowie i Dombie bożogrobce stojom
       Dlo tych co kurujom łostatniom łostojom
       Przi bytomski bramie dyć lazaryt majom
       Mogom bliźnim służyć bo grosz stond ściongajom.
      • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 06.06.06, 17:20
       Przi Krakowski Bramie

       Klupoł Łoketek w bytomsko brama
       Dyć niy łotwarła se łona sama
       A bytomiany go niy wpuściyli
       Możno po inkszy stronie już byli

       Tako skerowoł se do Chorzowa
       Bo śnik nachodzioł już jego gowa
       Chy tam chorobsko jakoweś chycioł?
       Toż roztomajcie ktoś ło tym klycioł
      • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 06.06.06, 17:22
       Chorzow 1632

       Farorz bożogrobcow do Chorzowa wroco
       Czasy teroz ciynżke - jakby ciymnom nocom
       Toż lepi se czimać łod Bytomia dali
       Coby protestanty siyłom niy zabrali
       Tego co poczeba ciyngym zakonowi
       Miłości bliźniego - tako yno powiym.
      • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 06.06.06, 17:27
       7.X.1643

       Bytom w Szwedow rynkach
       Ciyrpi umynczony
       Tako wielko mynka
       Pisano tu łonym

       Utropiony ratusz
       Rabujom kościoły
       Za wiela tu katusz
       Dyć zdo sie - "krol goły"

       Na Chorzow se wojsko
       Jednak niy keruje
       Bardzi tukej swojsko
       Spokoj jakby czuje.
      • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 06.06.06, 17:32
       Farorz Stanisław Szagalski

       W ciynżki czas wojny czidziestoletni
       Z Bytomia wrocioł w ta sztela
       Chorzow z tym zyszczy - ło to se wetni
       Choć możno zaroz niy wiela.
      • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 06.06.06, 17:34
       Chorzowsko zwada

       Jak już Donnersmarcki panami tu byli
       Ło to co chorzowske po sondach łaziyli
       Dyć se bożogrobcy przeca im niy dali
       Aże do kasaty co jejich czimali.
      • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 06.06.06, 17:36
       Farorz Hilary Przibylski

       Łostatni gospodorz bożogrobcow fary
       Tyż i po kasacie we Chorzowie łostoł
       Tu go z parafiji wyniesom na mary
       Służoł swojym wiernym aż go Pon Bog dostoł.
       • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 06.06.06, 19:17
        We trułach spali?

        Toż ło bożogrobcach godka chorzowiana
        Że we trułach spali durś na chwała Pana.
       • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 06.06.06, 19:20
        Tatary w Chorzowie

        Toż Chorzow i Białobrzezie przez nich wyniszczone
        Podbytomske zocne sztele czeko cołkym koniec?
        Piyrszo wroco do downego - na powrot se dźwigo
        "Belobreze" w historyji już jednak niy migo.
        • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 07.06.06, 18:15
         Z woli princa Władysława

         Po Tatarach tu niywiela se ludzi łostało
         Toż panisko miechowitom ziymie darowało
         By je zakon skiz profitow sprobowoł ratować
         Ze Chorzowym se udało - plon zaczoł im dować

         Domb tyż tako po somsiedzku złoci swoje łany
         Białobrzezie - tu tref gorszy zdo sie był pisany
         Dyć mi jedyn ołpa prawioł - możno ło tym wiycie
         Że choć miano se straciyło to som Miechowice.
        • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 07.06.06, 18:17
         Piyrszy kościoł chorzowski

         Prawiom co spolyli tyn kościoł Tatary
         Toż czeba nom dować tymu richtig wiary
         Bo wielkom utropom tyn najazd dlo Ślonska
         Jako tyż naszego bytomskego konska.
        • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 07.06.06, 18:20
         Skiż Tatarow

         Ludzie se przed niymi ponoć pochowali
         We tym ciymnym borze co wele dziedziny
         Dyć cołko osada chnetko sie łobali
         Szczyńściym bożogrobce tukej przidom driny.
        • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 07.06.06, 18:23
         Chorzow gore 1430

         Z tym rokym husyty tukej zoglondnyli
         Czy juzaś se ludzie przed niymi pokryli?
         Wiymy yno tela co Chorzow zegoroł
         Mikołaj z Żyglina tako ich pokoroł.
        • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 07.06.06, 18:25
         Taboryty

         Se taboryty srożom na Ślonsku
         Tako i w naszym bytomskim konsku
         I bożogrobcom niy przepuściyli
         Chorzowsko sztela cołko spolyli.
        • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 07.06.06, 18:30
         Rycerze świynty Jadwigi

         Śpiom rycerze Istny tako we Chorzowie
         Coby se ło wiara niy boł tukej czowiek
         Przeca u Ponboczka tela wybłogała
         Hufy ze zabitych pod Niymczom zebrała

         Toż teroz czuwajom w rożnych miejscach Ślonska
         By w zły chwili bronić tyż naszego konska
         Oby nom niy prziszła ta "czorno godzina"
         Szczyńście ze pokojym mo zocno dziedzina.
        • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 07.06.06, 18:33
         Na Drajoku

         Na Drajoku pod Paniynkom
         W wielki grocie śpiom rycerze
         Niy jest dlo nich to udrynkom
         Ślonska majom bronić w wierze

         Toż to spod Legnicy woje
         Huf Jadwigi Ślonski zocny
         Jedyn styknie z nich za troje
         Krześcijanin z niymi mocny.
        • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 07.06.06, 18:35
         Jejich dzwon

         Dzwon rycerzy dyć niy słychać
         Ślonzek ciyngym w wierze stoji
         Zły tu niy śmi wiela dychać
         Bo skiż istnych fest se boji.
         • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 07.06.06, 18:38
          Jejich dzwon (II)

          Kedyś zbudzi tych uśpionych
          Se zaśpiywo - "W imie Boga"
          Z tym poznomy w boju łonych
          Że niywiernym niesom trwoga.
          • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 08.06.06, 16:59
           Rycerze naszy patronki

           Dyć niy na darmo Legnica była
           Orda Tatarow przeca skryńciyła
           I na połednie poszła w Madziary
           Tako łobrona godziwy miary.
          • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 08.06.06, 17:02
           Chorzowsko Paniynka

           Na kolumnie ciyngym stoji
           Widzioł jom wiek dziewiytnosty
           Ło tyn Chorzow se niy boji
           Przi niyszczyńściu koncept prosty

           Styknie co sie dzwon rozdzwoni
           I pobudzi wojow zocnych
           Toż po blisku śpiom tu łoni
           Choć śnik majom cosik mocny.
          • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 08.06.06, 17:04
           Niy ma dzwonow?

           W dwudziestym wieku niyszczyńścia były
           Dyć se te woje niy rozbudziyły
           Ponoć pokradli ze grot im dzwony
           Toż jako wstować terozki łonym?
          • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 08.06.06, 17:31
           Chorzowsko ciga

           Ciga w Chorzowie gospodorz chowoł
           Podobnoś mało futru jyj dowoł
           A wypasiono pierona była
           No i dojyli mlyka tyż siyła

           Toż som se richtig dziwowoł tymu
           Spać niy dowało ponoć to jymu
           Jaksik sie ciyngym istno traciyła
           A jak wrocała nażarto była

           Cerze nakozoł - Pilnuj ta ciga
           Możno futruje jom jakoś szcziga
           I jeszcze z tego niyszczyńście bydzie
           Co złe z gowiedziom do dom nom przidzie

           Tako za kozom dziołcha drałuje
           Tam kaj Paniynka szteli wachuje
           A pod kolumnom traci se zwiyrze
           Dyć w ziymi widać łotwarte dźwiyrze

           Wlazła drin frelka - wielko kaplica
           Zrobiyły blade se jeji lica
           Bo tam rycerze sroge drzymali
           Jako w Chorzowie tu se pospali?

           Na boku konie łowies i siano
           Ciga tatulka! Jeronie - ano!
           Dziołcha se głośno aż zawołała
           Przi tym zarozki jednak struchlała

           Jedyn ze wojow łotwiyro łoczy
           -Czy już czas prziszoł? Trza naszy mocy?
           Niy - w strachu istno mu łodpedziała
           Jakby na krzidłach z tym wyleciała

           Chocioż rodziciel niyjedno przeżoł
           Dyć swoji cerze coś niy uwierzoł
           Gowiydź se jednak już niy traciyła
           Ze tym chałupa zasobno była

           Ludzie czasami dźwiyrzy szukajom
           I choć Paniynce z Drajoka pszajom
           Do dzisioj ciyngym wejścio niy znodli
           Potrza im cigi? -Na to niy wpodli.
           • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 09.06.06, 20:32
            Szafrańce w Chorzowie

            Czym te Szafrańce niy handlowali?
            Czego to łoni niy rozwoziyli?
            Po cołkym Ślonsku wozy ciongali
            Do Wrocka tako tyż zoglondnyli
            We tyn czas moru jak śmierć mo żniwo
            Stolica Ślonska wtedy w żałobie
            Tref roztomajty - tako już bywo
            Zdało sie istnym - bydom we grobie

            Przeca zaraza wielko szczimali
            W końcu wrocajom - som we Chorzowie
            Dyć jako ze tym bydzie tu dali?
            Strach mo terozki niyjedyn czowiek

            Trza sie Paniynce łoddać w opieka
            Zocno figura już na kolumnie
            Sztela łobroni - po co uciekać?
            Toż Matko Bosko zwroć łoczy ku mnie.
           • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 09.06.06, 20:34
            Kolumna Maryjno 1860

            Chorzow Stary za niom leży
            Broni szteli - chciyjcie wierzyć
            Przed tym morym ze Wrocławia
            Jyj opieka - zocno sprawa.
           • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 09.06.06, 20:36
            Kedy se zbudzom rycerze?

            Ponoć za komuny śnik ich niyspokojny
            Dyć se niy zbudziyli do "krziżowy wojny"
            Teroz przi Paniynce słychać aż chrapanie
            Tako mi sie zdowo co wojsko niy wstanie.
           • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 09.06.06, 20:39
            Na Szwajcarski Dolinie

            Na Szwajcarski Dolinie kajś "wrota" do groty
            Huf drugi chrzowski - to niy som gupoty
            Wele Planetarium tyż drzymiom rycerze
            Zbudzom sie jak Chorzow zapomni ło wierze.
        • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 09.06.06, 20:42
         W Chorzowie

         Ponoć tu łod downa kaplica se stoła
         Coby bozogrobce mogli do niyj wołać
         Tych kierzy robiyli na jejich lazaryt
         A przeca trza było pilnować ich wiary.
        • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 09.06.06, 20:46
         Z poczontkym XIV wieku

         Ano we tych czasach koscioł piyrszy stanoł
         Świontynka to była dyć jeszcze drewniano
         Toż i niy dziwota że sie wypolyła
         -Juzaś nowo chnetko w tym miejscu stanyła.
        • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 09.06.06, 20:48
         Świyntopietrze 1326

         Farorz Adam ze Chorzowa świyntopietrze złożoł
         Bracik Henko z lazarytu tyż doł grosz co wożoł.
         • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 09.06.06, 20:51
          Chorzow 1379

          Gore kościoł we Chorzowie
          Toz w utropie teroz czowiek
          By tref taki niy był dany
          Stanie nowy - murowany?
         • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 09.06.06, 23:46
          Kościoł 1379-1590

          Wiela razy łodnowiony
          We tych richtig czasach ciynżkich
          Przez husytow poraniony
          Jakoś szczimoł rożne klynski

          Dyć niy łopar sie wiekowi
          Trza nowego - kożdy powiy.
         • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 09.06.06, 23:49
          Z końcym XVI wieku

          Za farorza Bronowskiego stanoł nowy kościoł
          Coby tyn nasz chorzowianin już wiyncy niy pościoł
          Bo se fest rozrosła ta zocno osada
          We starym i ciasnym kto gruby mioł zwada.
         • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 09.06.06, 23:51
          Chorzow 1625

          Toż ksiondz Jan Bratkowski wystowioł kaplica
          Prawie przi kościele - gryfne jeji lica
          Łona pod wezwaniym jest Jana Krzciciela
          Pokozać jom dzisioj jo sie niy łośmiela.
          • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 10.06.06, 16:37
           Łodnowiynie kościoła 1632

           Kościoł po remońcie zdo sie jako nowy
           Dyć juzaś siedzibom jest bytomski gowy
           W Chorzowie spokojni we czas wojny srogi
           Tukej se kerujom Szagalskiego nogi
          • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 10.06.06, 16:41
           Farorz Stanisław Stempkowski (1711-1727)

           Stanisław Stempowski nowy kościoł stowio
           Na muster baroku parafianom sprowio
           Świontynia ło kery do dzisioj bajajom
           Dyć dziw co drewniano ciyngym wspominajom.
         • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 12.06.06, 20:09
          Kościoł Maryji Magdalyny 1590-1710

          Kery to już kościoł?
          Niy byda rachować
          Dyć wiela łon znaczoł
          Dlo tego Chorzowa.
         • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 12.06.06, 20:12
          Za Stanisława Stempowskiego (1711-1727)

          Ano staraniym farorza tego
          Kościoł zaś nowy dźwigajom
          Asioł se Chorzow barokym jego
          Toż richtig gryfnym go majom.
         • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 12.06.06, 20:14
          Roztomajcie

          Roztomajcie chorzowiany
          Ło kościele prawiom
          Toż dlo jednych durś drewniany
          Inksi mur w niym jawiom.
         • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 12.06.06, 20:17
          Chorzow gore! (27.VII.1782)

          Cołko wieś sie wypolyła
          Ano łogyń mo dyć siyła
          Tako strowioł i świontynia
          Idzie yno jom wspominać.
         • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 12.06.06, 20:32
          Czarownik w chorzowskim kościele

          We downych czasach dyć to sie dzioło
          Niy było wtedy wcale wesoło
          Parafjo biydno kościoł ubogi
          Toż mag zawitoł we fary progi

          Prawioł ksiynżoszkom co cud zrychtuje
          Świynto Paniynka łon prziwołuje
          A jak zagości tu we kościele
          Pontnik zoglondnie do taki sztele

          Farorz pomyśloł - Toż trza sprobować
          Fest geld dyć potym zacznom wciepować
          Toż bydzie możno richtig bogato
          A niy jak teroz - zdo sie sagato

          Dyć kapelonek coś wystrachany
          Czy to sie godzi? Na Boże rany!
          Możno czort cosik we tym namiyszo
          A za pokusom i farorz zgrzyszom

          Już mag ze ksiyndzym som przed ołtorzym
          Już Matka Bosko ściongać se woży
          Widać w kościele Paniynka tako
          Dyć ktoś z ambony głośno zapłakoł

          Toż kapelonek - w rynkach Hostyjo!
          Pódź! Macej Ciało Syna Maryjo!
          I co? Grom blysnoł z jasnego nieba!
          Kościoł z pożogi ratować czeba!

          Cołko świontynia se wypolyła
          Znak że w tym yno djobelsko siyła
          Niyłoparzony wyloz wikary
          Mag cołkym hajsnoł - z niym farorz stary.
          • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 13.06.06, 16:44
           Juzaś stoji 1785

           Marji Magdalyny kościoł juzaś stoji
           Bo jako w Chorzowie bez kościoła szczimać?
           Toż farorz Bojarski se ło niego boji
           Ponoć skuli tego niy chce nawet drzymać.
          • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 13.06.06, 16:49
           Kościoł Marji Magdalyny 1785-1885

           Sto lot do rowności parafianom służoł
           Prawiyli co z niymi już za wiela użoł
           A że we tym czasie sztela se rozrosła
           Tako i świontynia swoji "śmierci" doszła
           Toż jom wybulyli by nowo postawić
           Radość parafianom tyż i tako sprawić.
          • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 13.06.06, 16:50
           Chorzow 1885-1892

           Neogotycki kościoł stowiajom
           Bo Ponboczkowi tukej fest pszajom.
           • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 13.06.06, 16:58
            "Marjo Magdalyna" 1895

            Toż arcybiskup jom konsekrowoł
            Parafji tako na droga dowoł
            Co wiyść duszyczki miała do Nieba
            Kopp przeca wiedzioł czego tu czeba.
           • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 13.06.06, 17:10
            Stanoł se na sztrasie!

            Kożdymu sie zdowo co łon dziwnie stoji
            Toż se poczytocie ło tym godki moji
            Kero tukej leci za chorzowianami
            Bo łoni nojlepi ło tym wiedzom sami

            Prawiyli co piyrwyj była gryfno fara
            Ło kero ksiondz richtig musioł se tu starać
            Bo w niyj Jan Sobieski tako zanocowoł
            I wyśnioł co Turkom lyjty wielke dowoł

            A huf wiod chorzowski - wiycie ło niym cosik
            Historyji szteli ciekawy to "grosik"
            Toż chałpa brzimowo jak piyrwyj stoć mioła
            Trza było wyciongnońć fundamynt kościoła

            Na "sztrasie" świontynia tako se stanyła
            Fary tref niy szczyńdzioł bo se wypolyła
            Dzisioj to wyglondo możno trocha dziwnie
            Dyć czowiek niy może jak Ponboczek kiwnie.
           • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 13.06.06, 17:17
            Na sztrasie?!

            Nojświyntszy Sakramynt mioł blyszczeć na sztrasie
            Toż być to niy może! -Poradzić z tym trza sie!
            Ołtorz z drugi strony świontyni stowiajom
            I tako utropy już ze tym niy majom.
            • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 13.06.06, 17:20
             Nałopy stoji

             Ołtorz niy łod wschodu - tako se dziwujom
             Zdo sie - cosik złego we tym jakby czujom
             Prawiyli co farorz za to pokutowoł
             Swoje widzimisie przed Ponboczkym stowioł.
             • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 13.06.06, 22:41
              Po powojynnych remontach

              Ustrojyli kościoł wedle nowy mody
              Tako narobiyli yno jymu szkody
              Kaj polichromije? Neogotyk w środku?
              Co gryfne se traci - czy yno z przipodku?
             • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 13.06.06, 22:44
              Kopia łobrozu "Matki Boski Czynstochowski"

              Na muster ikony piyrwyj zrychtowano
              Zdo sie dlo Chorzowa jako świynte wiano
              Kto iśc już niy może na pont czynstochowski
              Tukej se porzyko do Ty Matki Boski.
             • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 13.06.06, 22:48
              Chorzowski krucyfiks

              Niyroz sie świontynia chorzowsko polyła
              Jakoś dobro siyła dyć krziża broniyła
              Krucyfiks we zocy majom chorzowiany
              Toż łod bożogrobcow podobnoś im dany
              Prawiom co ty szteli łon szczyńście przinosi
              Niyjedyn tu rzyko i ło łaski prosi.
              • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 14.06.06, 16:56
               We "babińcu"

               We "babińcu" piyrwyj wisioł krziż chorzowski
               Włazioł żeś tamtyndy - jakby myni troski
               Na duszy ci lekci i to troszku dziwi
               Że zdo sie co życie już leci szczyńśliwi.
              • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 14.06.06, 17:01
               Przi budowie kościoła Marji Magdalyny

               Przi starym cmyntorzu tyn kościoł stowiali
               Toż se już mulorze duchom dziwowali
               Kere i do dzisioj we tych murach kryncom
               Czymsik łone dusze pewnikym durś nyncom.
              • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 14.06.06, 17:05
               Duchy bajtli

               Jak we Chorzowie kościoł stowiali
               Tako i ło tym tu łosprowiali
               Co bladych bajtlow w nocy widzieli
               Yno łodgonić istnych niy śmieli
               Bo jedyn na nich dość mocno ryknoł
               Tako ze murow aż na doł fiknoł.
  • palec1 Re: Godki chorzowske 07.06.06, 22:04
   Tfojom megaprodukcjom mi imponujesz,
   mein Gott - co Ty futrujesz ??!!

   Bo mosz genjalno kondycja,
   pjylyngnujonc ta naszo tradycja !

   I fest >>DZIYNKI<< Ci za to. :)
   • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 07.06.06, 22:22
    Styknie napić se tyskego
    I rym leci som ze tego
    Dyć po kerymś już tam piwie
    Gowom mi za mocno kiwie.
  • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 24.06.06, 19:20
   Dama Bożogrobcow

   Maria Nowak - toż posłanka
   PiSu chorzowskego wianka
   Bożogrobcow dama tukej
   W niyj pomocy teroz szukej.
   • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 24.06.06, 19:21
    Wiceszefowo Sejmowy Komisji Edukacyji

    Pewno w patrjotyźmie richtig Chorzow dźwignie
    I Giertych w ty szteli nikomu niy zbrzidnie.
  • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 24.06.06, 19:27
   Tako wleciało
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=324&w=44145717
   Rymnońć se chciało.
  • broneknotgeld Re: Godki chorzowske 24.06.14, 16:08
   Uradujom środom prawie we Chorzowie
   Mie "Godki Chorzowske" wspomniały we gowie
   Dwa roki żech tymu kłod we magistracie
   Pewno w kont je wciepli - mom ślimtać we lacie?
   www.dziennikzachodni.pl/artykul/3483223,godomy-po-slonsku-w-srode-rozdanie-nagrod-w-chorzowskim-centrum-kultury,id,t.html
   "Godki Chorzowske"
   forum.gazeta.pl/forum/w,324,43085160,,Godki_chorzowske.html?v=2
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka