09.04.20, 10:10

wiersz Tuwima. Nie był przyjęty z zachwytem, przynajmniej nie przez wszystkich...
Obserwuj wątek
  • cambria1.2 Re: Wiosenny 09.04.20, 10:10
   Gro­ma­dę dziś się po­chwa­li,
   Po­chwa­li się zbie­go­wi­sko
   I mia­sto.
   Na ryn­kach się sto­sy za­pa­li
   I buch­nie wiel­kie ogni­sko,
   I tłum na uli­cę wy­le­gnie
   Z ką­tów wy­peł­znie, z nor wy­bie­gnie
   Świę­to­wać wio­snę w mie­ście,
   Świę­to­wać jur­ne świę­to.
   I Cie­bie się po­chwa­li,
   Brzu­chu w bio­drach sze­ro­kich,
   Nie­wia­sto!

   Za­chy­bo­ta­ło!
  • cambria1.2 Re: Wiosenny 10.04.20, 10:48
   A teraz Słonimski o wiośnie:

   Już wam nie będę pła­cił śpie­wem,
   Czu­ję pod nogą twar­dy grunt!
   I gnie­wem
   Za­chły­śnie się mej pie­śni bunt!

   Ja, com żył za­wsze jeno echem,
   Na wpół ukry­ty w cie­niu krat,
   Od­de­chem
   I chci­wą żą­dzą chło­nę świat.

   Sły­szę w sa­pa­niu lo­ko­mo­tyw
   Rytm hek­sa­me­tru, w świ­stach kół
   Gra mo­tyw,
   Co stro­fy pęd ha­mu­je wpół.

   W dak­ty­le, jam­by i tro­che­je
   Zle­ję gwar mia­sta, męt­ny szum,
   Sza­le­ję!
   Jak stro­fy wier­sza, po­pchnę tłum.

   O, ze mną, ze mną, ciem­na zgra­jo!
   Jak­żeś mi pięk­na, kie­dy w krąg
   Pa­da­ją
   Wię­zy z osła­błych two­ich rąk.

   Niech z ję­kiem mia­sta się roz­pęk­ną,
   Niech miecz twój się­ga aż do trzew,
   I pięk­no
   Zmie­ni się w cia­ło, zmie­ni się w krew!

   Wart­ko i szyb­ko w pęd sto­krot­ny,
   W ryt­micz­ne kar­by ujmę skok
   Za­wrot­ny
   Aż w tań­cu runę z wami w mrok!

   Po chmur­nych mę­kach wy­tę­że­nia
   W roz­kosz was krwi­stą, strasz­ną pchnę
   Speł­nie­nia,
   Co my­śli w bia­łej nu­rza mgle,
   Pada – za­pa­da w mrok omdle­nia.

   III
   Z praw­dzi­wym ża­lem sło­wa te kre­ślę.
   Do­syć po pol­sku, do­syć pi­sa­łem!
   Wszyst­ko, co czu­łem i co cier­pia­łem,
   Wszę­dzie na świe­cie ogrom­nym, ca­łym.

   Chcę dziś pi­sać po grec­ku!
   Chcę dziś pi­sać po fran­cu­sku,
   Chcę dziś pi­sać po nie­miec­ku,
   Chcę dziś pi­sać po tu­rec­ku,
   Po wło­sku, chiń­sku, po ru­sku!

   Czar­nym Ara­bom znad Eu­fra­tu
   I lu­do­żer­czej w Za­mbe­zi sek­cie
   Chciał­bym po­wie­dzieć, tak jak brat bra­tu,
   Sło­wa w ich wła­snym dzi­kim dia­lek­cie.

   Śpie­wać po szyn­kach w noce pi­ja­ne,
   W por­tach la­tar­ni, gdzie ty­siąc gore,
   Chin­kom, dziew­czyn­kom spod Sin­ga­po­re,
   Sło­wa zna­jo­me a nie­spo­dzia­ne!

   Żal mi dni, któ­re prze­szły, ża­łu­ję
   Lat już mi­nio­nych, wie­ków, stu­le­ci –
   Myśl moja rą­cza cwa­łu­je, leci.
   Słoń­ce śmie­ją­ca w bie­gu ca­łu­je!

   Spło­szy­łem ru­chem oto sto sło­ni,
   Co z ma­je­sta­tem nio­sły lek­ty­ki –
   Okrzy­ki! Tu­mult wsta­je i dzi­ki
   Nie­wol­nik czar­ny chwy­ta się bro­ni.

   Sło­niom w ró­żo­we pcha­ją pa­chwi­ny
   Strza­ły za­tru­te, pa­da­ją w trza­sku
   Bur­nu­sy bia­łe, per­ły, ru­bi­ny,
   Sre­bro i zie­leń ta­rza się w pia­sku.

   Wszę­dzie was wi­dzę dziś, czar­ni lu­dzie,
   Bra­cia, o bliź­ni, oby­wa­te­le!
   Z wami wszyst­ki­mi dziś się po­dzie­lę,
   Po­wiem wam wszyst­kim sło­wo o cu­dzie.

   Oj­czy­zna moja wol­na, wol­na...
   Więc zrzu­cam z ra­mion płaszcz Kon­ra­da.
   Oj­czy­zna w wię­zach już nie bia­da,
   Dźwi­ga się, wzno­si, wsta­je wol­na.

   Na cóż mi zbęd­nych słów apa­rat,
   Któ­ry­mim szar­pał rany two­je?!
   By cie­bie zbu­dzić, już nie sto­ję
   Nad two­im tru­pem jako Ma­rat.

   Po­ezjo, ty­żeś na kur­ha­ny
   Ka­za­ła klę­kać, ją­trząc ranę,
   Wo­dząc przed oczy roz­ko­cha­ne
   De­li­je, pasy i żu­pa­ny.

   I cóż mi zro­bić te­raz z mową,
   Któ­ra, zbłą­ka­na w tej ma­nie­rze,
   W pa­wę­że bije i pu­kle­rze,
   Oj­czy­znę wzy­wa: wstań na nowo!

   Od­rzu­cam oto płaszcz Kon­ra­da:
   Nie­wo­la lu­dów nie roz­nie­ca
   Pło­mie­nia ze­msty! – Pu­sta heca!
   Gdzie in­dziej ża­giew moja pada!
  • cambria1.2 Re: Wiosenny 10.04.20, 10:53
   Idealnie na tę porę - Białoszewski!

   Nie chcę sprawdzać w rocznice
   Kogo ani siebie

   sprawdzanie swojej historii
   na miejscu
   nie trafia do siebie

   czas, wieczność bezstronna
   nie ma nic do rzeczy

   w jednym człowieku
   gubi się wieczność

   a między dwoma przez wieki
   może zahaczyć się
   ta sama chwila

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka