Dodaj do ulubionych

Tajne archiwa PRLu

06.03.04, 16:25
U Stalina

Wizyta delegacji PKWN w Moskwie miała miejsce na kilka
tygodni przed przekształceniem PKWN w Tymczasowy Rząd
RP. Jego premierem — co nie dziwi wobec opinii o nim Stalina
— został dotychczasowy przewodniczący PKWN, Edward
Osóbka-Morawski. Ale Stalin się jednak pomylił. Osóbka-
-Morawski nie stał się komunistą i wkrótce znalazł się na
bocznym torze.
Wspomniana tu sprawa Berlinga to rezultat depeszy wy-
słanej przez Berlinga do Stalina w listopadzie 1944 r., w której
to depeszy pisał: „Błagam was, ratujcie Polskę dla Związku
Radzieckiego z rąk szajki trockistowskich agentów między-
narodowego bandytyzmu", mając na myśli kolegów z PKWN.
Ten typ donosu nie był w Moskwie niczym niezwykłym.
Kilka miesięcy wcześniej, 10 lipca 1944 r., Bolesław Bierut,
podpisując się swym kominternowskim nazwiskiem Iwaniuk,
pisał do Dymitrowa o Gomułce: „Sekretarz Komitetu nie stoi
na wysokości swych zadań. Zamiast do konsolidacji, przy-
czynia się on do rozłamu KC. Wasza natychmiastowa pomoc
w rozwiązaniu tej kryzysowej sytuacji jest niezbędna".
Ale Berling miał pecha, bo Stalin go nie lubił. Poinfor-
mował więc kierownictwo PPR o treści depeszy. Miał jednak
Berling i szczęście, bo nie zapłacił głową.
W protokole są też bardzo interesujące informacje o stosun-
ku generała De Gaulle'a do władz lubelskich.
Protokół jest nie podpisanym maszynopisem i jest prze-
chowywany w VI Oddziale Archiwum Akt Nowych (sygn.295/V-l).

POLITYKA 27/1990
Obserwuj wątek
  • ciupazka Re: Jawne archiwa Polski ?! 06.03.04, 18:04
   A teroz sie śmiejom, ze to ostatni list do wolnyj Polski, a następny bedzie
   do Generalnyj Guberni...Nie wiada , cy sie śmioć, cy płakać..."Niewdzięczna
   Polska"

   gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33405,1947937.html?v=0&f=522
   Telo.Pozdr.z niewdzięcznej Polski.
  • hanys_hans Re: Tajne archiwa PRLu 06.03.04, 18:08
   Ściśle tajne. Odbito w 3 egzemplarzach

   Protokół

   z posiedzenia Biura Politycznego odbytego dn. 14.XII.1944 r. w obecności
   tow. tow.: Wiesława (Gomułka — A.G.), Tomasza (Bierut — A.G.), Minca, Jakuba
   (Berman — A.G.) przy udziale tow. tow.: Wierbłowskiego i Radkiewicza. Porządek
   dzienny: 1) Informacje z Moskwy. Informacji udziela tow. Tomasz. Ponieważ nie
   ma uporządkowanych zagadnień poruszanych na różnych posiedzeniach, składa
   informacje, kierując się kolejnością spotkań. Natychmiast po przyjeździe do
   Moskwy zawezwany został przez Bułganina, z którym udał się do Stalina. Na
   Kremlu odbywało się w tym czasie posiedzenie Biura Politycznego. Stalin okazał
   mu wiele serdeczności, interesując się przede wszystkim sprawą reformy rolnej i
   stosunków istniejących w PPS. Z przebiegu reformy rolnej był bardzo zadowolony.
   Sytuację w PPS tow. Tomasz przedstawił Stalinowi w świetle dwóch prądów
   nurtujących tę partię, tj. prądu szczerze demokratycznego, reprezentowanego
   przez Morawskiego i prądu WRN-owskiego, wyrazicielem którego jest Drobner. Na
   temat Morawskiego wywiązała się następująca rozmowa między Stalinem a Tomaszem:
   S. Jak trzyma się Morawski w PKWN?
   T. Współpracuje z nami szczerze.
   S. Kto pisał i zatwierdzał artykuły w „Robotniku"?
   T. Zatwierdzał Morawski, lecz był on pod silnym naciskiem grupy Drobnera.
   Stalin zaprosił Tomasza na kolację, w czasie której powrócono do
   zagadnienia PPS.
   S. Co myślicie o Morawskim?
   T. Człowiek młody, niedoświadczony, jednak o dobrej woli. Stoi
   szczerze na gruncie współpracy ze Związkiem Radzieckim.
   S.Czy Morawski znany był przed wojną szerszemu ogółowi jako działacz polityczny?
   T. Nie. Pracował w spółdzielczości.
   S. A kto był znany?
   T. Dubois i Barlicki, lecz oni zginęli z rąk Niemców.
   S. Jaki wpływ ma Morawski w PPS obecnie?
   T. Dominujący, większy niż Drobner.
   S. Jak Morawski odnosi się do PPR?
   T. Dobrze na ogół, nie można mu nic zarzucić.
   S.Wyraża zdanie, że jeżeli tak jest, to Morawski będzie w przyszłości komunistą.
   T. Podziela zdanie Stalina.
   Później toczyła się rozmowa o reformie rolnej, przy czym Stalin ze
   zrozumieniem odnosił się do tego faktu, że biedniacy i robotnicy rolni wzięli
   kolosalną większość ziemi. Podkreślał, że reforma rolna zwiąże masy z PKWN,
   zabezpieczy trwałość naszej władzy. Odnośnie Związku Samopomocy Chłopskiej
   zajął Stalin bardzo przychylne stanowisko. Zaznaczył, że niedobrze by było,
   gdyby PPR zalana została elementem chłopskim. PPR musi oprzeć się przede
   wszystkim na robotnikach. Lekceważąco wypowiadał się o Str. Ludowym, które nigdy
   nie będzie silną partią. Zawsze będzie ulegać różnym wpływom. Tomasz w czasie
   kolacji zainterpelował Chruszczowa na temat zachowania się straży granicznej i
   władz przy repatriacji Polaków z Ukrainy. Chruszczow bronił się przed
   zarzutami, lecz wszyscy obecni (BP) na czele ze Stalinem, chociaż w sposób
   żartobliwy, lecz dosyć stanowczy przyciskali Chruszczowa i domagali się zmiany
   stosunku do Polaków przy repatriacji. Tomasz interweniował również u
   Chruszczowa w sprawie bibliotek we Lwowie, żądając Ossolineum i prywatnych
   bibliotek. Chruszczow oświadczył, że będzie można się porozumieć w tej sprawie.
   Pod koniec kolacji Tomasz poruszył sprawy potrzeb partyjnych, tj. przydzielenia
   Partii 15 maszyn (czyli samochodów — A.G.).
   S. Dajemy przecież dla PKWN. Stamtąd bierzcie.
   T. Nam niewygodnie brać z PKWN. Maszyny dzieli Morawski.
   S. Dlaczego oddaliście sprawę podziału w ręce Morawskiego? Powinniście mieć
   swego zastępcę, który by wpływał na przydział maszyn. Sprawy tej nie załatwiono
   wówczas, a Stalin wykazywał niezadowolenie. Później Stalin dzwonił do Tomasza,
   że sprawa 10-u maszyn dla PPR zostanie załatwiona przez Malenkowa i
   Szczerbakowa, tj. że moskiewska organizacja wzięła opiekę nad nami i załatwi
   potrzeby naszej partii. Na trzeci dzień odbyło się przyjęcie całego składu
   delegacji. Załatwiono tylko częściowo sprawy wojskowe. Stalin był przeciwko
   tworzeniu polskiego frontu, gdyż jest za słaba siła Wojska Polskiego. Gen.
   Żymierski bronił koncepcji polskiego frontu, uzależniając jego zdolność bojową
   od dostarczenia maszyn i czołgów. W pierwszej rozmowie omawiana była jeszcze
   sprawa Berlinga. Stalin wyrażał się o nim jako o prowokatorze. Stwierdził, że
   Wanda (Wasilewska
   — A.G.) miała w swoim czasie dobre przeczucie odnośnie Berlinga, chociaż
   nie miała wówczas argumentów przeciwko niemu. Stalin zgadzał się z
   przypuszczeniem, że Berling był pozostawiony przez Andersa celowo, jako agent.
   W innej rozmowie ze Stalinem łącznie z Rolą i Wandą zdecydowano, że należy
   posłać do Moskwy również jego (czyli Berlinga
   — A.G.) żonę. Stalin wyraził zdanie, że trzeba ją przesłać przymusowo,
   jeżeli nie zechce dobrowolnie pojechać.Pod koniec drugiego spotkania poruszono
   sprawy przedstawicielstwa PKWN w innych państwach. Stalin zakomunikował, że w
   pertraktacjach z de Gaull'em Związek Radziecki postawił sprawę stosunków
   polsko-francuskich. De Gaulle nie chciał zgodzić się na nawiązanie stosunków
   z Polską, twierdząc, że Polska jest drugorzędnym państwem. Stalin określał de
   Gaulle'a jako reakcjonistę. Dał Mołotowowi polecenie, aby wobec uporu de
   Gaulle'a odnośnie Polski, odrzucił wszystkie jego propozycje odnośnie
   proponowanego przez de Gaulle'a paktu francusko-sowieckiego. Później dzwonił
   Stalin do Bieruta, że de Gaulle pod naciskiem Związku Radzieckiego zgodził się
   na wymianę przedstawicielstw między Francją a Polską. Nie będą to jeszcze
   oficjalne poselstwa, lecz oficjalne przedstawicielstwa. Stalin bardzo popierał
   sprawę nawiązania przez PKWN stosunków z innymi państwami. Uważał, że na
   Węgrzech powinien powstać rząd podobny do naszego, jeżeli tylko na Węgrzech
   przeprowadzą reformę rolną tak, jak w Polsce. W sprawie frontu polskiego nie
   wypowiedział Stalin ostatniego słowa, uważając, że może tylko jakiś odcinek
   wydzieli się dla Wojska Polskiego. Stalin uznał za słuszną akcję mobilizacyjną
   przeprowadzaną przez PPR do korpusu oficerskiego, podkreślił jednak konieczność
   podbierania kandydatów z pewnym wykształceniem. Bułganin zapewnił, że do końca
   roku Wojsko Polskie otrzyma dwa tysiące maszyn. W styczniu da następny tysiąc.
   Trzecie spotkanie odbyło się we czwórkę łącznie z Wandą. Tomasz jeszcze w
   poprzedniej rozmowie ze Stalinem oświadczył, że mamy zamiar wysłać Wandę za
   granicę. Stalin zauważył, że mogą wyniknąć pewne trudności, zapytają ją, kim
   jest jej mąż, jakiego państwa jest ona obywatelem itp. Uważa, że Wanda jest
   bardzo niezdecydowana odnośnie swego stanowiska do Polski. W czasie spotkania
   Stalin zapytał Wandy, dlaczego ona nie przyjmuje udziału w pracy jako polska
   obywatelka? Wanda bardzo gorąco oponowała przeciwko opuszczeniu Związku
   Radzieckiego. Stalin nie chciał jej nic narzucać i zgodził się na pozostanie
   Wandy w ZSRR. Wizyta u de Gaulle'a: Odbyła się w poselstwie francuskim. Obecni:
   cała delegacja i de Gaulle wspólnie z generałem Garaue. Tłumacz — Modzelewski.
   De Gaulle: Co słychać w Lublinie?
   T. Przełomowa chwila, reforma rolna, którą Francja już dawno przepro-
   wadziła. Nawiązał do starej przyjaźni polsko-francuskiej, która powinna
   obecnie być kontynuowana, tym bardziej, że mamy wspólnego wroga
   — Niemcy.
   D.G. Zgadza się, lecz prosi, by wziąć pod uwagę trudności, jakie
   powstają w związku z tym, że Polska ma dwie reprezentacje polityczne
   — w Londynie i w Lublinie. Życzy zjednoczenia narodu polskiego.
   T. Jaki będzie charakter przedstawicielstwa?
   D.G. Prosi o niekładzenie nacisku na charakter przedstawicielstwa,
   który później się ustali. Nie zgadza się na opublikowanie wymiany
   przedstawicielstw. Morawski: Chcemy wiedzieć, kim mają być przedstawiciele,
   gdyż my nie możemy zgodzić się na to, aby nasze przedstawicielstwo było gorzej
   traktowane, aniżeli przedstawicielstwo rządu emigracyjnego. Jeżeli Fran-
   cja nie może zdobyć się na uznanie przedstawicie
   • hanys_hans Re: Tajne archiwa PRLu 06.03.04, 18:14
    C.D.

    Jeżeli Francja nie może zdobyć się na uznanie przedstawicielstwa, to możemy
    poczekać. D.G. wyjął zegarek, oświadczył, że czas mu się skończył, i nie dał
    żadnej odpowiedzi. Rozmowa ta i przebieg przyjęcia zostały przedstawione
    Mołotowowi. Nie uważał on za niewłaściwe stanowiska Morawskiego, zajętego wobec
    de Gaulle'a. Później przy spotkaniu Stalin — de Gaulle, Stalin oświadczył, że
    dla Związku Radzieckiego pakt z Francją nie jest konieczny, a dla Francji jest
    on nieodzowny. Stalin postawił wobec tego tak sprawę, że gotów jest zawrzeć
    pakt pod warunkiem uznania przez Francję PKWN. De Gaulle był zmuszony zgodzić
    się, gdyż bez paktu ze Związkiem Radzieckim nie chciał wyjeżdżać z Moskwy. Pakt
    nie był jeszcze podpisany o 2 w nocy, a rano Francuzi mieli odjeżdżać. W czasie
    trzeciej rozmowy Stalin proponował Morawskiemu, żeby posłał Drobnera do Moskwy,
    jako przedstawiciela PKWN. W sprawach wojskowych Stalin zgodził się, aby
    Korczyca mianować szefem Sztabu Głównego, Popławskiego dać na I Armię, a
    Świerczewskiego na II Armię. Tak też ustalono. Na postawioną sprawę dostawy do
    Polski traktorów dla kampanii posiewnej po długiej dyskusji przyznano Polsce
    300 gąsienicowych traktorów. W sprawie organizacji pracy spółdzielczej i
    samopomocowej na wsi Stalin przytaczał przykłady ze Związku Radzieckiego
    pierwszego okresu, zalecając orkę przy pomocy traktorów, a zbiór indywidualny.
    W sprawie Wojsk Wewnętrznych Stalin zalecał przede wszystkim wychowanie kadry
    oficerskiej, a w miarę tego rozbudowywanie (słowo nieczytelne — A.G.) Wojska.
    Zaopatrywanie Wojsk Wewnętrznych będzie się odbywać przez Intendenturę Wojska
    Polskiego. Na zapytanie Morawskiego, czy nie powinna Polska przyłączyć się do
    paktu sowiecko-czechosłowackiego, Stalin oświadczył, że to jest niepotrzebne,
    gdyż Polska nie ma jeszcze paktu z Sowietami. Gwarancje granic Polski przez
    inne państwa uważa Stalin za ubliżające Polsce. Tylko pakty dwustronne są
    właściwe. Wypowiadał się za utworzeniem oficjalnych przedstawicielstw między
    Polską a Ukrainą i Białorusią. Pod koniec Stalin jeszcze raz powrócił do sprawy
    PPS. Morawskiego zaczęli naciskać wszyscy, a Stalin proponował wyprowadzenie
    Drobnera z Komitetu. Bułganin przytacza, że Drobner rzekomo występował na
    PKWN przeciwko militaryzacji kolei. Morawski bronił Drobnera, wobec tego Bierut
    zauważył, że Drobner jednak ideologicznie od nas odchodzi. Wskazał również na
    rezolucję CKW PPS wzywającą emigrację pepeesowską do powrotu do kraju. Stalin
    wykazuje, że wszystkie partie w czasie wojny podzieliły się na tle stosunku do
    faszyzmu i że Morawski nie może liczyć na wspólną pracę ondyńczyków z PPS.
    Odnośnie Mikołajczyka Stalin uważa, że Mikołajczyk ustąpił za radą Churchilla,
    gdyż Churchill chciałby mieć swoich ludzi i w rządzie lubelskim. Ponieważ
    Związek Radziecki ma dowody, że Mikołajczyk ma związek z terrorystami w Polsce,
    Związek Radziecki nie wpuści Mikołajczyka do Polski, dokąd w Polsce będzie
    Czerwona Armia. Sprawa Drobnera nie została ostatecznie zdecydowana, chociaż
    Stalin mocno naciskał na to, aby Drobnera wysłać chociażby do Kijowa, jako
    przedstawiciela PKWN. W czasie jazdy w samochodzie po wizycie Morawski
    wybuchnął pod adresem Bieruta, krzycząc: „Wy w swoich szeregach macie bandytów
    i sanatorów, więc czyśćcie siebie, a nie naszą partię". Doszło do nieprzyjem-
    nej wymiany zdań i Bierut rozszedł się bez pożegnania z Morawskim.

    Sporządził: WIESŁAW
    • ciupazka Re: Tajne archiwa PRLu 06.03.04, 21:50
     To zainteresuje tyk historyków w Nowym Targu, hale cy napewno?

     dzis.dziennik.krakow.pl/?2004/03.06/Podhale/17/17.html
     • hanys_hans Re: Tajne archiwa PRLu 07.03.04, 09:08
      Pisane w celi

      Bolesław Piasecki (1915-1978) rozpoczął bardzo młodo działalność polityczną. W
      1934 r. został przywódcą skrajnie nacjonalistycznej organizacji ONR — Falanga.
      Z tego powodu znalazł się na krótko w osławionej Berezie Kartuskiej. W czasie
      wojny stanął na czele Konfederacji Narodu, która za celstawiała sobie rozbicie
      Rosji i stworzenie imperium słowiańskiego z Wielką Polską, jako siłą główną.
      Był to programzdecydowanie antyradziecki. Gdy więc 12 listopada 1944 r.
      Bolesław Piasecki został w Józefowie koło Warszawy aresztowany przez NKWD, wyda-
      wało się pewne, że żywy już nie wyjdzie. A tymczasem nie tylko że po ośmiu
      miesiącach wyszedł żywy, ale rozpoczął zaskakującą karierę polityczną. W rok po
      aresztowaniu wydawał tygodnik „Dziś i jutro", od którego zaczęło się tworzenie
      imperium PAX. Gen. płk Iwanów, o którym Piasecki wspomina w pierwszym zdaniu,
      to generał NKWD Iwan Sierow, wkrótce reżyser porwania 16 przywódców polskiego
      podziemia. On to właśnie ocenił, jaką wartością może być Bolesław Piasecki. I
      nie pomylił się. Andrzej Micewski w książce poświęconej dziejom PAX i Znaku
      („Współrządzić czy nie kłamać") stwierdza, że Piasecki uratował
      życie "wysuwając koncepcję współpracy. Szcze góły zawartej umowy nie są znane.
      Wiadomo tylko, że już w więzieniu Piasecki opracowywał memoriał polityczny" (s.
      25). Publikujemy, nie znany dotychczas, tekst tego memoriału. Jest to nie
      podpisany maszynopis, przechowywany w dawnym Archiwum Zakładu Historii Partii
      (sygn. 224), obecnie oddział VI Archiwum Akt Nowych.

      POLITYKA 24/1990

      W czasie mojego zatrzymania pisałem już szereg wypowiedzi na postawione mi
      zagadnienia przez gen. pułk. Iwanowa i pułk. Becuna, Dotyczyły one
      następujących zagadnień:
      a) Analiza sytuacji politycznej w kraju, w końcu 1944 r. wraz z kwestią
      środków, jakie należałoby zastosować, aby zwiększyć wpływy PKWN(Rząd Tymczasowy
      jeszcze wtedy nie powstał).
      b) Charakterystyka poszczególnych ugrupowań polskich.
      c) Jak sobie wyobrażam moją osobistą współpracę z obozem Rządu
      Tymczasowego. Obecnie w pełni świadomości odpowiedzialności momentu określam
      zasadniczo moje ideowe i polityczne stanowisko.

      Rys historyczny mej działalności

      Gdy się zaczęła wojna, miałem 24 lata. Z zawodu byłem i jestem naukowcem.
      Poświęciłem się studium nad filozofią prawa, złożyłem doktorat na Uniwersytecie
      Warszawskim i przy tamtejszej katedrze filozofii prawa studiowałem. Przypadkowe
      wciągnięcie do tajnej organizacji gimnazjalnej zadecydowało, że po otrzymaniu
      matury znalazłem się w szeregach Narodowej Demokracji. Poważniejsze moje
      wystąpienie w życiu społeczno-ideowym zbiega się z rozłamem w endecji, w
      którego przeprowadzeniu wziąłem czynny udział. Rozłam miał za swój zasadniczy
      podkład zagadnienia radykalizmu społecznego. Od początku mego rozumienia spraw
      polskich, warunkiem jasnej przyszłości Kraju wydawała mi się rewolucja
      społeczna. Jedynie rewolucyjna przemiana stosunków gospodarczych i wychowaw-
      czych jest w stanie stworzyć z polskich mas chłopskich i robotniczych
      prawdziwie odpowiedzialną kadrę kierowników życia państwowego. Przykładowo
      tylko zaznaczam, że takie posunięcia, jak: radykalna reforma rolna,
      upaństwowienie kredytu, środków dużej produkcji, zastąpienie pośrednictwa
      spółdzielczością, udostępnienie faktyczne oświaty wszystkich szczebli masom
      pracującym, zniesienie kastowości korpusu oficerskiego były moimi tezami już w
      1934 r. Zostałem za te i temu podobne poglądy wyklęty przez burżuazję, jako
      komunizujący inteligent. Ponieważ zaś z drugiej strony zwalczaliśmy zasadniczo
      sanację, przeto w czerwcu 1934 zostałem osadzony na trzy miesiące w Berezie
      Kart. W rok mniej więcej po Berezie nastąpił w ONR rozłam na grupę „ABC"
      i grupę „Falangę". Grupa „ABC" reprezentowała społecznie kierunek zachowawczy,
      grupa „Falanga", kierowana przeze mnie, opowiedziała się wyraźnie za rewolucją
      społeczną. Żyliśmy w ciężkich warunkach policyjnych i materialnych. Poza walką
      z sanacją i próbami dywersji w niej, nie szliśmy na wielką zakresem robotę
      polityczną. Zajmowaliśmy się usilnie pracą ideowo-wychowawczą. W kółkach
      młodzieży inteligencji pracującej, samouków chłopskich i robotniczych
      staraliśmy się wychować pracowników, którzy by w swoim zakresie zdolni
      byli przenieść „szklane domy" Żeromskiego ze sfery wizji w świat rzeczy-
      wistości. W międzyczasie wielu z nas za „nieprawomyślność sanacyjną"
      przechodziło przez ciągłe areszty i więzienia. W tym stanie przyszła wojna.
      Krótka kampania wrześniowa pochłonęła wiele ofiar z mych przyjaciół,
      a wielu zabrały pierwsze represje niemieckie. Mimo że od dawna ocenialiś-
      my bezwzględnie krytycznie podstawy moralne i socjalne „sanacyjnej
      mocarstwowości", rozmiary klęski wrześniowej wywołały u nas kolosalny
      wstrząs. Postanowiliśmy rozwiązać ONR i „Falangę" i znaleźć jakąś naszą
      formę walki z okupantem i ruchu odrodzenia narodu. Zostałem jednak
      w listopadzie 1939 r. aresztowany przez Gestapo. Przesiedziałem 5 miesię-
      cy, z czego 2 i pół tygodnia „na badaniach" w Alei Szucha. Dzięki staraniom
      i pieniądzom przyjaciół i rodziny cudem wyszedłem, musiałem jednak
      z miejsca ukrywać się wraz z rodziną. W końcu 1940 r. powziąłem
      przemyślaną decyzję potraktowania roboty politycznej drugorzędnie,
      a wzięcia się całą siłą do walki czynnej. Jakkolwiek jestem cywilem
      i naukowcem, stanowisko takie zająłem ze względów wychowawczych.
      Wydaje mi się, że w czasie okupacji wojennej dla młodego pokolenia lepsze
      były warunki w walce bezpośredniej z Niemcami, niż w politykowaniu.
      Zorganizowana przeze mnie w roku 1941 „Konfederacja Narodu" obej-
      mowała ludzi młodych, inteligentów, chłopów, robotników radykalnych
      społecznie o pochodzeniu z całego wachlarza stronnictw i środowisk.
      Założeniem naszym było natychmiastowe przystąpienie do partyzantki,
      bez oczekiwania na odległy moment powstania. Sytuacja nasza od razu
      stała się trudna. ZWZ, a potem PZP zaczęło nas zwalczać zasadniczo: raz
      dlatego, że organizacje te były opanowane przez sanację, drugi raz, że
      hasłem natychmiastowej partyzantki burzyliśmy spokój oczekiwania
      z „bronią u nogi". Początki partyzantki były ciężkie: pierwsze walki były
      często porażkami, prześladował nas brak pieniędzy. W początku 1943 r.
      przełamaliśmy obie trudności, partyzantka powiodła się. Bilans naszej
      akcji partyzanckiej w punktach zasadniczych: wypad na Prusy Wschodnie
      zakończony spaleniem trzech umocnionych wsi, zdobycie dwóch mias-
      teczek (Sztabin, Truby), rozbicie kilkunastu umocnionych posterunków
      SS, zniszczenie 70 transportów idących na Wschód, straty własne — 311
      zabitych. Wypad na Prusy Wschodnie miał miejsce w lipcu 1943 r. Nasza
      akcja bojowa przyniosła nam w rezultacie pozytywnym bardzo poważny
      wzrost autorytetu w społeczeństwie. Wywołała jednak nasza akcja drugi
      skutek: ściągnęła na nas uwagę ZWZ, PZP i AK. Mimo wielu nacisków,
      plotek, wyroków zaocznych, udało się nam uniknąć wstąpienia do ZWZ
      i PZP. Wstąpiliśmy dopiero w sierpniu 1943 r. do AK, pod wpływem musu.
      Przymusem tym była groźba likwidacji siłą naszej partyzantki, o ile się nie
      podporządkujemy AK. Trudno było iść na walkę bratobójczą z Polakami.
      W AK życie nasze było bardzo ciężkie. Całość naszych oddziałów została
      zgromadzona w batalion, którego byłem dowódcą, i wysłana na Wileńsz-
      czyznę. Pomijano nas przy awansach, odznaczeniach, budżecie, co dla
      żołnierza w polu ma duże moralne znaczenie. Dwuletni mój okres pobytu
      w polu (z przerwami na leczenie rany i jazdy po uzupełnienia do Warszawy)
      skończył się atakiem na Wilno razem z Armią Radziecką. W dziesięć dni po
      ataku na Wilno rozpuściłem batalion (17 lipca 1944 r.) i rozpocząłem
      powolny powrót piechotą do Warszawy. Po drodze ciężko chorowałem, tak,
      że w rezultacie dotarłem do Józefowa koło Pragi w końcu sierpnia,
      a zdrowie odzyskałem w końcu września.
      • hanys_hans Re: Tajne archiwa PRLu 07.03.04, 09:11
       D.C.

       AK na wyzwolonych terenach było w kompletnym rozkładzie. Bandy obijających się
       młodych ludzi, kompletny brak dowództwa, a rząd „londyński", tak gadatliwy
       dotychczas, nabrał wody w usta, usuwając się od odpowiedzialności za wy-
       tworzoną sytuację. Dalsza praca konspiracyjna, bez ośrodka dyspozycji,
       który by się zastanowił, po co w ogóle działać i jak działać, wydała mi się
       nonsensem. Starałem się namówić któregoś ze znanych mi pułkowników
       na objęcie dowództwa. W tym stanie rzeczy zostałem 12.11.44 r. zatrzymany.
       Dlaczego wtedy nie zgłosiłem się do pracy w PKWN, o tym piszę niżej.
       Moje stanowisko w stosunku do tez Rządu Tymczasowego Łączy mnie z programem
       Rządu Tymczasowego wielka idea bezkrwawej rewolucji społecznej w Polsce.
       Radykalizm społeczny, pojęty bezwzględnie i stawiający sobie za cel danie
       warunków chłopu i robotnikowi, umożliwiających mu faktyczne rządzenie krajem,
       jest prawdą, od której zawisła przyszłość Polski. Tę ideę szerzyłem wszelkimi
       sposobami w mym pokoleniu. Krótko i dobitnie mówiąc idea i realizacja rewolucji
       społecznej w Polsce łączy mnie zasadniczo z programem Rządu Tymczasowego. Drugą
       wspólnotę z obozem Rządu Tymczasowego stanowi jednakowy stosunek do zagadnienia
       walki z okupantem. Podobnie jak ugrupowania tworzące Rząd, zerwaliśmy z
       nieodpowiednią zasadą „czekania z bronią u nogi" na powstanie, a poszliśmy do
       walki czynnej, do partyzantki, do walki bojowej. Bardzo jest istotny ten
       wspólny moment stylu psychicznego, tym bardziej, że bezpośrednią pracą bojową
       zajmowaliśmy się 3 lata, z czego dwa w regularnej partyzantce. Wspólną podstawę
       polityczną z Rządem Tymczasowym widzę w zdecydowanym antysanacyjnym stosunku.
       Wspólną tradycję walki z sanacją mam aż od czasów Berezy Kart. tj. okresu, w
       którym miałem 19 lat. Wyrugowanie przeszłości sanacyjnej z Nowej Polski jest
       zasadniczym warunkiem pomyślnej przyszłości. Zastępcą moim, jako d-cy batalionu
       Konfederacji Narodu, był Polak pochodzenia żydowskiego (Wołkowyski), d-cą I
       plutonu w 2-giej komp. był Polak pochodzenia żydowskiego — Kajzebrecht. Ten
       ostatni poległ piękną śmiercią żołnierską w bitwie z Niemcami na Suboczy.
       Fakty te cytuję po to, aby dać dowód, jak w ewolucji mych poglądów rozumiem
       współpracę wszystkich narodowości dla dobra Polski. Wołkowyski został moim
       zastępcą już w 1942 r. Tak tedy wygląda praktyczne rozwiązanie stosunku do
       obywateli polskich Żydów, które znaleźliśmy we wspólnej walce z wrogiem.
       Włócząc się dwa lata po lasach i wioskach, po zamożnych gospodarstwach, ale
       częściej po nędzy chłopskiej pojąłem praktycznie, a nie tylko teoretycznie, co
       to za znaczenie ma to słowo demokracja. Pojąłem, że trzeba równie silnie
       ukochać nie tylko wolność własną, ale najbardziej prostego obywatela.
       Pojąłem, że najsilniej wiąże obywatela z państwem jego faktyczne
       współrządzenie w zawodowej czy terytorialnej gromadzie. To nie są tylko moje
       poglądy, to są moje głębokie przeżycia wojenne, które
       mnie wiążą z hasłami demokratycznymi Rządu Tymczasowego. Trzeba
       stawiać sprawę jasno. Cały zespół warunków życia politycznego w okresie
       Polski przed wrześniem 1939 r. nastawiał wrogo społeczeństwo przeciwko
       ZSRR. Toteż ja, mimo mego radykalizmu społecznego, widziałem w Związ-
       ku Radzieckim przeciwnika Polski. Ten sam stosunek siłą rozpędu utrzy-
       małem w czasie wojny do stycznia 1944 r. Całokształt zresztą atmosfery
       życia konspiracyjnego w Polsce, poza PPR, był antyradziecki. W styczniu
       1944 r. przyjechałem ranny do Warszawy i zwróciłem się do komendy AK
       z wnioskiem, że wobec pewnego przyjścia Armii Czerwonej na ziemie
       polskie, trzeba zawczasu ułożyć stosunki. Odpowiedziano mi z całą
       powagą, że rząd londyński na pewno dojdzie do porozumienia z Rosją. Nie
       wystarczało mi to, że za pośrednictwem Aleksandra Uchowicza umówiłem
       się na rozmowę z kierownikiem PPR w Krakowie „Docentem". Spotkanie
       osobiste nie doszło do skutku z przyczyn konspiracyjnych, a potem
       bezpośrednio musiałem jechać w pole do batalionu. Trzeba jednak powie-
       dzieć jasno, że moje próby praktycznej zmiany stosunku do ZSRR wynika-
       ły raczej z konieczności życiowej niż z serca. Poważny przełom w mych
       zapatrywaniach nastąpił dopiero, rzecz paradoksalna, w czasie mojego
       zatrzymania. Przez 5 miesięcy miałem możność rozmów z wyższymi
       oficerami rosyjskimi i Polakami z Rosji. W stosunku do mnie postawiono po
       pierwszym przesłuchaniu sprawę, że jestem internowany, a nie aresz-
       towany i wskazano chęć dania mi ze swej strony danych o nowoczesnej
       Rosji i o jej stosunku do Polski. Spędziłem wiele nocy na dyskusjach
       i rozmowach. Ogólne wrażenie jakie wyniosłem brzmi: Rosja chce istotnie
       silnej, niepodległej Polski demokratycznej, związanej z nią nie tylko
       formalnym przymierzem, ale prawdziwie słowiańskim pobratymstwem.
       Na ten punkt widzenia słusznym jest, że nie tylko Rząd Tymczasowy się
       godzi, ale musi go podzielać każdy dobry Polak. Na marginesie chcę tu
       zaznaczyć, że dla dobra atmosfery w Polsce obecnej, trzeba jak najspieszniej
       wykonać ogromną pracę usunięcia zakłamania nagromadzonego przez dwadzieścia lat
       Polski przedwrześniowej. Trzeba dać społeczeństwu polskiemu faktyczny materiał
       o osiągnięciach kultury i cywilizacji radzieckiej, o tym, że w ZSRR istnieje
       radość i piękno życia. Trzeba pokazać społeczeństwu polskiemu, co myśli Stalin
       i kierownicy Związku Radzieckiego o Polsce. Błędny stosunek do Związku
       Radzieckiego jest powodem, który utrzymuje duże ilości Polaków w opozycji lub
       bierności do Rządu Tymcz. Wiem to zresztą po sobie, bo to był właśnie powód,
       dla którego po zjawieniu się PKWN nie zgłosiłem się od razu do pracy. Powtarzam
       raz jeszcze, odbyte w czasie mego zatrzymania rozmowy z wyższymi oficerami
       sowieckimi i Polakami z Rosji dokonały we mnie przełomu. Teza Rządu
       Tymczasowego ścisłego sojuszu z Rosją jest i moją tezą. Krótki ten zarys paru
       najważniejszych zagadnień wykazuje zbieżność mych zapatrywań z tezami Rządu
       Tymczasowego. Nie jest to dziwne, jeśli się odrzuci przedwojenne, anachroniczne
       etykiety i epitety, uwzględni się ewolucję myślenia i przeżyć 6 lat wojny
       (przed wojną miałem lat 24, obecnie 30). Przede wszystkim zaś jesteśmy z ducha
       nowej epoki rewolucji społecznej, który to duch ogarnia całą Europę, burząc
       stary świat i budując rewolucyjnie sprawiedliwość społeczną. Jakie korzyści
       może przynieść moja praca dla Polski w obozie Rządu Tymczasowego. Opozycja,
       ewentualnie bierność w stosunku do poczynań Rządu Tymczasowego ma dwa różnego
       rodzaju powody. Pierwszą grupę tych powodów stanowią przyczyny socjalno
       gospodarcze. Szereg jednostek dotychczas uprzywilejowanych czuje się
       zagrożonych w swoim stanie posiadaniaprzez radykalną społecznie politykę Rządu.
       Są to elementy społecznie reakcyjne. Pozyskanie ich do szczerej pracy, o ile w
       ogóle jest możliwe, stanowi kwestię dalszej przyszłości. Istnieje jednak
       poważna część społeczeństwa, która tkwi w opozycji czy bierności z powodu braku
       zaufania politycznego i wskutek kompletnej dezorientacji zmianami, które zaszły
       na ziemiach polskich w ciągu ostatniego roku. Jestem przekonany, że
       oddziaływaniem swoim mógłbym pociągnąć do realnej pracy dużą część tego
       elementu. Istnieje w Polsce siła ideowo-społeczna, dojrzała w czasie wojny,
       która się nazywa nowe pokolenie. Nowe pokolenie polskie nie da się zaszeregować
       pod żadną z politycznych etykiet przedwojennych. Jest rzeczą pierwszorzędnej
       wagi, aby to nowe pokolenie odegrało twórczą rolę w historycznej przemianie,
       dokonywanej przez Rząd Tymczasowy. Wydaje mi się, że należy zastosować każdy
       realny środek, by obecna rewolucyjna przemiana w Polsce dokonywała się
       z masami, a nie obok mas, by zakres wciągniętych ludzi do pracy był jak
       największy. Jest to ważne ze względów wychowawczych.
       • hanys_hans Re: Tajne archiwa PRLu 07.03.04, 09:12
        D.C.

        Sądzę, że w kontakcie z odpowiednimi ośrodkami dyspozycyjnymi Rządu
        Tymczasowego mógłbym się realnie przyczynić do aktywizacji społeczeństwa,
        specjalnie na odcinku nowego a dojrzałego już pokolenia. Mój stan duchowy
        Zatrzymanie moje trwa już 7 miesięcy. Rozumiem, że sytuacja w Polsce była tak
        zawiła, że cały szereg osób musiało znaleźć się w więzieniu. Tym niemniej 7
        miesięcy siedzenia w okresie końca wojny, w okresie budowania się Nowej Polski,
        to jest bardzo dużo. Poza kilkudziesięcioma rozmowami z oficerami sowieckimi i
        polskimi, te siedem miesięcy to był okres rozmyślań. W rezultacie narosła we
        mnie szalona chęć twórczej pracy, konstruktywnej nareszcie dla Polski Nowej.
        Chcę całą siłą mego ducha wziąć z Wami udział w przeprowadzeniu rewolucyjnej
        przemiany życia społeczeństwa polskiego. Chcę budować Polskę prawdziwej
        demokracji, Polskę rządzoną i tworzoną przez masy pracujące. Chcę z Wami
        budować w rzeczywistości robotnicze „szklane domy", o których marzył Żeromski.
        Chcę poznać, jak najdokładniej można, Waszych ludzi, Waszą twórczość ideową.
        Chcę wszystkich tych, których znam jako wartościowych i na których mam wpływ,
        sprząc z Wami
        w pracy. Niewątpliwie moje zatrzymanie powoduje powstrzymywanie się od
        pracy wielu ludzi, muszę nie tylko ich odnaleźć i zaktywizować, ale
        przyprowadzić poza tym innych. Spójrzcie na moje życie, niełatwe ono było
        — Bereza Kartuska — 5 miesięcy więzienia w Gestapo — 2 lata partyzantki
        i ciężka rana — rozbita i rozproszona rodzina i praca naukowo-zawodowa, no
        i te ostatnie siedem miesięcy rekolekcji. Sądzę, że doświadczenia życiowe,
        jakie przeszedłem, dają charakter odpowiedzialny memu oświadczeniu: umożliwcie
        mi współpracę z Wami, a sprawa polska w największym dla moich możliwości
        stopniu na tym skorzysta, a Wy nabierzecie do mnie zaufania takiego, jakie ma
        się do towarzysza walki za ideę wspólną. Piszę może, mieszając argumenty
        rozumowe z uczuciem — ale rewolucja jest zawsze, a tym bardziej i w Polsce,
        rzeczą rozumu i serca. Zawodowo rzecz biorąc mam poważnie zaawansowane dwie
        prace z mego zakresu do druku: „Polska filozofia prawa w XVIII wieku" oraz
        „Warunki skuteczności normy prawnej". Rodzinnie jestem w sytuacji tragicznej,
        mam dwoje dzieci (trzeci i czwarty rok życia) bez opieki, o żonie brak
        wiadomości po powstaniu warszawskim. Oddaję się z ufnością Waszej decyzji jako
        kierowników budującej się rewolucyjnie Nowej Polski.

        BOLESŁAW PIASECKI
        22 maja 1945 r.
        • hanys_hans Re: Tajne archiwa PRLu 07.03.04, 17:54
         Kuszenie katolików

         Pierwsze spotkanie majora Jerzego Borejszy z przedstawicielami środowisk
         katolickich miało miejsce 20 kwietnia 1945r. w krakowskim Hotelu Francuskim.
         Wzięli w nim udział Aleksander Bocheński, Stanisław Stomma, Jerzy Turowicz,
         Wojciech Kętrzyński i Stanisław Kostka Rostworowski. Wojciech Kętrzyński
         wspominał po latach: "Dziwny był nastrój godzin, które mnie dzieliły od tej
         rozmowy. W gruncie rzeczy byłem przekonany, że skończy się ona fiaskiem, może
         nawet aresztowaniem. Wreszcie były niepokojące precedensy, choć zapewne mój
         niepokój powodował, że wyolbrzymiałem trochę znaczenie swojej osoby w tym
         spotkaniu. Niemniej uprzedziłem najbliższych o możliwych konsekwencjach tego
         kroku i bacznie przejrzałem, czy nie pozostawiam za sobą niczego, co by mogło
         mnie czy kogokolwiek obciążyć". („Więź" nr 11-12 z 1967 r.)
         Kętrzyński miał powody do obaw, bo niecały miesiąc wcześniej, 27 marca,
         podstępnie aresztowano i wywieziono do Moskwy kierownictwo Polski Podziemnej.
         Tym razem jednak cel spotkania był inny. Chodziło o uzyskanie poparcia środo-
         wisk katolickich dla niektórych przynajmniej działań władz, Borejsza wysłuchał
         więc swych gości, ci zaś wysłuchali Borejszy. Pierwszy krok w kierunku
         porozumienia został dokonany. 3 maja miały miejsce w Krakowie demonstracje
         studenckie. Przeciwko studentom użyto wojska. „W tej rozgorączkowanej
         atmosferze — wspomina Kętrzyński — doszło do następnego spotkania z Jerzym
         Borejsza i znów dość gwałtownie dyskutowaliśmy na temat odpowiedzialności za
         powstałystan rzeczy i tego, co może być dokonane wspólnymi siłami, by
         odbudowywać kraj z ruin, a nie powiększać ich". I tym razem nie zapadły żadne
         decyzje. Dokument (sprawozdanie Jerzego Borejszy), który publikujemy, dotyczy
         trzeciego spotkania. Było to — jak się wydaje — ostatnie spotkanie w tym
         składzie. 2 lipca zwolniony bowiem został z więzienia Bolesław Piasecki i on
         stał się głównym rozmówcą władz. Publikowany dokument przechowywany jest w VI
         Oddziale Archiwum Akt Nowych (sygn.224).

         POLITYKA 49.11.990
         • hanys_hans Re: Tajne archiwa PRLu 07.03.04, 21:05
          Sprawozdanie z zebrania w mieszkaniu hr. Rostworowskiego St. w dniu 3 czerwca
          1945.


          Udzial wzieli: Rostworowski Stanislaw, hrabia, b. obszarnik, syn slynnego
          Antoniego Rostworowskiego, Ketrzynski Wojciech, syn prof. Ketrzynskiego, który
          powrócil z Oswiecimia, najblizszy wspólpracownik Boleslawa Piaseckiego z ONR,
          dr Alfred Wielopolski, asystent prawa na Uniwersytecie, Seweryn Dolanski,
          prezes Akcji Katolickiej, b. prezes Tow. Rolniczego, dr. Stomma Stanislaw,
          przywódca mlodych katolików, redaktor ,,Paxa", Horodynski Dominik, mlody
          narodowiec, przywódca Akcji Katolickiej, prezes na Malopolske, Turowicz Jerzy,
          redaktor „Tygodnika Powszechnego", Bochenski Aleksander, publicysta,
          wspólpracownik „Buntu Mlodych" przyjaciel Ksawerego Pruszynskiego.


          Wstep


          29 maja zglosil sie do Putramenta Czeslaw Milosz i z polecenia Rostworowskiego
          prosil zadzwonic do mnie z prosba, czy nie móglbym przyjechac do Krakowa. Wobec
          tego, ze do Krakowa jechalem w innych sprawach, zgodzilem sie. W Boze Cialo
          zastalem list zapraszajacy mnie do mieszkania dr Wielopolskiego. Odmówilem
          przyjscia wobec tego, ze bylem zajety. Nastepnego dnia zostalem zaproszony na
          godz. 2-ga do Rostworowskiego, gdzie zastalem cale wyzej wymienione
          towarzystwo. Przewodniczyl Seweryn Dolanski. Ideologiem tej grupy wydaje sie
          byc dr Alfred Wielopolski. Stenografowala moja sekretarka. Jak pózniej
          opowiadal Milosz, fakt ze rozmowa byla stenografowana, wplynal na nich hamujaco
          w wypowiedziach. Po zdawkowym wstepie zapytalem: Mjr Borejsza: Czy Panowie
          znacie kroki podjete przez biskupa Kubine i ks. infulata Szlagowskiego?
          Dolanski: Stanowisko swiata katolickiego jest jednolite. Z bisk. Kubina lacza
          nas zazyle wiezy. Mjr Borejsza: Czy znacie Panowie zastrzezenia niektórych kól
          katolickich w stosunku do biskupa Adamskiego? Bochenski: Przed wojna autorytet
          Adamskiego byl wielki. Dzisiaj nie chcialbym o tym mówic. Biskup Adamski ma
          niesluszne animozje do biskupa Kaczmarka. Mjr Borejsza: Ile jest racji w tych
          animozjach? Dolanski: Jest to niesluszne, jezeli chodzi o Kaczmarka. Gdy
          grozila branka do Niemiec i represje, wystapil Kaczmarek w normalnym tonie
          utrzymanym pismie. Jest to kwestia oportunizmu politycznego. Kaczmarek jest
          najmlodszym z wszystkich biskupów. Rostworowski: Wydaje mi sie, ze jest duzo
          namietnosci w obecnej sytuacji. Jest wiele rzeczy mozliwych do uzgodnienia. My,
          katolicy, wierzymy w objawienie i doktryne Kosciola i równiez cala filozofia
          nie jest nam obca. Scisle marksistowska doktryne uwazamy za czesc, a nie za
          alfe i omege systemu filozoficznego. Uwazam, ze to sa wszystko rzeczy do
          uzgodnienia, gdyby nie bylo namietnosci. Specjalnie sprawa nowych projektów
          szkolnych jest dla spoleczenstwa bardzo drazliwa. Panie Majorze, „Dziennik
          Polski" wydrukowal wywiad z wojewoda krakowskim, z którego wynikaloby, ze
          religia bedzie poza szkola. To wywolalo ogólne oburzenie spoleczenstwa, bo
          naszym zdaniem nie mozna pozbawiac dziecka wierzacego religii w szkole. Mjr
          Borejsza: O ile Panom wiadomo, marksizm nie ma monopolu i nie jest panujaca
          doktryna w Polsce, ani obowiazujaca Konstytucja Marcowa ani zadna z ustaw Rzadu
          o tym nic nie mówi. Nie ma to nic wspólnego zreszta z oswiadczeniem kuratora
          krakowskiego. Jezeli kurator krakowski powiedzial tak, jak tutaj to zreferowano
          i jezeli tak to wydrukowal "Dziennik Polski", to nie zgadza sie to z
          rzeczywistoscia ani z projektem reform szkolnych. Panowie zreszta sami
          przyznaliscie, ze przymus szkolny w dziedzinie religii bylby niewskazany.
          Jezeli chodzi o namietnosci, to z przyjemnoscia stwierdzam, ze stosunki w
          krakowskim ulegly znacznemu polepszeniu. Zwolniono Gajdocha, zwolniono szereg
          innych. Jezeli Panowie czytujecie prase, to mozecie sie przekonac, jak prasa
          otwarcie krytyku- je pewne uchybienia i czasem nawet przesadza w tej krytyce.
          Horodynski: Wydaje mi sie, ze Pan Major jest znowu zbyt optymistyczny. My mamy
          inny poglad na te rzeczy. Las zapelnia sie, ludzie uciekaja, bo sie boja
          aresztowania. Warunki bezpieczenstwa w Krakowie sa skandaliczne. Mojego
          znajomego — gdy szedl z jednego domu do drugiego — napadl zolnierz sowiecki i
          obrabowal z pieniedzy. W rzeszowskim oddzialy NKWD likwiduja partyzantów.
          Slyszalem, ze ma byc pacyfikacja. Czy bedzie ona wykonana rekoma polskimi, czy
          sowieckimi? Szkoda krwi polskiej i przelewu tej krwi! Dolanski: Czy nie mozna
          by tych spraw polubownie zalatwic? Mjr Borejsza: Las rekrutuje sie z róznych
          elementów. Sa ludzie wykolejeni, jak to nazywa socjologia amerykanska "ludzie
          poza marginesem spolecznym", sa w lesie Niemcy, banderowcy, którzy lacza sie z
          ludzmi marginesowymi. Jest pewien odsetek ludzi otumanionych przez propagande.
          Panowie chyba zdajecie sobie sprawe z tego, ze nie zawsze, gdzie sie leje krew
          polska, chodzi o polska sprawe i o propagande polska. Jest glupia propaganda,
          ze bedzie wojna. Musimy wrócic do normalnych stosunków.
          • hanys_hans Re: Tajne archiwa PRLu 07.03.04, 21:08
           D.C.

           Chlop musi miec zapewniony spokój. Robotnik musi otrzymac aprowizacje.
           Bandytyzm musi byc zlikwidowany. W odpowiedzi p. Horodynskiemu chcialem
           zaznaczyc, ze polskimi rekoma. Jezeli Panom szkoda krwi polskiej, to dlaczego
           Panowie nic nie uczynia, azeby sie ta krew nie polala? Jestem po raz trzeci
           zaproszony przez Panów i umówilismy sie, ze Panowie zwrócicie sie z apelem do
           spoleczenstwa, zeby skonczyc raz wreszcie z bratobójczym mordem. Gdyby kazdy
           ksiadz, w kazdym kosciele, przy kazdej okazji wyjasnial spoleczenstwu, ze jest
           Polska i dosc przelewu krwi, niewatpliwie uratowaloby to niejednego z
           otumanionych mlodzienców. Ale dla pewnych kól widocznie las jest atutem w reku.
           Ci, którzy nie zwracali sie i nie podejmuja kroków, zeby las zlikwidowac w
           sposób pokojowy, beda moralnie wspólodpowiedzialni za przelew krwi polskiej, a
           wydaje mi sie, ze ani Panom, ani nam krew polska nie jest obojetna. Bochenski:
           Ale czy ludzie maja moznosc powrotu z lasów. Wróci z lasu — pójdzie do
           wiezienia. Horodynski: Mysmy juz mówili Panu Majorowi, ze spoleczenstwo czeka
           na amnestie i wówczas nasz apel doszedlby do spoleczenstwa. Poza tym ogloszenie
           przez nas apelu w pismach rzadowych nie przemówiloby do spoleczenstwa tak, jak
           przemawia nasza wlasna gazeta, na lamach której moglibysmy sie wypowiedziec.
           Pozostaje jeszcze sprawa maruderów sowieckich, tego zabierania zegarków. Mjr
           Borejsza: Maruderzy sa po kazdej wojnie, w kazdej armii. Znam wypadki gwaltów,
           dokonanych przez zolnierzy polskich i zegarków zabieranych przez zolnierzy
           polskich. Wielopolski: Zolnierz polski zabieral tylko zegarki. Rosja w oczach
           spoleczenstwa zabrala nam Lwów i Wilno i do tego zabiera zolnierz sowiecki
           zegarki. Dolanski: Nalezaloby jednak naszym zdaniem podjac jeszcze raz próbe
           pokojowego zalatwienia sprawy. Mjr Borejsza: Powtarzam, Panowie, czekaliscie
           dwa miesiace z spelnieniem swego elementarnego obowiazku obywatelskiego
           zwrócenia sie do tej czesci spoleczenstwa, która jest pod wplywem Kosciola,
           zeby nie poszla do lasu. Nie mozna bandytów przeblagac amnestia. Nie wolno
           Panom stawiac sprawy tak, ze jezeli Rzad nie uwzgledni postulatów Panów, to
           Panowie nie bedziecie oszczedzac krwi polskiej. Wydaje mi sie, ze to powinno
           byc jasne. Ketrzynski: My tak nie stawiamy sprawy, ale sa wielkie trudnosci w
           ogloszeniu naszej opinii. Mjr Borejsza: Nie ma zadnych trudnosci w tym, zeby
           kazdy ksiadz przemówil do spoleczenstwa, zeby kazdy z Panów przyczynil sie do
           likwidacji tego stanu. Nie mozna pozwolic, zeby w kraju panowala anarchia. Lasy
           beda oczyszczone, a wspólodpowiedzialnosc, powtarzam, ponosza ci, którzy sie
           nie przyczynili do rozladowania atmosfery. Dolanski: Czy zolnierze sowieccy
           beda strzelali do ludzi z lasu? Mjr Borejsza: Bedzie strzelal zolnierz polski,
           który chce, aby jego ojciec, matka, rodzina nareszcie zaznaly spokoju w Polsce.
           Panowie mieliscie moznosc wystapienia z apelem. Ponosicie odpowiedzialnosc za
           to, zescie nie nawolywali, aby ludzie wyszli z lasu. Rostworowski: Powinno sie
           likwidowac stan obecny droga negocjacji, a nie represji. Polska jest i bedzie
           pod hegemonia Sowietów, trzeba wyjasnic Sowietom, ze pacyfikacja prowadzi do
           wojny domowej. Mjr Borejsza: Przeceniacie Panowie sily band, które w koncu nie
           sa liczne i nie doceniacie sil Rzadu Tymczasowego. Bochenski: Czy sa zrzuty
           angielskiej broni i angielska pomoc dla ludzi z lasu? Mjr Borejsza: Wiem o tym
           tyle, o ile Panowie informowaliscie mnie podczas ubieglej rozmowy, a
           szczególnie Pan sam mnie informowal. Dr Wielopolski: Jezeli chodzi o
           zagadnienie, jak mozna rozladowac kwestie odpowiedzialnosci, która my ponosimy,
           musze podniesc, ze ton, jaki do tej pory byl w prasie, nie pomaga, zeby
           spoleczenstwo ujac. Jest szeroki brak zaufania. To wszystko, co sie dzieje, to
           nie to, czego oczekiwano. Jezeli Pan Major moze przekazac jakas sprawe, to
           prosze przekazac nasza prosbe, zeby sie zdobyc na sprawiedliwosc, gdyz to
           bedzie nieszczes- cie dla ludnosci cywilnej. Mjr Borejsza: Panowie mieliscie
           dwa miesiace czasu, zeby przyczynic sie do pokojowego zalatwienia sprawy. A
           poza tym, czy Panowie konkretnie bierzecie udzial w pracy twórczej? Jest wielka
           akcja przesiedlania, szansa historyczna, która sie nie powtórzy. Akcja ta musi
           miec pomoc spoleczenstwa. Czyscie Panowie okazali jakas pomoc w akcji
           przesiedlenczej? Panowie zajmujecie sie zagadnieniami miedzynarodowej polityki,
           a tam gdzie mozna realnie pomóc, tam Panowie tego nie wykonaliscie. Dolanski:
           Czujemy to, ze zostalismy wyrzuceni poza nawias spoleczenstwa. Tutaj w naszym
           gronie widzicie Panowie dwóch "liszenców", mnie i p. Rostworowskiego. Jestesmy
           ziemianami, którzy stracili wszystko. Ukrywalem sie trzy tygodnie, zeby nie byc
           aresztowanym. Spoleczenstwo cale zubozalo. Dotychczas ciezar spoczywal na
           spoleczenstwie. Prowadzilo ono cala akcje charytatywna. Obecnie zlikwidowano
           wszystkie organizacje spolecznej pomocy, zostala ona ujeta w ramy panstwowe.
           Panstwo gromadzi ciezar obowiazków. Równiez zmiana pieniedzy zubozyla ludnosc.
           Szabrownicy nigdy akcji charytatywnej nie prowadzili. Zubozono ziemianstwo.
           Wylecialo ono z siodla, jest poza nawiasem. Miasto prowadzilo akcje pomocy
           przez 5 lat. Teraz spoleczenstwo dostalo kopniaka. Instytucje spoleczne zostaly
           upanstwowione. To samo jest w innej dziedzinie. Czemu nie wydalismy odezwy do
           spoleczenstwa, aby ludzie wyszli z lasu? Balismy sie, czy nie dostaniemy sie do
           NKWD. Duzo ludzi ostatnio zniklo i nie wiadomo co sie z nimi stalo.
           Prawdopodobnie wywiezieni zostali na daleki wschód. Gdy sie czlowieka
           aresztuje, nie wiadomo nawet, gdzie siedzi. Nie mozemy zabrac glosu, bo nie
           nalezymy do jednego z czterech rzadzacych stronnictw. To, ze Pan do nas
           przychodzi, dodaje nam bodzca. Jezeli bedziemy mogli wydawac pismo, moze
           utworzy sie ugrupowanie polityczne, które bedzie mialo wage. Odezwa nie
           doszlaby, nie mialaby tego znaczenia, gdybysmy wystapili jako niezorganizowani.
           My wszyscy chcemy pracowac. Wszystko to co bylo pójdzie w zapomnienie, gdybysmy
           mogli glos zabrac. Najwazniejsza jest wolnosc prasy. Trudno nam jest
           oddzialywac na spoleczenstwo w prasie nam obcej. Nie uwierza nam, powiedza, ze
           stalismy sie agentami sowieckimi. Poza tym boimy sie represji. Mjr Borejsza:
           Wywozenie na daleki wschód jest taka sama bajka, jak pogloski o wojnie
           angielsko-sowieckiej. Bochenski: Jest w narodzie sklonnosc do konspiracji od
           lat, która trzeba droga wychowawcza i powolnie rozladowac. Na nastawienie
           spoleczenstwa najlepszy wplyw wywiera nieingerencja wladzy sowieckiej. W
           rzeszowskim i bialostockim dziala NKWD. Rostworowski: Prawda jest, ze wiekszosc
           tych, którzy rzekomo zostali wywiezieni, odnalezli sie w Polsce, ale chce
           zacytowac jeden wypadek: znikl Janusz Radziwill, siedzi w Brzesciu. Sam mi
           kiedys opowiadal, ze kiedy byl w wiezieniu w Moskwie, rozmawial z nim Beria i
           oni sie umówili co do wspólpracy polsko-radzieckiej. Radziwill byl zwolennikiem
           tego. Jechal do Krakowa, wierzyl swiecie w to, ze przyczyni sie i odda swoje
           sily dla zblizenia polsko-rosyjskiego. Ale teraz siedzi w Brzesciu.Mjr
           Borejsza: Sprawy Janusza Radziwilla nie znam. Powtarzam, wywozenie na Sybir
           jest bzdura i propaganda. Nie wywozi sie na Sybir. Ludzie z wiezien wracaja.
           Stomma: Dlaczego aresztuja sowieci? W tym tygodniu stracilem pewna kwote
           pieniedzy. Zabrali mi pieniadze. Takie fakty zdarzaja sie codziennie. Rozmowa
           przechodzi na tematy gospodarcze. Mjr Borejsza porusza zagadnienie suwerennosci
           gospodarczej, o która walczy Rzad i która jest podstawa suwerennosci
           politycznej. Bochenski: Te polityke rzadowa, która mówmy szczerze, eliminuje
           sie kapital zachodni, spoleczenstwo widzi i my te polityke podzielamy.
           Dolanski: Pan Major znajduje sie w sferze wplywów Pilsudskiego, jak i cala
           gospodarcza polityka Rzadu.
           • hanys_hans Re: Tajne archiwa PRLu 07.03.04, 21:10
            C.D.

            Pilsudski byl za zaciskaniem pasa, za tym, zeby nie brac pozyczek zagranicznych
            i to zahamowalo rozwój panstwa. Byl m. in. Zawadzki, byl min. Jan Pilsudski,
            oni sie temu opierali. Nareszcie Kwiatkowski wybil okno na swiat. Pilsudski nie
            budowal przy pomocy zagranicy. A jezeli mozna budowac przy pomocy zagranicy, to
            po co spoleczenstwo ma glodowac? Bochenski: Pan Prezes pozwoli, ze zaznaczymy
            odrebnosc naszego stanowiska w tej sprawie. Tutaj wynikla dluzsza dyskusja na
            temat tego, czy nalezy sie zapozyczyc za granica, czy nie. Stenografistka
            opuscila wobec tego, ze oni sobie nawzajem przeszkadzali. Dr Wielopolski: Mnie
            sie wydaje, ze nalezy poruszyc sprawe pisania prawdy, a niepisania rzeczy,
            które moga sprowadzic niepozadane nastepst- wa. Do takich nalezy wypowiedz
            kuratora krakowskiego. Powinniscie Panowie porozmawiac z klerem. Jest juz pewna
            zmiana w prasie, ale jeszcze za (zdanie nie dokonczone — A.G.). Mobilizacja sil
            zbiorowych konieczna dla odbudowy zalezy od atmosfery zaufania ogólnego.
            Porusze najpierw sprawy drobne. Jechalem do Warszawy. Po drodze zatrzymal mnie
            milicjant i obil. Zostalem spoliczkowany. Czy nie nalezy kres temu polozyc.
            Druga sprawa: jako asystent uniwersytecki za trzy miesiace pracy na
            Uniwersytecie pobralem wszystkiego 600 zl. Ale to sa drobnostki. Chodzi o
            stworzenie atmosfery bez udawania sie do (zdanie nie dokonczone — A.G.). Wtedy
            mozna mówic o atmosferze pracy, o wysilku zbiorowym. Koniecznoscia jest
            rozpoczecie pracy nad usunieciem róznych wad organizacyjnych. Na Górnym Slasku
            przemysl stanie. Wydajnosc Zyrardowa jest 60 proc. wydajnosci przedwojennej, a
            8 proc. tego, co bylo za czasów okupacji niemieckiej. Robotnik musi szukac
            moznosci zarobkowania poza warsztatem. Nie moze wypelnic zobowiazan wobec nas.
            Technika zycia jest tak zabijajaca, ze robotnik ma glowe zawalona klopotami,
            robotnik nie wyczuwa ze strony Rzadu mocnej reki, która by wziela za leb i
            wszystkie nasze kregi ustawila na szynach, po których nasze zycie ma sie
            toczyc. Chcialbym sprecyzowac krótko moje stanowisko. Po pierwsze kryzys
            zaufania do Rzadu Tymczasowego i sprawa suwerennosci. Nalezy jasno powiedziec
            Polakom, w jakim stosunku zaleznosci my sie znajdujemy wobec sowietów. Dlaczego
            o wielu rzeczach nie pisza, nie podaja do wiadomosci? Sprawa wywozenia fabryk.
            Robotnik jest niespokojny o to, ze nie bedzie mial gdzie pracowac. Sprawa
            Gdanska, Szczecina. Pierwsza rzecz powinna byc wyjasniona w prasie, jezeli nie
            w prasie, to w innej formie. Druga sprawa, sprawa przebudowy spolecznej. Co
            zostalo dokonane poza Reforma Rolna? Sa dwa hasla, które maja jednoczyc
            spoleczenstwo, haslo odbudowy Warszawy i sprawa kolonizacji. Haslo odbudowy
            Warszawy moze zelektryzowac cale spoleczenstwo. Warszawa ma byc odbudowana w
            ciagu 10 lat. Kazdy krytycznie myslacy czlowiek musi zdac sobie sprawe z
            nierealnosci tego twierdzenia. Wezmy pod uwage obnizenie wydajnosci pracy. Nie
            moze byc, aby nauczyciel, który zarabia 500 zl, mógl wychowywac kadry nowej
            inteligencji. Wracam do sprawy zaufania, Zapomnialem: Zwalniacie Panowie z
            wiezien ludzi, ale dlaczego bac sie slowa amnestia. A to slowo zdobyloby Wam
            naród. Trzecia sprawa i ostatnia: zdobycie ziem po Odre. Tutaj nie ma jasnosci.
            Nie wiemy, jak daleko siegaja nasze ziemie. Mnóstwo niejasnosci, niedomówien
            wobec wlasnego spoleczenstwa i wlasnego narodu. Mjr Borejsza: Nie wierze w to,
            ze Pan Doktor poszedlby, bedac prezesem Komitetu Ekonomicznego, na inflacje. A
            w tym, co Pan Doktor mówi, jest postulat podwyzszenia plac wszystkim. Skoro Pan
            Doktor mówi o mobilizacji sil, dlaczego niektóre kola, które moglyby przystapic
            do twórczej pracy, zabawiaja sie w dolce far niente? Dolanski: O wiekszej
            mobilizacji sil w tej sytuacji trudno myslec. Trzeba wziac wskazówki Napoleona.
            Wszystko jedno, kogo miec w administracji, byle ludzi uczciwych. Tylko wojewoda
            musi stac na wysokosci zadania. Spoleczenstwo boi sie aresztów. Dolce far
            niente, o którym Pan Major mówi, to nic innego jak poczucie strachu. Ten rzad
            bedzie mial spoleczenstwo za soba, który zwróci wolnosc i bezpieczenstwo. To
            jest zagadnienie zaufania do rzadu. Nastepuje dalsza dyskusja na temat
            inflacji, deflacji, w której dr Wielopolski broni polityki umiarkowanej
            deflacji, po czym poruszaja oni dwie sprawy. Sprawe moznosci wydawania pisma
            katolickiego i sprawe ew. wizyty u Prez. Bieruta. Mjr Borejsza: Macie
            Panowie „Tygodnik Powszechny". Czy on Panom nie wystarczy? Bochenski: "Tygodnik
            Powszechny" jest organem Kurii Biskupiej, a wlasciwie organem ks. Piwowarczyka
            • hanys_hans Re: Tajne archiwa PRLu 07.03.04, 21:12
             D.C.

             Mjr Borejsza: Wyjasnijcie mi, Panowie, z laski swojej jedna rzecz. Pod Dreznem
             i Berlinem polala sie krew zolnierza polskiego. Nie ma kosciola na swiecie, w
             zadnym powiecie, który nie uszanowalby zolnierza, a tym samym sierot i wdów po
             tych zolnierzach. Jedynie "Tygodnik Powszechny" o tym wszystkim milczy.
             Turowicz: W sprawach „Tygodnika Powszechnego" decyduje jedynie ks. Piwowarczyk.
             Bochenski: Dla nas jest istotna sprawa wydawania naszego pisma. Mjr Borejsza:
             Przychodze do Panów jako osoba prywatna przez nikogo nie upowazniony do dawania
             obietnic. W Polsce jest zdaje sie 10 pism katolickich, ja osobiscie nie
             sprzeciwialbym sie temu, aby bylo pismo jedenaste. Trzeba sie zwrócic do
             Ministerstwa Informacji i Propagandy o zezwolenie na wydawanie pisma.
             Ketrzynski: My chcemy byc u p. Prezydenta. Przyjecie ludowców przez p.
             Prezydenta dodalo nam otuchy. Sadze, ze Pan Major powtórzy p. Prezydentowi
             nasze zyczenia. Dolanski: Zwracam uwage na to, ze kryzys zaufania sie poglebia.
             Bochenski: Nie chodzi nam o stworzenie juz dzisiaj stronnictwa, chcemy wyrazic
             nasza opinie, na swój sposób do tych kól spolecznych, do których glos Panów nie
             dochodzi. Rzecz jasna, musimy miec pewna moznosc krytyki i niech cenzor nam nie
             skresla calych stron. Stomma: Kiedy sie zacznie pacyfikacja? Nalezaloby problem
             zlikwidowac bez wojny. Mjr Borejsza: Przepraszam Panów, ze sie tak dlugo
             zasiedzialem i zajalem im tyle czasu. Rostworowski: Alez cala przyjemnosc po
             naszej stronie, jestesmy wszyscy nieslychanie Panu Majorowi wdzieczni. Czy Pan
             Major sie spieszy? Mjr Borejsza: Niestety, jestem zajety.


             *


             W dwie godziny po rozmowie zostal aresztowany Wojciech Ketrzynski, u którego
             znaleziono odpis pierwszej mojej rozmowy z nimi, pamietnik jego i szereg innych
             dokumentów. Zwolniony wskutek interwencji Kowalskiego przyszedl dziekowac mi do
             hotelu i opowiedzial mi historie swojej wspólpracy z Boleslawem Piaseckim,
             który jak on opowiada, siedzi we Wlochach pod Warszawa, ma dwoje malych dzieci,
             zona jego umarla. Ketrzynski opowiadal o ewolucji, która przebyl w ciagu
             ostatnich kilku miesiecy, o nieprzespanych nocach itd. i m. in.
             powiedzial: "Wydaje mi sie, ze Panowie nie orientujecie sie, iz miedzy NSZ a
             ONR istnial szereg róznych odlamów o róznych pogladach. Piasecki jest
             krysztalowo uczciwym czlo- wiekiem. Chce Panu jedno powiedziec: Ufacie ludziom
             z sanacji, którzy czesto przychodza do was z podwójna dusza i zamaskowanymi
             zamiarami. My, którzy przychodzimy z ONR, przebywamy dluzsza droge, ale kiedy
             przychodzimy, jestesmy uczciwymi tam gdzie sie deklarujemy. Ja z obozem ONR nic
             wspólnego nie mam". Nastepnego dnia odwiedzil mnie Bochenski i Horodynski.
             Prosili o przekazanie Prezydentowi, ze chcieliby byc jeszcze w tym tygodniu
             przyjeci. Obiecalem im, ze jezeli Prezydent sie na to zgodzi, autobus mój,
             który jest w Krakowie, przywiezie ich do Warszawy.
             • hanys_hans Re: Tajne archiwa PRLu 07.03.04, 21:22
              List do Stalina

              Meldunki władz terenowych dotyczące morderstw, gwałtów i rabunków dokonywanych
              przez żołnierzy Armii Czerwonej na ziemiach polskich w latach 1944-1945, a i
              później również, choć już nie na tę skalę, są lekturą wstrząsającą. Był to nie
              tylko problem maruderów, ale również masowych wywózek ludzi do obozów pracy w
              ZSRR (siła robocza) i zorganizowanego rabunku wyposażenia zakładów
              przemysłowych, magazynów itp. Sprawy te znalazły szeroki oddźwięk na pierwszym
              powojennym plenum KC PPR, które obradowało 20-21 maja 1945 r. Władysław Gomułka
              mówił w referacie: "Dodatnie, entuzjastyczne nastroje społeczeństwa w stosunku
              do Armii Czerwonej mocno opadają. Przyczynia się do tego chuligaństwo,
              maruderstwo, ale przy tych nastrojach grozi nam niebezpieczeństwo, że może
              przyjąć się zarzut o agenturze sowieckiej, że może nastąpić izolacja. Masy
              winny nas uważać za polską partię, niech nas atakują jako polskich komunistów,
              a nie jako agenturę". Do owego problemu agentury powrócił sekretarz general-
              ny w dalszej części referatu. „Zaczyna — stwierdzał — w państwie naszym ponad
              naszymi głowami wyrastać drugie państwo. Organa bezpieczeństwa same robią pewną
              politykę, do której nikt się nie ma wtrącać. Poprzez nasze organa
              bezpieczeństwa realizuje swą politykę niejednokrotnie reakcja. Działalność
              bezpieczeństwa — to liczne przykłady wąskiej, sekciarskiej polityki. Tow.
              Korczyński w Gdańsku szykuje krematorium do palenia Niemców. Jest to
              przejmowanie metod gestapowskich. Jeżeli Hitler poniósł klęskę, to m. in.
              i dlatego, że stosował gestapowskie metody. Jeżeli mamy argumenty do niszczenia
              Niemców, to m. in. i dlatego, że istniało gestapo. Daje się u nas w więzieniach
              ludziom zwierzęce warunki. Z tym trzeba skończyć. Ludzie albo się demoralizują,
              albo odchodzą. Poszczególni urzędnicy nie podporządkowują się ministrowi. Jest
              to zejście na manowce polityczne, co nam przynosi polityczne szkody. Zmierza do
              tego, że staniemy się NKWD-owską najgorszą agenturą". W wystąpieniach
              wszystkich dyskutantów powracał motyw zachowania się Armii Czerwonej, komisarzy
              wojennych, którzy uważali się za jedynych rządców i nie ukrywali swego
              przekonania, że Polska stanie się 17 republiką. Mówiono o tych sprawach bez
              osłonek, nazywając rzeczy po imieniu. Mówiono bowiem we własnym gronie i ani
              referatu, ani dyskusji nie zamierzano publikować. Wkrótce zresztą, nawet we
              własnym gronie, mówiąc o Związku Radzieckim prześcigano się wzajemnie w
              wazeliniarstwie. Tekst, który publikujemy, jest maszynopisem z odręcznymi
              poprawkami Władysława Gomułki. Miał to być list Biura Politycznego KC PPR
              prawdopodobnie do Biura Politycznego KC WKP/b/, na co wskazywałaby bezosobowa
              forma pisma. Nie udało się ustalić, czy był dyskutowany przez BP KC PPR
              i czy został wysłany. Nie powoływano się na ten tekst, gdy później, po czerwcu
              1948 r., zarzucano Gomułce antyradzieckość. Nawet jednak jeśli listu tego nie
              wysłano, to interesujący jest i sam zamysł.

              Tekst przechowywany jest w VI Oddziale Archiwum Akt Nowych (sygn. 295/V-5/).

              POLITYKA, 35/1990
              • ciupazka Re: Nowy Targ -info 08.03.04, 22:45


               dzis.dziennik.krakow.pl/?2004/03.08/Podhale/13/13.html
               • hanys_hans TAJNE ARCHIWA PRLu 09.03.04, 17:18
                Rozwój sytuacji w Polsce, rozpatrywany pod kątem układania się stosunku narodu
                polskiego do Związku Radzieckiego, kształtuje się od dłuższego czasu
                niepomyślnie. Biuro Polityczne partii z przykrością musi stwierdzić, że w
                narodzie polskim nasilają się tendencje antysowieckie, przy czym tendencje te
                przenikają nawet do szeregów robotniczych. Jedną z przyczyn powodujących taki
                stan rzeczy, usunięcie której leży poza granicami bezpośrednich możliwości
                naszej partii, jest parokrotnie już przez nas podnoszona sprawa postępowania
                niektórych oddziałów Armii Czerwonej w Polsce. Jakby nam nie było przykro
                poruszać to zagadnienie, to jednak nie wolno nam obchodzić go milczeniem, z
                uwagi na następstwa, jakie za sobą pociąga. Jest to bowiem według naszej oceny
                zagadnienie wielkiej miary politycznej i od jego rozwiązania w dużej mierze
                uzależnione jest kształtowanie się stosunków politycznych w Polsce. W pojęciu
                przeciętnego człowieka w Polsce, Armia Czerwona jest odbiciem Związku
                Radzieckiego oraz idei socjalizmu. Jej postępowanie w Polsce, jej stosunek do
                ludności polskiej jest traktowany jako miernik stosunku Zw. Radzieckiego do
                Polski w ogóle. Dla każdego, a więc i dla nas jest jasnym, że nieuniknionym
                rezultatem wojny jest również maruderstwo i różnego rodzaju chuligaństwo,
                uprawiane przez zdemoralizowanych wojną żołnierzy, zwłaszcza jeśli znajdują się
                oni na ziemiach nie ojczystych. Jednak fakty zachodzące w Polsce, dotyczące
                postępowania żołnierzy i oficerów Armii Czerwonej, daleko wykraczają swoim
                zasięgiem i rozmiarami poza granice maruderstwa i chuligaństwa trudnego do
                opanowania przez dowództwo wojskowe. Według naszego zdania dowództwo
                wojskowe — jeśli otrzyma dokładne wskazówki postępowania — potrafi radykalnie
                zmienić istniejącą dzisiaj sytuację i może sprowadzić całe zagadnienie tylko do
                maruderstwa, zmniejszając go przy tym do minimum. Biuro Polityczne partii
                uważa, że tak ze względów ogólnopolitycznych, jak też z uwagi na gospodarczą
                sytuację, w jakiej znajduje się Polska, należy:
                1. Bezwzględnie zakazać oddziałom Armii Czerwonej dalszego zabierania bydła,
                koni, nierogacizny oraz zboża z gospodarstw znajdujących się w Polsce. Oddać
                drobnym gospodarstwom zbiory i inwentarz żywy i martwy zabrany na ziemiach
                zachodnich przez oddziały Armii Czerwonej w okresie żniw.
                2. Bezwzględnie zakazać dalszych demontaży jakichkolwiek przedsiębiorstw na
                terenie Polski.
                3. Zakazać dalszego wywozu wszelkiego mienia pochodzącego z Polski w jej nowych
                granicach, poza zdemontowanymi maszynami, które dotychczas nie zostały
                wywiezione i poza zdobycznym sprzętem wojskowym.
                4. Przekazać władzom polskim wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe wraz z
                inwentarzem na całym terenie poniemieckim przyłączonym do Polski, jak też
                majątki rolne wraz z żywym i martwym inwentarzem.
                5. Wycofać wszystkie tyłowe oddziały gospodarcze i zdobyczne znajdujące się
                jeszcze w Polsce.
                6. Przeprowadzić energiczną walkę z maruderstwem i publikować wyroki sądów
                wojskowych na maruderów, szczególnie zaś zwrócić uwagę na pociągi osobowe.
                Prawie wszystkie powyżej ujęte zagadnienia formalnie już zostały zdecydowane
                pozytywnie przez najwyższe czynniki państwowe Związku Radzieckiego — tylko
                praktyka wielu oddziałów Armii Czerwonej w Polsce jest inna, a szczególnie na
                ziemiach zachodnich. Otrzymujemy stale meldunki o zabieraniu chłopom-osadnikom
                ich dobytku, który często przywieźli oni na ziemie zachodnie ze Zw.
                Radzieckiego lub terenów centralnych Polski. Jeszcze zabiera się i wywozi
                maszyny rolnicze z małych i wielkich gospodarstw oraz różny inny sprzęt,
                znajdujący się na wsi i w mieście. Jeszcze mają miejsce dzikie demontaże
                z nikim nie uzgodnione. Wiele przedsiębiorstw na ziemiach poniemieckich
                zupełnie niepotrzebnych Armii Czerwonej, a zwłaszcza gorzelnie — nie są
                przekazywane władzom polskim.Na tle różnych nieprawnych rekwizycyj,
                przeprowadzanych przez Armię Czerwoną dochodzi często do ostrych starć słownych
                między organami administracji polskiej a żołnierzami i oficerami Armii
                Czerwonej, przy czym miały już miejsce fakty starć zbrojnych, rezultatem
                których są zabici i ranni polscy i sowieccy żołnierze. Zjawisko to jest
                najbardziej groźne, a równocześnie świadczy ono o rozmiarze zaognienia
                zaistniałego na tle zabierania siłą przez Armię Czerwoną, bez uzgodnienia z
                władzami polskimi, różnego majątku. Prócz tego grasują szeroko liczni maruderzy
                i różni bandyci, zwłaszcza na ziemiach poniemieckich. Częste są wypadki
                morderstw przy stawianiu najmniejszego oporu rabowanej ofiary. Weszło już w
                system rabowanie podróżnych w pociągach, a nawet i na stacjach przez mniejsze
                lub większe grupy żołnierzy-maruderów. Często w biały dzień wydzierają oni
                walizki podróżnym wprost z rąk. Gwałcenie kobiet jest stałym zjawiskiem.
                Pijaństwo stało się istną plagą, i głównym motywem rabunków. Rejestrujemy
                liczne fakty ucieczki osadników z ziem zachodnich doszczętnie nieraz
                obrabowanych. Do władz państwowych, do redakcji pism i do różnych instytucji
                zgłaszają się często polscy repatrianci z Niemiec ze skargami, że na terytorium
                Polski żołnierze Armii Czerwonej obrabowali ich z całego mienia. Są wypadki, że
                nawet grupy liczące po kilkaset osób zostały obrabowane. Wszystko to rodzi stan
                zapalny i nienawiść już nie tylko do maruderów, lecz w ogóle do Armii
                Czerwonej. Reakcja ma doskonałą pożywkę do agitacji antysowieckiej, która —
                wobec takich faktów — łatwo przyjmuje się w społeczeństwie polskim. To z kolei
                usposabia wrogo żołnierzy i oficerów Armii Czerwonej do ludności polskiej i
                łamie hamulce moralne u słabszych ideologicznie jednostek. Wzrasta u nich chęć
                do rekwizycyj i nieprawnego zabierania mienia ludności polskiej. Wytwarzają się
                elementy sytuacji, jak w kraju okupowanym. Za ten stan rzeczy płaci politycznie
                nasza partia. Płaci, po pierwsze dlatego, że jesteśmy faktycznie jedyną partią,
                która przeciwdziała antysowieckiej propagandzie reakcji polskiej i po drugie
                dlatego, że partia nasza traktowana jest przez społeczeństwo, jako faktycznie
                decydująca o wszystkim w państwie polskim i w Rządzie siła polityczna. Inne
                partie koalicji rządowej po cichu przed nami zdejmują z siebie wszelką od-
                powiedzialność za wszystkie braki i niedomagania, jakie mają miejsce w Polsce,
                i czynią za nie odpowiedzialną Polską Partię Robotniczą. Nie ma więc nic
                łatwiejszego, jak wytworzyć w masach takie wrażenie, że PPR jest odpowiedzialna
                i za wszystkie maruderstwa żołnierzy Armii Czerwonej w Polsce, co też się i
                robi. Jest to jeden z powodów spadku wpływów PPR w szerokich masach narodu oraz
                pokaźnego zmniejszenia się liczby członków naszej partii przy równoczesnym
                silnym wzroście liczebnym PPS. Zachodzi poważna obawa całkowitego odosobnienia
                PPR w pozytywnym stosunku do Związku Radzieckiego, wyrażanym na praktyce, a co
                za tym idzie groźba izolacji naszej partii nie tylko od narodu, lecz nawet od
                szerokich mas robotniczych. Przedstawiając bez osłonek prawdziwy stan rzeczy,
                jaki zaistniał w Polsce na tym najważniejszym odcinku, jakim są nastroje
                społeczeństwa polskiego wobec Związku Radzieckiego — Biuro Polityczne prosi o
                wyciągnięcie z niego wszystkich koniecznych wniosków, a w pierwszym rzędzie
                wydanie rozkazu do Armii Czerwonej w Polsce, który by przeciął długie pasmo
                różnych nieprawości w postępowaniu Armii Czerwonej, co przy odpowiedniej,
                słusznej i umiejętnej pracy partii w innych dziedzinach życia politycznego i
                gospodarczego w Polsce — niezmiernie ułatwiłoby pożądany zwrot w nastrojach
                ludności polskiej wobec Związku Radzieckiego.

                Dnia 11 września 1945 r.
                • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 09.03.04, 20:22
                 Osaczanie harcerstwa

                 Polityczne i ideowe podporządkowanie harcerstwa partii rządzącej było ważnym
                 zadaniem. W pierwszych latach po wojnie zachowywano jeszcze pozory i starano się
                 jedne środowiska zyskać, inne izolować, czyli prowadzono pewną grę polityczną.
                 Czasami — jak wynika z publikowanego tekstu — nader niezręcznie, ale jednak...
                 Wkrótce przyszły czasy znacznie gorsze, gdy wszystkim harcerzom nałożono czer-
                 wone chusty, a ZHP przemianowano na Organizację Harcerską. Pelagia Lewińska,
                 autorka tego listu, odegrała wówczas dużą rolę. Na razie jest jednak połowa
                 1947 r. i jeszcze zachowuje się pozory. Chyba właśnie dlatego ten dokument jest
                 tak interesujący.

                 Jest to maszynopis (kopia) przechowywany
                 w VI Oddziale Archiwum Akt Nowych (sygn. 295/V-6).

                 POLITYKA, 2/1991

                 Do Biura Politycznego KC PPR

                 Drodzy Towarzysze!
                 Naczelnictwo ZHP otrzymało pismo Ministerstwa Obrony z zakwestionowaniem tekstu
                 prawa i przyrzeczenia harcerskiego oraz komentarza doń, uchwalonego w dn. 7
                 czerwca 1947 r. przez Tymczasową Naczelną Radę Harcerską. Nie zamierzając bronić
                 tekstu, ani uchylać się od współodpowiedzialności politycznej za popełnione
                 błędy, uważam za swój obowiązek zwrócić Waszą uwagę na okoliczności i warunki, w
                 jakich został on ustalony, jak również na ogólne warunki naszej pracy w
                 harcerstwie. Tekst prawa i przyrzeczenia oraz komentarz doń przepracowała
                 Harcerska Komisja Ideologiczna powołana przez Naczelnictwo ZHP na początku
                 1945 r., przygotowując je pod uchwałę Walnego Zjazdu, który został zapowiedziany
                 na czas po wyborach do Sejmu. Pierwsze wyniki jej prac zostały przedstawione w
                 marcu br. ministrowi oświaty, tow. Skrzeszewskiemu oraz szczegóły komentarza
                 wspólnie ustalone wraz z Komisją dla Spraw Harcerskich przy Ministerstwie
                 Oświaty (członkowie tow. tow. min. Skrzeszewski, płk Brandstetter, Morawski
                 Jurek, Lewińska, Dewitzowa). Nadto na partyjnej Komisji Kulturalno-Oświatowej
                 dano nam nastawienie, aby nie podejmować walki o dalsze zmiany prawa i
                 przyrzeczenia sformułowanego przez harcerską komisję. Uzgodniony w ten sposób
                 tekst został przedstawiony w kwietniu Krajowej Konferencji Instruktorskiej,
                 gdzie postawiono wniosek, aby uznając wyjątkową sytuację z powodu odsunięcia
                 Walnego Zjazdu, Tymczasowa Naczelna Rada Harcerska po zapoznaniu się drogą
                 ankiety z opinią instruktorów terenu otrzymała kompetencję uchwalenia tekstu
                 prawa i przyrzeczenia wraz z komentarzem i przekazania go terenowi jako
                 obowiązujący. Jeszcze raz, rozsyłając teksty prawa i przyrzeczenia w teren w
                 formie ankiety, rozesłaliśmy te nasze teksty wraz z zawiadomieniem o terminie T.
                 Rady Naczelnej do wyznaczonego nadzoru Ministerstw: Oświaty, Obrony,
                 Administracji. Żadnych sprzeciwów Naczelnictwo nie otrzymało ani z terenu, ani
                 od wyżej wymienionych władz. Tymczasem Naczelna Rada Harcerska, czynnik powołany
                 przez Ministerstwo Oświaty, która została specjalnie zwołana w dn. 7 czerwca,
                 uchwaliła przedstawiony tekst bez zmiany. Po tych zabiegach proceduralnych już
                 tylko ze względów czysto formalnych wysłało Naczelnictwo tenże sam tekst do
                 tychże ministerstw z wiadomością o uchwale Rady Naczelnej. Obecnie dopiero
                 zgłaszane sprzeciwy są całkowitym zaskoczeniem, wobec przedstawionych tu przeze
                 mnie długiej kolejki czynników partyjnych i urzędowych, poprzez które projekt
                 prawa i przyrzeczenia przeszedł. Rozumiem, że dzieje się to na skutek rozmaitych
                 stanowisk różnych towarzyszy, którzy w różnym czasie podejmują się opiniowania
                 spraw harcerskich. Muszę jednak zwrócić Waszą uwagę, ze cała nasza ciężka walka
                 na terenie harcerskim odbywa się wśród tego rodzaju zygzaków.I tak na przykład:
                 1) Po przeprowadzeniu ciężkiej, wielomiesięcznej walki o granicę wieku 16 lat,
                 co wymagało przekonania postępowej części instruktorów i pewnego sterroryzowania
                 reszty, zostaliśmy nagle zdezawuowani na konferencji komendantów Chorągwi w
                 lutym br. przez gen. Kuszkę i tow. Jurka Morawskiego, którzy tam oświadczyli...
                 że Rząd i ZWM nie czynią z tego ograniczenia zasady.
                 2) Po skupieniu dokoła nas grupy zbliżających się do PPR byłych uczestniczek
                 Szarych Szeregów i sprowadzeniu ich do ZWM na rozmowę w sprawie zacieśnienia
                 stosunków zostaliśmy przyjęci przez tow. Olka Kowalskiego brutalnymi inwektywami
                 na Szare Szeregi i całe Harcerstwo.
                 3) Podjęliśmy trudną kampanię dla zdemaskowania czołowego peeselowskiego
                 ideologa na terenie harcerstwa, niezwykle popularnego, autora "Kamieni na
                 Szaniec" Kamińskiego i usunięcia go z pola kantydatów na naczelnika harcerzy.
                 Kampanię tę zepsuł nam tow. Skrzeszewski (wystąpieniem — A.G.), którego
                 szczegóły są dokładnie znane tow. Spychalskiemu. Wystąpienie to, które dało
                 pretekst pepeesowcom do uchylania się od współpracy z PPR na terenie harcerstwa,
                 dało ten jeden pozytywny skutek w postaci deklaracji Kamińskiego o podanie się
                 do dymisji. Nazajutrz tow. Skrzeszewski zniweczył i ten skutek, oświadczając,
                 na krajowej konferencji instruktorów, że nie ma nic przeciwko obecności
                 Kamińskiego w Naczelnictwie ZHP. W rezultacie tych nieustannych zygzaków Partia
                 wychodzi na terenie harcerskim ośmieszona, a wysiłki naszej grupy niweczone,
                 przy czym zaczynam uchodzić za agenturę usiłującą poderwać istnienie harcerstwa
                 wbrew intencji Rządu. Partia postawiła przed nami zadanie odłożenia Zjazdu i
                 przeprowadzenia ideologicznej kampanii. Pierwszą część zadania wykonaliśmy, jak
                 wiecie, po ciężkiej walce. Musiałam przekonać o konieczności odłożenia Zjazdu
                 naszą własną harcerską frakcję i przywrócić jej zaufanie do Partii, poderwane
                 przez wszystko, co tutaj wyłuszczyłam. Kampanię ideologiczną rozpoczęliśmy
                 konferencją instruktorów demokratów w maju w Osowcu, gdzie okazała się możliwość
                 skupienia obok członków naszej Partii, grupy pepesowców i byłych akowców, nie
                 idących na politykę Osóbki. Lecz kampania podejmowana tak szczupłymi siłami
                 wymaga:
                 1) Odciążenia mnie i najbliższych moich współpracowników z masy bieżących zadań
                 organizacyjnych, w których musimy stawiać czoło dywersyjnej robocie ludzi,
                 zmobilizowanych przez Osóbkę.
                 2) Nie podrywania autorytetu, który zdobyliśmy sobie, nie ukrywając naszego
                 oblicza politycznego i walcząc o autorytet Partii w harcerstwie. Tymczasem:
                 1) Przez z górą pół roku dobijałam się bezskutecznie u instancji partyjnych i
                 wojskowych o danie nam kilku ludzi do pracy w okresie, gdy usadowienie ich w ZHP
                 było możliwe dzięki chwiejnej postawie Wierusza Kowalskiego (PPS —
                 Przewodniczącego ZHP). Jedyny człowiek, jakiego mi przysłano kpt. Jędruszczak
                 został w krótki czas po doszkoleniu go harcerskim odwołany. Podobnie przedstawia
                 się sprawa tow. Sztachelskiego, o którego prosiłam bezskutecznie kilka miesięcy
                 temu, a którego dziś klan Osóbki nie chce go do Naczelnictwa dopuścić. Dopiero
                 dziś otrzymujemy czterech oficerów — w momencie, gdy pepesowcy otrzymali
                 instrukcję bronienia wszystkich pozycji i gdy walka o ich miejsce w harcerstwie
                 wymaga ode mnie karkołomnych wysiłków. Muszę zaznaczyć, że to zesztywnienie
                 pepesowców datuje się od pierwszego kontaktu z naszym Ministerstwem Oświaty;
                 zostało wzmocnione przez konferencję harcerzy pepesowców.
                 2) Autorytet nasz jest poderwany, nie tylko przez dezawuujące nas
                 nieskoordynowane wystąpienia ludzi naszej partii, lecz co gorsza, przez
                 niezdrową atmosferę wytwarzaną dokoła nas przez naszych własnych
                 towarzyszy. I tak dowiaduję się, że:
                 a) Tow. Kowalski Olek urabia opinię Naczelniczce Dewitzowej stanowiącej jedną z
                 najmocniejszych naszych pozycji w harcerstwie, jako sanatorce i naszemu
                 zakapturzonemu wrogowi (wiem to od tow. Rumińskiego i Jurka Morawskiego).
                 b) odnośnie mojej osoby w Ministerstwie Oświaty, w Ministerstwie Kultury i wśród
                 pepesowców z ZHP krąży pogłoska, że mam być zdjęta przez Partię, jako zbyt
                 zaklimatyzowana w Harcerstwie. Partia może z łatwością stwierdzić, że do marca
                 br. wypracowałam sobie w ZHP pozycję, która miała szansę przeciwstawiać się
                 Kamińskiemu i klice Osóbki. Pozy
                 • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 09.03.04, 20:27
                  D.C.

                  Pozycja ta jest mocno poderwana przez wyżej wspomnianą, nieprzemyślaną
                  ingerencję i pogłoski puszczane na mój temat przez towarzyszy partyjnych. Sądzę,
                  że członek Partii, wysłany na tak trudną i pełną wrogów placówkę, ma prawo do
                  oczekiwania, że wszystko, co dotyczy jego osoby, przede wszystkim jemu zostanie
                  zakomunikowane i bez wytwarzania niepewnej koło niego atmosfery. Raczej
                  oczekiwałam podparcia ze strony instancji partyjnych. Sądzę również, że Partia
                  powinna wraz z naszą grupą harcerską wypracować jasną perspektywę, trzymać się
                  jej, gdyż nie można od nikogo wymagać, aby zrywał siły na placówce, skazanej na
                  likwidację, jeśli mam wysunąć konsekwencje logiczne z rozmowy, jaką miałam
                  ostatnio z tow. Mazurem. Muszę Was poinformować, że ta bezpłodna szarpanina
                  wyczerpała moje siły do tego stopnia, że nie jestem w tej chwili w stanie —
                  rnimo najlepszej woli — brać na siebie odpowiedzialności przed Partią za całość
                  odcinków pracy harcerskiej i muszę się ograniczyć do zagadnień wychowawczych.
                  Wymaga to przede wszystkim:
                  1) Wyjaśnienia mi osobiście faktycznego stosunku i oceny przez Partię mojej roboty.
                  2) Wyjaśnienia mi zamierzeń Partii odnośnie harcerstwa.
                  3) Zastąpienie mnie na stanowisku sekretarza gen. ZHP.
                  4) Ścisłego ustalenia, kto i w jakim zakresie jest kompetentny dla dawania
                  nastawień robocie harcerskiej i zobowiązania Ministra Oświaty i ZWM do
                  respektowania na równi z nami ustalonych nastawień.
                  5) Nawiązanie życzliwej i systematycznej współpracy z naszą frakcją harcerską
                  przez kogoś z KC Partii, posiadającego odpowiednie po temu kwalifikacje.
                  6) Sprawdzenie przez KC źródeł pogłosek podrywających autorytet naszych ludzi w
                  harcerstwie i wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do ich rozsiewaczy.

                  Z peperowskim pozdrowieniem
                  /—/ LEWIŃSKA PELAGIA

                  P.S. Może Wam się, Towarzysze, wydać dziwnym, że członek Partii pracujący od
                  szeregu miesięcy na wyznaczonym odcinku prosi Was o wskazanie perspektyw zamiast
                  przyjść do Was z własną wypracowaną koncepcją. Muszę w tej sprawie wyjaśnić, że
                  złożyłam ją z górą pół roku temu towarzyszom: Bermanowi, Zambrowskiemu, Mazurowi
                  i nie zostałam nigdy poinformowana, czy Partia zajęła co do niej jakieś
                  stanowisko, tym bardziej, że różni towarzysze tak jak w przykładzie Prawa i
                  Przyrzeczenia (obecnie zabrał głos tow.tow. gen. Zarzycki i wicemin. Wolski)
                  niespodzianie ingerują w sprawy harcerskie. W tej chwili posiadam również
                  koncepcję częściowego rozwiązania zagadnienia harcerskiego, lecz jestem
                  zdezorientowana, z powodów, które wyżej wyłuszczyłam.

                  LEWIŃSKA 27 czerwca 1947 r.
                  • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 09.03.04, 21:09
                   "Ofensywa kleru a nasze zadania"

                   Stosunki państwo—Kościół są jednym z najmniej zbadanych, a jednocześnie jednym z
                   najbardziej interesujących fragmentów dziejów PRL. Komuniści traktowali zawsze
                   Kościół jako wroga, którego zniszczenie jest celem strategicznym. Zdawali sobie
                   jednak sprawę z tego, że zastosowanie radzieckich metod (burzenie cerkwi i
                   kościołów, zamienianie ich na magazyny, a w najlepszym razie, bo przynajmniej
                   były konserwowane, na muzea ateizmu) wywoła w Polsce zdecydowany opór
                   społeczeństwa i doprowadzi do całkowitej ich izolacji. Stąd przez całe 45 lat
                   władze prowadzą swoistą grę z Kościołem. Czasami jest ona wyrafinowana, czasami
                   następują posunięcia brutalne. Kościół ze swej strony również prowadzi
                   politykę, której celem jest przetrwanie, a środkiem kompromis. Istnieją jednak
                   wyraźnie określone granice tego kompromisu. Biskupi rzucają wyzwanie władzom,
                   gdy uważają, że zagrożone są żywotne interesy społeczności katolickiej. Tak było
                   jesienią 1947 r., gdy biskupi obradujący w Częstochowie (6-9 września)
                   skierowali list do wiernych. "Podnosimy swój ostrzegawczy głos — stwierdzali —
                   przeciwko rozrastającej zuchwałości blużnierców, którzy w sposób coraz to
                   bardziej natarczywy czynią przedmiotem żartu, zabawy, igraszki to wszystko, co
                   dla nas drogie, co łączy się ze świętym imieniem Boga, Chrystusa Pana, Matki
                   Najświętszej, Kościoła Świętego. Obrzędy religijne, zwyczaje i obyczaje
                   chrześcijańskie są wyśmiewane w czołowych pismach". Wzywano, by pism tych nie
                   kupować i nie brać do ręki. Przestrzegano też przed rozbijającą naród
                   działalnością sekciarską. Występowano w obronie szkolnictwa prywatnego i
                   zakonnego. "Niechże rodzice katoliccy — apelowano — i nadal doceniają wielki
                   zaszczyt wychowywania swych dzieci wyświadczony im przez Boga. Niech starannie
                   strzegą swych praw w szkole..." I stwierdzano dalej: „Nie mniej groźne
                   niebezpieczeństwo, godzące tym razem w dusze najniewinniejszych, widzimy na
                   odcinku wychowania dzieci. Powstały bowiem zakłady wychowawcze, które przyjęły
                   sobie za cel wychowanie tzw. człowieka nowego, tj. człowieka pozbawionego wiary
                   w Boga, nie znającego już imienia Chrystusa Pana. Na modłę osławionych szkół
                   hitlerowskich istnieją liczne 'domy dziecka', w których nie ma Krzyża św., w
                   których już zamilkła pieśń' Kiedy ranne wstają zorze', w których nie ma zwyczaju
                   wspólnie się modlić, w których dziecko podnoszące rączkę do czoła ze znakiem
                   Krzyża św. jest ośmieszane..." Ostrzegano, że "wdziera się do naszego życia
                   społecznego niebezpieczny objaw gwałcenia charakteru religijnego nie dziel i
                   świąt". Zdecydowanie i stanowczo opowiadano się za wolnościami obywatelskimi. Za
                   ich ograniczanie uważano "wywieranie nacisku na katolików, by wstępowali do
                   partii politycznych o zasadach niezgodnych z wiarą św., niekiedy pod groźbą
                   pozbawienia ich prawa do świadczeń materialnych, uzależnienia prawa do pracy od
                   wstąpienia do partii, ocena wartości społecznej ludzi od klucza partyjnego
                   — wszystko to są objawy godne ubolewania, gdyż dzielą obywateli na kategorie
                   bez znaczenia dla wzrostu pomyślności zbiorowej. Do najbardziej krzywdzących i
                   upokarzających ograniczeń zaliczamy działalność kontroli i cenzury prasowej..."
                   List Episkopatu odczytany został w kościołach 28 września. Trzy dni później na
                   posiedzeniu Biura Politycznego KC PPR (obecni Gomułka, Bierut, Minc, Berman,
                   Spychalski, Zambrowski, Radkiewicz) w punkcie trzecim omawiano odezwę
                   Episkopatu. W protokole zanotowano: "W związku z odezwą Episkopatu i ofensywą
                   kleru omówiono szereg środków walki:
                   a) W całym kraju organa Bezpieczeństwa przy udziale wójtów (i ewent. starostów)
                   przesłuchają proboszczów odnośnie punktów wysuniętych w odezwie biskupów.
                   b) Zaostrzenie cenzury prasy katolickiej i odcięcie jej od nielegalnych źródeł
                   papieru. Dla uregulowania sprawy papieru i kontroli rozdziału w dniu 3 X zwołać
                   konferencję papierników z udziałem tt. Minca i Bermana.
                   c) Ograniczyć ilość nabożeństw transmitowanych przez radio i różne nabożeństwa
                   przy okazjach uroczystości.
                   d) Postanowiono polecić Sekretariatowi, by przy współudziale sieci partyjnej
                   ujawnić w ministerstwach i samorządach — środki idące na instytucje kościelne.
                   Do zagadnienia walki z klerem pod kątem walki o pokój i przeciwko imperializmowi
                   — ustosunkować się na Plenum

                   KC" (AAN VI Oddział, sygn. 295/V-3/).
                   W tym też czasie wygłoszony został referat, który niżej publikujemy. Z
                   prawdopodobieństwem bliskim pewności można stwierdzić, że autorką była pułkownik
                   Julia Brystygierowa, dyrektor Departamentu V Ministerstwa Bezpieczeństwa
                   Publicznego.

                   Tekst, który publikujemy, jest kopią maszynopisu przechowywaną w VI Oddziałe
                   Archiwum Akt Nowych(sygn. 224).

                   POLITYKA, 40/1990
                   • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 10.03.04, 17:15
                    W ostatnich miesiącach daje się zauważyć ogromny wzrost aktywizacji kościoła
                    katolickiego w Polsce, w szczególności zaś wzmożona działalność polityczna i
                    społeczna kleru i tzw. obozu katolickiego. W walce przeciw demokratycznemu
                    ustrojowi państwa polskiego zaczyna kler polski wysuwać się na pierwszy plan.
                    Dlatego też sprawa przeciwdziałania i zwalczania wrogiej działalności kleru i
                    obozu katolickiego musi zająć odpowiednie miejsce w pracy organów B.P.

                    Tło i charakter ofensywny kleru

                    Dwie główne metody reakcji obalenia demokratycznego ustroju Państwa Polskiego
                    zbankrutowały:
                    1) pochwycenie władzy drogą zbrojną za pomocą terrorystycznego podziemia,
                    2) opanowanie aparatu państwowego drogą legalną przez PSL. Reakcja polska
                    przeżywa najgłębszy kryzys. W poszukiwaniu pozycji, z których mogłaby
                    kontynuować swą walkę, znajduje reakcja najwygodniejsze dla siebie oparcie:
                    Kościół. W obecnej sytuacji Kościół daje możność poprzez wykorzystanie
                    obrzędów religijnych, kazań, masowych akcji religijnych (pielgrzymki, misje
                    itp.), dalej przez instytucje i organizacje bądź kierowane, bądź pozostające
                    pod wpływem kleru i wreszcie przez rozgałęzioną prasę rozwijania bardzo
                    poważnej antydemokratycznej działalności organizacyjnej i ideologicznej. Fakt,
                    że centrum dyspozycyjne kleru polskiego jest w Watykanie, który odgrywa dziś
                    rolę jednego z najbardziej aktywnych antydemokratycznych, antysowieckich i
                    proamerykańskich czynników w polityce międzynarodowej — określa również i kurs
                    polityki episkopatu polskiego. Brak konkordatu między Watykanem a Polską i nie
                    uregulowane stosunki rządu z episkopatem ułatwia klerowi rozpętanie wrogiej
                    akcji nie hamowanej żadną umową z państwem. Te możliwości kleru usiłuje reakcja
                    polska wszechstronnie zdyskontować i dlatego jako nowe zjawisko należy
                    zanotować, że nie tylko elementy endeckie i chadeckie historycznie związane z
                    klerem i zwolennicy ideologii katolickiej starają się pod osłoną kościoła
                    uprawiać działalność polityczną, lecz nawet takie tradycyjnie antyklerykalne
                    ugrupowania jak WRN upatrują w katolicyzmie najważniejszego szermierza "wspólnej
                    sprawy". Charakterystyczny w tym względzie jest artykuł w ostatnim numerze (nr4
                    wrzesień 1947 r.) wydawanego w Paryżu „Światła" (organ WRN), w którym zachwala
                    się ideę bloku socjalistów i katolików włoskich (z wyłączeniem komunistów) i
                    propaguje się podobną koncepcję w Polsce. Artykuł kończy się ustępem: "Pod
                    nadbudową ideologicznych doktryn pulsuje rzeczywista walka katolików o
                    wyzwolenie duchowe i gospodarcze. Idzie o oddzielenie sił ludowych od reakcji.
                    Dzieje się to na naszych oczach, powinno się dziać z naszą współpracą".
                    • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 10.03.04, 17:22
                     Charakterystyka Episkopatu polskiego

                     Główną rolę w episkopacie polskim odgrywa kardynał i prymas polski Hlond.
                     Reprezentuje on w Polsce najdobitniej germanofilską i proamerykańską linię
                     polityczną Watykanu. Hlond umiał dookoła siebie skupić przeważającą ilość
                     biskupów polskich, w ostatnim roku obsadził szereg biskupstw swoimi ludźmi
                     (Klepacz — Łódź, Wyszyński — Lublin itd.). W stosunku do rządu stoi na
                     stanowisku przewlekania obecnego stanu nienawiązywania stosunków oficjalnych.
                     Pewną odrębną pozycję zajmuje arcybiskup Sapieha, który skupia dookoła siebie
                     tzw. sfery ziemiańskie (rozparcelowane obszarnictwo) i pewne koła endeckie i
                     katolickie. W łonie samego episkopatu jest dość izolowany. Sapieha jest za
                     nawiązaniem stosunków dyplomatycznych Watykanu z rządem polskim. Obawia się
                     on, że dalsze zaostrzanie stosunków z rządem, do czego pcha taktyka Hlonda,
                     spowoduje represje ze strony rządu, niekorzystne dla kleru. Widzi on natomiast
                     w taktyce dogadywania się z rządem większe możliwości dla obozu
                     katolickiego "pokojowej" penetracji życia politycznego i społecznego w Polsce.
                     Ostatnie obrady episkopatu w Częstochowie w dn. 6-9.IX. i wydany tam list
                     pasterski, zawierający nienotowane dotychczas napaści na rząd i ustrój Polski,
                     świadczą o całkowitym panowaniu linii Hlonda.
                     • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 10.03.04, 17:53
                      Formy walki kleru

                      W pierwszym okresie niepodległości naszej kler nie rozwijał jawnej i masowej
                      walki przeciw rządowi. Episkopat był niedostatecznie przygotowany,
                      zdezorientowany. Ograniczał się do głuchego sabotażu wszelkich poczynań rządu.
                      Podobnie jak w całym obozie reakcji dominowała w niej jako podstawowa forma
                      walka podziemna. Ujawniono bezpośredni udział księży w organizacjach
                      nielegalnych i terrorystyczną działalność w 1945-1947 w około 100 wypadkach
                      (dane niepełne). Duży odsetek księży udziela moralnego i materialnego poparcia
                      bandom terrorystycznym.

                      Ilość aresztowanych księży

                      W czasie akcji amnestyjnej ujawniło się zaledwie 23 księży. Najliczniejszy jest
                      udział księży przede wszystkim w podziemiu typu endeckiego (woj. rzeszowskie,
                      białostockie, warszawskie, krakowskie). W kierowniczych ośrodkach SN spotykamy
                      na poważnych stanowiskach księży (ks. Jan Rostworowski). Nierzadko Kurie
                      biskupie są bazą finansową i organizacyjną podziemia (Lublin, Łomża).
                      Stwierdzono duży udział kleru w zakładaniu względnie patronowaniu nielegalnym
                      organizacjom młodzieżowym. Tak na przykład: Klasztory jezuickie w Warszawie i
                      Krakowie służyły za miejsce zebrań tajnej organizacji typu
                      endeckiego "Harcerstwo Polskie", w kierownictwie której był jezuita o. Aleksy.
                      Organizacja ta została zlikwidowana z końcem 1946 r. W klasztorze oo.
                      bernardynów w Warszawie pod pokrywką kółka ministrantów działała tajna
                      organizacja harcerska. Również nielegalne organizacje młodzieży w zakładach oo.
                      salezjanów (w Oświęcimiu PZR — Polski Związek Rycerzy Walczących o Wolność),
                      w Toruniu... i w zakładach oo. marianów (Warszawa-Bielany) rozwijają się
                      na skutek inspiracji przełożonych zakonników i jako wynik ich pracy
                      ideologicznej. Równolegle ze zmianą taktyki reakcji również i kler rozpoczyna
                      przechodzenie w 1946 r. na jawne i legalne formy walki. Oto najważniejsze formy:
                      I. Próby stworzenia własnego stronnictwa katolickiego. Komunikat episkopatu z
                      dn. 29.XI. 1946 r. Próby te nabierały i nabierają na sile w miarę tego, jak
                      jasnym stało się bankructwo PSL jako legalnej reprezentacji całej reakcji.
                      Stronnictwo Katolickie miałoby zastąpić PSL. Próby te dotychczas zakończyły się
                      niepowodzeniem, lecz istnieją i będą istnieć w różnych formach. W obecnej
                      chwili kler i koła endecko-katolickie (Choromański, Popiel, Kaczyński) biorą
                      stawkę na opanowanie Stronnictwa Pracy. Sygnalizują to niebezpieczeństwo
                      następujące fakty: a) celowa kampania elementów endecko-chadeckich (b. grupa
                      Popiela i in.) podrywania autorytetu obecnych przywódców SP, wygrywanie jednych
                      przeciw drugim, przy równoczesnych próbach kaptowania ich do swoich szeregów
                      i przygotowywanie gruntu do wprowadzenia do władz z powrotem ludzi Popielą,
                      b) ostatnie wybory do Zarządów Wojewódzkich SP w Gdańsku i Bydgoszczy usunęły
                      szereg bardziej demokratycznych działaczy i dały przewagę reakcyjnym żywiołom
                      chadeckim, lub wyraźnie SN-owskim (Bydgoszcz), c) podejrzane wstępowanie "jak
                      na komendę" ludzi Popielą z powrotem do SP w woj. warszawskim.

                      II. Organizacje masowe

                      Kler dysponuje dziesiątkami różnego rodzaju organizacji masowych i instytucji
                      bądź o charakterze religijnym, bądź społecznym lub charytatywnym, za pomocą
                      których ma olbrzymie możliwości uzyskania wpływów na różne warstwy ludności.
                      Tworzone są coraz to nowe formy organizacyjne dla umacniania wpływów kleru, np.
                      ostatnio próba ożywienia i umocnienia "komitetów parafialnych", które
                      stanowiłyby dodatkową sieć organizacyjną kleru głównie na wsi. Największy
                      nacisk i najbardziej ożywioną działalność rozwija kler wśród młodzieży:
                      a) przez organizacje tworzone przez siebie
                      b) poprzez wpływanie na inne masowe organizacje młodzieżowe (harcerstwo itp.).
                      • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 10.03.04, 20:22
                       KSMM i KSMŻ

                       Organizacja ta pozostająca pod bezpośrednim kierownictwem kleru, licząca przed
                       1939 r. 311000 członków i 10000 oddziałów, zostaje obecnie w spiesznym tempie
                       reaktywowana. Celem uniknięcia konieczności dopełniania formalności
                       rejestrowania się u władz państwowych jako stowarzyszenie rozpoczyna ona
                       działalność jako stowarzyszenie zwykłe, które nie wymaga zezwolenia władz
                       (poznańskie), lub też korzysta z liberalizmu władz wojewódzkich i niedopatrzeń
                       naszych urzędów, by uzyskać legalnie tytuł istnienia (Kraków). KSMM i KSMŻ
                       obejmuje przede wszystkim młodzież wiejską. Daje się zauważyć w ostatnim czasie
                       w związku z procesem demokratyzacji "Wici" napływ bardziej reakcyjnych
                       elementów wiciarskich do KSM. Najbardziej aktywne i masowe jest KSM w woj.
                       poznańskim i posiada obecnie wg niepełnych danych KSMM — kół 327, KSMŻ — kół
                       320, które obejmują ok. 20000 młodzieży. Rozwija ono dużą działalność kulturalną
                       i sportową. Drugim z kolei terenem ożywionej działalności KSM jest woj.
                       krakowskie szczególnie w 1947 r. (155 kół). W woj. katowickim wobec napotkanego
                       oporu władz miejscowych przy zakładaniu kół KSM ukonstytuowały się one jako
                       pozornie koła sodalicji mariańskiej i liczą dziś 310 oddziałów i 21 000
                       członków. Również w innych województwach istnieją KSM, chociaż b. nieliczne,
                       bądź występują pod innymi nazwami np. w bydgoskim, Kurs Wiedzy Religijnej (pod
                       tą nazwą działał KSM w czasie okupacji niemieckiej). Na terenie szkół średnich
                       duchowieństwo tworzy szereg organizacji, jak sodalicja mariańska, koła oświaty
                       religijnej, Krucjata Eucharystyczna i kółka ministrantów. Organizacje te
                       występują jako zrzeszenie religijne i są przeważnie ośrodkiem wrogiej
                       działalności politycznej młodzieży. Niemniej duża jest rola kleru wśród
                       młodzieży szkół wyższych. W rozpoczynającym się obecnie roku akademickim
                       jesteśmy świadkami zorganizowanej ofensywy elementów klerykalnych. Już z końcem
                       ub. roku akademickiego obserwowaliśmy próbę legalizacji na Uniwersytecie Po-
                       znańskim organizacji "Iuventus Christiana", będącej odpowiednikiem KSM-u dla
                       środowiska akademickiego. Obecnie należy spodziewać się uaktywnienia
                       działalności tej organizacji w Warszawie, Krakowie i w innych ośrodkach. W
                       Krakowie są próby restytuowania działalności przedwojennej katolickiej
                       organizacji akademickiej "Odrodzenie". Ww. typy organizacji mają na celu
                       prowadzenie głębokiej pracy ideologicznej (udział sił naukowych) przeciwko
                       obozowi demokracji. Jednym z zasadniczych ośrodków tej walki ideologicznej jest
                       Katolicki Uniwersytet w Lublinie, który będzie organizował cały szereg kursów
                       obejmujących młodzież akademicką z całej Polski. Istnieje projekt utworzenia
                       wyższej szkoły teologicznej we Wrocławiu, przeznaczonej dla młodzieży świeckiej.
                       Zamierzona jest aktywizacja sodalicji mariańskich akademickich, będących
                       organizacją scentralizowaną w skali krajowej. Sodalicje dotychczas ograniczały
                       swą działalność do wąskich grup młodzieży, a to ze względu na wybitnie
                       mistyczny charakter tej organizacji, wymagającej b. częstych praktyk
                       religijnych od swych uczestników. Obecnie Sodalicja zamierza nadać swej
                       działalności bardziej świecki charakter, co przyczyni się niewątpliwie do jej
                       umasowienia (Organizacja Katolickich Sekcji Sportowych Akademików, pomoc dla
                       więźniów, organizowanie akcji pomocy materialnej dla młodzieży akademickiej).
                       Bardzo poważnym instrumentem dla działalności wśród młodzieży akademickiej są
                       organizacje p.n. "Caritas Akademica", które zamierzają swoją akcję pomocy
                       materialnej przeciwstawić akcji stypendialnej organów rządowych.
                       Organizowane w br. przez "Caritas Akademica" obozy letnie były terenem akcji
                       politycznej. W związku ze zbliżającymi się wyborami do Br. Pomocy zamierzona
                       jest akcja, mająca na celu opanowanie organów tych samorządów przez
                       młodzież reakcyjną, występującą pod firmą młodzieży katolickiej. Organy prasy
                       legalnej katolickiej będą w br. poświęcać wiele miejsca sprawom młodzieży
                       akademickiej. W br. agentura andersowska usiłowała zorganizować legalny organ
                       prasowy na bazie "Caritas Akademica" w Poznaniu. Rola kleru w wpływaniu i
                       organizowaniu młodzieży nie ogranicza się jednak do organizacji ściśle
                       katolickich. Widoczna jest ofensywa kleru na świeckie organizacje młodzieżowe
                       przede wszystkim na harcerstwo (ZHP). Znamienna jest w tym względzie instrukcja
                       Andersa z pierwszej połowy 1947 r., która mówiąc o "wyjątkowej roli i
                       wyjątkowych obowiązkach obciążających duchowieństwo" wskazuje na to,
                       że "specjalną troską i opieką należy otoczyć wszelkie organizacje młodzieżowe,
                       w pierwszym rzędzie harcerstwo". Kler i kapelani harcerscy (istniejący
                       nieoficjalnie) odgrywają w istocie dużą rolę w wytwarzaniu antydemokratycznej i
                       wrogiej atmosfery w ZHP (obozy letnie itd.). Obok odcinka młodzieżowego
                       skierowany jest ostatnio bardzo intensywny wysiłek kleru na wdarcie się na
                       teren robotniczy. Na zjeździe majowym KSM, który odbył się w Zakopanem w
                       ostatnich tygodniach, poświęcono wiele miejsca organizowaniu młodzieży
                       robotniczej. Są próby tworzenia katolickich organizacji robotniczych (Związek
                       Robotników Katolickich w Lesznie). Są to groźne sygnały. Próby podobne
                       spotykają się z przyjaznym przyjęciem w kołach WRN
                       (v. ostatnie materiały WRN-owskie ze Śląska itd.).

                       III. Wykorzystywanie obrzędów i masowych imprez religijnych.

                       Jedną z podstawowych form wciągania mas pod wpływy kleru są wykorzystywane
                       ostatnio coraz bardziej dla przeprowadzenia akcji politycznych wszelkie imprezy
                       religijne począwszy od kazania, a skończywszy na organizowaniu masowych
                       pielgrzymek, odpustów, koronowaniu ob- razów Matki Boskiej itd. (Śluby
                       Jasnogórskie, uroczystości ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie, Piekary, rok 1946
                       poświęcony im. Marii, rok 1947 poświęcony sercu Jezusowemu itp.). Szereg błędów
                       popełnionych przez władze państwowe i samorządowe, jak urządzanie równocześnie
                       z masowymi uroczystościami kościelnymi wystaw regionalnych, zawodów sportowych
                       itp., a dalej ułatwienia, jakich udzielają niektóre czynniki administracji
                       kolejowej w postaci dodatkowych wagonów, zniżek kolejowych itp., przyczyniają
                       się do umasowienia tych imprez.

                       IV. Prasa katolicka zdołała w ostatnim roku rozwinąć się niezmiernie i obecnie
                       wychodzi w Polsce 53 czasopisma katolickie różnego typu. Z nich szereg (np.
                       Rycerz Niepokalanej) posiada nakłady jedne z największych w Polsce — ok.
                       miliona egzemplarzy. Prawie wszystkie uprawiają mniej lub więcej zamaskowaną
                       wrogą propagandę.

                       Uwaga:
                       Omawiając kierunki wrogiej działalności kleru pomijam, jako zagadnienie
                       odrębne, sprawę uprawiania przez kler wywiadu (wywiad watykański, wywiad
                       amerykański i in.).

                       Uwaga:
                       Podkreślone zostały tutaj ważniejsze momenty obrazujące kierunek ofensywy
                       politycznej kleru, zadaniem bowiem referatu jest zmobilizowanie uwagi aparatu
                       naszego wobec nadciągającego i rosnącego nowego niebezpieczeństwa. Dlatego też
                       pominięte zostały momenty, charakteryzujące siły społeczne, które zdolne są
                       przeciwstawić się naporowi kleru, a więc partie robotnicze i organizacje,
                       szerokie antyklerykalne warstwy chłopskie i organizacje chłopskie (SL,
                       przeważna część „Wici" itd.) i część inteligencji pracującej.
                       • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 10.03.04, 20:56
                        Stosunek aparatu B.P. do wrogiej działalności kleru

                        Aparat nasz dotychczas nie doceniał i na ogół nienależycie odniósł się do
                        zagadnienia. W ogniwach powiatowych kler jako instytucja i jako czynnik
                        polityczny nie jest brany pod uwagę i rozpracowywany (przykłady: wypowiedzi
                        kursantów na kursie szefów PUBP — wypowiedź P. itd.). Wrogie wystąpienia
                        poszczególnych księży z ambony, znane bardzo powierzchownie często kuszą
                        naszych pracowników do natychmiastowego aresztu księdza, a prawie nigdy nie
                        naprowadzają go na myśl rozpracowania danego księdza i jego środowiska.
                        Nieliczne tylko WUBP (jak np. Kraków) uważają sprawę kleru za jedną z
                        podstawowych spraw operacyjnych urzędu, na ogół szefowie pozostawiają to
                        wyłącznej trosce wydziału V. Obsada V sekcji (kler) wydziałów V jest nad wyraz
                        słaba, czasami wprost niepoważna (przykład: Częstochowa). Odpowiednio do tego
                        wygląda praca operacyjna na odcinku kleru. Niejednokrotnie instrukcje i
                        wskazówki Ministerstwa tyczące i metod pracy w środowisku kleru, konieczności
                        współpracy między III, V Wydziałem i Śledczym w tej dziedzinie nie dały
                        widocznych rezultatów. Zwalczanie wrogiej działalności kleru jest niewątpliwie
                        jednym z najtrudniejszych zadań, jakie stoją przed nami. Nie tylko dlatego, że
                        kler to rozgałęziona sieć organizacyjna, mająca z jednej strony powiązanie z
                        międzynarodową reakcją, z drugiej strony związana i stanowiąca często trzon
                        kierowniczy reakcji w kraju, operująca zespołem doświadczonych, wypróbowanych
                        ludzi. Nie tylko dlatego, że kler jest to instytucja dysponująca wielkimi
                        zasobami materialnymi (ziemia, przedsiębiorstwa, olbrzymie dotacje zagraniczne,
                        instytucje i organizacje charytatywne), które wykorzystuje się dla rozszerzenia
                        swoich wpływów. Trudność zwalczania wrogiej działalności kleru leży w pierwszym
                        rzędzie w tym, że kościół może prowokacyjnie wykorzystać każdy krok skierowany
                        przeciw niemu, przedstawiając go jako walkę z religią i w ten sposób
                        mobilizować wierzące masy przeciw rządowi i państwu. Dlatego w wyborze metod
                        walki z klerem jako wrogim czynnikiem politycznym należy podejść z największą
                        ostrożnością. Unikać wszelkich kroków, które mogłyby być wykorzystane
                        prowokacyjnie jako nasza rzekoma walka z kultem religijnym itp. Praca nasza
                        operacyjna musi iść w kierunku:
                        1. Rozpracować udział księży w podziemiu, który obecnie jeszcze jest b. poważny.
                        Dotychczas uzyskano materiał i dokonano aresztów księży prawie wyłącznie
                        poprzez rozpracowanie organizacji SN, lub innych, względnie w wyniku materiału
                        uzyskanego w śledztwie. Samodzielnych rozpracowań księży jako działaczy
                        podziemia prawie że nie ma dotychczas, chociaż posiadamy często materiał
                        agenturalny itp., który jest dostatecznym punktem wyjścia dla rozpracowania.
                        Wina takiego stanu rzeczy leży w tym, że z jednej strony nie zwrócono
                        dostatecznej uwagi na kler jako obiekt pracy operacyjnej, z drugiej zaś strony,
                        że — podobnie jak i na innych odcinkach naszej pracy — słabym punktem jest
                        nieumiejętność koncentrowania się na oddzielnych rozpracowaniach,
                        nieumiejętność pogłębiania zdobytych zahaczeń agenturalnych, płytkość agentury
                        i brak uporczywości w rozbudowywaniu sieci agencyjnej dokoła rozpracowanej
                        osoby. Areszty i procesy księży, które by ujawniły, że kler jest jedną z
                        poważnych sprężyn akcji terrorystyczno-szpiegowskiej, miałyby duże znaczenie
                        polityczne. Szczególną uwagę należy zwrócić na kler zakonny, który stanowi
                        bardziej elitarny i aktywny element i ma ze względu na warunki życiow(kolektyw,
                        pomieszczenia klasztorne) większe możliwości uprawiania pracy konspiracyjnej).

                        Uwaga:
                        Kler zakonny jako b. poważny kanał wywiadu obcego (temat tutaj nie poruszony).
                        2. Przystąpić do wszechstronnego i systematycznego rozpracowania instytucji
                        kościoła w terenie. Główne obiekty: kuria biskupia, dekanaty, rada dekanacka i
                        instytucje najściślej oparte o diecezje ("Caritas"). Trzeba przyznać, że na tym
                        polu mamy już pewne postępy, choć jeszcze
                        b. nikłe (Katowice).
                        Środowisko, w jakim należy budować sieć agencyjną niezależnie od księży
                        (których werbunek szczególnie na szczeblu naszego aparatu powiatowego nastręcza
                        zrozumiałe trudności):
                        a) w kurii aparat urzędniczy kurialny, b. źle płatny
                        b) w parafii — słudzy kościelni, organiści itp.
                        c) otoczenie towarzyskie księży (inteligencja wiejska, kupcy)
                        d) kobiety, z którymi księża utrzymują lub utrzymywali intymne stosunki
                        e) bardzo ważny i łatwo dostępny element dla werbunku — żebracy (dotychczas
                        mimo wskazówek nie robiono prób w tym kierunku). Należy również umieć
                        posługiwać się oficjalnymi materiałami np. wydawanymi przez biskupie
                        kurie "Wiadomościami diecezjalnymi" itp.
                        f) handlarze dewocjonaliami, kramikarze na odpustach.
                        3. Należy zerwać z zakorzenionym poglądem, że "klasztoru nie da się
                        rozpracować". Nie należy kapitulować przed trudnościami. Kierunek
                        dojścia: prokuratorzy klasztoru, żebracy (v.wyżej), dostawcy klasztorni itp.
                        4. Zarówno
                        a) celem dokładnego poznania stosunków w łonie kleru na każdym
                        szczeblu
                        b) celem głębszego i poważnego rozpracowania i
                        c) co najważniejsze — dla umożliwienia wywierania celnego nacisku
                        w odpowiednim kierunku — należy wszechstronnie zaznajomić się z bazą materialną
                        kleru. Pewne kroki w tym kierunku zostały przez nasze WUBP poczynione.
                        Mianowicie: na skutek instrukcji z 18.5.47 wydanej przez V Departament
                        Wydziały V przystąpiły, zgodnie z nadesłanym schematem, do rozpracowy-
                        wania tego zagadnienia. Zarówno jednak schemat, jak i rozpracowanie nie jest
                        dostateczne. Niemniej praca nad tym zagadnieniem dała pewne pozytywne wyniki, bo
                        pobudziła pracowników naszych do głębszego zajęcia się i do lepszego opanowania
                        pracy nad odnośnymi obiektami. W niedługim czasie zostaną przez Ministerstwo
                        nadesłane materiały, które pomogą urzędom naszym bliżej zaznajomić się z bazą
                        materialną kleru. Niemniej jednak należy w zakresie własnej pracy zaznajomić
                        się z głównymi zagadnieniami na tym odcinku, a więc:
                        a) znać stan posiadania kleru w ziemi, lasach itp. w terenie
                        b) przedsiębiorstwa przemysłowe i przemysłowo-rolne należące do kurii, parafii
                        względnie instytucji kościelnych. Nieraz przedsiębiorstwa te występują jako
                        instytucje spółdzielcze. Zaznajomić się z ich gospodarką, opodatkowaniem, czy i
                        jak wywiązują się z obowiązków finansowych na rzecz państwa, czy i jak obchodzą
                        swe obowiązki itd.
                        c) inne źródła dochodów kleru i poszczególnych księży (datki, dotacje), kto
                        daje, na co są pieniądze rozchodowane itd.
                        d) czy i jakie subwencje i dotacje otrzymują instytucje i przedsiębiorstwa
                        kościelne. Czy subwencje np. na konserwację kościołów i zabytków religijnych nie
                        przekraczają koniecznej normy. Jaką politykę finansową wobec kleru uprawiają
                        poszczególne urzędy państwowe i samorządowe (wydział polityczno-społeczny w
                        województwie i powiecie, wydział opieki społecznej, zdrowia itd.). Polityka
                        kredytowa banków wobec instytucji kościelnych itd.
                        e) baza materialna "Caritasu" — dochody i sposób wydatkowania.
                        • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 10.03.04, 21:12
                         Wyznania Pawła Jasienicy

                         19 marca 1968 r. przemawiając do zgromadzonego w Sali Kongresowej aktywu
                         warszawskiego Władysław Gomułka powiedział m.in.: "Zarówno w przygotowaniu
                         zebrania warszawskich pisarzy i jego przebiegu, jak i w inspirowaniu
                         i organizowaniu młodzieży akademickiej do wystąpień rzekomo w obronie 'Dziadów'
                         i twórczości Mickiewicza jedną z czołowych ról odegrał Paweł Jasienica. Jego
                         prawdziwe nazwisko brzmi inaczej. Nazywa się on Leon Lech Beynar. Co to za
                         osobnik? W lipcu 1948 r. Paweł Jasienica został aresztowany w Krakowie. W toku
                         śledztwa udowodniono mu przynależność do bandy 'Łupaszki', do której wstąpił po
                         zdezerterowaniu z Wojska Polskiego i w której pozostawał do sierpnia 1945 r.,
                         pełniąc początkowo funkcję adiutanta, a następnie zastępcy dowódcy bandy".
                         Po czym Gomułka wymieniał zbrodnicze czyny oddziału "Łupaszki" i Jasienicy, by
                         stwierdzić: "W toku śledztwa Jasienica przyznał się, że działał w
                         bandzie 'Łupaszki' i że dopuścił się zarzuconych mu zbrodni.
                         W dniu 3 maja 1949 r. śledztwo przeciwko Jasienicy zostało umorzone z powodów,
                         które są mu znane. Został on zwolniony z więzienia. Należy dodać, że 'Łupaszko'
                         i wielu członków jego bandy zostało aresztowanych i skazanych przez sąd na kary
                         śmierci" („Trybuna Ludu" z 20 marca 1968 r.). Było to bardzo przemyślnie
                         skonstruowane oszczerstwo. Gomułka dał bowiem do zrozumienia, że Jasienica
                         załamał się w śledztwie, został współpracownikiem bezpieki i za to został
                         zwolniony. Perfidia polegała na tym, że Jasienica nie mógł udowodnić, że było
                         inaczej. Dowody bowiem spoczywały w archiwach, do których nie miał dostępu.
                         Nie zdejmuje z Gomułki moralnej odpowiedzialności za to oszczerstwo nawet
                         przypuszczenie, że być może był przekonany o zasadności postawionego Jasienicy
                         zarzutu. Wydaje się bowiem prawie pewne, że opierał się nie na własnej pamięci,
                         a na materiałach usłużnie mu podsuniętych w marcu 1968 r. Jasienica aresztowany
                         został 2 lipca 1948 r. w Krakowie. Było to aresztowanie przypadkowe, bo
                         przyszedł do mieszkania, w którym UB „założyło kocioł". Wkrótce przeniesiony
                         został do Warszawy, gdzie przesłuchiwał go m. in. ówczesny major, późniejszy
                         pułkownik Jacek Różański. Zatrzymanie Jasienicy, członka redakcji "Tygodnika Po-
                         wszechnego", stwarzało sytuację wymagającą decyzji politycznej. Mówiąc
                         najkrócej należało sobie odpowiedzieć na pytanie, czy władzom bezpieczeństwa
                         trafił się smakowity kąsek pozwalający na przygotowanie procesu świadczącego
                         o bezpośrednim powiązaniu zbrojnego podziemia z organem Kurii Krakowskiej, czy
                         też wmanewrowały się one w sytuację kłopotliwą i niewygodną. Wydaje się, że
                         Jasienica miał szczęście. Jest bardzo prawdopodobne, że gdyby zatrzymany został
                         kilkanaście miesięcy później, zapadłaby decyzja o przygotowaniu wielkiego
                         procesu politycznego. Ale w lecie 1948 r. dla tych, którzy podejmowali decyzję,
                         o wiele ważniejsza była rozgrywka w elicie władzy. W czerwcu 1948 r. odbyło się
                         posiedzenie plenarne KC PPR, na którym Władysław Gomułka wygłosił nie
                         uzgodniony z Biurem Politycznym referat dotyczący m.in. tradycji polskiego
                         ruchu robotniczego i podkreślający dorobek niepodległościowy PPS. Referat ten
                         uznany został przez większość dyskutantów za politycznie błędny. Podobnie jak
                         stanowisko Gomułki w sprawie kolektywizacji rolnictwa i w sprawie potępienia
                         Komunistycznej Partii Jugosławii. I jak jego stanowisko, przed kilku
                         miesiącami, w sprawie powołania Kominternu. Jak stwierdza Andrzej Werblan w
                         książce poświęconej działalności Gomułki na stanowisku sekretarza generalnego
                         PPR, przebieg plenum „otworzył jawną już fazę kryzysu w kierownictwie PPR" (s.
                         547). Na następnym posiedzeniu KC PPR (6-7 lipca) Gomułka był nieobecny pod
                         pretekstem złego stanu zdrowia. Następnie wyjechał na urlop. Kierownictwo PPR
                         przejął występujący dotychczas jako bezpartyjny prezydent Bolesław Bierut.
                         3 września skończono z fikcją bezpartyjności i Bierut został sekretarzem
                         generalnym PPR. Było to więc gorące lato dla kierownictwa PPR. A jednak Bierut
                         znalazł czas, by przedyskutować z ministrem Radkiewiczem sprawę Jasienicy i
                         podjąć decyzję o zwolnieniu. Świadczy to o tym, jak dużą wagę do sprawy tej
                         przykładano. Bezpośredni nadzór nad śledztwem miała Julia Brystygierowa.
                         Decyzja o zwolnieniu Jasienicy zapadła, zanim ukończył on tekst, który obecnie
                         publikujemy. Bierut otrzymał ten tekst z zachęcającą rekomendacją Radkiewicza
                         ("Wypowiedź ciekawa — koniecznie trzeba ją przeczytać") dopiero 10 września
                         1948 r. Oryginał tekstu Jasienicy znajduje się zapewne w archiwum Ministerstwa
                         Spraw Wewnętrznych. Miejmy nadzieję, że już wkrótce te akta będą dostępne dla
                         historyków. Podstawą publikacji stał się jeden z pięciu odpisów maszynowych
                         wykonanych w MBP. Egzemplarz ten przechowywany obecnie w VI Oddziale Archiwum
                         Akt Nowych był przesłany Bierutowi. Znajdują się na nim podkreślenia kolorowym
                         ołówkiem dokonane zapewne przez Bieruta. Zaznaczyliśmy je tłustym drukiem.
                         Tekst drukujemy bez żadnych skrótów. Drobne omyłki zostały zaznaczone. Sąsiedzi
                         Jasienicy, u których został aresztowany, występują jako Oszychowie, a w innych
                         miejscach jako Oszypowie — pozostawiono dwie wersje nazwiska. Bardziej
                         tajemnicza jest natomiast sprawa miejsca urodzenia autora tekstu. We wszystkich
                         dokumentach osobistych, słownikach i encyklopediach jako miejsce urodzenia
                         podawany jest Symbirsk (obecnie Uljanowsk), tutaj zaś pojawia się Mianowsk. Być
                         może jest to błąd maszynistki, która dwie pierwsze litery nazwy Uljanowsk
                         odczytała jako literę M. Słów parę o postaciach występujących w tekście.
                         Głównym bohaterem jest Zygmunt Szendzielarz ps. "Łupaszka" (1910-1951) zawodowy
                         oficer, dowódca oddziału partyzanckiego, w którym znalazł się Jasienica.
                         Spopularyzował tę postać Dariusz Fikus ("Pseudonim 'Łupaszka' ", Paryż 1989).
                         Lucjan Minkiewicz "Wiktor" był po 1945 r. jednym z najbliższych
                         współpracowników "Łupaszki". Z Minkiewiczem, jego żoną Wandą (ps. Danuta), a
                         przede wszystkim siostrą Janiną utrzymywał Jasienica stosunki towarzyskie.
                         Występująca w tekście Ewa to druga żona Szendzielarza, Lidia Lwów.
                         Porucznik Zygmunt to Zygmunt Błażkowski, któremu udało się przedostać na
                         Zachód, a Młot to Władysław Łukasik, zamordowany przez podwładnego.
                         Jasienica rozszyfrowuje pseudonimy tylko tych osób, które już zostały
                         aresztowane, zresztą wcześniej niż on i których nazwiska UB znało. Bardzo też
                         uważa, by nie napisać niczego, co mogłoby stanowić materiał kogoś obciążający.
                         O okolicznościach swego zwolnienia pisał 18 kwietnia 1968 r.: "27 sierpnia 1948
                         r. zostałem uwolniony przez Dyrektora Dep. Politycznego Min. Bezp. Publicznego.
                         Nie spodziewałem się tego wcale. Powiedziano mi: 'Wyjdzie pan na wolność,
                         zobaczymy, czy to się Ojczyźnie opłaci'. Nie podpisywałem żadnych zobowiązań.
                         Nawet zobowiązania co do milczenia. Usłyszałem tylko: 'Jest pan człowiekiem
                         inteligentnym, i sam wie, że nie wolno zdradzać tajemnic śledztwa'. Nigdzie nie
                         musiałem się meldować, nie ograniczano mej swobody ruchów, zastrzegając jednak
                         tylko: 'Mała prośba do pana: żeby pan był łaskaw za granicę nie wyjeżdżać'.
                         O moje uwolnienie starał się ze wszystkich sił Bolesław Piasecki. Dowiedziałem
                         się o tym zaraz po wyjściu z więzienia od mojej śp. Żony, z którą Bolesław
                         Piasecki rozmawiał i którą poinformował o swoich zabiegach. Zaręczył on
                         władzom, że nie należę do żadnej konspiracji. Do Krakowa powróciłem
                         niezwłocznie i zaraz poprosiłem o audiencję u Księcia Kardynała Adama Stefana
                         Sapiehy. Odniósł się do mnie bardzo życzliwie, nie miał nic przeciwko mojemu
                         powrotowi do 'Tygodnika Powszechnego'. Kardynał Sapieha nie należał do ludzi
                         skłonnych do tolerowania sytuacji moralnie dwuznacznych. O staraniach Bolesława
                         Piaseckiego poinformowałem Go, jak również — nieco później — Księdza Kardynała
                         Hlonda' (Paweł Jasienica — Pamiętnik, Kraków 1968, s. 143).
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 10.03.04, 21:55
                          D.C.

                          Za interwencję Piaseckiego zapłacił Jasienica w styczniu 1950 r. godząc się na
                          wejście do powołanego przez władze państwowe tymczasowego zarządu "Caritasu".
                          Wówczas wystąpił z „Tygodnika Powszechnego". Pisywał przez pewien czas w prasie
                          PAX-u, ale — jak twierdzi Andrzej Micewski — "dusił się jednak w specyficznej
                          atmosferze PAX-u" („Współrządzić czy nie kłamać", Paryż 1978, s. 44). Z PAX-em
                          zerwał, co oznaczało zerwanie z publicystyką polityczną. Ale to już późniejsze
                          dzieje.

                          POLITYKA, 22/1990

                          Warszawa, dn. 26 sierpnia 1948 r.

                          Odpis

                          Personalia piszącego: Leon Beyner (tak w tekście, powinno być Beynar
                          — A.G.) ur. 10 listopada 1909 w Mianowsku, pseudonimy konspiracyjne
                          „Nowina" i „Władysław", pseudonim publicystyczny Paweł Jasienica,
                          ostatnio członek redakcji „Tygodnika Powszechnego", zam. w Krakowie ul.
                          Zwierzyniecka 32 m 3. Moja służba w oddziale zbrojnym Łupaszki — jak również
                          pobudki mojego ówczesnego postępowania nie dadzą się wyjaśnić bez omówienia
                          okoliczności, poprzedzających ten okres. W lipcu 1944 roku — czyli w chwili
                          wkroczenia Armii Czerwonej na Wileńszczyznę — pełniłem w sztabie AK Okręgu
                          (kwaterowaliśmy stale w Dziewieniszkach) obowiązki redaktora pisma "Pobudka".
                          Posiadałem stopień podporucznika, w bitwie o Wilno brałem udział, zgłosiwszy
                          się na ochotnika. Moje ówczesne poglądy na sytuację polityczną były
                          następujące. Od września 1939 r. wyznawałem przekonanie, iż należy rozstać się
                          z myślą o powrocie Państwa Polskiego na dawne polskie Ziemie Wschodnie.
                          Poglądów tych bynajmniej przez cały czas wojny nie taiłem, głosząc teorię
                          konieczności powrotu Polski na Ziemie Zachodnie. Poglądy te wynikały
                          z obiektywnego stwierdzenia faktu, iż utrata terenów wschodnich nie jest
                          rezultatem chwilowej koniunktury politycznej, lecz koniecznością historyczną.
                          Rozgrywka o ziemie b. Wielkiego Księstwa Litewskiego została wygrana przez
                          Moskwę, a przegrana przez Warszawę (w skali lat prawie 600). Jest też faktem
                          niespornym, iż Związek Radziecki nie może zgodzić się na przepołowienie Ukrainy
                          i Białorusi. Dlatego też niemożliwe jest zawarcie zgody bez zawarcia układu
                          granicznego, zaspokajającego dezyderaty tego sąsiada. W związku z tym przez
                          cały czas wojny oczekiwałem, iż układ taki, stawiający wyraźnie kwestię granic,
                          zostanie zawarty. Nie wiedziałem podówczas, iż okazja do zawarcia takiego
                          układu została jeszcze w roku 1941 (w końcu tego roku) zmarnowana przez stronę
                          polską. Sytuacja istniejąca w 1944 roku kazała mi przypuszczać, iż losy AK na
                          Wileńszczyźnie ukształtują się smutno. I w rzeczywistości sytuacja nasza
                          była wręcz rozpaczliwa. Dowództwo nasze — o ile mi wiadomo — godziło
                          się na podporządkowanie ściśle wojskowe dowództwu radzieckiemu, lecz
                          politycznie chciało podlegać tylko Londynowi. Był to postulat nie do
                          spełnienia i ostatecznym rezultatem musiało być to co się stało, czyli
                          rozbrojenie i internowanie AK wileńskiej. Osobiście nie zostałem uwięziony i
                          wraz z resztkami oddziałów znalazłem się kolejno w Puszczach
                          Rudnickiej i Ruskiej. Podobnie jak wielu moich kolegów pragnąłem wtedy
                          odmarszu na zachód, za Bug. Pragnienia nasze nie zostały jednak zrealizowane, a
                          to ze względu na odmienne rozkazy dowództwa. W sierpniu 1944 roku, posłuszny
                          znanemu rozkazowi ,,Bora", wraz z kilkunastu kolegami podjąłem próbę marszu na
                          pomoc Warszawie. Dziś zdaję sobie sprawę z tego, że próba taka (przemarsz
                          skryty znad źródeł Kotwy poprzez Niemen, front i Wisłę) była pomysłem wprost
                          chimerycznym. Fakt jednak, iż taką próbę podjęliśmy, wymownie świadczy o
                          naszych ówczesnych nastrojach. Moim ówczesnym postępowaniem, podobnie jak i
                          postępowaniem bardzo wielu "akowców", kierowała jedna zasada: absolutne i ślepe
                          posłuszeństwo złożonej przysiędze. Z biegiem czasu, ale zbyt późno zdałem sobie
                          sprawę z tego, że ślepa wierność żołnierska, będąca w zasadzie zjawiskiem
                          normalnym i pozytywnym w ówczesnych skomplikowanych i trudnych warunkach
                          politycznych przyniosła szkody. Gdyby AK wileńska masowo wstąpiła do Wojska
                          Polskiego — fakt ten usunąłby moc trudności z drogi odradzającego się
                          Państwa, a może nawet skłonił premiera ówczesnego rządu londyńskiego
                          do podpisania układu w Moskwie już w roku 1944. Stało się inaczej i rozbitki
                          z AK wileńskiej walnie zasiliły polskie „podziemie", zarówno to dawne
                          podziemie z 1945 r. jak i to działające od chwil ostatnich. Ten nasz "wkład"
                          w nową rzeczywistość polską inaczej niż bardzo ujemnie oceniony być nie
                          może. Z poglądem, w powyższym zdaniu wyrażonym, zgodzić się musi każdy, kogo
                          stać na obiektywne myślenie. Niestety, na myślenie takie nie stać było
                          widocznie tych, których decyzje kierowały naszymi czynami a nawet dysponowały
                          naszym życiem, tzn. rząd londyński. Pozwalał on sobie w dalszym ciągu na luksus
                          bezmyślności. My zaś w dalszym ciągu uważaliśmy wierność przysiędze za wartość
                          absolutną. Postępując w myśl tych wytycznych we wrześniu 1944 r. uciekłem
                          z oddziału WP (dokąd zostałem skierowany po zatrzymaniu przez władze
                          radzieckie), a w końcu października na kolonii koło wsi Kituryki zgłosiłem
                          się do oddziału (5 Brygada Wileńska AK) rotmistrza „Łupaszki". Rozumiem dziś
                          doskonale, że zarówno dobro kraju, jak i moje własne wymagało innego sposobu
                          postępowania. Moje właściwe miejsce było nie "w lesie", lecz w którymś z pułków
                          piechoty. Że się tak nie stało tego wielokrotnie później żałowałem. Wstąpiwszy
                          do oddziału „Łupaszki" nie zmieniłem bynajmniej swoich politycznych zapatrywań.
                          W dalszym ciągu oczekiwałem zawarcia kompromisu, czyli układu ze Związkiem
                          Radzieckim oraz utworzenia jednego, przez wszystkich uznawanego, rządu
                          polskiego. W czasie ówczesnych i późniejszych wielokrotnych rozmów z Łupaszką
                          dawałem wyraz swemu przekonaniu, że wszystko skończy się nie wojną, lecz
                          kompromisem. Starając się odgadnąć pobudki, jakimi się Londyn w swym
                          postępowaniu kierował sądziłem, iż fakt posiadania w kraju oddziałów zbrojnych
                          i możność wydania im rozkazu zaprzestania akcji i rozwiązania się będzie w ręku
                          tegoż "Londynu" atutem w przetargach politycznych. Nie przewidywałem, iż
                          utrzymanie w kraju "podziemia" było działaniem w ogóle bezkoncepcyjnym.
                          Zanim przejdę do omawiania moich stosunków z Łupaszką winienem poczynić jeszcze
                          nieco uwag, wyjaśniających mój ówczesny sposób postępowania. Tak więc „do lasu"
                          nie zaprowadziła mnie bynajmniej niechęć do sojuszu ze Związkiem Radzieckim,
                          ani kwestia kresów wschodnich. Program reform gospodarczych i społecznych PKWN
                          nie był mi szczegółowo znany, zresztą i przed wojną i podczas niej byłem
                          zwolennikiem głębokich reform. Powrót do stanu rzeczy panującego u nas przed
                          rokiem 1939 — to nie był mój ideał. Stwierdzić więc wypadnie jedno, iż sposób
                          i kierunek mojej ówczesnej działalności wynikał z tego, iż określały ją nie
                          względy rozumowe i logiczne lecz imponderabilia. W ówczesnym moim
                          położeniu, czyli w położeniu człowieka żyjącego na stopie nielegalnej,
                          kryjącego się po lasach itp. względy te i uczucia szczególnie silnie grały.
                          O zasadzie wierności przysiędze już pisałem. Dołączał się tutaj jeszcze
                          jeden wzgląd: obawa przed posądzeniem o tchórzostwo i karierowiczostwo.
                          Wiedziałem, iż moi koledzy z AK trwają w konspiracji i działają.
                          Pamiętałem, że moi dowódcy z Wileńszczyzny i wielu kolegów są internowani. To
                          wszystko stwarzało duże opory natury uczuciowej. Zdaję sobie sprawę, iż nie są
                          to rzeczy, które by mogły tłumaczyć postępowanie człowieka działającego pod
                          względem politycznym konsekwentnie. Niemniej jednak faktem jest, iż obiektywne
                          warunki, cały klimat psychiczny, w którym spędziłem trzydzieści kilka lat
                          życia, kierunek zainteresowań (humanistyka, literatura, historia) ukształtowały
                          mnie w sposób ułatwiający prymat imponderabiliów. Trzeba było długiego czasu i
                          wielu przemyśleń, by z tego rodzaju nastawieniem wzią
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 10.03.04, 21:58
                          D.C.

                          Trzeba było długiego czasu i wielu przemyśleń, by z tego rodzaju nastawieniem
                          wziąć rozbrat. Stwierdzam
                          zresztą, że resztki moich ówczesnych uczuć wpływały na moje postępowanie aż do
                          ostatnich czasów, co się wyraziło w podtrzymywaniu znajomości z Łupaszką i
                          Lucjanem Minkiewiczem ("Wiktor"). Trzeba było — niestety — dopiero więziennych
                          przemyśleń, by ostatecznie pojąć jaka jest różnica pomiędzy realizmem
                          politycznym a sentymentalizmem i obawami przed posądzeniem o bojaźliwość.
                          Do tego wszystkiego dołączało się dotkliwe, a gnębiące szerokie masy
                          "akowców" poczucie krzywdy. Wiem, że polityka "góry" AK jest rozmaicie
                          oceniana (i ja też mógłbym wysunąć bardzo poważne zarzuty). Ale "doły"
                          AK niewątpliwie kierowane były względami jak najbardziej pozytywnymi.
                          Tymczasem położenie nasze było nadal niekorzystne. Prawdą jest, że
                          wyciągnięcie ręki do masy „akowców" przez rząd stało się możliwe dopiero
                          po utworzeniu Rządu Jedności Narodowej. Trudno oczekiwać od dowolnego ustroju
                          tego, by pozwalał na swobodę działalności organizacji,
                          wykonującej rozkazy wroga tegoż ustroju. Te niewątpliwe prawdy można
                          jednak zrozumieć i ocenić dopiero ex post z perspektywy czasu. Podówczas
                          zaś owocował istniejący stan rzeczy, który wynikał z fałszywej i błędnej
                          polityki naszej „góry", a odbijał się na dobru kraju, tudzież m.in. na
                          "akowskiej" skórze. Dla mnie osobiście, jako dla człowieka wysoko ceniącego
                          swobodę poglądów i słowa, ważna była obawa, że nowy ustrój zechce odgórnie,
                          niejako w sposób totalny, narzucać krajowi marksizm wykluczając "z obiegu" inne
                          ideologie. Pamiętam, iż istną rewelacją była dla mnie powzięta dopiero w
                          drugiej połowie 1945 r. wiadomość o tym, że w Krakowie wychodzi "Tygodnik
                          Powszechny". Fakt utrzymania się tego pisma skłonił mnie do zmiany i rewizji
                          wielu dotychczasowych zapatrywań. W ogóle brak rzetelnej informacji o tym, co
                          się dzieje w Polsce i świecie, hermetyczne prawie odcięcie od życia
                          kulturalnego i społecznego, zaważyły bardzo w sposób wybitnie ujemny na moich i
                          naszych losach. Przechodzę do omówienia moich stosunków z Łupaszką. Nie znałem
                          go przedtem, słyszałem jedynie o nim, jako o jednym z głośniejszych dowódców
                          partyzantki AK na Wileńszczyźnie. Łupaszką operował w rejonie odległym
                          od miejsca postoju sztabu — dlatego też nie spotkaliśmy się. Zgłosiłem się do
                          niego właśnie (w październiku 1944 r.), ponieważ był to jedyny oddział (a
                          raczej szczupła resztka oddziału), który przedostał się na zachód od granicy
                          i działał w okolicy, w której i ja się znajdowałem (rejon Krynki-Jałówka).
                          Łupaszką przyjął mnie początkowo z pewną rezerwą. Zresztą do końca
                          naszego współdziałania nie przestał mi zarzucać, iż jestem zanadto "typowy
                          inteligent", a za mało oficer. Moje walory zwyżkowały w jego oczach
                          wtedy, kiedy się dowiedział, że jestem z wykształcenia historykiem i że
                          pióro nie jest mi obce (powody tego stanu rzeczy wyjaśnię nieco niżej).
                          Zaufanie jego i wdzięczność pozyskałem wtedy, kiedy — na jego rozkaz
                          — odszedłem wraz z oddziałem do Puszczy Białowieskiej, gdzie — w bardzo
                          ciężkich warunkach — spędziłem koniec listopada i grudzień.
                          Spędziwszy wraz z Łupaszką — odliczając przerwy — jakieś dziewięć
                          miesięcy czasu, wyrobiłem sobie o nim następującą opinię. Jest to człowiek
                          całkowicie i bez reszty urobiony przez warunki, w jakich wzrósł. Pochodzi,
                          o ile się mogłem zorientować, z rodziny dość zamożnej. Po ukończeniu
                          gimnazjum poszedł do kawalerii. Ta ostatnia okoliczność posiada znaczenie
                          decydujące. Żywił ogromny kult dla tradycji kawaleryjskiej, w jednej z rozmów
                          oświadczył mi, że po wojnie będzie służył znowu w kawalerii i w żadnym
                          innym rodzaju broni. Nie sądzę, nie mam na to dowodów, by Łupaszką
                          posiadał jakiś wyrobiony światopogląd polityczny. Kierował się w swym
                          postępowaniu zasadą absolutnej wierności rządowi londyńskiemu, tudzież
                          zasadą „apolityczności" wojska (w znaczeniu przedwojennym). Moje z nim
                          rozmowy na tematy polityczne nie prowadziły do uzgodnienia poglądów.
                          Różniliśmy się zarówno w ocenie polskiej rzeczywistości przedwojennej,
                          jak i w poglądach na przyszłość. On stał niezachwianie na stanowisku, że
                          wojna anglosasko-radziecka jest nieunikniona, ja utrzymywałem, że nic
                          z tego nie będzie i że nastąpi kompromis. W ogóle dyskusje te miały
                          charakter jałowej (tak w tekście — A.G.) i do żadnych rozumnych
                          rezultatów nie prowadziły. Jest faktem, że Łupaszką — pomimo swej surowości dla
                          podwładnych i nieraz gwałtowności — wywierał na nich coś w rodzaju uroku. Jego
                          ludzie szli za nim wiernie i ufali mu. On zresztą wymagał od podkomendnych nie
                          tylko ślepego posłuszeństwa, lecz i bezgranicznego zaufania w to, że
                          dowódca ma zawsze rację. Jego cechy osobiste: jest to człowiek bardzo odważny,
                          skłonny do dużych poświęceń. Już ku końcowi 1944 r., a zwłaszcza później nerwy
                          miał w strzępach. Potrafił przechodzić od wybuchów szalonego gniewu — do
                          publicznego płaczu. Absolutny brak obiektywizmu i to zarówno w ocenie
                          rzeczywistości, jak i w stosunkach z ludźmi. Bardzo bezwzględny, a w gniewie
                          skłonny do okrucieństwa. Dowódca niewątpliwie zdolny. Poważną pracę umysłową
                          ceni — u innych. Podczas naszej współpracy Łupaszka jeszcze trzymał się w
                          ryzach. Bądź co bądź unikał niepotrzebnych akcji, powściągał wyskoki por.
                          Zygmunta dowódcy I szwadronu. Ostatecznie wydał zakaz akcji. W czasach
                          późniejszych — o ile mi wiadomo — działalność jego utraciła wszelkie
                          cechy umiaru. W czasie przesłuchań powiedziano mi o wypadkach dzikiego
                          okrucieństwa (rozdarcie człowieka końmi). W czasie mego pobytu w oddziale,
                          który to okres nie był wcale idylliczny, takie wypadki się jednak nie
                          zdarzały (wiadomo mi, że w 1945 r. por. Zygmunt dopuścił się sadyzmu
                          w stosunku do dwu żołnierzy radzieckich, nie złożył jednak o tym
                          meldunku, o fakcie tym dowiedziałem się pośrednio, już będąc samym).
                          Stwierdzam, że nigdy nie zgodziłbym się służyć w oddziale, który dopuszcza się
                          takich rzeczy, jak powyżej wspomniany wypadek. Jednocześnie
                          przyznaję, iż "podziemie" w sposób nieunikniony musiało się aż do tych
                          granic zdegenerować. Ku końcowi swego pobytu w lesie bardzo wyraźnie
                          odczuwałem stopniowy zanik hamulców moralnych. Żywię prawdziwą wdzięczność dla
                          tego nie znanego mi żołnierza, który mnie w czasie nocnej strzelaniny trafił z
                          karabinu. Odniesiona rana bowiem wytrąciła mnie z oddziału, co w połączeniu z
                          radami przyzwoitych ludzi pozwoliło mi wyjść z lasu. Pragnąc obiektywnie
                          naświetlić motywy postępowania Łupaszki (mające przecież niewątpliwy wpływ na
                          losy oddziału, a więc i moje własne) muszę wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy.
                          Jest nią bardzo silnie występująca u niego i innych znanych mi partyzan-
                          tów i konspirantów żądza rozgłosu, sławy. Dlatego właśnie osoba moja,
                          historyka umiejącego pisać, stawała się cenną i pożądaną. Łupaszka
                          wielokrotnie mi powtarzał, iż chciałby, aby powstała historia jego brygady.
                          To w znacznej mierze tłumaczy moją pozycję w oddziale tudzież uporczywe
                          dążenie do utrzymania ze mną kontaktu. Początkowo istotnie myślałem
                          o możliwości napisania takiej pracy, gdyż nęciły mnie bogactwo, egzotyka
                          i romantyka tematu. Zająwszy się jednak poważnie publicystyką doszedłem rychło
                          do wniosku, iż są rzeczy stokroć ważniejsze i pożyteczniejsze, niż dzieje
                          leśnego oddziału. Jeślibym o nim kiedy pisać miał, to już tylko
                          „ku przestrodze potomnych".
                          W oddziale Łupaszki pełniłem funkcję adiutanta, a ku końcowi — w lip-
                          cu — zrobił mnie on swoim zastępcą. Motywów tej decyzji nie podał, ale
                          domyślam się ich. Ówczesna nasza sytuacja (było to już po ostatecznym
                          upadku rządu londyńskiego) była nadzwyczaj trudna i Łupaszka sądził
                          widocznie, iż w razie czego moja ewentualna decyzja może być trafniejsza
                          od decyzji poprzedniego zastępcy, por. „Zygmunta".
                          Niemal przez cały czas mego pobytu w oddziale Łupaszka trzym
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 10.03.04, 21:59
                          Niemal przez cały czas mego pobytu w oddziale Łupaszka trzymał mnie
                          przy sobie, w znacznej mierze dlatego, iż mu z tym było wygodnie. Siłą
                          rzeczy wytworzyła się więc między nami pewna forma zażyłości. O ile mogę
                          wnosić traktował on tę rzecz znacznie poważniej, niż na to zasługiwała. Ja
                          ze swej strony zdawałem sobie sprawę z różnic psychicznych i poglądo-
                          wych, zachodzących między nami. Rozumiałem doskonale, iż w warun-
                          kach normalnych nie zeszlibyśmy się z sobą nigdy, ponieważ zapatrywania
                          nasze, zainteresowania i zamiłowania rozchodziły się. Nasz kontakt i zaży-
                          łości były właściwie wynikiem koniunktury. Zresztą nawet i wtedy raziły
                          mnie takie cechy jego postępowania, jak brak obiektywizmu, egocent-
                          ryzm i bezwzględność.
                          Jeśli chodzi o moją pozycję w oddziale, to zdawałem sobie sprawę z tego,
                          iż jestem powszechnie lubiany. Traktowałem ludzi po ludzku — to była
                          przyczyna. Wiedziałem jednak, że oddział nie posiada nadmiernego zaufa-
                          nia do moich umiejętności dowodzenia partyzantami, panowała też ogólnie
                          przyjęta opinia, iż jestem zbyt „miękki". Zarobiłem sobie na tę opinię
                          jeszcze w Puszczy Białowieskiej, kiedy to razu pewnego puściłem wolno
                          i bez żadnej szkody gajowego, który nieoczekiwanie wykrył obecność
                          oddziału. Orientowałem się, że moi podwładni są zdania, iż „bezpieczeńst-
                          wo oddziału" wymaga śmierci tego człowieka. Postąpiłem wbrew tej
                          regule. Zresztą i później zdarzało mi się „grzeszyć" przeciwko regułom
                          partyzanckiej bezwzględności.
                          Tak więc byłem w oddziale osobistością lubianą, ale nie byłem człowie-
                          kiem sztandarowym. Ludzie szli za Łupaszką, który posiadając cechy
                          urodzonego dowódcy, wywierał na nich silny urok.
                          Pamiętam jeden (i zresztą jedyny) wypadek szerszej dyskusji politycz-
                          nej, która pozwoliła mi zorientować się, iż jestem w swych poglądach
                          odosobniony. Wygłosiłem mianowicie tezę, iż w przyszłości w Polsce
                          o pozycji człowieka winny decydować jego walory i zdolności nie zaś żadne
                          „zasługi". Przeciwko temu twierdzeniu utworzył się wspólny front moich
                          słuchaczy, utrzymujących, że pierwszeństwo „zasłużonym". Była to zresz-
                          tą postawa dość w „podziemiu" rozpowszechniona.
                          W ogóle skład osobowy i nastawienie oddziału były tego rodzaju, że moje
                          „inteligenckie" zainteresowania i poglądy nie mogły mieć waloru. Jedyną
                          osobą, z którą naprawdę lubiłem rozmawiać była siostra sanitarna „Ewa",
                          była studentka prawa i kobieta, którą „w lesie" trzymało jedynie uczucie
                          do Łupaszki. Oprócz niej mógłbym jeszcze wymienić Lucjana Minkiewicza
                          i jego obecną żonę, siostrę „Danutę", ale z nimi stykałem się rzadziej.
                          Pomimo tych zastrzeżeń stwierdzam, iż pewne więzy zażyłości wy-
                          tworzone w chwilach dla nas bardzo ciężkich — istniały. Zwłaszcza
                          sympatia okazywana mi stale przez Łupaszkę i wyżej wspomniane osoby
                          miała dla mnie charakter jak gdyby „wiążący".
                          W końcu lipca, czy też na początku sierpnia 1944 r. na własną prośbę
                          poszedłem z por. „Zygmuntem" i „Młotem" na zachód, za Bug. Zamierzali-
                          śmy dojść aż za Wisłę. Łupaszce powiedziałem, iż chcę się trochę „przewie-
                          trzyć" i mieć urozmaicenie. Nie podałem mu jednak istotnych motywów,
                          którymi były: brak ufności do jego opinii, tudzież posiadanych wiadomości
                          i chęć zdobycia informacji o istotnym położeniu kraju. Zaraz na początku
                          tej wyprawy zostałem ranny.
                          Był to wypadek dla mnie osobiście bardzo pomyślny. Odłączyłem się od
                          oddziału, miałem czas na myślenie. Nie twierdzę wcale, iż już wtedy za
                          jednym zamachem całkowicie się zmieniłem. Trzeba było dłuższego czasu,
                          by ucichły wzburzone uczucia, a zwłaszcza, by ustało ,,leśne" rozjątrzenie.
                          Pomimo to mogę stwierdzić, iż już wtedy dojrzała we mnie decyzja wyjścia
                          z „podziemia" na stopę legalną. Myślałem o tym, by móc poświęcić się jakiejś
                          formie działalności publicznej. Nie wyobrażałem sobie, po tak burzliwym
                          okresie życia, spokojnego osiądnięcia na posadzie. Dziś przyznaję, iż potrzeb-
                          ny mi był wówczas dłuższy okres psychicznej rekonwalescencji. Przypusz-
                          czam, że nie ma człowieka, który by wyszedł z „lasu" bez normalnych
                          okaleczeń, których kuracja wymaga czasu. Stwierdzam z naciskiem, iż
                          rozpoczynając w r. 1946 działalność publicystyczną, nie miałem absolutnie
                          zamiaru kontrolowania (tak w tekście — A.G.) założeń „podziemia". Ale
                          zdaję sobie sprawę, że podówczas nie wyleczyłem się jeszcze zupełnie
                          z owego „rozjątrzenia", co — w połączeniu z wrodzonym temperamentem
                          publicysty — kazało mi szukać wyżycia się przede wszystkim w polemice.
                          Z biegiem czasu dopiero, wskutek wpływu nowego środowiska, tudzież
                          kontaktu z rzeczywistością, zacząłem się zajmować poważniejszymi for-
                          mami publicystyki, jak np. reportaż lub spokojny artykuł polityczny.
                          Powracam jeszcze do spraw 1945 r. Bardzo poważnym motywem, który
                          mi „podziemie" zbrzydził, były wiadomości o postępującym bardzo szyb-
                          kim rozkładzie tegoż "podziemia". Działy się rzeczy obrzydliwe, kiedy to
                          poszczególni dowódcy i „siatkowcy" zabiegali przede wszystkim o to, by
                          zabezpieczyć swój osobisty los, częstokroć bez względu na krzywdę ich
                          dotychczasowych podwładnych. W tym też czasie miałem możność czytywania
                          (nieregularnie) prasy, co mi pozwoliło ocenić położenie polityczne i uznać, że
                          wszystko, co robiliśmy przez ostatni rok było błędne, niepotrzebne, szkodliwe.
                          Z Łupaszką widziałem się w 1945 r. ostatni raz we wrześniu, we wsi
                          Wyszonki nad Niemnem, dokąd przywiózł mnie trzyosobowy patrol.
                          Łupaszką powrócił wtedy z ostatniej koncentracji oddziału, przebrał się
                          w ubranie cywilne i oświadczył mi, że resztki oddziału likwidują się, a on
                          sam wyjeżdża na zachód. Mówił też, iż "na wypadek potrzeby" odnajdzie
                          mnie, wyda rozkazy do "dzieci Łupaszki". Puściłem to mimo uszu,
                          ponieważ nie sądziłem, by "podziemie" mogło odżyć. Jak się okazało
                          popełniłem błąd zasadniczy, "podziemie" jednak odżyło. W tym też czasie doszło
                          pomiędzy nami do pewnej scysji. Łupaszką przywiózł mi wiadomość, iż zostałem
                          mianowany kapitanem. Oświadczyłem na to: "kapitan nie istniejącej armii", co go
                          bardzo uraziło. Nie chcąc prowokować dodatkowej awantury, a także biorąc pod
                          uwagę życiową konieczność zerwania kontaktu z dotychczasowym otoczeniem, nie wy-
                          wnętrzałem się przed nim zbytnio. W każdym razie dałem mu do zrozumienia, iż
                          pragnę poświęcić się legalnej działalności publicznej. Przypominam sobie
                          dokładnie, że mówiłem o tym "Ewie", która dla Łupaszki niemiała tajemnic.
                          Przyznaję, że popełniłem wtedy ogromny błąd. Należało bowiem postawić sprawę
                          twardo i zdecydowanie, wykładając "na stół" wszystkie argumenty. Nie wierzę
                          dziś, by moje perswazje odniosły skutek, ale mógłbym przynajmniej sobie
                          powiedzieć, że zrobiłem, co należało. Niestety zanadto ufałem podówczas logice
                          faktów, nie biorąc pod uwagę, że nie wszyscy się z tą logiką liczą.
                          Już po odjeździe Łupaszki i „Ewy" wyjechałem z Wyszonek niepostrzeżenie.
                          Później, w Krakowie, Lucjan Minkiewicz powiedział mi nie bez
                          złośliwości: tak sprytnie zatarłeś za sobą ślady, żeśmy ich odnaleźć nie
                          mogli. Muszę tu zaznaczyć, iż w pracy publicystycznej zacząłem używać
                          pseudonimu także i dlatego, by odciąć się od ewentualnego kontaktu
                          z dawnym swym otoczeniem. Rzeczywiście też miałem spokój aż do kwietnia. Już
                          wtedy dałem się poznać jako publicysta i Łupaszka, odnalazłszy jednak moje
                          ślady, przysłał mi łącznika z rozkazem powrotu do oddziału. „Rozkazu" tego nie
                          wykonałem. Pod koniec 1946 r. przyjechał do Krakowa, przywożąc poważnie chorą
                          psychicznie żonę i syna Lucjan Minkiewicz. Dowiedziałem się podówczas,
                          co przedtem nie było mi wiadome, iż jest on rodzonym bratem mej
                          koleżanki uniwersyteckiej i sąsiadki w Krakowie, p. Janiny Oszywowej (z
                          domu Minkiewicz). Ten fakt spowodował, że spotykaliśmy się dosyć często,
                          ponieważ w domu pp. Oszypów bywałem, a nawet przychodziłem tam
                          regularnie w poniedziałki lub piątki, ponieważ korzystałe
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 10.03.04, 22:01
                          D.C.

                          Oszypów bywałem, a nawet przychodziłem tam
                          regularnie w poniedziałki lub piątki, ponieważ korzystałem z ich łazienki
                          (w moim mieszkaniu łazienka była zepsuta).
                          Lucjan Minkiewicz, używający własnego nazwiska, zamieszkiwał początkowo w
                          Zakopanem, później we Wrocławiu. Podczas pierwszych spotkań zrobił na mnie
                          wrażenie człowieka zupełnie rozczarowanego do "podziemia" i zgnębionego
                          nieszczęściem żony wynikłym niewątpliwie z warunków ich życia. Powiedział mi
                          wprost, że dopóki istniała AK wiedział, czego "podziemie" chce, teraz zaś (rok
                          1946) nie wie. Ufałem, że Minkiewicz — o którego działalności w 1946 r.
                          wiedziałem z gazet — powróci do życia legalnego, korzystając z amnestii, o
                          której już było słychać. W każdym razie ja sam, wymownie wspomagany przez pp.
                          Oszypów, nie ukrywałem przed nim swej opinii, że z działalnością podziemną w
                          Polsce trzeba definitywnie kończyć. W tym miejscu winienem wyjaśnić kwestię,
                          dlaczego ja sam nie ujawniłem się. A więc przede wszystkim sądziłem, że muszą
                          się ujawnić ci, którzy w dalszym ciągu aktualnie uprawiają robotę podziemną. Ja
                          z nią zerwałem w roku 1945. Przyznaję, iż bardzo źle zrobiłem poprzestając na
                          własnej opinii, a nie radząc się jakiegoś prawnika. Drugi wzgląd był natury
                          specjalnej. Chodziło mi o to, iż prasa rozgłosi, że ujawnił się redaktor
                          "Tygodnika Powszechnego" nie podając, iż chodzi o sprawy 1945 r. Bałem
                          się, że skompromituję swoje środowisko. Prawda, że moje obecne położenie
                          kompromituje je jeszcze bardziej, ale podówczas nie mogłem tego przewidzieć. Z
                          Łupaszką się nie widywałem, a co do Minkiewicza — to jednak ufałem, że się
                          ujawni. W każdym razie postępowaniem moim kierowała wcale nie nieufność w
                          stosunku do władz. W przeciwnym bowiem razie nie radziłbym Minkiewiczowi
                          ujawniać się. Tymczasem radziłem nie tylko jemu, lecz również "Koryckiemu" (b.
                          komendant obwodu Bielsk Podlaski, nazwiska nie znam), którego spotkałem w
                          Warszawie, na ul. Marszałkowskiej w 1947 r., jeszcze w okresie ujawniania się.
                          Przyjechał on do stolicy, myśląc o ujawnieniu się i pytał mnie o radę.
                          Wyłożyłem mu swój pogląd i namawiałem do ujawnienia. Czy z rady tej
                          skorzystał, tego nie wiem, przypuszczam, że tak. Od Lucjana Minkiewicza
                          wiedziałem ogólnikowo, iż w Białostockiem ukrywa się — unikając akcji
                          — „Młot" z pewną szczupłą, nie znaną mi liczbą ludzi. Moje rady dotyczące
                          ujawnienia się obejmowały i ich także. Na wiosnę 1947 r. (w każdym razie przed
                          czerwcem) zaszedł do mnie Lucjan Minkiewicz, zapraszając do siostry. Poszedłem
                          tam i nieoczekiwanie zastałem Łupaszkę. Przywitaliśmy się, on się rozpłakał. W
                          domu pp. Oszywów przebywaliśmy krótko, nie separując się od otoczenia. Nie
                          wypytywałem Łupaszki o nic, on też mnie nie informował. Powiedział
                          tylko, że jest dla mnie odprawa pieniężna z 1945 r. Grzecznie, ale stanowczo
                          odpowiedziałem, iż pieniędzy nie wezmę. Faktycznie żadnych pieniędzy mi
                          nie dał i więcej już nie proponował. Łupaszką interesował się moim losem
                          osobistym, pytał, czy mi za „brykanie" w prasie nic nie grozi. Zapewniłem,
                          że nie. Powiedział mi, że jedzie na Śląsk, gdzie zamieszka na wsi u "Or-
                          szaka" (dawny członek oddziału, podoficer, nazwisko Wacław Beynar, nie
                          jest moim krewnym) i bardzo prosił, żebym go odwiedził. Prosił mnie też,
                          bym się dowiedział o możność bezpłatnego umieszczenia w jakiejś szkole
                          chłopca z oddziału, "Mięcia" (Mieczysław Abramowicz), który się ujawnił.
                          Możności takiej nie znalazłem. Wkrótce wyszliśmy z domu pp. Oszywów
                          wraz z Lucjanem Minkiewiczem. Poszliśmy na Wawel, potem do miodosytni na Rynku
                          i do restauracji na Gołębią. Rozmawialiśmy o rzeczach obojętnych, przypominam
                          sobie wymianę zdań na temat zdrowia żony Minkiewicza. Nazajutrz przyszedłem
                          jeszcze na dworzec PKS, skąd Łupaszką odjeżdżał autobusem. Ponowił on swą
                          prośbę o odwiedziny. W końcu czerwca 1947 zostałem znowu wezwany (o ile pamiętam
                          telefonem — byłem w redakcji) do pp. Oszypów, gdzie zastałem Łupaszkę i Ewę.
                          Dowiedziałem się, że wyjechali od „Orszaka", którego poszukiwała MO i jadą do
                          Zakopanego. Znowu nalegali na moje odwiedziny. Niemal od razu wyszliśmy z domu
                          pp. Oszypów i przeszliśmy tylko przez ul. Zwierzyniecką. Oni szli po sprawunki,
                          mnie spieszyło się do redakcji. W drugiej połowie 1947 r. otrzymałem znowu
                          telefon, przyszedłem do pp. Oszypów i zastałem Łupaszkę. Powiedział mi, że
                          jedzie w sprawach rodzinnych dowiedzieć się o losie córki. Czynił mi wyrzuty,
                          że go dotąd nie odwiedziłem. Rozmawialiśmy bardzo niedługo, bo musiałem wracać
                          do pracy. Jak wynika z powyższego przedstawienia sprawy, nie byłem stroną
                          szukającą kontaktu i spotkania. Ponieważ spotkania nasze odbywały się
                          w domu pp. Oszypów, obowiązkiem moim jest zaznaczyć, iż i oni sobie
                          wizyt Łupaszki nie życzyli, a kompromitacja ich domu obciąża sumienie
                          Lucjana Minkiewicza tudzież Łupaszki, którzy powinni sobie zdawać
                          sprawę, że kompromitują ludzi niewinnych. Wiadomo mi z pewnością, że
                          pp. Oszypowie działalność podziemia oceniali ujemnie. Jeśli o mnie chodzi nie
                          byłem rad ze spotkań z Łupaszka, ponieważ oznaczało to przekreślenie moich
                          planów odcięcia się od przeszłości. założenie (tak w tekście — A.G.) moje było
                          kłopotliwe. Ostatecznie, gdybym zobaczywszy Łupaszkę odwrócił się i wyszedł,
                          czyn taki może byłby jaskrawą demonstracją, lecz sprawy by nie rozwiązywał.
                          Pozostawałoby bowiem faktem, że Łupaszkę widziałem i wiem gdzie był.
                          Rozwiązaniem sprawy właściwym w obliczu prawa byłby meldunek do władz.
                          Wyznaję otwarcie, że o takiej możliwości nawet nie pomyślałem. Dlaczego
                          tak było? Istotnym wytłumaczeniem jest tylko to, o czym wspominałem na
                          początku tego pisma, a mianowicie takie, a nie inne ukształtowanie mojej
                          psychiki, które rozstrzygająco wpływa na decyzję. Zastanawiając się dziś
                          nad tą kwestią sądzę, że mógłbym może przełamać te opory psychiczne,
                          gdybym stwierdził, że ktoś szykuje się do działalności godzącej wprost
                          w dobro Polski. W konkretnym wypadku Łupaszki nie znałem (i nie znam
                          do dziś) jego ówczesnych powiązań, zakresu działalności itp., uważałem go
                          zaś za żałosnego rozbitka życiowego, którego plany życiowe są co najmniej
                          mętne. Wiedziałem, iż liczy się z groszem, chociaż zasadniczo cechuje go
                          „szeroki gest". W ogóle nie domyślałem się, że może uprawiać wywiad,
                          ponieważ 1) miał mało pieniędzy, 2) uważam go za człowieka intelektualnie
                          niezdolnego do takiej pracy, 3) za czasów naszej współpracy wywiadu nie
                          uprawialiśmy. Konkretyzując raz jeszcze stwierdzam, że meldunku nie
                          złożyłem. Taki już jestem, że tego nie potrafię. W czasach późniejszych
                          Łupaszka wielokrotnie przysyłał listy z zaproszeniami. W listach tych
                          znajdowały się wyraźne aluzje do tego, że ja się boję go odwiedzić. I z tego
                          właśnie powodu postąpiłem w sposób wybitnie nielogiczny i niemęski. Odwiedziłem
                          go mianowicie w Zakopanem, w lutym lub marcu 1948 r. Postępku tego nie tylko
                          żałuję, ale się wstydzę, jako dowodu ulegania sentymentom. Rozmowa moja z
                          Łupaszka dotyczyła spraw polityki ogólnej. Akurat wtedy toczyła się znana
                          polemika radiowa pomiędzy ZSRR a USA. Łupaszka uważał to za znaczne pogorszenie
                          stosunków i wróżył wojnę jeszcze na bieżący rok. Ja obstawałem przy swej tezie
                          o tym, że wojny nie będzie, tudzież przy konieczności zachowania w Polsce
                          spokoju. Nie argumentowałem zbyt ostro, ponieważ wiedziałem, że się to na nic
                          nie przyda. Łupaszka bowiem należy do tego typu ludzi, którzy zawsze wierzą, że
                          nastąpi to właśnie, co oni sami uważają za korzystne. Zresztą Łupaszka znał
                          moje poglądy. Na pewno mówił o nich Minkiewicz. Czytywał też moje artykuły.
                          Rzecz charakterystyczna, że nie atakował ich i nie zbijał argumentów
                          politycznych (chociaż inne artykuły, jak np. „Gest kucharki" bardzo
                          kwestionował). Moim zdaniem pogodził się z faktem, że się w zapatrywaniach
                          polemicznych różnimy, a nie chciał „psuć stosunków". Łupaszka absolutnie nigdy
                          nie n
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 10.03.04, 22:03
                          D.C.

                          Łupaszka absolutnie nigdy nie namawiał mnie do napisania czegoś w ten czy inny
                          sposób. Zresztą jest to człowiek całkowicie do pracy jak inspirowanie
                          publicystów intelektualnie niezdolny. Ze swoich przeżyć w czasach po 1945 r.
                          opowiadał mi o swojej bytności
                          na bunkrach Goeringa (czy Hitlera) na Mazurach. Rozmawialiśmy też o zdrowiu
                          żony Minkiewicza. Uderzyło mnie, że Łupaszka dopiero wtedy wykrył, iż osoba ta
                          jest psychicznie chora, co — moim zdaniem — od początku było jasne.
                          Bawiłem u Łupaszki przez wieczór, przenocowałem i rano odjechałem.
                          Więcej go już nie widziałem i gdzie ostatnio mieszkał — nie wiem.
                          Z Lucjanem Minkiewiczem od czasu jego zamieszkania we Wrocławiu
                          widywałem się rzadziej. Tutaj zauważyłem jak gdyby pewne oziębienie
                          stosunków, wynikające może z różnicy poglądów. W kwietniu i maju br. bawiłem w
                          Białostockiem na podróży reportażowej (rezultatem jej były artykuły „Miasteczko
                          na piachu", "Jednym płucem", "Barwy ginącej puszczy"). Wtedy to stwierdziłem z
                          przerażeniem, że Bug jest obsadzony przez wojsko, a od przygodnych rozmówców
                          dowiedziałem się, że gdzieś — podobno w Siedleckiem — były walki, a za
                          „Młotem" wiszą listy gończe. Wiadomość ta wstrząsnęła mną, czemu dałem
                          wyraz w liście do redakcji, pisząc, że mój dawniejszy artykuł „Pozory
                          i konieczności" był potrzebny, konieczny i całkowicie bezskuteczny.
                          Postanowiłem przy najbliższej okazji z całą brutalnością powiedzieć
                          Minkiewiczowi, co o tej „robocie" myślę i zażądać powtórzenia mej opinii
                          Łupaszce. Okazja taka nie zdarzyła mi się już. Zdarzyła mi się za to inna
                          okazja pogłębienia i utrwalenia poglądów w tej mierze. Ostatnio za-
                          stanowiłem się nad tym, o czym poprzednio nie myślałem, bo nie wiedzia-
                          łem ilu Polaków siedzi w więzieniu za sprawy polityczne. A przecież nikt
                          nie siedzi bez przyczyny. Doszedłem do wniosku, że obowiązkiem każdego
                          prawdziwego patrioty, a zwłaszcza tych, którzy posiadają jakikolwiek
                          wpływ na opinię publiczną, jest przeciwstawić się temu istnemu misty-
                          cyzmowi konspiracji i cierpiętnictwa, kultu „męczeństwa", który w Polsce
                          niewątpliwie istnieje, a na którym żerują rozmaite agentury. Byłoby
                          ogromnie pożyteczne, gdyby Episkopat Polski udało się nakłonić do
                          podobnej wypowiedzi. Staranie o to jest obowiązkiem ludzi z obozu
                          katolickiego. Gdyby owo polskie „liberum conspiro" udało się prze-
                          zwyciężyć — automatycznie znikłyby liczne trudności i zadrażnienia
                          i kwestia budowy zaufania pomiędzy rządem a orientacjami w ten czy inny
                          sposób legalnie opozycyjnymi stałaby się łatwiejsza.
                          W związku z tym zadaję sobie samemu poważne pytanie, czy ja sam
                          starałem się w tej mierze spełnić swój obowiązek. Wielokrotnie wy-
                          stępowałem przeciwko „polityce odruchów", wskazywałem na koniecz-
                          ność sojuszu z Rosją, napisałem dwa artykuły („Nie wolno", „Pozory
                          i konieczności") wymierzone wprost w konspirację. Sądzę, że nie było bez
                          pożytku, jeśli tysiące księży polskich dowiedziało się, że organ Kurii
                          Krakowskiej jest przeciwny konspiracji. Jednakże uważam, że zdziałałem
                          w tej mierze stanowczo zbyt mało. Sprawa jest arcypoważna i powinna
                          stanowić stałą troskę tych, co wpływają na kształtowanie się opinii
                          publicznej. Niestety, mój własny brak zdecydowania pozbawił mnie moż-
                          liwości pracy dla realizacji wyżej określonego celu.
                          Kwestia ostatnio poruszona w sposób konieczny wymaga, bym szerzej
                          przedstawił swoje poglądy polityczne. Jestem z wykształcenia history-
                          kiem, z zawodu publicystą. Te fakty wpłyną na dobór argumentów,
                          którymi zamierzam operować. Należę do obozu katolickiego. Powstaje
                          więc problem poglądów na możliwość znalezienia modus vivendi pomię-
                          dzy ustrojem a katolicyzmem. Nie zamierzam szerzej rozwodzić się nad tą
                          kwestią, ponieważ nie jestem ani moralistą ani teologiem i zgłaszanie
                          odpowiednich dezyderatów nie należy do mnie. Wyrażę natomiast swój
                          pogląd, że znalezienie takiego modus vivendi jest całkowicie możliwe na
                          zasadzie wolności wiary, kultu, głoszenia ideologii katolickiej, swobód
                          organizacyjnych oraz wzajemnego rozgraniczenia kompetencji. Ostate-
                          cznie jest prawdą niesporną, że Kościół w czasie swego dwutysiącletniego
                          trwania działał w bardzo rozmaitych warunkach historycznych i ustrojach
                          społeczno-gospodarczych. Dlaczego mamy przewidywać, iż tym razem nie
                          „weźmie" historycznego zakrętu? Odwrotnie, bałbym się wiązania spraw
                          Kościoła ze sprawami odchodzącej epoki. Jeśli powiedziałem, że nie jest moją
                          rzeczą zgłaszać dezyderaty ze strony katolickiej —jestem w tym obozie homo
                          novus — to z drugiej strony winienem rozważyć jakie warunki i
                          postulaty "regime'u" winien spełnić obóz, czy poszczególny działacz katolicki,
                          by platformę porozumienia znaleźć. Zacznę od najbardziej mi bliskich spraw,
                          czyli od polityki międzynarodowej. Jestem tego zdania, iż każdy musi przyjąć te
                          tezy, odnoszące się do problemu naszych byłych ziem wschodnich, które
                          wymieniłem na samym początku niniejszego pisma. Bez spełnienia tego warunku
                          niepodobna bowiem myśleć o realizacji zasadniczego postulatu naszej polityki
                          zagranicznej, czyli przymierza z ZSRR. Winniśmy też nieustannie pamiętać
                          o tym, że od chwili repatriacji minęły lata i ludność, która opuściła dawne
                          kresy, a zwłaszcza najmłodsze pokolenie, uległa dogłębnym zmianom.
                          Nigdy już Wilno nie będzie dawnym Wilnem. Można nad tym wzdychać, ale
                          nie westchnienia rozstrzygają o politycznych realiach. Masy, które by jutro
                          powróciły do kurnych chat — pojutrze zaczną z nich uciekać.
                          Natomiast nakazem — nie chwili, lecz epoki —jest intensywna walka
                          o spolszczenie i utrzymanie Ziem Zachodnich. Katolicy mają tutaj ogromną
                          rolę do spełnienia, nie tylko jako księża czy działacze terenowi, lecz jako ci,
                          którzy mają skutecznie przeciwstawiać się linii polityki niemieckiej,
                          bardzo zręcznie wyzyskującej ostatnio właśnie swoich katolików. Wiąże się
                          to dosyć ściśle, a nawet bardzo ściśle z kwestią posłuszeństwa względnie
                          nieposłuszeństwa względem polityki Watykanu. Jest faktem znanym, że
                          Kuria Rzymska dzięki charakterowi i przeszłości dzisiejszego Papieża,
                          uległa daleko posuniętemu upolitycznieniu. Musimy więc przemyśleć
                          i zastosować tezę, że polityka Watykanu nie jest dogmatem. Zresztą
                          osądzając rzecz z punktu widzenia moralnego nie do przyjęcia są — moim
                          zdaniem — takie fakty, jak groźby odmowy rozgrzeszenia dla głosujących
                          na listę lewicy we Włoszech, lub to, że księża w Hiszpanii pełnią rolę
                          policjantów wydając przepustki na podróż koleją. W tego rodzaju „związa-
                          niu" Kościoła z Państwem, upatrywać należy groźbę większą, niż w takiej
                          czy innej — koniecznej zresztą — reformie prawa małżeńskiego w Polsce.
                          Uświadomienie sobie konsekwencji wynikających z naszego prawa do
                          autonomii wobec polityki Watykanu jest w chwili obecnej rzeczą
                          wielkiej wagi. Słyszałem bowiem o możliwościach takich wystąpień, jak
                          potępienie wszelkiego radykalizmu społecznego, lub apel wojenny. Po-
                          słuszeństwo wobec jednego i drugiego nakazu byłoby z polskiego punktu
                          widzenia niemożliwe do przyjęcia. Opinia katolików polskich powinna być
                          na to przygotowana, ponieważ jej „ciężar" znaczenie swoje posiada.
                          Opinia ta musi też ostatecznie przełamać opory i zrozumieć konsekwencje
                          wynikające z naszego położenia geopolitycznego. Mówimy: sojusz z ZSRR,
                          konieczność jego wynika, co już chyba niemal wszyscy rozumieją, z tego faktu,
                          że z Rosją graniczymy, a Ameryka za oceanem. Ale to jeszcze absolutnie nie
                          wszystko. Sojusz z ZSRR oznacza bowiem naszą przynależność do kompleksu
                          państw, zwanego „blokiem słowiańskim". Czy tę przynależność traktować
                          mamy jako coś koniunkturalnego, czy też trwałego?
                          Opowiadam się za tą drugą koncepcją. Najbardziej rzucającym się
                          w oczy faktem jest konieczność naszej ścisłej współpracy z Czechosłowacją.
                          Zsumowane organizmy tych dwu państw zdolne są bowiem przesunąć
                          w Europ
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 10.03.04, 22:04
                          D.C.

                          Zsumowane organizmy tych dwu państw zdolne są bowiem przesunąć
                          w Europie punkt ciężkości z Berlina do Warszawy i Pragi. Teza o zabez-
                          pieczeniu przed Niemcami jest znana.
                          Rozważmy teraz, czym byłaby Polska w bloku zachodnim. Jesteśmy
                          zbyt słabi na to, by odgrywać rolę samodzielną (likwidacja mitu mocarst-
                          wowego jest warunkiem wstępnym kuracji polskiej psychiki). A więc
                          „przyczepka" do Niemiec? Otóż przypuściwszy nawet, że stosunek Nie-
                          mców do nas zmieni się radykalnie (i pogodzą się z utratą zachodu) łatwo
                          dojdziemy do wniosku, że ze względu na różnicę poziomów cywilizacyj-
                          nych będziemy tam mogli służyć chyba tylko do oczyszczania obór.
                          Jeśli zaś zechcemy z tegoż punktu widzenia ocenić naszą pozycję
                          w „bloku słowiańskim" łatwo spostrzeżemy, iż wygląda ona znacznie
                          korzystniej. Już nie mówiąco sprawach kultury, a biorąc pod uwagę sam
                          tylko cywilizacyjny poziom stwierdzić można, iż Polska w nielicznych
                          wypadkach ustępuje, najczęściej stoi na równi, a często i przeważa. To
                          stawia nas w dodatnim położeniu. Nie pomijajmy jednak spraw kultury.
                          Jestem i zostanę wielbicielem kultury zachodniej, do której i Polska
                          należy. Tak, ale to nie przeszkadza mi uznać faktu, iż dziś ta kultura
                          zachodnia coraz bardziej żyje na rachunek przeszłości. Nie będę tu
                          wyliczał znamion uwiądu i degeneracji, które są niewątpliwe. Chcę
                          natomiast zwrócić uwagę na zjawisko odwrotne i gdzie indziej zachodzące.
                          Myślę o wielkim dynamizmie kulturalnym wschodu.
                          Nie znam ZSRR (pamiętam natomiast Rosję carską i rewolucyjną). Tego
                          co wiem wystarczy jednak do stwierdzenia faktu ogromnego rozruszania
                          kulturalnego jej mas i to zarówno jeśli chodzi o konsumpcję dóbr, jak
                          i o ich produkcję. Takie zjawiska jak Szołochow i Kapijew o czymś jednak
                          świadczą. Czym mogli być, a czym zostali, co osiągnęli? Podobne roz-
                          ruszanie, kulturalne zdynamizowanie biernych a nie nasyconych dotąd
                          mas ludowych w Polsce i innych krajach „bloku słowiańskiego" jest
                          nakazem chwili. Że do tego idzie, o tym świadczy chociażby wzrost
                          czytelnictwa w Polsce po wojnie.
                          Da się łatwo wykazać, że poziom kulturalny zachodu jest wyższy. Ale
                          teraz zapytajmy, gdzie na wschodzie czy zachodzie żyje się z kapitału
                          kulturalnego, a gdzie się ów kapitał pomnaża?
                          Doliczmy do tego rzecz pozornie z innej beczki zaczerpniętą. Oto zachód
                          podczas obu wojen światowych — i w okresie pokoju złożył dowody zaniku
                          instynktu samozachowawczego. Rzecz ta, wynikająca wprost z konsum-
                          pcyjnych wobec życia nastawień — bardzo wymownie świadczy o już
                          wspomnianym fakcie dekadencji i degeneracji.
                          Teraz trzeba sobie odpowiedzieć na to: z kim chcemy wiązać Polskę, ze
                          światem zachodzącym, czy też z tym, w którym życie jest dotąd niewątp-
                          liwie trudniejsze, cięższe, zgrzebne, ale z tym, który nadchodzi? Nie bawię
                          się w polityczne proroctwa i nie wiem, jak się potoczą wypadki. Sądzę
                          jednak, że przyszłość naszego kontynentu należy do owych narodów
                          dopiero budujących swą kulturę. Przyczynić się do spopularyzowania tych
                          twierdzeń, do ich wszechstronnego omówienia i zbadania — oto jest zadanie
                          publicysty i to zarówno katolickiego, jak i marksistowskiego, którzy pod tym
                          względem dojdą niewątpliwie do zgody. Inne zadanie — dotąd słabo spełniane — to
                          informacja, reportaż donoszący o życiu i pracy innych krajów słowiańskich
                          i ZSRR. To wszystko łączy się bardzo ściśle z problemem demokratyzacji
                          kultury i obyczaju w Polsce. Pod tym względem jesteśmy w gorszym
                          położeniu od naszych sojuszników, ponieważ odziedziczyliśmy po przeszło-
                          ści nieszczęsne rozszufladkowanie, kastowy niemal podział społeczeństwa.
                          Jest to niebezpieczeństwo bardzo realne, chociaż słabo dotąd sygnalizowa-
                          ne przez prasę. Nie ruszymy żywiej naprzód pod żadnym względem, jeśli
                          nie zaniknie u nas obyczajowa chińszczyzna, ustępując miejsca gospodars-
                          kiemu i prostemu stosunkowi Polaka do Polaka.
                          Problem "rzucenia naprzód" może być rozpatrywany z najrozmait-
                          szych punktów widzenia i jest problemem odbudowy i przebudowy życia
                          w Polsce. Nie wyobrażam sobie, by mogły istnieć różnice pomiędzy
                          marksistą, głoszącym potrzebę industrializacji, mechanizacji i motoryzacji
                          wszelkich procesów wytwórczych wołających o wyższe techniczne metody
                          produkcji, a katolikiem. Odwrotnie, należy utworzyć wspólny front
                          przeciwko amatorom staroświecczyzny, którzy nieradzi widzą na polu
                          traktor. Wszystko to zalicza się nie tylko do spraw techniki, lecz i do
                          humanistyki. Bo przecież w ostatecznym obrachunku chodzi o człowieka
                          i zaoszczędzenie mu pracy.
                          W dobie odbudowy jest to szczególnie ważne, bo i wysiłku potrzeba
                          bardzo wiele. Znajduje on wyraz w "wyścigu pracy", którego potrzebę
                          i pozytywną rolę uznaję, a ci, którzy go krytykują, winni raczej przemawiać
                          nie przeciwko "wyścigowi", lecz za maksymalną mechanizacją procesu
                          produkcyjnego. Przemyślawszy problem krytyki takich objawów jak ów "wyścig
                          pracy", dochodzę do wniosku, iż krytyka ta jest przejawem dość nagminnie
                          w Polsce panującego zjawiska, a mianowicie tęsknoty do zacisza, spokoju
                          i bytowania w cichym dworku. Czyli tęsknota do tego właśnie, co sprawiło,
                          żeśmy w przeciągu wieków jedną za drugą tracili szansę i pozycje
                          historyczne. Walka z tym kwietystycznym nastawieniem, walka o to, by
                          Polska przestała być krajem zmarnowanych talentów, walka o produk-
                          tywizację każdego Polaka, to jest dla katolika nakaz wynikający wprost
                          z Ewangelii, a dla marksisty też ważny cel. Oczywiście produktywizacja taka nie
                          była możliwa, dopóki kluczowe gałęzie przemysłu znajdowały się w ręku obcym lub
                          tak jak obcym. Dla moich poglądów, na tę kwestię charakterystyczne jest
                          wspomnienie z grudnia 1945 r., kiedy to pierwszy raz po wojnie jechałem koleją
                          przez Śląsk. Zobaczywszy komin pierwszej fabryki pomyślałem sobie, że jednak
                          przyjemnie jest wiedzieć, że ta oto fabryka już nie należy do żadnego
                          Francuza ani Anglika, na którego pracują Polacy, lecz — do Polski.
                          Reasumując uważam, iż znalezienie szerokiej płaszczyzny współpracy
                          jest możliwe i rzeczywistość polska dostarcza po temu danych. Jeszcze
                          jeden argument natury wspomnieniowej. Od grudnia 1946 r. zacząłem się
                          zajmować reportażami. I napisawszy ich szereg spostrzegłem raptem, iż oto
                          nie uprawiam już polemiki, nie kłócę się o nic — lecz piszę pozytywnie
                          o wielu problemach i osiągnięciach Polski dzisiejszej. Stało się to niejako
                          samoczynnie, wskutek zetknięcia się z rzeczywistością odbudowującego
                          się kraju. Uważam, że wielu ludzi dziś uprawia krytykę jałową (bo jestem
                          zdania, że krytykę celową i pożyteczną uprawiać można i należy), iż tkwi
                          w zastoinach, w swoistych „ghettach". Z takim nastawieniem należy
                          walczyć, starać się o „zdynamizowanie" polskiej inteligencji także i pod
                          tym względem, by bliżej zetknęła się z realnym życiem kraju. Rezultatem
                          tego musi być znalezienie owej, łączącej Polaków, płaszczyzny porozumienia,
                          która w żadnym wypadku nie może być czysto teoretyczna, lecz musi
                          wynikać z realnych potrzeb Polski. Wydaje mi się, że rychłe znalezienie tej
                          płaszczyzny, normalizacja stosunków, definitywne zlikwidowanie "podziemia",
                          stworzy możliwość współistnienia obok siebie rozmaitych, a wzajemnie się
                          tolerujących i szanujących ideologii. Taki stan rzeczy jest mi drogi i
                          pożądany. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że pełna jego realizacja,
                          wzniesienie owej idealnej "nadbudowy" jest uwarunkowane stabilizacją
                          fundamentów życia państwowego. Dążenie do tej stabilizacji uważam za nakaz
                          chwili. Żałuję tego, iż przeciwko tej stabilizacji walczyłem niegdyś orężem,
                          potem wspierałem ją zbyt słabo (zwłaszcza początkowo), a ostatecznie sam sobie
                          uniemożliwiłem dalszą pracę dla Polski.

                          /—/ Leon Lech Beyner (tak w tekście — A.G.)
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 11.03.04, 18:03
                          Ponownie Jasienica

                          Dwa te teksty mają ze sobą ścisły związek. W obu przedstawia bowiem Jasienica
                          swoje poglądy polityczne. I właśnie to, że jeden z nich pisał w więziennej celi,
                          a drugi w lipcu 1956r., gdy już nikt nie powinien mieć wątpliwości, czy
                          Jasienica pisał to co myślał, i że w obu wyraźnie zarysowana jest ta sama
                          ocena sytuacji politycznej po zakończeniu wojny, pozwala stwierdzić, że tekst
                          więzienny nie był rozpaczliwą próbą ratowania się i wprowadzenia w błąd
                          bezpieki. To prawda, że wielu dziennikarzy w pojałtańskiej Polsce pisało co
                          innego niż myślało. Ale byli też i tacy, którzy tego nie czynili. Należał do
                          nich Paweł Jasienica. Nie można więc przykładać do Jasienicy miary, która doń
                          nie pasuje. Zasługuje bowiem na to, by traktować go poważnie.
                          W najtrudniejszych warunkach, w więziennej celi, napisał tekst, którego nie
                          musiał się wstydzić. Z godnością wyłożył w nim swoje poglądy polityczne. Mogą
                          się one nie podobać, zwłaszcza dzisiaj, ale to nie upoważnia do stwierdzenia, że
                          Jasienica myślał inaczej. W tekście, który obecnie publikujemy, Jasienica wraca
                          do swego aresztowania i opisuje rozmowę z pułkownikiem Różańskim. Warto ten
                          fragment uważnie przeczytać. Był on pisany — przypomnijmy — w lipcu 1956 r.
                          Pułkownik Różański był już skazany za bicie i torturowanie więźniów. Nie tylko
                          wydawał rozkazy, sam osobiście bił i torturował. Sprawiało mu to przyjemność.
                          Jasienica, gdy pisał swój tekst, już to wiedział. Ale nie poszedł na łatwiznę.
                          Opisał rozmowę z Różańskim taką, jaką była w rzeczywistości. Pisze też o tym,
                          jak w sali Związku Literatów słuchał tajnego referatu Chruszczowa na XX
                          Zjeździe. Stwierdza: "zasadnicza treść broszury nie stanowiła rewelacji.
                          Przecież ja już od dawna wiedziałem. Wspominałem poprzednio o swym przekonaniu,
                          że w roku 1945 Polska weszła na jedyną drogę, która wiodła w przyszłość.
                          Doszedłszy do tego wniosku zdecydowałem się na popieranie kierunku politycznego,
                          któremu wtedy patronował Józef Stalin. Zdecydowałem się
                          — bardzo dokładnie w i e d z ą c...
                          Gdybym dziś — po wszystkich rewelacjach, dyskusjach i odwilżach — raz jeszcze
                          się znalazł wobec tego samego problemu i raz jeszcze musiał wybierać — wybrałbym
                          to samo, co wtedy". Paweł Jasienica miał odwagę politycznego myślenia. I miał
                          odwagę obrony podejmowanych przez siebie decyzji. Szanował swój życiorys, czego
                          również warto się od niego nauczyć. Tekst, który
                          publikujemy, nie pochodzi z tajnych archiwów. Znaleziony został przez żonę w
                          papierach pośmiertnych pisarza 29 sierpnia 1970 r. Jest to maszynopis z
                          odręcznymi, atramentem, poprawkami. Tytuł i podział na części pochodzi od autora.

                          POLITYKA, 25/1990
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 11.03.04, 21:13
                          Główne punkty

                          I. Trudno dzielić okres objęty rachunkiem pisarskiej pamięci, skoro się
                          debiutowało dopiero w roku 1946. Przyjdzie zdawać sprawę z głównych punktów
                          całego osobistego doświadczenia. Właściwie w pierwszym zdaniu powinienem był
                          napisać: debiutowało jawnie. Poprzednie bowiem i najważniejsze moje wystąpienia
                          publicystyczne były bezimienne. Zaliczają się one do bardzo oryginalnego
                          rozdziału historii prasy polskiej. "Zapomnienia pługi" zbruździły go starannie.
                          Młodemu pokoleniu o wiele dziś łatwiej dowiedzieć się czegoś o służbie
                          informacyjnej Republiki Rzymskiej niż o prasie Polski Podziemnej w latach
                          1939-1945. I to o ileż łatwiej! Bardzo długo myślałem i marzyłem o zawodzie
                          pisarskim. Jedno z tych rojeń, liczące chyba ze dwadzieścia lat, w roku 1953
                          oblokło się nawet w ciało w postaci "Białego frontu". Wtedy jednak — to znaczy
                          przed wojną — nie mogłem się jakoś zdecydować. I teraz jeszcze nie potrafię tego
                          stanu dokładnie określić. Wyczuwam tylko, że podówczas brakowało przymusu
                          wewnętrznego, który dziś każe atakować problemy, nie tylko mieć, ale
                          i otwarcie głosić własne zdanie. Dokładnie pamiętam chwilę, w której po
                          raz pierwszy poczułem ten odruch. Myślę, że się wtedy właśnie stałem
                          publicystą, nie napisawszy ani jednego słowa. Było to 19 września 1939
                          roku, tak mniej więcej koło południa. Batalion leżał w lesie w okolicach Sawina,
                          rozciągnięty w linię tyralierską. My, piechota, mieliśmy akurat spokój i tylko
                          artyleria obu stron nawzajem się okładała pociskami. Nastrój nie był przyjemny.
                          Nisko przeleciał niemiecki samolot, sypiąc ulotkami. Strzelcy łowili je po
                          lesie. Któryś z nich dał mi jedną. Zapomniałem już koślawej polszczyzny tego
                          dokumentu, ale treść jego była dokładnie taka: rzucajcie broń, jesteście
                          zewsząd otoczeni; za kogo się bijecie? za Rydza i generałów, którzy nie chcą
                          utracić posad? Ulotka nie wywarła specjalnego wrażenia. Trudniej za to było
                          uporać się ze wspomnieniami sprzed dwóch dni. 17 września przez kilka godzin
                          byliśmy w natarciu, które sporo kosztowało. Uderzyliśmy na wschód, bo Niemcy już
                          byli zakończyli strategiczne okrążenie. Przypuszczam, że dywizja miała rozkaz
                          przebicia się przez Bug — na Polesie. O zmroku, kiedy natarcie już dojrzewało do
                          fazy szturmowej, raptem cofnięto nas z powrotem, którego to manewru też nie
                          można było wykonać darmo. Nikt z nas nie mógł pojąć sensu tego działania.
                          Leżeliśmy więc w tym lesie koło Sawina. Koło południa przyszedł od tyłu jakiś
                          podoficer. W jednej chwili wieść obleciała linię: dwa dni temu Armia Czerwona
                          przekroczyła granicę. Historia natarcia z dnia 17 września od razu stała się
                          jasna. Nie było już po co chodzić na Polesie. Siedzieliśmy tam koło Sawina
                          jeszcze z godzinę czasu. Nie przypominam sobie, bym kiedykolwiek wcześniej
                          myślał równie intensywnie, jak właśnie wtedy. Po raz pierwszy w życiu poczułem
                          coś w rodzaju osobistej odpowiedzialności moralnej za diagnozę. Kiedy batalion
                          zwinął stanowiska, zebrał się w kolumnę i ruszył w kierunku Chełma, miałem już
                          gotową oceną położenia politycznego i uważałem, że koniecznie muszę ją ogłosić.
                          Jedynym słuchaczem mógł być wtedy dowódca mojej kompanii, żołnierz uczciwy i
                          odważny.
                          — Przepadło, panie poruczniku — powiedziałem, mając na myśli kresy wschodnie.
                          — Anglicy i Francuzi pierwsi chętnie się pogodzą z faktem dokonanym.
                          — Bzdury pan plecie. To są nasi sprzymierzeńcy. Dokładnie ten sam argument
                          usłyszałem w pięć lat później — w sierpniu 1944 roku — kiedyśmy niewielkim
                          oddziałkiem usiłowali się przedostać z podwileńskich lasów na pomoc Powstaniu
                          Warszawskiemu. Tak więc cała moja publicystyka jest właściwie spod Sawina rodem.
                          Niezbyt to wspaniałe drzewo genealogiczne. Osobiście jednak sądzę, że
                          polskie lata wojenne były — a przynajmniej powinny były się stać — wcale
                          niezłym uniwersytetem i szkołą myślenia. Nie wiem jak to będzie w przyszłości z
                          pisaną historią prasy Polski Podziemnej. Dotychczas temat ten omijano z daleka,
                          jeśli nie liczyć systematycznie powtarzanych ataków na "Biuletyn Informacyjny",
                          któremu przypisywano szatańskie cele tudzież odpowiedzialność za wszystkie
                          bodaj nieszczęścia, jakie spadły na naród. Nikt też dotychczas nie próbował
                          wyjaśnić zadziwiającego zjawiska: jak się to mianowicie działo, że ów wściekle
                          reakcyjny akowski B.I.P. dyszący nienawiścią do demokracji i postępu, na wiosnę
                          1944 roku stał się przedmiotem wielkiego natarcia ze strony prawicowego
                          podziemia, które całkiem po prostu mordowało jego najwybitniejszych pracowników?
                          Biedny będzie przyszły dziejopis, który zechce zestawić owe fakty z tym, co o
                          prasie podziemnej dotychczas drukowano. Trudno mi rozstrzygnąć kim, beznamiętnym
                          historykiem czy wstrętnym cynikiem, był ten, kto powiedział podczas okupacji:
                          właściwie teraz po raz pierwszy prasa polska przeżywa okres zupełnej wolności.
                          Podczas Powstania Warszawskiego VI Oddział Komendy Głównej AK rozdzielał papier
                          między istniejące wydawnictwa nie stosując żadnego klucza politycznego. Szły
                          przydziały zarówno dla prasy akowskiej jak komunistycznej. Pamiętam pewną
                          odprawę, podczas której dowódca wileńskiego Okręgu AK powiedział mi wcale nie w
                          tonie nagany: — Ależ mi pan narobił tym wstępniakiem w „Niepodległości". Na
                          radzie stronnictw politycznych endecy krzyczeli, że to pisał wywrotowiec,
                          a socjaliści, że skrajny konserwatysta. Grunt jednak, że najpierw wydrukowano,
                          potem zaś dopiero zaczęto bezcześcić autora, od którego zresztą redakcja dalej
                          brała artykuły, niczego w nich nie kreśląc. Późną jesienią 1945 roku, wałęsając
                          się po kraju bez określonego zajęcia, kupiłem w Radości pod Warszawą numer
                          "Tygodnika Powszechnego". Na pierwszej stronie widniało nazwisko starego kamrata
                          i przyjaciela, Antoniego Gołubiewa. Drukowano fragment "Bolesława Chrobrego".
                          Dwapierwsze tomy tej powieści czytałem jeszcze podczas okupacji, w Wilnie.
                          Byłem jednym z jej najwcześniejszych recenzentów — tyle, że nie w druku,
                          lecz "na gębę". W 1946 roku rozpocząłem współpracę z prasą katolicką. Zostałem
                          członkiem redakcji "Tygodnika Powszechnego". O publicystyce, jak się już
                          wspomniało, marzyłem od dawna, jednakże tej kariery nie przewidywałem nigdy.
                          Gdyby mi kto wróżył przed wojną, że zostanę publicystą katolickim, byłbym
                          zaskoczony i to w sposób wcale niemiły. Trzeba było dopiero zwycięstwa komunizmu
                          w Polsce, bym zawędrował do redakcji pisma Krakowskiej Kurii Metropolitarnej i
                          po raz pierwszy w życiu zawierał znajomości z wysoką hierarchią kościelną. Tym
                          razem jednak można to było zrobić nie wyrzekając się obyczajów ani postawy
                          libertyna. W redakcji "Tygodnika Powszechnego" nikt się do niczyich osobistych
                          spraw nie wtrącał i nie myślał o żadnej kontroli. Suwerenem pisma był kardynał
                          Adam Stefan Sapieha, "ostatni w Europie pan feudalny" — jak go kiedyś słusznie i
                          pięknie nazwała "Kuźnica". Nigdy jakoś nie odczułem jednak ciężarów władzy
                          "potrójnego księcia". Wiedziałem, owszem, że raz i drugi to co napisałem nie
                          trafiło mu do przekonania. Ale te wieści przychodziły już post factum, czyli po
                          wydrukowaniu. Skłamałbym twierdząc, że ówczesna redakcja "Tygodnika" tak już
                          całkiem cieszyła się zaufaniem hierarchii. Podejrzewano nas o skłonności do
                          przesadnego liberalizmu tudzież o inne dewiacje. Zapał dla sztuki nowoczesnej,
                          którym płonie Jerzy Turowicz, też nie wzbudzał na szczytach entuzjazmu, ale
                          jakoś to szło w sposób wcale przychylny swobodzie myśli i słowa. Zaraz w 1946
                          roku wdałem się w długotrwałą polemikę prasową na temat kampanii wrześniowej i
                          polityki przedwojennej. Ks. Jan Piwowarczyk sprawujący nad pismem kuratelę z
                          ramienia Kurii (redaktorem naczelnym był Turowicz) uważał moje poglądy za
                          błędne, a nawet za skrajnie niedorzeczne. Zawsze mówił mi to w oczy i nigdy
                          niczego nie skreślił.
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 12.03.04, 18:22
                          D.C.

                          Można się w tym wszystkim dopatrywać przejawów osobistej kultury osób,
                          sprawujących władzę, oraz świadomej polityki, która kazała ciągnąć
                          korzyści ze zwyczajnego ludzkiego dążenia do wolności. Można. Moim zdaniem
                          należy jednak widzieć coś więcej jeszcze, mianowicie rezultaty olbrzymiego, z
                          niczym nie dającego się porównać doświadczenia Kościoła Katolickiego, który
                          bardzo twardo broniąc samej doktryny, woli mniej się wtrącać do tego, jaki
                          pogląd w dziedzinie historii, biologii czy literatury jest słuszny. Wystarczy
                          przypomnieć, że właśnie Kościół rozmaitymi czasy bardzo źle wychodził na
                          podobnym wtrącaniu się. "Tak doświadczenie samo z latami przychodzi" —
                          zwłaszcza, jeśli tych lat jest bez mała dwa tysiące. Przed wojną z wielkim
                          zdumieniem obserwowałem praktyki prasy konserwatywnej, endeckiej oraz wszystkich
                          niemal gazet sanacyjnych, które troskę o postęp społeczny bez żalu odstępowały
                          lewicy. Dochodziłem do wniosku, że nasze sfery zachowawcze mało widać
                          przypominają angielskich konserwatystów XIX wieku, którzy potrafią sami
                          przeprowadzić jedną z najbardziej demokratycznych ustaw, czyli bill zbożowy, tym
                          samym umacniając istotę brytyjskiego ustroju. Po wojnie patrzyłem, jak rządząca
                          i wyznająca materializm lewica stwarza takie warunki, że inteligenckie
                          elementy, którym by w sam raz pasowała jakaś odmiana "Wiadomości Literackich",
                          lądują w biskupich portach. "Głupstwo jest wieczne, głupstwo nie może umierać" —
                          mówił u Słowackiego błazen-mędrzec. Warto pogadać o innych nieporozumieniach,
                          skoro już jesteśmy przy "katolickim froncie". W 1949 roku napisałem
                          entuzjastyczną recenzję o "Starym i Nowym" Lucjana Rudnickiego. Zapytywałem, jak
                          właściwie należy rozumieć tezę "religia opium dla ludu", skoro autor stwierdza,
                          że swą "karierę" komunisty zawdzięcza przede wszystkim babce, "zajadłej
                          katoliczce", która zawsze "pchała go na trudne szlaki". Ani myślę dzisiaj
                          odwoływać tej recenzji, którą uważam za jeden ze swoich najlepszych artykułów.
                          Chciałbym tylko nieco uściślić wnioski. Jedno z dwojga: albo teza o "opium" jest
                          zawsze słuszna, albo zasada nieustannej zmienności procesu dziejowego jest w
                          ogóle nieprawdziwa. Mnie się zdaje, że okoliczności historyczne rozstrzygają —
                          opium czy nie-opium. Okoliczności historyczne! Pilne ich badanie jest chyba
                          bliskie samej istocie materializmu dziejowego, o którym jeszcze Boy pisał, że
                          wszyscy po trosze doń tęsknimy. Pierwszą dość luźną styczność z ruchem
                          katolickim nawiązałem podczas okupacji. Konspiracyjnymi drogami zbliżyłem się
                          wtedy do księdza Henryka Hlebowicza, którego Niemcy rozstrzelali jesienią 1941
                          roku. Dziwny to był ksiądz. Wybierał się zostać inżynierem. — "Gdyby mi kto
                          zaraz po maturze powiedział, że będę klechą, dałbym w mordę" — mawiał.
                          Obmyślił niezawodny sposób oduczenia Litwinów szowinizmu. "Jak to, nie
                          wie pan, co trzeba zrobić? Deportować wszystkich księży". W podziemiu
                          studiował medycynę. Przed wojną występował w słynnym wileńskim procesie lewicy
                          jako świadek obrony. Prokurator zapytał go wtedy, czy jego zdaniem komunizm da
                          się pogodzić z nauką Chrystusa. — Ja nie znam żadnego ustroju, który by był
                          zgodny z nauką Jezusa Chrystusa — odpowiedział. Podczas okupacji otaczała go
                          młodzież głęboko katolicka, która właśnie z zasad tej wiary czerpała moralne
                          nakazy udziału "w akcji". — Gdzież tu "opium"? Było przed wojną, ale podczas
                          wojny w wielu miejscach zdecydowanie wyparowało. Z tego, co pisałem na
                          poprzednich stronicach nie należy wnosić, że cała redakcja "Tygodnika
                          Powszechnego" składała się z zamaskowanych libertynów. Owszem, zdarzyło się razu
                          pewnego, że do księdza na wsi przyszła zatroskana gaździna:
                          — Oj, księże proboszczu, nie wiem co robić. Mam letników. Ona niczego, chodzi z
                          dziećmi do kościoła, ale on to nigdy nie pójdzie. To jakiś pisarz, pewnie z
                          jakiejś „Kuźnicy"...
                          — Jak się on nazywa?
                          — A to jest pan... (i padło jedno z najbardziej znanych nazwisk
                          "Tygodnika Powszechnego")
                          Tak, ale większość — i to znakomita większość redakcji składała się
                          z katolików prawdziwych, którzy uważali za swój moralny obowiązek
                          działać, pisać i występować jawnie. Polityczne, społeczne i gospodarcze
                          poglądy, jakie wyznawali, były o wiele bardziej skomplikowane, niżby to
                          mogło wynikać z ówczesnych sądów „Kuźnicy" i „Odrodzenia". Naczelny
                          redaktor pisma był na przykład zdecydowanym zwolennikiem spółdziel-
                          czości rolnej. Różnice zapatrywań zaczynały się dopiero od pytania „jak to
                          zrobić?", dotyczyło więc — jeśli wolno użyć tego słowa — technologii
                          zagadnienia. Czytając dziś depesze prasowe zapytuję sam siebie, kim by był
                          sławny arcybiskup Makarios, gdyby Cypr należał do Grecji. Pewnie takim, co
                          wyklina za czytanie książek Woltera. Ponieważ jednak Cypr okupują
                          Anglicy, ksiądz Makarios nie jest dzierżymordą, lecz bohaterem walki
                          o wolność narodu. Po cóż sięgać po przykłady aż na Morze Śródziemne? Powszechnie
                          wiadomo, że w Galicji Wschodniej wiernym sługą narodowości ukraińskiej było
                          duchowieństwo wschodnie. Co prawda — jak chcą niektórzy — w wielu wypadkach rolę
                          tę grał nie pop, tylko popadia, ale to są już podrzędne szczegóły.
                          W każdym bądź razie wszystko się działo "w cieniu ołtarza", z którego pod
                          tym przynajmniej względem biły opary w niczym do opium niepodobne.
                          Okoliczności historyczne! Trudno przeczyć — zmieniły się one w Polsce.
                          Od 1953 roku nie ma już dawnej redakcji "Tygodnika Powszechnego",
                          gdzie przeważała opinia, że każdy może pisać co mu się podoba. Wychodzą
                          za to „Kierunki", które ostatnio — to znaczy w lipcu 1956 roku — wystąpiły
                          z apologią kagańca prasowego. Przewagę zdają się brać ci, o których dawno
                          temu napisał Julian Tuwim: „Już znakomici katolicy, tylko że jeszcze
                          niechrześcijanie". Widmo księdza Baki zaczyna straszyć w Polsce.
                          Jednocześnie prasa marksistowska jakby nieśmiało czy z zażenowaniem, ale zarazem
                          z ufnością i wiarą, wymienia rzeczownik tolerancja. Dowiadujemy się, że dzieci,
                          które nie biorą udziału w lekcjach religii albo w ogóle są nie chrzczone, bywają
                          ostro prześladowane przez kolegów.
                          — Kilka dni temu Stanisław Mackiewicz opowiadał mi, co zrobili państwo
                          Eisenhower, kiedy generała wybrano prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ochrzcili
                          się, ponieważ formuła przysięgi prezydenckiej jest religijna. Nie znaczy to, że
                          obydwoje wywodzą się z rodzin niechrześcijańskich. Nie. Byli po prostu
                          "religionis nullus", jak mawia wojewoda Kisiel i nikogo to w tym kraju nie tylko
                          nie raziło, ale nawet w ogóle nie obchodziło. Stanisław Mackiewicz opowiadał
                          mi jeszcze o pewnej młodej parze polskiej, która się zgłosiła do angielskiego
                          księdza z prośbą o udzielenie ślubu. Duchowny zaprowadził ich do zakrystii i —
                          pewnie ku zgrozie obu owieczek — ochrzcił. Sądził bowiem, że wśród Polaków też
                          panują obyczaje, do których Wielka Brytania od dawna przywykła. Przykłady te
                          uzmysławiają, w jak piękne miejsce nas zaprowadzono i to w imię walki z „opium".
                          W takie mianowicie, w którym aż duszno od nietolerancji i fanatyzmu. Oba te
                          zboczenia panowały dawniej powszechnie i dokładnie wiadomo, kto je osłabił,
                          zwalczył a gdzieniegdzie i unicestwił. Uczynili to wolnomyśliciele
                          najrozmaitszych odmian. Kiedy w roku 1747 Julian Offray De La Mettrie ogłosił
                          swego "Człowieka-maszynę" — wspólnie wystąpili przeciw niemu katolicy, kalwini i
                          luteranie, a magistrat miasta Lejdy sądownie ścigał wydawcę. "Wyjątkowo
                          szkodliwa książczyna" La Mettriego biła bowiem w obskurantyzm w ogóle, w każdy
                          bez wyjątku. Pozwolę sobie przypomnieć, że słowo "wolterianizm" jest starsze od
                          słowa "marksizm". Twórcy teorii socjalizmu naukowego sami się zaliczali do
                          laickiej, wolnomyślnej, racjonalistycznej inteligencji.
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 12.03.04, 18:25
                          D.C.

                          Tymczasem u nas — wbrew naukom płynącym z historycznego doświadczenia —
                          pozwolono istnieć tylko takim pismom, które reprezentują pozycje dogmatyczne.
                          Wolnomyślicielstwo skazane zostało na tułaczkę i nie mogło spełniać
                          skromniutkiej funkcji kontrolera, działającego w imię zdrowego rozsądku. Nie
                          potrzebuję się wysilać na dokładne określanie popełnionego u nas błędu. Znacznie
                          i wcześniej i w sposób niezrównanie celny uczynił to już bowiem Michał
                          Sałtykow-Szczedrin, który w "Historii jednego miasta" umieścił wymowne przepisy
                          dla wielkorządców:
                          "'Cztom złodiei trepietali' — priekrasno! No kto że sii złodiei? Oczewidno, czto
                          pri mnogomyslii po siemu predmietu możet proizojti wielikaja w diejstwijach
                          nieuriadica. Złodiejem możet byt' wor, no eto złodiej, tak skazat',
                          trietiestiepiemnyj; złodiejem nazywajetsia ubijca, no i eto złodiej lisz wtoroj
                          stiepieni, nakoniec złodiejem możet byt' wolnodumiec — eto uże złodiej
                          nastojaszczij, i pritom zakorieniełyj i nieraskajannyj. Iz sich triech
                          sortów złodiejew, konieczne, każdyj dołżen triepietat', no w rawnoj li
                          mierie? Niet, nie w rawnoj. Woru sliedujet priedostawit' triepietat' mienije,
                          nieżeli ubijce; ubijce że mienije, nieżeli biezbożnomu wolnodumcu. Siej
                          poslednij dołżen wsiegda widiet' pried soboj pronzitielnyj gradonaczalniczeskij
                          wzor i otogo trepietat' biezprierywno. Tiepier, jeżeli my dopustim otnositielno
                          siej matierii w gradonaczalnikach mnogomyslje, to, oczewidno, mnogoje wyjdiet
                          naoborat, a imienno: biezbożniki budut triepietat' umierienno, wory że i ubijcy
                          wsieminutno i prieżestoko"1. Oto słowa, które się w znacznej mierze stały
                          ciałem. Nie będzie przecież sporu o to, że przyjemniej było zostać w Polsce
                          chuliganem niż niezależnym publicystą.
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 12.03.04, 18:50
                          II

                          2 lipca 1948 roku zdarzyła mi się niemiła przygoda, o której trzeba tutaj
                          wspomnieć ze względów dość zasadniczych. Każdy pisarz, który przeżył
                          coś podobnego, powinien to wyjaśnić. Wieczorem tego dnia pożegnałem się z
                          kolegami w Jamie Michalikowej w Krakowie i powędrowałem do znajomych. Drzwi
                          otworzyła mi pani domu. Po wyrazie jej twarzy od razu się zorientowałem, że coś
                          jest grubo nie w porządku. Obok niej stał młody, wysoki blondyn. Gestem lewej
                          ręki zapraszał mnie do środka, jakby to on właśnie był gospodarzem. Prawą
                          dłoń trzymał w kieszeni marynarki, której materiał opinał się wyraźnie na
                          wydłużonym, kanciastym przedmiocie. Wpadłem w "kocioł". Najbliższe osiem
                          tygodni spędziłem w gmachu krakowskiego UB i w Warszawie, na Mokotowie.
                          Historia ta uzyskała pewien rozgłos, gdyż zajęły się nią zagraniczne
                          radiostacje nadające po polsku. W prasie emigracyjnej też ślad pisany został. Z
                          tego także względu uważam za konieczne wspomnieć o niej w tym szkicu. Wbrew
                          jednomyślnemu zdaniu owej prasy i rozgłośni historia ta nie miała nic wspólnego
                          z moją działalnością publicystyczną i wcale nie nosiła charakteru represji.
                          Urząd Bezpieczeństwa miał po prostu jak najpoważniejsze podstawy do
                          podejrzewania mnie o nielegalną robotę. Moi dawni towarzysze uprawiali nadal
                          konspirację i — bez żadnego zresztą związku z tą działalnością — bywali we
                          wspomnianym przed chwilą mieszkaniu (gospodarz jego miał nieco później proces,
                          zakończony uniewinnieniem). Nie mam na to żadnych dowodów, ale jestem głęboko
                          przekonany, że moja "ranga" publicysty nie tylko mi w tym wydarzeniu nie
                          zaszkodziła, ale na odwrót — znacznie dopomogła. Kłopot po prostu z takim
                          jegomościem, sprawa od zewnątrz całkiem inaczej wygląda niż jest w istocie...
                          Toteż po ośmiu tygodniach znalazłem się na wolności — bez żadnych zastrzeżeń
                          czy ograniczeń. Od czasu tego doświadczenia żywię najgłębsze przekonanie, że
                          pisarze byli ostatnią kategorią ludzi, która by się mogła obawiać represji ze
                          strony dawnego MBP. Nie mam najmniejszego zamiaru wybielania tej instytucji,
                          ale trzeba mówić prawdę, jeśli się chce wyjść na równe drogi. "Pronzitiels-
                          kij g 'adonaczelniczeskij wzor"la przejawiać się mógł w najrozmaitsze
                          sposoby, ale nie należało się specjalnie obawiać, że najostrzejsza nawet
                          dyskusja z dr. Faulem2 musi zaprowadzić za kratki. Suum cuique...3.
                          W związku z tym sądzę, że wielu ludzi już od samego początku mogło
                          o wiele uporczywiej bronić tych samych haseł wolności, o które zaczęto się
                          chórem upominać dopiero w roku 1955 i 1956. Może piśmiennictwo polskie
                          uniknęłoby wtedy niejednej porażki i kompromitacji. Z goryczą myślę o historii
                          Czesława Miłosza. Ludzie, którzy już w roku 1945 mieli taką sławę pisarską jak
                          on, mogli swoją postawą wywrzeć wpływ na rzeczywistość. Mogli przynajmniej o
                          ten wpływ walczyć. Czesław Miłosz nie jest wolny od osobistej odpowiedzialności
                          za wytworzenie się stanu rzeczy, który później jego samego skłonił do ucieczki.
                          Niejeden sławny pisarz polski od samego początku bronił wolności. Bronili jej
                          też mali, nikomu przedtem nie znani ludzie. Przez cały czas pobytu w areszcie
                          raz jeden rozmawiałem o swojej publicystyce. Była to dość żywa, ale
                          nieoficjalna wymiana zdań — nikt jej nie protokołował — zawierała jednak
                          momenty mocno charakterystyczne. Do pokoju, w którym się odbywało jedno z wielu
                          przesłuchań, nieoczekiwanie wszedł dyrektor departamentu śledczego, pułkownik
                          Różański.
                          — Dlaczego pan pisał o ziemiach odzyskanych? Odpowiedziałem najoczywistszą w
                          świecie prawdę: bo chcę, żeby zostały przy Polsce.
                          — Nie! To pańscy mocodawcy kazali panu o nich pisać! Miał oczywiście na myśli
                          jakichś fikcyjnych pozaredakcyjnych "mocodawców". Rozmowa na ten przedziwny
                          temat trwała może ze czterdzieści pięć minut, utrzymana była w tonie całkiem
                          poprawnym, dała mi sporo do myślenia, ale pod jednym przynajmniej względem nie
                          stanowiła dla mnie niespodzianki. Było to w lecie 1948 roku. Już od dwóch lat
                          przywykałem do swoistego systemu podejrzeń, który nieco później profesor Józef
                          Chałasiński odważnie nazwał duchem hitlerowskiej denuncjacji, panoszącym się
                          w prasie polskiej. Nie zachwycałem się sposobem myślenia wspomnianego
                          pułkownika, nie sądziłem zresztą, że on wierzy w to, co plecie. Wiele rzeczy
                          można jednak było sobie wyjaśnić (nie usprawiedliwić!) pamiętając o znanym
                          zjawisku deformacji zawodowej. Ale obyczaje, ale duch urzędu śledczego
                          w prasie, w tygodnikach literackich... to już — darujcie — trochę zanadto...
                          I to obyczaje sądownie uznane później za przestępstwo szczególnie szkod-
                          liwe i podłe. Nie mam zamiaru szczegółowo się babrać w tych wspomnieniach.
                          Roczniki czasopism są po bibliotekach, każdy sam może się zapoznać z dziejami
                          najrozmaitszych "polemik", parę przykładów nie zawadzi jednak. Ogłosiłem kiedyś
                          w "Odrze" artykuł na temat reedukacji Niemców. Nadałem mu dość wymowny
                          tytuł "Przebudowa i pięść". Wkrótce potem pewien "Szymon-Gorliwiec" napisał
                          w "Odrodzeniu", że autor owego artykułu w niezrozumiały sposób "wije się i
                          kluczy". A na czyją korzyść może działać taki, który "wije się i kluczy" w
                          artykule o reedukacji Niemców napisanym i wydrukowanym w roku 1946? Oczywiście
                          na korzyść hitleryzmu. Inny wniosek nie jest możliwy. Pozostawałoby więc
                          tylko skłonić autora do wyjawienia "mocodawców", którzy mu kazali
                          perfidnie "wić się i kluczyć". Wiele przykrych i słusznych rzeczy napisano
                          ostatnio o dawnym MBP. Obawiam się jednak, że jakiś przyszły historyk gotów nie
                          całkiem uwierzyć tym zarzutom, gotów może nawet wysławiać liberalizm władz
                          śledczych, które puszczały mimo uszu doniesienia gorliwie składane przez prasę,
                          nie zarządzały aresztowań, nie rozpoczynały dochodzeń. Nie bronię Różańskiego.
                          Twierdzę natomiast, że nie tylko on i jemu podobni odpowiadają za wytworzenie
                          atmosfery moralnej, w której mogło rozkwitać gangsterstwo, ubrane w
                          pozory "prawa". W dziesięciolecie wybuchu wojny ogłosiłem w "Tygodniku
                          Powszechnym" artykuł okolicznościowy. Obszerna replika "Kuźnicy" nazywała
                          mnie (cytuję dosłownie): "przysięgłym adwokatem zdrady narodowej".
                          Stwierdzam, że "polemika" ta nie naraziła mnie na żadne przykrości
                          natury urzędowej. Jakoś jednak nie dano posłuchu oburzonym wykrzyknikom
                          kuźnicowego rzecznika "gniewu ludu". Inaczej by na pewno wyglądały roczniki
                          i "twarz" prasy polskiej, gdyby na terenach pozostawionych w spokoju przez
                          pułkownika Ret co — sami piszący przestrzegali reguł uczciwej gry. Jeden z
                          publicystów emigracyjnych nazwał niektóre chwyty prasy krajowej "argumentami
                          polemicznymi ad Bezpiekam". No cóż. "Bezpieką" okazała się głucha na apele w
                          rodzaju: "Przyciąć pazury" (dosłowny tytuł jednego z wystąpień prasowych). Taka
                          jest, niestety, prawda, utrwalona w druku. Nie warto by może wspominać o tym
                          wszystkim, gdyby wiadoma atmosfera moralna, wytworzona w latach czterdziestych,
                          nie miała wpływu na losy publicystyki w Polsce. Było inaczej, akurat odwrotnie.
                          System oskarżeń, podejrzeń, insynuacji, system intelektualnego szpiclostwa
                          wreszcie — zarzynał publicystykę tępym nożem i jeszcze kopał dla niej głęboki
                          grób. Przecież sama istota tego gatunku pisarskiego polega na odwadze
                          i niezależności myśli. Artykuł w gazecie nie jest notą dyplomatyczną.
                          Oględność jest może cnotą u ambasadora, lecz przestępstwem u publicysty,
                          który ma święty czy — jeżeli kto woli — psi obowiązek wdawania się
                          w najbardziej karkołomne — byle uczciwe! — przypuszczenia, diagnozy
                          i hipotezy. On musi uprawiać "strategię" patrolu bojowego, który samotnie
                          idzie naprzód, szuka styczności z nieprzyjacielem, usiłuje chwycić takie
                          punkty w terenie, których z głównych pozycji jeszcze nie widać. A jeśli się
                          zaawanturuje, to wyłącznie na własne ryzyko. Siły główne mu na pomoc
                          nie ruszą, co jest wiadome w założeniu. Spróbujcie no uprawiać tę "strategię" w
                          opisanych wa
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 12.03.04, 20:04
                          D.C.

                          Spróbujcie no uprawiać tę "strategię" w opisanych warunkach, kiedy niektórzy
                          mili koledzy po fachu gorliwie apelują do władz o ścieśnienie swobody słowa.
                          Wiadome darcie szat tudzież katońskie gesty daremne były, jeśli chodzi o
                          represje w stosunku do osób, ale na pewno nie
                          pozostawały bez wpływu na igielne ucho kontroli. Od 1946 roku uprawiałem
                          reportaż. W trzy lata później chciałem ogłoszone poprzednio rzeczy wydać w
                          jednym tomie, uzupełnionym pracami całkiem świeżymi. Książka miała się
                          nazywać "Po kataklizmie". Usłyszałem stanowcze: nie. W 1950 r. pisałem dla PAXu
                          tom reportażowy "Wisła pożegna zaścianek". Osią utworu miał być reportaż z
                          budowy kolei Kielce — Busko, osią zarówno kompozycyjną jak i rzeczową, bo w
                          tamtych stronach wszelki postęp zawisł od rozwoju komunikacji. Moja prośba o
                          wpuszczenie na teren budowy spotkała się ze strony PKPG4 z grzeczną, ale
                          stanowczą odmową. Przypuszczam, że nie bez wpływu byłc tu opinia, na jaką sobie
                          zarobiłem podczas wspomnianych "polemik". W pewien czas potem inni publicyści
                          obejrzeli sobie ową kolej i napisali o tym. Dziś uważam, że "Wisła pożegna
                          zaścianek" to typowy utwór z kategorii tych, których nie należało drukować.
                          Zabrakło osi, więc autor musiał sztukować, całość się rozkleja. Skoro
                          się jednak odbyło całą wyprawę samochodową w Sandomierskie i to na
                          koszt wydawnictwa... trudno, trzeba pisać. Powrócę jeszcze do sporów na
                          tematy "wrześniowe" i polityki przedwojennej. Numer „Kuźnicy" z artykułem
                          przyznającym mi godność "przysięgłego obrońcy zdrady narodowej" kupiłem sobie
                          jako lekturę na podróż koleją. W piękne jesienne popołudnie miałem czas zarówno
                          na oglądanie uroczych widoków ziemi polskiej, którą — jak to ponad wszelką
                          wątpliwość zostało dowiedzione — z takim zapałem zdradzałem, jak i na
                          rozmyślania. Wynik ich zrealizowałem w niedługi czas potem. Równał się
                          on machnięciu ręką na to, co stanowi moje — sit venia verbo5 — właściwe
                          powołanie i na wiernym zastosowaniu się do tezy, głoszonej ongi przez
                          Stanisława Mackiewicza: "I zawsze w tej nieszczęśliwej Polsce każdy robi
                          nie to, co do niego należy". Ileż to już zepsuto w Polsce atramentu i gardeł,
                          upominając pisarzy, którzy uporczywie trwają na marginesach. Admonicje te
                          odnosiły się rzecz jasna i do mnie. Parałem się przecież rzeczami, w których od
                          siebie nie mam nic a nic do powiedzenia — mikrobiologią, wirusologią, techniką.
                          Nie żałuję tego, wiele podczas tych wypadów skorzystałem. Jednak przede wszyst-
                          kim powinienem się był zajmować dwoma rzeczami: publicystyką oraz historią XX
                          stulecia. Nie ja jestem temu winien, że publicystyka znikła z Polski, ustępując
                          miejsca apologetyce, z którą nie ma nic wspólnego. I nie ja wieszałem zamczystą
                          kłódkę na drzwiach wiodących do przybytku historii najnowszej. A że nie
                          chciałem się poświęcać "badaniom historycznym", których wynik jest z góry we
                          wszystkich szczegółach wiadomy, to już trudno — takich obyczajów uczyli ci,
                          którzy byli profesorami mojego uniwersytetu. Margines to jedna sprawa. Całkiem
                          inna, to czy wszyscy, którzy się za nim znaleźli, chcieli tam trafić.
                          Przyszło się pożegnać z marzeniami. Między innymi z myślą o książce,
                          którą tak bardzo chciałbym napisać. Nazywałaby się "Napiwek historii"
                          i traktowała o międzywojennym dwudziestoleciu. Bo w moim najgłębszym
                          przekonaniu było tak: wskutek rewolucji w Rosji i klęski państw central-
                          nych, w naszej części Europy wytworzył się stan swoistej próżni politycz-
                          nej . Rozmaite narody odzyskały niepodległość, która — całkiem niezależ-
                          nie od ich woli a nawet czynów — miała trwać dokładnie do chwili, kiedy się
                          silny sąsiad z zachodu energicznie poruszył. Całkiem tak, jakby historia
                          wręczyła każdemu z tych państw czek, opiewający na lat dwadzieścia,
                          mówiąc przy tym: masz, pokaż co potrafisz... I moim skrrmnym zdaniem
                          bilans Polski wcale, ale to wcale nie wypadłby ujemnie. Uważam bowiem
                          dwudziestolecie za jedną z najważniejszych epok naszej historii. Przez cały
                          wiek XIX Polacy byli podzieleni na trzy wielkie grupy, żyjące w trzech
                          różnych systemach gospodarczych, socjalnych i prawnych. Dwudziestolecie
                          ukształtowało nas w nowoczesny naród. Nie moglibyśmy zwycięsko przetrzymać
                          piekła drugiej wojny światowej, gdyby w kraju panował stan dusz i umysłów,
                          właściwy czasom sprzed roku 1918. Takie są moje "robocze" założenia. W każdym
                          razie warto by sprawę zbadać. Komiczne rojenia! Zachciało się studiów nad całym
                          dwudziestoleciem! Swojego czasu zająłem się bliżej jedną tylko sprawą,
                          mianowicie wojnami, których nie było", czyli projektami prewencyjnego
                          wystąpienia przeciwko Niemcom w latach 1933 i 1934. Nasłuchałem się, a raczej
                          naczytałem, wielu przykrych rzeczy na temat mojej nieuczciwości tudzież
                          perfidnych celów, jakie mi przyświecają. Z prasy zagranicznej dowiaduję się
                          teraz, że rozmaici pisarze europejscy głoszą dziwne teorie. Mniej ich
                          interesuje, czy i co Piłsudski proponował Francji, bardziej natomiast to, że on
                          sam jakoby to straszył wojną i prowokował ją, pragnąc wymusić na Hitlerze...
                          zawarcie paktu o nieagresji. Co o tym sądzić — nie wiem (nie wątpię natomiast,
                          że bez trudu znajdziemy u nas ostrowidzów, którzy pierwszy raz w życiu usłyszaw-
                          szy o tych zdarzeniach, natychmiast będą wiedzieć jak je należy "prawidłowo"
                          rozumieć). Nas w Polsce zawsze stać było na luksus nieuctwa. Co innego kraj tak
                          lekkomyślny, jak Francja. Niedawno temu "Le Monde" doniósł, że tam od sześciu
                          lat prowadzi się systematyczne i zespołowe badania nad dziejami ostatniej
                          wojny. Zespołowe — bo żaden człowiek sam jeden nie da rady górom dokumentów.
                          Rząd zawiera międzynarodowe układy, mające ułatwić pracę historyków. — Okropne
                          zgniłki! Ich niedołężne usiłowania przywodzą na myśl zbawienną receptę carskich
                          oficerów, którzy tak śpiewali przy ucztach:

                          "Kopernik on wies' swoj wiek trudiłsia cztob dokazat' ziemli wraszczenije!
                          Durak! Zacziem on nie napiłsia? Togda by nie było sommienija, togdab jemu wies'
                          mir krutiłsia"6.

                          Czasami jednak zastosowana u nas metoda "prawidłowego" zgłębiania i wyjaśniania
                          przeszłości odrobinę chybiła celu. Przekonałem się o tym... bez mała na własnej
                          głowie. W 1952 roku archeologowie zaczęli kopać w Hrubieszowskim, gdzie
                          wydobyli mnóstwo zabytków rdzennie słowiańskich, ale różnych od tych, jakie
                          kryją gleby Wielkopolski, Pomorza czy Śląska. Opisałem to w "Problemach" i w
                          rok później znowu pojechałem nad Bug, nie przeczuwając nawet, że mogę tam żywot
                          postradać. Ludzie tamtejsi przeczytali bowiem artykuł w "Problemach" i doszli
                          do wniosku, że badania wykopaliskowe zmierzają do wykazania odwiecznej
                          rosyjskości ziem nadbużańskich, co ma poprzedzić oddanie Związkowi Radzieckiemu
                          terenów aż po Wieprz, a może i po Wisłę. Najgorszy zaś sprzedawczyk, zdrajca i
                          wróg ojczyzny to ten, kto propaguje owe zamiary, czyli ja właśnie.
                          O, jakież niezwykłe sukcesy odnieśli moi państwowotwórczy adwersarze z
                          2Kuźnicy", "Odrodzenia", "Polski Zbrojnej" i innych pism, ci,
                          którzy nie miewali wątpliwości i mniemali, że nikt ich nie ma. Jakże
                          znakomicie nauczyli ludzi trzeźwości w rozumowaniu, słusznie gardząc
                          obmierzłym, pozytywistycznym odwoływaniem się do zdrowego rozsądku,
                          który nie jest zdolny sprowadzić na kraj potoków światłości, płynących
                          z deklamacji i tokowania a la głuszce na wiosnę. Cóż za świetną metodę
                          myślenia potrafili zaszczepić, skoro ludzie potrafią w ogóle przypuszczać,
                          że jakikolwiek polityk na świecie chcąc coś zrobić — najpierw się zapyta
                          archeologa o pozwolenie. Ale jeśli się ktoś poświęca przede wszystkim wzniosłym
                          sporom światopoglądowym — toczonym na tak wysokim poziomie, że go najczęściej
                          wcale nie widać — to już oczywiście brak mu ochoty do racjonalistycznego
                          badania faktów i rzeczowego tłumaczenia konieczności dziejowych
                          i zasad polityki współczesnej.
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 13.03.04, 23:48
                          III

                          Nie daję jeszcze spokoju owym napiętnowanym przez profesora Chałasińskiego
                          metodom polemicznym, ponieważ one właśnie wywarły bardzo znaczny wpływ na moje
                          losy pisarskie. Dzięki nim kurczowo i z uporem trzymałem się prasy katolickiej.
                          Z "Tygodnika Powszechnego" wystąpiłem w styczniu 1950 roku. Decyzję tę
                          powziąłem bardzo nagle, jeszcze w przeddzień wcale jej nie przewidując.
                          Zaproszony do Warszawy przez Bolesława Piaseckiego dowiedziałem się, że rząd
                          zamierza mnie mianować członkiem komisarycznego zarządu zrzeszenia "Caritas",
                          co ma nastąpić za kilka godzin. Stanąłem wobec konieczności czysto politycznej.
                          Zdawałem sobie sprawę, że cała operacja z "Caritasem" przeprowadzana w sposób
                          mało delikatny, ma jednak na celu zawarcie porozumienia między rządem a
                          episkopatem. Byłem stanowczo przeciwny jakimkolwiek zatargom politycznym na tle
                          religijnym. Jeśli już koniecznie komuniści mają się z katolikami wziąć za
                          łby, to proszę bardzo — tyle jest w Europie pięknych krain — wszędzie, byle nie
                          w Polsce... Dosyć roli królika doświadczalnego, wystarczy miłej zabawy. Chcąc
                          mieć swobodę decyzji, wykorzystałem przypadkową obecność w Warszawie Jerzego
                          Turowicza i wystąpiłem z redakcji jeszcze przed otrzymaniem nominacji. W
                          przeciągu kilkunastu najbliższych miesięcy, do czerwca 1951 roku, pisywałem
                          w "Dziś i Jutro" oraz w "Słowie Powszechnym". W zarządzie "Caritasu"
                          pozostawałem do września 1950 roku, niczym się w tej pożytecznej instytucji nie
                          odznaczywszy. Dawno już doszedłem do wniosku, że w roku 1945 Polska weszła na
                          jedyną drogę, która w ogóle wiodła w przyszłość. Plan Sześcioletni trafił w
                          samo sedno marzeń o ojczyźnie, która by nareszcie przestała być cywilizacyjną
                          martwicą. Pomimo to wytrwale trzymałem się wydawnictw
                          kierunku, z którym łączyło mnie coraz mniej. Kiedy dzisiaj patrzę na te rzeczy
                          z perspektywy kilku lat, nie żywię wątpliwości, że istotną przyczyną tego uporu
                          były zjawiska, o których napomknąłem w rozdziale poprzednim. Wcale się nie
                          wypieram ani szlacheckich, ani conradowskich pojęć o tym, co godzi się czynić,
                          a czego nie. Jakie są, takie są dzisiejsze "Nowa Kultura" i "Przegląd
                          Kulturalny", ale tamtej miłej tradycji nie pielęgnują. Ostatni mój artykuł
                          w "Słowie Powszechnym" ukazał się w czerwcu 1951 roku i był poświęcony
                          odbudowie katedry wrocławskiej. Właśnie wtedy w świątyni tej, pięknie
                          przybranej barwami narodowymi oraz błękitnymi sztandarami Ruchu Pokoju, odbyła
                          się uroczystość poświęcenia. Wieczorem na bankiecie ministrowie i najwyżsi
                          przedstawiciele krajowej hierarchii kościelnej wznosili toasty na cześć
                          porozumienia, zawartego czternaście miesięcy wcześniej. Można było ze spokojnym
                          sumieniem odejść z prasy katolickiej. W lipcu tegoż roku zacząłem
                          współpracować z "Życiem Warszawy". W tym czasie publicystyka polska spoczywała
                          już w letargu. Wspomnę o jednym tylko wydarzeniu, jakie mi się przytrafiło w
                          pewnym periodyku. Napisałem, że w Kielecczyźnie jest miejscowość o takiej
                          nazwie, którą nawet Polak wymawia z trudem: Krzciecice. Bez mojej wiedzy
                          przerobiono to zdanie, ugrzeczniono je, by nie popaść czasem w podejrzenie o
                          zniewagę narodu polskiego. Pozostawał reportaż. Aż do roku 1954 zajmowałem się
                          niemal wyłącznie nim. Warsztat pracy przeniosłem z Warszawy na bardzo głuchą
                          prowincję kielecką, do Szczekocin, do pewnej miłej oficynki, wybudowanej za
                          Stanisława Augusta. Zająłem się reportażem naukowym (w roku 1952 pisząc też
                          książkę o powstaniu styczniowym). Czułem, że na tym terenie będę miał najwięcej
                          swobody. O innych przyczynach, które mnie tam ciągnęły, nieraz już
                          wspominałem i w książkach, i w artykułach. Pogranicze literatury musi się
                          rozszerzyć w kierunku nauki, gdyż w przeciwnym razie świat się stanie
                          niewyrażalny dla tradycyjnych gatunków pisarskich. Istotną cechą huma-
                          nizmu jest wszechstronność zainteresowań i dlatego właśnie — niestety
                          — dzisiaj rzeczownik: humanista — na dobry ład trzeba by za każdym
                          prawie razem ujmować w cudzysłów. Termin ten nabrał bowiem sensu
                          negatywnego i oznacza u nas „intelektualistę" (cudzysłów również nie-
                          zbędny), który się nie interesuje biologią, geografią i medycyną, którego
                          technika, ekonomia, a nawet historiografia właściwie nie obchodzą.
                          Lista grzechów powieści „produkcyjnej" wygląda okazale. A może
                          klęska była nieunikniona także ze względów zasadniczych, czyli nie
                          mających nic wspólnego z lakierem, schematyzmem i komenderowaniem?
                          Autor, który się zajmie tematem tradycyjnym — a więc sprawami wojny,
                          polityki, pracy na roli, handlu itp. — na ogół potrafi językiem potocznym
                          wyrazić to, co najbardziej tam interesuje człowieka, wpływa na jego los,
                          a niekiedy i rozstrzyga o nim. To, co stanowi samą istotę takiego dzieła
                          ludzkiego jak nowoczesna fabryka, nie da się „wysłowić" bez języka
                          wyższej matematyki. Pozostają peryferia, ale na nich się chyba nie da
                          zbudować arcydzieła. Czyżby zatem jedna z najważniejszych dziedzin
                          twórczości współczesnego człowieka mogła wejść do literatury tylko jako
                          martwe i niezrozumiałe tło? Czy odraza, którą czuł Conrad, kapitan żaglowca, do
                          okrętów parowych nie była czasem odruchem literata, którego niepokoi
                          niedostępny świat nowoczesnej techniki? Zostawmy jednak w spokoju kwestie
                          teoretyczne. Rok 1951 stanowił chyba samo dno okresu, zwanego dziś potocznie
                          "epoką kultu jednostki". Gorliwie się dziś zajmujemy jego grzechami.
                          Dlatego nie od rzeczy może będzie wspomnieć o szczegółach drobnych
                          wprawdzie, ale pomocnych, jeśli chodzi o ścisłość sądów dotyczących tego
                          czasu. Doskonale rozumiałem, że sfery polityczne czego innego by raczej ode
                          mnie wyglądały niż nagłych zainteresowań dla archeologii, mikrobiologii
                          tudzież zawiłości powstania styczniowego. Przez poprzednie lata było się
                          ostatecznie publicystą politycznym, który po wyjściu z prasy katolickiej
                          wylądował na dobrowolnie wyszukanych „marginesach". Miewałem, owszem, rozmaite
                          propozycje i sugestie, czynione jednak w sposób kurtuazyjny, śmiało mogę nawet
                          powiedzieć — delikatny. A wspomnieć jeszcze koniecznie potrzeba, że chodziło o
                          takiego osobnika, który — nie licząc już sporów, zatargów i podejrzeń
                          powojennych — przed wojną był oficerem rezerwy Korpusu Ochrony Pogranicza, a
                          podczas wojny w najbardziej krytycznym momencie — w czerwcu i lipcu 1944 roku —
                          należał do VI Oddziału Sztabu Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej. O wszystkim tym
                          sfery polityczne jak najdokładniej wiedziały (lepiej nawet niż ja sam, bo
                          pamięć ludzka zawodzi, papierzyska w MBP — nigdy). Sytuacja, przyznajmy,
                          znakomicie ułatwiająca nacisk, a nawet zwykły szantaż. Ani jednego, ani
                          drugiego nie było. Mogłem sobie spokojnie siedzieć w Szczekocinach, pisując
                          niemal wyłącznie o archeologii i o konfliktach ludzkiej krwi. Kiedy napisałem
                          pierwszy reportaż o pracach mikrobiologów, polityczna opinia o nim wypadła tak:
                          "— Uczonokracja! Wy chcecie, żeby uczeni światem rządzili, ale my
                          tego nie chcemy". W tym samym roku Państwowy Instytut Wydawniczy zawarł ze mną
                          umowę na całą książkę o Instytucie Ludwika Hirszfelda. Na mocy osobistego
                          doświadczenia jestem przekonany, że inaczej by sprawy wyglądały, gdyby pełnia
                          władzy znalazła się w rękach pewnych ugrupowań postępowych katolików. O, jakże
                          inaczej! Wcale nie jest powiedziane, że świat poznał już najbardziej idealne
                          wydanie "kultu jednostki". Późną jesienią 1950 roku napisałem dla "Słowa
                          Powszechnego" artykuł o mrugających obrazkach, który przedrukowała prawie cała
                          prasa. Bez mojej wiedzy redakcja ozdobiła ów artykuł wstawkami mowy skrajnie
                          "drętwej", politycznie go „wyostrzyła". W prasie marksistowskiej zdarzały
                          mi się też pewne retusze, ale nigdy aż takie. Od roku 1953 dokonywanie zmian
                          bez wiedzy autora w ogóle należy do wyjątków, wynikających zresztą najczęściej
                          ze zwykłego pośpiechu.
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 13.03.04, 23:51
                          D.C.

                          Taki "Świat" na przykład, wszelkie propozycje zmian przesyłał mi zawsze depeszą
                          do Szczekocin i czekał na odpowiedź. Na początku 1954 roku "Opowieści o żywej
                          materii' — reportaż z Instytutu Immunologii — poszedł do składania. 7
                          marca
                          zmarł we Wrocławiu Ludwik Hirszfeld. Pamiętam wieczór po pogrzebie, kiedy długo
                          rozmawiałem z młodym asystentem Instytutu. Właściwie to on mówił, ja słuchałem.
                          Zwierzał się z planów na przyszłość, twierdził, że zespół może dalej prowadzić
                          dzieło nieżyjącego mistrza. Nie chciałem osłabiać jego wiary i gasić zapału,
                          więc milczałem. Wkrótce potem zawiadomiono mnie, że "Opowieści o żywej materii"
                          zostały zdjęte z maszyn. Tekst poszedł do ponownego "ideologicznego"
                          sprawdzenia. Pozbyłem się wtedy resztek wątpliwości, że dni zespołu
                          naukowego stworzonego przez Ludwika Hirszfelda są policzone. Losy "Opowieści"
                          sporo mnie kosztowały. To był jeden z tych momentów, w których człowiek czuje,
                          jak się starzeje. W lipcu książka wróciła na maszyny. Domyślam się, że
                          przychylna dla niej decyzja zapadła na wysokim szczeblu politycznym.
                          Recenzje, napisane w dobie owego „sprawdzania", nie wniosły nic
                          specjalnie nowego. Nie mogły zresztą tego zrobić, skoro pierwszym
                          fachowym recenzentem książki był sam Ludwik Hirszfeld, który niedługo
                          przed śmiercią zdążył przeczytać maszynopis. Zażądał skreślenia paru
                          wątków efektownych wprawdzie, ale dotyczących zagadnień pod wzglę-
                          dem naukowym jeszcze niezbyt pewnych. Nie wiem, kto pisał owe recenzje, bardzo
                          zresztą dla autora książki kurtuazyjne i nie wszystkie nieprzychylne. Cytuję
                          fragment jednej z nich: "Instytut... jest placówką dobrze wyposażoną
                          technicznie i posiadającą liczne kadry naukowe. Jednak główny kierunek badań
                          budzi szereg zastrzeżeń, wynikających z ujęcia immunologii jako nauki i
                          stosowanej metodyki badań. Instytut w zasadzie prowadzi badania oparte o dawne
                          teorie immunologii, pomijając lub obniżając rolę ustroju dla przebiegu
                          procesów odpornościowych. Radziecka szkoła immunologiczna posiadają-
                          ca duże osiągnięcia niejednokrotnie ostro krytykowała ten kierunek jako
                          nienaukowy. Krytyka ta nie pomijała również osoby L. Hirszfelda..."
                          Tak jest, krytyka ta była nawet niekiedy umiejętnie organizowana, a to
                          w drodze niezbyt ścisłego (tak to nazwijmy...) informowania uczonych
                          radzieckich, odwiedzających nasz kraj. Jeden z nich — już po śmierci
                          profesora — osobiście przeprosił profesor Hannę Hirszfeldową za niesłusz-
                          ne słowa, skierowane niegdyś pod adresem jej męża, słowa oparte na
                          informacji zupełnie i celowo mylnej. Doszedłem w tej relacji do rzeczy
                          niesławnych, do spraw, które nie tylko potężnie zaszkodziły nauce, ale narobiły
                          też wiele zła politycznego. Wszyscy już dziś wiedzą, co należy sądzić
                          o "teoriach" Trofima Łysenki,
                          Boszjana oraz pani Lepieszyńskiej, oraz o ich metodach "argumentacji
                          naukowej". Pisząc "Opowieści" nawet nie próbowałem przytaczać tego, co
                          Ludwik Hirszfeld głośno i otwarcie mówił o Łysence. Oto jego słowa
                          wyrzeczone w roku 1952: "Proszę pana, to nie jest uczony. To gangster".
                          Nie próbowałem tego powtarzać — przyznaję — ale tylko dlatego, że nikt
                          by mi tego nie wydrukował. Z drugiej jednak strony — podkreślam
                          z naciskiem — absolutnie nikt nie próbował mnie skłonić do wysławiania
                          Łysenki i do głoszenia, że otworzył on nowe drogi przed nauką polską
                          i światową. Nikt mi tego nawet nie proponował. W "Opowieściach"
                          starałem się wymieniać i traktować na równi uczonych całego świata. Nikt
                          mi w tym nie przeszkadzał. Wiele zła się stało. Ale kwestia odpowiedzialności
                          za to jest złożona i trudna. Należy się za każdym razem dobrze zastanowić i
                          rozważyć, czy dany konkretny objaw przypisać wypadnie znanym dyktatorskim
                          metodom epoki stalinowskiej, czy też — niestety — zwykłemu
                          podskakiewiczostwu i
                          nadgorliwości. Tak się dziwnie złożyło, że w chwili przystępowania do pracy nad
                          "Opowieściami" miałem właściwie dwa tematy do wyboru. Mogłem pisać o
                          zakładzie "ideologicznie podejrzanego" Ludwika Hirszfelda lub przystąpić do
                          wielkiego reportażu o budowie Pałacu Kultury i Nauki. Swoboda wyboru była
                          absolutna. Tylko łatwe do przewidzenia skutki dla tak zwanej "kariery" autora w
                          każdym z tych dwu wypadków musiały być różne.
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 13.03.04, 23:56
                          IV

                          W czasie ostatniej sesji Rady Kultury i Sztuki jeden z mówców wystąpił
                          przeciwko używaniu zaimka „my", gdy się mówi o grzechach epoki „kultu
                          jednostki". Wywody jego nie trafiły mi do przekonania. Wyznam nawet, że
                          niepokoi mnie zbyt hojne szafowanie zaimkiem „oni". Zwłaszcza, jeśli
                          czynią tak pisarze, zaliczający się wszak obecnie do najwyższej elity
                          społecznej. Jeśli się żyje we wspólnocie narodowej — i to żyje w sposób wcale
                          wygodny — nie można zbyt lekko traktować sprawy odpowiedzialności. Są
                          tacy, którzy mogą śmiało ogłosić, że nie popierali wiadomych zboczeń. Ale
                          nikomu chyba nie wolno się uchylić od odpowiedzi na niemiłosierne
                          pytanie: czy zrobiłem wszystko, co leżało w mojej mocy, by zapobiec
                          złemu? Bardzo się boję surowego wyroku historii, która gotowa powiedzieć, że
                          nie wyzyskaliśmy w pełni nawet tych mizernych możliwości, jakie pozo-
                          stawiała epoka stalinowska. Można było więcej zrobić dla sprawy wolności
                          myśli i słowa. O ile dobrze pamiętam, Franciszek Rabelais twierdził, że
                          podtrzymuje wszystkie swe teorie — aż do granicy stosu włącznie. Było to
                          logiczne, bezpretensjonalne i męskie postawienie sprawy. Trzeba teraz
                          stwierdzić, że pisarzom w Polsce żadne „argumenty" o charakterze rzeczy
                          ostatecz- nych wcale nie groziły (przynajmniej takie jest moje osobiste
                          głębokie przekonanie, w której to kwestii nadaję się chyba na koronnego
                          świadka). A w ostatecznym, historycznym obrachunku właściwie to jedno się
                          liczy. Podczas tejże sesji Rady Kultury i Sztuki Mieczysław Jastrun powie-
                          dział, że literatura polska nigdy dotąd nie upadła tak nisko, jak dziś. Bardzo
                          niemiłosierny sąd. Najstraszniejsze jednak to pytanie, które nie padło: a ile
                          i kogo kosztował opór przeciwko tej klęsce? Na świadka w niektórych sprawach
                          się nadaję, na niczyjego sędziego na pewno nie. Dlatego też trzeba pisać o
                          sobie. Wiosną tego roku spędziliśmy kilka ponurych godzin w sali Związku
                          Literatów. Dwóch kolegów, zmieniając się kolejno, odczytywało obszerny
                          referat Nikity Chruszczowa o kulcie jednostki. Słuchałem pilnie, dowiadu-
                          jąc się wielu tragicznych szczegółów. Takie rzeczy jak losy Kosiora,
                          okoliczności zamachu na Kirowa, oraz wiele innych nie były mi bowiem
                          znane. Ale zasadnicza treść broszury nie stanowiła rewelacji. Przecież ja
                          już od dawna wiedziałem. Wspominałem poprzednio o swym przekonaniu, że w roku
                          1945 Polska weszła na jedyną drogę, która wiodła w przyszłość. Doszedłszy do
                          tego wniosku zdecydowałem się na popieranie kierunku politycznego, któremu
                          wtedy patronował Józef Stalin. Zdecydowałem się — bardzo dokładnie
                          wiedząc... Gdybym dziś — po wszystkich rewelacjach, dyskusjach i odwilżach
                          — raz jeszcze się znalazł wobec tego samego problemu i raz jeszcze musiał
                          wybierać — wybrałbym to samo co wtedy. Przyznaję się do pełnej
                          odpowiedzialności za własne decyzje, ale ich nie żałuję. Powtórzę raz
                          jeszcze, że Polska nie ma innej drogi. Uważam, że wszystko to należy jasno i
                          wyraźnie powiedzieć. Wszelki fałsz w sądzeniu własnej przeszłości pisarskiej
                          wróżyłby bowiem jak najgorzej o przyszłości.
                          I dlatego nic mnie tak nie martwi, jak odezwanie się jednego z członków
                          grupy PAX, który w czasie dyskusji w Związku Literatów oświadczył
                          z wyniosłą ironią: ja teraz ciągle powtarzam — mądry jak Polak po XX
                          zjeździe. Pomału, pomału — ten Polak i przed XX zjazdem był równie mądry jak
                          i teraz. A najgorsza bieda w tym, że prosty, szeregowy Polak mówił
                          o rozmaitych sprawach o wiele szczerzej i uczciwiej niż wielu... inżynierów
                          dusz ludzkich. „Trzeba dogonić własny naród" napisałem w „Po prostu"
                          jesienią zeszłego roku (a więc przed XX zjazdem) i słowa te uważam za
                          ciągle aktualny i zdrowy program pisarski.
                          Kto się decydował wiedząc, ten tym bardziej musiał sam siebie
                          pilnować i nie przekraczać granic bezwzględnej konieczności dziejowej.
                          Rachunek pamięci nie może się równać rozgrzeszeniu, udzielonemu
                          samemu sobie. Piszę to w lipcu 1956 roku. Już od wielu miesięcy prasa literacka
                          i pisma codzienne zażarcie walczą o wewnętrzną naprawę Rzeczypospolitej. To, co
                          robią młodzi chłopcy z „Po prostu" przynosi Polsce sławę i zaszczyt.
                          Dziennikarstwo i publicystyka — procedery jakże wzgardliwie zazwyczaj
                          traktowane na literackim Parnasie — przywracają twarz piśmiennictwu
                          polskiemu. Wszystko to z zadowoleniem stwierdziwszy, żałować jednak wypadnie,
                          że szeroki front wspólnej walki pisarzy o prawo, uczciwość i poszanowanie
                          godności ludzkiej — nie powstał dziesięć lat wcześniej.

                          PAWEŁ JASIENICA

                          PRZYPISY

                          1 „...Żeby złoczyńcy trzęśli się ze strachu — to jest w porządku. Ale kimże są
                          ci złoczyńcy?
                          Wiadomo, że wobec różnych poglądów na ten temat może nastąpić wielki nieporządek
                          w działaniach. Złoczyńcą może być złodziej, ale to złoczyńca, by tak rzec,
                          trzeciego stopnia;
                          złoczyńcą nazywa się też zabójcę, ale to także złoczyńca zaledwie drugiego
                          stopnia; złoczyńcą
                          może być także wolnomyśliciel — a to już złoczyńca prawdziwy, a przy tym
                          zatwardziały i nie
                          wyrażający skruchy. Z tych trzech gatunków złoczyńców, każdy oczywiście
                          powinien drżeć,
                          ale czy w równej mierze? Nie, tak być nie powinno. Trzeba postępować tak, by
                          złodziej drżał
                          mniej niż zabójca, a zabójca mniej, aniżeli bezbożny wolnomyśliciel. Ten
                          ostatni ciągle
                          powinien czuć na sobie surowy wzrok urzędowy i z tej przyczyny drżeć
                          nieustannie. Zatem,
                          jeśli w tej materii zezwolimy na różne poglądy wśród urzędników, skutek będzie
                          często
                          przeciwny zamierzonemu, a mianowicie: bezbożnicy będą bać się umiarkowanie, zaś
                          złodzieje
                          i mordercy będą bez przerwy odczuwać wielki strach".
                          la Przeszywający urzędowy wzrok.
                          2 Dr Faul — postać ideologa partyjnego — manipulatora ideami — z opowiadania
                          Kazimierza Brandysa „Obrona 'Grenady'".
                          3 Każdemu, co mu się należy.
                          4 Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego — kierowana przez Hilarego Minca
                          — jedna z najbardziej wszechwładnych instytucji w owych czasach.
                          5 Jeśli tak można powiedzieć.
                          6 Kopernik, on trudził się cały wiek / by udowodnić, że ziemia się obraca /
                          Dureń, czemu nie
                          popił sobie / Nie miałby wtedy wątpliwości — cały świat by mu się kręcił.
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 14.03.04, 00:07
                          Uderzyć na wszystkich frontach

                          Sporządzona przez kierującą Wydziałem Historii Partii KC PPR Marię Turlejską
                          notatka miała skutek niemal natychmiastowy. Ukazał się wprawdzie jeszcze
                          wspomniany przez Turlejską numer trzeci „Dziejów Najnowszych", ale to był
                          już
                          koniec. Instytut Pamięci Narodowej, który położył nieocenione zasługi dla badań
                          nad najnowszymi dziejami Polski, został zlikwidowany.

                          Notatka (maszynopis, oryginał) przechowywana jest w VI
                          Oddziale AAN, sygn. 1/54-136.

                          NOTATKA W SPRAWIE INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

                          Informacja

                          Instytut Pamięci Narodowej został utworzony w 1944 r. w Lublinie.
                          Dyrektorem jego był Kornacki, vicedyrektorem — Płoski i ten ostatni
                          właściwie go organizował. Dawny współpracownik Instytutu Badania
                          Najnowszej Historii Polski im. Józefa Piłsudskiego, były życiowiec z czasów
                          akademickich, w czasie okupacji kierownik Biura Historycznego Armii
                          Krajowej, jeden z współtwórców prawej RPPS, a więc stojący na gruncie
                          CKL, obecnie kierownik Komisji Archiwalno-Historycznej CKW, PPS,
                          człowiek słaby, ulegający wpływom piłsudczykowskim, nie marksista, ale
                          o wielkiej erudycji — oto pobieżna charakterystyka Płoskiego.
                          Instytut miał badać historię okupacji, raczej od strony terroru niemiec-
                          kiego i martyrologii narodu polskiego. Ale w ramach tej problematyki
                          i tylko tego okresu nie sposób się było utrzymać. Samo życie rozbijało je.
                          Jedną z większych pierwszych prac, jakie przedsięwziął Instytut już
                          w Warszawie, było sporządzenie bibliografii wszystkich wydawnictw
                          podziemnych w kraju w czasie okupacji. Miał to być pewnego rodzaju
                          przewodnik informacyjny (obejmujący tytuł pisma, wydawcę, nakład,
                          redakcję itp.). Na zamówienie Instytutu pracę tę pisał ob. Świerkowski
                          z Biblioteki Narodowej. Praca ta, rozpoczęta jesienią 1945 r., miała być
                          oddana do druku wiosną 1946 r. W trakcie przygotowywania tej pracy
                          w Bibliotece Narodowej zorganizowana została wystawa prasy podziem-
                          nej, która była w gruncie rzeczy gloryfikacją londyńskiego podziemia (ilość
                          tytułów prasy reakcyjnej o wiele przewyższa ilość tytułów prasy lewicowej
                          i demokratycznej) i została przez Urząd Kontroli Prasy i Widowisk
                          zamknięta przed otwarciem. Świerkowski przygotowywał swą bibliografię
                          w dalszym ciągu, osiągając z miesiąca na miesiąc coraz większą ilość
                          tytułów; przy czym układ sił między ilością tytułów pism sanacyjnych,
                          endeckich, delegatury itd. a demokratycznemi oczywiście nie mógł ulec
                          zmianie. Archiwum KC PPR, a później Wydział Historii Partii współ-
                          pracował z Instytutem w tej sprawie, dostarczając jednocześnie materiałów
                          o naszych wydawnictwach z czasów okupacji, a jednocześnie tłumacząc
                          niewłaściwość, bezsensowność tego rodzaju wydawnictwa w dzisiejszej
                          sytuacji. Bibliografia do dziś dnia nie ujrzała światła dziennego, być może
                          częściowo pod wpływem naszego stanowiska.
                          Dział organizacji podziemnych prowadził w 1946 r. Bartoszewski,
                          współpracownik „Gazety Ludowej", który został niedługo później aresz-
                          towany. Na jego miejsce przyszedł Adam Borkiewicz, którego działem
                          pracy jest wojsko podziemne. W pierwszym rzędzie zbierał on informację
                          o AK, rozszyfrował pseudonimy i kryptonimy itp. Praca tego działu
                          mogłaby stać się nadzwyczaj cennym wkładem do historii walk podziem-
                          nych, gdyż Akowcy mając zaufanie na podstawie dawnych więzów i kon-
                          taktów organizacyjnych do ludzi obecnie pracujących w Instytucie mogliby
                          przekazać do IPN poważny materiał do historii AK, którego nie chcą
                          oddawać do Biura Historycznego Wojska Polskiego, twierdząc, że tam
                          sfałszują ich historię. Jak daleko te prace o historii AK są posunięte, jak
                          również ile materiałów do niej Instytut już zebrał — trudno nam powie-
                          dzieć, gdyż mimo pewnej współpracy z naszym Wydziałem — dyr. Płoski
                          trzyma to raczej przed nami w tajemnicy. W każdym razie materiał ten
                          wydaje się ubogi, o czym można się było przekonać z informacji Instytutu
                          dla Wydziału Propagandy KC PPR o akcjach AK i BCh, dostarczonej dnia
                          24 i 27 października 1947 r., a obejmującej wszystkiego jedną akcję BCh
                          z końca 1942 r., 7 akcji różnych AK z 1943 r. i jedną bitwę AL z 1944 r.
                          Borkiewicz to sklerotyczny starzec o piłsudczykowskiej mentalności,
                          również dawny współpracownik Instytutu Badania Najn. Hist. Polski im. J.
                          Piłsudskiego. Ostatnio Borkiewicz zajął się historią Gwardii i Armii
                          Ludowej na Lubelszczyźnie, w związku z przekazaniem przez przewod-
                          niczącego Lubelskiej Rady Narodowej — tow. Czugałę Instytutowi obszer-
                          nego (około 500 stron) opracowania (zresztą na poziomie nie nadającym się
                          całkowicie do publikowania), dotyczącego historii Wojewódzkiej Rady
                          Narodowej na Lubelszczyźnie w czasie okupacji.
                          Wspólnie z Borkiewiczem opracowywać Lubelszczyznę ma Żeleńska
                          niedawno przyjęta pracownica, świeżo upieczony mgr historii polecona
                          przez Wereszyckiego. Bezpartyjna. Zgłosiła do nas zapotrzebowanie na
                          wspomnienia z Lubelszczyzny.
                          Kupść pracuje nad terrorem niemieckim od strony dokumentów nie-
                          mieckich i martyrologii w ścisłym kontakcie z Główną Komisją Badania
                          Zbrodni Niemieckich w Polsce. Ma on również opracowywać organizacje
                          polityczne podziemia w czasie okupacji. W Instytucie opracowywano
                          kartotekę tych organizacji. Braliśmy w tym również częściowo udział, ale
                          całość nie została opracowana.
                          Monografie obozów niemieckich w Polsce opracowuje Czyńska. Pracu-
                          je ona również nad materiałami, które przyszły z Francji.
                          Katalogi zagadnień z prasy emigracyjnej z czasów wojny opracowuje
                          Pawłowska (związana w czasie okupacji z delegaturą, przed wojną w ko-
                          łach lewicowych).
                          Jedną z pierwszych prac Instytutu, do dziś dnia opracowywaną, jest
                          słownik biograficzny działaczy robotniczych, oparty o dawną „Kronikę
                          ruchu rewolucyjnego" i „Niepodległość". W tej sprawie nie nawiązano
                          z nami zupełnie kontaktu, pomimo informowania nas o tej pracy. Słownik
                          ten przygotowuje, zdaje się Kiedrzyńska, również dawny pracownik
                          Instytutu Bad. Najnowszej Historii Polski, działaczka KOP i ZWZ w czasie
                          okupacji, obecnie PCK, więzień obozów hitlerowskich, Kiedrzyńska prócz
                          tego prowadzi bibliotekę Instytutu.
                          Nad ruchem robotniczym do 1914 r. pracuje Durko (PPS, podobno
                          lewicowy). Durko ogłaszał w „Dziejach Najnowszych" listy Jana Stróżec-
                          kiego z zesłania i napisał artykuł o Kasprzaku, w którym rehabilitował go
                          z zarzutów, a jednocześnie rehabilitował PPS. Durko jest prawą ręką
                          Płoskiego, sekretarzem „Dziejów Najnowszych".
                          Krzysztof Dunin-Wąsowicz (PPS, ZNMS) pracuje w Instytucie nad
                          okresem międzywojennego dwudziestolecia. Jednocześnie pisze na Uni-
                          wersytecie pracę doktorską o Stapińskim.
                          Jeżeli chodzi o dwudziestolecie międzywojenne — Płoski miał zamiar
                          wydać „Piętnastolecie Polski Niepodległej" Swobody (Próchnika) po
                          uzupełnieniu polityki zagranicznej, dopisaniu historii KPP i historii okresu
                          1933-39 i po „ocenzurowaniu" go przez naszą tow. Żołądkowską, która
                          przez parę miesięcy w Instytucie pracowała. Ale prawdopodobnie pod
                          naszym wpływem jest skłonny zrezygnować z tego wydawnictwa, które
                          absolutnie się nie nadaje do publikowania obecnie.
                          Instytut wydał w 1947 r. dwa numery „Dziejów Najnowszych". Obecnie
                          przygotowuje się do druku trzeci, podwójny numer. O ile pierwszy numer
                          miał pewien charakter problemowy, o tyle drugi był wyraźnie tylko
                          kronikarski z unikaniem problematyki i z akowską tendencją (w artykule
                          T. Jabłońskiego o pińczowskim, w sprawozdaniu von dem Bacha o po-
                          wstaniu warszawskim, jak również w pamiętniku własowca o powstaniu,
                          które od strony przeciwników gloryfikują powstanie sierpniowe 1944 r.).
                          Instytut wydał dwie książki, napisane na jego zamówienie. Historię
                          Gospodarczą Polski 1864-1914, autor Witold Kula (PPR) i historię polityczną
                          tegoż okresu, napisaną przez Wereszyckiego (PPS).
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 14.03.04, 00:07
                          Tak w głównych zarysach przedstawiałby się dotychczasowy dorobek
                          Instytutu. Oczywiście mogliśmy tu pominąć pewne pozycje, o których na
                          podstawie naszej dotychczasowej współpracy z Instytutem możemy nie
                          wiedzieć.
                          Od czasu gdy na miejscu Kornackiego — Płoski został dyrektorem
                          Instytutu, brak w Instytucie vicedyrektora. Płoski czynił pewne słabe
                          zresztą wysiłki, aby na tym stanowisku był peperowiec. Proponował
                          mianowicie tow. Rafałowi Gerberowi tę pracę. Obecnie są projekty, aby
                          vicedyrektorem Instytutu został Tadeusz Jabłoński (dotychczas był dyrek-
                          torem Rady Szkół Wyższych) — o opinii wuerenowca. Płoski podobno broni
                          się przed tą kandydaturą proponując raczej Zawatkę (tak w tekście,
                          powinno być: Zawadkę — A.G.), dawnego RPPS-owca (prawego), współpracownika
                          Płoskiego z czasów okupacji, obecnie pracującego jako kierownik archiwum
                          historycznego CKW PPS.
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 14.03.04, 00:12
                          Wnioski

                          Zarówno skład personalno-polityczny, jak kierunek badań Instytutu
                          Pamięci Narodowej powinien ulec zmianie. Był wnoszony na Prezydium
                          Rady Ministrów projekt statutu i zmiana nazwy na Instytut Historii
                          Najnowszej, ponieważ dotychczas istnieje "nielegalnie" bez żadnej formy
                          prawnej. Ale projekt ten został odłożony. Najważniejszym mankamentem Instytutu
                          jest jego jednostronność polityczna. Reprezentuje on w najlepszym razie
                          formalnie prawy RPPS, z dalekim wachlarzem na prawo. Z materialistycznym
                          pojmowaniem dziejów, z marksizmem Instytut nie ma nic wspólnego.
                          W związku z projektowaną Wspólną Komisją Historyczną KC PPR
                          i CKW PPS otwierają się nowe możliwości przed Instytutem. Tylko na
                          bazie współpracy obu partii i ideologicznego przewodnictwa PPR Instytut
                          może się stać twórczą placówką badania najnowszej historii Polski z mark-
                          sistowskiego punktu widzenia. W związku z Wyższą Szkołą Partyjną
                          powstaje możliwość zorganizowania wspólnej nadrzędnej Rady Naukowej
                          obu partii, która wyznaczałaby kierunek badań Instytutu, tematy do
                          opracowania, dyskutowałaby tezy wstępne. Tylko przez wspólne kierownictwo
                          przeorganizowanego Instytutu — ideologiczne i polityczne — z jednej strony, a
                          przez zasilenie go peperowcami — z drugiej strony — może Instytut Najnowszej
                          Historii Polski spełnić swe zadanie. Jeżeli chodzi o ludzi — to wielu naszych
                          towarzyszy — historyków z wykształcenia, często pracujących na innych
                          placówkach mogłoby pożytecznie pracować w Instytucie. Jako przykład wymienimy:
                          Młynarski (PR), Izydorczyk (KW Poznań), Siekierska, Polewka (Kraków), Kula (Łódź
                          — Uniwersytet), Assorodobraj (Łódź — Uniwersytet), Szulkin (Min. Oświa-
                          ty), Najdus (TUR), Tykocińska (TUR), Bibrowska, Kancewicz, Kulik (Min.
                          Kultury), Drukier (KC), Rappaport (KC), Więckowska Jadwiga (CZPPS),
                          Pawłowicz, Bulanta Stanisława (Sztab Generalny W.P.), Pietraszkiewicz
                          Wacław (Min. Oświaty), Marzec Czesław (Warsz. Rad. Nar.) i wielu innych
                          towarzyszy. Jeżeli chcemy na odcinku historii zrobić przełom — musimy obliczyć
                          nasze siły, rozplanować je i. uderzyć na wszystkich frontach.

                          TURLEJSKA

                          Warszawa 13 luty 48 r.
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 14.03.04, 11:11
                          Agentura

                          Sformułowana przez Stalina teza, że w miarę sukcesów systemu socjalistycznego
                          zaostrza się walka klasowa, prowadziła w konsekwencji do rozbudowywania i
                          wzmacniania aparatu bezpieczeństwa. Nowe zadania omawiano na dwóch naradach,
                          które odbyły się w 1949 r. Pierwsza z nich, na której obecny był Jakub
                          Berman, miała miejsce w marcu, druga, w której uczestniczył Bolesław Bierut, 29
                          października, niecałe dwa tygodnie przed III plenum KC PZPR (11-13 listopada
                          1949 r.) poświęconym "wzmożeniu czujności rewolucyjnej". W tymże listopadzie
                          Kominform ogłosił rezolucję pt. "Partia komunistyczna Jugosławii w rękach
                          morderców i szpiegów". 6 listopada Bierut poinformował Radę Państwa, że zwrócił
                          się do rządu radzieckiego o skierowanie do dyspozycji rządu polskiego marszałka
                          Konstantego Rokossowskiego i że uzyskał zgodę. Rok 1949 to również proces
                          kardynała Józefa Mindszentyego na Węgrzech (dożywocie), procesy, zakończone
                          karami śmierci, działaczy komunistycznych: Trajczo Kostowa w Bułgarii, Koci
                          Xoxe w Albanii, Laszlo Rajka na Węgrzech. W Polsce proces przeciwko Adamowi
                          Doboszyńskiemu (11 lipca skazany na śmierć) wykorzystany do zohydzenia Armii
                          Krajowej i Kościoła. To jest bardzo pobieżnie zarysowane tło publikowanych
                          dokumentów. Składają się na nie fragmenty referatu ministra bezpieczeństwa
                          publicznego St. Radkiewicza, fragment przemówienia Jakuba Bermana oraz
                          własnoręczna notatka Bolesława Bieruta z narady październikowej.

                          Materiały te przechowywane są w VI Oddziale Archiwum
                          Akt Nowych w Warszawie (sygn. 323).

                          POLITYKA. 52/1990
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 14.03.04, 11:19
                          STANISŁAW RADKIEWICZ:
                          (...) Jaki jest stan agentury na dzień l lutego br. w kraju?
                          W całym kraju aparat nasz ma 1164 agentów i 19.200 informatorów. Jak
                          to wygląda w przekroju poszczególnych odcinków naszej działalności?
                          Weźmy np. partie polityczne. SL w całym kraju — 22, PSL — 20, SD — 13,
                          wśród usuniętych z partii politycznych b. PPS — 56, PSL — 7, b. PSL — 12.
                          W całym środowisku młodzieżowym — 36 agentów. Wśród usuniętych ze
                          stanowisk w administracji państwowej — 25, w samorządowych — 7,
                          w spółdzielczości — 12, kler — 33, kler niekatolicki — 14, organizacje
                          podziemne (polityczne i wojskowe) WRN — 13, WIN — 85, NZW — 45 i inne
                          210. Cały kontrwywiad dysponuje 170 agentami, na obiektach gospodar-
                          czych — 321, prywatna inicjatywa — 22, wieś (może być pewna różnica, ale
                          zdaje mi się, że cyfra ta niedaleko odbiega od rzeczywistości) — 32,
                          informatorów — 2500. Wystarczy zestawić ten stan ilościowy agentury, przy
                          pomocy której nasz aparat ma wykrywać i ujawniać działalność wroga, wykrywać
                          i ujawniać zamiary wroga, wykrywać i ujawniać plany działania wroga,
                          ażeby stwierdzić, że przy pomocy tak mizernej ilościowo, tak nikłej
                          agentury oczywiście szczególnie w warunkach zaostrzającej się walki
                          klasowej, zadania naszego nasz aparat wykonać nie może i nie jest w stanie.
                          Spójrzmy na cyfry od strony województw. W przekroju poszczególnych
                          województw jak ta rzecz wygląda? Np. w partiach politycznych Białystok
                          nie ma ani jednego agenta, mamy tylko informatorów. Bydgoszcz ma
                          zaledwie 2 agentów, Gdańsk — l agenta, Katowice nie mają ani jednego,
                          Kielce w partiach politycznych ani jednego, tylko informatorów, Kraków
                          ma tylko jednego, Lublin tylko jednego, Łódź tylko jednego, Olsztyn — 4,
                          Poznań — 15, Rzeszów — l, Szczecin — 5, Warszawa — 3, Wrocław — 5.
                          Województwa, które mają bardzo poważny ruch ludowy, ruch, o którym
                          jeszcze będzie mowa, dysponują 1-2 agentami. Wśród usuniętych z partii
                          ważniejsze województwa np. Gdańsk — l agenta wśród usuniętych — z PPR — PPS,
                          SL, PSL — nie interesują naszego urzędu, Katowice wśród usuniętych 17, Kraków —
                          9, Łódź ani jednego, Poznań — 18, Rzeszów ani l, Warszawa — 1.
                          Odcinek młodzieżowy. Ja mówię o samych agentach. Białystok — ani l,
                          Bydgoszcz — l, Gdańsk ani l, Katowice — 7, Kielce ani l, Kraków — 2 (tam
                          gdzie ruch młodzieżowy istnieje i organizacje akademickie są aktywne),
                          Lublin — 2 (miasto uniwersyteckie), Łódź — miasto uniwersyteckie ani l,
                          Olsztyn — 4, Poznań — 9, Rzeszów ani l, Szczecin — 4, Warszawa — 3,
                          Wrocław — 4. To jest ta agentura, przy pomocy której nasze Wojewódzkie
                          Urzędy mają czuwać nad odcinkiem młodzieżowym. Kler, który jak stwierdziliśmy
                          przedtem wysunął się na czoło, jeśli idzie o walkę z obozem demokracji:
                          Białystok — ani l, ani w świeckim, ani w zakonnym, ani w katolickim,
                          Bydgoszcz — l, Gdańsk — 3, Katowice — 9, Kielce — 9, Kraków — 10, Lublin — l,
                          Łódź — 3, Olsztyn — 4, Poznań —10, Rzeszów — 9, Szczecin — 9, Warszawa — l,
                          Wrocław — 1. Tyle agentów mają nasze urzędy na odcinku kleru.
                          Organizacje podziemne polityczne i wojskowe. Białystok — 7, Byd-
                          goszcz — 7, Gdańsk — 6, Katowice — 49, Kielce — 4, Kraków na całe
                          podziemie — 32, Łódź na całe podziemie — 2 (WRN i WIN), Wrocław po linii
                          organizacji podziemnych — 9. Województwo warszawskie — 16.
                          Wieś. Białystok agenta żadnego, 22 informatorów (rolnicze województ-
                          wo), Bydgoszcz agenta żadnego, 225 informatorów, Gdańsk agenta żad-
                          nego, 96 informatorów, Katowice — 2 agentów, 266 informatorów, Kielce
                          — agenta żadnego, 49 informatorów (po 2 informatorów na powiat),
                          Kraków — l agenta, 376 informatorów, Lublin 7 agentów, 467 infor-
                          matorów, Łódź na całą wieś — 3 agentów i 13 informatorów, Olsztyn
                          — 2 agentów, 308 informatorów, Poznań — 7 agentów, 270 informatorów,
                          Rzeszów — tylko 44 informatorów, Szczecin — 9 agentów i 108 infor-
                          matorów, województwo warszawskie — niewiarygodna cyfra — 5 agentów,
                          Wrocław — l agenta, 227 informatorów. Tak wygląda nasza sieć informacyjna, te
                          przysłowiowe oczy i uszy w podziemiu reakcyjnym na odcinku wsi, jeśli idzie o
                          województwa. (...) Dotychczasowa sieć nasza agenturalno-informacyjna jest mało
                          wartościowa ze względu na znikomą ilość zwerbowanych ludzi poważnych,
                          wpływowych i kierowniczych, tkwiących w rozpracowywanym przez nas
                          środowisku. Kierowniczy aktyw aparatu z agenturą prawie nie pracuje, na własnej
                          łączności prawie nikogo nie ma, cały ciężar najbardziej odpowiedzialnej
                          pracy zwala się na niższych pracowników, wówczas, gdy powinno być
                          odwrotnie. Przytoczę niektóre cyfry: Aktyw kierowniczy tu obecny:
                          Warszawa — Szef Urzędu Łanin agenturę werbuje i pracuje z nią, ma na
                          łączności agenturę. Jego zastępca Trofimowicz niedawno zwerbował jed-
                          nego agenta i pracuje z nim. Katowice — Marek — ma na swojej łączności
                          5 agentów i regularnie z nimi pracuje. Duda — Kraków — l agenta,
                          z l pracuje, Białystok — dotychczasowy nasz Szef Urzędu Szysz za rok
                          swojej pracy zawerbował 5 agentów i przekazał ich innym pracownikom,
                          na łączności nie ma nikogo, Rzeszów — Siwanowicz i 2 zastępców agentury
                          nie mają, prowadzą tylko od czasu do czasu kontrolne spotkania, Byd-
                          goszcz — Mjr Krupski na łączności agentury nie ma, periodycznie bywa na
                          kontaktach, nie zwerbował dotąd żadnego agenta. Zastępca jego Nowak od
                          maja 1948 r. nie zawerbował i nie ma na własnej łączności agentury. Bywa
                          tylko na spotkaniach, Poznań — Mrozek i jego ówczesny zastępca z agen-
                          turą nie pracuje. Mrozek nie ma, a jego zastępca miał jednego agenta,
                          Szczecin — Olkowski agentury nie ma, Kornecki też nie. Gdańsk — Jur-
                          kowski i zastępca agentury nie mają, bywają czasem na spotkaniach.
                          Olsztyn — Pałka agentów nie ma i wątpliwe, czy przeprowadza również
                          kontrolne spotkania. Krzywiński ma dwóch agentów, ale spotyka się z nimi
                          od czasu do czasu. Kielce — Pluta za dwa lata ani jednego agenta nie
                          zawerbował i nie przeprowadził żadnego spotkania z agentem. Zastępca
                          Borecki tak samo. Miasto W-wa — Paszkowski i jego zastępca agentury na
                          własnej łączności nie mają i nie werbują. Zabawski na własnej łączności
                          agentury nie ma, Kotton trzyma jednego, Sobczyński nie ma i nikogo nie
                          zawerbował. Lublin — Jastrzębski nie ma nikogo, Goliński trzeci rok na
                          terenie i własnej agentury również nie ma, nie zajmuje się nią.
                          Pracę agenturalną, najważniejszy, najbardziej trudny odcinek w pracy
                          naszego aparatu, odcinek wymagający największego wyrobienia politycz-
                          nego, największego doświadczenia życiowego, zwala się na odróbkę ludzi
                          najmniej do tego przygotowanych, ludzi, którzy może by i chcieli dobrze
                          pracować, ale nie mogą i nie są w stanie, a naczelnicy uważają tę robotę za
                          nieodpowiednią dla siebie. Brak specjalizacji w naszej pracy, jeśli idzie o
                          sieć agenturalną według charakteru obiektów i działów naszej pracy. Trzeba
                          zrozumieć, że agent pracujący na odcinku bandytyzmu jest inny aniżeli agent,
                          który pracuje wśród duchowieństwa. Inna z nim praca, inaczej go trzeba
                          przygotować, inne zadania. Tej specjalizacji i specyfikacji, tego zróżnicowania
                          w podejściu do pracy ze strony funkcjonariusza naszego aparatu nie ma. Jasną
                          jest rzeczą, że utrudnia to naszemu pracownikowi pracę na wszystkich odcin-
                          kach. Jeśli ilościowy stan naszej obecnej sieci agenturalno-informacyjnej
                          jest nikły, płytki i nie zabezpiecza nam wykonywania podstawowych
                          zadań, to jakość pracy naszego aparatu z tą siecią jeszcze bardziej
                          pomniejsza i degraduje jej faktyczne znacz
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 14.03.04, 11:22
                          D.C.

                          Jeśli ilościowy stan naszej obecnej sieci agenturalno-informacyjnej
                          jest nikły, płytki i nie zabezpiecza nam wykonywania podstawowych
                          zadań, to jakość pracy naszego aparatu z tą siecią jeszcze bardziej
                          pomniejsza i degraduje jej faktyczne znaczenie.
                          Typowanie kandydata odbywa się przeważnie bez należytego przygoto-
                          wania, przypadkowo. Sam akt werbunku jest przeważnie niegruntowny,
                          niepoważny i od razu pozostawia zwerbowanemu drogę do odwrotu,
                          matactwa, dezinformacji lub też odbywa się w formie aresztu w takich
                          warunkach, że się go szybko dekonspiruje. Nie ma surowej dyscypliny
                          pracy według narzuconego przez nas zadania. Zadowalamy się tym, co
                          agent daje, a w konsekwencji uzyskuje on poczucie niezależności i robi to
                          co chce, a nie to co może i powinien robić. Nie ma poważnego i gruntownego
                          przygotowania się pracownika do spotkania z agentem. Pracownik idąc na
                          spotkanie winien dokładnie wiedzieć, czego się spodziewać i jakie zadanie
                          postawić. Doniesienia agenturalnego nie traktuje się jako najważniejszego
                          dokumentu w pracy całego urzędu. Nie analizuje się i nie wyciąga
                          natychmiastowych wniosków operacyjnych i zadań. Kontrola pracy ze
                          strony kierownictwa z góry do dołu jest powierzchowna. Cyfry i fakty
                          mówią same za siebie.
                          Jeśli ktokolwiek przywiązuje wagę do agentury jako do instrumentu,
                          który ma nas informować o wrogiej działalności, która jest głównym
                          narzędziem dla walki, to narzędzie to jest połamane, a trzymamy w ręku
                          zaledwie słabiutki trzonek. Przy takiej agenturze agent nasz nie jest
                          w stanie ani zwalczać podziemia, ani uprzedzać przestępstw, ani syg-
                          nalizować zamiarów wroga. Podziemie w tej sytuacji ma możność prze-
                          grupowania się bez obawy, że mu w tym UB zbytnio będzie przeszkadzało.
                          Jest ono oderwane od prześladowania. Oznacza to rozbrojenie naszego
                          aparatu. Z tego wysnuć należy wniosek, może najważniejszy, że aparat
                          nasz z góry do dołu nie docenia znaczenia pracy agenturalnej w systemie
                          i metodzie walki, że zapatruje się na agenturę nie jako na czynnik
                          podstawowy, ale w najlepszym razie jako na czynnik pomocniczy, a za
                          podstawę swojej pracy uważa śledztwo. Liczy na to, że jak kogoś zaaresz-
                          tuje, będzie się z nim męczył, żeby wydusić zeznania, liczy na złamanie
                          wroga. Jest to podstawowe zagadnienie, błąd, który ciąży na naszym
                          aparacie i paraliżuje go w walce. To jest zagadnienie centralne. To, że nasz
                          aparat nie wywiązuje się obecnie z zadań, które postawiła partia i organiza-
                          cja, wynika z tego podstawowego błędu, niedoceniania agentury przez
                          kierowniczy aparat naszego całego systemu. (...)
                          Zadania, jakie w związku z tym stoją.
                          1) Przede wszystkim przezwyciężyć w aparacie wszelkie nastroje
                          samouspokojenia, demobilizacji, zdecydowanie zwalczać jako fałszywe
                          i szkodliwe teorie sprowadzające podziemie tylko do band i negujące
                          istnienie podziemnych organizacji reakcyjnych sztabów i ośrodków kiero-
                          wniczych w Kraju. Zewnętrzny pozorny spokój na niektórych powiatach
                          winien stać się bodźcem do niepokoju i troski, żeby móc odpowiedzieć na
                          pytanie, gdzie się wróg ukrył, jak działa, skoro my go nie widzimy.
                          Mobilizować cały aparat do wzmożenia działań i aktywności.
                          2) Skoncentrować uwagę na walkę z wywiadem amerykańskim, który
                          jest głównym ośrodkiem inspiracji i dyspozycji wrogiej akcji szpiegowskiej,
                          dywersyjnej, gospodarczo-sabotażowej i opozycyjnej w kraju. Wszystkie
                          jednostki operacyjne naszego aparatu winny być aktywnie włączone do tej
                          walki.
                          3) Praca I-szych Wydziałów winna koncentrować się na paraliżowaniu,
                          likwidacji wywiadu od strony rozpracowań i wyjść obcokrajowców i środo-
                          wisk z nimi związanych, a także od strony podziemnych organizacji, droga
                          wejścia do obcego wywiadu i poprzez organizacje terenowe i poprzez
                          rozpracowanie wszystkich elementów obcokrajowych, które w kraju są
                          i działają w różnej formie.
                          4) Praca WOP-u, który powinien uszczelniać granice tak, ażeby unie-
                          możliwić przenikanie przez nie — szczególnie wybrzeże — agentów
                          i łączników obcego wywiadu i ośrodków reakcyjnych. Zarówno Szefowie
                          WUBP jak i Dowództwo WOP-u powinni zrozumieć, że przejście WOP-u do
                          systemu bezpieczeństwa oznacza przełom w podejściu do ochrony granicy
                          i do pracy operacyjnej na pograniczu.
                          5) Po linii V-tych Wydziałów główne zadanie — rozpoznać i ujawnić,
                          aby zlikwidować wszelką wrogą działalność podziemia WRN-owskiego
                          i Mikołajczykowskiego, otoczyć specjalną opieką legalne organizacje,
                          szczególnie chłopskie i młodzieżowe, na terenie których wroga działalność
                          staje się coraz bardziej widoczna.
                          Na odcinku kleru winniśmy konsekwentnie podtrzymywać i realizować
                          kurs na wyizolowanie jego reakcyjnej, wojującej części od mas i od części
                          kleru dołowego, która unika politycznej rozgrywki z Rządem. Wszelkie
                          wrogie wystąpienia kleru, podziemna i szpiegowska działalność winny być
                          unieszkodliwione. Każde posunięcie aparatu naszego w stosunku do kleru
                          musi być uzgodnione z Ministerstwem. Szczególnie baczną uwagę należy
                          zwrócić na masowe organizacje przykościelne. Musimy mieć szeroko
                          rozbudowaną sieć agenturalną i informacyjną dla ujawniania i demas-
                          kowania faktów wrogiej działalności i powiązań z reakcyjnym podziemiem
                          tych wszystkich organizacji.
                          6) Szefowie WUBP winni ześrodkować swoją uwagę na ochronie
                          podstawowych obiektów o znaczeniu strategicznym, tj. na tych, na których
                          obcy wywiad skupia specjalną uwagę, tj. na podstawowe ośrodki przemys-
                          łowe, porty, wybrzeże, główne szlaki komunikacyjne i łączność. Powinno
                          to znaleźć wyraz w dokładnym rozpracowaniu tkwiących tam ludzi,
                          związanych z b. Delegaturą rządu londyńskiego, przemysłowców, udziało-
                          wców, ludzi powiązanych z zagranicą i inny podobny wrogi element. Prace
                          te należy synchronizować między wydziałami I i IV.
                          W walce z dywersją i sabotażem na odcinku gospodarczym w ogóle
                          i w systematycznym dążeniu do maksymalnego zabezpieczenia najważ-
                          niejszych obiektów gospodarczych, należy rozbudować i usprawnić prace
                          referatów ochrony. Są one ważnym ogniwem w pracy naszego urzędu, lecz
                          w żadnym wypadku nie zastępują pracy agenturalnej samego aparatu po
                          linii IV Departamentu. Ich praca jest uzupełnieniem sieci agenturalno-
                          -informacyjnej, którą urzędy powinny prowadzić bezpośrednio.
                          7) Szefowie Urzędu winni dokonać przełomu w naszej pracy na wsi.
                          Dotychczasowe formy i rezultaty pracy na wsi nie dają gwarancji zabez-
                          pieczenia tego odcinka w warunkach zaostrzającej się walki klasowej.
                          Rozbudowa szerokiej sieci agencyjnej i informacyjnej wśród kułactwa
                          i politycznie podejrzanych i rezydentury, bez której nie jest możliwa
                          regularna praca z siecią, a także włączenie do tej pracy posterunków MO,
                          uprzednio przeszkolonych — oto palące zadania, dokonanie których
                          zapewni nam przełom.
                          Kluczem do rozwiązania wszystkich zadań operacyjnych stojących przed
                          naszym aparatem bezpieczeństwa jest zagadnienie agentury. Dlatego też na-
                          czelnym, pilnym i głównym zadaniem wszystkich ogniw i każdego pracow-
                          nika jest radykalnie dokonać zmiany w stosunku do roli agentury, w stosun-
                          ku do formy, traktując ją jako podstawowy, a nie pomocniczy instrument.
                          Radykalnej zmianie ulegnie praktyka pracy z agenturą, ścisłe prze-
                          strzeganie instrukcji i ustalanie zagadnień. Jakość pracy winna stać na
                          właściwym poziomie.
                          Wytypować główne obiekty na każdym odcinku, rozbudować plan
                          pracy, aby ilościowo i jakościowo zabezpieczyć pełną informację o ich
                          działaniach i poczynaniach.
                          Przerzucić pracę z agenturą na najlepszych i najbardziej odpowiedzial-
                          nych ludzi aparatu.
                          Szefowie Urzędów i ich zastępcy winni mieć najmniej po 2 agentów na
                          stałej łączności, a poza tym pod własną kontrolą najważniejsze kontakty,
                          które są na łączności innych pracowników. Tak zbudowana kontrola
                          i nadzór nad pracą agentury winny stać się podstawą pracy każdego
                          przełożonego.
                          Kryterium oceny wartości każdego pracownika operacyjnego jest jego
                          zamiłowanie do pracy z agenturą. Ludzi tych, którzy unikają pracy
                          z agenturą, należy degra
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 14.03.04, 11:25
                          D.C.

                          Ludzi tych, którzy unikają pracy z agenturą, należy degradować, karać, a jeśli
                          nie poskutkuje, zdejmować z odpowiedzialnych stanowisk. Wzmożona wojskowa
                          dyscyplina w aparacie i kontrola wykonania zadań i instrukcji, połączona z
                          dokładnym instruktażem szkoleniowym i inspekcją terenu, winny stać się
                          podstawowym czynnikiem usprawnienia całej pracy naszego aparatu. (...)
                          Na zakończenie chcę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. My w naszej
                          pracy praktycznej mamy bardzo często niesłuszne kryterium i niesłuszną
                          ocenę, kto to jest pracownik operacyjny, i bardzo często nazywamy
                          pracownikiem operacyjnym tego, który dobrze umie strzelać, może nawet
                          i jest bojowy. Jeszcze więcej jest takich, których się traktuje jako
                          operacyjnych, którzy umieją dobrze zapisać i podpisać papierek do teczki.
                          Siedzą, podszywają, nie zawsze wnikają w treść, odrabiają swoją robotę. Nam
                          trzeba się bić o wychowanie nowego typu pracownika operacyjnego. Nowy typ
                          pracownika operacyjnego powinien umieć strzelać, powinien umieć podszyć
                          papierki, ale przede wszystkim powinien on umieć jeszcze inne rzeczy. Powinien
                          to być przede wszystkim człowiek politycznie wychowany, dobry partyjniak, to
                          musi być człowiek, który kocha, lubi agenturalną robotę. Jeśli to jest
                          człowiek, który agenturalnej roboty nie lubi, nie jest on operacyjny. Powinien
                          czuć potrzebę pracy z agenturą w codziennej pracy, to jest operatywny
                          pracownik, to go cechuje. Ażeby te wszystkie zadania wykonać, trzeba to wziąć
                          pod uwagę.
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 14.03.04, 23:26
                          JAKUB BERMAN:
                          (...) Śledztwo jest potężnym orężem i oddało nam ogromne usługi, ale
                          wszyscy powinniśmy przyznać, iż taka teoria, że wszystkie bolączki rozwią-
                          zuje się za pomocą aresztu i śledztwa — to jednak jest dziecięcy okres. Nas
                          stać już na bardziej dojrzałe, doskonałe metody, w których nastąpi kombina-
                          cja agentury ze śledztwem i w którym agentura nie będzie kopciuszkiem bez
                          znaczenia. Tak u nas było i to jest największy grzech w naszej pracy.
                          Musimy koniecznie i z całym uporem rozbudować agenturę. Musimy
                          koniecznie usprawnić kierownictwo we wszystkich ogniwach ze strony
                          Ministerstwa, Departamentów w stosunku do Wojewódzkich Urzędów, ze
                          strony Wojewódzkich Urzędów do Powiatowych, aż do gmin.
                          Kontrola wykonania zadań nie była do tej pory dostateczna. I dobrze
                          jest, że dziś powiedzieliśmy sobie o tym otwarcie.
                          Trzeba koniecznie i to energicznie wzmocnić dyscyplinę w szeregach
                          aparatu i trzeba wreszcie pogłębić świadomość polityczną, partyjną, hart,
                          bojowość, moralną czystość szeregów. Zreorganizujemy pracę partyjną,
                          KC zrobi wszystko, aby ją podciągnąć, usprawnić, ożywić i mocniej
                          powiązać z tętniącym życiem partyjnym, które najbardziej kształci.
                          Dlatego uważamy, że agentura jest centralnym zagadnieniem, za które
                          trzeba się w tej chwili uchwycić, najważniejszym ogniwem, które trzeba
                          wyciągnąć.
                          Nie chcemy rządzić za pomocą agentury. Nam są obce metody dwójkar-
                          skie. Nasza siła polega na teorii marksizmu-leninizmu, na sile ideologicznej
                          naszej Partii, naszego aktywu, na świadomości mas, klasy robotniczej, ale
                          chcemy oszczędzić ofiar masom partyjnym w walce z wrogiem, ale musimy
                          wszystko zrobić, aby pomóc w tej walce i to nasz najświętszy obowiązek.
                          Dlatego musimy dotrzeć i to w ciągu najkrótszego czasu do ośrodków
                          dyspozycyjnych wroga, pokrzyżować jego plany, znać jego plany, musimy
                          stworzyć formy dla unieszkodliwienia wroga klasowego na wsi, bo wcho-
                          dzimy w okres zaostrzonej walki klasowej na wsi przede wszystkim. Tam
                          na wsi kułactwo jest najbardziej masową bazą wroga i do tej decydującej
                          walki musimy się zawczasu przygotować. Jeśli nie stworzymy form
                          organizacyjnych, które by nam pomogły do spełnienia swego zadania,
                          będziemy spóźnieni. Jesteśmy już opóźnieni.
                          Musimy wreszcie stworzyć warunki i środki, ażeby ochronić najważ-
                          niejsze ośrodki naszego życia państwowego przed wrogą penetracją.
                          Musimy stać na straży naszej obronności.
                          Wy zdajecie sobie sprawę z wagi tych zagadnień. Była już o tym mowa
                          w referatach i w dyskusji, jak zagadnienie portów, zagadnienie węzłowych
                          przemysłów, zagadnienie dróg, komunikacji, łączności. Tego trzeba strzec
                          jak oka w głowie i trzeba się nauczyć strzec, by upilnować, gdy zajdzie
                          potrzeba.
                          Jak to możemy osiągnąć?
                          Przede wszystkim przez agenturę, rzecz jasna przez sieć informacyjną
                          i dlatego trzeba o to walczyć z uporem i wytrwale. Czy potrafimy to zrobić?
                          Niewątpliwie będziemy jeszcze przez jakiś czas robili błędy, ale nas stać na
                          to, ażeby się nauczyć i za pół roku wykazać się ogromnymi osiągnięciami
                          w zakresie agentury. Dowiedliśmy tego, że potrafimy rozwiązać tego
                          rodzaju zagadnienie. Nie jest najbardziej decydujące to, że mamy do
                          czynienia z wrogiem bardziej wykształconym i bardziej od nas inteligent-
                          nym. Mamy broń, przeciw której on się nie potrafi ostać — to teoria
                          marksizmu-leninizmu. Pogłębienie naszego poziomu, naszego hartu poli-
                          tycznego da nam ogromną przewagę nad wrogiem. Mamy jeszcze jedno
                          zadanie. Nie tylko unieszkodliwić wroga, ale musimy go obnażyć, zerwać
                          z niego wszystkie listki figowe, którymi się zasłania i oszukuje naród.
                          10) wprowadzić systematyczną sprawozdawczość ogniw operacyjnych
                          oraz informację bieżącą w sprawach ważniejszych we wszystkich og-
                          niwach aparatu, m. in. drogą meldunków służbowych, ustnych i pisem-
                          nych;
                          11) zwolnić w zasadzie i w miarę możności departamenty operacyjne od
                          zleceń typu administracyjno-biurowego;
                          12) uregulować stosunki między departamentem śledczym i depar-
                          tamentami w kierunku większego wglądu i większej odpowiedzialności za
                          etap przygotowawczy ze strony departamentów operacyjnych; usprawnić
                          i podnieść na wyższy poziom metody śledztwa;
                          13) śmielej wyciągać kadry terenowe i wzmocnić centralny aparat
                          ministerstwa w najbardziej odpowiedzialnych ogniwach przez odpowiedni
                          dobór cenniejszych pracowników z terenu;
                          14) spowodować powołanie kolegium z kierowników resortu i per-
                          sonalnie wyznaczonych przez Sekretariat KC dyrektorów departamentów.
                          Kolegium winno mieć charakter ciała doradczego z głównym zadaniem
                          systematycznego rozpatrywania sprawozdań z najważniejszych ogniw
                          centralnych i terenowych oraz właściwej ich oceny.
                          Przesłać:
                          1) członkom Sekretariatu KC
                          2) T. Radkiewiczowi, Mietkowskiemu, Romkowskiemu, Świetlikowi,
                          Lewikowskiemu.
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 14.03.04, 23:28
                          Nomenklatura

                          To słowo, odmieniane dziś we wszystkich przypadkach
                          przez polityków i publicystów, było do niedawna słowem
                          dyskrecjonalnym. Nie tajnym, bo można go było używać
                          publicznie, ale nie należało go nadużywać, czego pilnowała
                          cenzura (nb. z punktu widzenia cenzury słowo "cenzura"
                          zaliczało się do słów tajnych). Można było powiedzieć, a nawet
                          napisać o kimś, że jest np. w nomenklaturze KC, i zaintereso-
                          wany odbierał to jako swoisty komplement. Oznaczało to
                          bowiem, że jeśli nie sprzeniewierzy się partii lub nie popełni
                          szczególnie rażącego przestępstwa, dotrwa chwil swoich jako
                          członek elity rządzącej. Pojęcie nomenklatury było w tym rozumieniu
                          równoznaczne z pojęciem określonego zespołu ludzi, którzy znaj-
                          dowali się w dyspozycji danej instancji partyjnej. Podkreślić
                          należy tu właśnie dyspozycyjność. Ale to tylko część tego problemu. By system
                          ten mógł funkcjonować, partia musiała dysponować nie tylko kadrą,
                          ale i stanowiskami. To dopiero dawało możliwość pełnej
                          kontroli wszystkich przejawów życia społeczeństwa.
                          Na IV plenum KC PZPR, które odbywało się w dniach 8-10
                          maja 1950 r., Bolesław Bierut powiedział w referacie: "Jest
                          rzeczą zrozumiałą, że nasza partia jako siła kierownicza
                          naszego ludowego państwa ustala zasady polityki kadrowej
                          i personalnej na poszczególnych odcinkach życia i musi mieć
                          w szeregu ważnych spraw kadrowych i personalnych prawo
                          ostatecznej decyzji". Było to sformułowane jasno i wyraźnie. Wymagało tylko
                          przełożenia na język konkretów. To właśnie czynił dokument,
                          który publikujemy. Jest to maszynopis bez daty i podpisu
                          pochodzący z akt Sekretariatu KC PZPR. Z treści można
                          ustalić że powstał on na początku 1949 r. Uważnv czytelnik
                          Wykaz ten zawiera jedynie stanowiska, o których obsadzie
                          personalnej decydował KC PZPR. Podobne wykazy obejmo-
                          wały stanowiska znajdujące się w nomenklaturze komitetów
                          wojewódzkich i komitetów powiatowych. To były początki.

                          Tekst ten przechowywany jest w VI Oddziale Archiwum
                          Akt Nowych (sygnatura 295/VII-79).

                          POLITYKA, 36/1990
                         • roomtsays KRONIKA KOMUNIZMU 17.03.04, 00:44
                          Wojna na listy
                          Konrad Rokicki

                          - Są w środowiskach twórczych ludzie skłóceni z naszym ustrojem, którzy pod
                          pozorem walki o wolność twórczości domagają się swobody dla antysocjalistycznej
                          propagandy, a niekiedy idą dalej i świadomie odwołują się w tej walce do pomocy
                          reakcyjnych, wrogich Polsce ośrodków zagranicznych - mówił Władysław Gomułka 15
                          czerwca 1964 r. na IV Zjeździe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Słowa
                          skierowane były pod adresem sygnatariuszy tzw. 'Listu 34'.


                          Literacki front

                          Po umocnieniu swojej władzy Władysław Gomułka za niezbędny warunek wyciszenia
                          społecznych emocji uznał pacyfikację nastrojów środowisk dziennikarskich i
                          literackich. W październiku 1957 r. zamknięto tygodnik 'Po prostu'. Decyzja
                          wywołała kilkudniowe rozruchy studenckie w Warszawie. W tym samym roku pisarze,
                          którzy mieli tworzyć nowy miesięcznik literacki 'Europa' - Jerzy Andrzejewski,
                          Stanisław Dygat, Paweł Hertz, Mieczysław Jastrun, Jan Kott, Adam Ważyk i
                          Juliusz Żuławski - złożyli legitymacje partyjne po tym, jak Gomułka cofnął w
                          ostatniej chwili zgodę na druk pierwszego numeru.

                          W latach 1956-59 prezesem Zarządu Głównego ZLP był Antoni Słonimski. Usunięcie
                          go ze stanowiska i zastąpienie uległym wobec władz Jarosławem Iwaszkiewiczem
                          było niewątpliwym sukcesem partii. Zresztą w tym czasie wyraźnie przeszła już
                          ona do ofensywy. Pojawiły się postulaty ponownego upolitycznienia literatury,
                          do czego prowadzić miały cenzura i odpowiednia polityka wydawnicza oraz nacisk
                          materialny wobec niepokornych twórców. Stopniowo postępował proces ograniczania
                          środków przeznaczanych na kulturę, malały nakłady książek i liczba wydawanych
                          tytułów. Zaostrzyła się cenzura. Książki z tzw. nurtu obrachunkowego ze
                          stalinizmem były wstrzymywane. Ingerencje cenzorskie znacząco wydłużały proces
                          wydawniczy.

                          Kłusownicy leśniczymi

                          Czarę goryczy przelała likwidacja w czerwcu 1963 r. dwóch tygodników społeczno-
                          kulturalnych - 'Przeglądu Kulturalnego' i 'Nowej Kultury'. W ich miejsce
                          powołano 'Kulturę' (warszawską), w redakcji której znaleźli się w pełni
                          dyspozycyjni wobec partii: Janusz Wilhelmi (red. naczelny), Jerzy Putrament czy
                          Bohdan Czeszko. Pismo zostało zbojkotowane przez wielu pisarzy i publicystów, a
                          głównym postulatem literatów - obok złagodzenia cenzury - stało się powołanie
                          czasopisma wyrażającego rzeczywistą opinię środowiska.

                          W styczniu 1964 r. na posiedzeniu plenarnym ZG ZLP Słonimski
                          stwierdził: 'Kultura działa pod ochroną cenzury, jest to pismo, z którym nie
                          można polemizować (?) Jest to grupa kłusowników, którzy zostali mianowani
                          leśniczymi i korzystają z ochrony zwierzostanu przez cały okrągły rok'.

                          W kawiarnianych dyskusjach, w kręgu literackiej opozycji zrodził się pomysł
                          pisemnego protestu, do którego władze musiałyby się ustosunkować. Paweł Hertz
                          uważał, że powinien mieć on formę obszernego memoriału. Jan Józef Lipski
                          opowiadał się za krótszym przesłaniem do społeczeństwa. Czasu na dyskusje nie
                          tracił Słonimski; przyniósł gotowy list, który miał być skierowany na ręce
                          premiera Józefa Cyrankiewicza:

                          Ograniczenia przydziału papieru na druk książek i czasopism oraz zaostrzenie
                          cenzury prasowej stwarzają sytuację zagrażającą rozwojowi kultury narodowej.
                          Niżej podpisani, uznając istnienie opinii publicznej, prawa do krytyki,
                          swobodnej dyskusji i rzetelnej informacji za konieczny element postępu,
                          powodowani troską obywatelską, domagają się zmiany polskiej polityki
                          kulturalnej w duchu praw zagwarantowanych przez konstytucję państwa polskiego i
                          zgodnie z dobrem narodu.

                          W ciągu kilku dni Słonimski i Lipski zebrali 34 podpisy osobistości z życia
                          kulturalnego i naukowego. Akcja objęła w praktyce jedynie środowiska
                          intelektualne Warszawy i Krakowa, dokąd specjalnie w tym celu wybrał się
                          Lipski. Z premedytacją poproszono o podpisy jedynie wybrane osoby, chodziło
                          bowiem - prócz względów konspiracyjnych - o wagę nazwisk, a nie masowość
                          protestu. W tej wąskiej grupie znalazły się osoby o bardzo różnych poglądach i
                          drogach życiowych - 'Europejczycy', którzy przecież nosili na sobie piętno
                          marksistowskiej Kuźnicy (pismo 'wojujących' komunistów w latach stalinizmu),
                          jak Jastrun, Kott czy Ważyk obok Jerzego Turowicza, redaktora naczelnego
                          katolickiego 'Tygodnika Powszechnego' czy felietonisty tegoż czasopisma, a
                          zarazem posła Koła Poselskiego 'Znak' - Stefana Kisielewskiego. List podpisali
                          też m.in. członek PZPR prof. Edward Lipiński oraz konserwatysta Stanisław Cat-
                          Mackiewicz. Sygnatariuszy było trzydziestu czterech, gdyż akcję przeprowadzono
                          w pośpiechu. Inni, kierując się różnymi pobudkami, odmówili podpisania listu -
                          np. Kazimiera Iłłakowiczówna (jako przeciwna wszelkim ostentacyjnym gestom),
                          prof. Ludwik Ehrlich (nie chciał narazić na szwank swojej działalności w
                          Towarzystwie Ziem Zachodnich) czy prof. Adam Vetulani (od lat szykanowany przez
                          władze, miał nadzieję na otrzymanie paszportu).

                          Cisza

                          14 marca 1964 r. Antoni Słonimski złożył list w Kancelarii Premiera. Liczył na
                          odpowiedź Cyrankiewicza, względnie - na zaproszenie do rozmowy przedstawicieli
                          środowiska. Spotkał go jednak zawód.

                          Początkowe milczenie władz tłumaczono różnie. Jako główny powód wymieniano
                          najczęściej zaskoczenie wywołane nową formą protestu. Pojawiła się wersja o
                          roztargnionej sekretarce, która zapomniała przekazać memoriał szefowi. Nie do
                          obrony jest natomiast teza, że o 'Liście 34' władze usłyszały dopiero z Radia
                          Wolna Europa. Wiedziały o nim wcześniej, jeżeli nawet przyjąć wersję o
                          zagubieniu listu w kancelarii. Źródłem tej wiedzy była Służba Bezpieczeństwa.

                          Już 18 marca odpis listu trafił do rąk korespondenta Agence France Press. 5 dni
                          później dziennikarz telefonicznie przekazał do Paryża jego dokładną treść.
                          Rozmowę - oczywiście - podsłuchiwano. Korespondent musiał wspomnieć o roli
                          Lipskiego, bowiem został on zatrzymany właśnie 23 marca. Postawiono mu jedynie
                          zarzut zbierania podpisów pod 'Listem 34' - co nawet wtedy trudno byłoby
                          zakwalifikować jako czyn przestępczy. Na skutek interwencji posła
                          Kisielewskiego, mecenas Anieli Steinsbergowej, prof. Marii Ossowskiej oraz
                          Słonimskiego Lipski wyszedł na wolność. Władza wykazywała brak zdecydowania w
                          działaniu - najprawdopodobniej nie przesądzono jeszcze, jak
                          potraktować 'buntowników', tym bardziej, że AFP nie opublikowała 'rewelacji'
                          swego korespondenta.

                          Na indeksie

                          26 marca najpierw Reuter, a następnie Wolna Europa, podały pierwsze informacje
                          na temat 'Listu 34'. Tym razem reakcja władz była natychmiastowa. W myśl
                          wewnętrznego zarządzenia kierownictwa Komitetu ds. Radia i Telewizji
                          wprowadzono zakaz emisji audycji z udziałem kilkunastu spośród podpisanych pod
                          protestem (m.in. Andrzejewskiego, Pawła Jasienicy, Kisielewskiego, Kotta,
                          Artura Sandauera, Słonimskiego, Melchiora Wańkowicza), a nawet wymieniania w
                          jakimkolwiek kontekście ich nazwisk. Zapis cenzorski obowiązywał też w druku -
                          wstrzymano mające się ukazać wywiady, felietony, druk niektórych książek.
                          Sygnatariuszom listu odmawiano zgody na wyjazdy zagraniczne. Przeciw tym
                          działaniom zaprotestował prezes ZG ZLP, Iwaszkiewicz. 29 marca, w liście do
                          ministra kultury i sztuki napisał: Obiecano mi w najwyższym miejscu, że nie
                          będą wyciągane żadne konsekwencje z idiotycznego kroku poważnych bądź co bądź
                          ludzi. (?) konsekwencje wyciągnięto i szesnastu pisarzom zabroniono prawa
                          druku. Oczywiście, nie może mnie to pozostawić obojętnym. Jako prezes Związku
                          Pisarzy muszę zaprotestować przeciwko takim zarządzeniom, mimo wszystkie racje.

                          Represje dotknęły tylko części sygnatariuszy. Dopatrując się wśród nich dwóch
                          kategorii, 'buntowników' (to ich dotyczyły zapisy cenzorskie) i 'nabranych',
                          zastosowano taktykę mającą ich podzielić. 8 kwietnia grupa sygnatariuszy
                          spotkała się z premierem. Wśród kurtuazyjnych gestów Cyrankiewicz podkreślił,
                          że oburzony jest nie skierowanym do
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 17.03.04, 20:38
                          Nomenklatura kadr KC

                          I. Aparat Partyjny

                          1) Kierownicy Wydziałów KC, ich zastępcy i wszyscy pracownicy polityczni KC
                          2) Sekretarze Komitetów Wojewódzkich oraz miejskich w Warszawie i Łodzi
                          3) Kierownicy Wydziałów w Komitetach Wojewódzkich oraz miejskich
                          w Warszawie i Łodzi
                          4) I Sekretarze Komitetów Miejskich miast wojewódzkich oraz komitetów
                          fabrycznych wydzielonych
                          5) Kierownictwo i personel naukowy Szkoły Partyjnej w Warszawie i Centralnej
                          Szkoły Partyjnej w Łodzi
                          6) Kierownicy partyjnych szkół wojewódzkich
                          7) I sekretarze komitetów powiatowych i miejskich wydzielonych — których
                          kandydatury zatwierdzają komitety wojewódzkie i przedstawiają Wydziałowi
                          Personalnemu KC do ostatecznej akceptacji


                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 17.03.04, 20:41
                          II. Aparat Państwowy

                          1) Ministerstwa

                          (Ze względu na zbliżoną strukturę organizacyjną, podany niżej wykaz stanowisk
                          odnosi się do wszystkich ministerstw z wyjątkiem Min. Bezp.Publicznego)
                          a) Ministrowie i wiceministrowie
                          b) Dyrektorzy, wicedyrektorzy departamentów i samodzielnych biur

                          2) Ministerstwo Administracji Publicznej
                          a) Wojewodowie i wicewojewodowie
                          b) Naczelnicy wydziałów personalnych w urzędach wojewódzkich

                          3) Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
                          a) Minister i wiceministrowie
                          b) Dyrektorzy i wicedyrektorzy departamentów i samodzielnych biur
                          c) Naczelnicy wydziałów Min. Bezp. Publicznego
                          d) Szefowie wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa publicznego i ich
                          zastępcy
                          e) Komendant główny Milicji Obywatelskiej i jego zastępca
                          f) Naczelnicy wydziałów Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej
                          g) Komendanci wojewódzcy Milicji Obywatelskiej
                          h) Dowódca Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i jego zastępca
                          i) Szef Sztabu i szefowie Zarządu Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrz-
                          nego
                          j) Szefowie oddziałów dowództwa KBW
                          k) Dowódcy brygad KBW
                          1) Dowódcy pułków KBW
                          ł) Główny Inspektor Wojsk Ochrony Pogranicza i jego zastępca
                          m) Szef Sztabu WOP
                          n) Szefowie wydziałów Sztabu WOP
                          o) Dowódcy brygad WOP.

                          4) Ministerstwo Komunikacji
                          a) Dyrektorzy i naczelnicy wydziałów personalnych okręgowych dyre-
                          kcji PKP
                          b) Komendant Główny SOK i jego zastępcy
                          c) Dyrektor, wicedyrektorzy i personalista PLL „LOT"
                          d) Dyrektor, personalista PBP „ORBIS"
                          e) Dyrektor i personalista PKS
                          f) Dyrektor i personalista Państwowego Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych

                          5) Ministerstwo Kultury
                          a) Dyrektor, wicedyrektor i personalista Państwowego Instytutu Wydawniczego
                          b) Dyrektor i personalista Naczelnej Dyrekcji Widowisk i Rozrywek

                          6) Ministerstwo Leśnictwa
                          a) Dyrektorzy i personaliści Dyrekcji Okręgowych Lasów Państwowych
                          b) Komendant Główny Straży Leśnej i jego zastępcy

                          7) Ministerstwo Odbudowy
                          a) Dyrektor, wicedyrektorzy i personalista Centralnego Zarządu
                          Państw. Przedsiębiorstw Budowlanych
                          b) Nadzwyczajny Komisarz Odbudowy Wsi
                          c) Komisarz do Spraw Przemysłu Budowlanego
                          d) Dyrektor Głównego Urzędu Planowania Przestrzennego
                          e) Dyrektor Instytutu Badawczego Budownictwa

                          8) Ministerstwo Oświaty
                          a) Wizytatorzy ministerialni
                          b) Kuratorzy i naczelnicy wydziałów personalnych w Kuratoriach Szkolnych
                          c) Rektorzy i prorektorzy
                          d) Profesorowie wyższych uczelni akademickich i nieakademickich
                          e) Docenci wyższych uczelni akademickich i nieakademickich
                          9) Ministerstwo Poczt i Telegrafów
                          1) Dyrektorzy i personaliści okręgowych dyrekcji poczt
                          a) Dyrektor i zastępca dyrektora Państwowego Urzędu Tele-Komunikacyjnego

                          10) Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej
                          1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych
                          a) Prezes i wiceprezesi rady nadzorczej
                          b) Dyrektor i wicedyrektor
                          c) Personalista
                          2) Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
                          a) Prezes i wiceprezesi
                          b) Dyrektor i wicedyrektorzy
                          c) Personalista

                          11) Ministerstwo Przemysłu i Handlu
                          a) Dyrektorzy naczelni, dyrektorzy branżowi i personaliści centralnych zarządów
                          przemysłu
                          b) Dyrektorzy naczelni, dyrektorzy branżowi i personaliści dyrekcji branżowych
                          i ogólnokrajowych zjednoczeń przemysłu
                          c) Dyrektorzy i personaliści wielkich wydzielonych zakładów przemysłowych, jak
                          np.: Cegielski, Pafawag, Huta Baildon itp.
                          d) Dyrektorzy naczelni, dyrektorzy branżowi i personaliści naczelnych dyrekcji
                          i przedsiębiorstw handlowych o ogólnopolskim zakresie działania, jak centrale
                          handlowe przemysłu, PCH, PDT, przedsiębiorstwa handlu zagranicznego itp.
                          e) Dyrektorzy instytutów naukowych przemysłu
                          f) Kierownictwo Naczelnej Organizacji Technicznej
                          g) Obsada stanowisk radców i attache handlowych na dyplomatycznych placówkach

                          12) Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych

                          1) Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego
                          a) Dyrektor naczelny
                          b) Wicedyrektorzy
                          c) Kierownik wydziału personalnego
                          d) Dyrektorzy oddziałów Instytutu (Warszawa, Bydgoszcz, Gorzów)

                          2) Państwowe Zakłady Hodowli Koni
                          a) Dyrektor naczelny
                          b) Wicedyrektorzy
                          c) Kierownik Wydziału Personalnego

                          3) Państwowe Zakłady Hodowli Roślin
                          a) Dyrektor
                          b) Wicedyrektorzy
                          c) Kierownik wydziału personalnego

                          4) Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
                          a) Dyrektor naczelny
                          b) Wicedyrektorzy
                          c) Naczelnik Wydziału Personalnego

                          5) Techniczna Obsługa Rolnictwa
                          a) Dyrekcja Naczelna TOR i personalista

                          6) Państwowe Nieruchomości Ziemskie — Zarząd Główny
                          a) Dyrektor naczelny
                          b) Wicedyrektorzy
                          c) Naczelnik wydziału personalnego
                          d) Dyrektorzy i naczelnicy wydziałów personalnych zarządów
                          okręgowych PNZ— których kandydatury zatwierdzają komitety
                          wojewódzkie i przedstawiają Wydziałowi Personalnemu KC do
                          ostatecznej akceptacji

                          13) Ministerstwo Skarbu
                          a) Prezes i wiceprezesi Prokuratorii Generalnej
                          b) Prezesi Oddziałów i delegatur Prokuratorii Generalnej
                          c) Dyrektor Państwowego Zakładu Emerytalnego
                          d) Dyrektor, wicedyrektor i personalista Państwowej Wytwórni Papierów
                          Wartościowych
                          e) Dyrektorzy Dyrekcji Ceł (Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa)
                          f) Dyrektorzy, wicedyrektorzy i personaliści Zarządów Centralnych monopoli
                          państwowych
                          g) Prezesi, dyrektorzy naczelni, wicedyrektorzy i personaliści zarządów
                          centralnych banków państwowych
                          h) Dyrektorzy i personaliści izb skarbowych
                          i) Główny Inspektor i inspektorzy okręgowi ochrony skarbowej — których
                          kandydatury zatwierdzają komitety wojewódzkie i przedstawiają Wydziałowi
                          Personalnemu KC do ostatecznej akceptacji

                          14) Ministerstwo Spraw Zagranicznych
                          a) Obsada placówek dyplomatycznych i konsularnych

                          15) Ministerstwo Sprawiedliwości
                          a) Prezes, wiceprezesi, prokuratorzy, wiceprokuratorzy i sędziowie Sądu
                          Najwyższego
                          b) Prezesi i prokuratorzy sądów apelacyjnych i okręgowych

                          16) Ministerstwo Zdrowia
                          a) Członkowie Dyrekcji Naczelnej i personalista Przedsiębiorstwa
                          Państwowego „Uzdrowiska Polskie"
                          b) Dyrektor Naczelny i personalista Przedsiębiorstwa Państwowego
                          „Zjednoczone Apteki Społeczne"

                          17) Ministerstwo Żeglugi

                          1) Dyrektorzy, wicedyrektorzy i personaliści:
                          a) Głównego Urzędu Morskiego
                          b) Biura Odbudowy Portów
                          c) Zjednoczenia Stoczni Polskich
                          d) Zjednoczenia Przedsiębiorstw Portowych
                          e) Generalnego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego

                          18) Główny Urząd Kultury Fizycznej
                          a) Dyrektor, wicedyrektor i personalista GłKF
                          b) Dyrektorzy wojewódzkich urzędów kultury fizycznej

                          19) Główny Urząd Statystyczny
                          a) Dyrektor, wicedyrektor i personalista GłUS

                          20) Główny Urząd Kontroli Prasy i Widowisk
                          a) Dyrektor, wicedyrektor i personalista

                          21) Centralny Urząd Planowania
                          a) Prezes, wiceprezesi i personalista
                          b) Dyrektorzy departamentów

                          22) Komisja Specjalna
                          a) Członkowie Biura Wykonawczego
                          b) Przewodniczący delegatur wojewódzkich

                          23) Film Polski
                          a) Dyrektor, wicedyrektorzy i personalista
                          b) Dyrektorzy działów

                          24) Polskie Radio
                          a) Dyrektor naczelny, dyrektorzy działów i personalista

                          25) Aparat Samorządowy
                          a) Prezydenci miast wojewódzkich, liczących ponad 100 tyś. mieszkańców
                          b) Przewodniczący wojewódzkich rad narodowych
                          c) Dyrektorzy biur prezydialnych wojewódzkich rad narodowych,
                          których kandydatury zatwierdzają komitety wojewódzkie i przed-
                          stawiają Wydziałowi Personalnemu KC do ostatecznej akceptacji
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 17.03.04, 20:44
                          IV. Spółdzielczość

                          a) Prezes, wiceprezesi, członkowie zarządu i personalista — Centralnego
                          Związku Spółdzielczego
                          b) Prezesi, wiceprezesi, dyrektorzy działów i personaliści central
                          spółdzielczych i Banku Gospodarstwa Spółdzielczego

                          V. Związki Zawodowe

                          1) Członkowie Prezydium KC ZZ
                          2) Kierownicy wydziałów KC ZZ
                          3) Przewodniczący okręgowych komisji związków zawodowych
                          4) Prezesi i sekretarze zarządów głównych wszystkich związków zawodowych

                          VI. Związek Młodzieży Polskiej i Zw. Akademickiej MP

                          1) Członkowie Prezydium Zarządu Głównego
                          2) Kierownicy wydziałów Zarządu Głównego
                          3) Przewodniczący wojewódzkich zarządów ZMP oraz miejskich w Warszawie i Łodzi

                          VII. Związek Samopomocy Chłopskiej

                          a) Członkowie Prezydium Zarządu Głównego
                          b) Kierownicy działów Zarządu Głównego
                          c) Prezesi i sekretarze zarządów wojewódzkich — których kandydatury
                          zatwierdzają komitety wojewódzkie i przedstawiają Wydziałowi Pers. KC do
                          ostatecznej akceptacji

                          VIII. Organizacje masowe

                          1) Członkowie prezydium zarządów głównych poważniejszych organizacji jak:

                          a) Liga Kobiet
                          b) Polski Czerwony Krzyż
                          c) Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
                          d) Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego
                          e) Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza
                          f) Polski Związek Zachodni
                          g) Związek Bojowników z Faszyzmem o Niepodległość i Dem.
                          h) Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej itp.

                          IX. Prasa

                          a) Redaktorzy naczelni i kolegia redakcyjne centralnych organów partyjnych
                          b) Redaktorzy naczelni prowincjonalnych organów partyjnych
                          c) Redaktorzy naczelni prasy bezpartyjnej centralnej i prowincjonalnej.
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 17.03.04, 20:46
                          Raport "Kseni"

                          17 maja 1950 r. został aresztowany Marian Spychalski. Cztery dni później
                          aresztowano generała Grzegorza Korczyńskiego. Oba te aresztowania dotyczyły
                          ludzi blisko związanych z Władysławem Gomułką. On sam, potępiony za "odchylenia
                          prawicowo-nacjonalistyczne", usunięty uchwałą III Plenum KC PZPR (11-13 lis-
                          topada 1949 r.) razem ze Spychalskim i Zenonem Kliszką ze składu KC z zakazem
                          pełnienia funkcji partyjnych, był wówczas wiceprezesem Najwyższej Izby Kontroli.
                          Kilka tygodni przed wspomnianym tu III Plenum, od 16 do 24 września 1949 r.
                          odbywał się w Budapeszcie proces pokazowy "Laszlo Rajka i jego wspólników". W
                          procesie tym zapadły trzy wyroki śmierci (Laszlo Rajk, Tibor Szonyi i Andras
                          Szalai) wykonane 15 października 1949 r. Jeden z oskarżonych, Lazar Brankow
                          (dożywocie), szef jugosłowiańskiej misji wojskowej w Budapeszcie, zeznając
                          o jugosłowiańskim planie obalenia ustroju socjalistycznego na Węgrzech
                          powiedział: "Podobnie jak na Węgrzech, usiłowaliśmy zrealizować swe plany
                          również i w innych sąsiednich krajach. Kiedy Rankowicz dawał mi instrukcje
                          odnośnie do Węgier, to zwykle mówił o tym, jaka jest sytuacja w innych krajach
                          i jak się tam pracuje — lepiej czy gorzej. Pragnął on w ten sposób
                          pobudzić
                          nas do lepszej pracy na Węgrzech. W ten sposób dowiedziałem się, że tego
                          rodzaju plany istnieją również i w stosunku do innych krajów demokracji
                          ludowej". Następnie Brankow mówił o spisku w Rumunii, a dalej
                          stwierdzał: "Przypominam sobie, że kiedy w Polsce zaszedł wypadek z Gomułką, to
                          mieli oni nadzieję, że Gomułką zrealizuje plany Tito w Polsce, i zajmowali
                          postawę wyczekującą. Pamiętam również, że nie chcieli oni bezpośrednio
                          ingerować, sądzili, że Gomułce uda się to uczynić w Polskiej Partii
                          Robotniczej. Jak wiadomo, Gomułka nie zrobił tego i uznał błędność swojej
                          linii. Rankowicz skarżył się, że i w Polsce trzeba będzie zaczynać wszystko od
                          początku". ("Laszlo Rajk i jego wspólnicy przed Trybunałem Ludowym".
                          Warszawa 1949, s. 136). Każdy, kto znał przebieg pokazowych procesów
                          moskiewskich wiedział, że nic na takich procesach nie jest przypadkowe i że
                          wymienienie w zeznaniach oskarżonych czy świadków czyjegoś nazwiska oznacza, że
                          w kolejnym procesie znajdzie się on na ławie oskarżonych. Aresztowanie
                          Spychalskiego, a następnie Korczyńskiego oznaczało, że pętla wokół Gomułki
                          zacieśnia się. Nie było natomiast jasne, kim będą jego wspólnicy. Czy, poza
                          Spychalskim, również Kliszko i Bieńkowski? Te decyzje jeszcze nie zapadły,
                          co nie oznacza, że zwalniało to aparat bezpieczeństwa od pracy. Przede
                          wszystkim zorganizowano wokół Gomułki sieć agenturalną. Największym sukcesem
                          było wprowadzenie agenta "Pewnego", który pozyskał pełne zaufanie Gomułki
                          i jego żony. Zachowało się sporo jego raportów opisujących rozmowy w mieszkaniu
                          Gomułków. Wśród nich i taki np. fragment raportu z lipca 1950 r.: "Wiesław
                          zaczął opowiadać,´jak syn Modzelewskiego dużo je, bo jak kiedyś wracali
                          z Moskwy, to on potrafił zjeść cztery razy tyle co on (Wiesław)
                          — to wiecie, aż wstyd było patrzeć (AAN, Oddział VI, sygn. 509/62 K. 263).
                          Agent miał notować wszystko, bo nigdy nie wiadomo, co może się przydać w
                          reżyserowaniu procesu. Poza "Pewnym" sporo raportów pisał "Marek", od jesieni
                          1950 r. bliski współpracownik Gomułki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
                          gdzie Gomułka wówczas pracował. Zachowały się też raporty "Czarnej",
                          skierowanej do CRZZ, gdzie pracowała Gomułkowa. Agentów tych, podobnie
                          jak "Ksenię", prowadził osobiście pułkownik Józef Światło, co świadczyło o
                          wadze, jaką do nich przywiązywano. On też wyznaczał im zadania.
                          Te uwagi wstępne wydawały się konieczne przed lekturą przytoczonego niżej w
                          całości raportu. Nie wymaga on właściwie wyjaśnień poza tymi, że w końcowej
                          części chodzi o Stanisława Płoskiego, wybitnego historyka dziejów najnowszych,
                          że Olek to działacz PPR Aleksander Kowalski, a Flora to żona Władysława
                          Bieńkowskiego. Warto też zwrócić uwagę, że raport "Kseni" dostarczał
                          — gdyby się chciało przygotować proces Władysława Bieńkowskiego —
                          bardzo
                          wartościowych informacji.

                          Raport ten (maszynopis, kopia z cechami kancelaryjnymi)
                          przechowywany jest w AAN, VI Oddział, sygn. 509/62 K. 271-273.

                          POLITYKA, 17/1991
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 17.03.04, 22:07
                          Doniesienie agenturalne

                          Źródło — Ksenia

                          Władysław BIEŃKOWSKI

                          (24 maja 1950)
                          Zatelefonowałam do Władka i umówiliśmy się na środę o godz. 16.00
                          u niego w domu. Przyniosłam mu mój konspekt zagadnień okresu okupa-
                          cji. Doszliśmy do wniosku, że on musi to sobie najpierw przeczytać, a potem
                          pogadamy — drugim razem. Tymczasem zaczęłam mu opowiadać o prasie
                          konspiracyjnej w języku niemieckim, którą teraz studiuję, o jej kierunku
                          politycznym itd. Zastanawialiśmy się, kto to mógł wydawać. Władek
                          mówił, że przelotnie miał w ręku takie pisma wydawane przez AK dla
                          Niemców. Nie pamięta ich tytułów. Potem zaczął mi opowiadać, że w czasie
                          okupacji miał w ręku pismo, bardzo ładnie wydane, z orłem, nadzwyczaj
                          tajne, wydawane przez jakieś bardzo wtajemniczone instancje delegatury,
                          czy też zgoła „dwójki" (która nie była ani w delegaturze, ani w AK)
                          zawierające nadzwyczaj interesujące informacje, zupełnie specyficzne,
                          dane personalne o różnych ludziach z emigracji i z kraju. Egzemplarze tego
                          pisma były numerowane i był napis, że pod odpowiedzialnością organiza-
                          cyjną nie wolno ich nikomu dawać — czyli wręcz przeciwnie do napisów na
                          zwykłych konspiracyjnych pisemkach. Tytuł tego pisma brzmiał „Restytu-
                          cja — Polski Odrodzonej, czy Nowej Polski" tego już dokładnie nie
                          pamiętam, w każdym razie z pewnością Restytucja. Nigdzie Władek nie
                          spotkał po wojnie tego pisma. A teraz skąd wzięło się ono w jego ręce. Otóż
                          w czasie okupacji Władek i Zenek Kliszko pracowali w jednym przed-
                          siębiorstwie transportowym na ul. Świętokrzyskiej „Kempisty". Właś-
                          ciciele tej firmy byli to bardzo porządni ludzie, bardzo przyzwoici, pomaga-
                          jący im, jako konspiratorom, choć orientowali się w charakterze ich
                          poglądów. W czasie rozmów i spotkań towarzyskich, zapraszani przez
                          szefów — mieli nieraz okazję do wypowiadania swych poglądów. Do końca
                          Władek korzystał z tego, że był tam zapisany i Zenek również, z karty
                          pracy. W trudnych momentach pomagali nawet finansowo. Słowem byli to
                          ludzie bardzo porządni, patrzący przez palce, a nawet życzliwie na wszelką
                          konspirację, niezależnie od jej oblicza politycznego. Firma przyjmowała do
                          wysłania paczki, miała swój transport samochodowy, korzystała również
                          z poczty, z pociągów towarowych itp. Partia nasza korzystała z przesyłek za
                          pośrednictwem tej firmy. Nasza prasa szła właśnie tą drogą na całą Polskę.
                          Natomiast inne organizacje nie przesyłały prasy, mieli widocznie inne
                          drogi, ale inne rzeczy, np. wysłano do Lublina dwa samochody ciężarowe
                          broni i amunicji (Władek wymieniał, co tam było — zapalniki do granatów,
                          czy granatników, miotacze płomieni itd.). Broń ta pochodziła ze zrzutu
                          — w okolicach Warszawy były zrzuty (angielskie). Kiedyś w magazynie
                          firmy znajdowało się 15 ton saletry (do wyrobu prochu). Ktoś zasypał.
                          Przyjechało Gestapo z podręcznym laboratorium. W firmie powiedzieli, że
                          to jest saletra na nawóz. Gestapo stwierdziło, że jednak to jest inna saletra.
                          Zabrali wszystko, ale jakoś rozeszło się po kościach, nie robili sprawy. W tej
                          firmie, jak się później po wojnie okazało — wszyscy zajmowali się
                          konspiracją. Nawet taki jeden cichutki, którego nikt nie posądzał o to — też
                          tkwił gdzieś i to nawet gdzieś głęboko. Były tam różne kierunki, różni
                          ludzie się kręcili. Otóż był tam jeden były granatowy policjant, jakiś
                          ważniejszy, może przodownik — kuzyn czy szwagier właścicieli firmy.
                          Przychodził tam i poznał się z Władkiem. On właśnie miał tę „Restytucję",
                          bał się mu dać, nie chciał, ale w końcu pożyczył z tym, żeby mu z samego
                          rana dali. Musiało tego wychodzić mało egzemplarzy. Wszystkie były
                          numerowane, a ten — o ile sobie Władek przypomina — miał numer 27.
                          Miał w ręku później 60, a trzeci tylko widział z daleka. Oni wtedy z Zenkiem
                          wzięli ten numer i wykorzystał Władek — niektóre wiadomości w „Głosie
                          Warszawy". Spytałam Władka, w którym roku miał ten numer. Władek
                          powiedział, że w 1942. Ja mu przypomniałam, że „Głos Warszawy"
                          wychodził w 1943 r. Więc to musiało być w 1943 — poprawił Władek
                          — przestałem pracować u „Kempisty" we wrześniu 1942 — po aresz-
                          towaniu Zosi, mojej pierwszej żony, ale potem, jak się uspokoiło — to
                          przychodziłem jeszcze tam na Świętokrzyską. U „Kempisty" pracował
                          również Janek Wolański. Był tam też zarejestrowany Gomułka, jako
                          pracownik, ale nigdy tam nie przychodził. Tak się akurat zdarzyło, na
                          szczęście, że dawno odkładany wyjazd z Warszawy w sprawach firmowych
                          wypadł Władkowi akurat tego dnia, kiedy aresztowano Zosię. Natychmiast
                          potem Gestapo było u niego w domu i w biurze, wszędzie, gdzie mogli go
                          złapać. W biurze było po niego dwóch oficerów Gestapo, byli żartobliwie
                          usposobieni — grzeczni, inaczej niż zwykle się odbywało. Władek wrócił
                          jeszcze do sprawy wydawnictw — mówił, że niedawno rozmawiał z demo-
                          kratami, którzy opowiadali mu, jak mieli zorganizowaną drukarnię
                          — sklep z ceramiką, a w piwnicy — drukarnia. Raz przyszło dwóch
                          Niemców — już chcieli ich ukatrupić — tymczasem okazało się, że oni
                          w sprawie jakichś nieformalności handlowych. Jeżeli chodzi o te niemiec-
                          kie pisemka — to może o nich wiedzieć Płoski. Płoski w ogóle chyba dużo
                          wie, ale boi się opowiedzieć. Władek — na jego miejscu — też by się bał.
                          Z Płoskim Władek po raz pierwszy spotkał się na Pięknej u Szysz-
                          ków-Dąbków w czasie powstania warszawskiego. Zosia Szyszko umiała
                          zorganizować jedzenie, tak jak po wojnie — szaber mebli. Tam bywał
                          Płoski, Pasynkiewicz. Władek nigdy nie zapomni pewnego spotkania,
                          o którym zresztą nigdy potem nie wspomniał. Mianowicie, gdy on z Olkiem
                          szli do Chruściela-Montera — dowódcy powstania warszawskiego, na
                          rozmowę — w jednym z mijanych pokojów zauważyli przy stole Płoskiego
                          z drugim jeszcze. Płoski bardzo się zmieszał (u Szyszków był uważany za
                          socjalistę). Nigdy o tym spotkaniu zresztą nie było między nimi mowy.
                          Płoski grał na pewno podwójną rolę. Jeżeli chodzi o Montera — to był
                          bardzo sympatyczny człowiek, który im twierdził, że powstanie go za-
                          skoczyło — Bór narzucił mu dowództwo powstania nie od samego począt-
                          ku, a w każdym razie nie przed wybuchem. Monter był gotów iść na
                          wszystkie warunki w wypadku gdyby Czerwona Armia wyzwoliła War-
                          szawę wówczas — gotowi byli złożyć broń itd. Oczywiście Londyn był
                          innego zdania. Spytałam, czy Władek nie uważa, że źle się stało, że wówczas
                          Warszawa nie była wyzwolona (ujęłam to raczej w formie mojego przeko-
                          nania). Władek powiedział, że miałoby to złe i dobre strony, ale byłoby
                          inaczej. Dobre — bo wówczas przyszłaby, jako wyzwoliciele, powstanie
                          weszłoby do historii, teraz się o nim nie pisze, złe — bo byłby większy kłopot
                          z całą AK (momentu samej możliwości Władek nie brał pod uwagę). Mówił,
                          że Monter czynił próby porozumienia z tamtą stroną — najpierw przez
                          Londyn, ale ci nie chcieli żadnych ustępstw, drogą radiową, potem sami, ale
                          nie znali kodu. Monter widział beznadziejność położenia. Do niewoli poszło
                          20 tyś. zmobilizowanych akowców. Poszło również wielu cywili, którzy bali
                          się represji niemieckich w obozach koncentracyjnych. Później przyszła
                          Flora, rozmowa potoczna, odprowadzili mnie Alejami w stronę domu.

                          KSENIA
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 17.03.04, 22:11
                          25.V.1950 r.

                          Łamanie generała

                          Józef Kuropieska, wówczas generał brygady, aresztowany
                          został 13 maja 1950 r. Osadzono go w więzieniu Głównego
                          Zarządu Informacji MON. Swoje aresztowanie i śledztwo opisał we wspomnieniach
                          pt. !Nieprzewidziane przygody", których fragmenty drukowane były w różnych
                          tygodnikach, a wydanie książkowe ukazało się w 1988 r. Początkowo Kuropieskę
                          zamierzano włączyć do przygotowywanego procesu tzw. grupy Tatara, ale ponieważ
                          nie udało się go złamać, skazano go w tajnym procesie na karę śmierci.
                          Wyroku nie wykonano, ponieważ Kuropieska oświadczył, że gotów jest powiedzieć
                          całą prawdę. "W ciągu pierwszych 18 dni śledztwa — wspomina Kuropieska — spałem
                          jedynie 23 godziny i kwadrans. Liczyłem każdy wypoczynek z dokładnością do 5
                          minut. Ostatnie cztery dni z owych osiemnastu spędziłem bez snu. Bardzo mnie to
                          wyczerpało, ale zachowałem się pogodnie. W następnych tygodniach (po owych 18
                          dniach) spałem od 12 do 14 godzin tygodniowo — i tak przez kilkanaście
                          miesięcy" (s. 78-79). Wspomnienia Kuropieski można uzupełnić zachowanymi
                          fragmentami korespondencji jego oficerów śledczych. Nie oszczędzali się.
                          Pracowali po kilkanaście godzin na dobę i nie mieli czasu, by się spotkać i
                          wymienić uwagi. Zostawiali więc sobie notatki sprawozdawczo-instruktażowe.
                          4 grudnia 1955 r. Naczelny Prokurator Wojskowy gen. bryg. Stanisław Zarakowski
                          wykonując telefoniczne polecenie przewodniczącego Rady Państwa Aleksandra
                          Zawadz- kiego przesłał mu odpisy tych notatek. Publikujemy je bez
                          żadnych zmian, zachowując tę pomieszaną chronologię, jaka występuje w
                          dokumencie. Nie udało się ustalić imion Świstka i Maja. Czesław Markiewicz był
                          majorem. Podobnie Jerzy Kornel. Ten ostatni, po usunięciu z Głównego Zarządu
                          Informacji, pracował jako szef działu kadr w Zarządzie Wojskowych Zakładów
                          Motoryzacyjnych. 3 grudnia 1955 r. otrzymał partyjną naganę z ostrzeżeniem za
                          swą działalność w GZI i za "szkodliwe gadulstwo po wyjściu z tej pracy". 3
                          września 1957 r. rozczarowany do linii partii oddał legitymację PZPR. Jeśli
                          żyje, ma 69 lat. Generał Kuropieska został zwolniony z więzienia 10 grud-
                          nia 1955 r.

                          Publikowany dokument przechowywany jest w VI Oddziale Akt Nowych (sygn.
                          509/34). POLITYKA. 46/1990
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 18.03.04, 08:00
                          Wyciągi z teczki notatek służbowych z przesłuchania podejrz. gen. KUROPIESKI

                          1. NOTATKA z dnia 3 września 1950 r.

                          Tow. Świstek: "K" zdenerwował się dziś, bo rozmawiałem z nim
                          podniesionym głosem. Nie oznacza to jednak, że się zdenerwowałem.
                          Zasadniczy temat rozmowy z "K" to okazanie mu zeznania Kirchmayera
                          i Hermana. Wykazywałem nielogiczność jego "zeznań", bezsens pozo-
                          stawania na tym stanowisku — przecież zeznaje na was Herman i Kirch-
                          mayer. "K" pozostaje nadal przy swoim stanowisku. "K" stwierdził mi, że
                          od południa dnia dzisiejszego jest całkiem wyczerpany fizycznie „nigdy
                          jeszcze się tak nie czułem jak obecnie". Odczuwa nieopisane boleści
                          — zresztą to daje się zaobserwować. W związku z tym dotychczas jeszcze
                          nie zasnął. Tow. Świstek uważam, że stan fizyczny "K" należy jeszcze
                          pogłębić przez pracę jak dotychczas. „K" skarżył się, że tylko jeden raz jadł
                          — nie może jeść, jak twierdzi. Trzeba będzie mu dawać 10 minut na posiłki.
                          „K" musi stracić chęć do życia, a umrzeć mu nie damy. Zróbcie notatkę
                          w zeszycie. Protokół i notatkę włóżcie do biurka. Kluczyk do szafy
                          pancernej. „K" wykazuje całkowity brak chęci do rozmów, stąd też
                          trudność w nawiązaniu rozmowy. Odpowiada lakonicznie, papierosów nie
                          dawałem. Może zrobicie próbę dając mu papierosa? Zobaczcie.
                          3.IX.50r.
                          /-/ MARKIEWICZ

                          2. NOTATKA z dnia 8 września 1950 r.

                          Kuropieska na razie nie wykazuje skłonności do pęknięcia. Zasadnicze
                          rozmowy z nim dotyczyły zbijania jego tezy „niewinności" i wykazywania
                          mu jak niepoważnie i nierozsądnie postępuje wobec ujawnionych zeznań
                          Hermana i Kirchmayera. W związku z tym Kuropieska odwołuje się do
                          Tatara, ale uzasadniałem mu, że wystarczą zeznania Kirchmayera i Her-
                          mana w szczególności. W czasie przesłuchania był płk ,,S", przemówił
                          Kuropiesce do rozumu. Kuropieska wtedy powiedział, że poczeka na
                          wyjaśnienia Tatara. Na co płk „S", że co będzie jeśli Tatar powie, iż dał
                          Kuropiesce instrukcje. Wtedy Kuropieska powiedział tak:, Jeżeli i Tatar na
                          mnie, to dajcie mi pistolet i palnę sobie w łeb...
                          c.d. notatki z dnia 8 września 1950 r.
                          Tow. Świstek: Na jakieś 20 minut przed wami ,,K" miał letuczkę
                          z Tatarem. Tatar powiedział mu, że widział się z nim w styczniu i lutym 1946
                          r., a później o ile pamięta w maju. „Prowadziłem z nim rozmowy na tematy
                          konspiracyjne i dawałem mu list dla Kirchmayera oraz od Kirchmayera
                          otrzymałem list przez Kuropieskę.
                          /-/ podpis nieczytelny.
                          „S" rozmawiał z „K" tak na , job". ,,K" będzie stał przez cały czas.
                          Gdyby Wam się pokładał na podłogę, jak to mnie uczynił, to poproście
                          żołnierzy, wykąpać solidnie i stać. Pracujcie do 3-ej".

                          3. NOTATKA z dnia 15 września 1950 r.

                          Spotkacie się ze zjawiskiem pokorności u ,,K", nie dajcie się tym
                          zasugerować. ,,K" jest wyczerpany, ja robię wszystko, by się bardziej
                          wyczerpał (kilka razy „K" ekscytował się). Może pozwolicie mu posiedzieć
                          i wtedy litujcie się nad nim argumentując Hermanem, Tatarem i Kirch-
                          mayerem. O godz. może 21.30-22.00 dostał szału, ale mówił, że nie powie
                          o swojej konspiracyjnej działalności".
                          II zmiana, 15.09.1950 r.
                          /-/ MARKIEWICZ.

                          4. NOTATKA z dnia 10 września (II zmiana)

                          Na obiedzie był 20 min. na kolacji o godz. 20-tej — ponad 15 minut trwała.
                          To mu się nie podobało. Mówi, że robimy kpiny, a od jutra nie będzie
                          chodzić na obiady i kolacje. Ja myślę, iż nie należy tego brać poważnie, bo
                          on na głodówkę nie pójdzie, a chyba chce tylko spróbować, czy nas może
                          tym zastraszy. Jeśli jej na początku nie zastosował, to i teraz nie zastosuje,
                          a to zimne jedzenie bardzo dobrze na niego działa w sensie korzystnym dla
                          nas. Na pytanie dotyczące działalności konspiracyjnej pozwalałem mu
                          odpowiedzieć tylko tak albo nie. Wywody jego przerywałem. Z zachowania
                          się nic szczególnego poza tym, że próbował się przeżuwać i wtedy mało się
                          z nim pobiłem. Straszył, że jeszcze jest silny.

                          5. NOTATKA z dnia 13 września 1950 r.

                          Tow. Świstek: Dziś dałem ,,K" solidny wycisk, zdenerwował się i jest jak
                          szmata. Bez przerwy powtarza pytanie. Uzyskałem zezwolenie na pracę
                          w nocy. Ja będę pracował do 5.00 rano.
                          II zmiana: — po Waszym wyjściu próbował mi się kłaść na podłogę
                          i musiałem go podnosić. Tak był wykończony, że w ogóle nie reagował na
                          szarpania. Co do zeznań to chwilami, jakby miał gadać, a chwilami niech go
                          cholera weźmie.
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 18.03.04, 08:02
                          6. NOTATKA bez daty:

                          Tow. Świstek: Dziś przedstawiłem „K" zeznania Kirchmayera
                          z 14.VI.1950 r. dotyczące powstania kierownictwa konspiracji w OWP „K"
                          przeczytał je. Początkowo w czasie czytania zbladł, ale już w połowie
                          czytając o Floryanowiczu, zaczął się śmiać. Następnie spoważniał, przeczy-
                          tał do końca. „K" oświadczył, że to są brednie, a siadając śmiał się ze dwie
                          minuty. Śmiech bardzo sztuczny. Ja zachowałem całkowity spokój i zgryź-
                          liwie ironizowałem. „K" doszedł w swym nonsensownym zachowaniu do
                          tego, że stwierdził, iż my możemy go powiesić, ale on w swoim „sumieniu"
                          będzie niewinny. Ja osobiście doszedłem do wniosku takiego. „K" zro-
                          zumiał, że przeszliśmy do faktów — on neguje — my pokazujemy — on się
                          dowiaduje. Wierzę w to, że „K" będzie chciał mówić tylko o pewnej
                          dziedzinie swojej działalności.

                          7. NOTATKI z dnia 2 lipca 1950 r.

                          Tow. Markiewicz: Zastosowałem się do Waszych uwag zawartych
                          w notatce i pracę z ,,K" rozpocząłem od kontynuowania rozmowy, jaką Wy
                          prowadziliście z aresztowanym. — ,,K" powiedział, że do złożenia szczegó-
                          łowych wyjaśnień potrzebny jest mu czas do namysłu, tj. sen. Jednym
                          słowem powiedział, że jak mu dam czas na sen, to on sobie może pewne
                          szczegóły przypomnieć. Nie skorzystałem z tej propozycji i rozpocząłem
                          pracę wg systemu, który Kuropieska nazwał systemem ,,12". Odbywa się ta
                          procedura następująco:
                          1) ,,K" siedzi na swoim miejscu. Obok niego ustawiam dwa krzesła b.
                          blisko, na których siadam ja i praktykant (patrz schemat)
                          (rysunek)
                          2) ,,K" pali papierosy cały czas (moje), wypalił ok. 25 szt., ja też palę cały
                          czas.
                          3) Okno zamknięte cały czas na „beton", w pokoju ciemno od dymu,
                          duszno i b. gorąco.
                          4) Kuropiesce zadajemy stale jeden przez drugiego jedno pytanie
                          w różnych odmianach „Zeznajcie o prowadzonej przez was działalności
                          konspiracyjnej, wywiadowczej, organizacyjnej, wywrotowej, spiskowej
                          itp.".
                          5) Mówimy jednocześnie, tj. jeden argumentuje, drugi zadaje pytanie
                          i tak bez przerwy.
                          „K" znosi to b. ciężko. Wybitnie zdenerwowany. Co godzinę posyłam go
                          na prysznic.
                          Na wstępie poczęstowałem go czereśniami, a później nie dałem mu cały
                          czas wody, „bo po owocach nie wolno pić wody, bo z tego można dostać
                          sraczki" itp. — był wściekły! Mam zamiar pracować tym systemem kilka
                          dni. — Pracowałem do godz. 3.00.
                          2.VII.50 r.
                          /-/ podpis nieczytelny
                          Tow. Kornel.
                          Dziś zastosowałem Waszą metodę, ale nie na pełnych obrotach. Metoda
                          słuszna. Można pozostać przy niej przez kilka dni. Widzicie zmiany na „K",
                          teraz on prosi o pomoc. Jeszcze nie mówi, ale mam nadzieję, że ta metoda
                          powinna dać rezultat w najbliższym czasie. Obiecał wyjaśnić sprawę
                          wizyty Hermana u Spychalskiego. Nasze pytanie: „Konspiracyjna działal-
                          ność .
                          2.VII.50 r.
                          /-/ MARKIEWICZ

                          8. NOTATKA z dnia 22 września 50 r.

                          Tow. Kornel:
                          Pracowałem do 18.30. Kuropieska w dalszym ciągu podtrzymuje, że jest
                          niewinny, prosi o skonfrontowanie mu faktów lub ludzi. „K" prosił, ale to
                          już naprawdę prosił, abym pozwolił mu godzinę spać. Nie ma już siły, tak
                          mówi. Dwa razy mówił od rzeczy. Cały czas rozmawiałem z nim na temat
                          prawdomówności.
                          /-/ MARKIEWICZ kpt.

                          9. NOTATKA bez daty:

                          Tow. Markiewicz — Z Kuropieska pracowałem do 3.00. Prawie cały czas
                          poświęciłem argumentacji i perswazji, które skutku nie odniosły.
                          Pozytywny objaw jednak notuję: Kuropieska zaczyna spać na jawie.
                          Dziś omawiając działalność artystyczną jednego z kolegów w Woldenber-
                          gu zaczął coś ni w pięć, ni w dziewięć pleść ,,o szpitalu dla wiernych, gdzie
                          mogliby oni czcić pamięć zmarłych". Poza tym twierdzi, że w kącie koło
                          okna rośnie krzak bzu, a koło jego taburetu „jakiś duży — cudowny
                          kwiat".
                          Ta cała prawie nocna praca nie może (szczególnie po 24.00) dać żadnych
                          rezultatów w sensie logicznych zeznań, bo facet jest strasznie zmęczony.
                          Nie można powiedzieć, by spał, ale w każdym razie nie bardzo wie, co się
                          z nim dzieje. Przychodzę o 19.00.
                          /-/ KORNEL mjr

                          10. NOTATKA bez daty:

                          O godz. 1.40 „K" upadł głową na podłogę, leżąc, kazałem mu się
                          podnieść, co uczynił po 2-3 minutach. Po tym fakcie kpiłem trochę, że sztuki
                          wyprawia — „K" był w stanie, w jakim jeszcze do tego czasu z pewnością
                          nie był spotykany. Zdenerwowanie — w największych rozmiarach i patrzy
                          na krzesło z zaciśniętymi pięściami.

                          11. NOTATKA: bez daty:

                          Tow. Maj.
                          „Dziś wydarzył się taki incydent. Kazałem ,,K" opowiedzieć swój
                          życiorys. Ponieważ opowiadał niedokładnie, kazałem mu powtórzyć. ,,K"
                          wyraził się wówczas, żebym zapytał jego ojca. Oświadczyłem, że to fizyczna
                          niemożliwość. „K" na podstawie tego oświadczył „a więc mój ojciec umarł"
                          i wybuchnął spazmatycznym płaczem. Nie wydaje mi się, aby dorosły
                          człowiek tak się rozbeczał. Sądzę, że te historie rujnują jego twardość.
                          Gdyby zapytał Was o śmierć ojca powiedzcie, że nic o tym nie wiecie...
                          Za zgodność wyciągów:
                          (Podpis nieczytelny)
                          8.XII.55 r.
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 18.03.04, 08:22
                          Aresztowanie Władysława Gomulki

                          Raport podpułkownika Józefa Światło, zastępcy dyrektora Biura Specjalnego
                          Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (Biuro Specjalne wkrótce przekształci
                          się w X Departament) wymaga kilku wyjaśnień. Oczywiście tego, że "W" to
                          Władysław Gomułka, a "Z" to Zofia Gomułkowa, łatwo się domyślić. Wspomniana tu
                          ochrona osobista to czterej pracownicy Departamentu Ochrony Rządu, którzy
                          oficjalnie, za wiedzą Gomułków, przyjechali z nimi do Krynicy. Gomułka nie miał
                          żadnych złudzeń, że mają go oni nie tyle ochraniać, co kontrolować, ale był w
                          tej sprawie bezradny. Rzeczywiście przekazywali oni codzienne raporty do MBP o
                          tym, co Gomułka robił, z kim się spotykał, w jakim był nastroju. Istniała
                          również obserwacja zewnętrzna, o której Gomułka nie wiedział, ale której
                          zapewne się domyślał. Specjalna, przysłana z Warszawy grupa prowadziła
                          inwigilację. Proces, którym Gomułka się interesował, to proces genera-
                          łów Stanisława Tatara, Stefana Mossora, Jerzego Kirchmayera, Franciszka Hermana
                          i pięciu innych oskarżonych, który toczył się w tym właśnie czasie i był
                          transmitowany przez radio. Był to proces oparty o wymuszane torturami zeznania
                          i miał on przygotowywać proces Mariana Spychalskiego. Zwieńczeniem miał być
                          proces Gomułki. Gomułka od dłuższego już czasu spodziewał się aresztowania.
                          Wynika to z zachowanych raportów agentów, których bezpieka umieściła w
                          otoczeniu Gomułki (przede wszystkim z raportów „Pewnego", „Marka", „Czarnej", a
                          w pewnym sensie i „Kseni"). Obiekt, do którego przywieziono Gomułków, to
                          kompleks MBP w Miedzeszynie pod Warszawą. Znajdowało się tam tajne więzienie
                          podlegające Biuru Specjalnemu, a później X Departamentowi. Wszyscy uczestnicy
                          akcji krynickiej musieli następnego dnia napisać następujący tekst:
                          „Zobowiązuję się zachować w ścisłej tajemnicy, nie rozmawiać i nie ujawniać
                          przed nikim, nawet przed swoimi przełożonymi, o tym co robiłem, widziałem i
                          słyszałem będąc na pracy specjalnej w Warszawie i terenie". Poza wspomnianymi
                          czterema pracownikami Departamentu Ochrony Rządu zobowiązania podpisali: Jan
                          Madej z Wydz. "A" MBP, sierżant Jan Maj, wywiadowca sekcji II wydziału "A" WUBP
                          Kielce, starszy sierżant Władysław Małkiewicz, kursant szkoły wydziału "A" MBP,
                          starszy sierżant Ryszard Kozłowski, referent personalny WUBP Gdańsk, Ireneusz
                          Koniusz, starszy wywiadowca sekcji IV wydziału "A" WUBP Opole, Jan Konieczny,
                          wywiadowca sekcji IV WUBP w Krakowie, chorąży Marian Kowalczyk, starszy
                          wywiadowca sekcji IV wydziału "A" WUBP Olsztyn, chorąży Włodzimierz Kiezik,
                          starszy wywiadowca sekcji I wydziału "A" WUBP Szczecin, sierżant Szymon
                          Gregorowicz, wywiadowca sekcji I wydziału "A" WUBP Wrocław. Warto zwrócić
                          uwagę, jak starannie dobierana była ekipa ppłk. Światły — z różnych stron
                          Polski. Niektórzy z nich zostaną ściągnięci do Warszawy i będą pełnić służbę w
                          tajnym więzieniu w Miedzeszynie. Raport kapitana Bienia stanowi uzupełnienie
                          raportu Światły. Jaki był cel tej wyprawy na spotkanie samochodu wiozącego
                          Gomułków, trudno powiedzieć. W każdym razie poziom techniki nie był — łagodnie
                          mówiąc — imponujący. List Władysława Gomułki, pisany ręcznie, piórem, pow-
                          stał w ponad rok po aresztowaniu. Przez ponad pół roku Gomułka był całkowicie
                          izolowany i poza strażnikami nikt z nim nie rozmawiał. Przesłuchania prowadzone
                          przez wiceministra BP, gen. Romkowskiego, pułkownika Fejgina i majora
                          Michalaka, który był oficerem śledczym Gomułki, rozpoczęły się 21 lutego 1952r.
                          Nie stosowano żadnych środków przymusu. W aktach śledztwa zachowały się dwie
                          niewielkie, prostokątne kartki z pisanym piórem przez Bolesława Bieruta
                          następującym tekstem (podkreślenia Bieruta): "Dotyczy Gomułki. Czym Gomułka był
                          w świetle znanych dotąd faktów? Czy można postawić zarzut równości między nim a
                          Spychalskim? Gomułka — stoczenie się od oportunizmu do frakcji i zdrady
                          — a więc staczanie się, a nie wróg, który od razu z zamiarami wrogimi przyszedł
                          do ruchu i tylko mniej lub więcej zręcznie osłaniał swoje wrogie oblicze i
                          zamiary. Zadaniem śledztwa jest w pierwszym rzędzie ujawnić
                          — wrogą działalność Gomułki, wszystko — główne jej przejawy, cele i motywy,
                          powiązania etc. — zbadanie drogi rozwojowej. Węzłowe zagadnienia. Spiskowanie w
                          Partii i przeciw Partii i dlatego węzłowe okresy to okres 1943-1944,
                          1947-1948 (szczeg. 1948 r.) treść kontaktu ze Spychalskim, przyparcie go, że
                          cały szereg przestępczych kroków Spychalskiego było mu znanych". Tę instrukcję
                          mieli wypełnić treścią oficerowie prowadzący śledztwo.

                          Publikowane dokumenty przechowywane są w VI Oddziale Archiwum Akt Nowych
                          (sygn. 509/128).

                          POLITYKA, 31/1990
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 19.03.04, 18:01
                          Warszawa, dnia 4 sierpnia 1951 r.

                          Ściśle tajne

                          RAPORT

                          Wykonując rozkaz wyjechałem dnia 1.VIII. 1951 r. o godz. 16.30 do
                          Krynicy. O godz. 20.30 byłem w Krakowie, gdzie otrzymałem rozkaz
                          (telefoniczny) od V-Ministra B.P. gen. Mietkowskiego wykonania spec.
                          zadania. Wyjechałem do Krynicy i na miejscu byłem nazajutrz o godz. 3-ej.
                          Ze względu na zmęczenie szoferów posłałem ich odpocząć.
                          O godz. 6-ej wezwałem do siebie kierownika ochrony osobistej oraz
                          kierownika obserwacji zewnętrznej, którzy poinformowali mnie, że "W"
                          czuje się dobrze, wychodzi codziennie na deptak, celem wysłuchania
                          komunikatu o przebiegu procesu (do chwili rozpoczęcia się procesu radia
                          nie słuchał). Dowiadując się, że "Z" o godz. 7-ej ma pójść po wodę do pijalni,
                          postanowiłem wprowadzić 3 ludzi do pokoi, znajdujących się obok pokoju
                          "W" i wykorzystując nieobecność "Z" wejść do pokoju "W".
                          Kpt. Bubak otrzymał zadanie wejść do pokoju "W" z ochroną osób. "W"
                          Uściłką, zająć miejsce przy oknie i drzwiach, a ja z por. Pańczyniakiem za
                          nimi. W pokoju zastaliśmy "W" leżącego w łóżku. Przedstawiłem mu się,
                          oświadczając, iż otrzymałem polecenie swoich władz przełożonych przyje-
                          chać z nim do Warszawy. "W" na to oświadczył mi, że aresztować mamy
                          prawo jedynie wtedy, gdy mamy na to zezwolenie Marszałka Sejmu, gdyż
                          on jest posłem, a po drugie jest chory i bez zezwolenia lekarza nie wyjedzie.
                          Wytłumaczyłem mu, że nie przyjechałem go aresztować, a jedynie mam
                          z nim przyjechać do Warszawy i wobec tego, że odpowiadam za jego życie
                          i od chwili kiedy mu to zakomunikowałem nie mam prawa go opuścić,
                          proszę go, by mi nie robił trudności w wykonaniu rozkazu. Zapytałem go,
                          jaki jest stan jego zdrowia, czy ma temperaturę, kiedy był ostatnio badany
                          i co lekarz mu powiedział. "W" oświadczył, że nie gorączkuje, odczuwa
                          tylko bóle żołądkowe i nie jest w stanie jechać samochodem. Tłumaczyłem
                          mu, że nie widzę potrzeby wzywania lekarza, że będziemy jechać wolno
                          tak, że na pewno nie będzie odczuwał bólów, ewentualnie możemy
                          pojechać sanitarką. W tym czasie do pokoju weszła "Z" i widząc nas zapytała, co
                          się stało, że tylu ludzi jest w pokoju. Powiedziałem jej, kim jesteśmy i cel
                          naszego przyjazdu. "Z" zaczęła histeryzować, płakać, krzyczeć: kogo dzisiaj w
                          Polsce aresztują, ludzi kryształowych — i że nigdzie się nie ruszy, dopóki
                          "W"
                          nie wyzdrowieje. Zwróciłem jej uwagę w dość ostrej formie, by zachowywała się
                          ciszej i nie histeryzowała, lecz przystąpiła do pakowania swoich rzeczy, gdyż w
                          przeciwnym razie będę zmuszony wydać polecenie swoim ludziom, by to zrobili.
                          Przekonywanie "W" jak i "Z" trwało od 7-ej do 9-ej. Bardziej agresywną i głośną
                          była "Z". W pewnym momencie "Z" zwróciła się do pracowników aparatu
                          Bezpieczeństwa będących w pokoju, oświadczając, że dzieją się ogromne krzywdy,
                          że aresztują obecnie ludzi niewinnych, ludzi, którzy mają ogromne zasługi dla
                          Partii. Gdyby ona wiedziała, że "W" jest winien, nie pozostawałaby przy nim ani
                          chwilę, ale ona zna jego całe życie, wychowali się w ogromnej nędzy, całe życie
                          oddali sprawie, a teraz za to wszystko czeka ich więzienie. Lepiej było zginąć
                          w okresie okupacji, niż doczekać się tego co dziś ich spotkało. Na to jej
                          odpowiedziałem, że za partią nie trzeba nas agitować, a przeciwko partii
                          niech nie agituje, gdyż daremny jej trud i nie życzymy sobie słuchać jej
                          wypowiedzi. "W" zachowywał się zewnętrznie spokojnie, natomiast jego
                          wypowiedzi były bardziej upolitycznione i cechowała je duża zjadliwość.
                          Zwracając się do "Z" powiedział: szkoda twoich nerwów, przecież wiesz, że
                          to wszystko co mi zarzucają to jedno wierutne kłamstwo, na pewno ktoś
                          napisał na mnie nowy paszkwil, lecz ja mam nad nimi przewagę, jestem
                          czysty i nie mam za sobą żadnych brudów, niesprawiedliwością nie można
                          budować sprawiedliwości. Po dłuższej dyskusji przekonałem "W", że należałoby
                          wyjść nie zwraca jąc na siebie specjalnej uwagi i to w jego interesie. W końcu
                          zgodził się na wyjazd, lecz pod warunkiem, że pociągiem. Pociąg miał odejść o
                          godz. 10-ej, spakowani byli o 9.45. Walizki zniesiono do samochodów,
                          proponowałem zjechać windą, na co się nie zgodził. Do samochodu też nie chciał
                          wsiąść, lecz gdy zwróciłem uwagę, że jest już późno i możemy spóźnić się na
                          pociąg, wsiadł. Gdy odjechaliśmy z sanatorium, w drodze oświadczyłem mu, że
                          pojedziemy do Krakowa, skąd samolotem udamy się do Warszawy —
                          odpowiedział:
                          teraz jestem w waszych rękach. Jechaliśmy bardzo ostrożnie i powoli, gdyż droga
                          między Krynicą a Krakowem jest uszkodzona. Między Brzeskiem a Bochnią zrobiłem
                          odpoczynek i zjedliśmy śniadanie. W obecności "W" wysłałem kpt. Szenauka do
                          Krakowa, by zamówił bilety na samolot i zakupił żywność. (Sprawę kupna biletów
                          na samolot omówiłem z kpt. Szenaukiem po drodze w czasie krótkiej przerwy, że
                          zamelduje, iż nie mógł dostać biletów na samolot). W Krakowie (Podgórze)
                          na jednej z bocznych ulic zatankowaliśmy do samochodu benzynę i wyjechaliśmy na
                          szosę warszawską, gdzie zarządziłem w lasku odpoczynek. Po 1/2 godz. przyjechał
                          kpt. Szenauk i zameldował, że biletów nie mógł dostać
                          — wspólnie z "W" bardzo żałowaliśmy z tego powodu. O godz. 14.30
                          ruszyliśmy w drogę. W drodze "W" prosił o herbatę — chcąc zadośćuczynić
                          jego prośbie posłałem szofera i jednego pracownika do Miechowa, 40 km po
                          herbatę. Samochód z herbatą dołączył do nas w czasie odpoczynku pod
                          Chęcinami. "W" był zdziwiony moim stosunkiem do niego, dziękował za
                          wszystko, mówiąc przy tym: wolałbym być jednak wolnym i nie doznawać
                          Waszej opieki, a "Z" powiedziała, że zgodziłaby się pieszo wrócić do
                          Krynicy, by tylko być wolną. Przez całą drogę atmosfera była swobodna,
                          żartowano. "W" prowadząc rozmowę z kpt. Szenaukiem powiedział: no
                          cóż, Bezpieczeństwo ma sukces, aresztowało Gomułkę. Przez cały czas "W" jak
                          i "Z" interesowali się, czy jadą na Mokotów, uspokajałem ich, że nie.
                          O godz. 17.30 minęliśmy Kielce. Z Kielc do Warszawy starałem się robić
                          małe przerwy, jechałem powoli, by do Warszawy przyjechać wieczorem,
                          kiedy będzie ciemno. Na obiekt przyjechaliśmy o godz. 21-ej.
                          "W" został umieszczony na obiekcie w budynku nr l, "Z" została
                          umieszczona na obiekcie w budynku Nr 2. W Krynicy pozostał pracownik Ochrony
                          Rządu dla załatwienia formalności związanych z Domem Zdrojowym. Pracownikowi
                          Wydz. A. poleciłem wyjechać pociągiem z Krynicy o godz. 17-ej.

                          (Światło, ppłk.) 2 egz.
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 19.03.04, 18:06
                          Warszawa, dnia 3.8.1951 r.

                          ściśle tajne

                          Do Dyrektora Biura Specjalnego MBP płk. Fejgina

                          RAPORT

                          Melduję, że z Warszawy wyjechaliśmy dnia 2.8.51 r. o godz. 12.45.
                          Zgodnie z rozkazem ob. gen. Mietkowskiego łączność radiową próbowaliśmy
                          nawiązać o godz. 14.30 w Radomiu, lecz Warszawa nie odzywała się.
                          Szydłowiec osiągnęliśmy o godz. 15.30, skąd również nie udało się nam
                          nawiązać łączności. Dopiero o godz. 16.30 nadaliśmy pierwszy radiogram.
                          Kielce osiągnęliśmy o godz. 17.15. Ponieważ zostało nam 40 l benzyny, a nie
                          znaliśmy naszego zapotrzebowania — wóz udał się do miasta po benzynę,
                          a ja zostałem na szosie celem kontynuowania obserwacji. O godz. 17.30
                          minął mnie obiekt. Ponieważ radiostacja — wbrew porozumieniu z jej
                          kierownikiem nie wróciła po mnie na szosę — udałem się po 15 minutach na
                          stację benzynową, gdzie zastałem wóz unieruchomiony (defekt w motorze).
                          Po kilkunastu minutach udało się nam wyzwać d-ctwo KBW, które jednak
                          nie chciało przyjąć naszego radiogramu, nim nie odbierzemy ich meldun-
                          ku. Skutkiem tego wszystkiego nasz radiogram o obserwowanym obiekcie
                          został wysłany z opóźnieniem — o godz. 18.24.
                          Ponieważ kierowcy wozu nie udało się usunąć uszkodzenia, udaliśmy
                          się do jednostki KBW z prośbą o pomoc. W tym czasie linia WCz została
                          uszkodzona, a jeszcze uprzednio d-ctwo KBW meldowało, że nie można
                          pracować kluczem i poleciło posługiwać się otwartym tekstem przez
                          mikrofon, co zresztą nie udało się nam, w tym stanie rzeczy — zdecydowa-
                          łem się nadać meldunek przez dalekopis. Wóz został naprawiony w dniu
                          dzisiejszym o godz. 3, do Warszawy przybyliśmy o godz. 7. Nadmieniam, że
                          każdorazowa próba nawiązania łączności i nadanie radiogramu trwało 20 minut.

                          /-/ Bień A. kpt.
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 19.03.04, 19:59
                          LIST GOMUŁKI

                          GOMUŁKA WŁADYSŁAW dnia l sierpnia 1952 r.

                          Do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na ręce Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
                          za pośrednictwem KC PZPR

                          W dniu 2 sierpnia 1951 r. zostałem wraz z żoną pozbawiony wolności,
                          a w kilka dni później podano mi do wiadomości podpisane przez Ministra
                          Bezpieczeństwa Publicznego postanowienie Rządu, że zostałem izolowany
                          aż do czasu powzięcia przez Rząd ponownej decyzji. Przyczyny izolacji
                          i podstawy prawne nie zostały w postanowieniu wymienione, ani też
                          podane mi do wiadomości po dzień dzisiejszy.
                          W lutym br. dowiedziałem się, że KC PZPR powołał Partyjną Komisję
                          Śledczą złożoną z 3 członków funkcjonariusze w Ministerstwa Bezpieczeń-
                          stwa, która to komisja w lutym i marcu br. przeprowadziła kilkanaście
                          protokolarnych przesłuchań na temat mojej działalności partyjnej w okre-
                          sie okupacji, lecz również nie podała mi do wiadomości ani przyczyn, ani
                          podstaw prawnych pozbawienia mię wolności.
                          Minął więc już rok od czasu osadzenia mię w miejscu izolacji i cał-
                          kowitego odcięcia od świata zewnętrznego (nie otrzymuję ani listów, ani
                          gazet, lub czasopism, mimo wielokrotnego zwracania się o to) a dotychczas
                          nie podjęto zapowiedzianej w uchwale Rządu z dnia 2/VIII.1951 r. ponow-
                          nej, pozytywnej dla mnie decyzji, tj. nie przywrócono mi wolności.
                          Kilkakrotnie zwracałem się o bezpośrednie skontaktowanie mię z przed-
                          stawicielem kierownictwa Centr. PZPR, wielokrotnie odpowiedzialni pra-
                          cownicy Minist. Bezp. Publ. komunikowali mi, że kierownictwo Centr.
                          PZPR przeprowadzi ze mną rozmowę, lecz dotychczas to się nie stało.
                          Nigdy nic takiego nie popełniłem, co uzasadniałoby pozbawienie mię
                          wolności przez władzę Rządu Ludowego. Nie uchylałem się nigdy od
                          zeznań, które mogłyby się przyczynić do wyświetlenia i zdemaskowania
                          działalności wrogich agentur, przeciwnie — na długo przed 2/VIII.1951 r.
                          dałem temu pisemny wyraz, jak też wówczas jeszcze pisemnie zaznaczy-
                          łem wobec kier. Centr. PZPR, że na żądanie gotów jestem zawsze do
                          dalszych wyjaśnień wszystkiego, co mi jest znane. Pozbawienie mnie
                          wolności uważani więc za ciężką, niezawinioną krzywdę i karę.
                          Niezależnie od powyższego przedłużanie izolacji może się skończyć dla
                          mnie tragicznie w postaci fizycznego kalectwa. Już od 7 miesięcy nie jestem
                          w stanie chodzić, a mogę się tylko z trudem i wysiłkiem powoli posuwać.
                          Stan ten zaistniał w rezultacie ciężkiego zranienia i skomplikowanego
                          złamania uda lewej nogi, co miało miejsce przed 21 laty w Łodzi, w czasie
                          konspiracyjnej konferencji przedstrajkowej włókniarzy. Uszkodzono mi
                          wówczas nerw skokowy, tak że lewa noga pozostała w poważnym stopniu
                          niedowładna. Obecnie, w/g orzeczenia lekarzy uszkodzony nerw ulega
                          regeneracji. Proces tej regeneracji rozpoczął się, względnie zacząłem go
                          odczuwać coraz bardziej boleśnie i uciążliwie jeszcze w listopadzie 1951 r.,
                          trwa już zatem 10 miesięcy, a rezultat jest taki, że jestem w tej chwili
                          kaleką. Moim zdaniem lekarze, którzy mię dotychczas badali i leczyli, bądź
                          nie doceniają mego stanu, bądź też nie chcą mi powiedzieć swego faktycz-
                          nego zdania. Jestem głęboko przeświadczony, że stosowane środki lecz-
                          nicze w obecnych warunkach izolacji są wielce ograniczone i dostosowane
                          do tych czterech ścian, w których przebywam. Jest rzeczą lekarzy orzekać,
                          czy i na ile sam stan izolacji, wywołujący ogólne osłabienie systemu
                          nerwowego, zwłaszcza przy niemożności spacerowania po pokoju, czy
                          w czasie spaceru, wpływa w sposób ujemny na regenerację uszkodzonego
                          nerwu. Ten długotrwały proces regeneracji nerwu i nikłe jego rezultaty są
                          dla mnie przerażające, gdyż stale mam przed oczami widmo ciężkiego
                          kalectwa. Od 2 i pół miesięcy lekarze nawet nie stwierdzili, jakie są
                          rezultaty stosowanych środków leczniczych.
                          Czy za całą moją pracę, za całe moje życie ciężkie i krwawe, za ciężkie
                          okaleczenie mnie na robocie partyjnej zasłużyłem na to, aby mi obecnie
                          odmówić normalnych, ludzkich warunków leczenia się i zastosowania
                          najbardziej skutecznych środków leczniczych, jakimi medycyna rozporzą-
                          dza. Czy ewentualnych dalszych zeznań nie mogę złożyć po zniesieniu
                          izolacji i przywróceniu mi wolności, choćby tylko dla tego powodu, abym
                          mógł się leczyć w normalnych warunkach i być może wyleczyć? Dlaczego
                          jeszcze bardziej utrudnia się każdą godzinę mego przebywania w tych
                          czterech ścianach przez pozbawienie prasy i wiadomości od rodziny?
                          Czuję się głęboko i niezasłużenie skrzywdzony.
                          Zwracam się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą, aby wobec
                          przytoczonych powyżej okoliczności przywrócił mi wolność i umożliwił mi
                          leczenie się oraz powiadomił mię o powziętej decyzji.

                          W. Gomułka egz. 5/KM
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 21.03.04, 11:53
                          Przygotowania do procesu Gomułki

                          Ta sporządzona w kilka tygodni po aresztowaniu Władysława Gomułki notatka
                          świadczy, jak starannie zbierano materiały, które miały stać się podstawą aktu
                          oskarżenia. Należy oczywiście pamiętać, że cytowane tu zeznania w wielu
                          wypadkach były wymuszane biciem i torturami. Ci ludzie byli już tak
                          spreparowani, że zeznawali wszystko, czego wymagali od nich oficerowie śledczy.
                          Czym innym były natomiast raporty agentów z otoczenia Gomułki. "Marek" był
                          bliskim współpracownikiem Gomułki w ZUS-sie, "Pewny" stał się przyjacielem
                          domu. Zachowały się raporty obu, łącznie z udzielanymi im instrukcjami. Udało
                          się też ustalić ich nazwiska.

                          "Notatka" jest maszynopisem. Przechowywana jest w VI Oddziale AAN
                          (sygn. 509/71).

                          Warszawa, dnia 4 września 1951 r. Ściśle tajne

                          Notatka informacyjna dotycząca GOMUŁKI Władysława sporządzona na podstawie:

                          1. Materiałów oficjalnych
                          a) ankieta personalna
                          b) archiwum defy
                          c) wspomnienia Chełchowskiego
                          d) wspomnienia Spychalskiego
                          e) protokoły z posiedzeń KC PPR z 1944 r.
                          f) przemówienie Gomułki na III Plenum KC PZPR
                          g) pismo Gomułki do tow. Bieruta
                          h) pismo Spychalskiego do Biura Politycznego
                          i) pismo Logi Sowińskiego do Sekret. KC PZPR
                          j) oświadczenie „Jasnego" — Zawadzkiego złożone w MBP
                          k) raport kpt. Winiarskiego do Dep. Ochr. Rządu
                          1) notatka v-dyr. U.S. — Potockiego do KW PZPR

                          2. Materiałów śledczych
                          podejrz. PEAS Julian
                          " SZCZĘSNY DOBROWOLSKI
                          " SOBIERAJSKI Wiesław
                          " SPYCHALSKI Marian
                          " ROMAN Władysław
                          " SOWIŃSKA Stanisława
                          " JAROSZEWICZ Emilia
                          " NIENAŁTOWSKI Stanisław
                          " LECHOWICZ Włodzimierz
                          " DUBIEL Józef
                          " PAJOR Witold
                          " WILKOŃSKI Wojciech
                          " WOJNAR Mieczysław
                          " PODGÓRSKA Wanda
                          " KORCZYŃSKI Stefan
                          św. JAWORSKI Michał
                          " SMĘTEK Stefan
                          " PEAS Stanisława
                          " SKONECKI Czesław
                          " ISSAT-KOSZUTSKA Jadwiga
                          " KOWALSKI Aleksander
                          " ZALCMAN Nechemia
                          " BROJEWSKI Maksymilian
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 21.03.04, 11:59
                          3. Materiałów agenturalnych

                          inf. ps. "Pewny" " ps. "Marek"
                          obserwacja spec.

                          GOMUŁKA Władysław ps. "Wiesław" s. Jana i Kunegundy z d. Bażan, ur. 6.II.1905
                          r. w Krośnie, pochodzenie robotnicze, ślusarz. Do 1948 r. Sekr. Gen. PPR,
                          obecnie dyr. ZUS Oddz. Warszawski.

                          I. W ankiecie personalnej do KC PPR GOMUŁKA podaje o sobie: Urodził
                          się w Krośnie w rodzinie robotniczej. Ojciec był robotnikiem fabrycznym,
                          członkiem PPS. Do szkoły uczęszczał w Krośnie, gdzie ukończył trzy klasy
                          szkoły wydziałowej. W latach 1922-23 należał na terenie Krosna do
                          młodzieżowej organizacji "Siła". W 1925 r. należał do Niezależnej Partii
                          Chłopskiej. W KPP zajmował kolejno funkcje członka Centralnego Wy-
                          działu Zawodowego i sekr. Okr. Kom. KPP na Śląsku. Był na szkole KPP
                          w Moskwie. W 1930 r. był delegatem na 8 Sesję Profinternu w Moskwie.
                          W 1930-31 r. był sekretarzem Związku Chemicznego Okr. Krakowskiego
                          i sekr. gen. tegoż związku, a w końcu sekretarzem gen. Lewicy Związkowej
                          w Polsce. W 1931 r. podczas nielegalnego zebrania Lewicy Związku
                          Włókniarzy w Łodzi został ranny, aresztowany i skazany na 4 lata
                          więzienia. W 1936 r. został aresztowany w Chorzowie i ponownie skazany
                          na 5 lat więzienia. Z będących w naszym posiadaniu akt "defy" wynika, że
                          GOMUŁKA w latach od 1928 do stycznia 1931 zamieszkiwał w Zawierciu,
                          gdzie utrzymywał kontakt z członkami KZMP i KPP. W styczniu 1931 r.
                          wyjechał do Warszawy, gdzie zamieszkał przy ul. Barczewskiego 10 m 18
                          i objął funkcję Generalnego Sekretarza Zw. Zaw. Przem. Chemicznego.
                          7 marca 1931 r. GOMUŁKA został zatrzymany na Dworcu Wschodnim
                          w Warszawie, gdy chciał wyjechać do Pińska na zebranie tamtejszego Zw.
                          Zaw. Przem. Chemicznego. W czasie rewizji w jego mieszkaniu znaleziono
                          odezwę p.t. "Tworzymy masową organizację Lewicy Związkowej" pod-
                          pisaną przez niego, okólniki Zw. Zaw. Przem. Chem. i okólniki do
                          wszystkich rewolucyjnych Zw. Zawodowych i Lewicy Związkowej, pod-
                          pisane przez GOMUŁKĘ. Po przesłuchaniu został zwolniony przez sędzie-
                          go śledczego. 30 kwietnia 1931 r. został zatrzymany i osadzony w więzieniu
                          za przygotowanie wystąpień 1-majowych. Od 19 listopada 1931 r. był
                          poszukiwany przez „defę" w związku z rewizją przeprowadzoną w tym
                          dniu w jego mieszkaniu i ujawnionymi tam materiałami. Aresztowany
                          został w sierpniu 1932 r. w Łodzi na zebraniu członków KPP i skazany na
                          4 lata więzienia. W 1934 r. GOMUŁKA zwrócił się z prośbą do Prokuratury
                          o 3-miesięczny urlop zdrowotny. Urlop ten otrzymał i już do więzienia nie
                          powrócił. W kwietniu 1936 r. GOMUŁKA został aresztowany na Śląsku
                          i skazany na 7 lat więzienia, a w drugiej instancji wyrok zmniejszono do
                          5 lat. Odnośnie działalności GOMUŁKI w okresie jego pobytu w Zawierciu,
                          podejrz. PEAS Julian, b. funkcj. p.p. w Zawierciu, zeznaje w prot. z dn.
                          28.XI.1949 r. co następuje:
                          ...Spotykałem się u KWAPIŃSKIEGO z GOMUŁKA Władysławem i BA-
                          RYŁĄ i innymi, których nazwisk nie mogę sobie przypomnieć. Wszyscy oni
                          wiedzieli, że ja jestem w policji, ja również wiedziałem o GOMUŁCE Wł., że
                          jest mieszkańcem Zawiercia, ul. Piłsudskiego, że jest komunistą, ale
                          działalności na zewnątrz nie przejawiał. Ja ze swej strony nie kryłem się
                          w policji, że spotykani się z GOMUŁKA i KWAPIŃSKIM, a także innymi,
                          co do których uważałem, że też są komunistami. KWAPIŃSKI mieszkał
                          wówczas przy ul. Górnośląskiej, za pierwszym przejazdem kolejowym.
                          GOMUŁKA miał w policji opinię komunisty, ale ze względu na nie-
                          przejawianie żadnej działalności nie był przez nas niepokojony. Podkreś-
                          lam, że żadnych zadań od kierownictwa komisariatu co do GOMUŁKI, jak
                          i KWAPIŃSKIEGO nie otrzymałem, gdyż kier. KWAPISZ wiedział, że KWAPIŃSKI jest
                          moim dobrym przyjacielem. Dodaję, że kilkakrotnie spotykałem się też z GOMUŁKĄ,
                          z którym grywaliśmy w karty i trochę wypili. Podczas spotkań prowadziliśmy
                          tylko rozmowy towarzyskie, czasami KWAPIŃSKI żartem atakował rządy sanacyjne i
                          wróżył mi, że GOMUŁKĄ będzie jeszczeministrem, na co GOMUŁKĄ jak i ja
                          reagowaliśmy śmiechem. Po wyjeździe do Częstochowy więcej GOMUŁKI nie
                          spotykałem, jak też nic więcej o nim nie wiem...
                          Przesłuchany ponownie na tę okoliczność PEAS Julian w dniu 19.XII.1949 r.
                          zeznaje:

                          ...W pierwszym poznaniu się z KWAPIŃSKIM łączyły mnie tylko stosunki
                          przyjacielskie, a później po otrzymaniu polecenia od aspiranta KWAPI-
                          SZA, łączyły mnie stosunki służbowe. Z końcem 1930 lub w początkach
                          1931 r., dokładnie określić nie mogę, przyszedłem do mieszkania KWAPIŃ-
                          SKIEGO, gdzie prócz KWAPIŃSKIEGO zastałem nie znanego mi mężczyz-
                          nę, którego KWAPIŃSKI przedstawił mi mówiąc „to jest towarzysz
                          GOMUŁKĄ". Na stole stała ćwiartka wódki i zakąska, w międzyczasie
                          KWAPIŃSKI przedstawił mnie GOMUŁCE mówiąc „to jest mój dobry
                          znajomy i przyjaciel, wywiadowca policji w Zawierciu". Ja w ich towarzyst-
                          wie wypiłem dwa lub trzy kieliszki wódki i posiedziałem około godziny, po
                          czym pożegnałem się i poszedłem. Po upływie kilku dni spotkałem na Alei
                          w Zawierciu KWAPIŃSKIEGO i w potocznej rozmowie zapytałem się jego,
                          kto to jest ten tow. GOMUŁKĄ, na co KWAPIŃSKI odpowiedział mi „nie
                          musisz wiedzieć, ale to jest nasz towarzysz". W tydzień lub dwa tygodnie
                          potem, spotkałem po raz drugi GOMUŁKĘ w mieszkaniu KWAPIŃS-
                          KIEGO, grającego w karty „66", na mój widok KWAPIŃSKI powiedział
                          „dobrze żeś przyszedł, zagramy we trzech", co też uczyniłem. Po upływie
                          2 lub 3 godzin za wygrane pieniądze KWAPIŃSKI poszedł do restauracji,
                          która była naprzeciwko jego domu, i kupił ćwiartkę spirytusu i zakąskę.
                          W czasie picia wódki wyłoniła się dyskusja na temat polityki ówczesnej,
                          a mojej służby, na co GOMUŁKĄ powiedział: „pomimo, że jestem przeko-
                          nań komunistycznych, jednak wy nie macie prawa mnie aresztować, bo ja
                          przeciwko reżimowi nigdy nie wystąpię", na co ja powiedziałem, że wiem
                          o tym, że każdy może być przekonań komunistycznych i o ile działalności
                          komunistycznej nie przejawia, karanym być nie może. Po wypiciu tej
                          wódki ja pożegnałem się i wyszedłem. W kilka tygodni później przyszedłem
                          do mieszkania KWAPIŃSKIEGO, gdzie znów zastałem tam GOMUŁKĘ,
                          posiedziałem w ich towarzystwie około 2 godzin i w międzyczasie KWAPI-
                          ŃSKI wyjął z kieszeni list, tzn. doniesienie w kopercie zapieczętowanej
                          i powiedział: „oddasz ten list swojemu szefowi tzn. aspirantowi KWAPI-
                          SZOWI". Wręczenie tego pisma przez KWAPIŃSKIEGO w obecności
                          GOMUŁKI zastanowiło mnie i to zacząłem sondować, że GOMUŁKĄ musi
                          być wtajemniczony o współpracy KWAPIŃSKIEGO z policją, bo inaczej by
                          mnie tego listu KWAPIŃSKI w obecności GOMUŁKI nie dawał, to właśnie
                          dużo dało mi do myślenia, że GOMUŁKA będąc pewny siebie, bo wiedział
                          o współpracy KWAPIŃSKIEGO z policją, wobec czego nie miał obawy, by
                          go aresztowano. Kiedy asp. KWAPISZOWI wręczyłem korespondencję od
                          KWAPIŃSKIEGO i gdy powiedziałem, że list ten KWAPIŃSKI dał mi
                          w obecności GOMUŁKI, KWAPISZ powiedział „lepiej, żeby nie, ale to nie
                          szkodzi". To powiedzenie KWAPISZA potwierdziło moje podejrzenie, że
                          GOMUŁKA jest wtajemniczony o współpracy z policją KWAPIŃSKIEGO.
                          Niezależnie od tego widziałem dwukrotnie jak asp. KWAPISZ przebrany
                          po cywilnemu wyjeżdżał pociągiem w stronę Sosnowca, a z nim wyjeżdżał
                          również GOMUŁKA, lecz ulicą nie szli razem, a oddzielnie, czy pojechali do
                          Sosnowca czy do innego po drodze miasta — tego dokładnie nie wiem,
                          natomiast w Alei widziałem, że weszli obaj do jednego wagonu, pierwszy
                          wszedł KWAPISZ, a za nim GOMUŁKA. W kilka tygodni później widzia-
                          łem KWAPISZA przebranego po cywilnemu, a za nim kilka kroków szedł
                          GOMUŁKA i w jednym pociągu pojechali w kierunku Częstochowy. Te
                          dwa przypadkowe moje spotkania i wyjazdy KWAPISZA z GOMUŁKA
                          potwierdziły moje przypuszczenia, że GOMUŁKA ma kontakty z asp. KWAPISZEM.
                          W mieszkaniu KWAPIŃSKIEGO spotkałem 4 razy GOMUŁKĘ. Było mi wiadomym, że
                          GOMUŁKA pracował w charakterze urzędnika w cementowni na Wysoce, a zamieszkiwał
                          w Zawierciu przy ul. Piłsudskiego. W 1932 r
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 21.03.04, 12:09
                          D.C.

                          W 1932 r. zostałem przeniesiony do wydz. śledczego w Częstochowie i od tego
                          czasu więcej nie widziałem GOMUŁKI...

                          Odnośnie osoby KWAPIŃSKIEGO stwierdzono na podstawie zeznań
                          świadków, b. członków KPP w Zawierciu — JAWORSKIEGO Michała
                          i SMĘTKA Stefana, iż był on przed pierwszą wojną światową członkiem
                          Lewicy PPS. Po wojnie jakoby wstąpił do KPP. W latach 1926-28 był
                          sekretarzem PPS-Lewicy w Zawierciu. Po rozwiązaniu PPS-Lewicy KWA-
                          PIŃSKI zwrócił się listownie do Sławka z prośbą o zatrudnienie go
                          i otrzymał pracę w Ubezpieczalni Społecznej w Myszkowie. Wstąpił
                          również w tym czasie do PPS-Frakcji Rewolucyjnej. W tym okresie
                          KWAPIŃSKI utrzymywał bliski kontakt z PEASEM i OLSZEWSKIM
                          — funkcjonariuszami p.p., z CZUMĄ oraz z działaczami sanacyjnymi.
                          Kontaktował się również z KPP-owcami, jak POLACZKOWIE (ojciec
                          i syn), bracia KISIEL, GOMUŁKA i inni. Odnośnie POLACZKA (ojca) były
                          pogłoski, że otrzymuje on pieniądze od starosty KOWALSKIEGO. KWAPIŃSKI w 1928
                          r. był też przez towarzyszy podejrzany o współpracę z policją. Przesłuchana na
                          tę samą okoliczność żona PEASA w prot. z dnia 7.1.1950 r. zeznaje:

                          ...Również u KWAPIŃSKICH bywał komunista NOWAK, imienia nie
                          pamiętam, pracował w miejscowości Łazy koło Zawiercia jako urzędnik
                          i CISZEWSKI, imienia nie pamiętam, był po wyzwoleniu burmistrzem
                          w Zawierciu. Od KWAPIŃSKIEJ dowiedziałam się, iż on wraz z żoną należą
                          do partii komunistycznej. Przychodził również KRZYKALSKI do KWA-
                          PIŃSKIEGO, pracował jako robotnik w Fabryce Hulczyńskich, czy był on
                          członkiem partii, tego nie wiem. Wiadomym mi jest również od męża
                          mojego, iż u KWAPIŃSKICH spotykał się z GOMUŁKĄ i prowadzili ze
                          sobą rozmowy i zdaje się, że nawet razem pili wódkę. Kiedy mi o tym mąż
                          po raz pierwszy opowiadał, nie mogę sobie przypomnieć, czy było to po
                          wojnie czy przed wojną. Wiem o powyższym fakcie również od żony
                          KWAPIŃSKIEGO, która mi opowiadała jeszcze gdy byliśmy w Zawierciu.
                          W jakich okolicznościach nie pamiętam, w każdym razie brzmiało to mniej
                          więcej w ten sposób, że GOMUŁKĄ zamieszkiwał u nich kilka dni wraz
                          z jakąś kobietą — Żydówką. W 1945 r. gdy mąż mój obawiał się, że zostanie
                          aresztowany w czasie mego pobytu w Zawierciu, rozmawiałam na ten
                          temat z KWAPIŃSKĄ. Wówczas to oświadczyła, iż warto byłoby się przypomnieć
                          GOMUŁCE, iż on przecież znał męża mojego Peasa Juliana i mógłby mi pomóc...
                          Zeznania te są potwierdzeniem zeznań PEASA w części dotyczącej jego
                          znajomości z GOMUŁKĄ za pośrednictwem KWAPIŃSKIEGO. Nie znajdują natomiast
                          potwierdzenia zeznania PEASA odnośnie współpracy GOMUŁKI z asp. p.p. KWAPISZEM.
                          Dotychczasowe próby ustalenia KWAPISZA nie dały pozytywnego rezultatu.

                          II. W ankiecie personalnej dla KC PPR GOMUŁKĄ podaje, iż w pierwszym
                          okresie po wybuchu wojny przebywał na terenie Lwowa. W początku
                          1942 r. organizuje tam zaczątki PPR, następnie działa na Podkarpaciu.
                          O swojej działalności na terenie Warszawy w ankiecie nie wspomina.
                          Odnośnie działalności GOMUŁKI na Podkarpaciu w pierwszej połowie
                          1942 r. to w rozmowie przeprowadzonej z Szefem PUBP — Krosno na temat
                          ludzi, którzy w życiorysach i ankietach powołują się na swoją współpracę
                          z GOMUŁKĄ, okazało się, że są to przeważnie notowani w PUBP jako
                          działacze WRN, a dwóch z nich jest podejrzanych o prowokacje. Dokładnego obrazu
                          jego działalności we wspomnianym okresie nie posiadamy jeszcze, gdyż dotychczas
                          nie zostały zrealizowane przedsięwzięcia, zmierzające do naświetlenia tego
                          okresu. Początek działalności WIESŁAWA na terenie Warszawy przypada na miesiąc
                          sierpień 1942 r. We wrześniu 1942 r. po wsypie "FAJI" i aresztowaniu ALBRECHTA,
                          GOMUŁKĄ zostaje sekretarzem org. warszawskiej PPR. O tym, jakie były nastroje
                          GOMUŁKI i jak on oceniał ówczesną sytuację polityczną, świadczy następujący
                          fakt podany przez
                          "JASNEGO"-ZAWADZKIEGO w oświadczeniu z dn. 21.III.1951 r.:

                          ...Bezpośrednio przed objęciem przez WIESŁAWA roboty partyjnej, gdy
                          hitlerowcy posuwali się w głąb ZSRR (1942 r.) miał miejsce następujący
                          fakt: WIESŁAW mieszkał wówczas na Pradze (prawdopodobnie Targówek)
                          u szewca, starego KPP-owca, z którym prowadził rozmowy mniej więcej
                          w takim tonie, że zwycięstwo hitleryzmu nie ulega wątpliwości, Armia
                          Czerwona nie wytrzyma tego naporu, ruch robotniczy na całe lata został
                          rozgromiony. W tych warunkach aktyw winien się urządzić na pracy
                          zarobkowej, ażeby przetrwać. Szewc ów, KPP-owiec, był bardzo bliskim
                          znajomym BARYŁY. Rozmowy WIESŁAWA z szewcem znam od BARYŁY. Prawdopodobnie
                          BARYŁA miał jedną ze stałych swych met u tego towarzysza. Do tej wypowiedzi
                          WIESŁAWA BARYŁA wracał w rozmowach ze mną niejednokrotnie...
                          Na początku 1943 r. GOMUŁKA rozpoczyna pracę w KC, z ramienia
                          którego obsługuje Warszawę, Lewą Podmiejską, kontakt z Prawą Podmiejską, a w
                          późniejszym okresie Centralną Techniką. W listopadzie 1943 r. po aresztowaniu
                          FINDERA i FORNALSKIEJ, GOMUŁKA zostaje Sekretarzem Generalnym KC PPR.
                          O okolicznościach aresztowania FINDERA i FORNALSKIEJ, tow. CHEŁCHOWSKI we
                          wspomnieniach z okresu okupacji podaje co następuje:

                          ...W dniu 14 listopada 1943 r. zostali aresztowani Paweł wraz z Jasią
                          w lokalu przy ul. Grottgera 10, w którym miało się odbyć posiedzenie KC.
                          Jedynie pośpiech gestapowców wpłynął na to, że nie wpadł cały komitet,
                          gdyż na 10 minut przed godziną 8-mą, zabrali Pawła i Jasię wraz z właś-
                          cicielką mieszkania, a posiedzenie było umówione na godz. 8-mą. Tow.
                          WIESŁAW szedł do tego lokalu wcześniej i zastał przed bramą samochód
                          osobowy, nie podejrzewał, że to jest wóz gestapowców i że oni w tej chwili
                          aresztowali Pawła, lecz zachowując ostrożność minął ten dom i wszedł do
                          znajomych pod Nr 4. Natomiast gdy ja zbliżyłem się do tego domu,
                          gestapowcy już odjechali, a w kilka chwil po mnie nadszedł tow. Franek.
                          Gdy przyszedł Wiesław z Olkiem pod bramę, myśmy się już dowiedzieli, że
                          gestapo było w tym mieszkaniu i zabrali 3 osoby, lecz dokładnie nie
                          wiedzieliśmy, kogo zabrali, poza właścicielką mieszkania. Natychmiast
                          rozeszliśmy się spod bramy, by nie doczekać się gestapowców i aby ostrzec
                          innych towarzyszy, którzy mieli na to posiedzenie przybyć. Rozstawieni na
                          ulicach, zbiegających się z ulicą Grottgera, czekaliśmy do godz. 9-ej, brak
                          było Pawła i Jasi i to nam wyjaśniło, że te dwie osoby zabrane przez
                          gestapowców, to Paweł i Jasia. Rozpoczęliśmy starania, by wyrwać ich
                          z więzienia. Wszelkie kontakty i plany nie dały żadnych rezultatów.
                          W kilkanaście dni potem, tj. 23 listopada na posiedzeniu KC w uzupełnionym
                          składzie wybraliśmy na sekretarza Partii tow. WIESŁAWA...
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 21.03.04, 12:15
                          D.C.

                          Przesłuchany w charakterze świadka SKONIECKI Czesław w prot. z dn.11.I.1950 r.
                          opisuje w następujący sposób okoliczności aresztowania FINDERA i FORNALSKIEJ,
                          zasłyszane od WIESŁAWA:

                          ...Dokładniejszych szczegółów o aresztowaniu FINDERA i FORNALSKIEJ
                          dowiedziałem się na pierwszym spotkaniu z nowym Sekretarzem Generalnym PPR —
                          GOMUŁKĄ, który potwierdził informacje "MARTY". GOMUŁKA mówił mi, że wsypa
                          FINDERA i FORNALSKIEJ nastąpiła w lokalu na ul. Grottgera (własność
                          siostry "ORGANISTY" GRUSZCZYŃSKIEGO). W lokalu tym byłem latem 1942 r. na
                          spotkaniu z "ORGANISTĄ", w którym to lokalu miało się odbyć zebranie KC PPR o
                          godz. 10-ej (daty nie pamiętam). Według dalszych informacji „WIESŁAWA", FINDER
                          i FORNALSKA zjawili się na lokal ten w przeddzień zebrania wieczorem
                          i postanowili na nim pozostać do następnego dnia. W dniu zebrania rano
                          WIESŁAW udał się na lokal. Opodal od lokalu zauważył auto i to nasunęło
                          mu pewne podejrzenie. W międzyczasie nadeszli „FRANEK" i CHEŁCHOWSKI
                          ps. "JANEK". Mówił mi WIESŁAW, że zamienili ze sobą kilka
                          słów, czy iść na lokal, czy nie i w momencie ich rozmowy prowadzono
                          kobietę z płaczącym dzieckiem przez dwóch osobników po cywilnemu do
                          stojącego opodal samochodu. Ponieważ w pobliżu auta znalazł się „JA-
                          NEK", osobnicy prowadzący wym. kobietę, nakazali mu zabrać dziecko
                          i odprowadzić do domu, czego on nie wykonał. „JANEK" nie podejrze-
                          wając, że areszt dotyczy lokalu wyznaczonego na zebranie, udał się pod
                          wskazany adres, pukając do drzwi. Po dłuższej chwili nie otrzymując
                          żadnego znaku na pukanie, wyszła sąsiadka z tego samego domu i ostrzegła
                          go, że w tym pokoju zostali aresztowani ludzie. Po ostrzeżeniu tym JANEK
                          oddalił się, nie zatrzymany przez nikogo...

                          ...Na skutek zapytań ze strony moich władz zwierzchnich przeprowadzi-
                          łem z WIESŁAWEM rozmowę na temat możliwości wsypy i kto mógł
                          wsypać FINDERA i FORNALSKĄ. WIESŁAW stał na stanowisku przypad-
                          kowości tej wsypy. Stanowisko swoje wyjaśniał następująco: Brat właś-
                          cicielki lokalu GRUSZCZYŃSKIEJ był właścicielem cukierni na ul. Złotej
                          i posiadał do interesu tego wspólniczkę, z którą miał stałe nieporozumienia.
                          Wspólniczka ta wiedziała o tym, że na lokalu przy ul. Grottgera odbywają
                          się jakieś podejrzane zebrania i z zemsty nasłała tam gestapo...
                          Na temat ten zeznaje ISSAT-KOSZUTSKA w prot. przesł. z dnia 3.III.1950 r.

                          ...Przyszłam do ŚREDNICKIEGO prawdopodobnie około 7 rano. Był tam
                          GOMUŁKĄ i Olek KOWALSKI. Obydwaj wyglądali jakoś bardzo pod-
                          nieceni. Zwróciłam się do GOMUŁKI, żeby powiedział tow. FINDEROWI,
                          że chcę się z nim koniecznie zobaczyć. Od GOMUŁKI otrzymałam
                          odpowiedź: „Pawła nie będziesz mogła zobaczyć" — powtórzył mi to
                          kilkakrotnie i proponował, żeby jemu powiedzieć, o co chodzi, a on
                          powtórzy tow. FINDEROWI. Sądząc, że GOMUŁKĄ nie chce mnie skomu-
                          nikować z tow. FINDEREM, opowiedziałam mu, o co chodzi. Potem
                          GOMUŁKĄ i KOWALSKI wyszli, GOMUŁKĄ szybko wrócił i poprosił
                          mnie, żebym siedziała przy oknie i jeśli będzie szedł tow. FINDER żebym go
                          zawołała do mieszkania ŚREDNICKIEGO. ŚREDNICKI mieszkał na ul.
                          Grottgera niedaleko domu, w którym aresztowani zostali tow. tow.
                          FINDER i FORNALSKA. Przy oknie siedziałam około godzinę, ale tow.
                          FINDER nie nadchodził. Nie pamiętam, czy GOMUŁKA, kiedy mnie prosił,
                          żebym usiadła przy oknie, mówił, że coś się stało i należy uprzedzić tow.
                          FINDERA, by nie szedł na lokal, czy też opowiadał mi później ŚREDNICKI.
                          W każdym razie pamiętam, że była mowa o tym, iż GOMUŁKA i KOWAL-
                          SKI będą stali w drugim końcu ulicy. Po godzinie mniej więcej wychodząc
                          od ŚREDNICKIEGO, nie widziałam ani GOMUŁKI ani KOWALSKIEGO.
                          W kilka dni potem, nie pamiętam kiedy to było, byłam u ŚREDNICKIEGO
                          i mówiliśmy o wsypie tow. FINDERA. ŚREDNICKI już w międzyczasie
                          widział się z GOMUŁKA i opowiadał mi, co słyszał od GOMUŁKI na temat
                          wsypy, a mianowicie: GOMUŁKA wchodził do podwórza i ktoś z mieszkańców
                          ostrzegł go, by nie wchodził do lokalu. Po jakimś czasie mówiłam znów
                          ze ŚREDNICKIM i wówczas opowiedział mi, że GOMUŁKA podchodząc do
                          domu, w którym miało się odbyć zebranie, zauważył auto i wrócił się...
                          Gdy sprawa aresztowania FINDERA i FORNALSKIEJ była omawiana wśród członków
                          partii, GOMUŁKA twierdził, że aresztowanie to było przypadkowe. Zeznaje o tym
                          ISSAT-KOSZUTSKA w prot. przesł. z dnia 4.IV.1950 r.:
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 21.03.04, 12:30
                          D.C.

                          ...Kiedy byłam u KAWECKIEJ w Gliwicach, opowiadała mi, w jaki sposób
                          ocalał GOMUŁKA podczas wsypy tow. FINDERA. Na moje pytanie
                          dlaczego wówczas GOMUŁKA nie wpadł, odpowiedziała, że go ktoś
                          uprzedził, ale natychmiast się poprawiła i dodała — on zobaczył samochód.
                          15 grudnia 1943 r. we wczesnych godzinach rannych gestapo przyszło do
                          mieszkania ŚREDNICKIEGO i zabrało ŚREDNICKIEGO, jego żonę i siostrę
                          żony. Rewizji w mieszkaniu gospodyni, u której odnajmowali pokój
                          ŚREDNICCY, nie przeprowadzono. Ani przed, ani też bezpośrednio po
                          aresztowaniu ŚREDNICKICH nikt z ich znajomych nie został aresztowany.
                          KAWECKA Maria, siostra ŚREDNICKIEGO, chciała uprzedzić GOMUŁKĘ o aresztowaniu
                          brata i przez znajomych swoich pepesowców — nauczycieli skontaktowała się
                          z
                          KLISZKĄ. Kiedy z nią ostatni raz rozmawiałam w Gliwicach, powiedziała mi, że
                          Gomułka wiedział o aresztowaniu ŚREDNICKICH, bo tego samego dnia po południu
                          był u nich w mieszkaniu i gospodyni powiedziała mu o tym. GOMUŁKA aresztowanie
                          ŚREDNICKICH tłumaczył przypadkiem, mówił, że na prowincji gdzieś wsypał się
                          jakiś towarzysz, który znał ten adres w Warszawie. Taką samą wersję
                          o aresztowaniu tow. FINDERA słyszałam niedługo po wypadku. Wydaje mi
                          się, że również pochodziła od GOMUŁKI...
                          Tezę tę podtrzymywał na KC w okresie okupacji jak również i po
                          wyzwoleniu. Natomiast aresztowani członkowie grupy dwójkarskiej oraz
                          SZCZĘSNY DOBROWOLSKI w zeznaniach swoich podają, że aresz-
                          towanie FINDERA i FORNALSKIEJ miało na celu utorowanie drogi do
                          władzy w partii GOMUŁCE, jako człowiekowi o nastawieniu antyradziec-
                          kim, ulegającemu tendencjom nacjonalistycznym. Podejrzany SOBIE-
                          RAJSKI w prot. z 11.XII. 1950 r. zeznaje na ten temat co następuje:
                          ...Dając ocenę PPR, SPYCHALSKI powiedział, że w okresie okupacji byli
                          w kierownictwie Partii ludzie zależni od Moskwy, we wszystkim ślepo
                          słuchający dyrektyw stamtąd i bezkrytycznie stosując wzory radzieckie.
                          Oprócz nich działali w kierownictwie Partii ludzie niezależni, którzy szli
                          własną, polską drogą i nie chcieli korzystać i naśladować wzorów radziec-
                          kich w budowie przyszłego ustroju w Polsce. Jak miał wyglądać ustrój
                          społeczny i polityczny, który zamierzali realizować ci niezależni, SPY-
                          CHALSKI nie precyzował. Do ludzi w kierownictwie PPR, zależnych od
                          Moskwy, SPYCHALSKI zaliczył NOWOTKĘ i FINDERA. Ja powiedziałem, że na pewno
                          należała do takich również FORNALSKA. SPYCHALSKI to potwierdził. Do niezależnej
                          części kierownictwa Partii SPYCHALSKI zaliczył siebie, GOMUŁKĘ-WIESŁAWA i
                          innych, nie wymieniając ich nazwisk. Następnie SPYCHALSKI stwierdził, że
                          niezależna część kierownictwa Partii prowadziła ostrą, bezwzględną walkę z
                          drugą częścią kierownictwa, działającą według wytycznych Moskwy. Celem tej
                          walki było całkowite opanowanie kierownictwa Partii przez niezależnych i
                          utworzenie drogi WIESŁAWOWI do objęcia przez niego stanowiska sekretarza
                          generalnego. Jakimi środkami i metodami była prowadzona ta walka,
                          SPYCHALSKI mi nie powiedział. Stwierdził natomiast, że w tej jego walce
                          okazał mu wydatną pomoc HRYNKIEWICZ...
                          Okoliczności i przyczyny aresztowania Findera i Fornalskiej dotychczas
                          nie zostały przez śledztwo całkowicie wyjaśnione. W okresie gdy WIES-
                          ŁAW był Sekretarzem Generalnym KC PPR, w łonie KC zarysowały się
                          sprzeczności odnośnie koncepcji stosunku do Delegatury, bazy na jakiej
                          należy budować KRN i stosunku do CKL. Odnośnie stanowiska WIES-
                          ŁAWA w sprawie współdziałania z Delegaturą, SPYCHALSKI Marian
                          w swoich wspomnieniach o WIESŁAWIE podaje co następuje:

                          ...Pamiętam, jak WIESŁAW znowu ze swoją wnikliwością w szczegóły
                          przygotowywał wszelkie propozycje, umożliwiające zjednoczenie wszyst-
                          kich sił zbrojnych w walce z Niemcami, tak potrzebne narodowi. Stawiał
                          nawet podporządkowanie GL kierownictwu ZWZ, pod warunkiem, że
                          wspólna walka zbrojna zostanie rozpoczęta, pomimo, że wtedy walczyły
                          tylko oddziały GL. Stawiał również sprawę podporządkowania PPR
                          Delegaturze rządu londyńskiego, pod warunkiem, że Delegatura zaprze-
                          stanie napaści i szerzenia oszczerstw wobec ruchu robotniczego i będzie
                          realizować wspólny front walki zbrojnej, jak i odgrodzi się od tych
                          organizacji, które występowały przeciw walce...
                          Na ten sam temat zeznaje również SPYCHALSKI w prot. z dnia 13 czerwca 1950 r.:

                          ...Na początku marca 1943 r. dowiedziałem się na posiedzeniu Sztabu GL, że
                          mają być przeprowadzone rozmowy między PPR, z udziałem przedstawiciela GL, a
                          przedstawicielami Delegatury, mające na celu porozumienie w sprawie
                          współdziałania w walce z Niemcami. Posiedzenie Sztabu było wówczas w moim
                          mieszkaniu przy ul. Felińskiego. Udział w nim brali gen. "WITOLD", "WIKTOR",
                          GOMUŁKA i ja. Propozycje przeprowadze-
                          nia rozmów z Delegaturą referował GOMUŁKA. Inicjatorem pertraktacji,
                          jak sobie przypominam, był GOMUŁKA. Z ramienia PPR i GL udział
                          w pertraktacjach brał GOMUŁKA i "WIKTOR". Kto brał udział z ramienia
                          Delegatury, tego nie wiem, wiem natomiast, że dokument z Delegatury,
                          zawiadamiający o zerwaniu pertraktacji, podpisany był pseudonimem
                          "KONIAWA" i „KOSTRZEWA". Na pertraktację z Delegaturą GOMUŁ-
                          KA był delegowany decyzją KC PPR, "WIKTOR" zaś na propozycję
                          GOMUŁKI delegowany był przez Sztab GL. Ze sprawą tą na Sztab przyszedł GOMUŁKA
                          i żadnej różnicy zdań w tej sprawie nie słyszałem. Ja w tej sprawie żadnej
                          koncepcji własnej nie miałem, przyjmowałem sprawy organizacyjne w takim
                          świetle, jak je stawiał GOMUŁKA. Czy KC PPR dało swą akceptację na prowadzenie
                          rozmów z Delegaturą, nie wiem. Wiem tylko, że z inicjatywą tą przyszedł na
                          Sztab GOMUŁKA. Był to jedyny wypadek pobytu GOMUŁKI na posiedzeniu Sztabu...
                          W protokole przesł. z dnia 7.XII. 1949 r. podejrz. ROMAN Władysław omawiając
                          swoją współpracę z KIRCHMAYEREM, zeznaje:

                          ...W ten sposób KIRCHMAYER zawracał do koncepcji wysuwanej przez
                          kierowników PPR w czasie okupacji w celu zjednoczenia ruchu podziem-
                          nego. Jak opowiadał mi KIRCHMAYER, to koncepcja ta polegała na tym,
                          że jesienią 1943 r. GOMUŁKA ze strony Gwardii Ludowej i PPR wysunął do
                          kierownictwa obozu londyńskiego w kraju propozycję scalenia ruchu
                          oporu. PPR miała w myśl tej propozycji wejść jako piąte stronnictwo do
                          istniejącej Rady Jedności Narodowej na równych prawach, a GL scalić się
                          z Armią Krajową i otrzymać jedno z kierowniczych stanowisk w komen-
                          dzie Gł. AK i pewne stanowiska w hierarchii organizacyjnej na niższych
                          szczeblach. PPR ze swej strony zobowiązywała się do ułożenia stosunków
                          ze Zw. Radzieckim. Ta bardzo korzystna, zdaniem KIRCHMAYERA,
                          propozycja została jednak odrzucona przez kierownictwo AK i Delegatury...
                          O sytuacji, jaka wytworzyła się wtedy wewnątrz KC, świadczą dobitnie
                          znajdujące się w naszym posiadaniu odpisy protokołów z posiedzeń KC,
                          z których wynika, że na każdym posiedzeniu zarysowywały się wyraźnie
                          dwie sprzeczne ze sobą grupy. Na czele jednej z nich stali tow. tow.
                          "Tomasz" i "Franek", na czele drugiej zaś "WIESŁAW", "IGNAŚ"
                          i "OLEK". Fakt ten potwierdza w swoich zeznaniach z dn. 6.IV.1951 r.
                          KOWALSKI Aleksander, który podaje:
                          Na dalszych posiedzeniach w czerwcu i lipcu 1944 r., gdy omawiano tezy
                          "WIESŁAWA" o stosunku instancji partyjnych do AL, zagadnień KRN
                          i CKL, w KC zarysowały się dwie grupy. Z jednej strony "Franek"
                          i "Tomasz", z drugiej "WIESŁAW" i LOGA. Ja popierałem stanowisko
                          "WIESŁAWA", a "Janek" CHEŁCHOWSKI stanowisko "FRANKA", częs-
                          to wstrzymywał się od głosu, rzadko popierał "WIESŁAWA". Ostre spory
                          na posiedzeniach KC trudno mi określić, czy miały charakter krytyki, czy
                          też frakcyjności. W każdym razie popierając stanowisko "WIESŁAWA"
                          i LOGI, nie należałem do żadnego ugrupowania frakcyjnego i o istnieniu
                          takowego nie wiedziałem. Trzeba jednak podkreślić, że grupa ta, istniejąca
                          pewien okres czasu, miała pewne elementy frakcyjności...
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 21.03.04, 12:31
                          Sprzeczności istniejące w KC znalazły również odbicie na terenie Sztabu
                          Głównego GL, gdzie dochodziło do tarć między Szefem Sztabu „FRAN-
                          KIEM" a Szefem Oddz. Informacji „Markiem". W rezultacie „MAREK"
                          w wielu wypadkach podejmował decyzje na własną rękę, bez porozumie-
                          nia z Szefem Sztabu, a nieraz wbrew jego zarządzeniom. O posunięciach
                          swoich informował jedynie „WIESŁAWA", licząc na jego poparcie w zwią-
                          zku z istniejącymi tarciami między nim a „FRANKIEM".
                          SPYCHALSKI utrzymując bez wiedzy Partii kontakt z HRYNKIEWI-
                          CZEM, o którym wiedział, że jest agentem gestapo, powiadamiał o tym
                          jedynie „WIESŁAWA", aczkolwiek hierarchicznie podporządkowany był
                          „FRANKOWI" i jemu obowiązany był meldować o tym. SPYCHALSKI
                          meldował GOMUŁCE i jemu przedstawił do wglądu archiwum Delegatury,
                          zdobyte przez HRYNKIEWICZA przy pomocy gestapo. W akcji tej brali
                          również udział członkowie GL, przydzieleni przez SPYCHALSKIEGO.
                          SPYCHALSKI, poza GOMUŁKĄ, nikomu nie mówił o roli HRYNKIEWI-
                          CZA w zdobyciu archiwum. GOMUŁKĄ zaś polecił mu sprawę tę za-
                          chować w tajemnicy i obiecał osobiście przedstawić ją „WITOLDOWI" i na
                          Sekretariacie. Celem pogłębienia sprzeczności między WITOLDEM a GO-
                          MUŁKĄ SPYCHALSKI przedstawia GOMUŁCE w sposób tendencyjny
                          akcję dezinformacji gestapo, mówiąc, że od WITOLDA i FINDERA otrzy-
                          mał polecenie wysyłania faktycznych nazwisk do gestapo. W takiej samej
                          formie przedstawia też SPYCHALSKI GOMUŁCE sprawę drukarni GL na
                          pl. Grzybowskim, mówiąc mu, iż WITOLD ma do niego pretensję o jej
                          wsypę. (Faktycznie likwidację drukarni spowodował SPYCHALSKI dając
                          jej adres HRYNKIEWICZOWI). O powyższych faktach SPYCHALSKI w protokole z dn.
                          27.V. 1950 r. podaje co następuje:

                          ...Zwróciłem się do GOMUŁKI na początku grudnia 1943 r. przez LOGĘ-
                          -SOWIŃSKIEGO, że chcę się z nim zobaczyć. LOGA umówił mnie na
                          spotkanie na Żoliborzu, przy pl. Wilsona. Na spotkaniu tym zwróciłem się
                          do „WIESŁAWA", że chcę przedstawić mu do wglądu archiwum delegatu-
                          ry i sprawę wysyłania adresów do gestapo. „WIESŁAW" nie miał czasu,
                          więc umówił się ze mną na spotkanie w tym samym miejscu wieczorem za
                          dzień lub dwa. Na następnym spotkaniu z podpunktu na pl. Wilsona
                          zaprowadziłem „WIESŁAWA" do mieszkania inż. GUBICA ul. Krasiń-
                          skiego 20, gdzie przedstawiłem mu do wglądu archiwum antykomunistycz-
                          ne delegatury, zapoznając go równocześnie, w jaki sposób zostało zdobyte,
                          a mianowicie: archiwum nadał „BOGUŚ" — HRYNKIEWICZ, który
                          współpracuje w wywiadzie antykomunistycznym delegatury od czasu
                          likwidacji kierownictwa MiP, przez co zdobył zaufanie delegatury... Po
                          zapoznaniu się z archiwum „WIESŁAW" powiedział mi, że materiały te
                          mogło już wykorzystać gestapo, jak z dokumentów, zawartych w ar-
                          chiwum wynika, a jeśli chodzi o HRYNKIEWICZA, to należy unikać
                          kontaktu z nim, gdyż jest prawdopodobne powiązanie jego z g-pe. Na moje
                          pytanie, co mam robić z tym archiwum i czy nie ma potrzeby mówić
                          o tym WITOLDOWI, WIESŁAW odpowiedział, że nie ma potrzeby mówić
                          o tym WITOLDOWI, że on sam tę sprawę załatwi, a z kartoteki, która
                          zajmowała ok. 680 nazwisk, należy zrobić spisy nazwisk i adresów i stop-
                          niowo rozsyłać przez biuro informacji do Sztabu GL i Sekretariatu KC PPR.
                          WIESŁAW pytał jeszcze o część archiwum, dotyczącą MiP, więc od-
                          powiedziałem WIESŁAWOWI, że po likwidacji kierownictwa MiP HRYN-
                          KIEWICZ przekazał archiwum MiP delegaturze i przy likwidowaniu
                          archiwum antykomunistycznego, zabrał i to. Poza tym poruszyłem z WIES-
                          ŁAWEM sprawę rozsyłania adresów różnych ludzi do gestapo, celem
                          dezinformacji. Między tymi adresami włączyliśmy adresy konkretne ludzi,
                          którzy tkwią w naszych wykazach jako reakcjoniści i szpicle, celem
                          likwidowania ich rękoma gestapo. O wysyłaniu fikcyjnych adresów, celem
                          dezinformacji gestapo, mówiłem, że otrzymałem wskazówki od WITOLDA
                          i FINDERA. GOMUŁKA odpowiedział mi na to, że jest to niesłuszne i on się
                          temu przeciwstawi. Wypowiedź GOMUŁKI wynikła z tego powodu, iż
                          zrozumiałem, że na całość akcji wysyłania adresów do gestapo uzyskałem
                          akceptację WITOLDA i FINDERA. GOMUŁCE mówiłem jeszcze, że
                          WITOLD ma do mnie pretensję o sprawę wpadunku nowo montowanej
                          drukarni GL-AL, co wiązał z faktem podania mi przez SĘKA-MAŁEC-
                          KIEGO w jego obecności, po posiedzeniu Sztabu GL w październiku 1943 r.,
                          adresu drukarni AK przy pl. Grzybowskim, wzgl. ul. Twardej, która
                          okazała się naszą drukarnią. GOMUŁCE nie podałem prawdziwego obrazu
                          zdobycia archiwum przez HRYNKIEWICZA. Nie mówiłem całej prawdy
                          GOMUŁCE dlatego, ponieważ czułem się nie w porządku ze swoimi
                          kontaktami z HRYNKIEWICZEM, a to dlatego, że kontakt z nim nawiąza-
                          łem i utrzymywałem bez wiedzy kierownictwa tak GL jak i PPR... Poza
                          GOMUŁKĄ nie zgłaszałem nikomu więcej o fakcie zdobycia przez HRYN-
                          KIEWICZA archiwum... Zdobycie archiwum uważałem jako moment
                          przynajmniej częściowej rehabilitacji i dlatego szukałem dojścia do Sek-
                          retariatu Partii, aby mu ten fakt przedstawić i ujawnić swój kontakt
                          z HRYNKIEWICZEM. Ponieważ WIESŁAW powiedział mi, że sprawę
                          informacji o zdobycie archiwum przedstawi sam na Sekretariacie i WITOL-
                          DOWI, przy czym polecił mi zachować tę sprawę w tajemnicy, z tego też
                          powodu nie mówiłem nic o tym WITOLDOWI.
                          Szukałem drogi częściowej rehabilitacji przez samego GOMUŁKĘ z pomi-
                          nięciem WITOLDA dlatego, ponieważ między nami były w tym okresie
                          nieporozumienia i wydawało mi się, że WITOLD żywi do mnie niechęć.
                          Liczyłem natomiast, że u WIESŁAWA tej niechęci nie będzie i sprawę
                          załatwi tolerancyjnie...
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 21.03.04, 12:33
                          Sprzeczności istniejące w KC znalazły również odbicie na terenie Sztabu
                          Głównego GL, gdzie dochodziło do tarć między Szefem Sztabu "FRAN-
                          KIEM" a Szefem Oddz. Informacji „Markiem". W rezultacie "MAREK"
                          w wielu wypadkach podejmował decyzje na własną rękę, bez porozumie-
                          nia z Szefem Sztabu, a nieraz wbrew jego zarządzeniom. O posunięciach
                          swoich informował jedynie „WIESŁAWA", licząc na jego poparcie w zwią-
                          zku z istniejącymi tarciami między nim a „FRANKIEM".
                          SPYCHALSKI utrzymując bez wiedzy Partii kontakt z HRYNKIEWI-
                          CZEM, o którym wiedział, że jest agentem gestapo, powiadamiał o tym
                          jedynie „WIESŁAWA", aczkolwiek hierarchicznie podporządkowany był
                          „FRANKOWI" i jemu obowiązany był meldować o tym. SPYCHALSKI
                          meldował GOMUŁCE i jemu przedstawił do wglądu archiwum Delegatury,
                          zdobyte przez HRYNKIEWICZA przy pomocy gestapo. W akcji tej brali
                          również udział członkowie GL, przydzieleni przez SPYCHALSKIEGO.
                          SPYCHALSKI, poza GOMUŁKĄ, nikomu nie mówił o roli HRYNKIEWI-
                          CZA w zdobyciu archiwum. GOMUŁKĄ zaś polecił mu sprawę tę za-
                          chować w tajemnicy i obiecał osobiście przedstawić ją „WITOLDOWI" i na
                          Sekretariacie. Celem pogłębienia sprzeczności między WITOLDEM a GO-
                          MUŁKĄ SPYCHALSKI przedstawia GOMUŁCE w sposób tendencyjny
                          akcję dezinformacji gestapo, mówiąc, że od WITOLDA i FINDERA otrzy-
                          mał polecenie wysyłania faktycznych nazwisk do gestapo. W takiej samej
                          formie przedstawia też SPYCHALSKI GOMUŁCE sprawę drukarni GL na
                          pl. Grzybowskim, mówiąc mu, iż WITOLD ma do niego pretensję o jej
                          wsypę. (Faktycznie likwidację drukarni spowodował SPYCHALSKI dając
                          jej adres HRYNKIEWICZOWI). O powyższych faktach SPYCHALSKI w protokole z dn.
                          27.V. 1950 r. podaje co następuje:

                          ...Zwróciłem się do GOMUŁKI na początku grudnia 1943 r. przez LOGĘ-
                          -SOWIŃSKIEGO, że chcę się z nim zobaczyć. LOGA umówił mnie na
                          spotkanie na Żoliborzu, przy pl. Wilsona. Na spotkaniu tym zwróciłem się
                          do „WIESŁAWA", że chcę przedstawić mu do wglądu archiwum delegatu-
                          ry i sprawę wysyłania adresów do gestapo. „WIESŁAW" nie miał czasu,
                          więc umówił się ze mną na spotkanie w tym samym miejscu wieczorem za
                          dzień lub dwa. Na następnym spotkaniu z podpunktu na pl. Wilsona
                          zaprowadziłem „WIESŁAWA" do mieszkania inż. GUBICA ul. Krasiń-
                          skiego 20, gdzie przedstawiłem mu do wglądu archiwum antykomunistycz-
                          ne delegatury, zapoznając go równocześnie, w jaki sposób zostało zdobyte,
                          a mianowicie: archiwum nadał „BOGUŚ" — HRYNKIEWICZ, który
                          współpracuje w wywiadzie antykomunistycznym delegatury od czasu
                          likwidacji kierownictwa MiP, przez co zdobył zaufanie delegatury... Po
                          zapoznaniu się z archiwum „WIESŁAW" powiedział mi, że materiały te
                          mogło już wykorzystać gestapo, jak z dokumentów, zawartych w ar-
                          chiwum wynika, a jeśli chodzi o HRYNKIEWICZA, to należy unikać
                          kontaktu z nim, gdyż jest prawdopodobne powiązanie jego z g-pe. Na moje
                          pytanie, co mam robić z tym archiwum i czy nie ma potrzeby mówić
                          o tym WITOLDOWI, WIESŁAW odpowiedział, że nie ma potrzeby mówić
                          o tym WITOLDOWI, że on sam tę sprawę załatwi, a z kartoteki, która
                          zajmowała ok. 680 nazwisk, należy zrobić spisy nazwisk i adresów i stop-
                          niowo rozsyłać przez biuro informacji do Sztabu GL i Sekretariatu KC PPR.
                          WIESŁAW pytał jeszcze o część archiwum, dotyczącą MiP, więc od-
                          powiedziałem WIESŁAWOWI, że po likwidacji kierownictwa MiP HRYN-
                          KIEWICZ przekazał archiwum MiP delegaturze i przy likwidowaniu
                          archiwum antykomunistycznego, zabrał i to. Poza tym poruszyłem z WIES-
                          ŁAWEM sprawę rozsyłania adresów różnych ludzi do gestapo, celem
                          dezinformacji. Między tymi adresami włączyliśmy adresy konkretne ludzi,
                          którzy tkwią w naszych wykazach jako reakcjoniści i szpicle, celem
                          likwidowania ich rękoma gestapo. O wysyłaniu fikcyjnych adresów, celem
                          dezinformacji gestapo, mówiłem, że otrzymałem wskazówki od WITOLDA
                          i FINDERA. GOMUŁKA odpowiedział mi na to, że jest to niesłuszne i on się
                          temu przeciwstawi. Wypowiedź GOMUŁKI wynikła z tego powodu, iż
                          zrozumiałem, że na całość akcji wysyłania adresów do gestapo uzyskałem
                          akceptację WITOLDA i FINDERA. GOMUŁCE mówiłem jeszcze, że
                          WITOLD ma do mnie pretensję o sprawę wpadunku nowo montowanej
                          drukarni GL-AL, co wiązał z faktem podania mi przez SĘKA-MAŁEC-
                          KIEGO w jego obecności, po posiedzeniu Sztabu GL w październiku 1943 r.,
                          adresu drukarni AK przy pl. Grzybowskim, wzgl. ul. Twardej, która
                          okazała się naszą drukarnią. GOMUŁCE nie podałem prawdziwego obrazu
                          zdobycia archiwum przez HRYNKIEWICZA. Nie mówiłem całej prawdy
                          GOMUŁCE dlatego, ponieważ czułem się nie w porządku ze swoimi
                          kontaktami z HRYNKIEWICZEM, a to dlatego, że kontakt z nim nawiąza-
                          łem i utrzymywałem bez wiedzy kierownictwa tak GL jak i PPR... Poza
                          GOMUŁKĄ nie zgłaszałem nikomu więcej o fakcie zdobycia przez HRYN-
                          KIEWICZA archiwum... Zdobycie archiwum uważałem jako moment
                          przynajmniej częściowej rehabilitacji i dlatego szukałem dojścia do Sek-
                          retariatu Partii, aby mu ten fakt przedstawić i ujawnić swój kontakt
                          z HRYNKIEWICZEM. Ponieważ WIESŁAW powiedział mi, że sprawę
                          informacji o zdobycie archiwum przedstawi sam na Sekretariacie i WITOL-
                          DOWI, przy czym polecił mi zachować tę sprawę w tajemnicy, z tego też
                          powodu nie mówiłem nic o tym WITOLDOWI.
                          Szukałem drogi częściowej rehabilitacji przez samego GOMUŁKĘ z pomi-
                          nięciem WITOLDA dlatego, ponieważ między nami były w tym okresie
                          nieporozumienia i wydawało mi się, że WITOLD żywi do mnie niechęć.
                          Liczyłem natomiast, że u WIESŁAWA tej niechęci nie będzie i sprawę
                          załatwi tolerancyjnie...
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 21.03.04, 12:35
                          D.C.

                          GOMUŁKA również był poinformowany w grudniu 1943 r. przez SPYCHA-
                          LSKIEGO o tym, że kierownicze stanowiska w Oddziale Informacji GL
                          zajmują b. dwójkarze LECHOWICZ, JAROSZEWICZ i BUCZYŃSKI, jak
                          również wiedział, iż wyżej wymienieni tkwią w AK i PKB.
                          Przed wyjazdem z delegacją KRN do ZSRR SPYCHALSKI skontaktował
                          GOMUŁKĘ z SOWIŃSKĄ, która po jego wyjeździe była faktyczną kierow-
                          niczką Oddz. Informacji. Jak wynika z zeznań SPYCHALSKIEGO i SOWI-
                          ŃSKIEJ, kontakt ten miał na celu z jednej strony nie dopuścić do tego, by
                          w czasie nieobecności SPYCHALSKIEGO „WITOLD" miał wgląd do
                          spraw Oddziału Informacji i mógł rozszyfrować grupę dwójkarzy, z drugiej
                          strony kontakt ten miał umożliwić SOWIŃSKIEJ przedstawienie spraw
                          Oddz. Inform. bezpośrednio Sekr. Partii z pominięciem WITOLDA jako
                          Szefa Sztabu. Oto jak zeznaje o tym SPYCHALSKI w prot. z dn. 20.IX.50 r.:
                          ...Pyt.:Czym kierowaliście się odsuwając WITOLDA od możności pełnej
                          kontroli nad pracą Oddz. Inform. GL w okresie waszego odjazdu do ZSRR
                          przez bezpośredni kontakt GOMUŁKA — SOWIŃSKĄ?
                          Odp.: Bałem się, że WITOLD mając bezpośredni wgląd w robotę Oddz. Inf.
                          rozszyfruje osoby LECHOWICZA i JAROSZEWICZA jako dwójkarzy,
                          a przez to rozszyfruje i moją działalność w związku z uplasowaniem ich
                          przeze mnie na czołowych stanowiskach w Oddz. Informacji GL. Oddając
                          wgląd w pracę Oddz. Inf. GOMUŁCE, miałem tę rachubę, że SOWIŃSKĄ
                          mając poparcie GOMUŁKI i jego autorytet, nie dopuści WITOLDA do
                          całkowitego wglądu i uniemożliwi mu rozszyfrowanie tej całej sprawy.
                          Pyt.: Czym wytłumaczycie fakt niereagowania GOMUŁKI na wasz antypartyjny i
                          wrogi stosunek do swego zwierzchnika WITOLDA w okresie okupacji?
                          Odp.: Wiem, że GOMUŁKA miał negatywny stosunek do WITOLDA i to
                          powodowało nie wy ciąganie żadnych konsekwencji do mnie. Mój stosunek
                          do WITOLDA był zgodny ze stosunkiem GOMUŁKI...
                          Odnośnie kontaktów swoich z WIESŁAWEM po wyjeździe SPYCHALS-
                          KIEGO, SOWIŃSKĄ, która faktycznie kierowała w tym czasie Oddziałem
                          Inf., zeznaje w prot. z dn. 19.XI.1949, co następuje:
                          ...Tak jak już zeznawałam w poprzednich protokółach, że SPYCHALSKI
                          przed swoim wyjazdem do Moskwy powierzył kierownictwo Oddziału
                          BUCZYŃSKIEMU, FONKOWICZOWI i mnie, wyznaczając równocześnie
                          co ma wchodzić w skład obowiązków każdego z nas oddzielnie. Niezależnie
                          od tego SPYCHALSKI w przeddzień pierwszego terminu swego wyjazdu,
                          mogło to być około 10 marca 1944 r., będąc u mnie w mieszkaniu na ul.
                          Bonifraterskiej wydawał mi wskazówki i pewnego rodzaju wytyczne
                          dotyczące dalszej mojej pracy na odcinku Oddz. Inf. W czasie tej rozmowy
                          SPYCHALSKI powiedział mi, że skontaktuje mnie z WIESŁAWEM,
                          z którym mam współpracować, tak jak FONKOWICZ z FRANKIEM po linii
                          wojskowej, a ja z WIESŁAWEM po linii Partii. W dalszej rozmowie na ten
                          temat SPYCHALSKI powiedział mi, że jeżeli będę jakieś trudności mieć
                          w swojej pracy, ażebym zawsze zwracała się o pomoc do WIESŁAWA,
                          szczególnie SPYCHALSKI podkreślił, jeżeli będę miała trudności lub
                          nieporozumienia z FRANKIEM, to w tych sprawach ażebym zwracała się
                          o pomoc do WIESŁAWA, który mi w tych sprawach pomoże, bo on, tj.
                          SPYCHALSKI, uzgodnił z WIESŁAWEM, aby po jego wyjeździe WIESŁAW zaopiekował się
                          oddziałem po linii Partii oraz by miał opiekę nade mną, gdyż jestem nerwowa i
                          zapalczywa, a przy tym mogę jakieś zrobić głupstwo. WIESŁAW, jak mówił mi
                          wówczas SPYCHALSKI, zgodził się na jego prośbę...
                          Kontaktując się z WIESŁAWEM w okresie od połowy marca 1944 r. do
                          drugiej połowy czerwca 1944 r. m. in. WIESŁAW w rozmowach ze mną
                          poruszał często sprawę „FRANKA"-„WITOLDA", o których zawsze wyra-
                          żał się ujemnie. Jednego razu „WIESŁAW" rozmawiając na temat FRAN-
                          KA powiedział mi, iż on zdjąłby FRANKA ze stanowiska Szefa Sztabu AL,
                          gdyby miał kogoś na jego miejsce. Ja będąc dobrego zdania, z wywodów
                          „MARKA", o BUCZYŃSKIM, zaproponowałam WIESŁAWOWl, by na
                          szefa sztabu AL wziął kpt. „DOBREGO", tj. BUCZYŃSKIEGO, a FRAN-
                          KA zdjął. WIESŁAW powiedział mi, a to ten „DOBRY" i polecił mi ażebym
                          BUCZYŃSKIEGO skontaktowała z nim. W rozmowie tej z WIESŁAWEM
                          odniosłam wrażenie, iż on BUCZYŃSKIEGO znał wówczas osobiście lub
                          tylko znał ze słyszenia. W pierwszej połowie czerwca 1944 r. umówiłam
                          BUCZYŃSKIEGO do mnie na mieszkanie przy ul. Strzeleckiej 73, celem
                          nawiązania kontaktu z WIESŁAWEM. W oznaczonym czasie na moje
                          mieszkanie przy ul. Strzeleckiej przyszedł WIESŁAW z BUCZYŃSKIM.
                          Następnie WIESŁAW powiedział mi, ażebym go z BUCZYŃSKIM zo-
                          stawiła samych. Wyszłam więc, a oni rozmawiali między sobą blisko dwie,
                          lub przeszło dwie godziny. BUCZYŃSKI po tej rozmowie wyszedł, a ja
                          spytałam WIESŁAWA, jak on zapatruje się na kandydaturę BUCZYŃ-
                          SKIEGO — otrzymałam odpowiedź, że BUCZYŃSKI jest poczciwy chłop,
                          lecz na razie niech siedzi w Oddziale Inf. i tam robi partyjną robotę. Więcej
                          na temat BUCZYŃSKIEGO nie rozmawiałam z WIESŁAWEM...
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 21.03.04, 12:40
                          D.C.

                          O kontaktach GOMUŁKI z BUCZYŃSKIM w okresie okupacji zeznaje również Emilia
                          JAROSZEWICZ w prot. z dn. 22.I.1949 r.: GOMUŁKA natomiast w swoim piśmie do
                          tow. Bieruta, jak również w przemówieniu na III Plenum KC PZPR stwierdza, że:

                          a) nie wiedział nic o istnieniu grupy „dwójkarskiej" w Oddz. Inf. i nikogo
                          z nich nie znał osobiście,
                          b) nie wspomina o tym, by SPYCHALSKI dając mu archiwum zdobyte przez
                          HRYNKIEWICZA powiedział, że zrobił to w tajemnicy przed Partią i WITOLDEM i że
                          on kazał mu w dalszym ciągu zachować to w tajemnicy, obiecując osobiście
                          powiadomić o tym WITOLDA i Sekretariat KC.

                          III. W pierwszym okresie po wyzwoleniu SPYCHALSKI organizuje na
                          własną rękę, bez wiedzy Partii i MBP, sieć wywiadowczą, do której anga-
                          żuje w pierwszym rzędzie członków grupy „dwójkarskiej" Oddz. Inf. GL
                          — LECHOWICZA i NIENAŁTOWSKIEGO. O utworzeniu tej sieci SPYCHALSKI zawiadamia
                          GOMUŁKĘ, który nie tylko nie sprzeciwia się temu, a jeszcze ze swej strony
                          poleca SPYCHALSKIEMU nawiązanie kontaktu z KIJKOWSKĄ, w celu wykorzystania jej
                          do pracy wywiadowczej. O powyższym zeznaje SPYCHALSKI w prot. przesł. z dnia
                          18.VII, 19.VII i 20.VII. 1950 r.:

                          ...Pyt.: Z kim z kierownictwa Partii uzgodniliście wydanie LECHOWICZOWI
                          i NIENAŁTOWSKIEMU polecenia kontynuowania roboty podziemnej?
                          Odp.: Z nikim z kierownictwa Partii nie uzgadniałem tego polecenia,
                          a dopiero po fakcie zawiadomiłem GOMUŁKĘ, że mam nadal na kontakcie
                          „ZYCHA" (GOMUŁKA orientował się, że jest to LECHOWICZ), któremu
                          poleciłem kontynuowanie pracy w podziemiu i udzielanie mi stamtąd
                          informacji. O NIENAŁTOWSKIM nie mówiłem w ogóle. GOMUŁKA
                          przyjął to do wiadomości, nie wyrażając żadnego sprzeciwu...
                          Pyt.: Kogo zapoznaliście z otrzymywanymi od LECHOWICZA informacjami?
                          Odp.: Z informacjami otrzymywanymi od LECHOWICZA zaznajamiałem GOMUŁKĘ. GOMUŁKA
                          przyjmował te informacje bez żadnych specjalnych uwag czy komentarzy...
                          Pyt.:W prot. przesł. z dnia 17.VII.50 r. zeznaliście o przekazywaniu wam
                          przez LECHOWICZA informacji o działalności podziemia i archiwum
                          Biuletynu Informacyjnego AK. Kto zapoznany był z tymi materiałami?
                          Odp.: Z materiałami, otrzymywanymi od LECHOWICZA, zapoznany był
                          GOMUŁKA. Znała je również dobrze SOWIŃSKA, ponieważ ona w zasa-
                          dzie przyjmowała je od LECHOWICZA. Ja sam osobiście materiałów tych
                          nie wykorzystywałem, a przekazywałem je GOMUŁCE, który wykorzys-
                          tywał je do swych referatów i przemówień...
                          Jeśli chodzi o GOMUŁKĘ, to jest mi wiadomo, że przekazał do MBP
                          informację, a ściślej mówiąc dezinformację od LECHOWICZA, dotyczącą
                          RZEPECKIEGO. Czy GOMUŁKA podał źródło informacji, nie wiem,
                          w każdym razie wiedział, że pochodzą one od LECHOWICZA.
                          Pyt.: Jakie informacje odnośnie osób i działalności podziemia, otrzymywa-
                          ne od NIENAŁTOWSKIEGO i LECHOWICZA, przekazywane były do MBP?
                          Odp.: Żadnych informacji w tej sprawie nie przekazywałem do MBP i o ile
                          mi wiadomo, to ani SOWINSKA, ani GOMUŁKA nie przekazywali do MBP
                          nic o ich osobach i działalności w podziemiu...
                          Pyt.: Jaką pracę wykonywał LECHOWICZ i NIENAŁTOWSKI w okresie otrzymania awansu
                          i odznaczenia?
                          Odp.: Robili wówczas robotę w podziemiu na moje polecenie i za zgodą
                          GOMUŁKI...
                          oraz w prot. przesł. z dnia 28.VI. 1950 r.:
                          ...W maju lub czerwcu 1945 r. GOMUŁKA polecił mi nawiązanie kontaktu
                          z KIJKOWSKĄ, w celu wykorzystania jej do roboty informacyjnej. Otrzy-
                          małem w tym celu od GOMUŁKI adres KIJKOWSKIEJ do Pruszkowa, czy
                          też Piastowa. KIJKOWSKĄ posługiwała się wówczas nazwiskiem DĄB-
                          ROWSKA. Pod wskazany przez GOMUŁKĘ adres wysłałem swego adiuta-
                          nta HANKIEWICZA, celem sprowadzenia KIJKOWSKIEJ do mojego
                          mieszkania we Włochach, wzgl. powiadomienia jej, że chcę się z nią widzieć
                          w moim mieszkaniu. KIJKOWSKĄ przyszła do mego mieszkania, gdzie
                          przeprowadziłem z nią rozmowę, mówiąc jej, że wiem o tym, że w czasie
                          okupacji kontaktowała się z LOGĄ-SOWIŃSKIM i dawała mu informacje
                          z terenu sztabu AK, że deklarowała sympatię do PPR, zapytując ją
                          równocześnie, co robi i czy ma jaką łączność z AK, względnie inną
                          organizacją. O tym, że GOMUŁKA polecił mi nawiązać z nią kontakt, nie
                          mówiłem jej. KIJKOWSKĄ odpowiedziała mi, że po wyzwoleniu utraciła
                          kontakty z AK, że nie pracuje nigdzie i z podziemiem się nie styka. Na
                          postawioną jej przeze mnie propozycję zbierania i przekazywania mi
                          informacji o podziemiu, wyraziła zgodę... O tym, że utrzymuję kontakt
                          z KIJKOWSKĄ, łączniczką szefa II Oddz. AK i archiwistką, wiedział
                          GOMUŁKA i LOGA-SOWIŃSKI... Zajmowałem się po wyzwoleniu robotą
                          wywiadowczą za wiedzą GOMUŁKI, w celu zdobywania dla niego infor-
                          macji z terenu podziemia... Na Biurze Politycznym spraw tych nie stawia-
                          łem, ponieważ informowałem o tym GOMUŁKĘ...
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 21.03.04, 12:42
                          D.C.

                          Przy kontaktowaniu się z LECHOWICZEM, NIENAŁTOWSKIM i innymi
                          SPYCHALSKI posługiwał się SOWINSKA. Na ten temat zeznaje SOWINS-
                          KA w prot. z dn. 8.XII.1949 r.
                          ...W początkach maja 1945 r. po moim powrocie z Berlina, gdzie byłam wraz
                          z delegacją na inspekcji frontu, SPYCHALSKI wezwał mnie do Sztabu
                          i przeprowadził ze mną zasadniczą rozmowę na temat dalszej pracy
                          LECHOWICZA, JAROSZEWICZA i NIENAŁTOWSKIEGO. W rozmowie
                          tej SPYCHALSKI powiedział mi, że wobec tego, że „chłopaki" wrócili i że
                          ich nie może przekazać na kontakt do współpracy z MBP z tego względu, że
                          MBP jeszcze jest za młode i nie jest na tyle doświadczone, ażeby z nimi
                          potrafiło pracować, więc musimy ich sami obsługiwać. Powiedział, że
                          będzie on sam z nimi pracował, a moim obowiązkiem będzie kontaktować
                          się z nimi i odbierać od nich meldunki. Przy tym SPYCHALSKI poinstru-
                          ował mnie, gdzie te meldunki mam przekazywać i jak je sporządzać.
                          Wyglądało to w ten sposób, że jeden egzemplarz przekazywałam SPY-
                          CHALSKIEMU, drugi GOMUŁCE, trzeci miałam przekazywać do MBP,
                          lecz nie przekazywałam z polecenia SPYCHALSKIEGO i GOMUŁKI,
                          oprócz pierwszego meldunku. Do wykonania powyższych czynności SPY-
                          CHALSKI polecił mi, ażebym to załatwiała u siebie w domu, zwalniając
                          mnie od pracy w biurze...
                          O tym, że GOMUŁKA znał pochodzenie meldunków w/w i zgodził się na
                          zatajenie przed MBP ich źródła, świadczą zeznania SOWIŃSKIEJ z dn.
                          2.XII.1949 r.:
                          ...Po otrzymaniu pierwszych meldunków od NIENAŁTOWSKIEGO i LE-
                          CHOWICZA odbiłam je w czterech egzemplarzach, rozesłałam je w/g
                          podyktowanego mi przez SPYCHALSKIEGO rozdzielnika, z tym, że do
                          MBP osobiście zanosiłam jeden egzemplarz do Ministra, który skierował
                          mnie w tej sprawie do gen. Romkowskiego. Po przedstawieniu tych
                          meldunków gen. Romkowskiemu ten stanowczo żądał, abym mu powie-
                          działa źródło tych meldunków. Odpowiedziałam wówczas, że pochodzenia
                          tych dokumentów nie mogę ujawnić, gdyż mam polecenie od SPYCHALS-
                          KIEGO i GOMUŁKI nie ujawniać ich źródła... Źródła tych meldunków nie
                          ujawniłam dlatego, bo istotnie SPYCHALSKI mocno nakazywał mi, ażeby
                          nikomu nie mówić, że meldunki dawali mu LECHOWICZ, JAROSZEWICZ
                          i NIENAŁTOWSKI, przy tym SPYCHALSKI powoływał się, że sprawa ta
                          była uzgodniona z GOMUŁKA...
                          Jaki był faktyczny cel tworzenia siatki wywiadowczej bez wiedzy Partii
                          i MBP, śledztwo dotychczas nie wyjaśniło.
                          W lipcu 1945 r. za akceptacją GOMUŁKI zostają przyjęci do W.P. przez
                          SPYCHALSKIEGO czołowi działacze II Oddziału KG AK — HERMAN,
                          ZIELIŃSKI, TARASIEWICZ i JURKOWSKI.
                          W protokole przesłuchania z dn. 21.IX. 1950 r. SPYCHALSKI podaje
                          następujące okoliczności przyjęcia HERMANA do WP:
                          ...HERMAN z chwilą przyjęcia go do wojska w maju lub czerwcu 1945 r.
                          oświadczył mi, że był kierownikiem wywiadu wojskowego w II Oddz. KG
                          AK i że teraz jest demokratą, że zerwał z podziemiem i na tej zasadzie ja go
                          przyjąłem do wojska. Zgodę na przyjęcie go otrzymałem od GOMUŁKI.
                          Poza tym HERMAN mocno polecał mi KUROPIESKĘ. Na tej samej
                          zasadzie przyjąłem do wojska, rekomendowanych mi przez HERMANA
                          — JURKOWSKIEGO, TARASIEWICZA i ZIELIŃSKIEGO. W tym samym
                          czasie, kiedy był przyjmowany do wojska ZIELIŃSKI i w/w, płk Czaplicki
                          z MBP informował mnie, że ZIELIŃSKI jest aktywnym działaczem
                          podziemia. Informacje płk. Czaplickiego zlekceważyłem. Zdawałem sobie
                          wówczas sprawę, że nie powinienem był przyjmować ich do wojska, lecz
                          w porozumieniu z GOMUŁKĄ postanowiliśmy dokonać tego rodzaju
                          eksperymentu, ze względu na wydźwięk polityczny...
                          W tym samym okresie SPYCHALSKI, po uzgodnieniu z GOMUŁKĄ,
                          usiłuje nawiązać kontakt z RZEPECKIM, wykorzystując do tego celu
                          HERMANA i LECHOWICZA.
                          Zeznaje na ten temat SPYCHALSKI w prot. z dn. 21.IX.1950 r.:
                          ...Pyt.: Czym motywował GOMUŁKĄ udzielenie swej zgody na nawiązanie
                          przez was rozmów z RZEPECKIM za pośrednictwem HERMANA, szefa
                          dwójki KG AK oraz LECHOWICZA, pracownika dwójki, naczelnika wydz.
                          PKB podczas okupacji i członka podziemia po wyzwoleniu?
                          Odp.: Celem naszym, tj. moim i GOMUŁKI, było ujawnienie RZEPEC-
                          KIEGO i rozładowanie podziemia. Inicjatywa rozmowy z RZEPECKIM
                          wyszła ode mnie po rozmowach przeprowadzonych z HERMANEM, na
                          jego propozycje, na co wyraził swą zgodę GOMUŁKĄ. HERMANA używa-
                          łem do przeprowadzenia wstępnych rozmów z RZEPECKIM, ponieważ
                          zgłaszał możliwość dotarcia do niego. LECHOWICZA nie używaliśmy do
                          pertraktacji z RZEPECKIM, a jedynie zmierzaliśmy, tj. ja i GOMUŁKĄ, do
                          zebrania danych o RZEPECKIM, celem ujęcia go.
                          Informacje, które pochodziły od LECHOWICZA, były nieprawdziwe i dez-
                          informujące, uniemożliwiające przez to dojście tą dFogą do RZEPEC-
                          KIEGO. Ja osobiście próbowałem jeszcze dotrzeć do RZEPECKIEGO przez
                          KLIMOWICZA, kierując się wyrażoną zgodą GOMUŁKI w poprzednich
                          wypadkach z HERMANEM i LECHOWICZEM. Czyniłem to na podstawie
                          przedstawionych mi propozycji przez samego KLIMOWICZA, które jednak
                          nie dały wyniku.
                          Pyt.: Dlaczego wspólnie z GOMUŁKĄ zatailiście przed Biurem Politycz-
                          nym próby nawiązania przez was rozmów z RZEPECKIM oraz dlaczego
                          zatailiście dokumenty otrzymane przez was od RZEPECKIEGO, zawiera-
                          jące warunki ujawnienia?
                          Odp.: Nie uważałem prób nawiązania rozmów z RZEPECKIM za istotne,
                          tak samo nie przywiązywałem wagi do memoriału otrzymanego od RZE-
                          PECKIEGO, ponieważ nie był dla mnie adresowany. Postawiłbym tę
                          sprawę na Biurze Politycznym, gdyby przedsięwzięte przez nas próby
                          doprowadziły do konkretnych rozmów. GOMUŁKĄ prawdopodobnie
                          kierował się tą samą myślą w tej sprawie co i ja...
                          RZEPECKI w tym czasie jest poszukiwany przez MBP, zaś GOMUŁKĄ
                          i SPYCHALSKI, bez porozumienia z Biurem Politycznym i bez wiedzy
                          MBP, szukają kontaktu z nim.
                          W połowie 1945 r. gdy stała się aktualna sprawa utworzenia MZO,
                          GOMUŁKĄ zaangażował do pracy na kierowniczych stanowiskach ludzi
                          związanych z Delegaturą, b. wyższych urzędników sanacyjnych oraz b.
                          „dwójkarzy", jak np. v-min. MZO — CZAJKOWSKI, b. komisarz rządu
                          londyńskiego dla spraw ziem zachodnich, LEŚNIEWSKI — b. v-min.
                          Rolnictwa, związany w czasie okupacji z Delegaturą, QUIRINI, LECHO-
                          WICZ, NIENAŁTOWSKI i inni.
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 21.03.04, 12:47
                          O polityce personalnej GOMUŁKI w MZO zeznaje NIENAŁTOWSKI
                          w prot. z dn. 8.IV.1949 r., co następuje:
                          ...W końcu 1945 r. SOWIŃSKA zawiadomiła LECHOWICZA, że w związku
                          z tworzącym się MZO jest możność uzyskania odpowiedniej posady.
                          Mówiła, że w tej sprawie rozmawiała z Władysławem GOMUŁKĄ, który
                          chętnie zgadzał się na przyjście LECHOWICZA do MZO, chociażby nawet
                          na stanowisko v-ministra. SOWIŃSKA rozmawiając z GOMUŁKĄ na
                          temat LECHOWICZA, przedstawiała go, że to jest bliski człowiek BUCZY-
                          ŃSKIEGO Henryka, który z nim stale ściśle współpracował. GOMUŁKĄ
                          w odpowiedzi SOWINSKIEJ powiedział, że LECHOWICZA on zna przez
                          BUCZYŃSKIEGO, z którym GOMUŁKĄ był w bliskich stosunkach
                          w okresie okupacji, i w związku z tym prosił SOWIŃSKA, ażeby skierowała
                          LECHOWICZA do niego na rozmowę. W ostatnich dniach października
                          LECHOWICZ miał rozmowę z GOMUŁKĄ w gmachu MZO przy ul.
                          Litewskiej. GOMUŁKĄ rozmawiając z LECHOWICZEM mówił mu, że on
                          zna jego przeszłość, tak, że LECHOWICZ nie potrzebował dokładnie ten
                          temat omawiać, a od razu przystąpił do omówienia spraw związanych
                          z jego pracą w Ministerstwie. GOMUŁKĄ rozmawiając na ten temat
                          obiecał LECHOWICZOWI, że będzie się starał umieścić go na stanowisku
                          v-ministra. Natomiast w późniejszych rozmowach LECHOWICZA z GO-
                          MUŁKĄ zostało przez nich uzgodnione, że LECHOWICZ obejmie najważ-
                          niejszy dział w MZO, tj. Departament Osiedleńczy, ażeby w ten sposób
                          zapoznać się z pracą terenową na odcinku wiejskim i po przejściu tej
                          praktyki awansować dalej. W okresie pracy LECHOWICZA w MZO na
                          stanowisku dyr. Dep. Osiedleńczego nastąpiło bardzo szybkie zbliżenie się
                          GOMUŁKI z LECHOWICZEM. Mówił mi LECHOWICZ, że w rozmowach,
                          jakie prowadził z GOMUŁKĄ na różne tematy, dało się wyczuć, że był on
                          dawno urobiony na pewno przez BUCZYŃSKIEGO Henryka. Twierdzenie
                          takie LECHOWICZ wydawał na podstawie tego, że GOMUŁKĄ wiedział
                          o stosunkach grupy BUCZYŃSKIEGO do Oddz. II. przed wojną, po drugie,
                          że GOMUŁKĄ odnosił się dość przychylnie do ludzi mających poglądy
                          prolondyńskie, którym nigdy nie stawiał przeszkód wstępowania do pracy
                          w MZO, lecz raczej ułatwiał.
                          Z tych, których ja znam, że w okresie okupacji byli bądź w AK, bądź
                          w innych org. delegackich i zostali przyjęci do pracy w MZO, a mianowicie:
                          LEŚNIEWSKI, który w czasie okupacji związany był z Delegaturą rządu
                          londyńskiego, v-min. CZAJKOWSKI, który w okresie okupacji należał do
                          AK i utrzymywał kontakty z pracownikiem Oddz. II. MIERZEŃSKIM
                          Stanisławem. Dalej z osób, które w MZO zajmowały kierownicze stanowis-
                          ka byli: QUIRINI, który w czasie okupacji był w Delegaturze, BUKOWSKI,
                          który też był związany z AK, oraz szereg innych, którzy zajmowali niższe
                          stanowiska lub byli zwykłymi pracownikami.
                          LECHOWICZ, będąc dyr. Dep. Osiedl. MZO, sprawy związane z zagos-
                          podarowaniem ziem odzyskanych prowadził na podstawie memoriału
                          opracowanego w czasie okupacji przez Delegaturę. Memoriał ten LECHO-
                          WICZ przedstawił GOMUŁCE, który akceptował wytyczne zawarte w tym
                          memoriale. W 1947 r. z chwilą gdy ja zacząłem pracować w MZO,
                          LECHOWICZ w/w memoriał przekazał do mnie, celem zapoznania się
                          z treścią i przestrzegania podanego kierunku...
                          Potwierdza to również LECHOWICZ w zeznaniach z dnia 13.IV. 1949 r.:
                          ...Będąc w MZO skompletowałem przeważającą część pracowników depar-
                          tamentu z ludzi dających gwarancję, że w razie potrzeby udzielać będą
                          potrzebnych informacji wzgl. opracują potrzebne materiały. Było mi to tym
                          łatwiej przeprowadzić, ponieważ polityka personalna prowadzona przez
                          GOMUŁKĘ z góry zakładała nie tylko możliwość, ale konieczność po-
                          sługiwania się ludźmi z konspiracji londyńskiej, czego wiadomym dowo-
                          dem było mianowanie Wł. CZAJKOWSKIEGO v-ministrem...
                          O stosunkach panujących w MZO i o obsadzie personalnej zeznaje
                          LECHOWICZ w prot. z dn. 2.XI.1949 r.:
                          ...Przechodzę do omówienia stosunków personalnych w MZO. Historia
                          tych stosunków wiąże się blisko z historią samego Ministerstwa, które w/g
                          założenia jego twórcy, t.j. GOMUŁKI-WIESŁAWA, miało od razu oprzeć
                          się na dwóch członach personalnych, a mianowicie na członie konspiracyj-
                          nym tj. tym, który w szeregach konspiracji londyńskiej otrzymał przygoto-
                          wanie rzeczowe do pracy w MZO, oraz na członie politycznym, który miał
                          utrzymać bieżącą linię polityczną Ministerstwa. O takich zamiarach min.
                          GOMUŁKI zostałem przez niego poinformowany podczas pierwszej naszej
                          rozmowy na tematy MZO, tj. w lipcu lub sierpniu 1945 r. Już wówczas
                          WIESŁAW oświadczył, że nosi się z zamiarem powołania na v-min. Ziem
                          Odzyskanych Władysława CZAJKOWSKIEGO, b. komisarza rządu (kon-
                          spiracyjnego) dla spraw ziem postulowanych w delegaturze londyńskiej.
                          CZAJKOWSKI już w tym czasie pracował jako wolontariusz w komisaria-
                          cie rządu dla spraw Z.O., który od kilku miesięcy funkcjonował w Min.
                          Adm. Publ. CZAJKOWSKI wykorzystywał ten czas dla rozlicznych wyjaz-
                          dów w teren i dla praktycznego zaznajomienia się z Z.O. Zasadnicza decyzja
                          o utworzeniu MZO zapadła w drugiej połowie 1945 r. W członie konspiracyj-
                          nym tworzonego zespołu ministerialnego wysunęły się następujące osoby
                          — v-min. CZAJKOWSKI Władysław — formalnie bezpartyjny, dyr. KWI-
                          RINI Edward — bezpartyjny, dyr. GLUCK Leopold — bezpartyjny i LE-
                          CHOWICZ — SD. W członie partyjno-politycznym wystąpił v-minister
                          WASILEWSKI Jan — PPR, dyr. TOMISZCZYK, BARTLOWA, BIKOW-
                          SKI, PIETKIEWICZ — PPR. Po kilku miesiącach v-min. WASILEWSKI
                          ustąpił wyjeżdżając do Helsinek na posła, a miejsce jego zajął v-min.
                          WOLSKI Władysław. Ustąpienie v-min. WASILEWSKIEGO pozostało
                          jakby w związku ze sprawą jego przyjaciela dr. WALAWSKIEGO — szefa
                          kancelarii Prezydenta RP, który, jak się okazało, przed wojną jako
                          urzędnik w Wilnie pozostawał w kontakcie z policją, wydając w jej ręce
                          lewicowych działaczy studenckich.
                          Okoliczności, w jakich było formowane MZO, zaciążyły znacznie na
                          personaliach w dziale tego Ministerstwa, ponieważ zrozumiałe jest, że
                          dyrektorowie departamentów kompletowali swoich urzędników w/g swo-
                          jego pochodzenia konspiracyjnego, wzgl. partyjnego. Różnice i antago-
                          nizmy, jakie na tym tle powstały między poszczególnymi członkami
                          Ministerstwa, nie zostały usunięte do dnia dzisiejszego, pomimo wielkich
                          usiłowań dyr. Biura Pers. — Zofii BARTEL. Dodatkowa trudność wynikła
                          i stąd, że wśród dyr. PPR-owców nie było jednolitego poglądu na sprawy
                          personalne. Odrębny pogląd posiadał PIETKIEWICZ Jan — dyr. Dep.
                          Aprowizacji, przed wojną urzędnik skarbowy i członek Zw. Prac. Skar-
                          bowych, po wojnie PPR-owiec, jednak o bardzo liberalno-demokratycz-
                          nych przekonaniach i uważający się za coś innego niż komunista. Toteż
                          między PIETKIEWICZEM, BARTLOWA i TOMISZCZYKIEM trwała nie-
                          mal od samego początku ukryta walka, w której WIESŁAW musiał nieraz
                          interweniować stojąc dość często po stronie PIETKIEWICZ A.
                          Z okresu pracy w MZO pozostało mi wrażenie, że w stanowisku dyr.
                          PIETKIEWICZA było zawsze dużo pierwiastków antysemityzmu. Dyr.
                          KWIRINI, który w czasie powstania warszawskiego był jednym ze staro-
                          stów powstańczej Warszawy, pod ps. „KULESZA", skompletował Dep.
                          Administracji Publicznej prawie wyłącznie na bazie ludzi bezpartyjnych
                          i w czasie wojny związanych z delegaturą rządu londyńskiego i tak np.
                          Wydział Samorządowy powierzył znanemu działaczowi samorządowemu
                          z Częstochowy — RYBICKIEMU — bezpartyjnemu i politycznie bardzo
                          chwiejnemu. Po odejściu KWIRINIEGO z MOZ — RYBICKI zgłosił swe
                          usługi wraz z deklaracją partyjną min. OSÓBCE-MORAWSKIEMU, u któ-
                          rego objął Dep. Samorządowy. W ślad za bezpartyjnymi z konspiracji
                          londyńskiej zaczęli wciskać się do MZO coraz otwarciej ludzie związani
                          z PSL, np. KONOPKA, DZIURZYŃSKI, LUCHTKOTOWICZ i inni oraz
                          ludzie o wyraźnie niechętnym stosunku do obecnej rzeczywistości, np.
                          STELMACH, BRZOSTOWICZ, WYSZYŃSKA i inni. Do pracy w MZO
                          został zaangażowany v-min. CZAJKOWSKI, jako doradca w sprawach
                          rolnych (akcja siewna na ZO), b.
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 21.03.04, 12:48
                          Aresztowanie LEŚNIEWSKIEGO za udział w akcji
                          podziemnej spowodowało większą czystkę w MZO, jednakże mianowanie
                          v-min. Z.O. w miejsce zmarłego CZAJKOWSKIEGO dyr. GLUCKA — czło-
                          wieka bezpartyjnego związanego w konspiracji z CZAJKOWSKIM i re-
                          prezentującego to samo środowisko społeczne (GLUCK był dyr. Izby
                          Przem.-Handl. w Poznaniu, CZAJKOWSKI — b. bankowiec) nie pozwala
                          wróżyć szybkiego końca tej akcji...
                          Zeznania te potwierdza DUBIEL w prot. z dn. 12.XII.1949 r.
                          O stosunku GOMUŁKI do LECHOWICZA oraz o realizacji polityki osied-
                          leńczej przez MZO, zeznaje PAJOR w prot. z dn. 11.1.1949 r.:
                          ...LECHOWICZ cieszył się szczególnym zaufaniem i poparciem v-premiera
                          GOMUŁKI. Departament Osiedleńczy stał się ośrodkiem wielkich projek-
                          tów i koncepcji związanych z tak zw. polityką osiedleńczą na Ziemiach
                          Odzyskanych. LECHOWICZ podkreślał, że v-premier GOMUŁKA nie
                          przywiązywał wagi do przeszłości lub poglądów osobistych pracownika,
                          chodziło mu tylko o efektywną pracę bieżącą. To samo odnosiło się do
                          polityki osiedleńczej w sensie najszybszego osiedlenia Ziem Zachodnich.
                          Po jakiej linii szły prace Departamentu Osiedleńczego? Mówił o tym
                          dyskretnie LECHOWICZ oraz zaangażowane osoby wskazywały, że była to
                          realizacja opracowań Delegatury w czasie okupacji. Do ludzi zajmujących
                          się tymi sprawami w Delegaturze londyńskiej należeli v-min. CZAJKOW-
                          SKI, zaś w Dep. MZO — naczelnik wydz. osadnictwa miejskiego GOZ-
                          DAW-RENTT, związany od przed wojny ze sferami ONR-u. Jeżeli do tego
                          dodać, że naczelnikiem wydziału osadnictwa wiejskiego był członek PIW
                          DZIUSZYŃSKI, to najważniejsze, kluczowe odcinki osadnictwa spoczywa-
                          ły w rękach osób nastawionych reakcyjnie...
                          Gdy na Biurze Politycznym stanęła sprawa Ministerstwa Aprowiz., GO-
                          MUŁKA poparł kandydaturę LECHOWICZA.
                          Z posiadanych przez nas materiałów oficjalnych i śledczych wynika, że na
                          całej przestrzeni od chwili wyzwolenia stosunek GOMUŁKI do ZSRR był
                          nieufny, negatywny, a czasami wręcz wrogi. O stosunku GOMUŁKI do
                          ZSRR podaje SPYCHALSKI w piśmie do Biura Polit. co następuje:
                          ...Z tego okresu zostało mi w pamięci zachowanie się t. G. w sprawie
                          wywozu mienia poniemieckiego przez ZSRR, gdzie wydawało mi się, że
                          postawa jego była postawą za daleko posuniętą w ostrości w walce przeciw
                          wywozowi tego mienia. Osobiście przeżywałem konflikt, co jest tu słusz-
                          nym, czy taka postawa WIESŁAWA, nieprzyjemna w swej ostrości,
                          wychodząca przede wszystkim z naszej sytuacji, czy też postawa większego
                          wczucia się w sytuację ZSRR...
                          ZAWADZKI „JASNY" w oświadczeniu do M.B.P. z dn.20.III.51r .również
                          podaje o stosunku GOMUŁKI do ZSRR:
                          ...Po wyzwoleniu, w szeregu spotkań, jakie miałem z WIESŁAWEM,
                          uderzyła mnie szczególnie niewiara jego w siłę Związku Radzieckiego i jego
                          możliwości utrwalenia się na pozycjach uzyskanych w rezultacie zwy-
                          cięstwa w drugiej wojnie światowej. WIESŁAW wręcz wysuwał tezę, że
                          rozbiórka fabryk i wywóz maszyn łączy się ściśle z perspektywą wycofania
                          się Armii Radzieckiej. Wyraźnie nastawał na ,,obronę" naszego stanu
                          posiadania i żądał natychmiastowej sygnalizacji o każdym wypadku
                          demontażu.
                          WIESŁAW bardzo nieprzyjemnie reagował na fakt, zdawałoby się natural-
                          ny, pomocy aparatu politycznego wojsk I-go Frontu Ukraińskiego naszym
                          młodym organizacjom partyjnym, traktując to jako ingerencję obcą...
                          Gdy w początkach 1945 r. władze radzieckie aresztowały 16 członków AK
                          z OKULICKIM na czele, GOMUŁKA wyraził duże niezadowolenie, z tego
                          powodu, że nastąpiło to bez porozumienia z władzami polskimi.
                          O antyradzieckim nastawieniu GOMUŁKI świadczy jego stosunek do
                          oficerów radzieckich, o czym zeznaje SPYCHALSKI w prot. z dn.
                          2.XII.1950 r.:
                          ...W rozmowach ze mną na temat wojska i jego Korpusu Oficerskiego,
                          GOMUŁKA tłumaczył mi, że należy dążyć do spolszczenia wojska, przez
                          zamianę oficerów radzieckich polskimi, z dopuszczeniem oficerów sanacyj-
                          nych. Według jego zdania spolszczenie wojska przez usunięcie oficerów
                          radzieckich i zastępowanie ich oficerami sanacyjnymi oraz wychowankami
                          powojennymi było konieczne ze względu na to, że reakcja lansowała
                          propagandę o zależności Polski od ZSRR. Odnośnie tej tendencji GOMU-
                          ŁKI spolszczenia wojska było dla mnie widoczne, że idzie on po linii
                          propagandy reakcyjnej, celem wykazania samodzielności Polski i jej
                          niezależności od wpływów ZSRR. Z linią lansowaną przez GOMUŁKĘ
                          odnośnie spolszczenia wojska i wyzbycia się koniecznych dla tego wojska
                          specjalistów radzieckich oraz zamienienia ich w wielu wypadkach oficera-
                          mi sanacyjnymi — ja, Marian Spychalski, zgadzałem się. Ulegałem GO-
                          MUŁCE i jego argumentom, które on wysuwał w sprawie spolszczenia
                          wojska i w rezultacie w praktyce dopuściłem do usuwania oficerów
                          radzieckich, mimo braku odpowiedniej, pod względem politycznym, za-
                          miany, co doprowadzało do zastępowania ich oficerami sanacyjnymi. Gdy
                          za moją zgodą byli odsyłani do ZSRR oficerowie radzieccy, GOMUŁKA
                          w ogóle nie sprzeciwiał się usuwaniu tych oficerów, wybitnych specjalis-
                          tów, z kluczowych stanowisk i zastępowania ich oficerami sanacyjnymi,
                          ponieważ były u niego wyraźne tendencje antyradzieckie. Jako przykład
                          antyradzieckiego nastawienia GOMUŁKI w sprawie roli oficerów radziec-
                          kich w wojsku, chcę przytoczyć fakt, że w 1947 r. nie chciał on zgodzić się na
                          wysuniętą przeze mnie kandydaturę oficera radzieckiego, gen. POPŁAW-
                          SKIEGO, na stanowisko Dowódcy Wojsk Lądowych. Ze swej strony
                          wysunął on na to stanowisko kandydaturę sanacyjnego gen. PASZKIEWI-
                          CZA, argumentując tym, że na tym stanowisku powinien być oficer polski,
                          a nie radziecki. Kierując się tymże nastawieniem GOMUŁKA nie chciał
                          zgodzić się później na przyznanie POPŁAWSKIEMU tytułu v-ministra, co
                          było związane z jego stanowiskiem D-cy Wojsk Lądowych. O tym, że jego
                          zdaniem na stanowisku D-cy Wojsk Lądowych powinien być tylko oficer
                          polski, GOMUŁKA mówił tylko mnie. Gdy sprawę powołania POPŁAW-
                          SKIEGO postawiłem na posiedzeniu Biura Politycznego Partii, GOMUŁKA
                          sprzeciwił się. Argumentował to tylko tym, że POPŁAWSKI jest potrzebny
                          na Dolnym Śląsku. O tym, iż jemu faktycznie chodzi o to, że POPŁAWSKI
                          jest oficerem radzieckim, na posiedzeniu Biura Politycznego nie mówił...
                          B. Delegat Rządu przy Północnej Grupie Wojsk ZSRR, płk WILKOŃSKI,
                          który od GOMUŁKI otrzymywał instrukcje, jak ma postępować z mieniem
                          wywożonym przez oficerów radzieckich, podaje w zeznaniach swoich z dn.
                          19.X.1949 r. następujący fakt świadczący o tym, że GOMUŁKA dążył do
                          wywołania konfliktu z Dowództwem PGW:
                          ...Również w końcu 1947 r. otrzymałem od GOMUŁKI ustne polecenie nie
                          zezwalać oficerom radzieckim wywozić mebli bez zezwolenia pisemnego
                          delegatury. Według poleceń GOMUŁKI delegatura miała prawo wydawać
                          zezwolenia tylko oficerom sztabowym i generałom po uiszczeniu opłaty
                          w Urzędach Likwidacyjnych. Jak sobie przypominam, na wiosnę 1948 r.
                          zostałem zawiadomiony telefonicznie przez którąś stację kolejową na
                          Dolnym Śląsku, której nazwy sobie nie przypominam, że ładuje się
                          transport rodzin wojskowych radzieckich z meblami, na które nie posiada-
                          ją zezwolenia na wywóz. W sprawie tej zawiadomiłem d-cę tyłów PGW gen.
                          ŻYZINA, że jestem zmuszony na polecenie GOMUŁKI zatrzymać ten
                          transport. Gen. ŻYZIN zaproponował mi, ażeby razem z nim pojechać w tej
                          sprawie do Marszałka Rokossowskiego. Na miejscu u Marszałka Rokos-
                          sowskiego powtórzyłem te same słowa i prosiłem o porozumienie się
                          telefoniczne z GOMUŁKA. Marszałek nie zgodził się na telefonowanie do
                          GOMUŁKI. Wówczas powiedziałem marszałkowi, że aby nie stwarzać
                          nieporozumień transport ten, wbrew zarządzeniom GOMUŁKI, natych-
                          miast zwolnię. Następnie Marszałek Rokossowski powiedział, że niewyda-
                          wanie zezwoleń dla młodszych oficerów jak również pobieranie opłat przez
                          Urząd Likwidacyjny za meble, niezgodne jest z porozumieniem, jakie
                          zawarł swego czasu z GOMUŁKA. Jeszcze w tym samym dniu pojechałem
                          do GOMUŁKI i zameldowałem mu o powyższych faktach przez jego
                          sekretarkę,
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 21.03.04, 13:08
                          D.C.

                          Jeszcze w tym samym dniu pojechałem
                          do GOMUŁKI i zameldowałem mu o powyższych faktach przez jego
                          sekretarkę, ponieważ był zajęty innymi sprawami. Odpowiedź GOMUŁKI
                          dla Marszałka Rokossowskiego otrzymałem dopiero po dwóch dniach na
                          piśmie o treści pozytywnej dla Marszałka. Wyjaśniam, że otrzymując
                          polecenie od GOMUŁKI w końcu 1947 r. o bezwzględnym zatrzymywaniu
                          transportów z meblami, zameldowałem mu, że takie postępowanie może
                          spowodować rozlew krwi. GOMUŁKA na to mi odpowiedział, że niech
                          dojdzie, on nie ma nic przeciwko temu...
                          Potwierdza to również w swoich zeznaniach z dn. 1.XII. 1949 r. b. z-ca
                          WILKOŃSKIEGO — WOJNAR Mieczysław. Jesienią 1947 r., gdy odbyło się
                          posiedzenie przedstawicieli partii komunistycznych i robotniczych, na
                          którym zostało utworzone Biuro Informacyjne, GOMUŁKA w rozmowie ze
                          SPYCHALSKIM wyraził swoje niezadowolenie z tego powodu, uważając to
                          za dążenie WKP/b/ do komenderowania innymi partiami. Uważał za
                          osiągnięcie fakt, że siedziba Biura Informacyjnego nie mieści się w Polsce.
                          Wiosną 1948 r., gdy została ujawniona zdrada kliki titowskiej, GOMUŁKA
                          nie zgodził się z treścią ani z formą zarzutów przeciw Tito. Tak samo
                          sprzeciwił się GOMUŁKA zagadnieniu kolektywizacji wsi w Polsce.
                          O podanych wyżej faktach zeznaje SPYCHALSKI w prot. z dn. 2.XII.1950 r.
                          co następuje:
                          ...Po odbytym na jesieni 1947 r. posiedzeniu przedstawicieli partii komunis-
                          tycznych i robotniczych, na którym powstało Biuro Informacyjne, GOMU-
                          ŁKA telefonicznie zaprosił mnie do siebie, celem udzielenia informacji. Był
                          bardzo wzburzony i udowadniał mi, że WKP/b/ niewłaściwie postępuje,
                          gdyż chce komenderować innymi partiami i narzucać im swoją wolę. On się
                          nie zgadzał na powstanie Biura Informacyjnego i uważał to za odrodzenie
                          Kominternu. Podkreślał, iż jemu, lepiej jak innym członkom B.P., są znane
                          nacjonalistyczne nastroje społeczeństwa polskiego, które, jak mówił, jest
                          bardzo czułe na punkcie stosunków z ZSRR w sprawie niepodległości.
                          Uważał, że na zewnątrz porozumienie z ZSRR na płaszczyźnie partyjnej
                          stanowi krok do utraty niepodległości i w związku z tym przyczynę do
                          wewnętrznych trudności politycznych. Reakcja będzie mogła mówić, że
                          WKP/b/ ingeruje w sprawy polskie. Jedyne, mówił, co udało mu się
                          utargować, gdyż nie chciał żadnych form widocznych na zewnątrz, które by
                          wskazywały na uzależnienie Polski od ZSRR, było to, że siedziba Biura
                          Informacyjnego nie będzie w Polsce.
                          W końcu GOMUŁKA mówił, że wskutek tego, iż nikt nie liczył się z jego
                          argumentami, wskazującymi na niecelowość powołania Biura Informacyj-
                          nego, był on w dużej rozterce duchowej myśląc nawet o samobójstwie.
                          W kwietniu 1948 r. GOMUŁKA znowu zaprosił mnie do siebie i dał do
                          przeczytania list WKP/b/ do kierownictwa KPJ w sprawie błędów tego
                          kierownictwa z Tito na czele. Wyrażał on niezadowolenie z formy listu oraz
                          faktu, że doręczył go nie przedstawiciel partii, a ambasador ZSRR, który
                          reprezentuje państwo. Dalej mówił, że forma listu znowu wskazuje na to, iż
                          WKP/b/ chce dyktować innym partiom, które są stawiane przed faktami
                          dokonanymi, z nimi nie uzgodnionymi. List WKP/b/ stwarza trudności dla
                          kierownictwa jugosłowiańskiej partii, a forma jego od razu przekreśla
                          możliwość wytłumaczenia tym kierownikom błędność ich postępowania.
                          Postępowanie WKP/b/ może spowodować wypadnięcie Jugosławii z obozu
                          państw Demokracji Ludowej, z czego mogą powstać duże trudności także
                          i dla nas. Starał się przy tym zbagatelizować argumenty zawarte w liście
                          WKP/b/ do kierownictwa KPJ, uważając podane przykłady wrogiego
                          stosunku do ZSRR za przesadzone. Tak jak w sprawie Biura Informacyj-
                          nego, znowu GOMUŁKA ocenił postępowanie WKP/b/ za przedwczesne,
                          a formę wystąpienia jako niewłaściwą. Twierdził, że wpierw trzeba było
                          Tito wytłumaczyć błędność postępowania i przekonywać go. Jednocześnie
                          wyrażał obawy o wewnętrzne trudności polityczne u nas w kraju. Po
                          posiedzeniu Biura Informacyjnego w sprawie Jugosławii, gdzie stanęła też
                          sprawa kolektywizacji wsi, udałem się do GOMUŁKI, aby go o tym
                          poinformować. Sprawie kolektywizacji wsi on był bardzo przeciwny,
                          a postawienie tego zagadnienia znowu oceniał jako dowód narzucania
                          przez WKP/b/ swojego stanowiska innym partiom. Powiedział mi, że nasza
                          delegacja powinna była opuścić posiedzenie, co oznaczałoby faktycznie
                          wystąpienie z Biura Informacyjnego. W żadnym wypadku nie wolno jej
                          było godzić się na kolektywizację wsi, gdyż jest to sprawa niesłuszna
                          i nieaktualna. Widziałem u GOMUŁKI tendencje antyradzieckie, wyrażo-
                          ne w przytoczonych wyżej wypowiedziach. Były one też wyrazem jego
                          nieufności do ZSRR i WKP/b/...
                          Fakty te częściowo potwierdza PODGÓRSKA w zeznaniach z 4, 23
                          i 26.IX.1950 r. Ponadto dodaje, że GOMUŁKA celowo nie uzgodnił swego
                          referatu na Plenum Czerwcowym z członkami Biura Politycznego, gdyż
                          spodziewał się sprzeciwu z ich strony, liczył natomiast, że na Plenum
                          uzyska poparcie części członków KC, którzy z nim współpracowali w okre-
                          sie okupacji, a mianowicie SPYCHALSKIEGO, LOGI-SOWIŃSKIEGO,
                          BIEŃKOWSKIEGO, KLISZKI, KORCZYŃSKIEGO i MOCZARA.
                          W dalszym ciągu swych zeznań PODGÓRSKA podaje, że w lipcu 1948 r.
                          podczas pobytu GOMUŁKI w Kowarach przyjeżdżali do niego LOGA-
                          -SOWIŃSKI, KLISZKO, BIEŃKOWSKI i KORCZYŃSKI i konferowali
                          z nim w sprawie stanowiska, jakie mają zająć na najbliższym Plenum KC.
                          Z materiałów posiadanych przez nas wynika, że konferencji tych było
                          więcej i że oprócz wymienionych brał jeszcze udział w nich MOCZAR.
                          Zeznają o tym, oprócz PODGÓRSKIEJ, św. ZALCMAN Nechemia (18.VIII.
                          50 r.) oraz podejrzani: SOWIŃSKA Stanisława (17.11.50 r.), KORCZYŃSKI
                          (24.XII.50 r.). Przyznaje się również do udziału w tych konferencjach
                          LOGA-SOWIŃSKI w swoim piśmie do Sekretariatu KC PZPR.
                          O konferencjach tych ZALCMAN, ówczesny szofer LOGI, zeznaje na-
                          stępująco:
                          ...Parę dni po 3 Plenum w 1948 r. spotkałem się z moją siostrą SOWIŃSKA
                          Stanisławą (nie pamiętam, czy to było w Warszawie czy też w Łodzi), której
                          opowiedziałem o konferencjach, które miały miejsce między LOGĄ-SO-
                          WIŃSKIM, KORCZYŃSKIM, MOCZAREM i GOMUŁKA, a które wydawa-
                          ły mi się bardzo podejrzane.
                          Pierwsza konferencja odbyła się kilka dni przed Plenum i miała miejsce na
                          szosie między Łodzią a Warszawą. W tym dniu rano zawiozłem Logę-
                          -Sowińskiego do Warszawy, do mieszkania MOCZARA, gdzie po krótkiej
                          tam naradzie obaj (MOCZAR i LOGA) wyjechali na spotkanie GOMUŁKI,
                          który wtenczas powracał z urlopu wypoczynkowego. MOCZAR jechał
                          wtedy swoim samochodem, który prowadził jego szofer. Na drodze między
                          Warszawą a Łodzią (między Sochaczewem a Łowiczem) nastąpiło spot-
                          kanie. GOMUŁKA, zdaje się, wracał wtedy z żoną. W tyle za samochodem
                          GOMUŁKI zatrzymały się jeszcze 2 samochody, kto w nich się znajdował,
                          nie widziałem, ale przypuszczam, że musiała się tam znajdować ochrona
                          GOMUŁKI. Po zatrzymaniu się samochodów, GOMUŁKA LOGA-SO-
                          WIŃSKI, MOCZAR oraz żona GOMUŁKI odeszli na kilometr od samo-
                          chodów i przez około godzinę czasu rozmawiali. O czym rozmawiali, tego
                          nie wiem, ale cała ta narada wydawała mi się bardzo tajemnicza. Ochrona
                          GOMUŁKI stała w osobnej grupie i czekała do powrotu, z nami nie
                          rozmawiając... W tym mniej więcej czasie odbyło się drugie spotkanie
                          między LOGĄ-SOWIŃSKIM, KORCZYŃSKIM i MOCZAREM. Wieczorem
                          pojechałem z LOGĄ-SOWIŃSKIM do Warszawy, prostuję — było to
                          w godzinach rannych — do mieszkania MOCZARA na Parkowej, gdzie
                          czekał już MOCZAR i KORCZYŃSKI. Mnie zaprosili na śniadanie i potem
                          wróciłem do samochodu. W mieszkaniu zabawili ok. 2 godzin, następnie
                          MOCZAR kazał swojemu szoferowi przesiąść się do mego samochodu, zaś
                          oni (MOCZAR, LOGA i KORCZYŃSKI) wsiedli do samochodu Moczara
                          i pojechali za miasto. Za Raszynem, w drodze wiodącej do Katowic,
                          samochód MOCZARA zatrzymał się i wszyscy pasażerowie jego wysiedli,
                          udając się pieszo na przechadzkę, oddalając się od samochodów na
                          l kilometr. Po godzinie MOCZAR i KORCZYŃSKI wrócili do Warszawy, ja
                          zaś z LOGĄ powró
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 21.03.04, 13:10
                          D.C.

                          Po godzinie MOCZAR i KORCZYŃSKI wrócili do Warszawy, ja
                          zaś z LOGĄ powróciliśmy do Łodzi, nie zatrzymując się w Warszawie...
                          Trzecia konferencja miała miejsce krótko już przed Plenum. Konferencja
                          ta odbyła się w Warszawie w mieszkaniu GOMUŁKI przy Al. Szucha. Ja
                          z LOGĄ-SOWIŃSKIM przyjechaliśmy późnym wieczorem z Łodzi do
                          Warszawy, LOGA wszedł do mieszkania, ja zaś siedziałem w samochodzie.
                          Konferencja ta była najdłuższa, bo trwała kilka godzin. Kto brał udział w tej
                          konferencji, nie jest mi wiadomo, gdyż do mieszkania nie byłem za-
                          proszony. Siedząc w samochodzie zasnąłem i późno w nocy zostałem
                          obudzony przez LOGĘ. Z konferencji bezpośrednio wróciliśmy do Łodzi.
                          LOGA w drodze ze mną nie rozmawiał, ja zaś nie pytałem go o nic, gdyż
                          znałem go jako człowieka zamkniętego...
                          O powyższym PODGÓRSKA zeznaje następująco:
                          ...W pierwszych dniach m-ca lipca 1948 r. GOMUŁKA wraz z żoną i ze mną
                          wyjechał do Kowar. Podczas pobytu GOMUŁKI Władysława przyjeż-
                          dżały następujące osoby: LOGA-SOWIŃSKI, KLISZKO z żoną, BIEŃ-
                          KOWSKI z żoną, KORCZYŃSKI. Ponieważ wiadomo było, iż Biuro
                          Polityczne przygotowuje się do rozstrzygnięcia sprawy z GOMUŁKA,
                          osoby te przyjeżdżały, by porozumieć się w sprawie stanowiska ich
                          i GOMUŁKI na najbliższym Plenum. W Kowarach GOMUŁKA wobec
                          tych osób postawił sprawy w ten sposób, że zostawia im wolną rękę i nie
                          wiąże się z nimi...
                          Od czasu Plenum sierpniowo-wrześniowego GOMUŁKA nie stykał się
                          z BIEŃKOWSKIM, KLISZKO, MOCZAREM, z LOGĄ-SOWIŃSKIM wi-
                          dział się jeszcze w Krynicy...
                          KORCZYŃSKI zeznaje następująco:
                          ...O ile chodzi o pierwszą moją wizytę u WIESŁAWA w Krzyżatce, to oprócz
                          mnie nikogo tam nie było z osób obcych. Dopiero na drugim spotkaniu
                          z WIESŁAWEM w Krzyżatce byli tam również obecni: KLISZKO, BIEŃ-
                          KOWSKI i LOGA-SOWIŃSKI. Nadmieniam, że jeszcze na Wystawie we
                          Wrocławiu spotkałem się z LOGĄ-SOWIŃSKIM, do którego powiedziałem,
                          że mam zamiar wyjechać do Krzyżatki, celem odwiedzenia tam WIES-
                          ŁAWA. W związku z tym LOGA-SOWIŃSKI wyraził chęć złożenia wizyty
                          WIESŁAWOWI, wobec czego zabrałem go swoim samochodem do Krzy-
                          żatki...
                          LOGA o konferencjach tych w piśmie do Sekretariatu KC pisze na-
                          stępująco:
                          ...Nie rozumiałem i nie zdawałem sobie sprawy również z tego, że te fakty,
                          jakie zaszły w czasie lipca i sierpnia: mojego wyjazdu do Kowar oraz
                          wyjazdu na spotkanie na szosie warszawskiej, były niczym innym, jak
                          szkodliwym krokiem i demonstracją podkreślenia mojej solidarności
                          z WIESŁAWEM...
                          Ponadto o pobycie GOMUŁKI w Kowarach melduje oficer ochrony kpt.
                          WINIARSKI w raporcie z dn. 17.VI. 1950 r. co następuje:
                          ...Melduję, że razem z GOMUŁKA do Kowar przybyła Zofia Strzelecka
                          — żona i Wanda PODGÓRSKA — sekretarka. Po przyjeździe dwa do trzech
                          tygodni początkowych w/w słuchali tylko radia londyńskiego w godzinach
                          obiadowych i w godzinach wieczornych. Po dwóch, trzech tygodniach
                          w nocy zjawił się KORCZYŃSKI, po krótkim pobycie odjechał — jak
                          dowiedziałem się od adiutanta KORCZYŃSKIEGO — do Wrocławia.
                          Następnego dnia, w godzinach popołudniowych, zjawił się LOGA-SOWIŃ-
                          SKI, KLISZKO, BIEŃKOWSKI i KORCZYŃSKI. Po ich przyjeździe
                          spożyli wspólny obiad, po obiedzie konferowali do kolacji, po kolacji krótka
                          przerwa i po przerwie konferowali do rana do godz. 3-ej lub 4-ej — dokład-
                          nie nie pamiętam, pamiętam, że już. było jasno na dworze. Odjechali
                          w godzinach wieczornych.
                          Po kilku dniach zjawili się z powrotem w/w + 2 osoby, tj. żona KLISZKI
                          i żona BIENKOWSKIEGO — tym razem przebywali od trzech do czterech
                          dni. W dzień zwiedzali okolice Kowar, Jeleniej Góry, Lwówek, Śnieżkę itd.
                          Po powrocie zjadali obiad, po obiedzie spacer grupowy po parku do
                          wieczora, wieczorem kolacja i po kolacji kobiety wychodziły na spacer,
                          a w/w pozostawali na miejscu do godz. 24-ej, 1-ej, lub 2-ej nad ranem,
                          później rozchodzili się spać.
                          Po ich odjeździe GOMUŁKA spędzał czas do godz. 13 na spacerze po lesie,
                          po łąkach, a godziny obiadowe i wieczorowe przy słuchaniu audycji
                          londyńskich, godziny popołudniowe spędzał przy siatkówce. Po kilku-
                          dniowej przerwie zjawił się KORCZYŃSKI w godzinach wieczornych,
                          a następnie rano LOGA-SOWIŃSKI, KLISZKO i BIEŃKOWSKI, tym
                          razem bez żon. Po ich przyjeździe natychmiast udali się do pałacu, gdzie
                          konferowali od trzech do czterech godzin, następnie obiad, i po obiedzie
                          odjechali w kierunku dla mnie nieznanym. Po ich odjeździe GOMUŁKA
                          nadal czas spędzał na spacerach, a godziny obiadowe i wieczorowe przy
                          radio.
                          Po krótkiej przerwie zjawił się KORCZYŃSKI w godzinach popołud-
                          niowych, konferowali obaj w parku do późnego wieczora, wieczorem
                          kolacja, a po kolacji Zofia i PODGÓRSKA wyszły, a KORCZYŃSKI
                          z GOMUŁKA konferowali do późna w nocy. Po odjeździe KORCZYŃ-
                          SKIEGO nikt więcej się nie zgłaszał aż do wyjazdu do Warszawy. Pewnego
                          dnia, daty nie pamiętam, w godzinach rannych GOMUŁKA odjechał do
                          Warszawy. Nie dojeżdżając do Warszawy, mniej więcej w odległości 80 do
                          100 km na spotkanie wyjechał KORCZYŃSKI, MOCZAR i LOGA-SOWIŃ-
                          SKI, przeprowadzili krótką rozmowę z GOMUŁKA i następnie udali się do
                          Warszawy.
                          W Warszawie bardzo często odwiedzali GOMUŁKĘ: KORCZYŃSKI, LO-
                          GA-SOWIŃSKI (bardzo często nocował), dwa razy odwiedzali MOCZAR,
                          BIEŃKOWSKI, KLISZKO prawie że nie przychodził...
                          Kiedy w 1948 r. w archiwum „dwójki" znaleziono materiały kompromitują-
                          ce LECHOWICZA, JAROSZEWICZA i innych, jako przedwojennych dwój-
                          karzy, SOWIŃSKA udała się z tym do GOMUŁKI. Początkowo w ogóle nie
                          chciał rozmawiać z nią na ten temat, a kiedy zreferowała te materiały,
                          zlekceważył je.
                          Szczegółowo zeznaje na ten temat SOWIŃSKA do prot. z dn. 25.11.50 r.:
                          ...Podałam w poprzednich zeznaniach, że WIESŁAW-GOMUŁKA wiedział,
                          iż LECHOWICZ i JAROSZEWICZ do 1939 r. byli pracownikami „dwójki",
                          co również stwierdzam obecnie. Mówiłam to i stwierdzam dzisiaj na
                          podstawie mojej rozmowy z WIESŁAWEM na ten temat, która miała
                          miejsce w lutym lub marcu 1948 r. w jego gabinecie w Prezydium Rady
                          Ministrów na Krakowskim Przedmieściu. Rozmowa moja z WIESŁAWEM
                          na temat pracy LECHOWICZA i JAROSZEWICZA przed wojną w „dwój-
                          ce" wywiązała się w związku z dokumentami z archiwum „dwójki", które
                          przyniosłam do niego z polecenia SPYCHALSKIEGO. Były to dokumenty
                          wskazujące o antykomunistycznej pracy LECHOWICZA, JAROSZEWI-
                          CZA i innych sprzed wojny. Zawierały one w treści swej dane, m. in.
                          o GIERCYKU i PROSZOWSKIM, którzy byli na łączności LECHOWICZA.
                          Gdy niosłam te dokumenty do WIESŁAWA, to myślałam, że przyniosę mu
                          rewelacyjną wiadomość. Spotkałam się ze strony WIESŁAWA z wręcz
                          przeciwnym stanowiskiem — gdy powiedziałam tylko, że przyniosłam
                          dokumenty z archiwum „dwójki", które wskazują o pracy LECHOWICZA,
                          JAROSZEWICZA i innych do wojny w „dwójce", to WIESŁAW w wielkim
                          zdenerwowaniu i ze złością na mnie zaczął wykrzykiwać, że z takimi
                          bzdurami przychodzę do niego, mówił, że to nie jest żadna nowość dla
                          niego, że LECHOWICZ i JAROSZEWICZ byli pracownikami „dwójki",
                          a gdy proponowałam mu, aby przejrzał te dokumenty, które przyniosłam,
                          nie chciał. Wobec tego zreferowałam ustnie zawartość tych dokumentów,
                          to WIESŁAW odpowiedział mi tylko, że skoro byli pracownikami „dwójki",
                          to siłą rzeczy musieli coś robić...
                          Kiedy GOMUŁKA na Plenum czerwcowym i sierpniowym przekonał się,
                          że olbrzymia większość w KC występuje przeciwko niemu i zwalcza
                          odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne, nie rezygnuje jeszcze ze swoich
                          planów i wykorzystuje trybunę Kongresu Zjednoczeniowego dla ponow-
                          nego zaatakowania kierownictwa Partii, a w szczególności tych członków
                          kierownictwa, którzy przybyli z ZSRR. GOMUŁKA spodziewał się, że
                          część delegatów na Kongres poprze go.
                          W okresie po Kongresie Zjednoczeniowym, a szczególnie po III Plenum KC
                          PZPR, GOMUŁKA swoje kontakty osobiste ograniczył do minimum. Jest
                          b. ostrożny w wypowiedziach i w utrzymywaniu kontaktów. Wszystkie
                          sprawy wymagające kontaktu z osobami trzecimi zała
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 21.03.04, 13:15
                          D.C.

                          Wszystkie sprawy wymagające kontaktu z osobami trzecimi załatwia Zofia. Jedyne
                          osoby, z którymi GOMUŁKA utrzymuje kontakt, to KORCZYŃSKI — do
                          chwili jego aresztowania i jego żona — do ostatnich czasów. Ten ostatni
                          kontakt zacieśniał się coraz bardziej i ostatnio wyglądał w ten sposób, że
                          KORCZYŃSKA parę razy w tygodniu odwiedzała go w domu, a telefonicz-
                          nie rozmawiała z nim codziennie, a niekiedy i dwa razy dziennie.
                          Z doniesień agenturalnych inf. ps. „Pewny" i ps. „Marek" wynika, że
                          GOMUŁKA i jego żona w rozmowach z ludźmi, do których mają zaufanie,
                          wyrażają swój negatywny stosunek do ZSRR i do obecnej polityki Partii
                          i Rządu, oraz niewiarę w siły obozu demokracji i pokoju.
                          O ile jednak GOMUŁKA w swoich wypowiedziach jest wstrzemięźliwy
                          i ogranicza się do pewnych dość przejrzystych aluzji, to Zofia przy każdej
                          okazji w rozmowie z in. „Pewnym" daje wyraz swojej nienawiści do ZSRR
                          i do obecnego ustroju. Prawdziwość doniesień „Pewnego" została cał-
                          kowicie potwierdzona przez zastosowanie techniki. W niektórych wypad-
                          kach forma jej wypowiedzi została nawet częściowo złagodzona.
                          Biorąc pod uwagę fakt, że Zofia na tematy polityczne wypowiada się
                          szczerze tylko przed ludźmi, do których ma całkowite zaufanie, oraz i to, że
                          uważa WIESŁAWA za największy autorytet w zagadnieniach polityki,
                          można wnioskować, że ona powtarza tylko wypowiedzi WIESŁAWA na
                          temat aktualnych zagadnień politycznych.
                          Świadczą o tym też wypowiedzi jego w rozmowach z informatorami, jak np.
                          rozmowa z „Markiem" z 23.II.51 r. na temat przygotowań wojennych USA,
                          rozmowa z dn. 16.III.51 r. na temat wykrycia grupy agentów wywiadu
                          anglosaskiego w KP Czechosłowacji.
                          Na ten temat w rozmowie z „Pewnym" w dn. 18.III.1951 r. GOMUŁKA
                          wyraził się następująco: „Trudno jest się zorientować, co faktycznie mają,
                          w każdym bądź razie muszą coś zrobić, bo kto raz im się sprzeciwił, to
                          trudno, ale chociażby po latach musi za to odpokutować".
                          W rozmowach na temat wojny w Korei GOMUŁKA wyraził się: „trzeba być
                          naiwnym, żeby wierzyć w zwycięstwo Koreańczyków, Amerykanie na
                          pewno zwyciężą". Kiedy Amerykanie zaczęli doznawać porażki, powie-
                          dział: , Jest to tylko chwilowo, ten się śmieje, kto się ostatni śmieje"
                          (notatka
                          poufna do KW PZPR v-dyr. US. Potockiego z dn. 7.II.1951 r.).
                          W rozmowie z inf. „Markiem" (16.III.1951 r.) wyraził się z lekceważeniem
                          o haśle Frontu Narodowego.
                          O wizycie Prezydenta Bieruta w NRD powiedział do inf. „Pewnego"
                          w rozmowie z dn. 22.IV.51 r.: „no co, Bierut pojechał nawiązywać to, co
                          nigdy nie istniało i nie może istnieć — przyjaźń polsko-niemiecką".
                          W rozmowach na temat możliwości wybuchu wojny tak Zofia jak i WIES-
                          ŁAW wciąż zapewniają, że wojna jest nieunikniona, że wybuch jej jest
                          bliski. Zofia radziła inform. „Pewnemu" robić zapasy i przygotować dla
                          żony i dziecka miejsce na wsi, zaś WIESŁAW w rozmowie z v-dyr.
                          POTOCKIM i BROJEWSKIM powiedział, że na wypadek wybuchu wojny
                          najlepiej zaszyć się gdzieś na wsi i tam przeczekać (prot. przesł. BROJEW-
                          SKIEGO z 17.I.51 r.). Mówiąc o warunkach w ZSRR, GOMUŁKA powie-
                          dział BROJEWSKIEMU, że nie wierzy w podniesienie się stopy życiowej
                          ludności ZSRR, zaś POTOCKIEMU, gdy mówił z nim na temat warunków
                          mieszkaniowych w Warszawie, powiedział: "Jedźcie do Moskwy, to zoba-
                          czycie jak tam ludzie mieszkają, a przekonacie się, że tu u nas jest jeszcze
                          raj w porównaniu ze Związkiem Radzieckim".
                          Wszystkie przytoczone wyżej wypowiedzi GOMUŁKI na terenie US obok
                          faworyzowania ludzi znanych z negatywnego stosunku do obecnego
                          ustroju oraz z powiązań z sanacją lub WRN przyczyniły się do tego, że
                          szereg pracowników US zgłosiło swoje uwagi na temat zachowania się
                          WIESŁAWA do KW PZPR.

                          (Światło, ppłk)
                          Opracował: KZ/SA
                          3 egz. HSz.
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 21.03.04, 13:18
                          Władysław Gomułka zeznaje...

                          Przypomnijmy: Gomułka został, wraz z żoną, aresztowany 2 sierpnia 1951 r. w
                          Krynicy. Umieszczono ich w tajnym więzieniu MBP w Miedzeszynie pod Warszawą.
                          Byli całkowicie izolowani, nie wiedzieli nawet, że oboje przebywają w tym samym
                          miejscu. Pierwsze przesłuchanie Gomułki miało miejsce dopiero 20 lutego 1952 r.
                          Przesłuchiwał podpułkownik Michalak w obecności gen. Romkowskiego i płk.
                          Fejgina, którzy również zadawali pytania. Przesłuchania (sądząc z zachowanych
                          protokołów łącznie
                          38) trwały do 13 października 1953 r. Romkowski i Fejgin brali
                          udział tylko w przesłuchaniach w lutym i marcu 1952 r.,
                          później przesłuchiwał już sam Michalak.
                          Gomułki nie torturowano, nie bito, nie stosowano wobec
                          niego żadnych środków przymusu. Dlatego jego zeznania
                          mają wartość źródłową. Zeznania przechowywane są w VI
                          Oddziale AAN (sygn. 509/99 i 80)
                          20.II.1952 r.
                          Nr. l
                          R. Jesteśmy upoważnieni przez kierownictwo partii do przeprowadzenia
                          z wami śledztwa. Może na wstępie chcecie sami złożyć wyjaśnienia
                          spraw związanych ze śledztwem?
                          G. (przerywa) Śledztwa, w związku z czym? Jakie są wobec mnie zarzuty?
                          R. O tym będziemy mówili w trakcie śledztwa i wszystkie sprawy wyjaśnimy sobie.
                          G. Ja nie wiem dlaczego żeście tak postąpili i nikt dotychczas mi tego nie
                          powiedział.
                          R. Te sprawy wyjaśnimy sobie w trakcie śledztwa.
                          G. Czy ja jestem aresztowany?
                          R. Mam wrażenie, że powody, dla których wy się tutaj znajdujecie, nie są
                          wam zupełnie obce, nie należycie przecież do tej kategorii ludzi, dla któ-
                          rych te rzeczy są obce. Do powiedzenia nam — Partii macie dużo, trzeba
                          przemóc siebie. Na sierpniowym plenum były u was zaczątki samo-
                          krytyki. Obiecaliście Partii w toku dalszej pracy i piśmiennie i w innej
                          formie, przedstawić Partii cały szereg zagadnień. Nie zrobiliście tego.
                          G. (przerywa) Ja chcę sobie wyjaśnić pewne sprawy. Czy wy przemawiacie
                          z polecenia Partii i jako przedstawiciel Partii, czy jako urzędnik
                          bezpieczeństwa?
                          R. Przecież wy nas znacie i wiecie kim jesteśmy i powiedziałem wam na
                          wstępie z czyjego ramienia prowadzimy śledztwo.
                          G. Ja wiem, kim wy jesteście — wiem, że jesteście i urzędnikiem bez-
                          pieczeństwa i członkiem Partii, więc ja chcę wiedzieć, jaki mandat w tej
                          chwili posiadacie, przez kogo jesteście upoważnieni.
                          R. Jesteśmy upoważnieni przez kierownictwo Partii i Rządu do prowadze-
                          nia z wami śledztwa.
                          G. No więc może wy wiecie... przemawiacie jako przedstawiciele Urzędu
                          Bezpieczeństwa, a więc trzeba mi powiedzieć, o co się mnie oskarża.
                          R. Przemawiam do was nie tylko jako pracownik Bezpieczeństwa, ale jako
                          człowiek, którego Partia upoważniła do przeprowadzenia z wami
                          śledztwa.
                          G. Przecież trzeba mi powiedzieć, o co mnie oskarżacie?
                          R. No więc ja wam mówię, że w trakcie śledztwa sprawa ta zostanie
                          wyjaśniona.
                          Zacząłem z wami od tego, że na sierpniowym Plenum obiecaliście Partii,
                          a to są zagadnienia nie tylko czysto Partii, wyjaśnić cały szereg rzeczy
                          w trakcie dalszej waszej pracy, obiecaliście złożyć samokrytykę...
                          wyście tego nie zrobili.
                          G. Ja samokrytykę złożyłem i więcej do tej samokrytyki nie mam nic do
                          dodania.
                          R. I nic nie macie więcej do powiedzenia?
                          G. Nie. Samokrytykę składałem, a złożyłem tak, jak ją rozumiałem.
                          R. I wy uważacie, że wy, że tak powiem, ani Partii, ani w tej chwili nam,
                          prowadzącym śledztwo w stosunku do was, nie macie nic do powiedze-
                          nia?
                          G. Zależy na jakie pytanie.
                          R. ...No chociażby zagadnienie dwójkarzy. Według nas ono powinno
                          zajmować bardzo poważne miejsce, jeżeli można to nazwać — w waszej
                          samokrytyce. My uważamy, że wyście powinni nam cały szereg ...
                          zagadnień z tymże związanych opowiedzieć i wyjaśnić. O wrogach
                          naszej Partii, miejsca ich w naszej Partii, skąd oni się wzięli, dlaczego
                          oni się wzięli, dlaczego oni zajmowali takie, a nie inne stanowiska,
                          w okresie okupacji, po wyzwoleniu, do chwili aresztu niektórych z nich,
                          prawda? Czy macie nam coś do powiedzenia w tej sprawie?
                          G. Nie mam nic do powiedzenia w tej sprawie. Powiedziałem, co tylko
                          wiedziałem w tej sprawie, to powiedziałem kierownictwu Partii.
                          R. To wszystko, co wyście wiedzieli w tej sprawie, to wyście kierownictwu
                          Partii nie powiedzieli.
                          G. Powiedziałem wszystko, wszystko powiedziałem. Tak jest.
                          R. Może wy nam w takim razie powiecie, o kim wyście powiedzieli?
                          G. Jak to o kim powiedziałem? O tym dwójkarzu, gdy stała sprawa
                          Lechowicza, powiedziałem o Lechowiczu.
                          R. Lechowicz nie był sam, prawda?
                          G. Prócz Lechowicza byli tam jeszcze inni, których ja w ogóle nie znam, nie
                          spotykałem się, o których, że tak powiem nic nie wiedziałem...
                          R. Znaczy Lechowicza to wyście znali, a innych znaliście?
                          G. Nie, zupełnie nie.
                          R. Od kiedy wyście znali Lechowicza?
                          G. Dopiero jak przyszedł, znaczy, ja go osobiście poznałem dopiero jak
                          przyszedł do Ministerstwa.
                          R. Osobiście poznaliście go dopiero jak przyszedł do Ministerstwa, do Min.
                          Ziem Odzyskanych, a kiedy to było? Kiedy on przyszedł do Ministerstwa
                          Ziem Odzyskanych?
                          G. Tak.
                          R. I więcej nikogo żeście nie widzieli, nie znaliście?
                          G. Nie.
                          R. Ani żeście nie słyszeli o żadnym z nich?
                          G. Nie, słyszałem, zapomniałem, jak on się nazywał, ten tzw. „Gruby"
                          JAROSZEWICZ, grubawy, gruby i tam jeszcze był któryś, ten którego ja
                          w ogóle nie znam. Tego Jaroszewicza to widziałem kiedyś na Prezy-
                          dium, nie na prezydium, tylko na posiedzeniu rządu. W ogóle z nim
                          prawie, że bodajże, że nigdy nie rozmawiałem. Z Jaroszewiczem ja
                          nigdy nie rozmawiałem, a jeśli, a jeśli to może... jakieś dwa słowa, ale nie
                          wiem, nie pamiętam, żebym kiedykolwiek z Jaroszewiczem rozmawiał.
                          R. Tak, a więc zasadniczo Lechowicza poznaliście dopiero wtenczas
                          osobiście, kiedy on wszedł do Min. Ziem Odzyskanych, a Jaroszewicza
                          widzieliście raz na posiedzeniu Rządu, ale nie rozmawialiście z nim?
                          G. Nie.
                          R. Potem jeszcze tam, kto to jest ten wasz...
                          G. Nie wiem, jak się nazywa. Tam był znaczy się taki, na którego
                          meldowano, że to ma być przedwojenny dwójkarz, o czym mówiono
                          o KLISZCE prawda.
                          R. EKLER?
                          G. Tego w ogóle nie znam, na oczy nie widziałem.
                          R. Znaczy, po tym wyście wiedzieli, że taki istnieje, że są w stosunku do
                          niego zarzuty, do Kliszki, że on jest przedwojennym dwójkarzem, ale
                          wyście go w ogóle nie znali?
                          G. Tak jest.
                          R. Kogo jeszcze wy sobie przypominacie z tych dwójkarzy, nikogo sobie
                          więcej nie przypominacie?
                          G. Ta trójka, znaczy Lechowicz, o którym się dowiedziałem, ten gruby
                          — Jaroszewicz, no i ten EKLER.
                          R. Powiedzcie w takim razie taką rzecz. Kiedy wyście pierwszy raz słyszeli
                          o Lechowiczu?
                          G. Znaczy co?
                          R. W ogóle, że taki człowiek istnieje, że jest taki człowiek?
                          G. Że taki człowiek istnieje, że chociaż nie wiedziałem, że to jest Lecho-
                          wicz, nawet nie znałem jego pseuda okupacyjnego, to wiedziałem
                          w okresie okupacji.
                          R. Wiedzieliście w okresie okupacji?
                          G. Tak.
                          R. Kiedy mniej więcej?
                          G. To było wówczas, kiedy się z Frankiem zetknąłem...
                          R. Z Frankiem, to wyście się spotykali nie jeden raz w okresie okupacji.
                          G. No pewnie, że nie jeden raz. Takich okazji było bardzo dużo.
                          R. Wyście się spotykali mniej więcej w jakim okresie, w jakim roku to było,
                          w jakim okresie roku?
                          G. Więc ja powiem, że to są ci ludzie — nie, że to jest Lechowicz np. że to są
                          dwójkarze, prawda, że to jest Lechowicz, że to jest „Gruby", to
                          dowiedziałem się dopiero po wyzwoleniu. No jasne teraz, a przed tem to
                          była sprawa przecież zupełnie inaczej, zresztą czy wy o tym nie wiecie,
                          czy kierownictwo Partyjne nie wie o tym, jak ta sprawa wyglądała?
                          R. No poczekajcie. Ja się was pytam. Mówiliście, że spotkaliście pierwszy
                          raz Lechowicza, kiedy on przyszedł do Min. Ziem Odz.?
                          G. Tak.
                          R. Ja się was pytam, czy wyście poprzednio słyszeli coś o Lechowiczu, co
                          wyście o nim wiedzieli, od kogo wyście słyszeli. Wy powiadacie
                          — w okresie okupacji wiedziałem, że istnieje taki człowiek, ja się was
                          pytam kiedy, w jakim roku wyście się dowiedzieli, że jest taki człowiek
                          w kraju?
                          G.
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 21.03.04, 14:31
                          D.C.

                          G. To znaczy jaki człowiek?
                          R. LECHOWICZ.
                          G. Że Lechowicz — to ja powiadam wam, że nawet nie wiedziałem, że on
                          się nazywa Lechowicz i prawdopodobnie wówczas on nie używał
                          swojego nazwiska i nawet nie pamiętam, jakie pseudo jego.
                          R. A jeżeli ja wam przypomnę, to ono wam coś powie?
                          G. Co?
                          R. Jeśli ja wam przypomnę jego pseudo?
                          G. W AL?
                          R. Tak. Powie ono wam coś?
                          G. Ja nie wiem, może.
                          R. Pseudo ZYCH, a wyście później nie wiedzieli, kto to jest ZYCH?
                          G. Nie, nie wiedziałem, kto to jest ZYCH.
                          R. Nie wiedzieliście, że ZYCH to jest LECHOWICZ?
                          G. Nie, dopiero kiedy po wyzwoleniu, a może być prawda, że kiedyś
                          dokładnie przecież nie pamiętam tych wszystkich rzeczy, może być
                          ZYCH.
                          R. ZYCH, ale od kogo wyście wiedzieli, że jest taki człowiek w okresie
                          okupacji?
                          G. Od Barbary, bodajże konkretnie.
                          R. Od Barbary?
                          G. Od Barbary, od Barbary o tym, że on pracuje w Wydziale Informacji.
                          R. Że pracuje w Wydz. Informacji?
                          G. Tak jest.
                          R. Kiedy wam Barbara o tym mówiła?
                          G. Po wyjeździe Marka, a właściwie to w 1944 r., po marcu w każdym razie.
                          Ja się przedtem z Barbarą nie spotykałem, a więc po wyjeździe
                          dowiedziałem się, ponieważ ja przecież nie miałem o tym informacji,
                          prawda. AL-em, Sztabem Gwardii Ludowej, jak w ogóle Informacją,
                          Wydziałem Informacji GL zajmował się kto inny, kierował tym wszyst-
                          kim Franek JÓŹWIAK, nie ja. On był w Sztabie itd.
                          R. Tak, prawda. A z jakiej racji Barbara was informowała o tym w 1944 r.,
                          że u niej jest taki pracownik ZYCH?
                          G. Ponieważ ja w ostatnim czasie przychodziłem, że tak powiem, żeby
                          zasięgnąć informacji na temat pracy AL ewent. jakieś tam wiadomości,
                          zresztą tam były może jeszcze inne przyczyny, o których ja pisałem
                          kierownictwu partyjnemu. Zresztą specjalnie zwracał się o to Marek
                          przed wyjazdem, ażeby od czasu do czasu mieć kontakt z Barbarą
                          z uwagi na specjalne stosunki, jakie istniały między Barbarą a Leną.
                          R. A Leną?
                          G. Tak jest.
                          R. Czyli, że na prośbę Marka... zostało spowodowane to, że wyście
                          utrzymywali kontakt z Barbarą?
                          G. Tak jest. Zresztą Marek wówczas skontaktował mnie przed wyjazdem
                          i oświadczył, że z uwagi na to, prawda, że oni tam koty drą, zresztą tam
                          przecież w ogóle wiecie między Frankiem a Markiem to tam były różne
                          takie historie, kłótnie różne i to się później odbijało między Barbarą
                          i Leną. Więc z uwagi na to, ażeby specjalnie tam nie doprowadzać do
                          żadnych jakichś zadrażnień, więc Marek przed wyjazdem, że tak
                          powiem, skontaktował mnie z nimi i prosił, żeby od czasu do czasu z nią
                          się widywać. Więc wówczas to ja, że tak powiem, dopiero nieco bliżej
                          słyszałem o tym, kiedyś bodajże i Franek mi o tym wspomniał, o jakimś
                          zamachu, który miał być jeszcze przed powstaniem PPR na tego
                          „Grubego" dokonany. Więc, ale ponieważ sprawa, że tak powiem, była
                          stara i jakoby wyjaśniona, jakoby miało być jakieś nieporozumienie i...
                          no więc ja nie dociekałem bliżej już tych rzeczy, jeszcze nie było, jeszcze
                          nie stanęło, że tak powiem, na porządku dziennym, nie postawił tego
                          pod znakiem jakiegoś zapytania i wówczas też, kiedyś przy jakiejś
                          rozmowie z Barbarą, ona mi wspomniała też o tym. Ja się informowałem
                          co to niby za ludzie są, no więc, charakteryzując mi tego „Grubego",
                          powiedziała, że na niego kiedyś był robiony zamach. Nasi towarzysze
                          chcieli, robili na niego zamach, gdyż rzekomo był podejrzany o prowo-
                          kację jako dawny dwójkarz. Więc myśmy się zainteresowali, co to niby
                          miało być.
                          R. Kiedy to było, w jakim okresie?
                          G. Mówię wam przecież, że przedtem z nią nie rozmawiałem.
                          R. To wyście się dowiedzieli w 1944 r., dopiero po wyjeździe Marka?
                          G. Po wyjeździe Marka. Ale sprawa została wyjaśniona, że to miało być
                          jakieś nieporozumienie i m.in. ta sprawa przez cały czas później się
                          wlokła i po wyzwoleniu. Wówczas to dowiedziałem się, że ten „Gruby"
                          miał rzekomo pracować jeszcze przed wojną na rzecz Związku Radziec-
                          kiego, w wywiadzie sowieckim i to samo bodajże, chociaż dokładnie nie
                          przypominam sobie, wówczas dopiero, już po wyzwoleniu to samo co do
                          LECHOWICZA. I tę sprawę przecież ja wielokrotnie stawiałem przed
                          BP, kiedy były pewne takie niedorozumienia, a zwłaszcza wówczas,
                          kiedy ja się coś dowiedziałem o tych papierach itd. Wielokrotnie,
                          w każdym bądź razie stawiałem, ażeby zwrócić się do odpowiednich
                          czynników w Zw. Radzieckim i wyjaśnić, czy on rzeczywiście pracował
                          na rzecz wywiadu sowieckiego, czy on nie pracował.
                          R. A dlaczegoście tego nie zrobili? Dlaczegoście nie sprawdzili, czy wyście
                          nie mieli możliwości sprawdzić, czy on pracował dla wywiadu sowiec-
                          kiego, czy nie?
                          G. O to możecie zapytać, prawda, swojego Ministra, bo on o tym wie
                          doskonale i RADKIEWICZ, prawda, możecie zapytać o to BERMANA,
                          co mi na to odpowiedział. Odpowiedział prosto — na takie pytanie nie
                          dostaniesz żadnej odpowiedzi, oni ci nie powiedzą.
                          R. Otóż ja wam dam takie pytanie — przychodził do was niejednokrotnie
                          znany wam SZKLARENKO, dlaczego wyście się jego nie zapytali nigdy
                          o to, przecież wyście wiedzieli, kto to jest SZKLARENKO, prawda?
                          G. Wiedziałem.
                          R. Dlaczego wyście się jego ani razu nie zapytali?
                          G. Bo przecież te wszystkie czynniki, ci wszyscy ludzie, o których Biuro
                          czy nawet RADKIEWICZ mogli wyjaśnić... trzeba było mieć jednak,
                          prawda, zgodę na to BP, to byli przecież ludzie, którzy zajmowali
                          poważne stanowiska w późniejszym już okresie.
                          R. Czyli z tego wynika, że wyście żadnych spraw bez uzgodnienia Biura nie
                          robili?
                          G. Żadnej sprawy? Co to znaczy żadnej sprawy?
                          R. No, bo w takiej sprawie, gdzie mamy do czynienia z człowiekiem,
                          którego się posądza o dwójkarstwo...
                          G. Tak jest.
                          R. Który prawie to dwójkarstwo ma przykryte kartą dla wywiadu radziec-
                          kiego, tak?
                          G. Tak.
                          R. To dlaczego żeście takiej sprawy nie wyjaśniali?
                          G. No, ja stawiałem to, ja stawiałem.
                          R. No więc pierwszą rzeczą było waszą osobiście wyjaśnić.
                          G. Nie, moim zdaniem było pierwszą rzeczą postawić to na Biurze i ja to
                          stawiałem na Biurze w tym sensie, żeby RADKIEWICZ tę sprawę
                          wyjaśnił.
                          R. Ale wyście mieli te same kontakty przecież, bodajże nawet lepsze niż
                          RADKIEWICZ?
                          G. Co znaczy bodajże lepsze? Bodajże nie lepsze, prawda, tylko to
                          uważałem jest obowiązkiem RADKIEWICZA, nie moim.
                          R. Czyli uważaliście, że to nie było waszym obowiązkiem wyjaśnić, kto to
                          jest, a było to obowiązkiem RADKIEWICZA, czy to jest dwójkarz, czy
                          nie dwójkarz?
                          G. Ot tak, jakże w ten sposób, prawda.
                          R. A jakże inaczej ja mogę to rozumieć?
                          G. No dajcie spokój, co to za podchwytywanie słów?
                          R. Nie, ja nie mam zamiaru podchwytywać waszych słów.
                          G. Powiadam wam, że kilkakrotnie stawiałem sprawę na BP i w tym
                          sensie, ażeby upoważnić RADKIEWICZA, ażeby on jednak zajął się tą
                          sprawą, wyjaśnił tę sprawę, że przez to samo, że ja stawiałem tę sprawę,
                          to znaczy ja wykonywałem swój obowiązek wyjaśnienia tej sprawy.
                          R. To znaczy, że na tym, że wyście stawiali na Biurze, że tak powiem, to na
                          tym się kończy wasz obowiązek wyjaśnienia sprawy, czy LECHOWICZ
                          był w dwójce, pracując dla wywiadu radzieckiego?
                          G. Uważałem, że po to są odpowiednie organa władzy państwowej,
                          powołane na określone odcinki pracy, ażeby zlecone im zadania
                          wyjaśnić.
                          R. A wam w rozmowach z ludźmi, z którymi wyście się spotykali — to
                          wyście nie próbowali wyjaśnić?
                          G. Ja wielokrotnie z Markiem na ten temat rozmawiałem, wielokrotnie
                          przecież pytałem — powiedz, skąd oni się wzięli w naszej Partii, bo ja
                          przecież nie wiedziałem tego skąd, kto ich przyprowadził, skąd oni się
                          wzięli, jakimi sposobami do nas dostali się, więc na to nie otrzymałem
                          nigdy odpowiedzi.
                          R. I od Marka nie otrzymaliście nigdy odpowiedzi na to?
                          G. Nie, dokładnie, prawda, to ja sam nie wiem — to była jego odpowiedź,
                          dokładnie to ja sam nie wiem, ale Marek potwierdzał, że oni są uczciwi,
                          bo oni przecież byli tymi współpracownikami wywiadu radzieckiego.
                          R. A skąd on wiedział, że oni byli współpracownikami wywiadu radziec-
                          kiego?
                          F. Ja nie wiem. Na jakiej podstawie wy twierdzicie
                         • hanys_hans Re: TAJNE ARCHIWA PRLu 21.03.04, 14:43
                          D.C.

                          F. Ja nie wiem. Na jakiej podstawie wy twierdzicie to, że oni byli
                          pracownikami wywiadu radzieckiego.
                          G. Tylko na podstawie wyjaśnień Marka i na podstawie tego jeszcze, co
                          powiedziała Barbara, i bodajże, chociaż tego nie jestem pewien, że mi
                          Franek też o tym wspomniał, może nawet wpierw aniżeli Marek.
                          R. Znaczy wyście się dowiedzieli o tym, że oni pracowali dla wywiadu
                          radzieckiego, od Marka, Barbary i bodajże od Franka. Wyście się nie
                          spytali może któregoś z nich, na jakiej podstawie oni tak twierdzą, skąd
                          oni o tym wiedzą? Co to Marek tak był wszechwiedzący i wiedział, kto
                          pracuje dla jakiego wywiadu?
                          G. Na jakiej podstawie — to znaczy, że na podstawie tego, że oni jakby mu
                          o tym mówili.
                          R. Aha! Na podstawie tej, że oni jemu mówili o tym?
                          G. Jeśli idzie o Marka.
                          F. Należy to rozumieć w ten sposób, że Marek chyba był źródłem tej
                          wiadomości o dwójkarzach od dwójkarzy?
                          G. Właściwie tak, właściwie tak, chociaż mnie trudno powiedzieć, czy mi
                          wpierw powiedziała Barbara, czy bodajże jeszcze wpierw JÓŹWIAK,
                          czy Marek. Trudno mi jest w tej chwili uzmysłowić sobie. Ja zresztą
                          myślałem o tym i nie potrafię tego umiejscowić w czasie, prawda. Jeżeli
                          idzie o Franka, to w ogóle jest pod znakiem zapytania, dlatego, że to
                          przecież zupełnie, wy przecież wszyscy doskonale wiecie o tym, że
                          zupełnie inne stosunki w okresie okupacji, a zupełnie inne w chwili
                          obecnej. Dopytywanie się nieraz różnych szczegółów, ciągnięcie, a kto,
                          a co itd. to w ogóle nie jest przyjęte w okresie okupacji, w okresie
                          konspiracji. Nie, nie, tak jest — o przepraszam, jeszcze jedno... o tym,
                          który mapy tam robił — NAUMIENKO. Więc ja np. tylko coś wiedzia-
                          łem, że taki istnie