Dodaj do ulubionych

Badania metaboliczne

13.10.05, 14:18
Co to są za badania, jak długo dziecko musi być w szpitalu ? Czy ktoś miał
robione te badania na Szpitalnej w Poznaniu?
Obserwuj wątek
  • grazka8 Re: Badania metaboliczne 13.10.05, 20:08
   Metabolizm - to słowo pochodzące od greckiego wyrazu metabole oznaczającego
   przemianę. Mianem metabolizmu określa się całość przemian biochemicznych
   związanych z funkcjonowaniem żywego organizmu. Substancje składowe organizmu
   nie powstają z analogicznych substancji pokarmowych i tak fragmenty spożytych
   białek mogą ulec przekształceniu w węglowodany, spożyte zaś węglowodany
   odkładają się w znacznej ilości w postaci tłuszczu.

   Ustrojową przemianę materii należy rozumieć jako zespół procesów chemicznych
   łączących się w jedną wielką, bardzo złożoną całość, istnieje bowiem powiązanie
   i wzajemna zależność torów przemiany węglowodanów, tłuszczy i białek.

   Mechanizmy regulujące ogólnoustrojową przemianę materii to: układ nerwowy,
   zespół enzymów, witamin i hormonów. Ten złożony i precyzyjny układ może ulegać
   różnym zaburzeniom prowadząc do wystąpienia określonych objawów i ujawnienia w
   ten sposób chorób metabolicznych. W wieku rozwojowym największe kliniczne
   znaczenie ze względu na częstość występowania mają wrodzone choroby
   metaboliczne i cukrzyca.

   Wrodzone choroby metaboliczne to zaburzenia metabolizmu spowodowane
   nieprawidłową informacją genetyczną, której następstwem jest zmiana
   prawidłowego przebiegu odpowiedniej reakcji zachodzącej w ustroju. Wrodzone
   błędy metabolizmu mogą dotyczyć przemiany aminokwasów, węglowodanów, lipidów,
   puryn i pirymidyn oraz niektórych barwników o istotnym znaczeniu klinicznym -
   np. hemu, który jest składową hemoglobiny.

   Objawy kliniczne wrodzonych chorób metabolicznych w zasadzie zależą od
   niedoboru w ustroju czynnych biologicznie substancji lub od toksycznego wpływu
   substancji powstających w przebiegu zaburzonej reakcji. Ta zmiana przebiegu
   procesu metabolicznego przynosi określone następstwa - objawy kliniczne, które
   obserwują rodzice dziecka i stwierdza podczas badania lekarz oraz objawy
   biochemiczne - wykrywane laboratoryjnie.

   Większość wrodzonych błędów metabolizmu powodujących następstwa kliniczne
   ujawnia się (lub może być wykryta) w okresie noworodkowym lub wczesnym
   niemowlęcym. Objawy tych chorób są różnorodne i niecharakterystyczne. Dzieci z
   wrodzonymi błędami metabolizmu mogą mieć jeden lub wiele bardzo różnych objawów
   klinicznych i biochemicznych. Wśród nich są uporczywe wymioty, kwasica
   metaboliczna, brak łaknienia i przyrostu masy ciała, zaburzenia rozwoju,
   zwiększone stężenie poszczególnych substancji we krwi lub moczu (np. aminokwasu
   lub amoniaku), szczególny zapach (mysi, stęchły u dzieci z fenyloketonurią,
   zjełczały, rybi - w tyrozynemii) albo nieprawidłowości stwierdzane podczas
   badania lekarskiego, takie jak: zaburzenia budowy ciała (pogrubienie rysów
   twarzy, szczególny wygląd włosów), powiększenie wątroby i śledziony.

   Noworodki ze schorzeniami metabolicznymi nie wykazują zwykle objawów
   chorobowych bezpośrednio po urodzeniu, ale już kilka godzin później mogą
   wystąpić takie objawy jak: trudności w ssaniu, wymioty, drgawki, śpiączka.
   Wczesne postawienie właściwego rozpoznania jest o tyle trudne, że takie objawy
   stwierdza się również u dzieci z uogólnionymi zakażeniami, konieczne jest więc
   przeprowadzenie diagnostyki różnicowej. Wrodzone błędy metabolizmu, które
   powodują wystąpienie objawów klinicznych w okresie noworodkowym mają zwykle
   ciężki, często śmiertelny przebieg, jeśli szybko nie zostanie wprowadzone
   odpowiednie leczenie. Kolosalne znaczenie ma postawienie właściwego
   rozpoznania, nawet jeśli nie można już dziecku pomóc i dochodzi do jego śmierci.

   Rodzina dziecka, u którego rozpoznano wrodzoną chorobę metaboliczną jest
   kierowana do poradni genetycznej. Tam oprócz weryfikacji rozpoznania
   klinicznego pacjenci mogą liczyć na uzyskanie porady genetycznej. Informacja ta
   dotyczy wielkości ryzyka powtórzenia się choroby, istoty choroby, jej
   przebiegu, powikłaniach, możliwości leczenia. Porada genetyczna ma służyć
   świadomemu podjęciu decyzji co do dalszej prokreacji.

   Wiele genetycznie uwarunkowanych chorób metabolicznych można leczyć, zwłaszcza
   gdy zostaną w porę rozpoznane. Leczenie obejmuje oprócz postępowania objawowego
   działania mające na celu poprawę równowagi metabolicznej w zablokowanym szlaku
   reakcji. Leczenie dietetyczne należy do najbardziej rozpowszechnionych. Polega
   ono na wykluczeniu z diety określonych składników (zawierających substrat
   wadliwie przebiegającej reakcji) i jest najbardziej skuteczne, gdy zostanie
   wprowadzone odpowiednio wcześnie.

   W przypadku niektórych wrodzonych chorób metabolicznych rozbudowany system
   badań przesiewowych zapewnia dostatecznie wczesne wyselekcjonowanie osób
   zagrożonych rozwinięciem się choroby (np. fenyloketonurią). Fenyloketonuria
   jest chorobą genetycznie uwarunkowaną, dziedziczoną w sposób autosomalny
   recesywny. W Polsce występuje z częstością około 1:7000 urodzeń. Gromadzenie
   się fenyloalaniny w następstwie zahamowania przemiany tego aminokwasu powoduje
   zaburzenia równowagi aminokwasowej organizmu, czego najpoważniejszym
   następstwem jest uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.

   Noworodek rodzi się pozornie zdrowy; nie ma żadnych charakterystycznych objawów
   mogących sugerować fenyloketonurię. W okresie wczesnoniemowlęcym u około 50%
   chorych dzieci stwierdza się zmiany skórne przypominające zmiany na tle
   alergicznym lub na tle zapalnym o różnym nasileniu, skłonności do wymiotów nie
   zawsze prowadzące do zahamowania przyrostu masy ciała, zaburzenia barwnikowe
   (jasna karnacja i jasne włosy). W pierwszych miesiącach życia pojawia się
   charakterystyczny mysi zapach skóry dziecka i moczu.

   Opóźnienie rozwoju psychoruchowego - stwierdzane w okresie niemowlęcym - często
   stanowi pierwszy objaw sugerujący chorobę. Z wiekiem dziecka na plan pierwszy w
   obrazie choroby wysuwa się opóźnienie rozwoju umysłowego. U większości chorych
   upośledzenie umysłowe odpowiada wartościom charakterystycznym dla opóźnienia w
   stopniu głębokim (iloraz inteligencji 20-40). Brak jest charakterystycznych dla
   fenyloketonurii objawów neurologicznych - obserwuje się obniżenie napięcia
   mięśniowego, stereotypowe ruchy, zaburzenia chodu, nadpobudliwość ruchową. W
   około 30% przypadków przed ukończeniem I roku życia występują drgawki (głównie
   pod postacią napadów zgięciowych) z tendencją do zmniejszenia napadów z wiekiem.

   Jedyną dość stałą i charakterystyczną cechą występującą u chorych na
   fenyloketonurię jest małogłowie (68-94% chorych). Istnieją również tzw.
   postacie nietypowe fenyloketonurii (około 1-3%), w których uszkodzone są inne
   niż w postaci klasycznej enzymy zaangażowane w przemianę fenyloalaniny i
   których obraz kliniczny jest odmienny. W tych przypadkach dominują ciężkie
   zaburzenia neurologiczne, oporne na leczenie napady drgawkowe o ciężkim
   przebiegu, szybko postępujące uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego
   prowadzące do zgonu we wczesnym okresie życia.

   Na przełomie lat 1954/55 stwierdzono, że zastosowanie diety
   niskofenyloalaninowej u dzieci chorych na fenyloketonurię zapobiega uszkodzeniu
   ośrodkowego układu nerwowego. Podstawą diety są białkozastępcze preparaty nisko-
   i bezfenyloalaninowe produkowane na bazie hydrolizatów białkowych lub
   pozbawione fenyloalaniny syntetyczne mieszaniny aminokwasów uzupełniane w
   witaminy, składniki mineralne, pierwiastki śladowe (nazwy niektórych preparatów
   to: Lofenalac, Milupa PKU). Warunkiem pozytywnych efektów leczenia jest
   wprowadzenie diety w okresie noworodkowym - najlepiej w wieku 7-10 dni oraz
   kontynuacja jej przez całe życie (w wieku dorosłym ma to szczególne znaczenie w
   przypadku kobiet chorych na fenyloketonurię w ciąży - właściwa dieta warunkuje
   prawidłowy rozwój płodu). Zrozumiałe jest więc, jak ważne jest wczesne
   rozpoznanie choroby.

   W Polsce począwszy od 1965 roku prowadzone są badania przesiewowe celem jak
   najwcześniejszego rozpoznania fenyloketonurii. Badaniom przesiewowym poddawane
   są wszystkie noworodki. W wysuszonej
   • grazka8 Re: Badania metaboliczne 13.10.05, 20:26
    W Polsce począwszy od 1965 roku prowadzone są badania przesiewowe celem jak
    najwcześniejszego rozpoznania fenyloketonurii. Badaniom przesiewowym poddawane
    są wszystkie noworodki. W wysuszonej kropli krwi pobranej na bibułę w 3-7 dniu
    życia oznacza się stężenie fenyloalaniny. W razie stwierdzenia nieprawidłowego
    testu przesiewowego dziecko wzywane jest bezzwłocznie do dalszych badań
    diagnostycznych celem ostatecznego ustalenia rozpoznania i ustalenia leczenia.

    Kolejnym przykładem wrodzonej choroby metabolicznej, którą można skutecznie
    leczyć stosując odpowiednią dietę, jest galaktozemia. Jest to dziedziczone w
    sposób autosomalny recesywny zaburzenie przemiany cukru prostego - galaktozy
    (cukier ten znajduje się w mleku). Częstość schorzenia w świecie szacowana jest
    na 1:40000 urodzeń. Objawy choroby najczęściej pod postacią ostro narastających
    zaburzeń czynności wątroby (żółtaczka, skaza krwotoczna, hipoglikemia,
    uogólnione obrzęki) pojawiają w pierwszych dniach po urodzeniu i mają wyraźny
    związek z karmieniem mlekiem. Jeśli nie zostanie ono wykluczone z karmienia
    dochodzi do śmierci dziecka. W przypadkach o łagodnym przebiegu (rozpoznawanych
    na ogół późno) dochodzi do rozwoju marskości wątroby, zaćmy, upośledzenia
    umysłowego.

    Leczenie galaktozemii polega na wykluczeniu z diety galaktozy i obowiązuje
    przez całe życie. Jest ono bardziej skuteczne w okresie noworodkowym i
    doprowadza do szybkiego cofnięcia się wszystkich objawów choroby. Mleko
    zastępowane jest mieszankami bezmlecznymi, takimi preparatami jak np.: Bebiko
    sojowe, Bebilon sojowy, Humana SL, Prosobee, Nutramigen.

    W okresie poniemowlęcym przestrzeganie diety jest trudniejsze, gdyż wiele
    pokarmów przygotowanych przez przemysł spożywczy zawiera mleko, co nie jest
    zaznaczone w recepturze, ponadto możliwe jest również spożywanie galaktozy z
    tzw. ukrytych źródeł (owoców i warzyw). Podkreśla się również rolę wprowadzenia
    leczenia, tzn. diety z wykluczeniem galaktozy, w czasie ciąży. Możliwe jest to
    w rodzinach ryzyka, w których każdy z rodziców jest nosicielem choroby. W celu
    identyfikacji takich rodzin możliwe jest przeprowadzenie odpowiednich badań u
    wielu członków rodzin, w których choroba wystąpiła. Dla rodzin ryzyka dostępne
    jest poradnictwo genetyczne.

    Większość wrodzonych chorób metabolicznych, które powodują pojawienie się
    ciężkich objawów w pierwszych dniach życia może mieć postać kliniczną o
    łagodniejszym przebiegu i podostrym początku. Wczesne objawy kliniczne u dzieci
    z tymi postaciami wrodzonych chorób metabolicznych są mało charakterystyczne i
    bywają przypisywane uszkodzeniom okołoporodowym. Opóźnienie rozwoju
    psychoruchowego i drgawki są najczęstszymi objawami u tych dzieci. Mogą też
    występować napady lub serie napadów ostrych zaburzeń klinicznych (np. wymiotów)
    przedzielone okresami pozornego zdrowia. Epizody pogorszenia są zwykle wywołane
    stresem lub niespecyficznymi czynnikami takimi jak infekcje.

    Należy też wymienić choroby metaboliczne, w których wiodącym objawem jest
    degradacja czynności układu nerwowego, co manifestuje się początkowo utratą
    umiejętności już posiadanych przez dziecko, a następnie dalszym postępującym
    uszkodzeniem układu nerwowego. Niektóre z tych schorzeń klasyfikowane są jako
    choroby lizosomalne, z powodu tendencji do magazynowania w obrębie lizosomów
    produktów rozpadu związków organicznych.

    W grupie schorzeń lizosomalnych znajdują się choroby przebiegające z
    gromadzeniem mukopolisacharydów, lipidów, glikogenu oraz oligosacharydów.
    Objawy kliniczne wynikają z zaburzenia czynności rozmaitych narządów i mogą
    obejmować nieprawidłowości z zakresu układu kostno-szkieletowego, powiększenie
    narządów, zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego oraz pogrubienie
    rysów twarzy i sztywność włosów. Do chorób tych należą między innymi tzw.
    lipidozy.

    Lipidozy to choroby wynikające z uwarunkowanych genetycznie zaburzeń
    metabolizmu lipidów zawierających sfingozynę, która jest podstawowym
    składnikiem mieliny i stanowi ok. 16% istoty białej ośrodkowego układu
    nerwowego. Skutkiem tych zaburzeń dochodzi do patologicznego gromadzenia
    określonych lipidów w obrębie istoty białej ośrodkowego układu nerwowego
    dziecka. Do grupy lipidoz zaliczamy: choroby Niemanna-Picka, Gauchera,
    Krabbego, Taya-Sachsa, leukodystrofię metachromatyczną oraz gangliozydozę
    uogólnioną. Każda z nich charakteryzuje się dużą różnorodnością możliwych
    objawów klinicznych i zmiennym wiekiem ujawniania się.

    I tak choroba Niemanna-Picka może występować w 5 postaciach klinicznych w
    zależności od nasilenia podstawowych w tej chorobie objawów klinicznych:
    powiększenia wątroby i śledziony, utraty funkcji poznawczych, obniżenia
    napięcia mięśniowego, zniesienia odruchów. Postaci choroby Niemanna-Picka mają
    odmienne rokowanie, niektóre z nich prowadzą do zgonu po 2-5 latach od
    wystąpienia objawów choroby. Leczenie jest głównie objawowe.

    Wszystkie 3 postaci choroby Gauchera objawiają się powiększeniem wątroby i
    śledziony. Postać niemowlęca i młodzieńcza szybko postępują aż do wczesnego
    zgonu poprzedzonego utratą zdolności psychomotorycznych i funkcji poznawczych.
    Postać dorosłych rozpoczynająca się w drugiej dekadzie życia charakteryzuje się
    powiększeniem narządów wewnętrznych i długim okresem przeżycia. Możliwości
    leczenia obejmują przeszczep szpiku oraz terapię zastępczą alfa-glucerazą,
    która wyrównuje istniejący w tej chorobie defekt enzymatyczny.

    Istnieją również doniesienia o zwolnieniu postępu leukodystrofii
    metachromatycznej po wykonaniu przeszczepu szpiku. Objawy leukodystrofii
    metachromatycznej rozwijają się na ogół w ciągu 2 pierwszych lat życia, ale
    mogą się pojawić dopiero w wieku 4-5 lat. Początkowo pojawiają się zaburzenia
    chodu, zaburzenia w zakresie odruchów. Choroba gwałtownie postępuje w ciągu
    kolejnych 1-2 lat, dołączają się objawy spastyczności, utrata funkcji
    intelektualnych, zanik nerwu wzrokowego i napady padaczkowe. Postać młodzieńcza
    rozwija się w wieku ok. 5-10 lat, przebieg jest podobny jak w postaci
    niemowlęcej; obie prowadzą do śmierci. Postać dorosłych może rozpoczynać się w
    3 lub 4 dekadzie życia objawami psychozy, otępienia. Z czasem dołączają się
    inne objawy postępującego uszkodzenia układu nerwowego.

    Jest wiele innych, co prawda rzadko występujących, ale o ogromnym znaczeniu dla
    obciążonych nimi dzieci i ich rodzin chorób metabolicznych (schorzenia
    mitochondrialne, zaburzenia glikozylacji, choroby peroksymalne). Dąży się do
    tego, aby choroby te mogły zostać jak najwcześniej rozpoznane.

    Systemy organizacyjne pozwalające na wczesną i powszechną identyfikację
    rzadkich wrodzonych błędów metabolizmu, nie wykrywanych przesiewowymi badaniami
    całej populacji noworodków (jak wspomniano wyżej wszystkie noworodki w Polsce
    badane są w kierunku fenyloketonurii oraz wrodzonej niedoczynności tarczycy)
    nazywane są skriningiem selektywnym.

    Jest to stale ulepszany i modyfikowany zestaw rozmaitych badań diagnostycznych
    (biochemicznych, enzymatycznych, genetycznych i innych) pozwalających wykryć
    większość ze znanych genetycznych chorób metabolicznych w jak najwcześniejszej
    fazie ich ujawnienia.

    Wczesne rozpoznanie choroby metabolicznej pozwala na wprowadzenie odpowiedniego
    leczenia, co niekiedy umożliwia dziecku prawidłowy fizyczny i psychiczny
    rozwój. Ciągły postęp nauk medycznych stwarza nadzieję na opracowanie z czasem
    metod leczenia chorób, w których aktualnie możliwe jest jedynie postępowanie
    objawowe. Podkreślano już znaczenie poradnictwa genetycznego dostępnego dla
    rodzin dzieci z chorobami metabolicznymi.

    Cukrzyca jest również chorobą, której wystąpienie wiąże się z obecnością
    genetycznie uwarunkowanej predyspozycji. Model dziedziczenia cukrzycy u dzieci
    nie został wyjaśniony. Jest ona chorobą metaboliczną o wieloczynnikowej
    etiologii; oprócz wspomnianej skłonności gen
    • grazka8 Re: Badania metaboliczne 13.10.05, 20:29
     Cukrzyca jest również chorobą, której wystąpienie wiąże się z obecnością
     genetycznie uwarunkowanej predyspozycji. Model dziedziczenia cukrzycy u dzieci
     nie został wyjaśniony. Jest ona chorobą metaboliczną o wieloczynnikowej
     etiologii; oprócz wspomnianej skłonności genetycznej istotną rolę odgrywają
     czynniki środowiskowe - zakażenia wirusowe, rodzaj stosowanej diety - np.
     karmienie piersią w okresie niemowlęcym ma znaczenie ochronne.

     Cukrzyca charakteryzuje się przewlekłym podniesieniem poziomu glukozy we krwi,
     rozwijającym się w wyniku defektu wydzielania lub działania insuliny, bądź też
     obu tych zaburzeń. Insulina to hormon produkowany przez trzustkę, niezbędny aby
     glukozę znajdującą się we krwi wprowadzić do komórek, które wykorzystują ją dla
     uzyskania energii lub też magazynują dla zużytkowania w późniejszym czasie.

     Bez insuliny większość ludzkich narządów nie może wykorzystać glukozy, która
     jest niezbędna dla prawidłowej ich pracy. Łacińskie określenie choroby diabetes
     mellitus oznacza -oddawanie słodkiego moczu - i związane jest z
     charakterystycznymi objawami choroby: wielomoczem (z towarzyszącym wzmożonym
     pragnieniem) i cukromoczem, który potwierdza rozpoznanie.

     U dzieci i młodzieży powodem wystąpienia cukrzycy jest postępujące uszkodzenie
     komórek beta wysp trzustki produkujących insulinę, w konsekwencji ciężkim
     niedoborem insuliny i wymaga natychmiastowego zastosowania insuliny ze względu
     na zagrożenie wystąpieniem kwasicy ketonowej, która nie leczona prowadzi do
     utraty przytomności (śpiączki) i zgonu.

     Tego typu cukrzycę określa się mianem cukrzycy typu 1 w odróżnieniu od cukrzycy
     typu 2, która dominuje u dorosłych. Wcześniej używano również określenia
     cukrzyca insulinozależna podkreślającego konieczność leczenia tej postaci
     cukrzycy insuliną. Leczenie cukrzycy u dzieci i młodzieży oprócz stosowania
     insuliny obejmuje właściwe żywienie i regularną aktywność fizyczną.

     Leczenie powinno chronić dziecko przed wystąpieniem ostrych powikłań cukrzycy i
     zmniejszyć ryzyko wystąpienia późnych powikłań tej choroby. Ostre powikłania
     cukrzycy to stany hipoglikemii - niedocukrzenia, kiedy poziom glukozy we krwi
     obniża się poniżej dolnej granicy normy (związane najczęściej z nadmierną
     aktywnością ruchową i/lub niedostateczną ilością spożytych węglowodanów), co
     przy braku odpowiedniego leczenia może prowadzić do utraty przytomności,
     wystąpienia śpiączki, a nawet śmierci.

     Ostrym powikłaniem cukrzycy jest także kwasica ketonowa, rozwijająca się np. w
     przebiegu zakażeń, wskutek błędów dietetycznych zagraża powstaniem odwodnienia,
     utratą przytomności, śpiączką. Powikłania późne cukrzycy wynikają ze zmian w
     obrębie naczyń krwionośnych, do których dochodzi z powodu zaburzeń
     metabolicznych towarzyszących cukrzycy. Powikłania późne dotyczą najczęściej
     nerek, siatkówki i układu nerwowego. Mogą one w konsekwencji doprowadzić do
     pogorszenia czynności nerek, upośledzenia widzenia, zaburzeń czucia.

     Właściwie prowadzone leczenie dziecka chorego na cukrzycę może mu zapewnić
     dobre samopoczucie, prawidłowy rozwój, pełną sprawność fizyczną i
     intelektualną, stwarza możliwość uczestniczenia we wszystkich rodzajach
     aktywności dziecięcej na równi z kolegami.

     Zasadnicze znaczenie dla przebiegu leczenia ma wdrożenie rodziny i, o ile to
     możliwe, dziecka w metodę samokontroli cukrzycy. Podstawowym elementem
     samokontroli cukrzycy jest częste oznaczanie poziomu cukru we krwi wykonywane w
     domu przez rodzinę, bądź samo dziecko.

     Aktualnie w Polsce dzieci chore na cukrzycę objęte są opieką Poradni
     Diabetologicznych, w których pracują zespoły składające się z lekarzy,
     pielęgniarek-edukatorek, dietetyczek, psychologa. W Poradni odbywa się kontrola
     przebiegu leczenia domowego i jego ewentualna modyfikacja jak również edukacja
     pacjentów i rodziców. Edukacja dostarcza podstawowej wiedzy o chorobie i
     leczeniu oraz pozwala zdobyć praktyczne umiejętności (np. posługiwania się
     wstrzykiwaczami insuliny, dawkowania insuliny).

     Skuteczna edukacja nie tylko ugruntowuje wiedzę, ale jest również źródłem
     motywacji dla chorego i rodziny, aby wiedzę tę wykorzystywała wraz z
     praktycznymi umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów i samokontroli. Badania
     naukowe udowodniły bezspornie, że skuteczna samokontrola pozwala lepiej leczyć
     cukrzycę.

     Przedstawione powyżej niezwykle skrótowe informacje miały za zadanie przybliżyć
     problematykę chorób metabolicznych występujących u dzieci. Temat ten jest
     trudny i bardzo obszerny tak, że jedynie zasygnalizowano niektóre związane z tą
     kwestią problemy. Celowo pominięto w tym opracowaniu mukowiscydozę. To
     najczęściej występująca w Polsce wrodzona choroba metaboliczna ok. 1 : 2300
     urodzeń. Z tego powodu powinna zostać osobno omówiona.* autorka: Katarzyna Jeleń


     Piśmiennictwo:

     - Chmielowa M. (1991) Przemiana materii w: Walczaka M. (red.) Zarys pediatrii,
     t. I, PZWL, Warszawa
     - Crumrine P.K. (2002) Choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego
     w: "Pediatria po Dyplomie" nr 6, s. 49-59
     - Goncerzewicz M., Pronicka E. (1991) Wrodzone choroby metaboliczne, w:
     Walczaka M. (red.) Zarys pediatrii, t. I, PZWL, Warszawa
     - Ołtarzewski M. (1997) Populacyjne badania przesiewowe noworodków w Polsce,
     suppl. 6, 85-91
     - Pronicka E. (1997) Wprowadzenie ? postęp w rozpoznawaniu wrodzonych zaburzeń
     metabolizmu, suppl. 6, s. 81-83
     - Radomyska B., Zorska K (1997) Galaktozemia ? doświadczenia polskie w:
     Pediatria Polska, suppl., 63-69
     - Rezvani I., Auerbach V.H. (1996) Choroby metaboliczne w: Behrman R.E. (red.)
     Wprowadzenie. Podręcznik pediatrii, PWN, Warszawa
     - Rozpoznawanie i leczenie cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży. Aktualne
     (2000) wytyczne International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes w:
     Medycyna Praktyczna - Pediatria wydanie specjalne 1/2001
     - Sendecka E., Cabalska B. (2001) Standardy rozpoznawania i leczenia
     fenyloketonurii w: Standardy Medyczne 3, 4 (18) s. 50-62
     - Symonides-Ławecka A. (1995) Cukrzyca w: Górnickiego B., Dębiec B.,
     Baszczyńskiego J. (red.) Pediatria, t. I, PZWL, Warszawa, s. 629-651
     - Travis L.B., Bartnikowa W. (1993) Podstawowe wiadomości o cukrzycy
     insulinozależnej, Volumed, Wrocław

     Patrz: B. Rapacz "Co to jest mukowiscydoza?", "Światło i Cienie" 4/2000

     Źródło: Kwartalnik "Światło i Cienie" nr 1/2003

     free.ngo.pl/ognisko

     Publikacja za zgodą Redaktora Naczelnego Kwartalnika "Światło i Cienie" - p.
     Andrzeja Wolskiego, któremu serwis "Dar Życia" serdecznie dziękuje.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka