Dodaj do ulubionych

Spółka partnerska

IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 04.03.03, 01:26
Witam, jedno pytanie

Gdzie mogę dostać dokladniejsze informacje o Spółce
partnerskiej ? W którym urzędzie ?
Obserwuj wątek
  • anastasia27 Re: Spółka partnerska 15.04.04, 13:12
   Najpierw może zapoznaj się z tym

   DZIAŁ II
   KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH
   SPÓŁKA PARTNERSKA
   Rozdział 1
   Przepisy ogólne
   Art. 86. § 1. Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników
   (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej
   przedsiębiorstwo pod własną firmą.
   § 2. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego
   zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej.
   Art. 87. § 1. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione
   do wykonywania wolnych zawodów, określonych w art. 88 lub w odrębnej ustawie.
   § 2. Wykonywanie wolnego zawodu w spółce może być uzależnione od spełnienia
   dodatkowych wymagań przewidzianych w odrębnej ustawie.
   Art. 88. Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania
   następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa,
   biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, księgowego,
   lekarza, lekarza stomatologa, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki,
   położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i
   tłumacza przysięgłego.
   Art. 89. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki partnerskiej
   stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi
   inaczej.
   Art. 90. § 1. Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej
   jednego partnera, dodatkowe oznaczenie "i partner" bądź "i partnerzy"
   albo "spółka partnerska" oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce.
   § 2. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "sp.p."
   § 3. Firmy z oznaczeniem "i partner" bądź "i partnerzy" albo "spółka
   partnerska" oraz skrótu "sp.p." może używać tylko spółka partnerska.
   Art. 91. Umowa spółki partnerskiej powinna zawierać:
   1) określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,
   2) przedmiot działalności spółki,
   3) nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną
   odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku przewidzianym w art. 95 §
   2,
   4) w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i
   imiona tych partnerów,
   5) firmę i siedzibę spółki,
   6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,
   7) określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.
   Art. 92. Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta w formie aktu
   notarialnego.
   Art. 93. § 1. Zgłoszenie spółki partnerskiej do sądu rejestrowego powinno
   zawierać:
   1) firmę, siedzibę, adres spółki, nazwiska i imiona partnerów oraz ich
   adresy albo adresy do doręczeń,
   2) określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,
   3) przedmiot działalności spółki,
   4) nazwiska i imiona partnerów, którzy są uprawnieni do reprezentowania
   spółki; nie dotyczy to przypadku, gdy umowa spółki nie przewiduje ograniczeń
   prawa reprezentacji przez partnerów,
   5) nazwiska i imiona prokurentów lub osób powołanych w skład zarządu,
   6) nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną
   odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku przewidzianym w art. 95 §
   2.
   § 2. Do zgłoszenia spółki partnerskiej do sądu rejestrowego należy dołączyć
   dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego
   zawodu.
   § 3. Wszelkie zmiany danych wymienionych w § 1 powinny zostać zgłoszone sądowi
   rejestrowemu.
   Art. 94. Spółka partnerska powstaje z chwilą wpisu do rejestru.
   Rozdział 2
   Stosunek do osób trzecich
   Zarząd spółki
   Art. 95. § 1. Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki
   powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w
   spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub
   zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego
   stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy
   świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.
   § 2. Umowa spółki może przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów
   godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej.
   Art. 96. § 1. Każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, chyba
   że umowa spółki stanowi inaczej.
   § 2. Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki może nastąpić tylko z
   ważnych powodów uchwałą powziętą większością trzech czwartych głosów w
   obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby partnerów. Umowa spółki
   może przewidywać surowsze wymogi powzięcia uchwały.
   § 3. Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki na podstawie § 2 staje
   się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru.
   Art. 97. § 1. Umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie spraw
   i reprezentowanie spółki powierza się zarządowi. Przepisów art. 96 nie stosuje
   się.
   § 2. Do zarządu powołanego zgodnie z § 1 stosuje się odpowiednio przepisy art.
   201-211 i art. 293-300.
   Rozdział 3
   Rozwiązanie spółki
   Art. 98. § 1. Rozwiązanie spółki powodują:
   1) przyczyny przewidziane w umowie spółki,
   2) jednomyślna uchwała wszystkich partnerów,
   3) ogłoszenie upadłości spółki,
   4) utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu,
   5) prawomocne orzeczenie sądu.
   § 2. W przypadku gdy w spółce pozostaje jeden partner lub gdy tylko jeden
   partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu związanego z
   przedmiotem działalności spółki, spółka ulega rozwiązaniu najpóźniej z upływem
   roku od dnia zaistnienia któregokolwiek z tych zdarzeń.
   Art. 99. Przepisy art. 59-62 i art. 64-66 stosuje się w przypadku:
   1) śmierci partnera,
   2) ogłoszenia upadłości partnera,
   3) wypowiedzenia umowy spółki przez partnera lub wierzyciela partnera.
   Art. 100. § 1. W przypadku utraty przez partnera uprawnień do wykonywania
   wolnego zawodu, powinien on wystąpić ze spółki najpóźniej z końcem roku
   obrotowego, w którym utracił prawo wykonywania wolnego zawodu.
   § 2. Wystąpienie następuje przez pisemne oświadczenie skierowane do zarządu
   albo do partnera uprawnionego do reprezentowania spółki.
   § 3. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 1 uważa się, że partner
   wystąpił ze spółki w ostatnim dniu tego terminu.
   Art. 101. Spadkobierca partnera nie wstępuje do spółki w miejsce zmarłego
   partnera, chyba że umowa spółki stanowi inaczej, z uwzględnieniem art. 87.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka