16.04.10, 18:39
"dnia 16 kwietnia 2010 r. w sali narad Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach przed Komisją Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny
finansów publicznych odbędzie się rozprawa:godz. 930Pana Norberta R – Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług
Pralniczych w Rudzie Śląskiej,

obwinionego o to, że

- w Rudzie Śląskiej, naruszając przepis art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), a
poprzednio art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) przeznaczył w 2006 r. dochody uzyskane z
tytułu dofinansowania działalności Zakładu Aktywności Zawodowej ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wydatki ponoszone
w tej jednostce,

tj. o czyn stanowiący naruszenie dyscypliny finansów publicznych określony w
art. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych."


Z A W I A D O M I E N I ENa podstawie art. 119 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005
r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) oraz § 9 ust.. 2 i 4 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie działania organów orzekających w
sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz organów właściwych
do wypełniania funkcji oskarżyciela (Dz.U. Nr 136, poz. 1143) informuję, że:dnia 23 kwietnia 2010 r. w sali narad Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach przed Komisją Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny
finansów publicznych odbędzie się rozprawa:godz. 1230Pana Andrzeja S – Prezydenta Miasta Ruda Śląska,

obwinionego o to, że:

- w Rudzie Śląskiej, w dniu 30 czerwca 2005 r., udzielił zamówienia
publicznego na „Promocję miasta Ruda Śląska od 1 lipca do 31 grudnia 2005 r.”
podmiotowi, który został wybrany w trybie z wolnej ręki, pomimo braku
przesłanek do zastosowania tego trybu, czym naruszył art. 10 ust. 2 w zw. z
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),

- w Rudzie Śląskiej, w dniu 10 maja 2006 r. udzielił zamówienia publicznego
na „Promocję miasta Ruda Śląska w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2006 r.”,
podmiotowi, który został wybrany w trybie z wolnej ręki, pomimo braku
przesłanek do zastosowania tego tryby, czym naruszył art. 10 ust. 2 w zw. a
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 późn. zm.),

- w Rudzie Śląskiej, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
roboty dodatkowe przy zadaniu pn. „Budowa centrum
handlowo-wystawowo-kulturalnego w Rudzie Śląskiej Wirku przy ul. Kupieckiej –
zadaszenie placu centralnego targowiska i budowa masztu reklamowego”,
zakończonym zawarciem umowy nr WIR.342-1-251/04 w dniu 26 listopada 2004 r.,
nie złożył oświadczenia wymaganego przepisami o zamówieniach publicznych, czym
naruszył art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), pomimo czynnego
udziału w postępowaniu polegającego na podpisaniu w/w umowy,

- w Rudzie Śląskiej, dnia 17 grudnia 2004 r. zaciągnął zobowiązanie, poprzez
zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, której przedmiotem była
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością
Skarbu Państwa, na rzecz Miasta Ruda Śląska, bez upoważnienia Rady, czym
naruszył art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), a obecnie art. 36
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005
r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

- w Rudzie Śląskie, dnia 2 stycznia 2006 r., udzielił zamówienia publicznego
na „Budowę osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Cynkowej - Wysokiej
w Rudzie Śląskiej (etap I)”, którego warunki zostały udzielone w sposób
naruszający zasady uczciwej konkurencji, poprzez dopuszczenie do wystąpienia
braku zgodności dotyczących wymogów stawianych oferentom w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia z wymaganiami stawianymi w ogłoszeniu o
zamówieniu publicznym skierowanym do Urzędu Zamówień Publicznych, czym
naruszyło art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),

- w Rudzie Śląskiej, zaniechał podjęcia skutecznych działań mających na celu
wyegzekwowanie należności z tytułu dzierżawy gruntu oraz użytkowania
wieczystego nieruchomości o nr KW 13590, KW8936, KW 7243, KW 15163, KW 15745,
KW 6861, za lata 2003-2004, co skutkowało przedawnieniem tych należności
odpowiednio 1 października 2006 r., 21 listopada 2006 r., 13 listopada 2006
r., 1 kwietnia 2005 r., 1 kwietnia 2006 r., 1 kwietnia 2007 r. w kwocie
łącznej 133.793,40 zł, czym naruszono art. 92 pkt 2 w związku z art. 129 ust 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) a obecnie art. 138 pkt 1 w związku z art. 189
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005
r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

tj. o czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych określony w
art. 17 ust. 1 pkt 2 lit.a, art. 17 ust. 4, art. 15, art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4,
art. 5 ust. 1 pkt 3ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r., o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 205 r., Nr 14, poz. 114 z
późn. zm.), a poprzednio w art. 138 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U z 203 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.);Informuję, że rozprawy są jawne i każdy zainteresowany może się im
przysłuchiwać - zgodnie z art. 119 ust. 1 i 3 ustawy o odpowiedzialności za
naruszenie dyscypliny finansów publicznych."


To już trzecia rozprawa prezydenta Stani. Skoro prokuratura umorzyła (sic)
postępowanie w tej sprawie, nie dopatrując się przestępstwa, o czym na sesji
absolutoryjnej poinformował wyżej wymieniony, to może warto posłuchać
argumentów obrony? Co pan na to, panie Osmenda?
Obserwuj wątek
   • woland.2 Re: RIO 17.04.10, 21:01
    "Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych to
    odpowiedzialność osób winnych popełnienia czynów (naruszeń) wymienionych w art.
    138 ustawy o finansach publicznych. Osoby te pełnią różne funkcje w sferze
    wykonywania budżetu i dysponowania środkami publicznymi.
    Art. 138 wymienia 17 czynów, których popełnienie jest naruszeniem dyscypliny
    przez osobę zobowiązaną do stosowania przepisów prawa dotyczących dysponowania
    środkami publicznymi. Osoba która może ponosić odpowiedzialność za naruszenie
    dyscypliny finansów publicznych jest kierownik jednostki sektora finansów
    publicznych (tj. kierownik jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, innej
    jednostki), główny księgowy lub inny pracownik takiej jednostki.
    Według art. 137 ustawy o finansach publicznych odpowiedzialność ponoszą
    pracownicy sektora finansów publicznych oraz inne osoby dysponujące środkami
    publicznymi, w tym odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi
    przekazanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych.
    Według art.138 u.f.p. naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest
    popełnienie czynu polegającego na : (przykładowo)
    1) Zaniechaniu ustalenia należności Skarbu państwa, jednostki samorządu
    terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych
    2) Przekroczeniu zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych
    3) Przekroczeniu uprawnień do dokonywania zmian w budżecie lub w planie
    jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego lub
    funduszu celowego
    4) Przeznaczeniu dochodów uzyskanych przez jednostkę budżetową na wydatki
    ponoszone w tej jednostce
    5) Naruszeniu zasady, formy lub trybu postępowania przy udzieleniu zamówienia
    publicznego
    Ponadto, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest również dopuszczenie
    przez kierownika jednostki lub innego przełożonego do uszczuplenia wpływów
    należnych budżetowi państwa lub budżetowi jednostki samorządu terytorialnego
    wskutek zaniedbań w przedmiocie organizacji pracy i kierowania jednostką.
    Przy tym kierownik jednostki lub inny przełożony pracownika ponosi także taką
    odpowiedzialność w przypadku dopuszczenia do naruszenia dyscypliny finansów
    publicznych przez zaniedbanie obowiązków w zakresie nadzoru.
    Artykuł 141 u.f.p. stanowi, że odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny
    finansów publicznych jest ponoszona zarówno za umyślne jak i nieumyślne
    działania i zaniechania. W sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
    stosuje się odpowiednio niektóre przepisy kodeksu wykroczeń. Odpowiedzialność za
    naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest jednak niezależna od innej
    odpowiedzialności określonej przepisami prawa.
    Stosownie do art. 144 u.f.p. pracownik, który otrzymał do wykonania polecenie
    naruszające dyscyplinę finansów publicznych, nie ponosi odpowiedzialności,
    jeżeli przed wykonaniem polecenia zgłosił pisemnie swojemu przełożonemu
    odpowiednie zastrzeżenie – i po mimo tego, otrzymał pisemne potwierdzenie
    polecenia. W tym ostatnim przypadku odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki
    lub inny przełożony pracownika, który wydał takie polecenie. Pisemne polecenie
    przełożonego nie zwalnia jednak pracownika od odpowiedzialności w sytuacji, gdy
    wykonanie polecenia stanowi przestępstwo lub wykroczenie.
    Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – stosownie do art. 147
    u.f.p. są:
    1) upomnienie
    2) nagana
    3) kara pieniężna
    4) zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami
    publicznymi za okres od roku do 5 lat
    Karę pieniężną wymienia się w wysokości od jednomiesięcznego do trzymiesięcznego
    wynagrodzenia pracowniczego. Ukaranie karą zakazu pełnienia funkcji
    kierowniczych wyklucza, przez czas określony w orzeczeniu o ukaraniu, możliwość
    pełnienia następujących funkcji w jednostce sektora finansów publicznych:
    1) kierownika, zastępcy kierownika lub dyrektora generalnego
    2) członka zarządu
    3) skarbnika, głównego księgowego lub zastępcy głównego księgowego
    4) kierownika lub zastępcy kierownika komórki bezpośrednio odpowiedzialnej za
    wykonywanie budżetu lub planu finansowego
    Ponadto [b]ukaranie pracownika jednostki sektora finansów publicznych za
    naruszenie dyscypliny finansów publicznych karą nagany lub karą pieniężną jest
    równoznaczne z jego ujemną oceną kwalifikacyjną, przewidzianą w odpowiednich
    ustawach i rodzi skutki przewidziane w tych ustawach (art. 51 u.f.p)
    Stronami postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych są
    obwiniony i rzecznik dyscypliny finansów publicznych jako oskarżyciel.
    Obwinionym jest osoba, wobec której rzecznik dyscypliny finansów publicznych
    złożył wniosek o ukaranie. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny
    finansów publicznych jest dwuinstancyjne.
    Organami orzekającymi w pierwszej instancji są:
    1) resortowe komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
    publicznych przy ministrach i przewodniczących komitetów
    2) komisje orzekające przy wojewodach
    3) komisje orzekające przy regionalnych izbach obrachunkowych
    Organem drugiej instancji jest Główna Komisja Orzekająca przy Ministrze
    Finansów. Środkami zaskarżenia rozstrzygnięć wydanych przez komisje orzekające
    pierwszej instancji są odwołania lub zażalenia. Członkowie komisji orzekających
    są w zakresie orzekania niezawiśli i podlegają tylko ustawom. Kierownik
    jednostki sektora finansów publicznych (jednostki korzystającej ze środków
    publicznych) oraz kierownik jednostki nadrzędnej, a także organ kontroli,
    obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić właściwego rzecznika dyscypliny finansów
    publicznych o ujawnionym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
    Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych wszczyna
    przewodniczący komisji orzekającej pierwszej instancji na podstawie wniosku o
    ukaranie, złożonego przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych, Ministra
    Finansów, Najwyższą Izbę Kontroli lub prezesa regionalnej izby obrachunkowej
    (art. 165, 166 u.f.p). w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o ukaranie
    przewodniczący komisji orzekającej pierwszej instancji wszczyna postępowanie,
    wyznacza skład orzekający i termin rozprawy lub wydaje postanowienie o odmowie
    wszczęcia postępowania.(...) Na rozstrzygnięcia Głównej Komisji Orzekającej w
    przedmiocie stwierdzenia nieważności, uchylenia prawomocnego rozstrzygnięcia
    oraz na prawomocne rozstrzygnięcia kończące postępowanie w toku instancji służy
    skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego."
  • marynik Re: RIO 16.04.10, 20:37
   woland.2 napisał:


   > Pana Norberta R – Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu
   Usług Pralniczych w Rudzie Śląskiej...
   > przeznaczył w 2006 r. dochody uzyskane z tytułu dofinansowania
   działalności Zakładu Aktywności Zawodowej ze środków Państwowego
   Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wydatki ponoszone
   > w tej jednostce,

   Dlaczego PFRON nie kontroluje swoich pieniędzy? Dyrektor się o nie
   ubiwegał w jakims konkretnym celu, wię należało sprawdzic , na co
   poszły pieniądze.No cóż, zwykły " śmiertelnik" , który ubiega się o
   jakąkolwiek dotację z funduszy, np na zakup sprzętu czy likwidację
   barier architektonicznych (choc naprawdę przeznacza je na ten cel)
   najpierw musi się "załapać" na kolejkę, potem odczerkać ( i to
   dlugo) potem umowy, świstki, kopie i kserokopie i "setki" iinych
   dokumentów, żeby dostac częściową refundację, a jeszcze usłyszy przy
   tym, że urzędnicy mogą przyjśc do domu sprawdzić.... np dany sprzęt,
   choć wnioskodawca i tak zawsze musi ponieść koszty i to czasem
   niemałe.
   A ponieważ (tak mi się wydaje) pieniądze z PEFRON-u najpierw
   wpływają do kasy miasta a potem zarządzeniem prezydetna sa
   rozdzielane - tak więc spółka miejska w ten sposób sobie pomaga w
   kłoptoach finansowych.

   > Pana Andrzeja S – Prezydenta Miasta Ruda Śląska.......
   > obwinionego o to, że.....

   > To już trzecia rozprawa prezydenta Stani.

   Skoro prokuratura umorzyła (sic) postępowanie w tej sprawie, nie
   dopatrując się przestępstwa, o czym na sesji absolutoryjnej
   poinformował wyżej wymieniony, to może warto posłuchać
   > argumentów obrony? Co pan na to, panie Osmenda?

   No jak Prokurato ma postawić zarzuty - jak przeceiż mąż pracuje w
   U.M. Prezydetn wie co robi, zatrudnaijąc te a nie inne osoby w
   mieście. Oczywiście każdy ma prawo pracować i nie o to chodzi ,
   chodzi o to, że prokuratorzy nie powinni "nadzorwać" , tych miejsc (
   miast) gdzie pracuja ich współmałżonkowie i wszystko byłoby o.k., a
   przynajmniej by wyglądało, że jest O.K.
  • jozefosmenda Re: RIO 17.04.10, 00:24
   Kto był na sesji lub ją oglądał w TV to wie jaka odpowiedź otrzymałem.
   A tutaj okazuje się że sprawy wróciły niczym ów bumerang gdzieś tam wiszący?
    • jozefosmenda Re: RIO 17.04.10, 19:53
     Za PRL-u była w TV "Dobranocka dla dorosłych". Dokładnie w takim stylu najpierw wiceprezydent a potem prezydent mówili że to stare dzieje, które Komisja Rewizyjna oddała do prokuratury a ta umorzyła sprawę.
     Okazuje się, że widocznie RIO nie może tego zrobić chociaż szukając jakiegoś przełożenia zawsze człowiek coś znajdzie. Mam na myśli typowe ukręcanie łba w stylu tu zaproszonko i witanie z tytułami, tam zatrudnionko małżonek czy kogoś tam,gdzie indziej przyjazna firma spełnia niczym strzałi w 10 SIWZ, itd. itd.
     Ciekawe jak w RIO spojrzą na ów zabytek przy ul.Chryzantem dowiadując się np. po czasie, że ich opinia nie jest adekwatna do rzeczywistości czyli tego co wcześniej zaopiniowali?
     Czyli znowu następne ZAWIADOMIENIE i wstęp wolny?

     W takim samym stylu owej dobranocki otrzymuję również odpowiedzi na niektóre interpelacje.
   • woland.2 Re: RIO 25.04.10, 17:55
    Rozprawa prezydenta odbyła się 23.04.br. o 12.30. Wydawało się, że radni,
    szczególnie opozycji, powinni wziąć w niej udział. Ale widać tak się nie stało,
    bo jakoś nikt się nie chce dzielić wiedzą na ten temat na forum... Wypadałoby
    zapytać, czy komukolwiek z radnych zależy na wyjaśnieniu sprawy do końca?
    Łatwiej się wypowiadać w mediach i zbijać kapitał polityczny...

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka