04.05.06, 14:57
najtańszy nfi na giełdzie, wartość księgowa 3,99 zeta na akcję, 15.05 -ogłoszenia wyników za pierwszy kwartał ( może być gorąco ) a - 16.05 nwza no i pp 20.06 p
olecam ! przy okazji 12nfi piast
Obserwuj wątek
  • fular1 Re: Jupiter 04.05.06, 15:19
   sprzedalem dzis octave po 26 i czaje sie caly dzien na jupitera <zly>

   jakos nie umie go wyczuc..

   masz moze z tym PP wiarygodne info ?? jakis link ?
   • fular1 Re: Fular 04.05.06, 17:26
    wiesz co nie wiem, mysle ze moze wystrzelic tak jak ZACH, to co sie dzieje
    teraz na parkiecie to sie w pale nie miesci, dzis dostalem po lapach na
    krotkich, ale szybko zminimalizowalem strate, mysle ze Arka i City Akcji mi
    zneutralizuja te 200 zl w du**e... no ale ja juz poprostu nie mam sil na podziw
    dla naszej GPW.. skad mamy tyle kasy na pompowanie cieżarowcow ??

    nie wiem. dlatego taki jupiterek kiedys moze nas zaskoczyc ;)
    • aloha11 Re: Fular 04.05.06, 17:38
     Czary mary z Torunia, to jest to co pompuje giełde. Fular to Ty nie wiesz,że
     jedynym, największym i najlepszym inwestorem na świecie to jest kościół
     katolicki. Od dwóch tysięcy lat inwestuje zbiera zyski i ma się bardzo dobrze.
     Nawet małe podknięcie Ojca Inwestora mu nie jest w stanie zaszkodzić. Mario
       • inntacto Re: Fular 04.05.06, 21:29
        ujawnił się sypacz OFE DOM stąd mieliśmy korektę
        KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
        Raport bieżący nr 7 / 2006
        Data sporządzenia: 2006-05-04
        Skrócona nazwa emitenta
        JUPITER
        Temat
        Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
        Podstawa prawna
        Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

        Treść raportu:
        JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje projekty uchwał, które Zarząd Funduszu zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym na dzień 16 maja 2006 r.:

        Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
        Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana .......................

        Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad:
        Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 80 (2425) z dnia 24 kwietnia 2006 roku, pozycja 4645.

        Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu oraz zmiany art. 9 ust. 1 Statutu Funduszu.
        Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430, 431,432, 433 i 436 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu Funduszu postanawia co następuje:
        § 1.
        Kapitał zakładowy Funduszu zostaje podwyższony o kwotę 2.607.220,40 (słownie: dwa miliony sześćset siedem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych czterdzieści groszy) do kwoty 5.214.440,80 (słownie: pięć milionów dwieście czternaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych osiemdziesiąt groszy).
        § 2.
        Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze publicznej emisji 26.072.204 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, które zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom, którym przysługuje pierwszeństwo objęcia nowych akcji (prawo poboru).
        § 3.
        Upoważnia się Zarząd Funduszu do określenia ceny emisyjnej akcji serii C.
        § 4.
        Akcje serii C pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi.
        § 5.
        Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej.

        § 6.
        Za każdą dotychczasową akcję Funduszu przysługuje jedno prawo poboru akcji serii C uprawniające, w pierwszym terminie poboru, do objęcia jednej akcji serii C. Każdy z dotychczasowych akcjonariuszy ma prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji serii C w stosunku do liczby posiadanych akcji. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii C w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie nie wykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
        Akcje objęte dodatkowym zapisem, o którym mowa powyżej, Zarząd Funduszu przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane (zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej). Akcje nieobjęte w trybie określonym powyżej, Zarząd Funduszu przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
        § 7.
        Ustala się dzień prawa poboru na dzień 20 czerwca 2006 roku.
        § 8.
        Upoważnia się Zarząd Funduszu do ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C, do określenia szczegółowych zasad subskrypcji akcji w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą oraz dokonania przydziału akcji serii C.
        § 9.
        Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii C do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje serii C będą miały formę zdematerializowana. Upoważnia się Zarząd Funduszu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy, której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja akcji serii C, praw do akcji serii C i praw poboru akcji serii C.
        § 10.
        Upoważnia się Zarząd Funduszu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C, praw do akcji serii C i praw poboru akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia akcji serii C, praw do akcji oraz praw poboru do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
        § 11.
        Akcje serii C będą uprawnione do wypłat z zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2006 tj. od 1 stycznia 2006 roku.
        § 12
        W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje się zmiany Statutu Funduszu w ten sposób, że art. 9.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
        "Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 5.214.440,80 zł (słownie: pięć milionów dwieście czternaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 13.036.102 akcje zwykłe na okaziciela Serii A o numerach od 000.000.001 do 013.036.102, na 13.036.102 akcje zwykłe na okaziciela Serii B o numerach od 000.000.001 do 013.036.102 oraz na 26.072.204 akcje Serii C o numerach od 000.000.001 do 26.072.204 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.".
        § 13.
        Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu w brzmieniu określonym w § 12 niniejszej Uchwały, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

        Uchwała w sprawie zmian Statutu Uchwała Funduszu.
        Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 pkt. (a) Statutu postanawia dokonać następujących zmian Statutu Funduszu:
        § 1.
        1. Artykuł 7 Statutu otrzymuje brzmienie:
        "7.1.Przedmiotem działalności Funduszu jest:
        a).nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
        b).nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce,
        c).nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2,
        d).wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
        e).rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
        f).udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce,
        g).zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu.
        7.2.Przedmiot działalności Funduszu określony w art. 7.1 oznaczony jest w PKD numerem 65.23.Z.
        7.3.Fundusz może podejmować działalność gospodarczą inną niż określona w art. 7.1, w szczególności polegającą na:
        a).zagospodarowaniu i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z),
        b).kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z).".
        2. Art. 8 Statutu otrzymuje brzmienie:
        "Zarząd realizuje przedmiot działalności Funduszu z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:
        8.1. (skreślony).
        8.2.Fundusz nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu.
        8.3.(skreślony).
        8.4.(skreślony).
        8.5.(skreślony).
        8.6.(skreślony).
        8.7.Fundusz nie może nabywać metali szlachetnych ani zawierać kontraktów surowcowych, kontraktów opcyjnych lub kontraktów terminowych, z wyjątkiem:
        a) transakcji mających na celu zmniejszenie ryzyka w granicach dopuszczalnych przez polskie prawo,
        b) nabywania akcji spółek zajmujących się produkcją i przetwarzaniem metali szlachetnych lub surowców.
        8.8. (skreślony).
        8.9. (skreślony).
        8.10. (skreślony).
        8.11. (skreślony).".
        3. Skreśla się treść art. 12 Statutu.
        4. W art. 15.1 Statutu wyraz "pięciu" skreśla się i zastępuje wyrazem "trzech".
        5. Art. 16.2 Statutu otrzymuje brzmienie:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka