11.03.04, 23:11
Ślonsk - region historyczno-geograficzny leżoncy w dorzeczu gorny i środkowy
Odry. Tela nauczyli mie w podstawowce i myśla, że do dzisioj sie to niy
zmiyniyło. Prezca dali muszom tak uczyć.

Takego Ślonska nom czeba
Za to bych łoddoł kyns nieba.
Obserwuj wątek
   • broneknotgeld Re: Ślonsk 11.03.04, 23:16
    Trza region ślonski mieć teroz w zocy
    Bo zaś nom lony ciepnom przed łoczy
    Choć tak żech szkryfnoł że tu sie dzieli
    To przeca pszaja cołki myj szteli.
    • broneknotgeld Re: Ślonsk 11.03.04, 23:32
     Jo tu pisza w gwarze ślonski
     Dyć tyn tymat jest niywonski
     Możno ktoś sie tyż łodwoży
     Swoje rymy tu położy
     Byleby ło Ślonsku było
     No i piyknie sie kryńciyło
     Trza sie przeca tym pochwolić
     Coś popieprzyć coś posolić
     Idzie tyż posypać cukrym
     Jak kto woli - poloć lukrym
     Niych tu ślonske miasta goszczom
     Inksi tego pozazdroszczom
     • broneknotgeld Re: Ślonsk 11.03.04, 23:33
      Jo tukej niy szkryflom ło państwa granicach
      Wiym że piykno cało ślonsko okolica
      Jak ktoś wierszyk wlepi ło tym czeskim Ślonsku
      To chyntnie zaklaskom i tyż tymu konsku.
      • broneknotgeld Re: Ślonsk 13.03.04, 19:25
       Moja polityka

       Mały problym ze niom mom
       Szkryflom fraszki prawie som
       Inksi cosik łobiycali
       Dyć niywiela łod sia dali

       Szczyńściym Rudzie to niy szkodzi
       Ślonski rym sie dali rodzi
       Z czasym sie rudzianie włonczom
       Przeca prawie już niy "bronczom"

       Tyż z Zakopca i Grudziondza
       Som tu bo jo durś tam "błondza"
       Przidom inkszych piyknych dziedzin
       Kaj te forum ktosik "śledzi"

       Sztela naszo przeca blyszczy
       Wiela tyż dlo Ślonska zyszczy
       Już to dzieje sie poleku
       Ciyrpliwości trza czowieku

       Godka pódzie w kraj w Europa
       Ze niyj ślonsko jest opoka
       Dziynki tymu region rośnie
       A jo głosza to radośnie.
   • broneknotgeld Re: Katowice 11.03.04, 23:21
    Agnieszka

    Łod huty cynku szło jeji miano
    Bo jom tu piyknie "Agnes" nazwano
    Konsek a byliby my w Chorzowie
    Dyć jom przigarła gmina Wełnowiec
    Kto z wos pamiynto te piykne zdjyńcie?
    Co biydaszyby przi "Prezydyncie"
    W latach kryzysu pokazywało
    Z tego słynyła Agnieszka cało
    Dzisioj sie wspomnij ta kolanijo
    Jak czasym droga Agnieszki mijosz.
    • broneknotgeld Re: Katowice 11.03.04, 23:22
     Kostuchna

     W Kostuchnie miyszkali na "Murckach" robiyli
     No a potym jeszcze na tych "Bożych Darach"
     Coby ze grubami tu sie niy pomylić
     "Emanuelssegen" - wspomna nazwo stara

     Potym to cuzamyn we "Murcki" zebrali
     Miano łod bergmonow kere szli z roboty
     Ta gruba w Kostuchnie fedruje nom dali
     Jak na niyj durś robisz to nosisz galoty.
     • broneknotgeld Re: Katowice 11.03.04, 23:24
      Alfred

      Tyj gruby "Alfred" już tu niy momy
      Ło "Hohenlohe" zapominomy
      A na Alfredzie przeca bergmony
      We familokach byli sie pony
      To tukej po swyj ciynżki robocie
      Mieli ze życio choć trocha pociech
      W Polsce Alfreda nom podzielyli
      Do Siymianowic konsek dopiyli
      Reszta z Wełnowcym we Katowice
      W tym eku trzech miost momy granice.
      • broneknotgeld Re: Katowice 11.03.04, 23:24
       Amanda

       Na mapie Katowic jom ciynżko jest znolyść
       I niy mosz dyć richtig tam za czym tyż polyść
       Choc było tu kedyś dość gwarno i ludno
       Skończyła sie gruba zrobiyło sie nudno
       Kolonia i gruba jedne miały miano
       Przepiyknie je kedyś Amandom nazwano.
       • broneknotgeld Re: Katowice 11.03.04, 23:26
        Bagno

        Bergmony z "Elfridy" tu kedyś miyszkali
        Naprowdy w marasie sie czynsto toplali
        Jak huty "Bernhardi" nastały tu czasy
        To Roździyń sie chwoloł tutejszym marasym
        A dzisioj te "Bagno" to wynzeł drogowy
        Jak z Ronda se jedziesz prosto do Mysłowic.
          • broneknotgeld Re: Katowice 11.03.04, 23:40
           Bederowiec

           Bederowiec to był Domb
           Józef Beder to był ksiondz
           Biydnie sie tu ludziom żyło
           Wiela slamsow we tym było
           Kto pamiynto te "Maroko"
           Kaj niyjedyn choncwot skokoł
           Dzisioj to jest niby szpan
           "Tysionclecie" prziszło dran
           Stojom tu wielgachne bloki
           A niy stare familoki
           Zaś po drugi stronie skarb
           Tyn nasz ślonski lunapark
           Kery dzisioj robi klapa
           Bo w niygospodarnych łapach
           Coś mi jeszcze świto teraz
           Niy ma drogi tu Bedera.
           • broneknotgeld Re: Katowice 11.03.04, 23:40
            Bogucice

            Już w wieku czinostym - łod lot to godajom
            Stoła tukej wioska na prawie niymieckim
            Dyć nojstarszy papior z kerego jom znajom
            Wionże z wojewodom sie tym sandomierskim

            Otton ze Pilicy - take jego miano
            We cztyrnostym wieku wieś mu ta nadano
            Mikołaja była we tym szczyro wola
            - Ksiyńcia Raciborza no i tyż Opola

            Potym było tukej Ksiynstwo Pszczyńske sławne
            Z kerego Salamon wykroł ordynacjo
            No i w końcu prziszły czasy niy tak dawne
            Jak po Mieroszewskim Tiele-Winckler nastoł

            Bo wszyscy my wiymy że te Bogucice
            Były ważnom czyńściom "Państwa Mysłowice"
            Przipadła im przeca ciekawo kariera
            Rosnyły se razym z majontkym Wincklera.
            • broneknotgeld Re: Katowice 11.03.04, 23:41
             Kuźnica bogucko

             Staro kuźnica przi rzyce Rawie
             Stoła tu ponoć w piytnostym wieku
             To sie niy mieści we gowie prawie
             Ajza dyrś loli - mody człowieku.
              • broneknotgeld Re: Katowice 11.03.04, 23:43
               "Fanny"

               "Fanny" to miano jest huty cynku
               Kaj ciongło wiela boguckich synkow
               Dzisioj już werku tego niy szukej
               "Czas cynku" skończoł sie przeca tukej.
                 • broneknotgeld Re: Katowice 11.03.04, 23:48
                  Borki

                  Przicupły prawie nad tom Brynicom
                  W Sosnowiec ciepnoł byś stond kłonicom
                  Mie gruba "Polska" zaciekawiyła
                  Co w miyndzywojniu tukej stanyła
                  Dyć dwóch knajpiorzy jom miało przeca
                  Co z niyjednego jedli chlyb pieca.
                  • broneknotgeld Re: Katowice 11.03.04, 23:49
                   Boże Dary

                   Tu gruba "Boer" Hohberg założoł
                   Do tego kolonio doszła
                   Za staryj Polski wongel tyn wożoł
                   Pszczyna stond jeszcze niy poszła

                   Przed drugom wojnom zmiynili miano
                   Kawałka tyj ślonski ziymi
                   Już "Boże Dary" wszysko to zwano
                   Teroz cieszymy sie nimi.
                    • broneknotgeld Re: Katowice 11.03.04, 23:50
                     Brynów

                     W historio sie wpisoł we tyn wiek piytnosty
                     Choć nikt tu niy miyszkoł aż po siedymnosty
                     Ponoć we włodaniu kedyś był Cieszyna
                     A za Salamonow przigarła go Pszczyna
                     Ponow tukej było chyba aż za wiela
                     W dziewiytnostym wieku we rynkach Wincklera
                     Pod koniec go jednak Hohenlohe capnoł
                     No i już za Polski w Katowicach klapnoł.
                     • broneknotgeld Re: Katowice 11.03.04, 23:50
                      W Brynowie

                      W Brynowie Polokow zawsze było tela
                      Że nawet z Katowic "wyciepli" ta sztela
                      Jak zrobiyli ze nich miasto cołkym nowe
                      Brynow gminom zostoł - co tyż było zdrowe
                      Potym fest rozkwitło polske życie tukej
                      A korzyni tego "U Rzychonia" szukej.
                     • broneknotgeld Re: Katowice 11.03.04, 23:51
                      "Oheim" - "Wujek"

                      Ksionże Hohenlohe gruba ta postawioł
                      Wielgachno bo łon sie drobnicom niy bawioł
                      We tych Katowicach do dzisioj fedruje
                      Bo przeca ze "Wujka" durś sie wongel suje.
                     • broneknotgeld Re: Katowice 11.03.04, 23:52
                      Burowiec

                      Wedle Dombrowki tyj Mały
                      Chałpy Burowca se stały
                      Ziymia se leko łorali
                      Aże Wincklerow poznali
                      Ze hut sie tu zakopciyło
                      Gruba tyż rosła aż miło
                      Swoje dociepli łod Gischa
                      Kajsik strociyła sie cisza
                      Wongel i ajza - ołow i cynk
                      Bamber ze tego tukej by pynk.
                     • broneknotgeld Re: Katowice 11.03.04, 23:52
                      Domb

                      Łod średniowieczo już Domb był tukej
                      U bożogrobcow dowodow szukej
                      Przeszli jak burza przez Domb Tatary
                      Zniszczyli nawet tyn Chorzow stary

                      Dyć miechowitow wioski to były
                      Lazarytowi ciyngiym służyły
                      Tymu z Bytomia - Świyntego Ducha
                      Kaj wiela chorych znodło otucha.
                     • broneknotgeld Re: Katowice 11.03.04, 23:53
                      We Dymbie

                      Farorz ze Chorzowa srebra tukej szukoł
                      Pieronym uparcie pod ziymia durś kukoł
                      Domb kolybkom bergmonow skiż tego sie stoł
                      Dyć różnistych metali rudy przeca mioł.
                     • broneknotgeld Re: Katowice 11.03.04, 23:53
                      Dymbowe szachty

                      Ta "Ksiynżno Jadwiga" i "Jadwiga Nowo"
                      Gruby parafialne - tyż farorz je stowioł
                      Łone już fedrunkym wonglo sie trudniyły
                      A te jejich szachty jeszcze płytke były.
                     • broneknotgeld Re: Katowice 11.03.04, 23:55
                      "Waterloo"

                      "Waterloo" - gruba tako tu była
                      Dusza Baildona we niyj sie skryła
                      Czimoł na społa łon jom z klasztorym
                      Tym co pomogoł Ślonzokom chorym

                      Potym wyrosła z niyj "Eminyncjo"
                      Bo w wonglu przeca była potyncjo
                      Za tyj komuny "Gottwald" jom zwali
                      Dyć czorne złoto sypało dali

                      Złonczyli jom tyż ze "Kleofasym"
                      A jak czerwone przestało straszyć
                      I nikt niy kłonioł sie tymu po pas
                      Zrobiyli "Katowice - Kleofas"

                      Dyć nojważniejsze jest to że w Dombie
                      Tyn duch Baildona durś w ścianie rombie.
                     • broneknotgeld Re: Katowice 11.03.04, 23:56
                      Dombrowa

                      Niydowno łona we Katowicach
                      Durś swojym lasym może zachwycać
                      Wiedzie do niego ta droba "Saska"
                      Mor tukej dopod wojsko - do diaska
                      Byli na służbie Augusta Sasa
                      Tukej skończyli w Dombrowy lasach.
                     • broneknotgeld Re: Katowice 11.03.04, 23:56
                      Dombrowka Mało

                      Niy wiym czy idzie godać ze mało
                      Jak z samyj nazwy by wynikało
                      Gmina tu przeca dość ludno była
                      Co koloniami sie łobłożyła
                      Norma i Pnioki Czekaj Burowiec
                      Ze niyj wyrosły te sztele nowe
                      A jak dołożyć gruby i werki
                      Powiym że konsek Ślonska był wielki.
                     • broneknotgeld Re: Katowice 11.03.04, 23:57
                      Łod Gischego

                      Spadkobiercy Gischego tu wiela zrobiyli
                      Bo łoni we huty geld swoj durś topiyli
                      Tyn ich "Gisches Erben" tu cynk srebro ołów
                      Wybiyroł garściami ze Dombrowki stołu.
                     • broneknotgeld Re: Katowice 11.03.04, 23:58
                      "Jerzy"
                      Ta gruba w Dombrowce trza tyż tu wspominać
                      Bo sie niom asiyła przeca cało gmina
                      Choć życie bergmona niy było wesołe
                      Robota we "Jerzym" dowoł Hohenlohe
                      Za tyj staryj Polski zaczły sie problymy
                      Pryndko jom zamknyli ło tym tukej wiymy.
                     • broneknotgeld Re: Katowice 11.03.04, 23:58
                      Dobro Myśl

                      Terozki tu stojom yno same bloki
                      A kedyś miyszkali z Wełnowca boroki
                      Roboty dyć łoni w kryzysie niy mieli
                      Bez to we barakach siedzieć tu musieli
                      Ło te dobre myśli niy było za leko
                      No i do roboty durś mieli daleko.
                     • broneknotgeld Re: Katowice 11.03.04, 23:58
                      Fryderyka

                      Kolanijo Fryderyka kedyś tukej była
                      Dyć w Wełnowiec sie dość downo cołkym nom wtopiyła
                      Hohenlohe jom założoł dlo tych z werkow jego
                      Miano swoje tyż dołożoł no i tela z tego.
                     • broneknotgeld Re: Katowice 11.03.04, 23:59
                      Giszowiec

                      Ta modo osada Gischewaldym zwano
                      Łod tych z "Gisches Erben" wziyła swoje miano
                      Las piyrwyj należoł do Thiele-Wincklera
                      Osiedle powstało piykne jak cholera

                      Dzisioj by pedzieli że było wzorcowe
                      Chałpy przeca tukej tyż cołkym stylowe
                      Bergmon po robocie w łogrodku sie siedzioł
                      Za co tak harowoł - ło tym dobrze wiedzioł

                      Leciało to dalyj za tyj stary Polski
                      Dyć po drugi wojnie nastoł już czas "swojski"
                      Łoboczyli my to w "paciorkach rożańca"
                      Jak komuna wziyła starzykow do tańca

                      "Łobalić trza stare - postawić se nowe"
                      Bez to momy tu tyż osiedle klockowe
                      Stare ze tym nowym dziwnie pomiyszali
                      Ciekawe co piyrwyj bydzie sie zaś walić.
                     • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 00:00
                      Janow

                      Ta janowsko ziymia kedyś w Mysłowicach
                      Mieroszewskich cało była okolica
                      No a polske ponki hulali za wiela
                      Majontek sprzedali we rynce Wincklera
                      Jak tu była gmina to ci łod Gischego
                      Fedrowali wongel richtig na całego

                      We Polsce w Janowie wiela sie zmiyniyło
                      Koncek w Mysłowice cołkym sie wtopiyło
                      Reszta zaś dotrwała do Polski Lydowyj
                      Dyć pryndko jom wciepli do Szopiynic nowych
                      A jak w siyła rosły potym Katowice
                      Połknyły tyn Janow z miastym Szopiynice.
                     • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 00:01
                      "Gische"

                      Kopalń janowskich było bez liku
                      Zrobiyli z nich jedna - "Gische"
                      Wiela pokolyń naszych gornikow
                      W ziymia łod lot tu sie pisze

                      I chocioż teroz inksze jyj miano
                      We gymbie "Wieczorek" momy
                      Fedruje bergmon tukej co rano
                      Durś wongel stond dobywomy.
                     • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 00:02
                      Jozefowiec

                      Miano łostało po tym Bederze
                      Zeflik mu przeca godali
                      Droga Bedera - naszkryflom szczerze
                      Tyż Jozefowskom nazwali

                      Bo jak komuna prziszła po wojnie
                      A ze niom zaś inkszo nyndza
                      Farorz we grobie społ niyspokojnie
                      Niy chcieli patrona ksiyndza

                      Dyć zamazane to jakoś dzisioj
                      Jakby historio ktoś sprościoł
                      Ło tym ksiynżoszku wiyncyj by słyszoł
                      Kto w Katowicach by gościoł.
                     • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 00:02
                      Jozefowiec

                      Skiż Hohenlohego - pana na Bytkowie
                      Pryndko sie rozwinoł tyn nasz Jozefowiec
                      Ci ze werkow jego musieli kajś miyszkać
                      Po blisku - by piechty zadreptać na szychta
                      Były jednak tukej tyż przeca i szkoły
                      Chor i rożne zwionzki co Polsce durś pszoły
                      Już we polskich czasach pryndko Jozefowiec
                      Włonczyli na amyn we gmina Wełnowiec
                      Jak po drugi wojnie rosły Katowice
                      To sie upomniały ło te okolice
                      Miano nom łostało - tako zwom osiedle
                      Droga Jozefowsko co leci tyż wedle
                      Yno zaginyło nazwisko Bedera
                      Choć myśla ło ksiyndzu - biere mie cholera.
                     • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 00:03
                      Karbowa

                      Dzisioj to historio - miano zaginyło
                      Ze Katowicami w jedno sie stopiyło
                      Była to osada Bogucki Kuźnicy
                      Folwark piykny leżoł na samy granicy
                      Huty i cegelnie powstały tyż tukej
                      Dzisioj jednak lepiyj ich wcale niy szukej
                      Jak zajrzysz to widzisz teroz blokowisko
                      Kaj? -"Na Paderewskim" - powiy kto tu miyszko.
                     • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 00:03
                      Katowicko Hołda

                      Kto dzisioj tyj nazwy używo?
                      Chyba jakiś trocha dziwok
                      Wyleciała już ze mapy
                      Choć tam czynsto niesom szłapy
                      Jak w Kościuszki żeś jest parku
                      To na Hołdy tyj kawałku
                      Rondym Mikołowskym karniesz
                      Zaś ta Hołda cie przigarnie
                      Nawet konsek autobany
                      Tukej jest wyrychtowany
                      No i "Wujek" durś fedruje
                      Przeca Brynow prawie tu jest.
                     • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 00:04
                      Klizmowiec

                      W Katowicach z Klizmowca nic niy ma
                      Szłoby tukej łopuścić tyn tymat
                      Dyć przez pamiyńć zocnego młynorza
                      Jednak szkryflać sie ło tym łodwoża

                      Domki kedyś te fińske tu stoły
                      Teroz w niebo sie dropiom "pachoły"
                      Beton jakoś niy cieszy mie wiela
                      Wolołch staro spokojno ta sztela

                      Tysionclecie tu dzisioj jest Gorne
                      Chocioż życie wydaje sie chmurne
                      Jada bankom i blikom ze glajzow
                      Widza yno tyn kopiec amajzow.
                     • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 00:04
                      Kokociniec

                      Konsek Katowic przi samy Rudzie
                      Możno Kłodnicom spłynońć tam pódzie
                      Jest tu osiedle bergmonow "Ślonska"
                      To tyż ze Rudom nitka niywonska

                      Piyrwyj tu były jednak dziedziny
                      Łod tych Hochbergow ksionżont ze Pszczyny
                      Huta i gruba tu postawiyli
                      Wonglym już przeca ajza topiyli.
                     • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 00:05
                      Kolonio Wysockiego

                      Na trasie z Giszowca do tego Nikisza
                      Po drodze kolonio se leży
                      Terozki niywiela jo ło niyj już słysza
                      Wysocki jyj patron - uwierzysz?

                      Dyć był to se karlus co Flawian mioł miano
                      Łon kedyś harowoł na "Gischu"
                      Komunie pszoł mocno i bestoż tak zwano
                      Osada przi sławnym Nikiszu.
                      • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 07:29
                       Koszutka

                       Kolanijom Bogucic swego czasu była
                       Ponoć łod młynorza miano swoje wziyła
                       Jak te gruby i werki zaczli tukej stowiać
                       To i chałpow trza wiyncyj było wybudować
                       Z czasym familoki klocki zastompiyły
                       We mojyj pamiyńci yno łone były.
                      • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 07:30
                       Kuźnica Bogucko

                       Kuźnica Bogucko tukej piyrwyj była
                       Łona nad Roździankom sie nom rozwinyła
                       Dyć ło niyj Walynty Roździeński napisoł
                       Że Jurga Kleparski kuźnikym tu prziszoł

                       Bez lata jom zwali durś łod tyj kuźnice
                       Choć rosła tyż tukej ta wieś Katowice
                       Po myśli inkszego kuźnika - Andrzeja
                       By z czasym zastompić jom we dalszych dziejach.
                      • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 07:31
                       Ligota

                       Łod Staryj Ligoty wszysko sie zaczyło
                       Choć we downych czasach ciynżko tukej było
                       Rzondziyła tu przeca czynsto tyż zaraza
                       Po polach sie huloł wiater we tych razach

                       Jak sam zaś nastały czasy huty "Idy"
                       Poleku Ligota wylazła ze biydy
                       Doszła jeszcze gruba kerom "Szadok" zwali
                       Wongel do tyj huty we niyj dobywali

                       Dobrze tyż sie stało że cug tu puściyli
                       Bo małe letnisko z Ligoty zrobiyli
                       Przi banhofie rosła osada łod nowa
                       Ta staro przi nowyj zaczyła sie chować

                       Wszysko to sie dzioło tu za Niymca jeszcze
                       We powiecie pszczyńskim była wtedy - wierzcie
                       A już za tyj Polski cołko okolica
                       Czwortom tajlom była we tych Katowicach

                       Dyć do dzisioj to jest Katowic dziedzina
                       Chocioż tak niydowno włodała niom Pszczyna
                       Jak tam kedyś zajrzysz wspomnij moje słowa
                       I tyskego piwa chlapnij se dlo zdrowia.
                      • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 07:32
                       Muchowiec

                       Mucha tu miyszkoł chop małorolny
                       Niy mioł za wiela dyć czuł sie wolny
                       Lotoł sie czynsto nad łonkom nisko
                       Bestoż zrobiyli potym lotnisko.
                      • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 07:32
                       Murcki

                       Ponoć tukej właśnie łod lot pany Pszczyny
                       Dobywali wongel z tyj swojyj dziedziny
                       Łodrywali chopa ze uprawy roli
                       Kopać musioł w ziymi wedle jejich woli

                       Chodzioł umurckany potym do zagrody
                       Bo mu na tyj grubie żałowali wody
                       "Emanuelssegen" kopalnia ta zwano
                       Łod murckow osada pryndko wziyła miano.
                      • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 07:33
                       "Emanuelssegen"

                       To jest richtig staro naszo ślonsko gruba
                       Chop tukej fedrowoł ściongniynty łod pługa
                       Tu już sztrajkowali w łoziymnostym wieku
                       Bo sztajger bergmonom ubliżoł - czowieku

                       W dziewiytnostym wieku ta gruba durś rosła
                       I wtedy tyż tukej ajzynbana doszła
                       Wonglo coroz wiyncy trza było fedrować
                       Bo Hochberg we Wrocku zaczoł go przedować

                       Za tyj staryj Polski zaś tu sztrajki były
                       Kryzysym sie przeca gruby niy karmiyły
                       Ciyrpieli bergmony wtedy wielgo biyda
                       Niy było tu leko - godać ło tym byda

                       Już po drugiyj wojnie "Murckami" jom zwano
                       Jak piyrwyj osada - łod niyj teroz miano
                       Ważne że durś tukej wongel nom fedrujom
                       We Polska łon idzie - niych dalyj go sujom.
                      • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 07:34
                       Co to jest?

                       Dzielnica i gruba jedne majom miano
                       Skiż wonglo tak piyknie je przeca nazwano
                       Kedyś było tukej "Wolne Państwo Pszczyna"
                       Dzisioj to Katowic ciekawo dziedzina.
                      • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 07:36
                       Nikiszowiec

                       Dyć niy było by "Nikisza"
                       Jakby tu zabrakło "Gischa"
                       Ze tyj gruby szachty miano
                       Do osiedlo przipisano

                       Zillmann to zaprojektowoł
                       Swojo dusza w cegły dowoł
                       Wyszło piykne mini-miasto
                       Juz docynić prziszoł czas to

                       Bo perełka naszo ślonsko
                       Tyż historio mo niywonsko
                       To jest jakby jedyn świat
                       W Ślonsku ślonski richtig brat.
                      • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 07:37
                       "Perła"

                       Ta "Perła w koronie" widziołch pora razy
                       Tam ze Nikiszowca som piykne łobrazy
                       Dziynki Kutza sztuce Polska to widziała
                       Dyć jednak pewnikym pryndko zapomniała
                       Trza to jakoś zmiynić - Nikisz nom promować
                       Nowe klocki przi tym powinny sie schować
                       Chyba niy przipadkym ta "janowsko grupa"
                       Właśnie tu sie jakoś zebrała we kupa
                       Pyndzle se chyciyli - malowali piyknie
                       Było tego tela że dzisioj nom styknie.
                      • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 07:37
                       Norma

                       Piyrwyj tukej huta cynku nosiyła to miano
                       I szyb gruby "Ferdynanda" tako tyż nazwano
                       Katowicko kolanijo we Dombrowie Małyj
                       To ślad kery nom pozostoł po imprezie całyj.
                      • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 07:38
                       Nowy Czekaj

                       W młynie na Brynicy Czekaj mieloł zboże
                       Dzisioj sie to w gowie pomieścić niy może
                       Dyć łod niego nazwa osady sie wziyła
                       Gmina Huta Laura dugo tukej była
                       Potym to przeciepli w miasto Szopiynice
                       No a teroz widzisz - som te Katowice.
                      • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 07:39
                       Obroki

                       Obroki w Załynżu przi Chorzowie leżom
                       Rosły nom skiż gruby - w to tyż świyńcie wierzom
                       Wszysko sie kryńciyło wele "Kleofasa"
                       Nic sie niy zmiyniyło - jest tak we tych czasach.
                      • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 07:40
                       Ochojec

                       Nad rzekom Ślepotkom ta wioska leżała
                       Z czasym sie rozrosła trocha wybujała
                       No a na łostatku lazaryt tu powstoł
                       Kaj niyjedyn bergmon koncek zdrowio dostoł.
                      • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 07:40
                       Osiedle Belojannisa

                       Był pieroński pożar na tym "Kleofasie"
                       Bergmonow uczciyli już we Polski czasie
                       Kery na osiedlu se tukej zamiyszkoł
                       Nazwiskym boroka nom czasym zablyskoł
                       Bo do dzisioj drożki ze osiedlo tego
                       Noszom miano ofiar - wiela w tym dobrego.
                      • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 07:41
                       Osiedle Modych

                       Na Osiedlu Modych
                       Szukej swyj przigody
                       Przijedź do Zadola
                       Jak mosz tako wola
                       Schowej sie w malinach
                       Tam zrzyndnie ci mina
                       Jak szukosz dobroci
                       To skryj sie w paproci
                       Podzimki borowki
                       Wlezom ci do gowki
                       Mynczy cie rodzina
                       Łostow jom w jeżynach.
                      • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 07:42
                       Osiedle Paderewskiego

                       Paderewski możno mynczy sie we grobie
                       Jak na wielgo płyta tukej gafto sobie
                       Pryndko by zaś zamknoł jakoś forteklapa
                       No i przi okazji komuś prziczas łapa.
                      • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 07:42
                       Osiedle Roździeńskiego

                       Nastowiali tukej trocha tych wieżowcow
                       I dali im miano Katowic "gwiazdowcow"
                       Dobrze że to niy som cołkym te "gwiazdory"
                       Jak żech wloz tam na wiyrch toch był ździybko chory.
                      • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 07:43
                       Osiedle Francka Rybki

                       Do Sosnowca stond jest blisko
                       Bestoż Rybka tukej blysko
                       Jest w tym jednak wiela racji
                       Zginoł łon za okupacji

                       Za komuna dołbych krycha
                       Krziżyk zrobia z tego grzycha
                       To mu prziznom za Oświyńcim
                       Rybka mo być we pamiyńci.
                      • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 07:44
                       Osiedle Tysionclecia

                       Tysionclecie poleku rośnie nom tu dali
                       Nawt kościoł do tego piykny zbudowali
                       Doszły tukej tyż nowe jakeś "kukurydze"
                       Mozno kedyś ze tego dobry "popcorn" bydzie.
                      • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 07:45
                       Panewniki

                       Nojpiyrw był tukej jedyn Panewnik
                       Starym go zowiom do dzisioj
                       Panwie robiyli tu w dziyń powszedni
                       Downo to było - joch słyszoł

                       W cztyrnostym wieku był wele Kłodki
                       Teroz żech tyż to łoboczoł
                       Czimie sie jeszcze małyj Ślepotki
                       I nigdy jom niy przekroczoł

                       Domb tukej rosnoł wele zajazdu
                       Co blikoł na Jana wojsko
                       Pod Wiedyń ciongnoł łon wielkom jazdom
                       Armia z łodsieczom szła polsko

                       Dyć niydaleko łod Panewnika
                       Klasztor zaczyli budować
                       Wyrosła piykno tyż bazylika
                       Stary sie zaczoł dziwować

                       Bo pryndko inksze chałpy tu doszły
                       Urzyndy knajpy i szkoły
                       W Nowym już łone piyknie wyrosły
                       Tyn kont był teroz wesoły

                       Panewnik zmiynioł sie w Panewniki
                       I w Polsce już tak go zwano
                       Czy dzisioj wiedzom to małe smyki
                       Że jest łod panwi to miano?
                      • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 07:45
                       We Piotrowicach

                       We Piotrowicach "tyske" sie loło
                       Jak yno je zaczli warzyć
                       Do "ksionżyncego" łoko sie śmioło
                       Szło sie tyż przi nim rozmarzyć

                       Dyć tukej była ta "pszczyńsko ziymia"
                       A na niyj był browar tyski
                       Chocioż tych starych czasow już niy ma
                       Tonknońć trza w kuflu zaś pyski.
                      • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 07:46
                       Piotrowice

                       Wioska Uniszowy i jyj okolice
                       Podzielyli kedyś - wyszły Piotrowice
                       Tukej za rektora Karol Miarka robioł
                       Nim sie w Mikołowie drukarni dorobioł

                       Kedyś piykno gmina była ze Piotrowic
                       Yno że traciyła wiela do Katowic
                       Już za staryj Polski czyńść ziym jyj łodepli
                       I w somsiednie miasto pryńdziutko se wepli

                       Dyć jeszcze przed wojnom straciyła je Pszczyna
                       Stała sie ze tego Katowic dziedzina
                       Dzisioj byś niy pedzioł że z inkszego ciasta
                       Bo wprzongły sie mocno już do tego miasta.
                      • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 07:46
                       Pnioki

                       Coingnyły te Pnioki w strona Siymianowic
                       Choć należom teroz do miasta Katowic
                       Kolonio to była tyj Dombrowki Mały
                       Z niom we Szopiynice potym sie dostały
                       Jak dalyj leciało to już dobrze wiycie
                       Terozki to wszysko przeca Katowice.
                      • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 07:47
                       Podlesie

                       We pszczyńskim Podlesiu po czeskich husytach
                       Niy ujrzoł żeś chopa ani tyż kobiyta
                       Dyć poleku wioska sie zaś zaludniyła
                       Podlesie urosło - ziymia sie blyszczyła

                       A tutejszy sołtys pod Wiedniym bioł Turkow
                       Z pszczyńskimi chopami nasiekoł z nich wiorkow
                       Kedyś tu kwatery miały wojska Sasa
                       Chop przi nich zaciskoł richtig swego pasa

                       Nastoł w koncu tukej tyn wiek dziewiytnosty
                       Łon tyż dlo Podlesia wcale niy był prosty
                       Choć durś przeca rosła cołko okolica
                       Ze klucza wyrskego hrabiego Promnica

                       Kmiycie już pańszczyzny płacić tu niy chcieli
                       W końcu i na swojim gospodarzyć mieli
                       Bo w połowie wieku uwłaszczynie prziszło
                       Kere niy kożdymu fest na dobre wyszło

                       Z powietrzym morowym tu sie tyż mynczyli
                       Chocioż coroz gyńści we tyj gminie żyli
                       Nowy wiek im przinios same "Boże Dary"
                       No i tyż sie wynios porzondek tyn stary

                       Jakoś sie kulało w tyj Polsce do przodu
                       I durś przibywało we gminie narodu
                       Za Gierka Kostuchna jednak tu rzońdziyła
                       Krotko - bo poznała tych Katowic siyła.
                      • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 07:48
                       Pod Młynym

                       Młynorza Kaśka młyn tukej miała
                       Tyż tu sie kończy Dombrowka Mała
                       Mielyła zboże po naszyj stronie
                       Bo przeciyż Ślonska tukej był koniec.
                      • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 07:49
                       Downy Roździyń

                       Łon już nom wyrosł w cztyrnostym wieku
                       Ponow mioł wiela - niy licz człowieku
                       Tukej tyż staro kuźnica była
                       Kero nad Rawom sie rozłożyła

                       Wtedy jom zresztom Roździankom zwali
                       Sławny Roździeński tukej był dali
                       Co pisoł wierszym ło swyj robocie
                       Z keryj durś wiela mioł przeca pociech

                       Do wieku pary kuźnica doszła
                       Z czasym historiom swojom łobrosła
                       I choć jom potym wcale niy było
                       Ło jyj kuźnikach durś coś sie śniyło.
                      • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 07:49
                       Roździyń

                       Łod Mieroszewskich Winckler go chycioł
                       I wiela konskow pod przemysł wycioł
                       Ta huta "Dietrich" i "Wilhelmina"
                       "Bernhardi" - wszysko sie przipomina

                       Ci z "Gisches Erben" tyż sie dociepli
                       Rosł Roździyń pryndko a łoni krzepli
                       Lazaryt był tu szkola wiyńziynie
                       Kościoł i browar na pokuszynie

                       "Konsum" na Ślonsku piyrszy był tukej
                       Nawet drukarni w Roździyniu szukej
                       Tych rzemieślnikow bez liku było
                       Wszysko dość pryndko sie tu kryńciyło

                       Dyć był wrośniynty we Szopiynice
                       Niy było miyndzy nimi granice
                       Za staryj Polski tyż tak łostało
                       A i po wojnie dalyj kulało

                       Zrobiyli z niego przeca dzielnica
                       Co ciyngiym tkwiyła we Szopiynicach
                       Choć to za dugo jednak niy trwało
                       Jest w Katowicach terozki całość.
                      • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 07:51
                       Stawiska

                       Miano łod stawow wele Boliny
                       Konsek janowski to jest dziedziny
                       Łon sie rozwinoł skiż "Uthemanna"
                       Szopiynic huta tak była zwana
                       Dzisioj sie kończom tu Katowice
                       Pryndko przekrokniesz we Mysłowice.
                       • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 22:50
                        Szabelnia

                        Kuźnica Turzonów kedyś tukej była
                        Kero sie w szabelnia pryndko zamiyniyła
                        Szabla szopiynicko niy słynyła może
                        Pamiyńć nom łostała i za to - szczyńść Boże.
                       • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 22:51
                        Kedyś w Szopiynicach

                        Husyty do Szopiynic prziszli ze Zagorza
                        Ciynżko dlo tyj wioski była ta ich burza
                        Dyć poleku jednak zaś sie zaludniyła
                        A przed wiekym pary Mieroszewskich była
                        Wszysko sie zmiyniyło łod tyj "Wilhelminy"
                        Cynk we niyj topiyli ze ślonski dziedziny
                        A do tego doszło pryndko grubow pora
                        No i cug - przemysłu ślonskego podpora.
                       • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 22:51
                        Szopiynice

                        Roździyń-Szopiynice tako gmina była
                        Zanim sie tu Polska naprowdy zaczyła
                        Dyć jeszcze za Niymca sie nom rozłonczyły
                        Niydugo - a jednak już osobno były

                        Jak zaś tukej Polska głośno zaklupała
                        Szopiynicom gminno miejskość sie dostała
                        Miastym cołkom gymbom by wtedy se były
                        Yno prziszła wojna i już niy zdonżyły

                        Stało sie to jednak w piyńdziesiontym roku
                        Nawet powiat miejski wykroli na boku
                        Bo tyn Janow Ślonski i Dombrowka Mało
                        Do powiatu wlazły - tako była całość

                        Problym jednak we tym że te Katowice
                        W końcu połaszczyły sie na Szopiynice
                        I choć jest tyż ze nich osobno dzielnica
                        To jakoś niy wszyscy chcom sie tym zachwycać.
                       • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 22:52
                        Wełnowiec

                        Bogucice z Bytkowym pasły tukej owce
                        I możno skiż tego nazwali Wełnowcym
                        Tako myśl terozki chodzi mi po gowie
                        Powiym że bajdurza ale we połowie
                        Tyżłod Wełny było podobno to miano
                        Yno że młynorza tako tukej zwano.
                       • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 22:53
                        Hohenlohe w Wełnowcu

                        Nic sie tu niy dzioło bez Hohenlohego
                        Bo była to przeca dziedzina łod niego
                        Łon założoł kedyś piyrsze gruby tukej
                        W Wełnowcu tyż jeszcze huty jego szukej
                        W sawnyj "Hohenlohe" juz koksym polyli
                        We piecach kaj ruda na ajza topiyli
                        Dołoż tyż do tego jeszcze huta cynku
                        Wiela łon roboty mioł dlo ślonskich synkow
                        W końcu tu zbudowoł gmaszysko te wielke
                        Kaj dyrekcjo była "Hohenlohe Werke".
                       • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 22:55
                        Wilhelmina

                        Na Wilhelminie już niy te czasy
                        Kere tu kedyś bywały
                        W łoczy sie ciepiom yno te sztrasy
                        A piyrwyj świat tu był mały

                        Kery sie kryńcioł wele tyj huty
                        Łod "Spadkobiercow Gischego"
                        Ze "Wilhelminy" suchali nuty
                        Żyli do rytmu takego.
                       • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 22:56
                        Zadole

                        Na Zadolu nad Ślepotkom miyszko sie spokojnie
                        Możesz nawet tu sie dychnońć jak mosz życie znojne
                        Trocha jest za dużo blokow ale szczimać idzie
                        Te Zadole do sie lubić i niych już tak bydzie.
                       • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 22:57
                        Załynsko Hołda

                        Dwie Hołdy były - jedna przi drugi
                        I tyj Załynski żywot jest dugi
                        Bergmon z hutnikym tykej miyszkali
                        Stond do roboty niy mieli dalyj
                        Bo gruby huty i inksze werki
                        Wszyske tu rosły - wysyp był wielki.
                       • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 22:58
                        "Bugla"

                        Bugla - tak sie chop tyn zwoł
                        Co gront czimoł bo durś sioł
                        Ziymia łorać zboże sioć
                        Niy ma co sie z tego śmioć

                        Dyć choć mocno tym sie smucioł
                        Kijym rzeki niy zawrocioł
                        Jakbyś był tu cołkym blisko
                        Wlyź na "Bugla" - kompielisko.
                       • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 22:58
                        Załynże

                        Załynże to richtig jest staro już wiocha
                        Tych kuźnic tu było łod diobła i trocha
                        Panow tyż zmiyniało choby rynkawiczki
                        Ważne że istniało nom przeca tu wdycki.
                       • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 22:59
                        Kramsta w Załynżu

                        We Wrocku handlowoł
                        W Załynżu fedrowoł

                        "Charlotte" i "Victor" te dwie kopalynki
                        "Oheim" potym capnoł - poszło to łod rynki

                        Dyć Kramście sie jeszcze huta zamarzyła
                        Nazwoł jom tyż "Victor" - cynk tukej topiyła.
                       • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 23:00
                        "Kleofas"

                        Załynski "Kleofas" Godula rychtowoł
                        Nojpiyrw ze wspolnikym potym som jom stowioł
                        Ta Joanna Gryzik gruba dziedziczyła
                        W końcu tych łod Gischa durś wonglym karmiyła.
                       • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 23:01
                        Zarzecki wodnik

                        Miyndzy Bagnikym a Kaskadnikym
                        Kożdy sie może poczuć wodnikym
                        Pełno tu rybow kajbyś niy blikoł
                        Joch sie tu kedyś łusek nałykoł
                        Czyje te łuski do dzisioj niy wiym
                        Jednak z tutejszyj słodki to ryby.
                       • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 23:02
                        Zarzecze

                        Ze Uniczowow wyszło Zarzecze
                        Było we pszczyńskim kedyś powiecie
                        Gminno kariera jednak skończyło
                        Jak ze Podlesiym sie połonczyło
                        Potym Kostuchna Zarzecze chciała
                        Z nim w Katowice sie tyż dostała.
                       • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 23:03
                        Zawodzie

                        Dlo Bogucic to było za wodom
                        Za tom Rawom jo jeszcze tyż dodom
                        Nastowiali tu werkow aż tela
                        Że wyliczyć sie ich niy łośmiela

                        Choć cieszyło sie gminy prawami
                        Jednak zepli je z Bogucicami

                        Piykny ratusz tyż miała ta gmina
                        We Zawodziu go niy trza wspominać
                        Ekonomia w nim teroz kroluje
                        No i ważne że nom sie niy suje

                        Blisko jest stond do cyntrum Katowic
                        W tyj dzielnicy ci kożdy to powiy.
                       • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 23:03
                        Porcelana

                        Porcelana "Gische" to jest dobro marka
                        Tako mi pedziała kedyś jedna starka
                        Łona niy wiedziała że to "Bogucice"
                        Dyć miejsce podała - teroz Katowice.
                       • broneknotgeld Re: Katowice 12.03.04, 23:05
                        Kościoł pw. Niypokalanego Poczyńcia Nojświyntszy Maryji Panny

                        Kościoł mariacki we Katowicach
                        Neogotykym moze zochwycać
                        Wiluś korony cysorza niy mioł
                        A łon już w kupie sie tukej czimoł

                        Przi placu ksiyndza świontynia stoji
                        Bestoż ło los swoj nic sie niy boji
                        Dyć tyn ksiondz Szramek był tu farorzym
                        W obozie w Dachau dni swojich dożył

                        Tukej zaś momy po niym witraże
                        No i tabula - już sie niy zmaże
                        Pamiyńć ło niymu na naszym Ślonsku
                        Cołkym - niy yno malutkim konsku.
    • broneknotgeld Re: Ruda Ślonsko 03.04.04, 23:01
     ŁODPUST
     We Wawrzyńcu łodpust kedyś bywoł wielki
     Ciongnyły tam bajtle karlusy i frelki
     Ciongnyły tam łojce matki ołmy ołpy
     Chnet połowa Wiyrka wilazła z chałupy
     Sztandami łobstawiali cołki stary torg
     Chocioż towor na nich niywiela był wort
     Bajtle jednak miały z tym wiela radości
     I kożdy zabowek kupowoł dwie gorści
     Potym myńsze fropy szły na karuzela
     Abo na huśtowki kerych było wiela
     A fajniste dziołchy z kecioka sie śmioły
     Machały nogami aż kecki furgoły
     Karlus zawsze frelka broł i pod szizbuda
     Z lufbiksy i przeca chcioł ustrzelić cuda
     Jak sie potym kero wtulyła we chłopca
     Zawsze jakiś najduch rombnoł im z korkowca
     I niy yno tela było tam uciychow
     Bo przeca trza było zaś nachytać grzychow.