Dodaj do ulubionych

PRZECIWKO NATOWSKIEMU RADAROWI !

20.10.04, 20:25
Poniżej prezentuję stanowisko mieszkańców Przejmy Wielkiej k. Szypliszek ws.
lokalizacji na tym terenie radaru NATO. Mieszkańcy protestują przeciwko
lokalizacji radaru i proszą o pomoc w zbieraniu podpisów pod petycjami w tej
sprawie. Poniżej zamieszczamy ich stanowisko, w którym tłumaczą dlaczego nie
zgadzają się na taką inwestycję. Na końcu tekstu informujemy, jak zbierać
podpisy pod petycją w tej sprawie.
My niżej podpisani, mając na uwadze:
- konstytucyjny obywatelski obowiązek dbałości o stan środowiska i ochronę
zastanych wartości przyrodniczo - krajobrazowych ,
- konstytucyjny obowiązek władz publicznych do kontroli Sił Zbrojnych,
ochrony środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego, a także
wspierania obywateli działających na rzecz ochrony prawa i środowiska
naturalnego,
Protestujemy przeciwko lokalizacji RADARU na Górze Rejmona nad jez. Szelment
Wielki na terenie wsi: Przejma Wielka, Szury i Szelment w gm. Szypliszki,
pow. suwalski, woj. podlaskie.
Góra Rejmona znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu Pojezierza
Północnej Suwalszczyzny, w odległościach 500 metrów od jeziora Szelment
Wielki i 1500 m od Góry Jesionowej oraz Ośrodka Szkoleniowo-
Wypoczynkowego "Szelment". Usytuowana jest na pięknej, nietkniętej
cywilizacją polodowcowej wysoczyźnie. U jej podnóża znajduje się bogato
wyrzeźbiona polodowcowa rynna o głębokości kilkudziesięciu metrów z małymi
pierwotnymi jeziorkami. W pobliżu zachowały się stanowiska roślin i zwierząt
objętych prawną ochroną. Polodowcowa rzeźba terenu, flora i fauna wokół Góry
Rejmona przetrwały w niezmienionym dziewiczym stanie i są rzadko spotykaną
osobliwością. Jednocześnie teren ten jest obecnie w pełni dostępny i stanowi
prawdziwą atrakcję turystyczno-krajoznawczą całego regionu.
Pojezierze Północnej Suwalszczyzny zostało objęte ochroną prawną ustawą o
ochronie przyrody i Rozporządzeniem Wojewody Suwalskiego z dnia 26.06.1998 r.
Celem ochrony jest zachowanie wartości przyrodniczych i kulturowych
szczególnie wyróżniających się krajobrazowo terenów, bezcennych pod względem
możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.
Na obszarach chronionego krajobrazu przepisy o ochronie przyrody zakazują
m.in.:
-wznoszenia nowych obiektów, urządzeń i inwestycji szkodliwych lub mogących
szkodliwie oddziaływać na środowisko,
-wznoszenia obiektów, których forma obca jest architekturze regionalnej,
-likwidacji zadrzewień,
-zanieczyszczania m.in. powietrza, gleby i wód.
W uchwalonym przez Radę Gminy Szypliszki w 2000 r. Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szypliszki, będącym podstawą
do sporządzenia spójnego z nim miejscowego planu zagospodarowania gminy,
wymieniono, jako uwarunkowania stanowiące szansę rozwoju m.in. wsi Przejma
Wielka: atrakcyjne położenie przyrodniczo-krajobrazowe i sąsiedztwo
podnoszące wartość turystyczną. Wyznaczonym przez Studium kierunkiem rozwoju
zagospodarowania przestrzennego wsi takich jak Przejma Wielka jest rozwój
agroturystyki w oparciu o gospodarstwa rolne, rozwój bazy wypoczynkowej przez
budowę wiosek letniskowych, rozbudowa infrastruktury turystycznej
pozwalającej na czynne wypoczywanie i poprawa dostępności terenów
wypoczynkowych i rekreacyjnych.
W określonych w Studium uwarunkowaniach przyrodniczych wokół Góry Rejmona
wyznaczono obszar zespołu przyrodniczo-krajobrazowego ze stanowiskami
występowania roślin chronionych. Na szczycie Góry Rejmona wskazano
usytuowanie punktu widokowego, tak jak na Górze Jesionowej. Nie wyznaczono
lokalizacji RADARU wojskowego i terenu zamkniętego we wsi Przejma Wielka.
Planowane wzniesienie RADARU na Górze Rejmona, na obszarze prawnie
chronionym, spowoduje degradację środowiska naturalnego, zniszczenie walorów
kulturowych i przyrodniczo-krajobrazowych. Konsekwentnie do tej pory
realizowany plan rozwoju turystycznego gminy obejmujący m.in. budowę wyciągu
narciarskiego na Górze Jesionowej, rozbudowę bazy noclegowo-gastronomicznej
oraz realizację szlaków pieszych, rowerowych i turystyki wodnej zostanie
praktycznie zaprzepaszczony poprzez:
-zniszczenie naturalnego krajobrazu ustawieniem na szczycie góry kopuły
radaru i budynków służących do obsługi militarnych urządzeń,
-wycięcie lasu i zadrzewień wokół góry,
-zamknięcie terenu, łącznie z koniecznością jego ogrodzenia i ciągłej ochrony
przez siły zbrojne, co spowoduje przerwanie naturalnego korytarza
ekologicznego i turystycznego,
-zanieczyszczenie powietrza przez emisję promieniowania elektromagnetycznego
w zakresie częstotliwości mikrofalowej, które nawet w znacznych odległościach
od radaru wielokrotnie przewyższą dopuszczalną normę,
-oddziaływanie radaru i infrastruktury wojskowej na florę i faunę,
-zakaz wstępu na teren zamknięty i o szkodliwym oddziaływaniu radaru
całkowicie uniemożliwiający turystyczne i krajoznawcze jego wykorzystanie,
odstraszając turystów z kraju i z zagranicy,
-zmianę charakteru kulturowego okolicy z turystyczno-rolnego na militarny.
-utratę zaufania mieszkańców regionu do organów państwa i władz publicznych
ustanawiających i wykonujących prawo.
Na zakończenie należy podkreślić, że niepokojów i obaw dotyczących wpływu
działania RADARU na zdrowie ludzi nie będą w stanie rozwiać żadne
uspokajające ekspertyzy i opinie.
Wobec powyższego żądamy od władz publicznych zaniechania wydawania
jakichkolwiek pozytywnych rozstrzygnięć administracyjnych dotyczących m.in.:
przeznaczenia terenu leśnego i rolnego na cele nierolnicze, wyznaczenia
terenu zamkniętego, grodzenia go, pozwoleń na wycinkę drzewostanu, decyzji o
lokalizacji inwestycji i decyzji pozwolenia na budowę obiektu militarnego na
Górze Rejmona, jako niezgodnych z Konstytucją RP i obowiązującym prawem.
Wszystkie osoby, instytucje, organizacje, którym nie jest obojętne to, co
dzieje się z otaczającym nas środowiskiem naturalnym, przyrodą i krajobrazem,
wszystkich, którzy widzą szansę na rozwój Suwalszczyzny w prawidłowym
wykorzystaniu jej naturalnych bogactw: jezior, lasów i krajobrazu, prosimy o
pomoc w niedopuszczeniu do realizacji absurdalnego pomysłu budowy RADARU i
urządzeń militarnych na Górze Rejmona nad jeziorem Szelment Wielki.
Adres do korespondencji z protestującymi: Sołtys Józef Ceckowski, Przejma
Wielka, 16-411 Szypliszki, e-mail: rejmona@o2.pl
Prosimy o pomoc w zbieraniu podpisów pod petycją przeciwko lokalizacji NATO-
wskiego radaru na terenie gminy Szypliszki. Petycja powinna wyglądać
następująco:
Na czystej karcie formatu A-4 powinien u góry znaleźć się nagłówek o treści:
Lista osób popierających protest przeciwko lokalizacji RADARU NATO w strefie
chronionego krajobrazu nad jeziorem Szelment Wielki k. Suwałk. Następnie pod
spodem jeden pod drugim należy zamieścić np. 20 podpisów w kolejności: imię i
nazwisko, adres, nr dowodu osobistego lub nr PESEL, podpis. Tak zebrane
podpisy (uwaga – należy je zbierać tylko na jednej stronie karty, druga musi
pozostać czysta) należy wysłać listem poleconym na podany wyżej adres Sołtysa
Przejmy Wielkiej.
Przyłącz się do akcji! Pomóż mieszkańcom gminy Szypliszki dzisiaj oni są
zagrożeni, jutro ktoś wymyśli budowę radaru pod Twoimi oknami!Obserwuj wątek

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka