Dodaj do ulubionych

LPR i Samoobrona atakują, Mikosz się broni

12.12.05, 21:20
LPR i Samoobrona - obrońcy socjalizmu w PRLowskim wydaniu. Polski nur to
kupi. Niestety.
Obserwuj wątek
  • Gość: ja9930 Re: LPR i Samoobrona atakują, Mikosz się broni IP: *.5com.pl 12.12.05, 22:42
   Tym razem wyprzedaż polskiego majątku wg ministra Mikosza ma być kontynuowana
   pod płaszczykiem ograniczenia emisji dwutlenku węgla, sprostania konkurencji,
   wymogu natychmiastowych, bardzo dużych inwestycji. Kiedyś zbudowalismy to
   wszystko- skąd były na to pieniądze?, a teraz mimo zmniejszenia wydatków
   państwa na wojsko, ormo, oświatę, pomoc bratnim państwom itp., na nic Polski
   nie stać. Z wyprzedażą majątku sprzedano w Polsce więcej miejsc pracy niż
   powstało nowych, co wytknął słusznie ostatnio Anglik. Czy to nie przesada z tą
   wyprzedażą?
  • Gość: ja9930 Re: LPR i Samoobrona atakują, Mikosz się broni IP: *.5com.pl 12.12.05, 23:10

   Kiedy w Polsce rządy i rządzący zaczną i będą słuchać rad inżynierów przemysłu
   i profesorów, uczonych-znawców tematu. Czy rządzący chcą stanąć przed
   Trybunałem Stanu za działania na szkodę Państwa Polskiego? Gdzie jest nasz
   Prezydent Elekt i program PiS-u?
   Niżej treść listu prof. Ryszarda Henryka Kozłowskiego i prof. Jacka Zimnego do
   Ministra Skarbu, zamieszczonego w "Naszym Dzienniku".

   NASZ DZIENNIK
   Poniedziałek, 12 grudnia 2005, Nr 288 (2393)
   Dział: Myśl jest bronią

   Dlaczego nie należy sprzedawać zespołu elektrowni "Dolna Odra"
   List otwarty do Ministra Skarbu

   Z zaskoczeniem przyjęliśmy informację Pana Ministra o potrzebie sprzedaży
   zespołu elektrowni "Dolna Odra" inwestorowi hiszpańskiemu, z uwagi na "zużycie
   technologiczne" tych elektrowni. Uwzględniając fakty znane nam z racji
   wykonywanej profesji, gdybyśmy przyjęli taki tok rozumowania, los ten spotkałby
   dalszych 30 proc. elektrowni, które już osiągnęły wiek 30 lat (dla elektrowni
   ten okres eksploatacji uważany jest za tzw. zużycie technologiczne), a w ciągu
   najbliższych 10 lat kolejnych 40 proc. bloków energetycznych, które przekroczą
   ten okres pracy.

   Pozwalamy sobie przedstawić inny sposób rozwiązania tego problemu, który już
   szczegółowo został przytoczony w kolejnych publikacjach "Naszego Dziennika"
   ("Pouczająca lekcja", 28.08.2003 r., "Ratujmy zasoby węgla", 3.10.2003
   r., "Wnioski dla Polski" 15.10.2003 r., "Niedoceniony skarb Polski", 3-
   4.07.2004 r., "Czego oczekujemy od nowego parlamentu, prezydenta i rządu",
   28.10.2005 r., jak również w opracowaniu książkowym "Polska XXI wieku - Nowa
   Wizja i Strategia Rozwoju" (Fundacja "Pomoc Rodzinie", Łomianki 2005 r.).

   Wyjątkowe przyrodnicze usytuowanie Polski
   Wykonane dotychczas opracowania naukowe i analizy, jeszcze pod kierunkiem śp.
   profesora Juliana Sokołowskiego, wykazały, że Polska posiada zasoby energii
   geotermicznej pozwalające na zaspokojenie wszystkich potrzeb w zakresie energii
   elektrycznej i cieplnej. Dogodne warunki do produkcji prądu elektrycznego z wód
   geotermalnych o temperaturze powyżej 100 st. C znajdują się pod Górnośląską
   Niecką Węglową, pod Synklinorium Mogileńsko-Łódzkim, pod nasunięciem Karpat
   fliszowych. W tych trzech obszarach można by zaprojektować przebudowę
   istniejących zakładów elektroenergetycznych na zakłady geoenergetyczne. Taka
   możliwość istnieje np. dla Południowego Koncernu Energetycznego oraz koncernów
   Polski Centralnej i Północno-Zachodniej (elektrownie: Kozienice, Bełchatów,
   Pątnów, Adamów, Dolna Odra i inne). Wiedzą o tym kontrahenci zagraniczni i do
   tej pory udało się kapitałowi zagranicznemu wyłuskać z naszego systemu
   energetycznego niektóre przedsiębiorstwa (STOEN, elektrownia Połaniec,
   elektrociepłownie: Łódź, Gdańsk, Poznań, krakowski Łęg...).
   Przestawienie się z dotychczasowych źródeł energii pochodzącej z paliw
   kopalnych na źródła czyste, odnawialne, jakimi są: energia geotermiczna (w
   Polsce, według naszych obliczeń, potwierdzonych przez niemieckie Ministerstwo
   Nauki, zasoby tej energii oceniamy na 99,8 proc. wszystkich zasobów
   odnawialnych energii), wiatrowa, wodna, słoneczna (według naszej koncepcji,
   biomasę można stosować wyłącznie do produkcji biopaliw) pozwoliłoby w ciągu
   około 20-30 lat na przekonstruowanie całego systemu energetycznego na system
   bezpieczny, rozproszony. Budowa takiego systemu spowoduje, że w każdej gminie
   można zbudować lokalny system energetyczny produkujący potrzebne ilości energii
   elektrycznej i cieplnej po cenach znacznie niższych od obecnie obowiązujących w
   energetyce zawodowej.
   Proponowany system rekonstrukcji polskiej energetyki zapewniałby nie tylko
   czystą i tanią energię w układzie lokalnym, lecz także zdecydowaną poprawę
   środowiska przyrodniczego Polski i Europy, rozwój balneologii i rekreacji oraz
   nowoczesnego rolnictwa rodzinnego, stwarzając warunki do uruchomienia nowych
   miejsc pracy w liczbie sięgającej nawet kilku milionów.
   Polska ma szansę stać się w pierwszej połowie XXI wieku krajem dającym przykład
   nowoczesnego, bezpiecznego rozwoju. Ta wiodąca rola Polski wynika z jej
   usytuowania przyrodniczego i geologicznego na całym kontynencie europejskim.
   Jedynie w Polsce mamy sytuację, że stykają się tutaj cztery największe
   jednostki geostrukturalne Europy, tj. 1) prekambryjska platforma
   wschodnioeuropejska, 2) kaledonidy, 3) waryscydy i 4) alpidy. Obecność tych
   czterech jednostek geostrukturalnych Europy, przemieszczających się w ciągu
   ostatnich 600 mln lat, stworzyła dogodne warunki do powstania rozległych i
   miąższowych basenów sedymentacyjnych, w których znajduje się przynajmniej 9
   basenów wód geotermalnych o łącznej objętości przekraczającej dwie objętości
   Morza Bałtyckiego. Polska jest jedynym krajem w Europie, gdzie wody geotermalne
   o temperaturach od 30 do ponad 200 st. C występują w basenach sedymentacyjnych,
   a nie w strefach przywulkanicznych, trudnych do określenia zasobów wód i
   warunków ich wykorzystania.

   Pomysły na koniunkturę i rozwój energetyki
   Przywódcy Francji i Niemiec, którzy spotkali się po czterech gigantycznych
   awariach systemów energetycznych w 2003 r., w ciągu 2 miesięcy po USA,
   Kanadzie, Anglii, Szwecji i Danii, przedstawili w Berlinie plan zdynamizowania
   i rozwoju europejskiej gospodarki i energetyki. Jednym z najważniejszych
   punktów tego planu jest program produkcji czystej energii z zasobów
   odnawialnych i badania nad rozwojem ekologicznych źródeł energii. Do roku 2010
   UE ma wytwarzać 22 proc. energii elektrycznej z zasobów odnawialnych, w roku
   2020 - minimum 40 proc.
   Polska musi zwiększyć udział odnawialnych nośników energii w bilansie
   energetycznym kraju z obecnego poziomu 2 proc. do 7,5 proc. w roku 2010 i do 14
   proc. w roku 2020. Przestawienie polskiej energetyki na geoenergetykę
   umożliwiłoby spełnienie tych zobowiązań, ponadto stworzyłoby bezpieczny system
   eksploatacji, nowe miejsca pracy w wielu zakładach geoenergetycznych i ich
   otoczeniu (usługi), możliwość eksportu czystej energii do krajów sąsiednich, a
   przede wszystkim zapewniłoby konkurencyjność polskich produktów wytwarzanych
   przy pomocy czystej, taniej energii. Dałoby też możliwość dużo
   bezpieczniejszych warunków dla rozwoju polskiego przemysłu i rolnictwa oraz
   przyczyniłoby się do rozwoju kulturalnego Polski.
   Kaskadowy system wytwarzania energii pozwoli na rozwój nowych gałęzi przemysłu,
   rolnictwa, przemysłu przetwórczego, hodowli ryb, chłodnictwa, balneologii,
   rekreacji i sportu.
   Awarie energetyczne amerykańskie i europejskie udowodniły, że za politykę
   energetyczną państwa i kontynentu muszą ponosić odpowiedzialność instytucje
   państwowe, a nie liberalne instytucje prywatne.

   Wnioski dla Polski
   Energetyka jest krwioobiegiem gospodarki. Dotychczasowe ekipy rządzące pragnęły
   za wszelką cenę nas przekonać, że transfuzja obcej, droższej krwi i życie z
   taką kroplówką jest lepsze niż naturalny, zdrowy i własny rozwój organizmu.
   Jak inaczej wytłumaczyć fakt, że Polska - będąca do końca lat 70.
   samowystarczalna energetycznie - w ciągu ostatnich 16 lat na własne życzenie
   dążyła do rezygnacji z tego bezpieczeństwa? Że wydobywaliśmy rocznie 200 mln
   ton węgla, 1 mln ton ropy i 8 mld m sześc. gazu ziemnego, a dziś mniej niż
   połowę z tego? Jak wytłumaczyć, że mając wskaźnik samowystarczalności
   energetycznej Polski wynoszący 113 proc. w roku 1970, zamierzamy, według
   ustaleń poprzednich ekip rządowych (por. Założenia Polityki Energetycznej
   Polski do 2010 roku), zredukować ten wskaźnik do 60 proc. w roku 2020?! Gdzie
   jest taki drugi kraj na świecie, który będąc "Kuwejtem Europy",
   samowystarczalnym energetycznie, uzależnia swoją gospodarkę, rozwój i
   przyszłość od ogromnego importu surowców energetycznych z zagranicy?
   Dlaczego, mając własne zasoby węgla na 1000 lat eksploatacji, poprzednie ekipy
   rządowe totalnie likwidowały kopalnie?
   Dlaczego, mając własne zasoby gazu, z których moż
  • Gość: ja9930 Re: LPR i Samoobrona atakują, Mikosz się broni IP: *.5com.pl 12.12.05, 23:12

   c.d.
   Dlaczego, mając własne zasoby gazu, z których możemy pokrywać w pełni nasze
   potrzeby przez okres przynajmniej 100 lat - rządy RP zawierały kontrakty tzw.
   stulecia na dostawę nie do zużycia ilości gazu z Rosji wraz z karnymi opłatami
   TOP za gaz nieodebrany?
   Dlaczego nadmiaru importowanego gazu nie możemy eksportować, a mogą to robić
   kraje Unii Europejskiej?
   Dlaczego, mając największe w Europie zasoby energii geotermicznej,
   przekraczające przeszło 150-krotnie nasze roczne potrzeby na energię -
   uzależniamy kraj od importu gazu na najbliższe 20 lat?
   Te decyzje zamroziły rozwój gospodarczy Polski. Spowodowały likwidację milionów
   miejsc pracy, drastyczny wzrost cen energii, droższej dziś w Polsce niż w USA.
   Najlepszą dywersyfikacją dostaw energii jest rozwój własnego przemysłu
   wydobywczego i wydobycia posiadanych nośników energii.
   Dotychczasowe ekipy rządowe, w okresie ostatnich szesnastu lat, całkowicie
   zrezygnowały z własnej wytwórczości i tworzenia miejsc pracy, z rozwoju
   opartego na wykorzystaniu wiedzy, wykształceniu ludzi i własnym niewyobrażalnie
   dużym bogactwie zasobów kopalnych (węgiel, ropa, gaz) i odnawialnych
   (geotermia) - stawiających nas w rzędzie nielicznych państw na świecie
   samowystarczalnych energetycznie.
   Należy zrobić bilans dotychczasowej prywatyzacji zakładów energetycznych. Nikt
   do tej pory nie odpowiadał personalnie za katastrofalne decyzje gospodarcze,
   permanentnie osłabiające nasz kraj wewnętrznie i na arenie międzynarodowej.
   Elektrociepłownia Łęg w Krakowie zasila obecnie budżet Paryża, a nie Krakowa!
   prof. Ryszard Henryk Kozłowski, prof. Jacek Zimny

   Autorzy są wieloletnimi członkami parlamentarnego Zespołu Ekspertów ds.
   Restrukturyzacji Energetyki.

   www.naszdziennik.pl
   • Gość: berater Re: LPR i Samoobrona atakują, Mikosz się broni IP: *.katowice.cvx.ppp.tpnet.pl 13.12.05, 14:27
    dlaczego ? bo mamy i mieliśmy w polsce dobrych inżynierów (nic się totalnie w
    kraju nie waliło i nie wali),dobrych lekarzy ( jesteśmy w miarę zdrowi),
    dobrych rolników (jedzenia nie brakowało) ale kiepskich ekonomistów - nam się
    nic nie opłacało w poprzednim systemie gospodarczym i nie opłaca w aktualnym
    systemie gospodarczym, i na nic nas nie stać . i poprzedni i aktualny system ci
    mędrcy stworzyli i sami zawsze liczą opłacalność. zaczyna się opłacać ( np.
    hutnictwo w rękach hindusów)jak sprowadza ich się do roli rejestrujących dane
    (księgowych) a nie ludzi decyzyjnych.
  • Gość: doda Re: LPR i Samoobrona atakują, Mikosz się broni IP: *.internetdsl.tpnet.pl 13.12.05, 07:29
   Pan Minister Mikosz rzeczywiście wypowiada się bez większej znajomości rzeczy w
   dziedzinie energetyki. Kuriozalne są jego poglądy dotyczące PGNiGu tzn. chce
   zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju poprzez jego renacjonalizację nie
   rozumiejąc że wystarczy majątej przesyłowy przekazać do operatora systemu. Jego
   wypowiedzi rozchwiały kursem akcji tej firmy co samo w sobie jest
   wystraczającym powodem do negatywnej oceny jego pracy. Od ministra skarnu
   wymaga się rozwagi i odpowiedzialności.
  • bronek25 Re: LPR i Samoobrona atakują, Mikosz się broni 13.12.05, 09:58
   Panowie z Samoobrony najwieksze sulcesy odnosza w walce z patologia, głownie w
   walce z prostytucją. Chłopy są dobrze odzywione,to wzieli sie do tego co
   najlepiej potrafią ! Może to nowa polska specjalność? A ci od giertycha to
   najlepiej im wychodzi organizowanie imprez polityczntch na Jasnej Górze! No
   jakby cos takiego kto inny robił to spalenie na stosie nieuniknione!PRL
   nabudowal tego ile wlezie, wszystkie kacyki prawicowe to rozkaradają i jeszcze
   mowia,że komunajest be! Co bedzie,nabożni i bezbożni mężowie ,jak już nic nie
   bedzie do sprzedania? Znowu komuna winna ? A ty narodzie patrzesz na to i nie
   grzmisz?
  • Gość: ja9930 Re: LPR i Samoobrona atakują, Mikosz się broni IP: *.5com.pl 13.12.05, 12:36
   Do czego ostatecznie ma doprowadzić wyprzedaż naszego narodowego majątku? To
   pytanie skierowane jest do ministra i rządzących Polską. Wyobraź sobie jeden z
   drugim, że sprzedaż obcym swoje mieszkanie, dom, działkę, ziemię i wszystko co
   masz. Za pieniądze wynajmiesz jakieś lokum, resztę szybko wydasz na życie, być
   może zostaniesz bez pracy, i co dalej? Wyrzucą Cię z mieszkania. Za co i kiedy
   wybudujesz nowy dom lub kupisz mieszkanie, gdy zostaniesz bez kapitału, gdy
   będziesz tylko parobkiem i w końcu niewolnikiem? Podobnie jest z przemysłem i
   bankami. Po sprzedaży wszystkiego, kiedy i za co Polska będzie mogła inwestować
   w rozwój kraju? To obcy kapitał będzie decydował za nas, co mu się opłaci. My i
   nasze pokolenia będziemy dalej bez kapitału i bez pracy. Czy to, co robią
   polskie rządy, nie prowadzi do nowej formy bezkrwawej kolonizacji kraju?
   • Gość: jado Re: LPR i Samoobrona atakują, Mikosz się broni IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 13.12.05, 13:10
    Piszesz i piszesz a może byś tak już przestał , co? Kapitalizm to system oparty
    na własności prywatnej . Wszelkie próby powstrzymania prywatyzacji to próba
    powrotu do socjalizmu . Coś takiego jak kapitalizm państwowy nie istnieje.
    Własność państwową przerabieliśmy w latach 1946-1989. Co z tego wyszło ,wiemy.
    Oczywiście prywatyzować trzeba ( jest wiele powodów ,na ten temat pisano
    książki. Podstawowe powody to te że gospodarka prywatna jest bardziej efektywna
    od państwowej. Ponadto utrzymanie własności państwowej służy jedynie politykom
    aby mieć gdzie umieszczać swoich pociotków do czego doskonale nadają się rady
    nadzorcze. Wtedy to powstają afery w stylu np Orlenu czy KGHMu). Prywatyzować
    trzeba mądrze i uczciwie.Zgadzam się ,że prywatyzacja sektora bankowego
    odbywała się na łapu-capu bez żadnej koncepcji . W chwili obecnej należy
    prywatyzować majątek narodowy przez giełdę ponieważ służy to zarówno
    przejrzystości procesów prywatyzacyjnych jak i rozwojowi rynku kapitałowego.
   • nieprawomyslny Re: LPR i Samoobrona atakują, Mikosz się broni 13.12.05, 13:16
    Gość portalu: ja9930 napisał(a):

    > Do czego ostatecznie ma doprowadzić wyprzedaż naszego narodowego majątku? To
    > pytanie skierowane jest do ministra i rządzących Polską. Wyobraź sobie jeden
    z
    > drugim, że sprzedaż obcym swoje mieszkanie, dom, działkę, ziemię i wszystko
    co
    > masz.

    --jeslibym wiedzial ze mieszkanie niebawem popadnie w ruine, a ja nie mam i nie
    bede mial srodkow na jego remont, to sprzedalbym tak szybko, jak mozliwe, poki
    jest cos warte. Zwlaszcza ze w tym mieszkaniu pomieszkuje katem calkiem spora
    gromadka obibokow i ja place za nich czynsz.

    Za pieniądze wynajmiesz jakieś lokum, resztę szybko wydasz na życie, być
    > może zostaniesz bez pracy, i co dalej?

    --jak Cie wyrzuca z pracy to i wlasne mieszkanie nie pomoze- bo jesli nie
    placisz rachunkow i czynszu to zgodnie ze zdrowa logika zostaniesz wyeksmitowany

    Wyrzucą Cię z mieszkania.

    --zarowno wynajmowanego jak i wlasnego (choc w naszym socjalizmie prawo chroni
    jeszcze nieplacacych)

    Za co i kiedy
    >
    > wybudujesz nowy dom lub kupisz mieszkanie, gdy zostaniesz bez kapitału, gdy
    > będziesz tylko parobkiem i w końcu niewolnikiem?

    --a za co wybudujesz "nowy" dom jak bedziesz mial mieszkanie i nie bedziesz
    mial pracy?

    Podobnie jest z przemysłem i
    > bankami. Po sprzedaży wszystkiego, kiedy i za co Polska będzie mogła
    inwestować
    > w rozwój kraju?

    --a za co obecnie ma inwestowac? Skad srodki na modernizacje restrukturyzacje
    jesli w panstwowym molochu masz przerost zatrudnienia, pensje wyzsze niz w
    sektorze prywatnych i do tego finansujesz dzialalnosc masy zwiazkow zawodowych?
    Panstwo nie jest od niwestowania- w normalnej, nieksiezycowej ekonomii to
    sektor prywatny powinien byc glownym inwestorem

    To obcy kapitał będzie decydował za nas, co mu się opłaci.

    --wole by to czynil "pbcy kapital" niz upolityczniona biurwa z centralnego
    urzedu planowania i inwestycji

    My i nasze pokolenia będziemy dalej bez kapitału i bez pracy.

    --dla przyszlych pokolen najwazniejsze sa persepktywy, a tych nie stworzy im
    biurokratyczna machina niewydolnego i biednego panstwa ale nowoczesna
    gospodarka oparta na konkurencji. pozdr

    • Gość: Baryton Re: Mikosz out !!! Wynocha !!! Paszoł won!!! IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 13.12.05, 17:12
     1) Sprzedaje elektrownię przynoszącą duże zyski.
     2) Kłamie, że elektrownia nie spełnia norm emisji szkodliwych. Tak było
     kilkanaście lat temu. Teraz emisja z elektrowni ma niższe parametry,
     niż przewidują normy UE.
     3) Kłamie mówiąc, że nie sprzedaje Niemcom. Są przykłady cementowni, które
     sprzedano Holendrom, którzy natychmiast odsprzedali je Niemcom.
     Najnowocześniejsza z nich to Górażdże. Teraz na budowie autostrad będą
     zarabiać Niemcy, a mogli Polacy. Gdyby nie głupota i korupcja ministrów.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka