Dodaj do ulubionych

ino do Slonzokow!

26.08.05, 22:48
Sygnatura sprawy: 10376/05/978

Data wydania decyzji: 17-08-2005

Sygnatura KA. VIII Ns. Rej. KRS 10376/05/978 Numer KRS

Postanowienie

dnia 17.08.2005 r.

S±d Rejonowy w Katowicach

VIII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego Referendarz: Katarzyna
W±cirz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu: 1 7.08.2005 r. w Katowicach sprawy wszczêtej z wniosku :

ZWI¡ZEK LUDNO¦CI NARODOWO¦CI ¦L¡SKIEJ Z/S W KATOWICACH Wpis

postanawia:

1.Odpis pisma Prezydenta Miasta Katowice z dnia 27.07.2005 r. numer
DG.V.5010/82/04/05 dorêczyæ wniskodawcy - ZWI¡ZEK LUDNO¦CI NARODOWO¦CI
¦L¡SKIEJ Z/S W KATOWICACH

2. Zobowi±zaæ wnioskodawcê do rozwa¿enia korekty statutu poprzez :

a) wyeliminowanie ze statutu pojêcia "narodowo¶æ ¶l±ska" jako kategorii
pojêciowej nie istniej±cej obiektywnie , nie maj±cej oparcie w obowi±zuj±cym
stanie prawnym - ustawa z dnia 06.01.2005 r. o mniejszo¶ciach narodowych i
etnicznych oraz o jêzyku regionalnym nie uznaje istnienia narodu ¶l±skiego i
co za tym idzie nie kwalifikuje narodowo¶ci ¶l±skiej jako mniejszo¶ci
narodowej czy etnicznej ( § 7 , § 10 , § 30 statutu )

b) zmianê nazwy Stowarzyszenia tak, aby odpowiada³a ona celowi dzia³alno¶ci
Stowarzyszenia i nie zawiera³a informacji nieprawdziwych gdy¿ obecna nazwa,
jest myl±ca, wprowadzaj±ca w b³±d , sugeruje istnienie narodowo¶ci ¶l±skiej,
zawiera informacje nieprawdziwe

c) zmianê zapisów §7 pkt 4 statutu , a dotycz±cych " ochrony praw etnicznych
osób deklaruj±cych przynale¿no¶æ do narodowo¶ci ¶l±skiej "jako niezgodnych z
wy¿ej cyt. ustaw± gdy¿ konsekwencj± nieuznania przez ustawodawcê ¦l±zaków za
odrêbn± narodowo¶æ czy choæby odrêbn± grupê etniczn± jest nie przyznanie jej
statusu mniejszo¶ci narodowej èze tez etnicznej i co za tym idzie praw
wynikaj±cych z ustawy zatem sformu³owanie "prawa etniczne osób deklaruj±cych
przynale¿no¶æ do narodowo¶ci ¶l±skiej "jest w tym przypadku nadu¿yciem

d) doprecyzowanie zapisów § 8 pkt 1 1 poprzez okre¶lenie o jak± "inn±
dzia³alno¶æ " w tym zapisie chodzi

e) zmianê zapisów § 1 O i § 1 5 ust. 2 jako naruszaj±cych art. 1 O ust. 1 pkt
4 Prawa o stowarzyszeniach tak aby kryteria nabywania i utraty cz³onkostwa
by³y na tyle jednoznaczne i zrozumiale sformu³owane aby cz³onkowie
stowarzyszenia wiedzieli z jakiej czê¶ci swoich przyrodzonych praw osobistych
rezygnuj± na rzecz stowarzyszenia i kiedy ich wola w tym zakresie mo¿e zostaæ
zakwestionowana - precyzja w/w postanowieñ statutu ma tym wiêksze znaczenie
gdy¿ stowarzyszenie jest tzw. stowarzyszeniem zamkniêtym to te¿ statut
powinien zawieraæ obiektywne kryteria uznania kandydata za cz³onka
stowarzyszenia np. pochodzenie , zamieszkanie , powi±zania rodzinne jak
równie¿ obiektywne kryteria pozbawienia cz³onkostwa kszta³towanie cz³onkostwa
tego rodzaju organizacji winno wiêc uwzglêdniaæ za³o¿one cele stowarzyszenia

- wzglêdnie z³o¿enia wyja¶nieñ.

3.Zobowi±zaæ wnioskodawcê do przed³o¿enia stosownych dokumentów na okoliczno¶æ
dokonanych zmian statutu tj. protoko³u wraz z list± obecno¶ci i uchwa³±
Zebrania Za³o¿ycielskiego w przedmiocie zmiany statutu ( przy czym z uchwa³y
winno wyra¼nie wynikaæ jakie paragrafy lub inne jednostki redakcyjne statutu
uleg³y zmianie i jaka jest ich tre¶æ po dokonanych zmianach ) , a tak¿e tekstu
jednolitego statutu uwzglêdniaj±cego wprowadzone zmiany . Dokumenty te nale¿y
z³o¿yæ w dwóch egzemplarzach

- w terminie 1 4 dni pod rygorem odmowy wpisu.

Referendarz Katarzyna W±cirz
Obserwuj wątek
    • sloneczko1 Re: ino do Slonzokow! 26.08.05, 23:00
     mie tysz niy ma sam,to yno literki
     Rybacy z Władywostoku złowili wieloryba. Zmierzyli go i okazało się, że od
     ogona do głowy ma 25m, a od głowy do ogona 30m. Zwrócili się do instytutu w
     Moskwie z zapytaniem, dlaczego tak jest. Po pewnym czasie przyszła odpowiedź, że
     na razie nie wiadomo dlaczego, ale nauka radziecka zna podobne przypadki. Na
     przykład poniedziałek od piątku dzielą cztery dni, a piątek od poniedziałku
     tylko trzy.
  • sloneczko1 Re: ino do Slonzokow! 26.08.05, 23:02
   a może bardziej by to pasowało:
   Krasnoludki idą przez las. W pewnej chwili widzą, jak wilk napada
   na Czerwonego Kapturka.
   - Pomóżmy tej dziewczynce! - mówi jeden z nich.
   - Dlaczego? Przecież nie jesteśmy z tej bajki!
   czyli musimy sie sami pomóc bo nikt nam nie pomoże
  • hermann5 Re: ino do Slonzokow! 27.08.05, 00:39
   Jakos mie to ani ziombi, ani parzi. Do tego, cobych wiedziou, ze zech jes i kim
   zech jes, to mi niy trza zodnego potwierdzynio na papiorku ze gerichta. Styknie
   mi swiadomosc tego, kim zech jes. A tyn papiorek to, tak uoglyndnie godajonc,
   mogom sie te wszyske richtery do rzici wrazic.
   --
   Max Weinreich: Język to dialekt, który ma armię i flotę.
   • szwager_ze_laband Re: ino do Slonzokow! 27.08.05, 11:47
    Sygnatura sprawy: 10376/05/978
    Data wydania decyzji: 17-08-2005
    Sygnatura KA. VIII Ns. Rej. KRS 10376/05/978 Numer KRS
    Postanowienie
    dnia 17.08.2005 r.
    Sąd Rejonowy w Katowicach
    VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Referendarz: Katarzyna
    Wącirz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
    w dniu: 1 7.08.2005 r. w Katowicach sprawy wszczętej z wniosku :
    ZWIĄZEK LUDNOŚCI NARODOWOŚCI ŚLĄSKIEJ Z/S W KATOWICACH Wpis
    postanawia:
    1.Odpis pisma Prezydenta Miasta Katowice z dnia 27.07.2005 r. numer
    DG.V.5010/82/04/05 doręczyć wniskodawcy - ZWIĄZEK LUDNOŚCI NARODOWOŚCI ŚLĄSKIEJ
    Z/S W KATOWICACH
    2. Zobowiązać wnioskodawcę do rozważenia korekty statutu poprzez :
    a) wyeliminowanie ze statutu pojęcia "narodowość śląska" jako kategorii
    pojęciowej nie istniejącej obiektywnie , nie mającej oparcie w obowiązującym
    stanie prawnym - ustawa z dnia 06.01.2005 r. o mniejszościach narodowych i
    etnicznych oraz o języku regionalnym nie uznaje istnienia narodu śląskiego i co
    za tym idzie nie kwalifikuje narodowości śląskiej jako mniejszości narodowej czy
    etnicznej ( § 7 , § 10 , § 30 statutu )
    b) zmianę nazwy Stowarzyszenia tak, aby odpowiadała ona celowi działalności
    Stowarzyszenia i nie zawierała informacji nieprawdziwych gdyż obecna nazwa, jest
    myląca, wprowadzająca w błąd , sugeruje istnienie narodowości śląskiej, zawiera
    informacje nieprawdziwe
    c) zmianę zapisów §7 pkt 4 statutu , a dotyczących " ochrony praw etnicznych
    osób deklarujących przynależność do narodowości śląskiej "jako niezgodnych z
    wyżej cyt. ustawą gdyż konsekwencją nieuznania przez ustawodawcę Ślązaków za
    odrębną narodowość czy choćby odrębną grupę etniczną jest nie przyznanie jej
    statusu mniejszości narodowej čze tez etnicznej i co za tym idzie praw
    wynikających z ustawy zatem sformułowanie "prawa etniczne osób deklarujących
    przynależność do narodowości śląskiej "jest w tym przypadku nadużyciem
    d) doprecyzowanie zapisów § 8 pkt 1 1 poprzez określenie o jaką "inną
    działalność " w tym zapisie chodzi
    e) zmianę zapisów § 1 O i § 1 5 ust. 2 jako naruszających art. 1 O ust. 1 pkt 4
    Prawa o stowarzyszeniach tak aby kryteria nabywania i utraty członkostwa były na
    tyle jednoznaczne i zrozumiale sformułowane aby członkowie stowarzyszenia
    wiedzieli z jakiej części swoich przyrodzonych praw osobistych rezygnują na
    rzecz stowarzyszenia i kiedy ich wola w tym zakresie może zostać zakwestionowana
    - precyzja w/w postanowień statutu ma tym większe znaczenie gdyż stowarzyszenie
    jest tzw. stowarzyszeniem zamkniętym to też statut powinien zawierać obiektywne
    kryteria uznania kandydata za członka stowarzyszenia np. pochodzenie ,
    zamieszkanie , powiązania rodzinne jak również obiektywne kryteria pozbawienia
    członkostwa kształtowanie członkostwa tego rodzaju organizacji winno więc
    uwzględniać założone cele stowarzyszenia
    - względnie złożenia wyjaśnień.
    3.Zobowiązać wnioskodawcę do przedłożenia stosownych dokumentów na okoliczność
    dokonanych zmian statutu tj. protokołu wraz z listą obecności i uchwałą Zebrania
    Założycielskiego w przedmiocie zmiany statutu ( przy czym z uchwały winno
    wyraźnie wynikać jakie paragrafy lub inne jednostki redakcyjne statutu uległy
    zmianie i jaka jest ich treść po dokonanych zmianach ) , a także tekstu
    jednolitego statutu uwzględniającego wprowadzone zmiany . Dokumenty te należy
    złożyć w dwóch egzemplarzach
    - w terminie 1 4 dni pod rygorem odmowy wpisu.
    Referendarz Katarzyna Wącirz


    Tak to czytom i dochodza do wniosku ize to je typowe gorolske nasiynie, oni nom
    durch chcom padac ize nos niyma, i jeszcze by chcieli coby my im na to
    przitakli. Take pismo ze sondu dostac, to swiadczy ino o tym ze do nos prawa w
    Polsce niyma.


    Cza sie bydzie obejsc bez ich gorolskego zacyganionego prawa.

    to je moje zdanie na tyn temat, i wydowo mi sie ize muszymy zaczonc tera
    bezpardonowo robic swoje.
  • szwager_ze_laband Re: ino do Slonzokow! 30.08.05, 09:39
   Sąd prawie się zgodził na zarejestrowanie Związku Ludności Narodowości Śląskiej.
   Chodzi tylko o "drobiazg" - w nazwie nie może być... narodowości śląskiej

   Sąd Rejonowy w Katowicach, który zajmował się sprawą rejestracji Związku,
   zobowiązał jego inicjatorów do rozważenia korekty statutu organizacji.
   Najważniejsza miałaby polegać na wyeliminowaniu z niego pojęcia "narodowość
   śląska", bo zdaniem sądu jest to "kategoria pojęciowa nie istniejąca
   obiektywnie", a w dodatku "nie mająca oparcia w obowiązującym stanie prawnym". Z
   tym drugim argumentem inicjatorzy Związku się zgadzają, bo ustawa ze stycznia
   tego roku o mniejszościach narodowych i etnicznych rzeczywiście nie wymienia
   Ślązaków jako mniejszości narodowej czy etnicznej. Jednak o tym, że narodu
   śląskiego obiektywnie nie ma, nikt z założycieli stowarzyszenia nawet nie chce
   słuchać. - Skoro 173 tys. osób zadeklarowało taką narodowość podczas spisu
   powszechnego w 2002 r., to może oni obiektywnie też nie istnieją? - pyta kpiącym
   głosem Andrzej Roczniok z komitetu założycielskiego Związku.

   W uzasadnieniu swojej decyzji sąd nie wspomniał o spisie powszechnym. Za to
   stwierdził, że nazwa Stowarzyszenia sugeruje istnienie narodowości śląskiej, a
   przez to wprowadza w błąd i zawiera informacje nieprawdziwe. W związku z tym
   deklarowana w statucie chęć ochrony praw etnicznych osób deklarujących
   przynależność do narodowości śląskiej jest - zdaniem sądu - nadużyciem. No bo
   jak można chronić coś, co nie istnieje?

   - Czy zmienicie nazwę? - pytam Rocznioka.

   - Nie ma mowy - odpowiada bez namysłu.

   Godzinę później ma jednak kompromisową, jak twierdzi, propozycję. - Będziemy się
   nazywać Związkiem Ludności Narodowości Śląskiej nieuznawanej w Polsce -
   proponuje. - W Czechach Ślązacy są uznawani - dodaje.

   Na przekazanie oficjalnej odpowiedzi do sądu inicjatorzy stowarzyszenia mają dwa
   tygodnie.

   Starania o powołanie Związku Ludności Narodowości Śląskiej rozpoczęły się w 1997
   r. Sąd początkowo zarejestrował organizację, ale zmienił decyzję po tym, jak od
   tego wyroku odwołał się wojewoda katowicki. Potem sprawa przeszła przez
   wszystkie instancje sądowe w Polsce, które powoływały się głównie na to, że nikt
   nie słyszał o narodowości śląskiej. Trafiła nawet do Trybunału w Strasburgu,
   który nie zajmował się kwestią istnienia narodowości śląskiej, ale uznał, że
   polskie władze nie naruszyły praw człowieka, odmawiając rejestracji Ślązakom.
   Przed rokiem grupa Ruchu Autonomii Śląska wprowadziła zmiany do statutu Związku
   i podjęła nową próbę powołania stowarzyszenia. Żeby uniknąć sporu o istnienie
   narodowości śląskiej, Związek miałby być w nowej wersji "organizacją osób
   deklarujących przynależność do narodowości śląskiej", a nie - jak poprzednio -
   "stowarzyszeniem mniejszości narodowości śląskiej". Mimo takiej poprawki Sąd
   Rejonowy odrzucił wniosek. Sąd Okręgowy nakazał jednak ponowne rozpatrzenie sprawy.
   • hermann5 Re: ino do Slonzokow! 30.08.05, 10:42
    Szwager - to jake tyn zwionzek mo miec miano? Jo bych miou taki forszlag:
    Zwionzek Tych Wiadomo Kerych, Ło Kerych Niy Wolno Godac. Niych zyjom polske
    "niyzawisue" gerichty!
    --
    Max Weinreich: Język to dialekt, który ma armię i flotę.
    • szwager_ze_laband Re: ino do Slonzokow! 30.08.05, 11:11
     hermann5 napisał:

     > Szwager - to jake tyn zwionzek mo miec miano? Jo bych miou taki forszlag:
     > Zwionzek Tych Wiadomo Kerych, Ło Kerych Niy Wolno Godac. Niych zyjom polske
     > "niyzawisue" gerichty!

     mosz recht hermann, jo sam kedys nawet roztwar wontek o "sondach ino dlo
     wszechpulokow"

     z pozdrowioyniami!
     Tyn Wiadomo Kery, uod Tych O Kerych Niy Wolno Godac :)))
     • hermann5 Re: ino do Slonzokow! 31.08.05, 17:33
      Ciekawe, Szwager, czy przi nastympnym spisie bydzie jeszcze pytanie uo nacjo?
      Jak go niy bydzie, to niy bydom mieli problymu - styknie im ino potym
      naszkryflac, co we Polsce jes 100 % Polokow :)
      --
      Max Weinreich: Język to dialekt, który ma armię i flotę.
      • szwager_ze_laband Re: ino do Slonzokow! 31.08.05, 22:40
       tyn spis juz bou. pomomo tych 172 000, ocyganiony, to jak znom Goroli we
       nastympnym niy pozwolom se ani na 5000 wiynyj - obejz jak oni ze tymi sondami
       cwancigujom, dyc prawo naginajom tak jak im sie podobo pod siebie - tak tysz
       zrobiom przi nastympnym wpisie.
  • sloneczko1 Re: ino do Slonzokow! 30.09.05, 23:50
   Mniejszość narodowa a mniejszość etniczna

   W prawie międzynarodowym pojęcie mniejszości narodowej nie jest zdefiniowane (p.
   Konwencja Ramowa o ochronie mniejszości narodowych). Konstytucja
   Rzeczypospolitej Polskiej w art. 35 przyznaje szczególne prawa "mniejszościom
   narodowym i etnicznym", nie definiując jednak tych terminów i nie podając
   kryteriów rozróżnienia między mniejszościami narodowymi a etnicznymi.
   Rozróżnienie to ma jednak doniosłe skutki praktyczne, ponieważ polska ordynacja
   wyborcza przyznaje pewne szczególne przywileje mniejszościom narodowym, nie
   obdarzając nimi mniejszości etnicznych.

   Niejasność ta znalazła swój wyraz w głośnej i kontrowersyjnej sprawie odmówienia
   przez polskie sądy zarejestrowania Związku Ludności Narodowości Śląskiej. W
   uzasadnieniu decyzji podjętej przez Sąd Apelacyjny w Katowicach 24 września 1997
   roku znalazły się następujące stwierdzenia odnoszące się do pojęcia mniejszości
   narodowej:

   Mniejszości narodowe stanowią tylko niewielką część społeczeństwa polskiego,
   bo około 3 – 4%. Należą do nich i nikt nigdy nie poddawał tego w wątpliwość, że
   istnieją jako mniejszości narodowe, na przykład: Niemcy, Ukraińcy, Białorusini,
   Litwini, Słowacy, Czesi, Żydzi, Romowie, Ormianie i Tatarzy.
   W funkcjonującej w Polsce tradycji, pojęcie mniejszości narodowej jest
   nadawane tym grupom, które mają swoją większość poza granicami kraju, inaczej
   mówiąc, mniejszość to taka grupa etniczna, która ma wsparcie w większości poza
   granicami kraju. Nadto w tradycji tej nasze społeczeństwo nie było skłonne do
   uznawania za mniejszości narodowe tych grup, które miały wprawdzie odrębność
   kulturową, lecz nie miały przynależności państwowej.

   Stanowisko Sądu Apelacyjnego podtrzymał 18 marca 1998 roku Sąd Najwyższy, pisząc
   w uzasadnieniu:

   Mniejszość narodowa jest pojęciem prawnym (art. 35 Konstytucji
   Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.), choć nie jest zdefiniowana
   ani w prawie polskim ani w powołanych w kasacji Konwencjach. [...]
   Jednostka ma więc prawo do subiektywnego wyboru narodowości. Jak jednakże
   trafnie podniósł Sąd Apelacyjny nie prowadzi to wprost do powstania nowego,
   odrębnego narodu lub mniejszości narodowej. Wybór narodowości musi bowiem
   odnosić się do ukształtowanej w procesie historycznym i społecznie akceptowanej
   grupy narodowej.

   Uzasadnienie decyzji sądu apelacyjnego nie jest w pełni spójne – wymienieni
   przez sąd jako mniejszości narodowe Romowie i Tatarzy nie stanowią nigdzie
   większości, więc nie spełniają podanego przez sąd w tym samym uzasadnieniu
   kryterium.

   W polskim ustawodawstwie rozróżnienie na mniejszość etniczną i narodową zostało
   uchwalone dopiero 6 stycznia 2005 roku, ustawą "o mniejszościach narodowych i
   etnicznych oraz o języku regionalnym" (Dz.U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141). Akt ten
   w art. 2. zakłada, że mniejszością narodową, w rozumieniu ustawy, jest grupa
   obywateli polskich, która spełnia łącznie następujące warunki:

   1. jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej;
   2. w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą
   lub tradycją;
   3. dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji;
   4. ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest
   ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę;
   5. jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
   od co najmniej 100 lat;
   6. utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.

   Mniejszością etniczną natomiast, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli
   polskich, która spełnia łącznie następujące warunki:

   1. jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej;
   2. w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą
   lub tradycją;
   3. dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji;
   4. ma świadomość własnej historycznej wspólnoty etnicznej i jest
   ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę;
   5. jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
   od co najmniej 100 lat;
   6. nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.

   Dodatkowo ustawa precyzuje, że mniejszościami narodowymi zamieszkoałymi w Polsce
   są: Białorusini, Czesi, Litwini, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy, Ukraińcy i
   Żydzi, a za mniejszości etniczne uznaje ustawowo następujące mniejszości:
   karaimską, łemkowską, romską i tatarską.

   Treść ustawy wywołała debatę publiczną. W myśl tego rozróżnienia należałoby
   bowiem Polaków w XIX wieku uznać za mniejszość jedynie etniczą, Żydów uznać za
   mniejszość narodową dopiero z chwilą powstania państwa Izrael (z którym nie
   wszyscy się identyfikują), niesprawiedliwym również wydaje się nazwanie
   mniejszością etniczą Tatarów oraz Romów. W świetle komentarzy wydaje się, że
   polityczną przyczyną takiego rozróżnienia była wola ustanowienia prawnych
   obostrzeń wobec głosów nazywających Ślązaków mniejszością narodową.
   [Edytuj]

   Mniejszości w liczbach

   W statystykach rozbieżność w określaniu liczebności grup sięga nawet 10 do 1.
   Dane przedstawiające przynależność do poszczególnych narodowości według spisu
   powszechnego z 2002 roku (samookreślenie):

   173148 śląska
   152897 niemiecka
   48737 białoruska
   30957 ukraińska
   12855 romska
   6103 rosyjska
   5863 łemkowska
   5846 litewska
   5062 kaszubska
   2001 słowacka
   1808 wietnamska
   1633 francuska
   1541 amerykańska
   1404 grecka
   1367 włoska
   1133 żydowska
   1112 bułgarska
   1082 ormiańska

   Podane liczby są w znacznym stopniu rozbieżne z danymi dotyczącymi
   przynależności językowej z tegoż spisu. W przypadku bardzo wielu osób nie
   ustalono narodowości (774 885) lub ustalono jedynie narodowość "niepolską"
   (4227), wiele osób też nie zostało objętych badaniami. Dane te są też mocno
   rozbieżne z wcześniejszymi szacunkami.

   Większość organizacji mniejszości narodowych w Polsce podkreśla, że wyniki
   ostatniego spisu powszechnego nie są do końca miarodajne, gdyż w pytaniu o
   narodowość można było udzielić jedynie jednej odpowiedzi, podczas gdy ich
   zdaniem olbrzymia większość ich członków czuje się jednocześnie Polakami.
   Zanotowano także wiele przypadków odmowy zanotowania narodowości innej niż
   polska. Wielu Żydów, zwłaszcza starszych, bało się ujawniać przypadkowym
   ankieterom swej tożsamości. Nie istniała róznież możliwość w ankiecie podania
   dwóch narodowości.

   Wielu Kaszubów uważa swoją grupę etniczną za część narodu polskiego, dlatego
   zaledwie kilka procent z nich (5062 osoby) zadeklarowało narodowość kaszubską.

   Inaczej sprawa przedstawia się w przypadku Ślązaków, wśród których występują
   różne opinie na temat istnienia odrębnej narodowości śląskiej (zobacz też Śląsk).
   [Edytuj]

   Regiony zamieszkania

   * Białorusini - Województwo podlaskie (głównie wschodnia Białostocczyzna)
   * Kaszubi - Województwo pomorskie
   * Litwini - Województwo podlaskie (głównie północna Suwalszczyzna)
   * Łemkowie - Województwo dolnośląskie (przesiedlenia w ramach akcji Wisła),
   woj. małopolskie
   * Niemcy - Województwo opolskie, śląskie, warmińsko-mazurskie
   * Romowie - dość równomiernie w całym kraju
   * Rosjanie - dość równomiernie w całym kraju
   * Słowacy - Województwo małopolskie, tereny przygraniczne
   * Ślązacy - Województwo śląskie i opolskie
   * Ukraińcy - Województwo warmińsko-mazurskie, Pomorze (przesiedlenia w
   ramach akcji Wisła)
   * Żydzi - brak regionalizacji, głównie większe ośrodki miejskie (przede
   wszystkim Warszawa, Kraków i Łódź)

   [Edytuj]

   Praca

   Wiele mniejszości narodowych, zamieszkujących od wieków te same siedziby,
   zajmuje się głównie rolnictwem - Białorusini, Litwini, Słowacy, Tatarzy.
   Źródło: "pl.wikipedia.org/wiki/Mniejszo%C5%9Bci_narodowe_i_etniczne_w_Polsce"
   • bienek Slonzoki w Czechosłowacji 01.10.05, 00:07
    Natomiast władze czechosłowackie wprowadziły w latach 20. XX wieku pojęcie
    narodu śląskiego na użytek spisów powszechnych przeprowadzanych w tym kraju.
    Wpisując bez wiedzy zainteresowanych narodowość śląską administracja
    czechosłowacka obniżała w statystykach liczebność ludności polskojęzycznej
    żyjącej na Śląsku Opawskim oraz w należącej do Czechosłowacji części Śląska
    Cieszyńskiego (tzw. "Zaolziu"). We współczesnych Czechach to obywatel deklaruje
    swoją narodowość.

    pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85zacy
    Gwara śląska - słownictwo zespołu gwar dialektu śląskiego - jedna z najbardziej
    żywotnych odmian języka polskiego, którą posługuje się część ludności Górnego
    Śląska, Śląska Opolskiego, Śląska Cieszyńskiego oraz zachodnich krańców
    Małopolski. Występuje w niej wiele zapożyczeń ze słownictwa z języka czeskiego,
    (staro)polskiego i niemieckiego, przeważa w niej jednak element polski.

    pl.wikipedia.org/wiki/Gwara_%C5%9Bl%C4%85ska
    • szwager_z_laband Re: Slonzoki w Czechosłowacji 01.10.05, 11:02
     to je zdanie polskie na tyn temat, a co do narodowosci slonskyj we Czechach, to
     radza sie jednak pozondnie dowiedziec, bo we Czechach juz pora razy bouy
     przeprowadzane spisy kaj sie pojawio ta naszo slonsko narodowosc, ponadto
     przipomnom, ize je oficjalnie uznano, i ze we godle na koszulce kozdego np
     fuzbalisty abo hokeisty widac i slonskego arua. Dodom ize istnieje i
     organizacja kero skupio osoby narodowosci slonskyj i morawskyj. Ichoc Slonzokow
     je o wiele myniyj we Czechach (Slonsk po stronie Czeskyj) niz we Polsce(Slonsk
     po stronie Polskyj), to jednak sie jom jak by niy bouo uznowo. Ale k'woli
     prowdy niy oznaczo to ize Czechy tysz niy majom czynsciowo zapyndow podobnych
     do "wszechpolokow" - sam i na to dowod:)


     zpravy.idnes.cz/diskuse.asp?iddiskuse=A050826_131632_domaci_ton&strana=3
     no jenže my jsme byli první, i jazyk kterej vy nazýváte čeština je vlastně
     moravština ty okupante.

     target="_blank">www.okoun.cz/boards/cestina;jsessionid=8F6D4AC4BBC59A355C7F06E5D
     F50E831?searchedUsers=&searchedStrings=moravstina
     Zadna "moravstina" neexistuje. Ma-li nekdo mluvit narecim, obvykle se spatla
     dohromady hafo slovicek z ruznych nareci.

     www.musiczone.cz/diskuze-388/limpbizkit-results-may-vary/45
     Pro moravaky a jim podobna individua:
     Jsme v cechach a tady neni zadnym urednim jazykem moravstina

Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka