25.05.07, 08:44

Czy są granice, których przekraczać nie wolno?CHANTAL DELSOL - Profanowanie kultury
Obserwuj wątek
  • kamfora Świat nieukończony 25.05.07, 08:45

   Zagadnienie ograniczeń wyraża się w pytaniu: do jakiego punktu człowiek może
   przemieniać świat, w którym żyje, nie niszcząc przy tym samego siebie? Dodam od
   razu, że nie mam odpowiedzi. Nie posiadamy już powszechnie akceptowanych
   dogmatów, które dostarczałyby odpowiedzi jasnych i precyzyjnych. A zresztą,
   filozofia nie jest powołana do dostarczania odpowiedzi, ale do zastanawiania
   się nad pytaniami. Sądzę jedynie, że stajemy wobec takiego zagadnienia, o
   którym nigdy nie powinniśmy przestać myśleć: po pierwsze dlatego, że
   ograniczenia zmieniają się wraz z upływem czasu i granice zapewne nigdy nie
   zostaną ostatecznie wytyczone; po wtóre zaś dlatego, że ludzkie działanie
   pozbawione tego rodzaju namysłu łatwo wkracza na złe drogi. Zatem nawet
   względność ograniczeń nie może nas przekonać, byśmy przestali o nich myśleć.
   Najpierw trzeba stwierdzić, że zagadnienie ograniczeń dotyczy człowieka,
   ponieważ jest on stworzeniem kulturowym, a to znaczy – podległym nieustannej
   przemianie. Bezustannie stara się on przekroczyć to, czym jest, aby osiągnąć
   coś więcej i coś lepszego. I właśnie rozwój – nieprzerwany i przekazywany z
   pokolenia na pokolenie – odróżnia go od zwierząt.
   Tym bardziej jest to prawdziwe w odniesieniu do kontynentu europejskiego, który
   dziedziczy kulturę przekształcania świata wywodzącą się z chrześcijaństwa. Mit
   biblijny wyraża to w sposób jasny: Bóg nie pozostawił nam świata statycznego,
   lecz świat nieukończony. Do nas należy doskonalenie go i, jeśli wolno mi tak
   powiedzieć, ukończanie go w nieskończoność. Charakterystyczna dla Europy idea
   postępu wpisuje się w ten specyficzny sposób rozumienia ludzkiego bycia-w-
   świecie.
   Tak więc w imię postępu posuwamy się naprzód poprzez wieki, wkraczając na
   nieznane terytoria: morza i nieba, poznania, techniki... Aby ulepszyć nasz
   świat zmuszeni jesteśmy zakłócać jego porządek: nieustannie przekraczamy
   granice. Spójrzcie na ewolucję nauk: przedstawia się ona jako nieprzerwany ciąg
   kwestionowania przyjętych poglądów, obalania tradycji i zwyczajów. Do tego
   stopnia, że wielcy odkrywcy zawsze bywają niezrozumiani, znienawidzeni, uważani
   za anarchistów i za niebezpieczne indywidua, których myśl im współczesna odsuwa
   na bok i skazuje na przetrwanie. Szczególnie dobrze wiecie o tym tu, w
   Krakowie, gdzie w jednym z waszych kościołów umieściliście sławne słowa
   Kopernika: „Sapere Auso” – myślenie jest w tym znaczeniu zuchwalstwem, jest
   transgresją („myśleć to mówić nie” – powiada filozofia).
   Chociaż nieustanna wola przekraczania ograniczeń stanowi jeden z naszych
   najważniejszych wyróżników, to przecież bardzo dobrze wiemy, że transgresje nie
   są bezkarne, że istnieje cena do zapłaty. Jednakże ten problem przedstawia się
   następująco: nigdy nie wiemy z góry, od jakiego przekroczenia poczynając,
   trzeba będzie płacić, ani jaka będzie cena. Dręczy nas to. Wymyślamy trzy
   europejskie postacie (grecką, niemiecką i angielską), które na przestrzeni
   tysiącleci opowiadają o tym niepokoju transgresji. Oto Prometeusz, Faust,
   Frankenstein. Postacie układają się w genealogię. Ich dynastia nas prześladuje.
   Chodzi o to, by transgresja, siła napędowa ulepszania świata, ostatecznie nie
   zniszczyła ludzkości, której miała za zadanie służyć.
   • kamfora Rozterki Frankensteina 25.05.07, 08:46
    Kiedy transgresja niszczy byt, staje się profanacją. Czy oznacza to, że gest
    zniesienia ograniczeń ostatecznie dotyka jakiegoś nienaruszalnego, świętego
    jądra? Jakiego? Tego nie wiemy.
    To być może najważniejsze z pytań zadawanych w naszych czasach – gdyż jesteśmy
    spadkobiercami stulecia największej profanacji. Istota totalitaryzmów zawierała
    się w twierdzeniu: jeżeli chodzi o człowieka, wszystko jest możliwe. Profanacja
    człowieka przedstawia najistotniejszą modalność totalitaryzmów. Sądziły one, że
    nie ma nic do sprofanowania, że nie ma żadnego nienaruszalnego jądra, że
    człowiek może bezkarnie stać się czymkolwiek. Skutki XX wieku pozostawiają nam
    takie przekonanie: nasze przerażenie wobec tego, co się stało, jest dowodem, że
    naruszyliśmy pewien porządek. Ale jaki? Tego nie wiemy. To stulecie swoim
    gorzkim doświadczeniem uczy nas, że istnieje coś, co można sprofanować. Lub
    też – by powtórzyć za Hanną Arendt – że jeżeli idzie o człowieka, nie wszystko
    jest możliwe.
    Sądzę, że wciąż ponawiane w naszej epoce roszczenie, że „wszystko jest
    możliwe”, niesie w sobie potencjalny ładunek zbrodni. Innymi słowy, straciliśmy
    prawo do transgresji bez jednoczesnego myślenia o profanacji. Nie możemy już
    utrzymywać, że nie ma nic do sprofanowania. Dlatego właśnie jestem
    konserwatystką. Nie dlatego, bym uważała, że należy utrzymywać porządek świata
    takim, jaki jest. To byłoby idiotyzmem, zwłaszcza w Europie (choć wciąż
    istnieją ludzie, którzy uważają, że porządek świata powinien być odtwarzany co
    do joty z pokolenia na pokolenie, a najmniejsza ewolucja stanowi niebezpieczną
    transgresję). Być konserwatystą oznacza nieustannie poszukiwać miejsca, gdzie
    znajduje się owo nienaruszalne jądro, którego profanacja zraniłaby byt. Byt,
    którego wolność, bezpieczeństwo, dobrobyt chce się ulepszać. Nie oznacza to
    zaprzestania ruchu w przód, lecz ruch do przodu z przezornością, aby nie
    zniszczyć tego, co ma być ocalone. Oznacza to, że w trakcie nieustannej,
    dobroczynnej i koniecznej ewolucji pozostaje coś, co powinno być uchronione i
    ocalone. Co?
    To my sami musimy definiować to na każdym kroku. My, nie posiadający nigdy
    absolutnej pewności, ale wyposażeni w roztropność, z której Bóg uczynił dar
    Salomonowi lub też w to, co Arystoteles nazywał prudentia (grecka „phronesis”wink.
    Pytanie pozostaje otwarte: w jaki sposób odkryć ograniczenia?
    Nie posiadamy już powszechnie przyjętych dogmatów, które wskazałyby nam, gdzie
    znajdują się ograniczenia. Na przykład definicji „natury” ludzkiej, dzięki
    której wiedzielibyśmy, gdzie kończy się transgresja, a zaczyna profanacja.
    Jesteśmy jedynymi na świecie istotami przekonanymi o tym, że potencjalna
    zbrodnia znajduje się w naszych rękach, ale nieświadomymi miejsca, od którego
    się ona zaczyna.
    Jest zatem prawdopodobne, że musimy wypróbowywać doświadczenia transgresji,
    obserwować ich następstwa, rozważać je i wycofywać się w przypadku, gdy
    czujemy, że zniszczylibyśmy coś istotnego. Innymi słowy: ponieważ przestaliśmy
    już wierzyć w dogmaty, które dawniej mogły wstrzymywać nasze działania,
    zapobiegając niebezpieczeństwom, zmuszeni jesteśmy próbować, a więc podejmować
    ryzyko zniszczenia, zanim zrozumiemy, czy jest to transgresja i postęp, czy
    profanacja.
    Oznacza to, że przemiany techniczne, medyczne, społeczne, których celem zawsze
    jest ulepszenie kondycji ludzkiej, wprowadzane być powinny nie tylko z
    entuzjazmem, jaki towarzyszy nowym zdobyczom, ale także z pełną cierpliwości
    uwagą (taką, która porównuje planowane skutki z uzyskanymi wynikami) oraz z
    uczciwością (która zdolna jest uczynić krok w tył, jeśli planowane ulepszenie
    nie nastąpiło, lub, jeśli nastąpiwszy, spowodowało niedopuszczalne
    nieszczęścia). Uderza mnie fakt, że gdy w Holandii legalizuje się eutanazję,
    prasa francuska oklaskuje to jako „zniesienie kolejnego tabu” – co nie wróży
    nic dobrego dla zdolności osądu skutków transgresji. Nie chodzi o to, byśmy z
    zamkniętymi oczami szli w kierunku Postępu uświęconego w imię dodatkowych
    swobód osobistych. Chodzi o takie kierowanie się ku ciągłemu ulepszaniu naszego
    istnienia na ziemi, które uwzględnia wszelkie aspekty tego istnienia, oraz – co
    pragnę ze szczególną mocą podkreślić – stara się zawsze chronić najsłabszych
    (ewolucja prawa rodzinnego zmierza w stronę poszerzania osobistych swobód
    dorosłych, coraz bardziej zaniedbując ochronę dzieci). Czy nam się to podoba,
    czy nie, jedyne, co nam pozostało, by wyznaczyć granice transgresji, to
    doświadczenie nieszczęścia, a zwłaszcza nieszczęścia najsłabszych. Do tego
    jeszcze trzeba chcieć liczyć się z takim doświadczeniem.
    Chcę przez to powiedzieć, że posiadamy możliwość osądzania dobrodziejstw oraz
    zgubnych skutków naszych doświadczeń. W tym celu trzeba jednak odrzucić
    ideologię, spojrzeć na fakty w pełni przytomnie i z pokorą, otworzyć oczy na
    nasze nadużycia, przyznać, że nie jesteśmy demiurgami i że nie wszystko wolno
    nam bezkarnie. Ta pełna skromności postawa nieczęsto spotykana jest wśród nas,
    ludzi współczesnych. Pomimo wszystkiego, co wydarzyło się w XX wieku, nadal
    snujemy marzenia Frankensteina, który w miejsce Boga stworzył życie. Lub też –
    by powołać się na aktualne przykłady – pragniemy sprawić, by dziecko miało dwie
    lub trzy matki, by para homoseksualna miała dzieci itp.
    • kamfora Pokora wobec bytu 25.05.07, 08:47
     Odroczony proces przeciw totalitaryzmom apeluje o coś więcej, niż niezgoda na
     ich skutki widoczne w postaci terroryzmu. Przywołuje myśl o ograniczeniach.
     Totalitaryzmy charakteryzowała przede wszystkim pewność, że o człowieku nie
     można orzekać niczego. Ograniczenia są orzekaniem o człowieku. Nadają one
     człowiekowi imię i tożsamość, gdyż imieniem bytu jest to, co go odróżnia, a tym
     samym, ogranicza. Lekcja XX wieku nie ogranicza się do tego jednego „nigdy
     więcej Auschwitz”. Głębiej przedstawia się ona tak: posiadamy takie
     ograniczenia, których sobie nie wybieramy, a które wyrażają naszą fundamentalną
     skończoność. Trzeba będzie przyjąć istnienie „kondycji ludzkiej”, nawet jeśli
     jej kontury są płynne i trzeba ją będzie nieustannie na nowo definiować Trzeba
     przyjąć istnienie determinantów właściwych naszemu byciu ludźmi. Nie zadowalać
     się głoszeniem praw człowieka, lecz zastanowić się nad pytaniami: kto to jest
     człowiek? (czy jest czymś więcej niż zwierzę? – to zaś nakazuje nam z uwagą
     rozważyć tezy głębokiej ekologii, które w chwili obecnej wsączają w umysły nowy
     panteizm) oraz: czym jest człowiek? Czy potrzebuje on autonomii i
     odpowiedzialności, by budować siebie? Czy powinien on być rozpatrywany jako
     jednostka, czy jako podmiot?
     Taka postawa wymaga zaprzestania eksperymentowania na człowieku. Przeciwnie,
     wymaga zgody na liczenie się z doświadczeniami transgresji. Eksperymentowanie
     wyraża wolę opanowania rzeczywistości ludzkiej, naginania jej do naszych
     życzeń, modelowania jej podług naszych chęci. Liczenie się z doświadczeniem
     jest otwarciem na rzeczywistość. Tylko ono może wznieść bariery na brzegu
     przepaści. Zagubiliśmy odruch pokory wobec bytu. Musimy się go ponownie
     nauczyć – niczym utraconej praktycznej umiejętności.

     Tłum. Ewa Mukoid

     Tekst ten prof. Chantal Delsol wygłosiła na Uniwersytecie Jagiellońskim 31 maja
     2001 r., podczas sesji zorganizowanej w ramach „Dni Tischnerowskich”. Autorka
     jest kierownikiem Katedry Filozofii Politycznej i dyrektorem Ośrodka Studiów
     Europejskich w paryskim Uniwersytecie Marne la Vallée. Po polsku ukazała się
     jej książka „Zasada pomocniczości” (Znak, Kraków 1995). Ks. Tischner pisał o
     innej książce Delsol, opublikowanej w 1996 r. „Le Souci contemporain”
     („Współczesna troska”wink. Fragment tej książki, z towarzyszącą mu dyskusją, ukaże
     się w październikowym numerze miesięcznika „Znak”.
     • krytyk2 Re: Pokora wobec bytu 25.05.07, 11:31
      Wszystko to prawda.Mam jedna refleksję.
      Wydaje mi sie ,że nawet po pokonaniu wielu obiektywnych trudności związanych np
      z filozoficznym/resp naukowym / zdefiniowaniem natury człowieka,pozostaje
      jeszcze ograniczony zakres mozliwości wprowadzenia go w życie.Obserwuje ,jakie
      trudności napotyka traktat o ograniczeniu emisji dwutlenku węgla do
      atmosfery.Negatywny wpływ tego czynnika na zachwianie stosunków termicznych na
      ziemi jest ewidentny nawet dla ucznia szkoły podstawowej a jednak rządy krajow -
      głownych emitentów CO2-nie chca parafować traktatu i wprowadzić ograniczeń w
      zycie.Ekonomia,pogoń za zyskiem będą nadal silniejszym argumentem w
      tej "dyskusji".Do tego dochodza jeszcze argumenty ideologiczne/jak np w
      przypadku eutanazji,małżeństw homoseksualnych i prawa do adopcji dzieci przez
      te małżeństwa/-powoływanie się na wolnośc osobistą człowieka,prawa człowieka,itd
  • scand Re: GRANICE 25.05.07, 09:25
   Współczesny człowiek ciągle przekracza jakieś granice, które wydawały się
   nieprzekraczalne. Wniosek z tego, że przekroczyć można dowolne granice -
   uzasadnienie zawsze się znajdzie. Człowiek utracił swą stałą "naturę" i stał
   się formą miękką niczym ośmiornica.

   • scand Re: GRANICE- uzupełnienie 25.05.07, 10:44
    Tak sobie pomyślałem że nadzwyczajna współczesna ideowa plastyczność człowieka
    wynika z tego że człowiek zaczął być utożsamiany prawie wyłącznie z umysłem
    czyli mózgiem. Wszystko inne jest NIE - ISTOTNE. Skoro więc istota człowieka
    została sprowadzona do tak plastycznego organu jakim jest mózg nic dziwnego że
    człowiek wydaje się być układem dowolnie programowalnym.
    Dodatkową zmianę szykuje nam biocybernetyka, mózg pozostaje nadal ważną częścią
    ale jest uzupełniany różnymi technicznymi gadżetami ( chocby odtwarzacz mp3 +
    słuchawki) ktore również wydają się nie mieć jednej definitywnej postaci.
    Stąd więc byc może bierze się owo współczesne rozedrganie istoty człowieka.
    • kyos mózg 31.05.07, 10:32
     scand napisał:

     > Tak sobie pomyślałem że nadzwyczajna współczesna ideowa plastyczność
     > człowieka wynika z tego że człowiek zaczął być utożsamiany prawie wyłącznie z
     > umysłem czyli mózgiem. Wszystko inne jest NIE - ISTOTNE. Skoro więc istota
     > człowieka została sprowadzona do tak plastycznego organu jakim jest mózg

     istotą człowieka jest jego psychika i pamięć, to one określają jego
     indywidualną tożsamość --organem odpowiedzialnym za przeżywanie doświadczeń,
     ich analizę i archiwizację (a ponadto sterującym procesami życiwoymi
     organizmu) --jest mózg
     to śmierć rdzeniowo-mózgowa jest uznawana przez lekarzy i bioetyków za koniec
     istnienia człowieka; człowiek ograniczony do mózgu (np. całkowicie
     sparalizowany) może żyć; człowiek bez mózgu nie
     to nie jest "ideowa plastyczność", to jest rzeczywistość
     • scand Re: mózg i metafora programu 31.05.07, 13:10
      > to nie jest "ideowa plastyczność", to jest rzeczywistość ..

      chodziło mi o to że w wielu dzisiejszych sytuacjach mówi się iż człowiek musi
      być przygotowany na przeprograwowanie (musi się adaptować) .... albo
      inaczej ... człowieka zaczyna się traktować w analogii do najbardziej
      wpływowego elementu współczesnej cywilizacji czyli komputera. W czasach
      fascynacji zegarami powstała filozoficzna koncepcja człowieka-maszyny
      (Kartezjusz , La Metrie i inni), dzisiaj wymiana oprogramowania jest dominantą.
      Sam człowiek staje się bezkształtny i tu szara substancja mózgu jest dobrym
      obrazem tej bezkształtności. Wszyscy ludzie mają podobnie wyglądające mózgi
      (przynajmniej dla laika) w przeciwienstwie do aparycji zewnetrznej którą
      uznaje się wobec czyności programowania za nie-istotną i która sama podlega
      programowaniu ( weźmy np. programy reklamowe farb do włosów).
      • kyos Re: mózg i metafora programu 01.06.07, 13:50
       jeśli chodzi o manipulowanie wyglądem zewnętrznym - o ile wiem to miało ono już
       miejsce we wspólnotach zbieracko-łowieckich (malowanie henną, kolczyki,
       rytualne okaleczenia)

       jeśli chodzi o przeprogramowywanie mózgu (że człowiek to robot) - pojawiają się
       takie głosy, ale są nieliczne; rzadko dopuszcza się zmianę tożsamości (np.
       seksualnej -chociaż tu mówi się o wyrównaniu cielesnej tożsamości do duchowej)

       poza tym zapominasz o DNA smile
       • scand Re: mózg i metafora programu 04.06.07, 08:44
        > jeśli chodzi o manipulowanie wyglądem zewnętrznym - o ile wiem to miało ono
        już
        > miejsce we wspólnotach zbieracko-łowieckich (malowanie henną, kolczyki,
        > rytualne okaleczenia)

        Teraz jest jednak istotna różnica. Sugestia zmiany koloru włosów zostaje wydana
        za pomocą mediów elektronicznych - można więc zatem powiedzieć że ludzie (
        głównie kobiety) są programowane elektronicznie wink

        Swoją drogą ciekawa jest ta ucieczka człowieka - jak słusznie zauważyłeś obecna
        od bardzo dawnych czasów - w kierunku szeroko rozumianej maski. Kiedyś np.
        zakładano maski aby ustrzec się przed demonami - maska miała powodować że
        danego człowieka było ciężej rozpoznać a więc i zaatakować. Stąd także zabawa z
        podwójnymi imionami - "prawdziwym" i tym na użytek demonów. Związane to było
        zatem z pewnego rodzaju lękiem. Czyżby nasza cywilizacja także była przesycona
        owym pierwotnym lękiem i to właśnie kobiety były nim bardziej przesycone, gdyż
        częściej uciekają w kierunku maski ?
        • witekjs Re: mózg i metafora programu - maski 04.06.07, 10:54
         Myślę, że kobiety nie zakładają masek częściej.
         Wszyscy mamy ich kilka, często nie zdając sobie sprawy, że je zakładamy również
         przed samym sobą.
         One potrafią tworzyć tak piękny obraz, że sami najmocniej wierzymy, że jest to
         nasza twarz.
         Problemem jest to, że w takiej sytuacji dla innych staje się ona nieszczelna i
         nierzadko możemy okazać się śmieszni.
         Niezwykle mocno widoczne jest to dzięki mediom.
         Również internetowi...wink

         Witek
         • scand Re: mózg i metafora programu - maski 04.06.07, 11:37
          Maska może mieć różne formy. Są bardzo subtelne maski psychologiczne które
          faktycznie mogą być bardziej dla siebie niż dla innych.
          Tu zajmujemy się maską widoczną czyli zmianą wyglądu która rozprzestrzeniła się
          obecnie szeroko i jest aktywnie wspierana przez różnych producentów masek.
          Chyba jednak znajdują oni posłuch bardziej wsród kobiet choc i wsród mężczyzn
          jest coraz więcej takich którzy zmieniają sie wg algorytmu mody. Są jednak na
          razie w mniejszości.
           • scand Re: mózg i metafora programu - face lifting 05.06.07, 09:09
            Żyjemy zatem w czasach ucieczki od samego siebie. Jest to zresztą zgodne z
            przytoczonym przeze mnie paradygmatem ciągłej gotowosci na przeprogramowanie.
            Z tymi operacjami czasami jednak jest też jak z tym farbowaniem włosów - efekt
            końcowy jest znacznie gorszy niż stan początkowy - np. nie podoba mi się co
            jedna znana piosenkarka zrobiła ze swoim nosem - zatracił po operacji miękkość
            i teraz wygląda jak czarownica z bajki o Jasiu i Małgosi smile
             • scand Re: mózg i metafora programu - face lifting 06.06.07, 09:02
              Ciekawe jest to, że zmieniają aparycję także osoby, którym się powiodło, jak by
              nie było, przy wykorzystanieu "starego" wyglądu. To że osiągnęli sukces nie
              wystarcza jednak i nie powstrzymuje ich od ucieczki od samego siebie. Chcą
              zaaplikować zmiany, które i tak są przecież krótkotrwałe.
              • witekjs Re: mózg i metafora programu - maski 06.06.07, 10:07
               Te osoby, często uważają, że powiodło im się pomimo nieakceptowanego wyglądu.
               Poza tym, z czasem wygląd się zmienia... wink
               Do omawianych masek trzeba dodać jeszcze wąsy i brody, długie lub bardzo krótkie
               włosy, kolczyki, wiecznie noszone kapelusze, na zwykle łysej głowie.
               Istotne jest również, jaki rodzaj ubioru wybierają niektóre osoby.
               Odrębnym zagadnieniem jest, związany z tym sposób zachowania wiecznego
               nastolatka, na przykład - Kuba Wojewódzki, Szymon Majewski.
               Znacznie częściej tylko ludzie estrady mogą sobie pozwolić na te, wielekroć
               kiczowate, a bardzo serio traktowane korekty urody.

               Witek
               • scand Re: mózg i metafora programu - maski 06.06.07, 10:20
                > Do omawianych masek trzeba dodać jeszcze wąsy i brody, długie lub bardzo
                krótki
                > e
                > włosy, kolczyki, wiecznie noszone kapelusze, na zwykle łysej głowie.

                No, nie. Coś co jest naturalne nie jest maską.
                Cos co jest łatwo separowalne także nie. Ubranie więc nie jest maską chocby
                było jak najbardziej dziwaczne. Chociaz z drugiej strony taki czador np. czy
                nie jest to klasyczna maska uwarunkowana kulturowo ? Tak, jest pewna trudnośc
                definicyjna maski. Maską należałoby uznać to co przesłania stan naturalny. Z
                tym że ubranie właśnie przesłania smile choć z drugiej strony wiemy że tak
                naprawdę nie zmienia.
                • okimita Re: mózg i metafora programu - maski 06.06.07, 19:18
                 Polubiłem tramwaj, wolę, zamiast bębnić palcami po kierownicy w korkach,
                 ale o maskach, wchodzę przednim pomostem, przez ułamek ja i pasażerowie
                 na się patrzymy, i co, postacie nieruchomieją, stop-klatka, brakuje
                 tylko chrzęstu spadających przyłbic. Umarły tramwaj, czy inny Kantor jakiś.
                 Odwracam się tyłem, wkładam maskę, bo inni patrzą wsiadając.
                 • scand Re: mózg i metafora programu - maski 11.06.07, 09:37
                  Tramwaj to wolność. Zamiast wciąż reagować na inne zhermetyzowane bezwględnie w
                  karoseriach samochodowych byty mozna poddać się przyjemności obserwacji
                  rzeczywistości miejskiej, oczywiście ... także poprzez maskę ale jednak
                  bardziej zwiewną smile
        • kyos Re: mózg i metafora programu 04.06.07, 22:39
         scand napisał:

         > Czyżby nasza cywilizacja także była przesycona owym pierwotnym lękiem i to
         > właśnie kobiety były nim bardziej przesycone, gdyż częściej uciekają w
         > kierunku maski ?

         niektórzy potrzebują maski bo uważają że tylko w ten sposób mogą uzyskać
         tożsamość akceptowaną przez innych

         nie sądzę by to warunkowane płcią --zresztą to raczej mężczyźni jako
         występujący na zewnątrz swoich domostw/plemion/państw przybierali barwy, maski,
         dziwne stroje; to mężczyźni byli również pierwszymi aktorami (odgrywającymi
         również role kobiece, bo kobiety "nie mogły" grać); nie zapominaj też o takich
         męskich modach jak unisex czy metrosex smile
         • scand Re: mózg i metafora programu 05.06.07, 09:04
          > nie sądzę by to warunkowane płcią --zresztą to raczej mężczyźni jako
          > występujący na zewnątrz swoich domostw/plemion/państw przybierali barwy,
          maski,
          >
          > dziwne stroje;

          Było to zapewne także związane z tym że mężczyni byli uważani za bardziej
          podatnych na ataki demonów, w szczegóności demonów pochodzących od ich wrogów
          którzy zgineli z ich ręki. Kobiety ograniczone do kręgu wewnetrznego były z
          natury lepiej chronione przed wrogiem prawdziwym i urojonym.
          Dziś jednak wiara w demony odeszła choc wiara w duchy jakby pozostała - czy
          moda bowiem nie jest swego rodzaju duchem, który acz niewidoczny to jednak
          oddziaływuje ?
          • kyos Re: mózg i metafora programu 08.06.07, 10:54
           scand napisał:

           > Było to zapewne także związane z tym że mężczyni byli uważani za bardziej
           > podatnych na ataki demonów, w szczegóności demonów pochodzących od ich wrogów

           ...kojarzonych z kobietami smile

           stąd tyle zakazów religijnych związanych z kobietami w różnych kulturach (m.in.
           islamu, chrześcijaństwa, taoizmu, hinduizmu)
           • scand Re: mózg w prahistorii 11.06.07, 09:33
            Im bardziej archaiczne demony tym groźniejsze.

            en.wikipedia.org/wiki/Demons#Psychical_history

            Nie zapominajmy też o demonach pochodzących od zabitych potężnych zwierząt w
            kulturach naszych archaicznych praprzodków. Ileż czasu zabierało kiedyś
            przebłaganie aby zabity zwierz nie okazał gniewu po śmierci !
  • zettrzy Re: GRANICE 25.05.07, 19:18
   granice przekraczalo sie zawsze
   przekraczanie granic dzisiaj wprawia nas w nerwowosc poniewaz dotyczy nas
   bezposrednio, ale czyz np. odrzucenie wiary w czary i zakaz przesladowania
   czarownic nie byl przekroczeniem jakiejs granicy dla naszych przodkow? tyle, ze
   to bylo kiedys, wiec bagatelizujemy zjawisko
   czlowiek ma niestety - lub stety - niesamowita zdolnosc adaptacji, zarowno do
   zmian w otoczeniu jak do swoich wlasnych pomyslow; czymze byl lot Amalii Earhart
   jesli nie przekroczeniem granicy? granicy zarowno fizycznej, uwarunkowanej
   owczesnym stanem techniki, jak psychicznej, bo nie jest latwo byc samemu oko w
   oko z niszczaca przyroda i mimo to wierzyc ze jednak sie uda wink
   wydaje mi sie ze ograniczenie przekraczania granic do aspektu negatywnego -
   przekroczenie MUSI byc szkodliwe - jest powodem dla ktorego druga polowa upiera
   sie przy przekraczaniu granic; a co do niezmiennosci swiata i form kultury, czy
   to nie tradycjonalista Asnyk napisal "przezytych ksztaltow zaden cud nie zmusi
   do istnienia"?
   oczywiscie sa zjawiska szkodliwe, ktore nalezy ograniczac, ale jakos w moim
   odbiorze takowe nie kwalifikuja sie jako "granice do przekroczenia" - raczej
   jako smiec cywilizacyjny, ktory nalezy usunac poniewaz przeszkadza nam w
   przekraczaniu prawdziwych granic
   • zielona-oliwka Re: GRANICE 25.05.07, 23:57
    Oczywiście, że tak wink Aczkolwiek wszystko zależy od kontekstu wink

    Proszę wybaczyć mi nadmierną szczerość, ale niektóre wątki poruszają tematy,
    które nurtują raczej dzieci, niźli dorosłych ludzi, a dla nas są już raczej
    trywialne wink
    • kamfora Re: GRANICE 26.05.07, 07:06
     zielona-oliwka napisała:

     > Proszę wybaczyć mi nadmierną szczerość, ale niektóre wątki poruszają tematy,
     > które nurtują raczej dzieci, niźli dorosłych ludzi, a dla nas są już raczej
     > trywialne wink

     Padały tu już zarzuty o trywialne podejście do tematów, o brak umiejętności
     prowadzenia prawdziwej dyskusji, ale samym tematom nikt jeszcze trywialności
     nie zarzucił. Kiedyś dzieckiem będąc marzyłam o tym czasie dorosłości, gdy już
     będę znała odpowiedzi na wszystkie nurtujące mnie pytania...
     Wychodzi, że wciąż daleko mi do dorosłości wink

     Miłego weekendu!
     • witekjs Re: GRANICE 26.05.07, 10:42
      Wspaniałe jest to, że dzięki Google internet jest bez granic.
      Znalazłem właśnie doskonały pomysł poznańskiej uczelni, ciekawe jak rozwijają
      sie te zajęcia. Może powstały już fakultety internetowe ?

      Witek
      Przedruk tekstu:
      "Dobre wychowanie 09-07-2004
      Na wykłady z dobrego wychowania już wkrótce zaczną chodzić studenci poznańskich
      uczelni. Nauka savoir-vivre’u na studiach to pomysł rektorów szkół wyższych z
      Poznania.

      savior1Rektorzy uznali, że dobre wychowanie to wyśmienity pomysł, tym bardziej
      że właściwie nie uczy się go ani w podstawówkach, ani w gimnazjach. Już od
      przyszłego semestru studenci będą mogli wybrać przedmiot „Dobre wychowanie”.
      Zajęcia nie będą obowiązkowe.

      Studenci dowiedzą się m.in. jak rozpocząć i zakończyć rozmowę telefoniczną, jaki
      strój jest odpowiedni na daną okazję czy jak zachować się wobec przyszłego
      pracodawcy. Zajęcia poprowadzą kulturoznawcy. Rektorzy wszystkich poznańskich
      szkół wyższych sondują na razie, ilu studentów zechce skorzystać z tych zajęć
      już od przyszłego semestru.

      W jednej z poznańskich uczelni, Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych już
      prowadzone są takie zajęcia. Są obowiązkowe i kończą się egzaminem.

      Zobacz na
      www.wsus.poznan.pl"
      studia.korba.pl/1,17216,2714,art.html
     • zettrzy Re: GRANICE 26.05.07, 19:25
      chyba reagujemy za powaznie... przeciez to jakies ewidentne dziecko usiluje
      sobie "dodac powagi", bo jej sie zdaje ze w internecie nie widac krotkich majteczek
      • okimita Re: GRANICE 26.05.07, 21:47
       "dodać powagi", droga Zettrzy, no nie tylko. Wszyscy zachwycają się urodą
       mojego kota, a o mojej urodzie to raczej się nie wypowiadają, mogę powiedzieć,
       że ja podpieram się urodą mojego kota. Myślę że podobnie jest z tą zielono-
       oliwkową, jak naubiera tych wisiorków, to zbiera zachwyty nad swoją biżuterią.
       • zettrzy Re: GRANICE 26.05.07, 23:14
        no widzisz... z tymi zachwytami nie wszystko bylo tak, koraliki nie szly jak
        swieze bulki, ale nie o to chodzi - powiedzmy mala przekroczyla granice dobrego
        smaku, i jesli przyjmiemy ten kat widzenia to jej post stanowi ilustracje jednej
        z tez postawionych w niniejszym watku - to jest, ze przekraczajac nalezy uwazac
        na to jaka granice i w ktora strone przekraczamy
    • scand Re: GRANICE 28.05.07, 10:48
     > Proszę wybaczyć mi nadmierną szczerość, ale niektóre wątki poruszają tematy,
     > które nurtują raczej dzieci, niźli dorosłych ludzi, a dla nas są już raczej
     > trywialne wink

     Filozofia jest w stanie cofnąć się do pytan najbardziej podstawowych a więc
     także tych zadawanych przez małe dzieci, które rozstrzygane są u poczatku
     świadomego życia. Czy bowiem nie dziecinne w istocie były np. watpliwości
     Kartezjusza wobec własnego istnienia ?
    • mu_ndek Re: Oliwka 12.06.07, 12:22
     Ups – Oliwka dolała do ognia? Do granic do majteczek?
     Ale Ona przecież tylko Zielona
     A reszty... nie trzeba

     Z wakacyjnym pozdrowieniem
  • pastwa Re: GRANICE 26.05.07, 23:56
   kamfora napisała:


   > Czy są granice, których przekraczać nie wolno?

   "Nie wolno" w jakim sensie, ze prawo niby nie pozwala, bo jesli nie, to
   wszystkie granice mozna przekraczac bez wzgledu na skutki...
   • kamfora Re: GRANICE 27.05.07, 00:11

    Chodzi o wyrażone w tekście Delsol pytanie:

    "Do jakiego punktu człowiek może przemieniać świat, w którym żyje, nie niszcząc
    przy tym samego siebie?"

    Prawo to granice zakreślone przez człowieka, często poza granicami dotychczas
    uznawanymi jako nieprzekraczalne.
    • pastwa Re: GRANICE 27.05.07, 00:26
     kamfora napisała:


     > "Do jakiego punktu człowiek może przemieniać świat, w którym żyje, nie
     niszcząc przy tym samego siebie?"

     To sie okaze dopiero wowczas kiedy przekraczajac kolejna granice ksztaltowania
     swiata ow czlowiek zniszczy samego siebie..rozumiem ze czlowiek to cala
     ludzkosc, a nie pojedynczy egzemplarz, bo inaczej granic a granic bedzie.
     Wedle mojej wyobrazni mozemy zniszczyc nawet swiat w jakim obecnie zyjemy, o ile
     potrafimy zwiac do innego.
     • kamfora Re: GRANICE 27.05.07, 16:07
      pastwa napisał:

      > To sie okaze dopiero wowczas kiedy przekraczajac kolejna granice ksztaltowania
      > swiata ow czlowiek zniszczy samego siebie..rozumiem ze czlowiek to cala
      > ludzkosc, a nie pojedynczy egzemplarz, bo inaczej granic a granic bedzie.

      Rozumiem, że bliższy jest Ci eksperyment niż doświadczenie?

      W dobie demokracji wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość naszego swiata.
      Oczywiście można sobie powiedzieć: "po mnie choćby potop" ale myślę, że raczej
      większość ludzi wolałaby umierać w poczuciu, że gatunek ludzki nie zniknie
      razem z nimi, że ich dzieci/wnuki/prapra...prawnuki będą się również cieszyć
      krótkim ale pięknym życiem na Ziemi...
      Ciągle musimy odpowiadać na pytania, czy granicę zakreślić w tym miejscu, czy
      może dwa kroki dalej. Coś jak przy zbudowaniu jakiejś superautostrady: czy
      ograniczyć dopuszczalną prędkość, czy też może ograniczenia wprowadzić już
      przy produkcji pojazdów?
      Na osiedlowych drogach oprócz znaków ograniczenia prędkości są budowane garby,
      żeby wręcz wymusić na opornych kierowcach zdjęcie nogi z gazu.
      Czy w dziedzinie moralności/medycyny są jakieś miejsca, w których należałoby
      położyć jakiś garb?


      > Wedle mojej wyobrazni mozemy zniszczyc nawet swiat w jakim obecnie zyjemy,
      > o ile potrafimy zwiac do innego.

      Pytanie brzmi: jak nie zniszczyć tego nie mając pewności, czy ten inny będzie
      się nadawał do zamieszkania wink. Oczywiście przede wszystkim chodzi o to, jak
      sprawić, żeby inni ludzie (m. in. nasze dzieci/wnuki) nie chcieli niszczyć
      tego naszego (i jednocześnie swojego) świata .
     • zettrzy Re: GRANICE 27.05.07, 22:01
      napisalam tutaj wczoraj w nocy posta, ale go nie widze... czyzby redakcja
      postawila granice ile postow mozna umiescic w jednym watku?
      • scand Re: GRANICE 28.05.07, 09:19
       Watpię żeby stawali aż takie GRANICE smile
       Postu po prostu nie ma więc może nie został wysłany skutecznie ??
       Czasami jednak nie wiem dlaczego zdalnie wylogowują człowieka zanim zdąży
       wysłać tekst - nadal nie lubię ponadto ich maniery "archiwizowania" starszych
       postów..
       • zettrzy Re: GRANICE 29.05.07, 01:54
        wyslany byl skutecznie, bo go widzialam na ekranie na koncu watku, i jesli
        gdzies przepadl, to nie z uwagi na wylogowanie, bo napisalam potem inne posty i
        te sa

        tak nawiasem mowiac, to nie jest jedyny post ktory poszedl w kosmos, albo sie
        polamal, chociaz polamanie latwiej wytlumaczyc - trafila sie po drodze ktoras z
        tych nieziemskich reklam i poprzestawiala sylaby w moim tekscie
        • kamfora Re: GRANICE 29.05.07, 07:58
         zettrzy napisała:

         > wyslany byl skutecznie, bo go widzialam na ekranie na koncu watku, i jesli
         > gdzies przepadl, to nie z uwagi na wylogowanie, bo napisalam potem inne posty
         > i te sa

         Oj, nie jestem pewna co do tego, że go widziałaś na końcu wątku, a właściwie to
         jestem pewna, że go nie widziałaś, tylko teraz Ci się wydaje, że widziałaś smile)
         Posty (albo ich części) znikają gdzieś w czeluściach serwera forumowego (czy
         jak mu tam) w trakcie wysyłania. Gdy się pojawią w wątku - może je wykasować
         osoba mająca uprawnienia admina (m.in. ja). Wykasowanie polega jednak jedynie
         na usunięcia tegoż posta z pola widzenia użytkowników forum - ci, którzy mają
         uprawnienia admina nadal widzą (i mogą czytać, choć nie mogą nań odpowiadać
         cytując) skasowany post. Z racji braku powodu - kasowanych jest bardzo mało
         wpisów. Kasują przeważnie autorzy z racji jakichś braków technicznych
         (powtórzenie/niedziałający link itp)
         Zaręczam Ci, że Twojego posta nie ma wśród skasowanych smile.
         • zettrzy Re: GRANICE 29.05.07, 22:37
          nie sadze ze on jest skasowany, natomiast jestem pewna ze cos sie potentegowalo
          w zakresie permanentnego zapisu - to nie jest pierwszy czy jedyny raz kiedy
          posta widzialam w watku w nocy, ale nazajutrz poszedl to wielkiego zbioru
          danych w niebie
          dotyczy to postow wyslanych w godzinach wczesnych porannych czasu serwera, wiec
          moze trafiam na jakis backup i dlatego... a moze to cale ustrojstwo tak dziala
          ze lepiej nawet sie nie domyslac co moglo sie zdarzyc wink
    • witekjs R.S.Robins, J.M.Post "Paranoja polityczna" 11.06.07, 10:26
     "Robert S. Robins i Jerrold M. Post w książce pt: "Paranoja polityczna" w
     niezwykle wnikliwy sposób pokazali, jak nienawiść i płynąca z niej agresja mogą
     wpłynąć na porządek społeczny i demokrację. Paranoiczną osobowość mieli
     przywódcy - Hitler, Stalin, Pol Pot, jak również ci, którzy w imię
     chrześcijaństwa, islamu, judaizmu sięgali po władzę. Jest to doskonała książka,
     która pozwoli na zrozumienie wielu zjawisk zachodzących w życiu społecznym i
     politycznym.
     Należą do nich: terroryzm, fanatyzm religijny, walka o władzę, utrzymywanie
     władzy itp"...

     www.popowski.pl/ciekaw/index2.html
     • scand Re: R.S.Robins, J.M.Post "Paranoja polityczna" 11.06.07, 13:11
      Ciekawa książka która zapowiada się bardzo ciekawie.
      Te wszystkie przykłady dowodzą jednak, że paranoidalnośc jest bardzo powszechna
      w polityce , do tego powszechna że może ... normalna ??? Jest tak być może
      dlatego, że w polityce często ukrywa się swoje cele a te często są negatywne i
      wcale nie aż tak wzniosłe. Jednak taka strategia jest politycznie skuteczna, w
      każdym razie skuteczniejsza od naiwnej otwartości i wyciągania do wszystkich w
      szczery sposób przyjaznej dłoni. Ten kto udaje przyjaźn jest nie do odróżnienia
      od tego kto jest przyjazny szczerze ale ma tę przewagę że w dogodnej sytuacji
      bez kosztów emocjonalnych może zmienić strategię polityczną.
      Oszukiwanie popłaca, wiedzą to już zwierzęta a wsród ludzi oszustwa przyjmują
      postać tak dalece wysublimowaną, że można je nawet uznać za pewien rodzaj
      ludzkiej prawdy !

  • witekjs Re: GRANICE - STRACH 15.06.07, 15:12
   Przed wielu laty, skutecznie chroniła nas przed bandytami na ulicach liczna
   obecność MO i ich "cywilnych" kolegów z UB, SB i innych służb...
   Kosztowało to nas "jedynie" tyle, że milicjant był ostatnim, do którego należało
   zwracać się o pomoc w sprawach, nie związanych z ciężkimi, kryminalnymi
   przestępstwami.
   Po roku 89 wszyscy byliśmy tak bardzo szczęśliwi, że w końcu nie będziemy
   musieli bać się, nareszcie "naszej" Policji i służb walczących z bandytami,
   zorganizowaną przestępczością i rzeczywistymi wrogami Polski...
   Błąd!!
   Od 6:00 rano, znowu każdemu z nas może koś, "przez pomyłkę" - wywalić drzwi z
   futryną, lub z pracy, w kajdanach wyprowadzić do miejsca, jak słynne kiedyś w
   Warszawie "Cyryla i Metodego"...
   Trudno myśleć o tym spokojnie.

   Witek
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka