Dodaj do ulubionych

pełnomocnictwo

01.02.06, 23:05
czy zarządca nierucomości może reprezentować właścicieli przed sądem w
sprawach o eksmisj ę lub zapłatę...?
Obserwuj wątek
  • radek9918 Re: pełnomocnictwo 02.02.06, 08:16
   tak, o ile:
   Pełnomocnikiem może być (...), a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub
   interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia,
   jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, art. 87. § 1. KPC
   • gmj Re: pełnomocnictwo 03.02.06, 21:01
    jeżeli jest taki zapis w umowie, tzn, iż może reprezentować współwłaścicieli
    przed sądem w spr. o eksmisję lub zapłatę, to może być ich pełnomocnikiem w
    myśl art 87 par 1 KPC ?
    • radek9918 Re: pełnomocnictwo 03.02.06, 23:11
     to będzie podstawa formalna, ale musi być też materialna (merytoryczna) typu:
     "w ramach umowy zleceniobiorca przyjmuje wykonanie czynności związanych z
     zarządem danej nieruchomości poprzez wykonywanie wszelkich dziłań niezbęnych do
     prawidłowego utrzymania i funkcjonowania nieruchomości, w tym w szczególności:
     pobieranie i widnykacja czynszu i innnych opłat
     składnaie oświdczeń woli w stosunkach najmu tj, zawieranie, zmiana, wypowadanie
     lub rozwiazywanie umów,
     prowadznie sporów sądowch dotyczacycch stosunków najmu lub zajmowania lokali bez
     tytułu prawnego"
     itd

     ale tak na marginesie to te sprawy powinien wiedzieć zarządca, któremu chce sie
     powierzyć swój majątek, jesli gość nie jest pewny co ma byc umowie, to co zrobi
     na sali sądowej
     • oskar58 Re: pełnomocnictwo 04.02.06, 13:58
      Miałem to wszystko w umowie, a i tak sąd (w Krakowie) żądał ode mnie osobnego
      pełnomocnictwa procesowego. Na szczęście uzyskanie takowego nie nastręczało
      trudności, ale w jednym przypadku przekroczyłem tygodniowy termin i musiałem
      wnosić o wszczęcie postępowania pod nową sygnaturą, Zwłoka była ponad
      dwumiesięczna. Chodziłem na kurs zarządców, wykłady były o wszystkim tylko nie
      o tym co jest najważniejsze - przepisach prawa dotyczących zarządu. Pozdrawiam.
      Oskar
      • radek9918 Re: pełnomocnictwo 04.02.06, 18:36
       i sąd miał rację;
       tłumacząc to najprościej:
       1) umowa (jej zapisy) służą do tego aby określic prawa i obowiązki
       zleceniodawcy i zleceniobiorcy (inaczej za co kasę bierze zleceniobiorca) ale z
       umowy nie wynika zastępstwo,
       2) pełnomocnictwo jest dokumentem z którego będzie wynikać że zleceniobiorca
       (tu pełnomocnik) skałdając oświadczenia woli robi to w imieniu i na rzecz
       zleceniodawcy (tu mocodawcy)
       przecież zarządca wypowiadajc czynsz nie robi tego na mocy umowy o zarządzanie
       ale na podstawie osobnego pełnomocnictwa;
       oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby obie rzeczy połączyć w jednym
       dokumencie, ale wtedy zleceniodawca (mocodawca) złoży dwa oświadczenia woli
       jedno do umowy drugie do pełnomocncitwa
     • gmj Re: pełnomocnictwo 04.02.06, 20:12
      w/w art. brzmi tak:
      Art. 87.1. (49) § 1. W postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje
      zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych. Zastępstwo to dotyczy
      także czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym,
      podejmowanych przed sądem niższej instancji.
      i na podst. tego sąd odrzucił pełnomocnictwo zarządcy, jako nie uprawnionego....
      • radek9918 Re: pełnomocnictwo 04.02.06, 23:00
       gmj napisał:

       > i na podst. tego sąd odrzucił pełnomocnictwo zarządcy, jako nie uprawnionego...

       który sąd odrzucił, Sąd Najwyższy?, czy niższej instancji?
       chyba zarządca nie skałdał kasacji do SN???

       • gmj Re: pełnomocnictwo 07.02.06, 20:48
        nie, ponieważ kilku radców prawnych orzekło, iż zarządca nie moze wystepować
        przed sądem jako pełnomocnik.... Zapytałem teraz radcy pr. i podtrzymuje opinię
        iż on lub sędzia może być pełnomocnikiem.To co cytujesz z art 87.1 jest po
        nowelizacji? ponieważ ja znalazłem tylko taki zapis w kpc jak cytuję powyzej w
        wątku?
       • gmj Re: pełnomocnictwo 07.02.06, 20:49
        Art. 87.1. (49) § 1. W postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje
        zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych. Zastępstwo to dotyczy
        także czynności procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym,
        podejmowanych przed sądem niższej instancji.
        • radek9918 Re: pełnomocnictwo 08.02.06, 19:54
         już wiem na czym polega nieporozumienie po art. 87 kpc jest następny 87 tylko,
         że ze znaczkiem 1
         to dwa różne artykuły regulaujące inną materię:
         87 postepowanie prze sądami: rejnowym, okręgowym i apelacyjnym,
         87(1) -"- przed Sądem Najwyższym tzw. przymus adwokacki,
        • radek9918 Re: pełnomocnictwo 08.02.06, 20:02
         a tak wygląda trochę większa część kpc

         Art. 86. Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed
         sądem osobiście lub przez pełnomocników.

         Art. 87. § 1. (43) Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w
         sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba
         sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze
         stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego
         zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub
         zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.
         § 2. (44) Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nie
         posiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo
         jej organu nadrzędnego. Osoba prawna prowadząca, na podstawie odrębnych
         przepisów, obsługę prawną przedsiębiorcy, osoby prawnej lub innej jednostki
         organizacyjnej może udzielić pełnomocnictwa procesowego - w imieniu podmiotu,
         którego obsługę prawną prowadzi - adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli została
         do tego upoważniona przez ten podmiot.
         § 3. (45) W sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne
         pełnomocnikiem może być również przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu
         pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji
         społecznej, mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie. Minister Sprawiedliwości
         określa, w drodze rozporządzenia, wykaz tych organizacji społecznych.
         § 4. (46) W sprawach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
         pełnomocnikiem rolnika może być również przedstawiciel organizacji zrzeszającej
         rolników indywidualnych, której rolnik jest członkiem.
         § 5. (47) W sprawach związanych z ochroną praw konsumentów pełnomocnikiem może
         być przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona
         konsumentów.
         § 6. (48) W sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej pełnomocnikiem
         twórcy projektu wynalazczego może być również przedstawiciel organizacji, do
         której zadań statutowych należą sprawy popierania własności przemysłowej i
         udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych.

         Art. 871. (49) § 1. W postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje zastępstwo
         stron przez adwokatów lub radców prawnych. Zastępstwo to dotyczy także czynności
         procesowych związanych z postępowaniem przed Sądem Najwyższym, podejmowanych
         przed sądem niższej instancji.
         § 2. (50) Przepisu § 1 nie stosuje się w postępowaniu o zwolnienie od kosztów
         sądowych oraz o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego oraz gdy stroną, jej
         organem, jej przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem jest sędzia,
         prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, a
         także gdy stroną, jej organem lub jej przedstawicielem ustawowym jest adwokat
         lub radca prawny.

         Art. 88. Pełnomocnictwo może być albo procesowe - bądź to ogólne, bądź do
         prowadzenia poszczególnych spraw - albo do niektórych tylko czynności procesowych.

         Art. 89. § 1. (51) Pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności
         procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub
         wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Adwokat i radca prawny, a także rzecznik
         patentowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa. Sąd może
         w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
         § 2. W toku sprawy pełnomocnictwo może być udzielone ustnie na posiedzeniu sądu
         przez oświadczenie złożone przez stronę i wciągnięte do protokołu.
         § 3. (52) Pełnomocnictwo udzielone przez osobę fizyczną składane przez radcę
         prawnego powinno zawierać oświadczenie pełnomocnika, że nie pozostaje on w
         stosunku pracy. W wypadku udzielenia pełnomocnictwa w sposób określony w § 2
         oświadczenie radcy prawnego złożone wobec sądu zostaje wciągnięte do protokołu.
         • gmj Re: pełnomocnictwo 08.02.06, 21:46
          2. (44) Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nie
          posiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo
          jej organu nadrzędnego. Osoba prawna prowadząca, na podstawie odrębnych
          przepisów, obsługę prawną przedsiębiorcy, osoby prawnej lub innej jednostki
          organizacyjnej może udzielić pełnomocnictwa procesowego - w imieniu podmiotu,
          którego obsługę prawną prowadzi - adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli została
          do tego upoważniona przez ten podmiot.
          włąśnie na podst. tego art. odrzucono mozliwość pełnomocnictwa, ponieważ sąd
          uznał, że zarzadca nie jest pracownikiem jednostki(miał zwartą umowę o
          zarządzxanie).....Moze w innych miastach Polski jest inaczej....
          • gmj Re: pełnomocnictwo 08.02.06, 21:48
           choidziło o zgłoszenie długu wykonawcy wobec Wspólnoty Mieszkaniowej do
           postępowania układowego i sąd uznał, że WM moze reprezentowac rp lub adwokat, a
           nie zarządca.
           • radek9918 Re: pełnomocnictwo 19.02.06, 12:47
            byłem ostanio zajęty (nadal jestem) dlatego w skrócie podaję:
            www.sn.pl/orzecznictwo/
            proszę w biuletynie SN poszukać uzasadnienia do postanowienia SN z 14.09.2005
            r., III CZP 62/05;
            podaję fragment: "Prezentowane wywody prowadzą do wniosku, że istnieją
            wystarczające, jurydyczne argumenty, mogące służyc dla przyjęcia stanowiska,
            zgodnie z którym zarządca nieruchomości wspólnej, ustanowiony na podstawie art.
            18 ust. 1 ustawy z 1994 r., może wystepować w imieniu właścicieli lokali
            tworzacych wspólnotę ..."

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka