Dodaj do ulubionych

Odwołanie do UKS-u

IP: *.81-161.gts.tkb.net.pl 03.01.05, 16:42
Wlasnie jestem swiezo po kontroli z UKS-u i wiem ze moge w ciagu 14 dni
odwolac sie od ich zarzutow stawianych w stosunku do mojej firmy. czy ktos
wie w jakiej formie pisze sie tzw. ODWOŁANIE do uks-u , co ono musi
zawierac , bo slyszalem ze jesli zostanie stworzone w niepoprawnej formie to
bedzie od razu odrzucone. Pozdr alll !!!
Obserwuj wątek
  • Gość: Powodzenia Re: Odwołanie do UKS-u IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 10.01.05, 22:56
   INSTRUKCJA
   Jak napisać odwołanie od decyzji


   Często podatnicy, do których adresowana jest decyzja urzędu skarbowego, nie są
   z niej zadowoleni. Powody tego niezadowolenia mogą być różne. Czasem jest to
   niezadowolenie nieuzasadnione i za taką, a nie inną treść decyzji podatnik może
   mieć pretensje tylko do samego siebie. Częściej jednak zdarza się, że
   niezadowolenie podatnika jest w pełni uzasadnione. Wtedy podatnik może złożyć
   odwołanie.   ETAP 1


   Zaadresuj pismo

   Ogólna konstrukcja odwołania od decyzji podatkowej nie różni się od innych pism
   kierowanych do organów administracyjnych. W pierwszej kolejności należy po
   prawej stronie pisma umieścić datę sporządzenia odwołania oraz miejscowość, a
   po lewej stronie – oznaczenie osoby wnoszącej odwołanie. Będzie to imię i
   nazwisko (lub nazwa) strony odwołującej się, adres służący do korespondencji z
   organem podatkowym (adres do doręczeń), numer identyfikacji podatkowej (NIP)
   oraz ewentualnie dane pełnomocnika ustanowionego po to, by reprezentował nas w
   postępowaniu przed organem odwoławczym.

   Po prawej stronie pisma (niżej niż data i miejscowość) musimy umieścić dane
   adresata odwołania, tj. właściwego organu podatkowego. W tej części należy
   także podać, za pośrednictwem jakiego organu pierwszej instancji odwołanie jest
   wnoszone. Jest to konieczne dlatego, że odwołanie od decyzji wydanej przez
   naczelnika urzędu skarbowego wnoszone jest do dyrektora izby skarbowej za
   pośrednictwem urzędu, na którego decyzję skarżymy się w odwołaniu. Właściwy do
   rozpatrzenia odwołania jest organ podatkowy wyższego stopnia. W przypadku
   wydania decyzji w pierwszej instancji przez ministra właściwego do spraw
   finansów publicznych, dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej lub przez
   samorządowe kolegium odwoławcze, odwołanie od decyzji rozpatruje ten sam organ
   podatkowy, stosując odpowiednio przepisy o postępowaniu odwoławczym. Ta część
   odwołania może mieć np. postać „Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu za
   pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki”. Formuła ta może być
   oczywiście uzupełniona o adresy obydwu organów. Nie jest to jednak konieczne.

   Trzeba również pamiętać, że odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia
   doręczenia: decyzji stronie lub doręczenia zawiadomienia spadkobierców o
   złożonym przez spadkodawcę odwołaniu od decyzji. Złożenie odwołania po tym
   terminie nie wywołuje żadnych skutków prawnych, a samo odwołanie pozostawia się
   bez rozpoznania.

   ETAP 2


   Wpisz podstawę

   W pierwszej kolejności należy wpisać słowo „odwołanie”. Nie jest to konieczny
   element, więc gdy zapomnimy je zamieścić, pismo nie straci swego charakteru.
   Następnie należy określić podstawę prawną do wniesienia odwołania zawierającą
   się w formule: „Na podstawie art. 220 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
   Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wnoszę o..........”
   oraz dokładne określenie naszego żądania. W tej części trzeba określić, czy
   żądamy uchylenia decyzji czy też jej zmiany oraz jaki jest zakres tego żądania,
   tj. czy dotyczy ono całej decyzji czy tylko jej części. Żądanie takie powinno
   oczywiście wskazywać, jakiej decyzji dotyczy, a więc określać datę wydania oraz
   numer zaskarżonej decyzji, a także dane urzędu skarbowego, który taką decyzję
   wydał.

   ETAP 3


   Sformułuj zarzuty

   W dalszej części odwołania należy sformułować zarzuty, jakie stawiamy
   zaskarżonej decyzji, oraz wskazać dowody, na których zarzuty te są oparte.
   Inaczej mówiąc, konieczne jest wskazanie, jakie – naszym zdaniem – wady zawiera
   decyzja, oraz uzasadnienie stawianych przez nas wobec tej decyzji zarzutów. Ta
   część odwołania z reguły będzie dotyczyła albo niewłaściwego ustalenia przez
   urząd skarbowy jakichś faktów, zaniechania ich ustalenia lub błędnej, naszym
   zdaniem, interpretacji określonych przepisów podatkowych (jakich, z reguły
   podpowie nam je sam urząd, powołując się na nie w uzasadnieniu decyzji).
   Natomiast przez określenie istoty i zakresu żądania należy rozumieć zarówno
   żądanie merytoryczne, np. przytoczenie spornej sumy przy ustalaniu wymiaru
   podatku, jak i określenie żądania, co do rozstrzygnięcia organu odwoławczego,
   np. żądanie umorzenia postępowania w sprawie, uchylenia decyzji pierwszej
   instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

   W treści odwołania możemy także wnieść o wstrzymanie wykonania zaskarżonej
   decyzji. Wraz ze sformułowaniem takiego wniosku powinniśmy wskazać
   okoliczności, które naszym zdaniem uzasadniają wstrzymanie wykonania decyzji.

   ETAP 4


   Uzasadnij

   W uzasadnieniu należy w zwięzły sposób opisać stan faktyczny oraz dowody
   świadczące o tym, że żądanie zawarte w odwołaniu powinno być uwzględnione.
   Strona wskazuje tu dowody, które potwierdzają jej żądanie, ale już ich
   przeprowadzenie należy do organu odwoławczego, gdyż przytoczenie w odwołaniu
   dowodów nie zwalnia organu odwoławczego od ustalenia stanu faktycznego poprzez
   przeprowadzenie w postępowaniu odwoławczym innych dowodów niż te wskazane w
   odwołaniu przez stronę.

   Odwołanie od decyzji podatkowej musi spełniać pewne wymogi formalne, np.
   określać zarzuty. Jeśli nie będzie ich zawierało, organ podatkowy I instancji
   wezwie wnoszącego odwołanie do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem,
   że niedopełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie odwołania bez
   rozpatrzenia. Jeśli odwołanie spełnia wszystkie niezbędne wymogi formalne,
   organ podatkowy I instancji w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania albo
   wydaje decyzję, w której uwzględnia odwołanie w całości (art. 226), albo
   przekazuje je wraz z aktami sprawy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w
   terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania organowi odwoławczemu (art. 227
   par. 1).

   ETAP 5


   Podpisz i opłać

   Na końcu, tak jak każde inne pismo procesowe, odwołanie należy podpisać. Podpis
   powinien być złożony własnoręcznie. Po napisaniu i podpisaniu odwołania
   wystarczy nakleić znak opłaty skarbowej za 5 zł plus dodatkowy znak od każdego
   załącznika, tym razem już za 50 gr. Opłatę uiszcza się przez naklejenie i
   skasowanie (przekreślenie) znaku opłaty skarbowej. Jeżeli opłaty nie uiścisz,
   organ podatkowy wezwie cię do jej wniesienia w terminie 7 dni. Tak sporządzone
   odwołanie można dopiero wysłać do urzędu skarbowego.

  • Gość: Powodzenia Re: Odwołanie do UKS-u IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 10.01.05, 23:00
   II wariant:
   Jak napisać odwołanie od decyzji podatkowej


   O tym, że spór z urzędem skarbowym nie jest niczym przyjemnym, wie każdy, kto
   chociaż raz musiał wyjaśniać i prostować złożone zeznania lub deklaracje. O
   wiele jednak trudniejszą sprawą jest sytuacja, gdy przyjdzie nam borykać się z
   napisaniem odwołania od niekorzystnej dla nas decyzji określającej lub
   ustalającej zobowiązanie podatkowe. W takim przypadku musimy niestety odnieść
   się do zarzutów, które zawarł w decyzji organ podatkowy, a które są naszym
   zdaniem krzywdzące. W takim przypadku samo poczucie niesprawiedliwości nie
   wystarczy. Żeby wygrać spór z fiskusem, nasze zdanie musi mieć oparcie w
   przepisach podatkowych.
   Skarżyć, nie skarżyć – oto jest pytanie

   Zgodnie z art. 220 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
   (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), od decyzji organu podatkowego wydanej w I
   instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Właściwy do
   rozpatrzenia odwołania jest organ podatkowy wyższego stopnia. Wyjątkowo, w
   przypadku wydania decyzji w I instancji przez ministra właściwego do spraw
   finansów publicznych, dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej lub przez
   samorządowe kolegium odwoławcze, odwołanie od decyzji rozpatruje ten sam organ
   podatkowy, stosując odpowiednio przepisy o postępowaniu odwoławczym.

   Jak widać, jest to prawo podatnika, a nie jego obowiązek. Do podatnika więc
   należy wybór, czy składać odwołanie czy też zgodzić się z ustaleniami, które
   organ podatkowy zawarł w wydanej przez siebie decyzji. Na pewno nie będą mieć
   takiego dylematu osoby, którym decyzja podatkowa jest na rękę, np. stwierdza
   nadpłatę w podatku we wnioskowanej wysokości. Zazwyczaj jest niestety tak, że
   organ podatkowy w wydanej decyzji określa nam wyższe zobowiązanie w podatku
   dochodowym od osób fizycznych niż to, które wynika ze złożonego przez nas
   zeznania rocznego, nie uznając np. faktur z tytułu wydatków remontowych lub
   kwestionując inne ulgi lub odliczenia czy też koszty uzyskania przychodów.

   Tak więc to my decydujemy, czy złożymy odwołanie od niekorzystnej dla nas
   decyzji podatkowej czy pozostawimy ją w kształcie nadanym przez organ
   podatkowy. Wielu podatników, zanim podejmie decyzję o wniesieniu odwołania,
   poważnie się nad tym zastanawia, myśląc, że jeśli złoży odwołanie, będzie to
   poczytane przez organ podatkowy jako wyraz niezadowolenia i w przyszłości
   spowoduje dodatkowe kontrole działalności gospodarczej. Zasada „nie zadzieraj z
   urzędem, bo ci dowalą” nadal funkcjonuje wśród podatników. Trzeba jednak mieć
   na uwadze, że możliwość złożenia odwołania jest prawem podatnika i korzystanie
   z niego nie może pociągać za sobą dodatkowych represji podatkowych. Dodatkowo
   zauważmy, że złożenie odwołania nie kosztuje nas też finansowo, oprócz
   wniesienia drobnej opłaty skarbowej, której wysokość nie jest uzależniona od
   wartości przedmiotu sporu, jak to ma miejsce przy składaniu skarg w sądach
   powszechnych. Odpowiedź na pytanie: skarżyć czy nie skarżyć, w kontekście
   powyższych uwag, wydaje się więc oczywista.


   Co w treści odwołania?

   Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać:

   • zarzuty przeciw decyzji,
   • określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania,
   • wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

   Jest to niezbędna treść odwołania, która musi się znaleźć w naszym piśmie
   składanym jako środek zaskarżenia.

   Zarzuty przeciwko odwołaniu mogą opierać się na wykazaniu naruszenia prawa
   materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie (inaczej
   mówiąc, wykazanie sytuacji, kiedy organ podatkowy błędnie zinterpretował
   przepis prawa). Podstawą zarzutów może być też to, że w postępowaniu podatkowym
   nie wyjaśniono wszystkich okoliczności faktycznych istotnych dla
   rozstrzygnięcia sprawy albo nastąpiła sprzeczność istotnych ustaleń organu z
   treścią zebranego w sprawie materiału. Można także powołać się na okoliczności,
   oczywiście jeśli takie nastąpiły, które stanowią podstawę do wznowienia
   postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji. W odwołaniu można też
   zarzucić organowi podatkowemu inne uchybienia procesowe, jeśli mogły one
   wpłynąć na rozstrzygnięcie zawarte w decyzji. W końcu można się powołać na nowe
   fakty i dowody, których strona nie mogła powołać w I instancji, np. z powodu
   swojej niewiedzy, zapomnienia lub ich ujawnienia dopiero po wydaniu zaskarżanej
   decyzji.   WARTO WIEDZIEĆ
   Na stronie wnoszącej odwołanie ciąży obowiązek wykazania faktów, które
   uzasadniałyby twierdzenia odwołania, kwestionujące ustalenia organu.

   Określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania, należy mieć
   na uwadze, że to odwołujący jest zobowiązany wskazać, czego oczekuje od organu
   II instancji, tj. czy chce zmiany, uchylenia zaskarżonej decyzji oraz czy ma to
   nastąpić w odniesieniu do całości czy tylko części.

   Wnoszący odwołanie jest także zobowiązany do wskazania dowodów uzasadniających
   jego żądanie. W tym miejscu należy zauważyć, że przepisy Ordynacji podatkowej
   wymagają jedynie wskazania dowodów, a nie ich przedstawiania. Oznacza to, że
   strona powinna wskazać dowody, które mogą posłużyć do ustalenia prawdy
   obiektywnej, ale nie musi ich przedkładać.


   Kto, gdzie i kiedy wnosi odwołanie

   Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu
   podatkowego, który wydał decyzję. Strona musi tego dokonać w terminie 14 dni od
   dnia doręczenia decyzji albo zawiadomienia, jako spadkobierca podatnika. Na
   podstawie bowiem art. 103 par. 1 Ordynacji podatkowej, organy podatkowe
   zawiadamiają spadkobierców o złożonych przez spadkodawcę odwołaniach od
   decyzji, zażaleniach na postanowienia i skargach do sądu administracyjnego oraz
   o decyzjach i postanowieniach, które zostały doręczone spadkodawcy, a w dniu
   jego śmierci nie upłynął jeszcze termin do złożenia odwołania, zażalenia lub
   skargi do sądu administracyjnego. W takich przypadkach terminy do złożenia
   odwołania, zażalenia lub skargi do sądu administracyjnego biegną ponownie od
   dnia doręczenia zawiadomienia.


   GP PRZYPOMINA
   Obliczając termin do złożenia odwołania, nie wlicza się dnia, w którym strona
   otrzymała to odwołanie.

   Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem odwołanie zostało
   nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożone w
   polskim urzędzie konsularnym. W tym przypadku zwróćmy uwagę, że wysyłając pismo
   za pośrednictwem poczty, mamy więcej czasu, ponieważ niektóre placówki pocztowe
   są czynne do północy, a poświadczeniem zachowania terminu będzie data stempla
   pocztowego uwidoczniona na przesyłce. Jeśli natomiast chcielibyśmy składać
   odwołanie bezpośrednio w organie podatkowym, musimy się liczyć z istnieniem
   tzw. godzin urzędowania.


   PRZYKŁAD Podatnik otrzymał decyzję określającą zobowiązanie podatkowe w
   podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. w dniu 15 lipca 2004 r. z
   pouczeniem, że przysługuje mu prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od
   dnia otrzymania decyzji. Ostatnim dniem terminu na złożenie odwołania będzie
   więc 29 lipca 2004 r.

   Odwołanie jest również podaniem, które powinno zawierać określone w ustawie
   elementy. Co prawda, przepisy postępowania odwoławczego nie regulują kwestii
   braku elementów podania, jednak zgodnie z art. 235 Ordynacji podatkowej należy
   tu odpowiednio zastosować przepisy o postępowaniu przed organami pierwszej
   instancji. Organ odwoławczy zatem, w przypadku braku któregokolwiek z elementów
   koniecznych odwołania, powinien wezwać w trybie art. 169 Ordynacji podatkowej
   do uzupełnienia podania. Dopiero w przypadku nieusunięcia braków formalnych w
   terminie 7 dni organ odwoławczy wydaje postanowienie o pozostawieniu odwołania
   bez rozpoznania.

   W rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej odwołanie sta
   • Gość: Powodzenia cd. Re: Odwołanie do UKS-u IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 10.01.05, 23:18
    W rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej odwołanie stanowi jeden ze środków
    prawnych, który jest podstawą weryfikacji decyzji podatkowych. Trzeba pamiętać,
    że Ordynacja podatkowa nie zawiera przepisów, które umożliwiałyby wniesienie
    odwołania od aktów niestanowiących decyzji lub od innych czynności organów
    podatkowych. W przypadku wniesienia odwołania od takich aktów lub czynności
    podatnik naraża się na to, że organ odwoławczy stwierdzi w formie postanowienia
    niedopuszczalność odwołania lub wyda decyzję o umorzeniu postępowania
    odwoławczego.


    Wzór odwołania od decyzji:

    .......... dnia .........

    Imie nazwisko, nazwa
    adres, nip


    Izba Skarbowa w .......

    za pośrednictwem:
    UKS w ..............


    Odwołanie
    Na podstawie art. 220 i 222 Ordynacji podatkowej (Dz.U.nr 137, poz, 926 z późn.
    zm., wnoszę odwolanie od decyzji wydanej przez ....... w ......... z dnia......
    nr........ doręczonej stronie w dniu........
    Zaskarżanej decyzji zarzucam naruszenie:
    1) przepisów .......... poprzez ........
    2) przepisów .......... poprzez ........
    i wnoszę o ...........

    Uzasadnienie
    Organ podatkowy I-szej instancji UKS w ........... po przeprowadzeniu
    postępowania podatkowego orzekł o ...........
    W uzasadnieniu decyzji organ podatkowy stwierdził, że ..........
    Z powyższym rozstrzygnięciem nie można się zgodzić, gdyż ...........
    czego dowodem jest ....................
    Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.

    Podpis

    Inne warunki formalne

    Oprócz warunków, które ściśle określa art. 222 Ordynacji podatkowej, odwołanie
    powinno spełniać dodatkowo jeszcze inne warunki formalne. I tak, musi ono
    pochodzić od osoby uprawnionej. Osobą uprawnioną jest strona. Stroną zaś jest
    podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca prawny, a także osoby trzecie,
    odpowiedzialne za podatki podatnika, które z uwagi na swój interes prawny
    żądają czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się
    odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy.
    Stroną w postępowaniu podatkowym może być również inna osoba fizyczna, osoba
    prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, jeżeli zgodnie
    z przepisami prawa podatkowego przed powstaniem obowiązku podatkowego ciążą na
    niej szczególne obowiązki lub zamierza skorzystać z uprawnień wynikających z
    tego prawa. Jeśli małżonkowie są opodatkowani wspólnie, to jedną stroną
    postępowania są małżonkowie i każdy z nich jest uprawniony do działania w
    imieniu obojga.

    Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, wnioski) mogą być wnoszone
    na piśmie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty
    elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Jednak, jak do tej pory, inna
    forma wnoszenia odwołań niż pisemna nie jest możliwa, ze względu na brak
    przepisów wykonawczych określających zasady i tryb składania ich w formie
    elektronicznej. Podanie takie, czyli również odwołanie, powinno zawierać co
    najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres
    (miejsce zamieszkania lub pobytu, siedzibę albo miejsce prowadzenia
    działalności).

    Jeśli w jednym dokumencie ustanowimy dwóch pełnomocników władnych do wniesienia
    odwołania, to opłata skarbowa w kwocie 15 zł będzie musiała być uiszczona w
    podwójnej wysokości.

    Kolejnym warunkiem jest to, aby odwołanie zostało wniesione do organu, który
    wydał zaskarżoną decyzję ze wskazaniem, od jakiej decyzji się odwołujemy, tj.
    należy wskazać datę jej sporządzenia, doręczenia oraz numeru sprawy.
    Pamiętajmy, że organem I instancji jest naczelnik urzędu skarbowego, a
    odwołanie skierowane jest do organu II instancji, czyli dyrektora izby
    skarbowej. I jeszcze jedno – we wszystkich pismach kierowanych do urzędu
    skarbowego podajemy też swój NIP. Nie należy także zapominać o podpisaniu
    odwołania, gdyż brak podpisu będzie skutkował wezwaniem nas do uzupełnienia
    braków formalnych pisma, a w razie nieuzupełnienia go w określonym terminie,
    odwołanie zostanie pozostawione bez rozpatrzenia.

    Opłaty skarbowe od odwołania
    Trzeba pamiętać, że na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9
    września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 86, poz. 960 z późn. zm.) od
    wniesionych odwołań wymagane jest też uiszczenie opłaty skarbowej. Opłacie
    skarbowej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji
    publicznej podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do
    podań. Opłata skarbowa od odwołania wynosi 5 zł, przy czym jeśli dołączamy
    załączniki, dodatkowo jesteśmy zobowiązani do zapłacenia 50 gr od każdego
    załącznika.

    Ponadto, o czym nie każdy wie, opłata skarbowa podlega zwrotowi: od odwołania –
    jeżeli odwołanie to zostało w całości uwzględnione albo decyzja, której
    odwołanie dotyczyło, została w innym trybie w całości uchylona lub stwierdzono
    jej nieważność, od żądania wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności
    decyzji lub jej uchylenia bądź zmiany – jeżeli decyzja, której wniosek dotyczy,
    została uchylona, zmieniona lub stwierdzono jej nieważność oraz od czynności
    urzędowych – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej.
    Zwrot opłaty nie przysługuje, jeżeli zapłacona opłata skarbowa nie przekracza 2
    zł.
    W tym miejscu należy wskazać na jeszcze inny problem związany z wnoszeniem
    odwołań za pośrednictwem pełnomocnika. Przypomnijmy, że możliwość taka istnieje
    na gruncie obowiązującego prawa podatkowego, co wynika bezpośrednio z przepisów
    Ordynacji podatkowej. Opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa wynosi 15
    zł. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku dokumentów stwierdzających
    ustanowienie pełnomocnika pobiera się tyle opłat skarbowych, ile stosunków
    pełnomocnictwa wynika z danego dokumentu, a zatem liczba mocodawców wymieniona
    w danym dokumencie wyznacza krotność opłaty skarbowej wynikającej ze
    sporządzenia dokumentu. Oznacza to, że jeśli w jednym dokumencie ustanowimy
    dwóch pełnomocników władnych do wniesienia odwołania, to opłata skarbowa w
    kwocie 15 zł będzie musiała być uiszczona w podwójnej wysokości.

    • jck.x Re: Odwołanie do UKS-u 11.01.05, 00:10
     życzenia powodzenia jak najbardziej na miejscu . ;-) po prostu kocham podobne opracowanka !!!
     na tyle dlugie, że zdołałem jedynie przeskrolować: w ciągu 15 sek. znalazlem dwa blędy. 1) organ odwoławczy nie może ograniczyć się do uchylenia decyzji organu I instancji (w tym zakresie odwołanie już byloby błedne). 2) UKS ani Izba Skarbowa NIE są organami podatkowymi .

     Panie/-i Powodzenia: bardzo proszę pamiętać o umieszczaniu źrodła przy cytowaniu (linku) ! Pozdro. !

     • Gość: Powodzenia Re: Odwołanie do UKS-u IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 11.01.05, 06:03
      Panie Najmądrzejszy nie mogłam umieścić linku, bo artykuły pochodzą z Gazety
      Prawnej, do której trzeba wykupić abonament, więc link na nic by się nie zdał,
      bo i tak nie można by go było otworzyć. Ale to i tak znacznie więcej niż Pan
      potrafił pomóc, że zacytuję:

      "he he ! dokladnie (od 2003 wprowadzono takie coś, że błąd formalny
      może "utrącić" odwołanie) powodzenia :))"

      He, he pomoc doprawdy konstruktywna!!!


      • jck.x Re: Odwołanie do UKS-u 11.01.05, 09:04
       > Panie Najmądrzejszy nie mogłam umieścić linku, bo artykuły pochodzą z Gazety
       > Prawnej, do której trzeba wykupić abonament, więc link na nic by się nie zdał, bo i tak nie można by go było otworzyć.

       A Pani nie słyszała o zwyczaju podawania źródła przy zamieszczaniu cytatów ? To akurat nie jest kwestią mądrości, tylko uczciwości ! Btw. czy w warunkach korzystania z serwisu GP w ogole zezwala się na to co Pani zrobiła, tj. na powielanie materiałów i umieszczanie ich na publicznie dostępnym serwerze ?
       Pani "Powodzenia", dostrzega Pani w ogóle te "niunanse" ?

       > Ale to i tak znacznie więcej niż Pan
       > potrafił pomóc

       Podsumowując: wkleiłaś cudzą pracę bez podania źródła, autora itp. tekst strasznie długi i z błędami (co jest btw. niestety częste dla materiałów wydawanych przez infor). A najgorsze, że zupełnie nie na temat (adi napisał że kontroluje go uks a nie us). Mówisz że pomoglaś bardziej niż ja. Ok ! Jeśli poprawi Ci to samopoczucie - to prawdziwy anioł z Ciebie a nie kobieta ! Nie wierzę w możliwość skutecznej pomocy przy napisaniu odwolania na forum (tak jak w skuteczność terapii przy pomocy forum "zdrowie"). Przepraszam, ale wracam do pracy ! Miłego dnia !
       • Gość: Poweodzenia Re: Odwołanie do UKS-u IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 16.01.05, 14:02
        Panie Najmądrzejszy i Najuczciwszy, nie życze sobie "tykania"! Chciałoby się
        błysnąć ale móżdżek malutki... i stąd ta frustracja? Wracaj Pan do pracy, tylko
        sobie nie przegrzej główki od tych wszystkich mądrości, bo to chyba za dużo na
        jedną główkę, żeby aż tak się na wszystkim doskonale znać i jeszcze ta
        uczciwość!!! Doprawdy, jestem pod wrażeniem!
        • Gość: Anna Re: Odwołanie do UKS-u IP: *.aine.pl 16.01.05, 20:10
         Kobieto... to jest forum, a nie Wersal. Tu wszyscy są na "Ty", a jak ci się to
         nie podoba to tu nie zaglądaj i tyle.
         Rany... jak ja lubię takie paniusie, którym wydaje się że pozjadały wszystkie
         rozumy, a w rzeczywistości.... szkoda gadać.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka