22.06.09, 17:18
podobno już czekają w regionach.
podpisujecie???
dlaczego nie??
a dlaczego tak??
a co mogą zrobić tym co nie podpiszą??
Obserwuj wątek
  • kazar2 Re: kontrakty 22.06.09, 17:30
   podobno na zieloną trawkę
   • sheridan_s Re: kontrakty 22.06.09, 18:57
    Dla kogo są te kontrakty? PBI ?SME ?,PBD ? Dla menedżerów?
    Sprzedawców ? Napiszcie coś więcej...
    • kazar2 Re: kontrakty 22.06.09, 19:22
     menedżerskie
     • ziota Re: kontrakty 22.06.09, 21:17
      A gdzie są teraz nasze kochane związki? Piszą pisma z których nic
      dotychczas nie wyniknęło, a Pracodawca po cichu robi z nami to co
      chce. Może ktoś wreszcie przeanalizuje dokumenty które nam daja do
      podpisu (zadaniowy czas pracy, odwoływanie sie do ogólnych zasad
      wynagradzania, bez uszczegółowienia w załącznikach-to wygodna furtka
      do Pracodawcy)
  • szwindel1 Re: kontrakty 23.06.09, 20:46
   Jesteśmy postawieni pod "ścianą płaczu" podpisując kontrakt.Chcę
   zaakcętować tylko jedną z wielu rzeczy która wpadła mi w oko, a
   mianowicie załacznik Zasady Wynagradzania Pracowników Na Kontraktach
   Menadzerskich. Posiada on datę kwiecień 2008, według niego zostały
   rozliczone noty za 2008 rok, chociaż światło dzienne ujrzał dopiero
   teraz i dopiero teraz, zostaje wprowadzany w życie wraz z kontraktem
   który obowiazuje od 1 lipca.
   • mywyoniija Re: kontrakty 23.06.09, 21:39
    a jakie mamy wyjście?
    wieść niesie, że dla tych którzy nie podpiszą przygotowywane są wypowiedzenia
    zmnienijące warunki umowy o pracę.
    Będziesz miał czas na zastanowienie i albo podpiszesz albo frrrruuu
    • toncio7 Re: kontrakty 23.06.09, 22:36
     Zanim cokokolwiek podpiszecie kontaktujcie sie ze zwiazkami ,które
     moga wynajać prawników .Myslę że niedługo wypowie sie na ten temat
     P.Alicja i inne związki.
     • mywyoniija Re: kontrakty 23.06.09, 22:39
      niedługo to troche za pozno
      nie wszystkich stac na luksus utraty pracy
     • fajnybank Re: kontrakty 24.06.09, 05:34
      Tak też uczyniliśmy w sprawie umów o pracę , bo tu też mamy problem,
      ale niestety zz milczą, byc może działają ,ale zbyt długo to
      trwa,nikt się nie odzywa a czas ucieka.
      Wielką nadzieję pokładamy w Pani Alicji , może się odezwie.
  • dysponencik Re: kontrakty 23.06.09, 23:17
   jak zdołałam przeczytać kilka kontraktów to sprawa jest oczywista jeśli ich nie
   podpiszecie to z dniem 30.06.2009 r wasze umowy są rozwiązane bo kontrakt mówi,
   że dniem rozpoczęcia pracy jest 1.07.2009r - później tylko 3 miesięczny okres
   wypowiedzenia - bo to wy nie przyjęliście warunków pracy.
  • szwindel1 Re: kontrakty 24.06.09, 19:02
   W dniu 23.06 ZZZ Banku wnioskowały do LL, VP, JKB o natychmiastowe
   zaprzestanie wręczania pracownikom i nakłaniania do podpisania oraz
   anulowanie już podpisanych porozumień, które zawieraja zapisy
   niedopuszczalne przez KP. M\n taką:"wprowadzenie w tzw. kontraktach
   menadżerskich zadaniowego czasu pracy, który nie został uzgodniony z
   ZZ oraz powoływanie się na zasady, które również nie zostały ze ZZ
   uzgodnione".
   W razie braku reakcji do 24.06 ZZZ powiadomią PIP o łamaniu przez
   Bank przepisów prawa pracy.
   W oddziałach miały być rozwieszone Komunikaty ZZZ na tą okolicznośc.
   Sam jestem zainteresowany co z tego wyniknie, czy to co zwykle, czy
   się przełamie i chociaż jeden temat zostanie doprowadzony do końca.
   • ludekbph Re: kontrakty 24.06.09, 22:31
    W par. 1. p.13 ZUZP Banku Pekao S.A. jest zdefiniowany kontrakt
    menedżerski w ten oto sposób - kontrakt menedżerski – rozumie się
    przez to umowę świadczenia pracy określającą indywidualne warunki
    pracy i płacy, inne niż zawarte w niniejszym Układzie. Przecież to
    związki zawodowe, które układ z pracodawcą podpisały wyraziły zgodę
    na kontrakty. Dalej w par. 2 pt. „Zakres stosowania Układu” p.3 p.
    3) Zapisy Układu nie mają zastosowania do: osób świadczących pracę
    na podstawie kontraktów menedżerskich – przecież to te same związki
    wyjęły spod układu bliżej nieokreśloną grupę pracowników Banku.
    Dalej w układzie nie ma już nic więcej na temat kontraktów,
    stanowisk pracy, które mogą być obejmowane kontraktami. Pozostawiono
    pracodawcy zupełną dowolność w stosowaniu tego typu umów. Dzisiaj
    te same związki „walczą” z tym, co wspólnie z pracodawcą wprowadziły
    w Banku. Ktoś tutaj pisze (szwindel1), że związki są oburzone na
    obecne działanie pracodawcy, bo nie wyraziły zgody na stosowanie
    zadaniowego czasu pracy dla osób objętych kontraktami, a taki system
    czasu pracy wprowadzają w nowych umowach. A do czego jest potrzebna
    pracodawcy zgoda związków – już wcześniej wyraziły zgodę NA
    INDYWIDUALNE WARUNKI PRACY I PŁACY.
    Czas pracy w Banku Pekao S.A. jaki pracodawca może stosować stanowi
    załącznik do Regulaminu Pracy. Załącznik jest wydany zarządzeniem
    Prezesa, co oznacza, że któryś (jeden lub kilka) ze związków
    wyraził zgodę min. na trzymiesięczny okres rozliczeniowy… Ciekaw
    jestem jak duża grupa pracowników Pekao S.A. finansuje działalność
    takich związków?
    • alicja-only Re: kontrakty 26.06.09, 00:42
     Krótka „rozprawka” na temat „kontraktów menedżerskich Pekao S.A.”

     Zacznę od definicji, później sprawdzę zapisy ZUZP, a nawet treść
     kontraktów i być może uda się dojść do konkretnych wniosków. No, to
     po kolei.

     Menedżer (ang. manager) jest to osoba, której podstawowym zadaniem
     jest realizacja procesu zarządzania - podejmowanie decyzji,
     planowanie i organizowanie, realizuje lub uczestniczy w procesie
     zarządzania.

     Kontrakt menadżerski to umowa cywilnoprawna, na mocy której
     przyjmujący zlecenie (menadżer) zobowiązuje się za wynagrodzeniem do
     wykonywania czynności zarządu przedsiębiorstwem zleceniodawcy
     (przedsiębiorcy) na jego rachunek i ryzyko, przy czym prowadzi
     przedsiębiorstwo w imieniu własnym, bądź cudzym”. Podkreślenia
     wymaga także fakt, iż od początku 2001 roku ustawodawca wyraźnie
     ustalił, iż wszelkie przychody uzyskiwane na podstawie kontraktów
     menadżerskich lub umów o podobnym charakterze należy traktować jako
     przychody z działalności wykonywanej osobiście.

     Pracownik - jest to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę,
     powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art.
     2 k.p.).
     Pracownikiem może być tylko osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat,
     a na warunkach określonych w przepisach o zatrudnianiu młodocianych –
     także osoba niepełnoletnia.

     Umowa o pracę jest dwustronną czynnością prawną. W wyniku jej
     zawarcia pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego
     rodzaju na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem w miejscu i
     czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia
     pracownika za wynagrodzeniem.

     Nie można kota nazwać psem i udawać, że tym sposobem zmieniliśmy
     gatunek zwierzęcia. Nie można też łączyć w stosunek (pracy) kota z
     psem, bo w efekcie otrzymamy gatunek –„ ni to pies, ni to wydra”.

     Zapisy dotyczące kontraktów zawarte w ZUZP: kontrakt menedżerski -
     rozumie się przez to umowę świadczenia pracy określającą
     indywidualne warunki pracy i płacy, inne niż zawarte w niniejszym
     Układzie. Zapisy Układu nie mają zastosowania do: osób świadczących
     pracę na podstawie kontraktów menedżerskich.

     Stan faktyczny, część treści kontraktu menedżerskiego - „ w dniu…
     pomiędzy……zwanym dalej pracownikiem została zawarta umowa o pracę
     zwana dalej kontraktem o następującej treści….”, a także:
     „obowiązki i kompetencje Pracownika określa kodeks pracy, regulamin
     pracy, regulamin organizacyjny Banku oraz inne wewnętrzne akty
     prawne Banku (czyli ZUZP, Regulamin pracy)”. ????

     Nie można nazwać pracownika zatrudnionego na stanowisku wykonawczym
     menedżerem a umowy o pracę kontraktem menedżerskim, bo w efekcie
     powstaje „ni to pies, ni to wydra”.

     Czym faktycznie jest dziwoląg Pekao zwany kontraktami menedżerskimi –
     są to umowy mieszane, złożone z elementów umów nazwanych i umów
     nienazwanych. Funkcjonują w Banku w sposób niekorzystny dla
     pracowników, bo zostały wykreowane w sposób dowolny i nieprawidłowy
     przez jedną stronę –Pracodawcę. Odpowiadają jedynie interesom
     Pracodawcy. Aby z punktu widzenia formalnego wszystko było ok.,
     zawierane są w trybie za porozumieniem stron, czyli za obopólną
     (Pracownika i Pracodawcy) akceptacją treści tychże umów.

     Związek Dialog2005 nie znalazł ani jednego zapisu w wewnętrznym
     prawie o możliwości zastosowania wobec pracowników Banku umów
     nienazwanych czy mieszanych. Kontrakty menedżerskie powszechnie
     stosowane w Banku dla osób zatrudnionych na stanowiskach
     wykonawczych nie spełniają definicji kontraktów menedżerskich ani
     też umów o pracę. Złożyliśmy więc wniosek wraz z prawnym
     uzasadnieniem do PIP OIP w Warszawie o przeprowadzenie kontroli w
     zakresie legalności wyłączenia grupy pracowników zatrudnionych na
     stanowiskach wykonawczych spod ZUZP. Czekamy na wynik kontroli a
     Pracodawca bardzo się spieszy, aby Pracownicy dobrowolnie przyjęli
     umowy.
     • kazar2 Re: kontrakty 26.06.09, 19:49
      Bójcie się nadal, a potem płaczcie. W pekao800 jest tylu pracowników, że dadzą
      sobie radę, a w 285 to już nas "zajadą" na śmierć. Zarówno tych na kontraktach
      jak i tych z równoważnym czasie pracy. Zastanówcie się nad tym co podpisujecie,a
      nie myślcie w pierwszym odruchu o strachu. Jak zwykle bankowa solidarność jest
      na poziomie poniżej zera.
     • ec24 Re: kontrakty 26.06.09, 19:56
      kontrakty nie są od dziś, istnieją już od wielu lat, co roku się słyszy, że są niezgodne z prawem, że dano do analiz, ekspertyz itp i co ???...wielkie, wielkie nic !!!! cóż związki muszą z czegoś żyć, najlepiej wprowadzić strach i niepewność. U Nas w oddziale dyrektor rozdał porozumienia i kontrakty na początku tygodnia dając czas do zastanowienia się do dziś, nie naciskał, nie wywierał presji. a gdy zapytałem czy mam to podpisać to powiedział "to Twoja decyzja"
      • mywyoniija Re: kontrakty 26.06.09, 21:36
       o właśnie
       związki bija piane, żeby sie mówiło, że działaja, i żeby swoje istnienie
       uzasadnic ale nic z tego nie wynika
       ile jest organizacji związkowych w banku???
       i po co??
     • obserwator_6 Re: kontrakty 26.06.09, 20:00
      Pani Alicjo,
      pięknie Pani to wszystko opisała,ale prawnicy udzielają różnych
      opinii dotyczących "kontraktów menedżerskich", których zapisy
      powołują sie na Kodeks Pracy. Szkoda, że Związki Zawodowe, które
      negocjowału ZUZP w 2005 roku zapomniały o takich pracownikach Banku
      jak np.Doradcy, którzy takie "umowy" podpisywali już od 2001 roku.
      Negocjując ZUZP Związki nie reprezentowały wszystkich pracowników
      tej Firmy, gdyby to zrobiły to może pomyślałyby o pominięciu ale
      pracowników, którzy świadczą pracę na podstawie "kontraktu
      menedżerskiego" i piastują stanowiska wymienione w załączniku nr 5
      ZUZP (wykaz stanowisk kierowniczych).
      • kazar2 Re: kontrakty 26.06.09, 21:33
       tak na prawdę to ja już nie mam pojęcia kogo słuchać i po czyjej stronie jest
       racja. Prawd jest kilka:
       1/ to co sam zarząd ma zrobić jeżeli członkowie z nim nie solidaryzują się.
       2/ co mają zrobić jeżeli sami godzimy się na podpisanie porozumień , które tak
       na prawdę porozumieniem nie są
       3/opinie wszystkich związków są te same, nie mogą nas zwolnić za nie podpisanie
       porozumień, ale i tak dopną swego, dając nam wypowiedzenia warunków pracy
       4/najbardziej mnie wkurza w opinii związków zdanie tym podobne "...zaleca się
       daleko idącą ostrożność przy podpisywaniu porozumienia...", może trzeba byłoby
       napisać nie podpisujcie
       5/tak czy inaczej bank nas wykorzystuje, a my na to się godzimy
  • 1maestro Re: kontrakty 27.06.09, 09:45
   No super ! He he he - związki spotykają się z pracodawcą 2 lipca he he he ! Czyli znów bicie piany ! 2 LIPCA będzie już po ptakach. Na hulajnogę nam takie związki ? Chyba że są to związki reprezentujące pracodawcę.
   Ja nowy kontrakt podpisałem - i co to zmieni ? Tak jak pracowałem od 8 do 16 nadal będę pracował. Jak brałem bonus tak nadal będę go brał...albo i nie. ANI JA ZWIĄZKOM ANI ZWIĄZKI MNIE NIE SĄ POTRZEBNE. Zresztą związkom nie są też potrzebni pracownicy banku - choć pracownikom banku TAK. Ale ZWIĄZKI a nie maszynki do bicia piany. Pa pa pa Pa...ni Alicjo ( ps. co znaczy że jeśli za porozumieniem to LIPA ? Kodeks pracy daje pracownikom np ochronę i gwarancję do urlopu - i żadne za "porozumieniem" nie jest w stanie pracownika prawa do urlopu pozbawić )

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka