Dodaj do ulubionych

Kryptogenna choroba wątroby

15.11.06, 23:31
w związku iż przejawia się tu sporo osób nie tylko z wzw ale innymi chorobami
wątroby w poszukiwaniu odpowiedzi postanowiłem znaleziony przeze mnie artykuł
po polsku na 2 tematy oto jeden z nich :

Kryptogenna choroba wątroby :Data utworzenia: 06.12.2001
Ostatnia modyfikacja: 14.09.2004


Według definicji Conna i Atterburego etiologii kryptogennej przewlekłej
choroby wątroby
nie można ustalić na podstawie wyników wysokospecjalistycznych badań
biochemicznych,
immunoserologicznych, obrazowych ani też za pomocą histopatologicznej oceny
biopunktatu wątroby. [5]
Rozpoznanie kryptogennej choroby wątroby ustala się na ogół po przeprowadzeniu
badań wykluczających
zakaźną, alkoholową, polekową, metaboliczną lub genetycznie uwarunkowaną
przyczynę schorzenia.
Klinicznie zaś, choroba może występować jako przewlekłe zapalenie wątroby lub
marskość wątroby.
Częstość i zasięg występowania kryptogennych chorób wątroby na świecie jest
nieznany
i uzależniony od szeregu czynników, wśród których niewątpliwie decydującą rolę
odgrywają możliwości
diagnostyczne ośrodka medycznego, a także doświadczenie i wiedza lekarzy
hepatologów.
Po wykluczeniu znanych możliwych przyczyn wystąpienia przewlekłej choroby
wątroby w Wielkiej Brytanii
marskość kryptogenna rozpoznawana jest u blisko 30% wszystkich chorych z
marskością wątroby.
W USA przyczyny przewlekłej choroby wątroby nie ustalono u około 4,9% , we
Francji - u około 3,6%.
Zejściowa, kryptogenna marskość wątroby jest wskazaniem do przeszczepu u
blisko 7-15% biorców narządu. [4],[10],[14],[23],[26]

Na postęp w diagnostyce przewlekłych chorób wątroby ogromny wpływ mają
osiągnięcia ostatnich lat,
związane głównie z wprowadzaniem powszechnie dostępnych testów
umożliwiających potwierdzenie zakażenia
wirusami hepatotropowymi, np. wirusem hepatitis C (HCV). Postęp w tej
dziedzinie znacznie zwiększył
wykrywalność przyczyn przewlekłych chorób wątroby i wpłynął istotnie na
zmniejszenie odsetka rozpoznań
kryptogennych chorób wątroby. Należy jednak zaznaczyć, że u około 5% badanych
pomimo wykazania
obecności anty-HCV w surowicy krwi utrzymano rozpoznanie przewlekłej choroby
wątroby o nieznanej
etiologii z powodu braku materiału genetycznego wirusa w tkance wątrobowej.
[10],[14]

Analizując możliwe przyczyny kryptogennej przewlekłej choroby wątroby niezależnie
od jej postaci klinicznej, nadal uwzględnia się ewentualne zakażenie nieznanym
dotychczas wirusem
lub proces autoimmunologiczny o nierozpoznanych możliwościach diagnostycznych.
Trudne do wyjaśnienia jest natomiast obserwowane u części tych chorych
stłuszczenie wątroby
(steatosis hepatis) lub stłuszczenie wątroby ze zmianami zapalnymi
(steatohepatitis),
rozwijające się u osób bez obciążenia alkoholowego i bez współistniejących
zaburzeń w gospodarce
lipidowej. Wyniki badań retrospektywnych wykazały, że objawy te poprzedzają
rozwój marskości wątroby.
[1],[6, 7, 8, 9],[13]

W tabeli 1 zebrano przypuszczane przyczyny kryptogennej przewlekłej choroby
wątroby rozpoznawanej
na podstawie aktualnych możliwości diagnostycznych.
Tabela 1. Przypuszczane przyczyny kryptogennej choroby wątroby
(rozpoznanie ustalane na podstawie aktualnych możliwości diagnostycznych).
domniemany czynnik(i) przyczynowy piśmiennictwo
zakaźny
- mutant HBV
- inny wirus ( TTV, HGV )
[25]
[2],[3],[23]
proces autoimmunologiczny [6],[7],[13]
stłuszczenie wątroby z lub bez reakcji zapalnej [1][8],[9]


Na zakaźny charakter kryptogennej choroby wątroby wskazuje fakt, że blisko
30-46% badanych w
przeszłości leczono ze wskazań klinicznych przetoczeniami krwi.
Około 50% chorych było z przyczyn epidemiologicznych narażonych na rozwój
wirusowego zapalenia wątroby
o nieustalonym czynniku sprawczym. [1],[14],[18]
Sprzeczne doniesienia dotyczą udziału odkrytego stosunkowo niedawno
wirusa typu G (HGV) w rozwoju przewlekłej choroby wątroby. Badania Schiano
wskazują na obecność
HGV-RNA w surowicy krwi u 9% chorych, u których dokonano przeszczepu wątroby z
powodu kryptogennej
marskości wątroby. U żadnego z badanych nie wykazano w archiwalnych
preparatach wątroby materiału
genetycznego HGV w tkance wątrobowej [22]. Laskus i wsp. wykazali obecność
HGV-RNA w surowicy krwi
badanych chorych z kryptogenną marskością wątroby, jednak bez cech replikacji
wirusa w tkance
wątrobowej. Zdaniem tych autorów, a także Charltona i wsp., zakażenie HGV nie
odgrywa decydującej roli
w rozwoju przewlekłej choroby wątroby [3],[15]. Według Taggera u 7,8% chorych
na kryptogenną
chorobę wątroby (przewlekłe zapalenie, marskość, rak wątrobowokomórkowy)
stwierdzono zakażenie
wirusem typu G. Wynik ten, zdaniem autorów sugeruje (ale nie potwierdza)
możliwość patogenetycznego
udziału HGV w rozwoju przewlekłej choroby wątroby [23].
Odkryty przed około dwoma laty wirus TT (TTV) jest także uważany za ewentualny
czynnik
przyczynowy m.in. kryptogennej choroby wątroby. Zakażenie tym wirusem
potwierdzono bowiem u około
15% chorych z marskością wątroby o nieustalonej przyczynie [2].
Nie wyklucza się możliwości rozwoju marskości wątroby rozpoznawanej
jako kryptogenna u chorych zakażonych mutantem wirusa hepatitis B (HBV),
którego nie można wykryć
stosując rutynowe metody diagnostyczne. U żadnej spośród trzech badanych osób
w czasie wieloletniej
obserwacji nie stwierdzono nowotworu, podczas gdy u 59,6% i odpowiednio 65,4%
chorych z
pozakaźną marskością wątroby spowodowaną zakażeniem HBV lub HCV w ciągu
kolejnych 6-7
lat rozwija się rak wątrobowokomórkowy [25].

Zgodnie z obserwacjami wielu autorów kryptogenne zapalenie wątroby,
zarówno w przebiegu klinicznym, jak również na podstawie wyników niektórych
badań dodatkowych,
przypominać może autoimmunologiczne zapalenie wątroby. Przemawiają za tym
typowe zmiany w obrazie
mikroskopowym biopunktatu wątroby oraz dobra odpowiedź na leczenie steroidami.
U niektórych chorych stwierdzano zmiany zapalno-martwicze wątroby wykazujące
lub nie cechy włóknienia o różnym stopniu nasilenia oraz obecność przeciwciał
przeciwjądrowych i(lub) przeciwko mięśniom gładkim w surowicy krwi.
Tym nieprawidłowościom nie towarzyszyło ani zwiększenie wartości IgG, ani
hipergammaglobulinemia.
U wszystkich chorych z omawianymi zmianami rozpoznano kryptogenne zapalenie
wątroby,
głównie na podstawie fragmentarycznej zgodności z algorytmem diagnostycznym
zaproponowanym przez Międzynarodową Grupę ds. Autoimmunologicznego Zapalenia
Wątroby
(score =< 10; ta punktowa wartość wyznaczona na podstawie danych klinicznych,
immunoserologicznych i histopatologicznych wyklucza autoimmunologiczne
zapalenie wątroby).
[11,12],[19] W badaniach prowadzonych w latach 90. m.in.
Czaja i wsp. nie wykazali żadnych statystycznie znamiennych różnic w
konstelacji genetycznej
(HLA-B8, DR3, A1-B8-DR3) pomiędzy chorymi z autoimmunologicznym i
kryptogennym zapaleniem wątroby.
Nie potwierdzono także statystycznie znamiennych różnic dotyczących wieku,
płci, czasu trwania choroby,
stężenia immunoglobulin i obrazu histopatologicznego biopunktatu wątroby w
obydwu analizowanych
grupach chorych. Jedyną różnicę twierdzono w tempie rozwoju choroby. Otóż
chore (dominująca płeć)
z kryptogennym zapaleniem wątroby pomimo stosowanego leczenia preparatami
steroidowymi [6],[13],[16,17
] wykazywały zwiększoną progresję do marskości wątroby w porównaniu z
pacjentkami z
autoimmunologicznym procesem chorobowym (57 vs. 36%).

Niewątpliwie największą liczbowo grupę wśród chorych z kryptogenną chorobą
wątroby stanowią
osoby ze stłuszczeniem wątroby o miernym lub silnie wyrażonym nasileniu zmian z
ewentualnie towarzyszącymi zmianami zapalnymi (steatosis hepatis,
steatohepatitis).
W większości przypadków nieprawidłowości tej towarzyszyła nadwaga z lub bez
zwiększonego stężenia
triglicerydów w surowicy krwi. U części chorych ze stłuszczeniem wątroby
indeks masy ciał
Obserwuj wątek
  • xcrashx Re: Kryptogenna choroba wątroby 15.11.06, 23:48
   (chyba w jednym temacie nie da się aż tak dłużej ilości tekstu wcisnąć więc cd:)   (BMI) był prawidłowy, podobnie jak i wartość stężenia triglicerydów. BMI > 31
   obserwowano u 47% chorych
   z kryptogenną marskością wątroby i z występującymi cechami stłuszczenia
   narządowego.
   Wśród tych chorych dominowały kobiety (70% chorych) w wieku około 60 lat chore
   na cukrzycę typu 2
   (53%), u których otyłość występowała w przeszłości lub stwierdzano ją obecnie (73%).
   Podobne dane uzyskali inni autorzy. [1],[8],[18] Na podstawie wyników badań
   klinicznych
   obejmujących dużą grupę chorych sugeruje się, że zaawansowany NASH
   (non-alcoholic steatohepatitis)
   dotyczy większości chorych z kryptogenną marskością wątroby.

   Niewątpliwie interesujące jest spostrzeżenie, że u niektórych chorych z
   kryptogenną marskością wątroby lub ze steatohepatitis (NASH - non-alcoholic
   steatohepatitis)
   mogą ujawniać się przeciwciała przeciwjądrowe lub przeciwko rozpuszczalnemu
   antygenowi wątrobowemu w
   surowicy krwi. [1],[24]

   Ustępowanie nacieków tłuszczowych obserwuje się u chorych z NASH,
   u których zmiany chorobowe w wątrobie przechodzą w marskość. Można to tłumaczyć
   kapilaryzacją
   sinusoid w marskiej wątrobie i ograniczeniem występowania zjawiska przechodzenia
   dużych cząsteczek
   białkowych pochodzenia jelitowego do wątroby. Dopływ lipidów krwi do wątroby
   ograniczają również
   tworzące się u chorych z marskością wątroby zespolenia wrotno-układowe. Hipoteza
   ta, poparta
   obserwacjami klinicznymi rozwoju NASH u chorych po przeszczepie wątroby z powodu
   kryptogennej
   marskości, przemawia także za podobnym, jeżeli nie identycznym, torem
   patogenetycznym NASH oraz
   kryptogennej marskości wątroby. [1],[20,21]

   U 19% badanych chorych z marskością wątroby o nieustalonej etiologii stwierdzono
   rodzinne
   występowanie choroby, przy czym najbliżsi członkowie rodziny często byli
   leczeni z powodu cukrzycy,
   otyłości i marskości wątroby. [1]
   Kryptogenna przewlekła choroba wątroby klinicznie, podobnie jak i inne
   przewlekłe choroby tego narządu,
   nie charakteryzuje się żadną typową symptomatologią. Wyjątek stanowią chorzy z
   zaawansowaną
   kryptogenną marskością wątroby z ujawnionym zespołem objawów niewydolności
   narządowej.
   Chorobę podejrzewa się na ogół przypadkowo, po wykryciu utrzymującej się dłużej
   niż 4-6 miesięcy
   zwiększonej aktywności aminotransferazy alaninowej o wartości na ogół
   nieprzekraczającej 4-krotnie
   normę laboratoryjną. Termin transaminitis patient coraz częściej pojawia się w
   specjalistycznej
   literaturze medycznej. Inną, niewątpliwie równie często stosowaną metodą
   diagnostyczną jest
   badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej, podczas którego lekarz badający
   stwierdza cechy
   stłuszczenia wątroby. W obydwu sytuacjach pacjent kierowany jest na dalsze
   specjalistyczne
   badania diagnostyczne, które wprawdzie pozwalają na sprecyzowanie charakteru i
   zakresu zmian
   wątrobowych, u części jednak chorych nie umożliwiają ustalenia czynnika
   sprawczego choroby.

   Kryptogenne choroby wątroby klinicznie manifestujące się jako przewlekłe
   zapalenie lub marskość rozpoznawane są u około 5% chorych. Częściej dotyczą kobiet
   otyłych po okresie przekwitania. Postęp przewlekłej choroby wątroby o nieznanej
   etiologii
   obserwowany jest u większości chorych i uzasadnia u niektórych z nich podjęcie
   decyzji o
   przeszczepieniu narządu. W leczeniu zachowawczym, w zależności od charakteru
   zmian narządowych
   stosowane są preparaty steroidowe, leki hepatoprotekcyjne oraz leczenie
   dietetyczne zmniejszające
   otyłość.

   Boroń-Kaczmarska A., Morańska I.
   Klinika Chorób Zakaźnych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
   Kierownik: Prof. dr hab. Anna Boroń-Kaczmarska

   Piśmiennictwo
   1. Caldwell S.H., Oelsner D.H., Iezzoni J.C. i wsp.: Cryptogenic cirrhosis:
   Clinical characterization and risk factors for underlying disease. Hepatology,
   1999, 29, 664 - 669
   2. Charlton M., Adjel P., Poterucha J.i wsp.: TT-Virus infection in North
   American blood donors, patients with fulminant hepatic failure, and cryptogenic
   cirrhosis. Hepatology, 1998, 28, 839 - 842
   3. Charlton M.R., Brandhagen D., Wiesner R.H. i wsp.: Hepatitis G virus
   infection in patients transplanted for cryptogenic cirrhosis: red flag or red
   herring? Transplantation, 1998, 65, 73 - 76
   4. Charlton M.R., Kondo M., Roberts S.K. i wsp.: Liver transplantation for
   cryptogenic cirrhosis. Liver. - Transpl. - Surg., 1997, 3, 359 - 364
   5. Conn H.O., Atterbury C.E.: Cirrhosis. W: Schiff L., Schiff E.R. i wsp.
   Diseases of the liver. Philadelphia: J.B. Lippincott, 1993, 875 - 934
   6. Czaja A. J., Carpenter H.A., Santrach P.J. i wsp.: The nature and prognosis
   of severe cryptogenic chronic active hepatitis. Gastroenterology, 1993, 104,
   1755 - 1761
   7. Czaja A.J., Hay J.E., Rakela J.: Clinical features and prognostic
   implications of severe corticosteroid - treated cryptogenic chronic active
   hepatitis. Mayo Clin. Proc., 1990, 65, 23 - 30
   8. Daniel S., Ben - Menachem T., Vasudevan G. i wsp.: Prospective evaluation of
   unexplained chronic liver transaminase abnormalities in asymptomatic and
   symptomatic patients. Am. J. Gastroeneterol., 1999, 94, 3010 - 3014
   9. Greve M., Ferrell L., Kim M. i wsp.: Cirrhosis of undefined pathogenesis:
   absence of evidence for unknown viruses or autoimmune process. Hepatology, 1993,
   17, 593 - 598
   10. Hammel P., Marcellin P., Martinot - Peignoux M i wsp.: Etiology of chronic
   hepatitis in France: predominant role of hepatitis C virus. J. Hepatol., 1994,
   21, 618 - 623
   11. Hay J.E., Czaja A.J., Rakela J. Ludwig J.: The nature of unexplained chronic
   aminotransferase elevations of a mild to moderate degree in asymptomatic
   patients. Hepatology, 1989, 9, 193 - 197
   12. Johnson P.J., McFarlane I.G.: Meeting report: International Autoimmune
   Hepatitis Group. Hepatology, 1993, 18, 998 - 1005
   13. Kaymakoglu S., Cakaloglu Y., Demir K. i wsp.: Is severe cryptogenic
   hepatitis similar to autoimmune hepatitis? J. Hepatol., 1998, 28, 78 -83
   14. Kodalli V.P., Gordon S.C., Silverman A.L., McCray D.G.: Cryptogenic liver
   disease in the United Sates: further evidence for non-A, non-C hepatitis. Am. J.
   Gastroenterol., 1994, 89, 1836 - 1839
   15. Laskus T., Wang L.F., Radkowski M. i wsp.: Hepatitis G virus infection in
   American patients with cryptogenic cirrhosis: non evidence for liver replicatio.
   J. Infect. Dis., 1997, 176, 1491 - 1495
   16. Maddrey W.C., Combes B.: Therapeutic concepts for the management of
   idiopathic autoimmune chronic hepatitis. Semin. Liver Dis., 1991, 11, 248 - 255
   17. Manns M.P., Kriger M.: Immunogenetics of chronic liver disease.
   Gastroenterology, 1994, 106, 1676 - 1697
   18. Mathiesen U.L., Franzen L.E., Fryden A, i wsp.: The clinical significance of
   slightly to moderate increased liver transaminase values in asymptomatic
   patients. Scand. J. Gastroenterol., 1999, 1, 85 - 91
   19. Menges M., Keller E.L., Heine M.: Kryptogene chronische Hepatitis - ein
   schwierig zu interpretierendes Krankheitsbild. Leber. Magen. Darm., 1997, 27,
   303 - 307
   20. Nosadini R., Avogaro A., Mollo F. i wsp.: Carbohydrate and lipid metabolism
   in cirrhosis. Evidence that hepatic uptake of gluconeogenic precursors and of
   free fatty acids depends on effective hepatic flow. J. Clin. Endocrinol. Metab.,
   1984, 58, 1125 - 1132
   21. Powell E.E., Graham W., Cooklsey E. i wsp.: The natural history of non -
   alcoholic steatohepatitis; a follow - up study of forty - two patients for up to
   21 years. Hepatology, 1990, 11, 74 - 80
   22. Schiano T.D., Fiel M.I., Abe K. i wsp. : Absence of hepatitis G virus within
   liver tissue of patients undergoing liver transplantation for crytogenic
   cirrhosis. Transplantation, 1999, 67, 1193 - 1197
   23. Tagger A., Ribero M.L., Larghi A. i wsp.: Prevalence of GB
   virus-C/hepatiitis G virus in patients with cryptogenic chronic liver disease
   and in patients with primary biliary cirrhosis or Wilson's disease. Am. J

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka