01.09.09, 08:25
Witam!
Kierownik zamawiającego nie wykonywał żadnych czynności w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (był na urlopie).
Zastrzeżone dla niego czynności przejął wiceszef naszej instytucji i
to on podpisywał wszystkie dokumenty/pisma. Kierownik zamawiającego
po powrocie z urlopu podpisał tylko umowę z wykonawcą. Czy w takiej
sytuacji kierownik zamawiającego jest zobligowany do wypełniania
druku ZP 11. Według mnie nie ma takiej potrzeby. Dziękuję za
wszystkie odpowiedzi!
Obserwuj wątek
  • luna15 Re: ZP 11 01.09.09, 10:58
   A ja uważam że potrzeba jest.Zamówienia udziela Kierownik
   Zamawiającego - a komisja tylko rekomenduje oferte w jej przekonaniu
   najkorzystniejsza.Mimo iż wczesniej dokonano czynnosci zmierzające
   do wyłonienia wykonawcy to ostateczna decyzję podjąl własnie
   kierownik zamawiającego- podpisał umowę, zaciagnłą zobowiązanie.
   • apollo123 Re: ZP 11 01.09.09, 15:28
    Tylko, że podpisanie umowy nie jest czynnością w postępowaniu o
    udzielenie zamówienia publicznego tylko czynnością udzielenia
    zamówienia - dokonaną już po zakończeniu postępowania.
    A art. 17 uPzp podaje, że chodzi tu o osoby wykonujące czynności w
    postępowaniu.
    • luna15 Re: ZP 11 01.09.09, 15:49
     A jaki jest cel podpisywania ZP 11?
     ZP 11 ma wykazać bezstronnośc osób.
     Czy nie jest wymagana bezstronność kierownika Zamawiającego? Jego w
     1 kolejności bo swoją decyzja bądź sankconuje rekomendację komisji
     bądź nie.
     • apollo123 Re: ZP 11 02.09.09, 07:53
      A o jakiej bezstronności lub jej braku mówimy, skoro kierownik
      zamawiającego nie wykonał żadnej czynności w postępowaniu o
      udzielenie zamówienia publicznego? Wyboru najkorzystniejszej oferty
      dokonała osoba do tego upoważniona (gdyż kierownik przebywał na
      urlopie). A tak jak napisałem wcześniej, według mnie samo podpisanie
      umowy nie jest czynnością w postępowaniu o udzielenie zamówienia
      publicznego!
      • luna15 Re: ZP 11 02.09.09, 11:01
       Według mnie podpisanie umowy jest czynnością w postępowaniu o
       udzielenie zamówienia- de facto jest tam czynnością zamykającą-
       poprzez podpisanie umowy udziela sie zamówienia.Jeśli np; wykonawca
       nie podpisze umowy Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z następnym w
       kolejności- przy rozumowaniu jakim sie Pan posługuje wybór oferty=
       koniec postępowania nie byłoby to możliwe.Ponadto jak napisałam to
       że ktoś inny zatwierdził wybor nie oznacza ze postępowanie w sposób
       definitywny zostało zakonczone.Należy sobie postawić pytanie czy
       Kierownik zamawijacego mógł nie podpisać umowy- odpowiedz brzmi
       mógł /choć jest to zastrzezone dla pewnych okoliczności/ i do
       udzielenia zamówienia by nie doszło- a tym samym jego decyzja
       polegająca na formalnym udzieleniu zamówienia powinna byc
       bezstronna, stad ZP 11.Innymi słowy czy uważa pan ze sytuacja zdrową
       byłaby sytuacja gdyby kierownik podpisał umowę w wyniku której
       doszłoby do udzielenia zamówienia firmie która prowadzi np; jego
       żona?
       • apollo123 Re: ZP 11 02.09.09, 21:58
        Jak sama Pani napisała, poprzez podpisanie umowy udziela się
        zamówienia a nie dokonuje czynności w postępowaniu o udzieleniu
        zamówienia publicznego. To dwie odrębne kwestie. Na potwierdzenie
        mojej tezy przedstawiam oficjalne stanowisko UZP w tej sprawie:

        "Należy podkreślić, iż przepis art. 17 ustawy Pzp odnosi się do
        czynności dokonywanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia
        publicznego i obejmuje okres od jego wszczęcia do dnia zakończenia.
        Do czynności wykonywanych w postępowaniu należy zakwalifikować
        konkretne działania przewidziane w przepisach ustawy Pzp, w tym w
        szczególności wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty, wybór oferty
        najkorzystniejszej, czy tez wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie
        postępowania.

        Przepisy Ustawy Pzp nie określają expressis verbis momentu
        zakończenia postępowania. W opinii Urzędu Zamówień Publicznych
        zakończenie postępowania następuje wraz z ostatecznym wyborem oferty
        najkorzystniejszej, tj. wraz z upływem terminu do oprotestowania tej
        czynności lub też ewentualnie ostatecznym rozstrzygnięciem protestu
        wniesionego na tę czynność zamawiającego. W konsekwencji, podpisanie
        umowy nie stanowi czynności w postępowaniu, lecz następstwo
        postępowania zakończonego wyborem oferty wykonawcy, z którym umowa
        jest podpisywana. Tym samy, osoba, która wyłącznie podpisuje umowę w
        sprawie zmówienia publicznego nie jest zobowiązana do złożenia
        oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
        publicznych". Takiego samego zdania jest także np. Józef Edmund
        Nowicki.

        Oczywistym jest, że w sytuacji gdy wykonawca uchyla się od
        podpisania umowy, zamawiający może podpisać umowę (udzielić
        zamówienia) z następnym w kolejności. I nie ma w tym przypadku
        znaczenia, że postępowanie zakończyło się np. z chwilą wyboru
        najkorzystniejszej oferty. Nie wiem dlaczego uważa Pani, że jest to
        niemożliwe?

        Co do podpisania umowy kierownik zamawiającego (mąż) - wykonawca
        (żona), to nie widzę prawnych przeszkód aby się tak stało. Inna
        sprawa, to kwestia moralna - więc w moim odczuciu powinno się takich
        sytuacji unikać, choć jak napisałem powyżej, spełniając odpowiednie
        warunki taka sytuacja teoretycznie jest możliwa.

        Pozdrawiam!
        • luna15 Re: ZP 11 03.09.09, 10:12
         Opinia bardzo ciekawa,obawiam sie jednak ze nie ma żadnej mocy
         wiążącej, nie jest to oficjalna wykładnia, a tym samym w przypadku
         ewentualnej kontroli niekoniecznie może pomóc.
         Ja osobiście z ta opinią sie nie zgadzam bo bardziej niż wykładnia
         literalna interesuje mnie wykładnia celowościowa- po co jest ZP 11.
         ZP 11 ma dać gwarancję bezstronności- i nawet bym sie przychyliła do
         opinii gdyby nie to że istnieje możliwość skutecznego zablokowania
         udzielenia zamówienia /poprzez niepodpisanie umowy lub podpisanie z
         innym Wykonawcą/ niż zarekomendowany przez Komisję mimo oficjalnego
         rozstrzygnięcia.
         Wspomina Pan o kwestiach moralnych, one nie sa poboczne, one wlasnie
         sa zasadnicze w kontekscie druku ZP 11.Taki jest cel istnienia ego
         druku- ponieważ sama moralnosć nie jest wystarczającym gwarantem,
         druk ma niejako dyscyplinować w procesie udzielania zamowienia i
         wykluczyc sytuacje gdy zamowienia udziela sie osobom spokrewnionym,
         lub bedacym w stosunku zależnosci innego rodzaju.
         To jest oczywiście moja opinia- osobiście nie zaryzykowałbym nigdy
         braku ZP 11 dla osoby podpisujacej umowę.Pytanie; w czym problem by
         Kierownik jednak ZP 11 podpisał....chyba może.....;)?
  • kancelariazp.pl Re: ZP 11 16.09.09, 10:42
   Wchodząc nieco w dyskusję, czy podpisanie umowy stanowi czynność w
   postępowaniu czy nie, przychylamy się raczej do wersji, że w ścisłym
   znaczeniu – nie jest to czynność postępowania. W sytuacji, gdy wybór
   oferty uprawomocni się, zamawiający jest nim związany i do zawarcia
   umowy z innym wykonawcą niż pierwotnie wybrany może dojść wyłącznie
   wtedy, gdy uchyli się on od podpisania umowy (co jest niezależne od
   woli zamawiającego). Pomimo dokonania wyboru oferty
   najkorzystniejszej może również dojść do unieważnienia postępowania,
   ale wyłącznie w bardzo szczególnych przypadkach i również raczej
   niezależnych od woli zamawiającego. W sytuacji, gdyby zamawiający
   doprowadził do uni8eważnienia postępowania, wykonawcy przysługują
   roszczenia odszkodowawcze (na podstawie Kodeksu cywilnego). Dlatego
   też naszym zdaniem najistotniejszym momentem kończącym de facto
   postępowanie jest dokonanie ostatecznego wyboru oferty
   najkorzystniejszej. Podpisanie umowy jest następstwem i skutkiem
   przeprowadzenia postępowania.

   Mimo wszystko, temat oświadczeń z art. 17 ustawy Pzp jest dosyć
   drażliwy, szczególnie podatny na kontrolę, dlatego też uważamy, że
   warto posiadać w dokumentacji postępowania oświadczenia wszelkich
   osób, które miały jakąkolwiek styczność z tym postępowaniem.
   Ostatecznie lepiej mieć za dużo tych oświadczeń niż za mało.

   Pozdrawiamy
   Zespół Kancelarii
   Zamówień Publicznych Sp. z o.o.
   • gastontores Re: ZP 11 13.04.10, 08:47

    Pytanie 1

    Czy kierownik zamawiającego składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu
    okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania, w sytuacji gdy
    tylko podpisał umowę w sprawie zamówienia publicznego ?

    Odpowiedź:

    Zgodnie z art. 7 ust. 2 Pzp czynności związane z przygotowaniem oraz
    przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby
    zapewniające bezstronność i obiektywizm (zasada obiektywizmu i bezstronności).
    Bezstronność i obiektywizm osób wykonujących czynności w postępowaniu zapewnia
    także art. 17 Pzp. Wyłączeniu z postępowania podlegają wyłącznie osoby w
    stosunku do których zachodzą okoliczności wyłączenia określone w art. 17 ust. 1
    Pzp. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu składają, pod rygorem
    odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub
    istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania (art. 17
    ust. 2 Pzp). Wzór oświadczenia stanowi druk ZP – 11.
    Czynności wykonywane w postępowaniu to czynności wykonywane od wszczęcia
    postępowania do wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w
    sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki
    – wynegocjowania postanowień takiej umowy (art. 2 pkt 7a Pzp). Czynności w
    postępowaniu nie obejmują podpisania umowy. Ponieważ czynność ta nie jest
    częścią postępowania o udzielenie zamówienia, tylko czynnością udzielenia
    zamówienia publicznego, dokonywaną po zakończeniu postępowania, osoba, która
    wyłącznie podpisuje umowę w sprawie zmówienia publicznego nie jest obowiązana do
    złożenia oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp.

    Pytanie 2

    Czy wszystkie osoby wchodzące w skład komisji przetargowej są obowiązani do
    złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemnego
    oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, stanowiących podstawę
    wyłączenia z postępowania ?

    Odpowiedź:

    Zgodnie z art. 17 ust. 2 Pzp osoby wykonujące czynności w postępowaniu o
    udzielenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe
    zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których
    mowa w ust. 1 (okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania.
    Osoby wchodzące w skład komisji przetargowej są obowiązane do złożenia, pod
    rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemnego oświadczenia o
    braku lub istnieniu okoliczności, stanowiących podstawę wyłączenia z
    postępowania tylko wówczas, gdy wykonują czynności w postępowaniu o udzielenie
    zamówienia.
    Pojęcie „postępowania o udzielenie zamówienia” zostało zdefiniowane w art. 2 pkt
    7a Pzp. Zgodnie z tym przepisem postępowanie o udzielenie zamówienia to
    postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub
    przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do
    negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta
    umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia z
    wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy.
    W trybach, w których postępowanie jest wszczynane w drodze publicznego
    ogłoszenia o zamówieniu i są składane oferty (przetarg nieograniczony, przetarg
    ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny) czynności
    wykonywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia to czynności wykonywane w
    okresie od wszczęcia postępowania, do wyboru najkorzystniejszej oferty. W
    trybach tych zamawiający wszczyna postępowanie, zamieszczając ogłoszenie o
    zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie
    internetowej . W trybie negocjacji bez ogłoszenia czynności wykonywane w
    postępowaniu o udzielenie zamówienia to czynności wykonywane w okresie od
    przekazania przez zamawiającego wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenia do
    negocjacji , do wyboru najkorzystniejszej oferty.
    W trybie zamówienia z wolnej ręki czynności wykonywane w postępowaniu o
    udzielenie zamówienia to czynności wykonywane w okresie od przekazania przez
    zamawiającego zaproszenia do negocjacji wybranemu wykonawcy wraz z informacjami
    niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania, w tym istotnymi dla stron
    postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
    zamówienia publicznego, ogólnymi warunkami umowy lub wzorem umowy , do
    wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.
    W trybie zapytania o cenę czynności wykonywane w postępowaniu o udzielenie
    zamówienia to czynności wykonywane w okresie od przesłania przez zamawiającego
    zaproszenia do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków
    zamówienia , do wyboru najkorzystniejszej oferty.
    W trybie licytacji elektronicznej zamawiający wszczyna postępowanie,
    zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na
    swojej stronie internetowej oraz stronie, na której będzie prowadzona licytacja .
    Użyty w art. 2 pkt 7a Pzp zwrot „w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z
    którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w
    przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej
    umowy” oznacza, że czynności wykonywane w postępowaniu to czynności wykonywane w
    celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień
    umowy w sprawie zamówienia publicznego. Czynności wykonywane w postępowaniu o
    udzielenie zamówienia nie obejmują więc prowadzenia protokółu postępowania,
    ponieważ czynność ta nie jest wykonywana w celu dokonania wyboru oferty
    wykonawcy lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.
    To, które osoby wchodzące w skład komisji przetargowej wykonywały czynności w
    postępowaniu wynika z dokumentu określającego organizację, skład, tryb pracy
    oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej.

    Pozdrawiam.
    J.E.N.
  • gastontores Re: ZP 11 13.04.10, 08:45

   Pytanie

   Czy kierownik zamawiającego składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu
   okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania, w sytuacji gdy
   tylko podpisał umowę w sprawie zamówienia publicznego ?

   Odpowiedź:

   Zgodnie z art. 7 ust. 2 Pzp czynności związane z przygotowaniem oraz
   przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby
   zapewniające bezstronność i obiektywizm (zasada obiektywizmu i bezstronności).
   Bezstronność i obiektywizm osób wykonujących czynności w postępowaniu zapewnia
   także art. 17 Pzp. Wyłączeniu z postępowania podlegają wyłącznie osoby w
   stosunku do których zachodzą okoliczności wyłączenia określone w art. 17 ust. 1
   Pzp. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu składają, pod rygorem
   odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub
   istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania (art. 17
   ust. 2 Pzp). Wzór oświadczenia stanowi druk ZP – 11.
   Czynności wykonywane w postępowaniu to czynności wykonywane od wszczęcia
   postępowania do wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w
   sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki
   – wynegocjowania postanowień takiej umowy (art. 2 pkt 7a Pzp). Czynności w
   postępowaniu nie obejmują podpisania umowy. Ponieważ czynność ta nie jest
   częścią postępowania o udzielenie zamówienia, tylko czynnością udzielenia
   zamówienia publicznego, dokonywaną po zakończeniu postępowania, osoba, która
   wyłącznie podpisuje umowę w sprawie zmówienia publicznego nie jest obowiązana do
   złożenia oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 Pzp.

   Pytanie

   Czy wszystkie osoby wchodzące w skład komisji przetargowej są obowiązani do
   złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemnego
   oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, stanowiących podstawę
   wyłączenia z postępowania ?

   Odpowiedź:

   Zgodnie z art. 17 ust. 2 Pzp osoby wykonujące czynności w postępowaniu o
   udzielenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe
   zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których
   mowa w ust. 1 (okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania.
   Osoby wchodzące w skład komisji przetargowej są obowiązane do złożenia, pod
   rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemnego oświadczenia o
   braku lub istnieniu okoliczności, stanowiących podstawę wyłączenia z
   postępowania tylko wówczas, gdy wykonują czynności w postępowaniu o udzielenie
   zamówienia.
   Pojęcie „postępowania o udzielenie zamówienia” zostało zdefiniowane w art. 2 pkt
   7a Pzp. Zgodnie z tym przepisem postępowanie o udzielenie zamówienia to
   postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub
   przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do
   negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta
   umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia z
   wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy.
   W trybach, w których postępowanie jest wszczynane w drodze publicznego
   ogłoszenia o zamówieniu i są składane oferty (przetarg nieograniczony, przetarg
   ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny) czynności
   wykonywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia to czynności wykonywane w
   okresie od wszczęcia postępowania, do wyboru najkorzystniejszej oferty. W
   trybach tych zamawiający wszczyna postępowanie, zamieszczając ogłoszenie o
   zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie
   internetowej . W trybie negocjacji bez ogłoszenia czynności wykonywane w
   postępowaniu o udzielenie zamówienia to czynności wykonywane w okresie od
   przekazania przez zamawiającego wybranym przez siebie wykonawcom zaproszenia do
   negocjacji , do wyboru najkorzystniejszej oferty.
   W trybie zamówienia z wolnej ręki czynności wykonywane w postępowaniu o
   udzielenie zamówienia to czynności wykonywane w okresie od przekazania przez
   zamawiającego zaproszenia do negocjacji wybranemu wykonawcy wraz z informacjami
   niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania, w tym istotnymi dla stron
   postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
   zamówienia publicznego, ogólnymi warunkami umowy lub wzorem umowy , do
   wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.
   W trybie zapytania o cenę czynności wykonywane w postępowaniu o udzielenie
   zamówienia to czynności wykonywane w okresie od przesłania przez zamawiającego
   zaproszenia do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków
   zamówienia , do wyboru najkorzystniejszej oferty.
   W trybie licytacji elektronicznej zamawiający wszczyna postępowanie,
   zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na
   swojej stronie internetowej oraz stronie, na której będzie prowadzona licytacja .
   Użyty w art. 2 pkt 7a Pzp zwrot „w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z
   którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w
   przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej
   umowy” oznacza, że czynności wykonywane w postępowaniu to czynności wykonywane w
   celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień
   umowy w sprawie zamówienia publicznego. Czynności wykonywane w postępowaniu o
   udzielenie zamówienia nie obejmują więc prowadzenia protokółu postępowania,
   ponieważ czynność ta nie jest wykonywana w celu dokonania wyboru oferty
   wykonawcy lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.
   To, które osoby wchodzące w skład komisji przetargowej wykonywały czynności w
   postępowaniu wynika z dokumentu określającego organizację, skład, tryb pracy
   oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka