Dodaj do ulubionych

IBS .....reaktywacja

19.06.07, 19:19
Miał byc nowy wątek, to i jest. Chyba jednak lipiec akcjonariusze IBS
przywitaja już w troszke innej rzeczywistości.

Dosyć to długie ale jest już na wszystkich forach to dlaczego ma go nie być i
u nas.

Zresztą pasuje do rozpoczęcia nowego wątku.

PZDR

Mario

IBS -info i co sądzicie ????
Autor: ~sze [212.106.27.*], 2007-06-19 19:05
Data sporządzenia: 2007-06-19
Skrócona nazwa emitenta
IBSYSTEM
Temat
Projekty uchwał na ZWZ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

I&B System S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne
Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2007 roku.
Projekt
UCHWAŁA NR 1/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
INVAR & BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

działając na podstawie art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi

uchwala, co następuje:

1. Przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2006.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 2/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2006.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
INVAR & BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

działając na podstawie art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi

uchwala, co następuje:

3. Przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1
stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. obejmujące:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę 43.327.127,19 zł,
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 773.293,36 zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2006 wykazujące
zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.462.442,00zł
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu
środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006
r. w kwocie 15.171.402,54 zł,
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 3/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie: podziału zysku za rok 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
INVAR & BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

działając na podstawie art.395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi

uchwala, co następuje:

1. Zysk netto za rok 2006 w kwocie 773.293,36 zł (słownie: siedemset
siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy zł 36/100.),
wykazany w rachunku zysków i strat przeznacza się na kapitał zapasowy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 4/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie: pokrycia strat z lat ubiegłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
INVAR & BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

działając na podstawie art.395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi

uchwala, co następuje:

3. Stratę netto z lat ubiegłych w kwocie 27.958.624,97 zł (słownie:
dwadzieścia siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset
dwadzieścia cztery zł 97/100) pokrywa z kapitału zapasowego do wysokości
16.673.881,14 Pozostała strata z lat ubiegłych w kwocie 11.284.743,83 zł
(słownie: jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset
czterdzieści trzy złote i osiemdziesiąt trzy grosze) zostanie pokryta z
zysków z przyszłych okresów.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 5/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej INVAR & BIURO SYSTEM oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. z siedzibą w Łodzi

uchwala, co następuje:

1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVAR &
BIURO SYSTEM.

2. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INVAR &
BIURO SYSTEM obejmujące:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33.198.865,16 złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do
dnia 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 352.545,09 złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1
stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. wykazujące wzrost stanu środków
pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 15.173.455,35 złotych
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia
2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. wykazujące wzrost kapitału własnego w
ciągu roku obrotowego o kwotę 21.619.368,94 złotych
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 6/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie: Oświadczenia Spółki o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego,
określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005"

uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVAR & BIURO SYSTEM S.A. przyjmuje do
dalszego stosowania i przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego,
zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", na
zasadach stosowanych w roku 2006.

2. . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 7/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVAR & BIURO SYSTEM
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po zapoznaniu się z wnioskiem Rady
Nadzorczej

działając na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi

uchwala, co następuje:

1. Udziela się Członkowi Zarządu Spółki – Prezesowi Henrykowi Kruszkowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006
r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 8/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVAR & BIURO SYSTEM
Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi

uchwala, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. postanawia:

- udzielić Panu Romualdowi Pawlakowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do dnia 19 maja 2006 r.
- udzielić Panu Przemysławowi Wróblowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 22 maja 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
- udzielić Panu Konradowi Marchlewskiemu absolu
Obserwuj wątek
  • aloha11 Re: IBS .....reaktywacja 19.06.07, 19:21
   1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. postanawia:

   - udzielić Panu Romualdowi Pawlakowi absolutorium z wykonania przez niego
   obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do dnia 19 maja 2006 r.
   - udzielić Panu Przemysławowi Wróblowi absolutorium z wykonania przez niego
   obowiązków w okresie od 22 maja 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
   - udzielić Panu Konradowi Marchlewskiemu absolutorium z wykonania przez niego
   obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
   - udzielić Panu Stanisławowi Gutsche absolutorium z wykonania przez niego
   obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
   - udzielić Panu Pawłowi Guziejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego
   obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
   - udzielić Panu Piotrowi Jędrzejczakowi absolutorium z wykonania przez niego
   obowiązków w okresie od 2 października 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
   - udzielić Pani Joannie Kruszyńskiej - Praskiej absolutorium z wykonania przez
   nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do dnia 28 września 2006 r.

   2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Projekt

   UCHWAŁA NR 9/2007
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
   z dnia 28 czerwca 2007 r.

   w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji

   Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek Handlowych
   oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi

   uchwala się, co następuje:

   1. Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej VIII kadencji na 5 osób.


   2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Projekt

   UCHWAŁA NR 10/2007
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
   z dnia 28 czerwca 2007 r.

   w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej VIII kadencji

   Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVAR & BIURO SYSTEM Spółki Akcyjnej
   z siedzibą w Łodzi, postanawia niniejszym, co następuje:

   1. W skład Rady Nadzorczej VIII Kadencji zostali
   wybrani ........................................................................
   ...........................

   2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Projekt

   UCHWAŁA NR 11/2007
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
   z dnia 28 czerwca 2007 r.

   w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej VIII kadencji

   Na podstawie art.390 i art.392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
   oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi

   uchwala się, co następuje:

   1. Ustala się wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej VIII kadencji w sposób
   następujący:
   a) Przewodniczącemu przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości
   1.800,-zł,
   b) Wiceprzewodniczącemu przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości
   1.500,-zł
   c) Członkowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 1.000,-zł

   2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia osobnego wynagrodzenia dla
   członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego, indywidualnego wykonywania
   nadzoru, zgodnie z art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

   3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Projekt

   UCHWAŁA NR 12/2007
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
   z dnia 28 czerwca 2007 r.

   w sprawie: Zatwierdzenie Kierunków Rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej do roku
   2010

   Na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych
   oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi

   uchwala, co następuje:

   1. Przyjmuje i zatwierdza Kierunki Rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej do roku
   2010 (Załącznik do Uchwały Nr 12/2007 ZWZ I&B System S.A. z dnia 28 czerwca
   2007)

   2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Projekt

   UCHWAŁA NR 13/2007
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
   z dnia 28 czerwca 2007 r.

   w sprawie: Programu Motywacyjnego do roku 2010

   Na podstawie § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi

   uchwala, co następuje:

   1. Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez
   INVAR & BIURO SYSTEM S.A. programu motywacyjnego przeznaczonego dla Zarządu
   oraz pracowników i osób kluczowych dla Spółki i Grupy Kapitałowej INVAR & BIURO
   SYSTEM, zwanym Programem Motywacyjnym, w celu zapewnienia warunków dla wzrostu
   wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu jej wartości poprzez
   związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką i Grupą
   Kapitałową.
   2. Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego nie określone w
   dalszych postanowieniach niniejszej uchwały, zostaną ustalone przez Radę
   Nadzorczą.
   3. Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez umożliwienie osobom w nim
   uczestniczącym objęcie akcji Spółki, motywując je w ten sposób do dalszej pracy
   na rzecz rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej INVAR & BIURO SYSTEM.
   4. Prawo uczestniczenia w Programie Motywacyjnym przysługuje osobom (zwanymi
   dalej w treści Osobami Uprawnionymi):
   a) członkom Zarządu Spółki i spółek zależnych,
   b) kluczowym pracownikom oraz innym kluczowym osobom stale współpracującym ze
   Spółką lub Grupą Kapitałową, które przyczyniły się do wzrostu wartości Spółki w
   latach 2001 – 2006 oraz mają wpływ na uzyskiwane przez nią wyniki i
   dalszy rozwój a także pozyskiwanie i realizację projektów inwestycyjnych.
   Osoby Uprawnione w trakcie trwania Programu Motywacyjnego będą imiennie
   wskazywane uchwałą Rady Nadzorczej, podejmowaną na wniosek Zarządu Spółki.
   Uchwała również określać będzie ilość papierów wartościowych, którą może objąć
   każda z tych osób.
   5. W ramach Programu Motywacyjnego Osoby Uprawnione mogą nabyć prawo do objęcia
   akcji Spółki, zgodnie z następującymi zasadami:
   a) pula akcji Spółki przeznaczonych do objęcia przez osoby uprawnione w ramach
   Programu Motywacyjnego wynosi 2.800.000 sztuk co stanowi 4,95 % liczby akcji
   Spółki, na dzień podjęcia niniejszej uchwały,
   b) cena, po jakiej akcje będą obejmowane przez Osoby Uprawnione mieścić się
   będzie w przedziale 0,50 do 0,55 złotych za każdą akcję. Każdorazowo cena
   emisyjna akcji będzie ustalana przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej,
   c) akcje mogą być obejmowane przez Uprawnionych w czterech transzach:
   Transza I – za wzrost wartości Spółki w latach 2001-2006,
   Transza II – za wzrost wartości rynkowej Spółki w roku 2007
   Transza III – za wzrost wartości rynkowej Spółki w roku 2008
   Transza IV - za wzrost wartości rynkowej Spółki w roku 2009
   d) prawo do objęcia akcji Spółki zostanie przyznane Osobom Uprawnionym poprzez
   emisję Warrantów subskrypcyjnych.
   6. W celu realizacji Programu Motywacyjnego i zagwarantowania prawa do objęcia
   akcji przez Osoby Uprawnione, Spółka dokona podwyższenia kapitału zakładowego
   Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisji Warrantów subskrypcyjnych,
   inkorporujących prawo do objęcia tych akcji
   7. Osoby, które uzyskają prawo do objęcia akcji w trakcie trwania Programu
   Motywacyjnego będą mogły je realizować począwszy od 1 października 2007 r. do
   31 grudnia 2010r.
   8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia
   Regulaminu Program Motywacyjnego obejmującego w szczególności:
   a) zasady premiowania akcjami,
   b) kryteria realizacji Programu Motywacyjnego lub sposobu ich ustalenia,
   c) ilość akcji w poszczególnych transzach,
   d) określenie liczby akcji możliwych do objęcia przez poszczególne osoby
   uprawnione w poszczególnych transzach,
   e) wzór umowy o uczestniczenie w Programie Motywacyjnym.
   9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Projekt

   UCHWAŁA NR 14/2007
   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
   z dnia 28 czerwca 2007 r.

   w sprawie: zmiany Uchwały Nr 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVAR &
   BIURO SYSTEM S.A. z dnia 2 października 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału
   zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela se
   • aloha11 Re: IBS .....reaktywacja 19.06.07, 19:23
    Projekt

    UCHWAŁA NR 14/2007
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
    z dnia 28 czerwca 2007 r.

    w sprawie: zmiany Uchwały Nr 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVAR &
    BIURO SYSTEM S.A. z dnia 2 października 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału
    zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O z
    wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

    Na podstawie art. 431 § 1 i art.432 Kodeksu Spółek Handlowych
    oraz § 11 ust.1 i § 16 lit. m Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi

    uchwala, co następuje:

    1. Skreśla się dotychczasową treść § 6 [Dematerializacja] Uchwały Nr 3/2006
    Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 października 2006 r. w
    podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na
    okaziciela serii O z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy
    i zastępuje nową w brzmieniu:
    "§ 6 [Dematerializacja]
    Akcje serii O oraz prawa do akcji serii O będą miały formę zdematerializowaną".

    2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Projekt

    UCHWAŁA NR 15/2007
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
    z dnia 28 czerwca 2007 r.

    w sprawie: zmian w Statucie Spółki

    Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
    oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi

    uchwala, co następuje:

    1. W § 8 Statutu Spółki:
    a) skreśla się dotychczasową treść ustępu 6 i zastępuje nową w brzmieniu:
    "6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna:
    a) na wniosek akcjonariusza zainteresowanego zamianą akcji imiennych na akcje
    na okaziciela, złożonego do Zarządu,
    b) w przypadku gdy procentowy udział głosów z akcji imiennych w ogólnej liczbie
    głosów ze wszystkich akcji będzie mniejszy niż 0,01%.
    c) skreśla się dotychczasowy ustęp 7,
    d) dotychczasowe ustępy 8, 9 i 10 oznacza się odpowiednio jako ustęp 7, 8 i 9.

    2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Projekt
    UCHWAŁA NR 16/2007
    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi
    z dnia 28 czerwca 2007 r.

    w sprawie: zmian w Statucie Spółki

    Na podstawie art. 430 § 1 i art. 444-447 Kodeksu Spółek Handlowych
    oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi

    uchwala, co następuje:

    1. Dotychczasowe brzmienie § 21 Statutu skreśla się i zastępuje nową w
    brzmieniu:
    "§ 21
    1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę
    4.500.000,- złotych (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) w okresie
    do 28 czerwca 2010 r. Akcje w ramach kapitału docelowego mogą być pokryte
    wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi.
    2. Upoważnia się Zarząd do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem
    wykonania prawa zapisu w terminie do dnia 28 czerwca 2010 r.
    3. Zarząd ma prawo wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru za zgodą Rady
    Nadzorczej."

    2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    Załącznik do Uchwały Nr 12/2007 ZWZ I&B System S.A. z dnia 28 czerwca 2007


    INVAR & BIURO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
    z siedzibą w Łodzi
    KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI
    I GRUPY KAPITAŁOWEJ I&B SYSTEM
    DO ROKU 2010


    Łódź, czerwiec 2007r.
    I. ZAŁOŻENIA

    1. Obecny zakres działania
    Grupa I&B System S.A. – dąży do dostarczania najnowocześniejszych
    rozwiązań z zakresu innowacyjnych technologii w tym m.in. teleinformatycznych i
    outsourcingowych.
    Grupa prowadzi obecnie działalność w dziedzinach takich jak: zintegrowane
    systemy informatyczne dla zarządzania firmą, elektroniczne systemy
    bezpieczeństwa oraz systemy słaboprądowe i elektryczne, systemy sieci
    komputerowych i telekomunikacyjnych, informatyczne systemy retailowe oraz
    biurowe, usługi serwisowe infrastruktury sprzętowej, systemowej, sieciowej i
    aplikacyjnej, handel produktami i towarami IT, usługi outsourcingowe.

    2. Główne założenia strategii rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej
    Spółka w swojej strategii rozwoju przyjęła budowę Grupy Kapitałowej
    skoncentrowanej na:
    - budynkach inteligentnych
    - usługach ICT
    - usługach doradczych i inwestycyjnych dla firm w okresie restrukturyzacji i
    nowopowstających
    - działalności deweloperskiej
    Realizację strategii w tym zakresie powierza się spółkom zależnym: Invar
    Integracje Sp. z o. o., I & B Consulting Sp. z o. o., Biurosystem - Serwis Sp.
    z o. o. oraz Biurosystem Invest S.A.
    Celem strategicznym Grupy Kapitałowej jest wzrost uzyskiwanych marż na
    sprzedaży produktów i usług. Spółka zakłada, iż czynnik ten będzie miał większe
    znaczenie niż wzrost przychodów w najbliższych 2-3 latach. Ponadto Grupa
    zamierza skupić posiadane zasoby i kompetencje na projektach pozwalających
    oferować produkty i usługi o dużej wartości dodanej, zapewniających zwiększenie
    rentowności prowadzonej działalności.

    3. Kierunki działania
    3.1 Inwestowanie w nowe innowacyjne spółki (seed capital, start up) szczególnie
    z branży budynków inteligentnych, ICT, outsourcingu, nieruchomości
    3.2 Poszukiwanie spółek do restrukturyzacji i przejęcia szczególnie z branż:
    budynków inteligentnych, nieruchomości, ICT
    3.3 Przejmowanie nowych spółek odpowiadających przyjętej strategii
    3.4 Poszukiwanie projektów deweloperskich głównie z budynkami energooszczędnymi
    (Energy Savings), ekologicznymi (Zero Carbon Buildings) itp.
    3.5 Sprzedaż, np. poprzez wprowadzanie na rynek publiczny spółek dzięki, którym
    można osiągnąć duże stopy zwrotu.
    3.6 Pozostawienie w Grupie spółek prowadzących działalność biznesową, rentowną,
    zgodną ze strategią działania Grupy, realizujących założone biznes plany.
    3.7 Maksymalne wykorzystanie możliwości oferowanych przez rynek w tym przede
    wszystkim wykorzystanie funduszy unijnych oraz funduszy na innowacje i rozwój
    nowych technologii.

    4. Źródła finansowania
    W latach 2007 – 2010 poczynione zostaną nakłady na rozwój produktów i
    kompetencji.
    Część wewnętrznych projektów inwestycyjnych zostanie zgłoszona do
    dofinansowania z funduszy unijnych. Jednak realizacje najważniejszych zadań,
    Spółka zamierza sfinansować ze środków pochodzących z emisji akcji serii N,
    bieżących zysków Grupy Kapitałowej oraz zbycia zbędnych składników majątku.
    Zgodnie z opracowaną strategią restrukturyzacji, głównym celem jest zbudowanie
    jak najmocniejszej pozycji na rynku usług związanych z inteligentnymi
    budynkami. Na ten cel Spółka przewiduje przeznaczyć z emisji akcji serii N
    kwotę 3.200 tys. złotych. Integracja aplikacyjna i systemowa będzie wspomagać
    ten zakres działania. Na rozwój nowych produktów Spółka przewiduje przeznaczyć
    z emisji kwotę 5.000 tys. złotych, w tym na akwizycję spółek informatycznych
    uzupełniających ofertę produktów Grupy Kapitałowej kwotę 4.000 tys. złotych.
    Kryteriami wyboru działań są: rentowność, perspektywy rynku, obecna pozycja na
    danym rynku, efekty synergii pomiędzy poszczególnymi spółkami.
    Na zbudowanie ogólnopolskiej sieci serwisowej przewiduje się przeznaczyć kwotę
    1.700 tys. złotych.
    Zakłada się, że zapasowymi źródłami finansowania rozwoju Grupy Kapitałowej mogą
    być także źródła zewnętrzne.

    II . KIERUNKI DZIAŁANIA GŁÓWNYCH SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ
    1. SPÓŁKA DOMINUJĄCA I&B SYSTEM S.A.
    1.1. Uporządkowanie stosunków własnościowych w Grupie Kapitałowej a w
    szczególności:
     przejęcie (wykup) przez Spółkę dominującą udziałów w spółce
    Biurosystem Serwis Sp. z o.o. od Biurosystem Invest S.A.
     przejęcie (wykup) przez Spółkę dominującą udziałów w spółce Invar
    Integracje Sp. z o.o. od Inwar S.A.
    1.2. Docelowo przekazanie (sprzedaż) spółce Biurosystem Invest S.A. praw
    właścicielskich do wszystkich nieruchomości Grupy Kapitałowej.
    1.3. Powierzenie całokształtu spraw dotyczących działalności w zakresie
    gospodarowania nieruchomościami spółce zależnej Inwar S.A.
    1.4. Wzmocnienie kadry zarządzającej w spółkach Grupy Kapitałowej zgodnie z
    potrzebami wynikającymi z nowych
    • aloha11 Re: IBS .....reaktywacja 19.06.07, 19:23
     II . KIERUNKI DZIAŁANIA GŁÓWNYCH SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ
     1. SPÓŁKA DOMINUJĄCA I&B SYSTEM S.A.
     1.1. Uporządkowanie stosunków własnościowych w Grupie Kapitałowej a w
     szczególności:
      przejęcie (wykup) przez Spółkę dominującą udziałów w spółce
     Biurosystem Serwis Sp. z o.o. od Biurosystem Invest S.A.
      przejęcie (wykup) przez Spółkę dominującą udziałów w spółce Invar
     Integracje Sp. z o.o. od Inwar S.A.
     1.2. Docelowo przekazanie (sprzedaż) spółce Biurosystem Invest S.A. praw
     właścicielskich do wszystkich nieruchomości Grupy Kapitałowej.
     1.3. Powierzenie całokształtu spraw dotyczących działalności w zakresie
     gospodarowania nieruchomościami spółce zależnej Inwar S.A.
     1.4. Wzmocnienie kadry zarządzającej w spółkach Grupy Kapitałowej zgodnie z
     potrzebami wynikającymi z nowych zadań.
     1.5. Dla zapewnienia realizacji ustalonych celów, wprowadzenie Programu
     Motywacyjnego skierowanego do Członków Zarządu oraz osób zatrudnionych na
     stanowiskach istotnych dla dalszego rozwoju i wzrostu wartości Grupy
     Kapitałowej.
     1.6. Przejęcie przez I&B System S.A. działalności operacyjnej w zakresie
     konsultingu i doradztwa finansowego oraz usług w zakresie księgowości od spółki
     zależnej Inwar S.A. Utworzenie wewnętrznej jednostki organizacyjnej (pionu) dla
     realizacji zadań w zakresie inwestycji i finansów.
     1.7. Utworzenie Pionu Handlowego w centrali I&B System dla Grupy Kapitałowej w
     tym:
      Kanału sprzedaży bezpośredniej (B2B)
      Kanału sprzedaży przetargów publicznych
      Kanału sprzedaży internetowej
      Działu marketingu
     1.8. Utworzenie Działu Wspólnych Zakupów dla Grupy wraz z funkcjami
     finansowania działalności w spółkach.
     1.9. Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania MS Dynamics AX 4.0 w całej
     Grupie.
     1.10. Ujednolicenie nazw spółek i znaku graficznego celem lepszej identyfikacji
     podmiotów należących do Grupy Kapitałowej I&B System S.A.

     2. SPÓŁKI ZALEŻNE
     2.1 Invar Integracje Sp. z o.o.
     2.1.1 Działalność spółki powinna być elementem konsolidacji rynku wokół tzw.
     budynków inteligentnych.
     2.1.2 Poszukiwanie do przejęcia firm wykonawczych i projektowych, oferujących
     usługi z zakresu: zaawansowanych systemów BMS, automatyki budynkowej,
     instalacji elektrycznych, klimatyzacji, wentylacji, CO, wod-kan. Zwracać uwagę
     na stosowanie technologii energooszczędnych (Energy Savings) oraz ekologicznych
     (Zero Carbon Builddings)
     2.1.3 Zwiększenie zdolności przerobowej m.in. poprzez stabilną bazę solidnych
     podwykonawców jako wspieranie działalności podstawowej zewnętrznymi firmami.
     2.1.4 Dążenie do rozwoju i wzmacniania kompetencji w zakresie prowadzenia
     projektów (zarządzania projektami).
     2.1.5 Utworzenie Oddziału Spółki w Warszawie.

     2.2 Biurosystem Serwis Sp. z o.o.
     2.2.1 Wzmocnienie kadry dla realizacji nowych zadań Spółki.
     2.2.2 Znalezienie dla Spółki nowej specjalizacji, w której byłaby postrzegana
     jako lider na rynku w Polsce.
     2.2.3 Zbudowanie ogólnopolskiej sieci serwisowej i na jej bazie uzyskanie
     dominującej pozycji w wybranych grupach produktowych, sprzętowych i usługowych.

     2.3 I&B Consulting Sp. z o.o.
     2.3.1 Przejęcie przez I&B Consulting spółki Invar Consulting Sp. z o.o.
     2.3.2 Wzmocnienie kadry zarządzającej i wykonawczej w zakresie usług
     informatycznych i konsultingowych z zakresu wdrażania systemów ERP, BPM i RMS.
     2.3.3 Rozszerzenie zakresu działalności w zakresie usług outsourcingowych typu
     Data Center.
     2.3.4 Działalność spółki powinna być elementem konsolidacji rynku wokół wdrożeń
     systemów MS Dynamics (partnerzy MBS), BPM i RMS.

     2.4 Biurosystem Invest S.A.
     2.4.1 Podjęcie działań w zakresie pozyskania terenów na działalność
     deweloperską z uwzględnieniem nieruchomości gruntowych stanowiących własność
     Grupy Kapitałowej.
     2.4.2 Ponadto do zadań spółki będzie należało: obrót i pośrednictwo w zakresie
     nieruchomości, poszukiwanie atrakcyjnych nieruchomości dla spółek z grupy oraz
     klientów z zewnątrz (wyszukanie nieruchomości, pośrednictwo w zakupie,
     przygotowanie nieruchomości wg specyfikacji klienta).
     2.4.3 Zatrudnienie profesjonalnej kadry zarządzającej oraz zorganizowanie służb
     niezbędnych do podjęcia przypisanej Spółce działalności operacyjnej.
     2.4.4 Opracowanie planów działalności Spółki do roku 2010.
     2.4.5 Ustalenie zasad i sposobu finansowania działalności Spółki. Rozpatrzenie
     celowości i możliwości podwyższenia kapitałów Spółki przez inwestorów
     zewnętrznych.

     Podstawa prawna: § 39 ust. 1 RMF
     Liczba stron: 8
     • aloha11 Re: robią to co mówią 19.06.07, 19:30
      no to mogę spokojnie jechać do wód.


      Mario
  • byczysko1 Re: IBS .....reaktywacja 19.06.07, 20:59
   Czesc !Witam wszystkich ,dawno mnie tutaj nie było ...nie miałem czasu ,jak to
   mowia ale GPW miałem na oku.Zawsze wierzylismy wlasciwie tylko z Mario (ukłony)w
   IBS .Kto nas posluchal juz zarobil a "Celestyna" ,ze tak powiem ,a FON ,a
   Barlinek o wszystkim tym pisałem.Zaluje tylko ,ze wywaliłem Budimex za wczesnie.
   No nic -mysle ,ze IBS to firma bardzo przyszłosciowa ,warto poczekac dwa lata
   ,chociaz obecnie mozna jeszze do wlanego probowac DT.Ja tam nic nie tykam.
   Z parkietowym pozdro.Byczysko .
   • kris9940 Re: IBS .....reaktywacja 19.06.07, 21:48
    Witam!
    Zgadza się dawno Cię tu nie było.Ale rzeczywiście chłopaki udało wam się zwrócić
    moją uwagę na ten walorek. Średnio wychodzi mi jakieś 0.91 za akcję. Czasami
    grałem na DT, ale nigdy nie wtopiłem. Wczoraj kusiło mnie żeby choć 1/3 wywalić,
    ale jakoś intuicja czy coś;-).Dzięki bardzo. Niewiele jest osób które
    bezinteresownie chcą się dzielić swoją wiedzą, mało tego mają odwagę aby
    aktywnie się udzielać i niejednokrotnie spotykać się z krytyką.Dobra. Bo za dużo
    tych superlatyw, jeszcze wam woda sodowa do głowy uderzy. Jeszcze raz dzięki.

    Pozdrowienia z Koszalina. Kriss
    • stefekmaly Re: IBS .....reaktywacja 19.06.07, 21:56
     Jaką wiedzą ? Oni po prostu trafili mimo, że ślepakami strzelali. Zresztą czy
     to aż tak trudno trafić teraz coć co rośnie ? Sztuka to jedynie dany walor
     przetrzymać - tu masz rację. Większość jak im wzrośnie to wywala po około 10% a
     alosza trzyma i trzyma i trzyma. I to jest O.K. Natomiast nie oczekuj wskazówek
     kiedy sprzedać. Chłopina tego niestety nigdy nie wie. No, ale gdyby to wiedział
     to też byłbym jego fanem. A tak ? Jestem fanem połowicznym, chłe, chłe.
     • krajek-krajek Re: IBS .....reaktywacja 19.06.07, 22:07
      IBS rośnie= brak argumentów pojawia się kulturalny stefek
      IBS spada= trzeba się pośmiać bo spada pojawia się rzucającym dennym tekstem stefek

      Typowe, typowe...
      • marshal11 Re: IBS .....reaktywacja 19.06.07, 22:16
       Pozwólcie koledzy że wkleję tu z poprzedniego wątku moją wypowiedz :
       Cześć Mario,Byczysko
       Wydaje mi sie że po to ten "Ktoś" tak zaszalał aby pokazać innym
       zainteresowanym inwestorom, że nadal mamy papiery i jestesmy silni .

       Wg mnie to jest normalna zagrywka przed walnym , prawdopodobnie ujawni sie na
       dniach, a wystawiąjąć to zlecenie chciał zachamować dzisiaj dalsze obsuwanie
       kursu..........bo kto właściwie zinterpretował tą zagrywkę to dzisiaj nie
       wywalał..
       PZDR
       Aha ,jak to koledzy widzicie ?

       Dla wspomnianych Panów ,dzieki z ukłonem za trafne analizy i dzielenie sie
       swoja wiedza.

       PZDR
       ps.do kolejnych lepszych dni :)
       • nabuho Re: IBS .....reaktywacja 19.06.07, 22:38
        Daliście troche otuchy...

        Dzieki i pozdro
        • krajek-krajek Re: IBS .....reaktywacja 19.06.07, 23:09
         jakbym widział siebie ze trzy miechy temu...;] nadzieja, nadzieja....
     • aloha11 Re: stefekmaly 20.06.07, 08:25
      stefku, nie oczekuj od Mario że ten ci powie, kiedy masz sprzedawać. Myślałem,
      że tą decyzję każdy podejmuje indywidualnia.
      Co do trzymania papierów IBS, to po co miałem ładować się z kasa w inny jak ten
      przynosi mi kilkanaście procent dziennie.
      Po za tym nabieram wiary w ibsika........ mnie się nie spieszy:-)

      PZDR

      Mario
      • stefekmaly Re: stefekmaly 20.06.07, 08:55
       Nie oczekuję. Każdy orze jak może. Jak to mówił niezapomniany Trener: "Piłka
       jest okrągła a bramki są dwie".
       Życzę powodzenia w inwestycjach.
      • all Wniosek? 20.06.07, 08:55
       Mam rozumieć, że jest tak duża nadzieja, że nic tylko cieszyć się i korzystając
       z tych spadków dokupić ile się da? ;-)
       • stefekmaly Re: Wniosek? 20.06.07, 08:58
        Kupuj kolego na maksa. Zapożycz się, zabierz żonie (jak ją masz a jak nie masz
        to się szybko postaraj bo IBS nie będzie czekał zbyt długo) posag, pożycz od
        kumpla, zaoszczędź na fajkach. Wszystko w IBS.
        Dobrze rozumiesz. Ale jak się ma łeb jak sklep.....
        • stefekmaly Re: Wniosek? 20.06.07, 09:16
         A tak na poważnie. Udaj się do najblizszego supermarketu. Tam dokonaj zakupu
         młotka. Im cięższy tym lepiej. Najlepiej kup młot. A potem walnij się tym
         młotem w łeb kilka razy. Może poskutkuje.
         Czynność tę należy powtarzać do oporu czyli do momentu, w którym uznasz, że
         zakup IBS za całą gotówkę jaką posiadasz, przy prezentowanej przez tą spółkę
         zmienności, nie jest chyba do końca świetnym pomysłem.
         • aloha11 Re:co robi ten ktoś co ma 3mln.papiera 20.06.07, 10:13
          Do uczestnictwa w ZWZ mają prawo akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki
          w Łodzi przy ul. Suwalskiej 16, co najmniej na tydzień przed terminem ZWZ, tj.
          do dnia 21 czerwca 2007 r. do godz. 13,00, imienne świadectwa depozytowe
          wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych,
          określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje pozostaną
          zablokowane na rachunku do czasu zakończenia ZWZ.


          Czy znów na koniec się nam ukaże i byc może zwiększy stan posiadanych akcji,
          czy może wywali papier na dzisiejszym wzroście?
          Nie ma zbyt wiele czasu.

          Mario
         • all Re: Wniosek? 21.06.07, 11:09
          1. Nie jestem twoim kolegą!

          2. Swoje rady zachowaj dla siebie (młotek i jego użycie) a dodatkowo kup sobie
          okulary gó..arzu (dorosły facet nie dyskutuje w tym stylu co ty) to może
          zauważysz, że żartowałem (jakbyś nie jarzył to oznacza ta buźka na końcu
          wiadomości).
  • marshal11 Re: IBS .....reaktywacja 20.06.07, 13:49
   Nuuu... chłopacaki,mi tam dzisiejszy dzień sie podoba i chyba dobrze wróży na
   przyszłość.A tak powaznie,to takiego wybicia sie nie spodziewałem.
   MOże ktoś znaczący sie ujawni ,bo perspektywy sa przeciez niezłe.

   PZDR
   • aloha11 Re: IBS .....reaktywacja 20.06.07, 15:36
    ciekawi mnie, czy byk pokazał swą siłę na IBS, czy też może tak jak pisałem
    rano gruby już nie ma tych 3 mln.
    Ale to by już było bandyctwo i nie chcę mi sie w to wierzyć. Choć z drugiej
    strony kurs zaczął sie obsuwać cos przy wolumenie 2800000. PZDR


    Mario
    • aloha11 Re: IBS .....reaktywacja 20.06.07, 16:01
     ciekawe jest to także, czy gruby pokaże się na koniec:-)     Mario
     • siurak20 Re: IBS .....reaktywacja 20.06.07, 16:14
      pokazal sie
      • aloha11 Re: IBS .....reaktywacja 20.06.07, 16:22
       no to jestem spokojniejszy:-)

       PZDR


       Mario
       • aloha11 Re: IBS .....reaktywacja 20.06.07, 16:25
        no to mieliśmy na papierze kursowstrzymywacza:-)

        Do jutra.


        Mario
  • marshal11 Re: IBS .....reaktywacja 20.06.07, 17:05
   Ten "grubas" to niezly spryciaż ,wystawiał prawie 3mln na S ,zanizył kurs,po
   czym znowu dobrał sobie do worka.Jak dla mnie to dobrze wrózy i utwierdza w
   przekonaniu,ze cos wiekszego sie kreci.Hmmm...głupi by tak napewno nie zrobił.
   PZDR
   jak to Mario widzisz?
   • grubasek994 Re: IBS .....reaktywacja 20.06.07, 18:30
    Aloha nawet dobrze kombinujesz.
    • aloha11 Re: IBS .....reaktywacja 20.06.07, 21:39
     Ma czas jutro do 13.........jeżeli zbierał pod głosy na walne.
     Jeżeli nie, to jak ujawnił nam akcje we wtorek rano, to ma czas do piątku.
     Teraz to już głośno można mówić o sterniku na papierze, a my leszcze mozemy sie
     tylko przypatrywać i czekac na swój czas.

     Nie ma o czym pisac, trza czekać.

     Mario
     • krajek-krajek Re: IBS .....reaktywacja 20.06.07, 22:23
      Jutro, jeśli znajdę fundusze pojadę day trading;]
      • aloha11 Re: IBS .....reaktywacja 21.06.07, 08:15
       papier idealny do tego typu jazdy ale trzeba być czujnym by się nie przejechać

       Mario:-)
       • vavder Re: IBS .....reaktywacja 21.06.07, 08:38
        Z tym przejechaniem się to prawda, krajek nie odchodź nawet na 5 min ;),
        przykro się ostatnio doświadczyłem...uczy to respektu do walorka, ale nie
        odstrasza, zabawa musi trwać dalej ;). IBS jest atrakcyjny nie tylko dlatego że
        ładnie ostatnio rośnie, ale że jest ciekawy i stanowi wyzwanie ....
        • aloha11 Re: IBS .....reaktywacja 21.06.07, 10:47
         Obroty mizerne, widac nie ma chętnych do sprzedaży a ci co już wyciągneli od
         niecierpliwych jak najwięcej akcji po zaniżonych cenach już poblokowali je pod
         walne. Oj będzie się działo......
         Na spółce od dawna nie działała AT i pisanie o niej to nic innego jak stek
         bzdur.
         Tu działała magia chaosu.

         Mario
         • vavder Re: IBS .....reaktywacja 21.06.07, 13:07
          Obroty fakt słabe, ciekawy jestem tylko czy gruby pokaże się jeszcze jakoś...
          trochę bardzij namacalnie. Jeśli nie to do walnego możemy ciągle się bujać na
          tych obrotach, swoją drogą pytanie czy przed walnym będzie jakaś większa
          akcja...tylko z fusów dowiedzieć się możemy.
          • aloha11 Re: IBS .....reaktywacja 21.06.07, 15:08
           karty już rozdane, to wszystko dzisiaj to tylko pluskot leszczy:-)


           Mario
      • maro76 Re: IBS .....reaktywacja 21.06.07, 19:21
       krajek-krajek napisał:

       > Jutro, jeśli znajdę fundusze pojadę day trading;]

       no i jak?
       bo bałem sie ze zwalisz kurs do 2,08 jak pociagniesz pkcem przed koncem sesji:))
       • krajek-krajek Re: IBS .....reaktywacja 21.06.07, 19:27
        Nie znalazłem funduszy...
        • top-hit Re: IBS .....reaktywacja 22.06.07, 08:42
         no to teraz mamy sie nad czym zastanawiać.
         1. dlaczego ktoś nie zablokował akcji na WZA mając ponad 5%?
         2. kiedy się ujawni? czy w przepisowym terminie czy nie? czy może woli zapłacic
         karę i ujawnic się później?
         3. dlaczego ma ponad 5% i co wie? i czy ma tylko te 5%?
         4. czy przypadkiem parkingowi nie będą na WZA głosować za niego?
         5. i co wogóle jest grane
         • vavder Re: IBS .....reaktywacja 22.06.07, 10:25
          niezły zestaw pytań :]
  • marshal11 Re: IBS .....reaktywacja 22.06.07, 17:36
   Ciekawi mnie dlaczego ten "grubas" sie nie pokazał i jak dotychczas nie ma
   rzadnych inf. o nim ,lub jemu podobnych na stronie IBS-u.Wkoncu czas juz minął ?
  • marshal11 Re: IBS .....reaktywacja 22.06.07, 18:02
   jeszcze raz ja
   Wiecie może kiedy będą podane wyniki za 2-gi kwartał ?
   • genekgenek Re: IBS .....reaktywacja 23.06.07, 14:31
    10.08.07

    www.parkiet.com/narzedzia/terap.jsp
    • syndicate Re: IBS .....reaktywacja 26.06.07, 11:48
     fakty po przeglądzie listy na WZA:

     1. to nie Kruszek miga nam pakietem 3 mln, bo zablokował to na WZA, blokada
     była do 13tej w czwartek a miganie na close też w czwartek, więc Kruszek
     odpada.

     2. na liście jest BBI NFI S.A.

     3. na liście jest jakaś spółka zarejestrowana w Nikozji

     zaczyna się robić coraz ciekawiej
     pzdr
     • vavder Re: IBS .....reaktywacja 26.06.07, 15:36
      Ciekawie to już od dłuższego czasu jest, informacji jest trochę, a co za tym
      idzie jest dużo do kombinowania, jednak jaki trzba się zastanowić jaki i czy
      wogóle ma to wpływ na obcną cenę akcji... nie wiadomo czy dalej w IBS wchodzić
      czy właśnie uciekać, szczególnie mówię o tych o kupowali za 2 i > . W chwili
      obcnej nie ma żadnych szalonych wzrostów a wzrost jest w miarę pod kotrolą, co
      wcale nie znaczy że jest rcjonalny, a z AT można się pożegnać. Dlatego można
      przypuszczać że dalej kontynuowany będzie tręd wzrostowy, czywiście z
      korektami.
      • vavder Re: IBS .....reaktywacja 26.06.07, 15:38
       za gramatykę czujnych forumowiczów przepraszam, staram się nad nią pracować ;)
       • krollew6 Re: IBS .....reaktywacja 26.06.07, 16:45
        Mario,jak ibsyfek poszybuje zasłuzysz na miano forumowego guru. Kibicowałem
        wam,lecz od jakiegoś czsu jestem tu razem z wami. Czekamy na wzrosty i
        uajwnienie sie tajemniczego grubego.
        • radiotrwam i jest brubas 28.06.07, 22:31
         www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_Instance=cms_gpw.pap.pl&_PageID=6&_EspiID=142730&_DocID=289738&_Site=ESPI&_Chec
         kSum=-2111754967
         • radiotrwam Re: i jest grubas 28.06.07, 22:32
          -sorry za literówkę
          • nowa.k Wyśmiejecie mnie 29.06.07, 07:20
           Ale myślę że najwyższy czas pozbywać się tego balona. Wczoraj secjalnie
           obserwowałam okolice zakończenia sesji.
           -16:10 rozpaczliwa proba utrzymania kursu 2.50. Badanie zachowania się
           inwestorów i myślę ze sztuczne wyjście z ofertą zakupu po kazdej cenie 7-miu
           tysięcy akcji. By po stronie sprzedaży chwilę potem ustawić 130 tys akcji do
           sprzedaży.
           -16:20 sprzedaż samemu sobie te 7000 akcji i czekanie na leszcza
           -16:24 znalezienie 3 leszczy na ok 20 tys akcji po 2.50
           -16:25 niesprzedane (a więc w plecy) ok 100 tys akcji.
           Dla mnie te akcje warte są 51 groszy i tyle mogę dać w inwestycji
           długoterminowej.
           • krajek-krajek Re: Wyśmiejecie mnie 29.06.07, 18:56
            Wyśmiewam cię... leszcze to ja dziś na rybach chciałem złowić;] niestety były
            same okonie.
            • vavder Re: Wyśmiejecie mnie 02.07.07, 17:15
             Jak możesz krajek tak okropnie wyśmiewać nową, wstyd! ;) heh
            • nowa.k Re: Wyśmiejecie mnie 02.07.07, 18:44
             krajek-krajek napisał:
             > Wyśmiewam cię... leszcze to ja dziś na rybach chciałem złowić;] niestety były
             > same okonie.

             Pewnie masz rację. Być może dzisiejszy kurs 2.34 będzie jeszcze oscylował
             kilkukrotnie między 2.27 a 2.45 nim ostatecznie rypnie w okolicę 50-ciu groszy.
             Ja nie podniecasm się wyczynami grubego, jego straszeniem - tylko wynikami
             spółki. Strachy na lachy, niech sobie te 3333333 akcji gotuje na kolacje.
             • krajek-krajek Re: Wyśmiejecie mnie 02.07.07, 23:31
              Dla mnie IBS to balon a ja już nie pompuję balonów, czegoś się nauczyłem i
              rozważniej wybieram spółki.
              • qqryku50 Re: Wyśmiejecie mnie 03.07.07, 22:59
               Mario czy mógłbyś napisać kilka słów o obecnej sytuacji?
               Dzięki Pozdro
               • krajek-krajek Re: Wyśmiejecie mnie 03.07.07, 23:53
                Mario? Jaki Mario? O kim ty mówisz? Był tu chyba taki kiedyś, ale znikł bez
                słowa. Myślisz, że on to czyta ta?? Jakby czytał ten wątek to 10 razy w ciągu
                dnia dawałby odpowiedź.
                • qumaty Re: Wyśmiejecie mnie 06.07.07, 11:12
                 Pytasz,jaki mario?

                 • krajek-krajek Re: Wyśmiejecie mnie 09.07.07, 11:03
                  Tak! skoro jesteś "qumaty" to za pewne i czytać umiesz;]
                  • kaska910 Re: Wyśmiejecie mnie 09.07.07, 17:20
                   16:38:23 3,20 zł 39,7 % 300 000 szt.
                   Ładna pakietówka.
                   • krajek-krajek Re: Wyśmiejecie mnie 09.07.07, 17:55
                    Swoje zdziwienie określę pewnym pytającym hasłem z reklamy:

                    "Skoro nie widać różnicy to po co przepłacać?"

                    Ale za pewne ma to na celu podniesienie ceny, więc może i warto czasem przepłacić?
                    • kombinatorek1 Re: Wyśmiejecie mnie 10.07.07, 15:36
                     Widze,że z kolegi krajek-krajek to cienki bolek. Nazwiska w zarządzie mówia
                     same za siebie.
                     • krajek-krajek Re: Wyśmiejecie mnie 10.07.07, 20:55
                      Ty tu tak nie kozacz bo się przejedziesz.
  • marshal11 Re: IBS .....reaktywacja 10.07.07, 18:26
   Hej Panowie

   Pojawila dość ciekawa nota :) myśle ze wniesie pozytywny oddzwiek na
   kurs.Szkoda tylko ze sytuacja w rzadzie nawala,a to przekłada sie na nas   Procentowy udział w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej
   liczbie głosów:

   1. Henryk Kruszek - 2.799.549 głosów, co stanowi 32,6% liczby głosów oraz 4,9%
   ogólnej liczby głosów

   2. BBI NFI S.A.- 1.700.000 głosów, co stanowi 19,8% liczby głosów oraz 3,0%
   ogólnej liczby głosów

   3. Romuald Pawlak - 1.344.385 głosów, co stanowi 15,6% liczby głosów oraz 2,3%
   ogólnej liczby głosów

   4. PHONESAT Sp. z o.o. /działając przez pełnomocnika/ - 800.000 głosów, co
   stanowi 9,3% liczby głosów oraz 1,4% ogólnej liczby głosów,

   5. METHON INVESTMENTS LIMITED /działając przez pełnomocnika/ - 440.000 głosów,
   co stanowi 5,1% liczby głosów oraz 0,8% ogólnej liczby głosów.

   W stosunku do raportu Nr 52/2007 przekazanego w dniu 3.07.2007 listę
   uzupełniono o pozycje: numer 4 i numer 5, którzy to akcjonariusze byli
   reprezentowani nie bezpośrednio, a przez pełnomocnika..

   • ibsfan Re: IBS .....reaktywacja 10.07.07, 20:52
    Wierzę że dla IBSYSTEMU nadchodzą wielkie czasy. Dzisiejszy NEWS po sesji
    świadczy o tym że coraz więcej podmiotów interesuje się spółką. Czas na
    wakacje. Szkoda nerwów i bezsensownego bawienia się w DT. Cierpliwość zostanie
    wynagrodzona prędzej czy później.

    Dziś bardzo się zawiodłem ale w perspektywie roku być może bardzo miło się
    rozczaruję. Dobrze by było bo do tej pory w czasie trwania hossy IBSYSTEM stał
    w cieniu. Czy teraz z tego cienia wychodzi?
  • vavder Re: IBS .....reaktywacja 12.07.07, 10:35
   IBS, jak to potrafi, znowu w przestoju, ciekawe tylko czy w sezonie urlopowym
   znajdzie tyle siły by znowu wyskoczyć. Odleszczanie już było, teraz może
   jeszcze pójść w dół bo wyrzucą ci znudzeni i odpadki z DT, co stracili trochę,
   a inne spółki idą lepiej, albo jakiś grubas zdołuje przed zakupem. Kondycja
   spółki jednak ciągle ok :) i napewno zainteresowanie spore.... Dla tych co
   lubią trochę więcej ryzyka, śmieciowe granie w DT, spółeczka idealna. A
   teraz... no cóż ... wakacje ...
  • vavder Re: IBS .....reaktywacja 12.07.07, 10:35
   IBS, jak to potrafi, znowu w przestoju, ciekawe tylko czy w sezonie urlopowym
   znajdzie tyle siły by znowu wyskoczyć. Odleszczanie już było, teraz może
   jeszcze pójść w dół bo wyrzucą ci znudzeni i odpadki z DT, co stracili trochę,
   a inne spółki idą lepiej, albo jakiś grubas zdołuje przed zakupem. Kondycja
   spółki jednak ciągle ok :) i napewno zainteresowanie spore.... Dla tych co
   lubią trochę więcej ryzyka, śmieciowe granie w DT, spółeczka idealna. A
   teraz... no cóż ... wakacje ...
  • marshal11 Re: IBS .....reaktywacja 13.07.07, 13:19
   Po inf. ze te dwa podmioty sa w radzie
   PHONESAT
   METHON INVESTMENTS LIMITED
   kurs nie wygląda ładnie,niespodziewałem sie tego.
   Pocieszeniem na dzis jest to że przy dojściu do wsparacia zanikają obroty,a to
   zwiększa nadzieję na obronę wsparcia.
   Jakie jest wasze zdanie ?
   • aloha11 Re: IBS .....reaktywacja 17.07.07, 11:51
    Witam serdecznie!!!!!!

    Wypoczęty i odmłodzony, pełen sił witalnych wracam do pracy.
    Dobre słowackie spa jest boskie, 12 saun i kilka gorących basenów w których
    można sie moczyc godzinami zrobiło swoje :)
    PZDR

    Mario

    • marshal11 Re: IBS .....reaktywacja 17.07.07, 14:28
     Czesc Mario
     Ciesze sie ze wrociłeś wypoczety i radosny.Mysle ze bylob by najlepiej dla
     Ciebie i dla mnie gdyby kurs nie spadal tak szalenie.Wiem ze juz od dawna trąbi
     sie ze małe i średnie spolki sa przwartościowane,ale jak ma sie do tego nasz
     IBS ktory to "wyszedł" i "wychodzi" dalej na prostą ? Dokąd to potrwa ? bo
     pomimo ze mam b.tanio kupione ale mnie to deczy.
     PZDR
     jak możesz to napisz swoj punkt widzenia
     • aloha11 Re: IBS .....reaktywacja 17.07.07, 15:25
      Do /gry/ wróciłem dopiero w poniedziałek, wcześniej od czasu wyjazdu nie
      interesowałem się giełdą zupełnie.
      Obiecałem sobie, że jak wyjade to zupełnie nie będę się nia zajmował,
      oczyszczając umysł z niepotrzebnych myśli i trosk codzienności.
      Wczoraj tylko trochę poczytałem.
      Co do IBS, to w ciągu najbliższych sesji sytuacja powinna sie
      ustabilizować.....ja osobiście paniki tu nie widzę.
      Przeanalizowałem w jakich przedziałach były największe obroty i wyszło mi, że
      inwestorzy, którzy sie ujawnili najprawdopodobniej kupowali akcje także gdzieś
      od 2.10 do 2.60 nie licząc pakietówek.
      Ostatnie spadki były przy dosyć mizernych obrotach, co także raczej dobrze
      wróży na przyszłość.
      Ujawnione podmioty też napawają optymizmem, przynajmniej dwa z nich potrafią
      wyciągnąc ze swoich inwestycji sporo kasy w odpowiednim czasie.

      Mario
    • qqryku50 Re: IBS .....reaktywacja 17.07.07, 14:38
     Czesc Witamy po wakacjach
    • vavder Re: IBS .....reaktywacja 17.07.07, 17:02
     Taaak ... dobre wakacje nie są złe, za 3tyg wybieramy się w podróź poślubną,
     pradopodobnie do kraju Fidela, żeby się też trochę pochwalić :) . Z ibsa chyba
     kasiorki na to nie będzie, bo jak narazie widać to nie wakacjny walorek, hem.
     Ale jak da porządnie zarobić a pewnie da to może jeszcze Chiny...? ;) Ale to
     narazie marzenia, konkrety będą jak zrealizuje zysk, a na to trzeba trochę
     poczekać... forum też wakacyjne, więc spadam i życzę wszystkim dobrego
     wypoczynku, od giełdy też się należy.
     • aloha11 Re: IBS .....reaktywacja 17.07.07, 21:02
      Dobre wakacje to sie jeszcze nie zaczęły. To był dopiero wstęp do bajek i lekka
      odnowa biologiczna.
      Najlepsze dopiero przede mną, bo będę je spędzał z całą moją rodzinką.
      Jednak ze względu na małego Maksymilianka w tym roku sierpień spędzamy nad
      polskim morzem. Życzę Ci vavder wszystkiego naj.... na nowej drodze i miłego
      wypoczynku. PZDR

      PS. Myślę, że jak będziesz w Chinach to odwiedzisz tamtejszą giełde i wtedy
      dotrą do nas informacje o hossie:)
      Mario
      • vavder Re: IBS .....reaktywacja 18.07.07, 15:43
       dzięki, tobie również miłego, wypoczynek absolutnie się należy, a do Chin
       niestety w tym roku chyba niewydyrydy, więc z góry przepraszam wszystkich
       graczy za nie tak spektakularne ostatnio wyniki tamtego rynku ;)
  • marshal11 Re: IBS .....reaktywacja 18.07.07, 09:34
   Za kontynuacją spadków przemawiają inne fakty:
   -zła atmosfera na rynkach światowych
   -trójkąt spadkowy ( górny wierzchołek 14 czerwca) minimalny spadek z takiej
   formacji to 1,73.
   - RSI rynek wyprzedany ale brak dywergencji byka
   -Wiliams, maksymalny dołek bez dywergencji (oznacza to że, dołek będzie
   testowany ponownie)
   -ADX lub DMI nieciekawa sytuacja wskazuje na poczatek nowego trendu, bardziej
   prawdopodobne że trendu spadkowego.
   -FI i Bears Power, maksymalne, niskie poziomy bez dywergencji ( z regóły spadki
   bedą kontynuowane lub przynajmniej dno bedzie jeszcze raz testowane)
   ......................
   W sumie sytuacja nieciekawa. Zakupy na pewno nie polecane a ryzyko że spadki
   się przetrzyma duże. Najmocniejsze wsparcie według mnie to 1,50. Bardziej
   optymistyczne to 1,73.
   • aloha11 Re: IBS .....reaktywacja 18.07.07, 10:12
    oni jednak zbierają i chyba wiedzą co robią.    Mario
   • misty_zwany_krawcem Re: IBS .....reaktywacja 18.07.07, 10:51
    hehe,
    Marshal, ten tekst to ja widziałem na forum bankiera....:))
    Autora też byś mógł zacytować :))
    • aloha11 Re: IBS .....reaktywacja 18.07.07, 11:35
     07:59 16.07.2007 Nr 3385, kolumna 8
     BBI Capital liczy zyski z inwestycji
     Jerzy Mączyński

     Wartość rynkowa spółek z portfela funduszu private equity jest o 100 mln zł
     wyższa od ich wyceny księgowej - twierdzi prezes. Firma może uruchomić usługi
     zarządzania aktywami

     Fundusz BBI Capital chce w najbliższych latach znacząco zwiększyć skalę
     działalności. Zaledwie dziewięć miesięcy po przejęciu kontroli nad firmą przez
     poznańską grupę BBI Investment i wejściu na rynek private equity (inwestycji
     niepublicznych) kontroluje kilka spółek giełdowych, kupuje i restrukturyzuje
     kolejne, planuje oferty publiczne i nowe inwestycje.

     Możliwe zarządzenie aktywami na zlecenie

     Oprócz inwestowania na własny rachunek fundusz zastanawia się nad wprowadzeniem
     usługi zarządzania aktywami na rynku private equity. Liczy na zainteresowanie
     krajowych i zagranicznych inwestorów finansowych. Przedstawiciele BBI Capital
     już teraz co kilka dni spotykają się z przedstawicielami zagranicznych
     funduszy, które chcą inwestować w polskie aktywa niepubliczne. - W takim
     scenariuszu BBI Capital mógłby zarabiać, pobierając opłatę za zarządzanie
     aktywami - mówi Dawid Sukacz, prezes funduszu. Jednocześnie mógłby inwestować
     własne pieniądze w fundusze zamknięte, którymi będzie zarządzać.

     Jako przykład notowanych na giełdzie firm zarządzających z branży private
     equity prezes BBI Capital wymienia amerykańskich potentatów: Kohlberg Kravis
     Roberts i Blackstone Group, które niedawno zadebiutowały na NYSE. -
     Wykorzystując obecne zasoby, nie powinniśmy mieć problemów z zagospodarowaniem
     aktywów o wartości 1 mld zł - ocenia D. Sukacz (obecnie wynoszą około 300 mln
     zł - przyp. red.).

     Od restauracji po sektor IT

     Mimo hossy na giełdzie, która powoduje wzrost wycen prywatnych firm, BBI
     Capital nie narzeka na brak nowych projektów. - Jesteśmy w stanie przyjrzeć się
     60 propozycjom rocznie. Z tej liczby mniej więcej co dziesiąta ma szanse, by
     trafić do naszego portfela - mówi prezes BBI Capital. Obecnie fundusz
     zastanawia się nad 10 inwestycjami. Wśród nich są m.in. spółki z branży IT,
     sieć restauracji casual dining czy specjalistyczna firma produkcyjna.
     Najbliższych nowych inwestycji BBI Capital można spodziewać się we wrześniu
     (choć jeszcze w lipcu sfinalizowana zostanie jeszcze jedna transakcja).

     Ukryte zyski funduszu

     Prezes BBI Capital szacuje, że biorąc pod uwagę obecne wyceny rynkowe,
     rzeczywista wartość portfela akcji funduszu (zwłaszcza papierów niegiełdowego
     Hardeksu, IZNS czy Bomi, a także Tella, Elzabu czy ZEG-u, kupowanych po cenach
     znacznie poniżej obecnych wycen giełdowych), jest o co najmniej 100 mln zł
     wyższa od wartości księgowej funduszu. - W tej chwili nasz fundusz jest
     notowany z lekkim dyskontem w stosunku do wartości aktywów netto - ocenia D.
     Sukacz.

     BBI Capital zamierza pokazywać "ukryte" zyski stopniowo, wprowadzając na giełdę
     kolejne firmy i sprzedając posiadane udziały. W najbliższych miesiącach na GPW
     trafi co najmniej pięć spółek portfelowych funduszu. Dopływ gotówki ze
     sprzedaży akcji to jedno ze źródeł finansowania nowych inwestycji BBI Capital.
     Pozostałe to kredyty bankowe (spółka chce pożyczyć 40 mln zł na zakup Elzabu i
     ZEG-u), a w dalszej przyszłości - być może także emisje obligacji zamiennych.

     Elzab to jedna z najnowszych inwestycji BBI Capital. Fundusz dogadał się już z
     likwidatorem włoskiej firmy MWCR, byłego akcjonariusza Elzabu, że odkupi 58
     proc. akcji za 36,5 mln zł (ich wartość po cenach rynkowych to 57 mln zł). -
     Czekamy tylko na zgodę sędziego komisarza z Włoch na sfinalizowanie transakcji -
     mówi D. Sukacz.

     Będzie buy-back w Elzabie?

     Nowy właściciel Elzabu ma już plan rozwoju spółki. Chce, by firma rozpoczęła
     sprzedaż nowych produktów i usług, korzystając z obecnej bazy 300 tys.
     zainstalowanych kas fiskalnych, i zwiększyła aktywność na rynkach zagranicznych
     (m. in. na Węgrzech, gdzie Elzab jest już obecny za pośrednictwem spółki
     zależnej, a także w Rumunii i na Ukrainie). BBI Capital liczy też, że Elzab
     zacznie przejmować mniejsze firmy działające w branży. - W dalszej przyszłości
     najbardziej sensowna byłaby fuzja z Novitusem - mówi prezes BBI Capital.W
     bliższej perspektywie fundusz chce poprawić strukturę kapitału Elzabu. - Spółka
     ma bardzo dużą zdolność do generowania wolnej gotówki, a w ogóle nie
     wykorzystuje kapitału obcego - dodaje D. Sukacz. Najbardziej prawdopodobnym
     sposobem rozwiązania problemu nadpłynności Elzabu jest skup i umorzenie części
     własnych akcji.


     komentarz

     Jerzy Mączyński


     PS. Za FON podziękowałem, nie na moje nerwy:)

     Mario
  • byczysko1 Re: IBS .....reaktywacja 18.07.07, 17:41
   www.bankier.pl/wiadomosc/IBSYSTEM-Zawarcie-znaczacej-umowy-1613926.html

   Z parkietowym pozdrowieniem .Byczysko
  • marshal11 Re: IBS .....reaktywacja 18.07.07, 20:13
   Ciekawą umowe podpisali , w koncu z założen deweloperki mamy podstawy które
   optymistycznie rokuja.Taka niby miała ta działka być zła pod Szczecinem a tu
   jak dokupili kawałek gruntu to robi sie calkiem miło (osiedle)
   Apropo tekstu-to kolega mi wyslał mailem.Nie wiedziałem ze to z bankiera-sorki
   PZDR
   • aloha11 Re: IBS .....reaktywacja 18.07.07, 20:41
    Pojawienie się Byka na wątku o IBS może wróżyć tylko jedno:))
    Ja czekam teraz na informacje o sposobie w jaki spółka chce pozyskac kaske na
    inwestycje na zakupionej działce.

    Czyżby czekała nas emisja nowych akcji?


    Mario
    • misty_zwany_krawcem Re: IBS .....reaktywacja 18.07.07, 23:36
     myślicie życzeniowo widze....
     powiedzmy sobie szczerze......a co to za informacja?
     Dla napalonego leszcza dobra.
     Jakby rano kupili działke za 3 mln a wieczorem sprzedali za 6 mln to byłaby informacja. A tak?
     Może jutro coś tam odbije ale to dno powinno być conajmniej jeszcze raz testowane....i to w wersji optymistycznej.
     A w wersji pesymistycznej?
     Nadchodzi zwała w najbliższych dniach i pod prąd IBS nie pójdzie.
     1,73 jest nieuniknione.
     Ale mogę się mylić :))
     • aloha11 Re: IBS .....reaktywacja 19.07.07, 08:51
      Misty, nie życzeniowo ale przyszłościowo. Wczorajsza informacja może i jest
      już zdyskontowane w cenie.
      Tu jednak nie chodzi o jedną informacje, ona jest tylko elementem układanki i
      potwierdzeniem realizacji planów.
      I to w tym wszystkim jest najważniejsze. PZDR


      Mario
      • aloha11 Re: IBS .....reaktywacja 19.07.07, 09:40
       A tak po za tym Mario wrócił.......będzie dobrze:)

       Miłego dnia.       Mario
       • marshal11 Re: IBS .....reaktywacja 19.07.07, 22:07
        Kiedys kolega powiedział mi że jak IBS spada to i Mario z forum "znika" -
        faktycznie z raz tak było ,jednak teraz musiałem dlugo mu tłumaczyć ze to urlop.
        Tak wiec jak wróciłeś to i kurs podskoczy :)
        • krajek-krajek Re: IBS .....reaktywacja 20.07.07, 10:20
         A Stefka nadal nie ma...

         Pewnie więcej zarobił i na dłuższe wakacje było go stać;P:P:P:P:P:P
       • semorontm Re: IBS .....reaktywacja 26.07.07, 12:04
        Lubię ciebie Mario za twój optymizm i wiedzę, ale zauważyłem ze wypowiadasz się
        tyko jak są wzrosty, jak mamy plecy to Mario ginie na słowacji, na spacerze,
        czy wśród pieluszek... Chwała za to że z nami jesteś, ale szkoda że nie znamy
        twoich opinii także wtedy gdy nie jest różowo. Mimo wszystko pozdrawiam!!
        • aloha11 Re: IBS .....reaktywacja 26.07.07, 22:15
         Na Słowacji to chyba Mario nie zginął a sił witalnych nabrał, w pampersach
         siedzi po uszy a i przed wypoczynkiem sierpniowym Maksa ochrzcić muszę. Wiesz
         może ile to zachodu.....kucharki, sale, ubranka i wiele innych dupereli?
         To teraz całkowicie zaprząta mi głowę i uwierz mi to , co sie dzieje na
         parkiecie mam głęboko w tyle.
         Dla Twojej wiadomości jestem nadal ze sporym pakietem IBS i wcale nie zamierzam
         go zmieniać. Tu nie ma podstaw do paniki, nie uśredniam, nie bawię się w
         DT.....nie mam na to czasu. Poczekam ze skulonymi rogami i ogonem, wytrzeźwieje
         po uroczystości, wypoczne nad polskim zimnym morzem i pod koniec sierpnia wrócę
         na parkiet.
         Jak wtedy IBS będzie kosztowł 4 zeta będe zadowolony, jak znów 0.80 to go
         kupię.
         Spółka wychodzi na prostą więc uważam, że na niej nie można stracić.
         Także pozdrawiam.....

         Mario
  • qqryku50 Re: IBS .....reaktywacja 24.07.07, 11:59
   Co oznacza cisza na forum o IBS?
   Mario czy mozesz cos skrobnąć?
   ryku
   • vavder Re: IBS .....reaktywacja 24.07.07, 15:14
    No Ryku, daj pokój, Mario fajny forumowicz z pewnością, ale zatrważa mnie brak
    własnych interpretacji ... wszycy co mają siedzą cicho bo leci w dół, ale na
    niskich obrotach, a poza tym cała giełda się czerwieni, potrzebujesz recepty
    na grę czyco? Nie ma co tu pisać po prostu, czekasz albo nie i tyle.
    • misty_zwany_krawcem Re: IBS .....reaktywacja 25.07.07, 23:34
     ja dzisiaj trochę wziąłem tego, póki co, nie bójmy się tego powiedzieć, śmiecia.
     Myślę, że teraz, przynajmniej z tydzień powinien rosnąć.
     • marshal11 Re: IBS .....reaktywacja 26.07.07, 11:45
      Oby tak było bo nieładie mi to wygląda.Oparł sie o wsparcie 1.95 i oby nie
      obsunął sie.A wczorajsze obroty były nawet spore
      • misty_zwany_krawcem Re: IBS .....reaktywacja 26.07.07, 22:51
       wsparcie to ma według mnie na 1,50. Teoretyczny spadek miał być na 1,74.
       Ale myślałem że już niżej niż 1,90 nie spadnie. A tu taka niespodzianka.
       Jedyny papier na którym póki co tracę. A przez moment myślałem że to może być dobra firma :))
       • marshal11 Re: IBS .....reaktywacja 27.07.07, 08:47
        Ja dalej wierze ze to jest tylko przejsciowy kryzys jak wiadomo spowodowany
        ogolnoswiatowym spadkiem giełd.
        IBS plany ma niezle ,zarząd tez ciekawy i ostatnie info.wskazuje ze cos sie
        zaczyna dziac.Głowa do gory a emocje w kieszen.
        No zobaczymy co dzis bedzie...
        Mario a ty znowu na urlopie,bo cos cisza
        • aloha11 Re: IBS .....reaktywacja 27.07.07, 10:54
         nie na urlopie, dopiero mam zamiar.

         PZDR

         Mario
         • marshal11 Re: IBS .....reaktywacja 27.07.07, 13:16
          A to miło ze jestes.A czy moglbys przedstawic swoj punkt widzenia ,hmmm... przy
          dzisiejszym kursie... :(
          • aloha11 Re: IBS .....reaktywacja 27.07.07, 16:27
           Kurs sponiewierany jak u większoaści spółek.....cóż
           szkoda /straconej/....czytaj nie zarobionej kasy.

           Tak na serio, to jestem zupełnie spokojny o IBS. Obserwowałem spółke bardzo
           uwaznie podczas wzrostów, niemal że jak własne dorastające dziecko. Wzrosty k
           poparte były dużymi obrotami, obecne spadki są na maluczkich obrotach.....ot
           tak poczyna sobie leszczyna i drobne DT.
           Ja jestem spokojny o moja inwestycję, do poważniejszej pracy wracam w okolicach
           września. W obecnej sytuacji na papierze najlepiej zarobią średnioterminowcy,
           co widać po zachowaniu najważniejszych akcjonariuszy /brak paniki, niskie
           obroty, to może oznaczać że nikt z nich się nie wysprzedaje/

           PZDR

           Mario
           • marshal11 Re: IBS .....reaktywacja 27.07.07, 18:13
            Podobnie myśle i ja ale kilku naiwnych próbuje mi wybić z głowy pozytywne
            myśli.Czsy IBK-a dopiero nadejdą.Ja go tez bacznie śledziłem gdy rósł i
            podzielam Twoje zdanie.A przy spadkach ,jak to przy spadkach ,kto nerwowy i
            stracony to puszcza,na szczescie jestem dalej na +
            PZDR
            • aloha11 Re: IBS .....reaktywacja 29.07.07, 13:01
             Co do sytuacji na całym parkiecie, to zyski na większości spółkach od początku
             roku były nadspodziwanie wysokie
             - temu chyba nikt nie zaprzeczy, więc korekta jest
             chyba na miejscu.
             Pisze korekta, bo o prawdziwej bessie można będzie powiedzieć dopiero, gdy
             ostre spadki utrzymają sie po podaniu wyników za II kwartał.
             Obecnie nadal możemy spadać, indywidualni inwestorzy sami nic nie zadziałają .
             Trzeba czekać na powrót
             większych inwestorów, którzy wejdą do /gry/ tuż przed wynikami kwartalnymi lub
             zaraz po nich.
             Na dzień dzisiejszy spora część drobnicy oczekuje spadków a to może oznaczać,
             że będzie odwrotnie.
             Zresztą na spadkach też można zarobić.........- grunt to zachowac spokoj i
             trzeźwo ocenic sytuacje. Czasami aby odnieść sukces obojętne jest czy góra, czy
             dół, ważne by skwitować zysk:)


             PZDR


             Mario
  • marshal11 Re: IBS .....reaktywacja 31.07.07, 14:33
   Hej Panowie
   Całkiem ciekawy dziś dzien sie zapowiada...znalazłem coś ciekawego w necie...

   "IBS System przy wsparciu BBI Capital moze zmienic profil.

   Planowana przez I&B System emisja jak wynika z naszych informacji, zostanie
   objeta przez inwestora strategicznego.

   Walne zgromadzenie I&B Systemu zwolane na 22 sierpnia podejmie uchwale o emisji
   w ramach kapitalu docelowego (teraz kapital dzieli sie na 56 mln akcji).
   Udzialowcy informatycznej firmy juz po raz drugi beda zajmowac sie tematem
   podwyzszenia kapitalu. Na walnym 28 czerwca nie udalo sie zebrac kworum do
   przyjecia uchwaly. W spotkaniu uczestniczyli akcjonariusze reprezentujacy tylko
   15 proc. kapitalu.
   Tymczasek kodeks spolek handlowych mowi ze do podjecia podobnej uchwaly
   potrzebna jest obecnosc akcjonariuszy reprezentujacych jedna trzecia kapitalu.
   Za projektem musi sie opowiedziec trzy czwarte obecnych. Przy drugim podejsciu
   kworum nie jest juz wymagane.
   Czerwcowe walne dokonalo jednak istotnych zmian kadrowych ktore moga miec
   kluczowe znaczenie dla przyszlosci I&B Systemu. Do piecioosobowej rady
   nadzorczej weszly trzy nowe osoby w tym Dariusz Zych, manager inwestycyjny.
   Fundusz zarejestrowal na walnym 1.78 mln akcji stanowiacych 3 proc kapitalu
   ogolem. Sklad rady uzupelnili rowniez Hubert Bojdo ktory zasiada tez w RN firmy
   Media Service i Krzysztof Gozdek. Jedna z pierwszych decyzji nowej RN bylo
   poszerzenie zarzadu o Marcina Nieweglowskiego ktory rownoczesnie jest
   wspolnikiem i wiceprezesem Media Service.
   Komunikat I&B Systemu nie wyjasnia po co spolka emituje akcje. Czesc zostanie
   wykorzystana na na potrzeby opcji menedzerskich a pozostale trafia do
   wierzycieli w ramach konwersji zadluzenia - tlumaczy H. Kruszek. Z
   informacji "Parkietu" wynika jednak ze papiery zostana w calosci objete przez
   wlascicieli spolki Media Service. Podmiot zrzesza kilka firm dzialajacych na
   rynku reklamowym, sprzedajacych systemy GPS, gry komputerowe i materialy
   biurowe. W 2006 roku grupa miala okolo 30 mln zl przychodu. W tym roku wplywy
   maja byc o kilkadziesiat procent wyzsze. Obecnosc BBI Capital w I&B System jest
   nieprzypadkowa. Fundusz ma dopilowac zeby walne podjelo decyzje o emisji akcji.
   Jaki ma w tym interes? Wkrotce moze stac sie wspolwlascicielem Media Service i
   wprowadzic spolke na GPW.

   artykul z dzisiejeszego parkietu...
   • jarecka11 Re: IBS .....reaktywacja 31.07.07, 18:09
    Wszystko jest OK ! i dla czego zapikował w dół na końcówce, może czegoś nie
    wiem ? Pozdrowienia dla Mario!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • misty_zwany_krawcem Re: IBS .....reaktywacja 31.07.07, 20:53
     koledzy, ja wysiadłem dzisiaj.
     Nie analizuje fundamentów bo to z takimi spółkami to nic nigdy nie wiadomo.
     Tylko sama AT.
     Moja analiza mówi mi, że dno czyli 1.70 bedzie przynajmnien jeszcze raz testowane o ile nie zaliczymy 1,50 tym razem.
     Wolałem więc nie ryzykować.
     Wsiąde z powrotem gdyby się to nie sprawdziło....ale to dopiero jak przebijecie 1,92 na close lub jeszcze lepiej np. 2 zł.
  • marshal11 Re: IBS .....reaktywacja 01.08.07, 15:20
   szkoda że ten dzien tak niemiło wyglada...
   moze masz kolego racje ze wyszedles...
   przebic 1.90- nie udało się, wiec lecimy dalej a swiecowo wsparcie teraz to
   1.75 i opor to 1.81 i tyle...
   a niby BBI ma uzdrowic IBS-a ,tak napisano w komunikacie
   narka
  • marshal11 Re: IBS .....reaktywacja 05.08.07, 15:22
   W najbliższym czasie nowa emisja ekcji kierowana do BBI Capital NFI.

   BBI Capital NFI odmieni spółkę

   I&B System Emisja kierowana

   Prawdopodobnym adresatem nowej emisji akcji I&B Systemu są właściciele grupy
   Media Service, zrzeszającej firmy sprzedające gry komputerowe, urządzenia
   biurowe i GPS-y. Podmiot ma już swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej i
   zarządzie I&B Systemu.

   Pomysłodawcą operacji jest BBI Capital NFI, który posiada niewielki pakiet
   akcji giełdowej spółki. Zgodę na emisję do 9 mln akcji muszą jeszcze wyrazić
   akcjonariusze I&B Systemu na walnym zgromadzeniu zwołanym na 22 sierpnia
   • ruski11 Re: IBS .....reaktywacja 07.08.07, 19:04
    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 60 / 2007
    Data sporządzenia: 2007-08-07
    Skrócona nazwa emitenta
    IBSYSTEM
    Temat
    Zawarcie znaczącej umowy
    Podstawa prawna
    Inne uregulowania
    Treść raportu:
    I & B System S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że otrzymała wiadomość od spółki
    zależnej Invar Integracje Sp. z o.o. o zawarciu przez nią umowy z firmą
    Honeywell Sp. z o.o. na wykonanie instalacji teletechnicznych na obiekcie GTC
    Platinum Business Park w Warszawie. Umowa obejmuje wykonanie prac w dwóch budynkach.
    Wartość umowy wynosi 1,85 mln zł brutto.
    Realizacja prac w budynku A ma być zakończona w październiku 2007 roku.


    Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 3 RMF
    Liczba stron: 1
    • radiotrwam IBS - ewakuacja 09.08.07, 19:31
     winogrono.net/_up/5/f/a/9/a/f/2/fa9af2f4cae797b95b7cb43c2a7d79c3.gif

     nie chcę Was straszyć ale sytuacja techniczna robi sie mało ciekawa.
     Trudno liczyć na to że walor wyskoczy ponad ostatni szczyt 2,6 z
     drobnymi.
     teraz co mozna oczekiwać to albo bezposredni zjazd , lub w ,,trochę
     lepszej wersji " wzrost i RGR i wynikający z tej formacji spadek o
     wysokości ok. 1 zł 9 do poziomu 05-0,6 zł)
     • radiotrwam Re: IBS - ewakuacja - poprawiam jeden szczegół 09.08.07, 19:34
      radiotrwam napisał:

      >
      winogrono.net/_up/5/f/a/9/a/f/2/fa9af2f4cae797b95b7cb43c2a7d79c3.gif
      >
      > nie chcę Was straszyć ale sytuacja techniczna robi sie mało
      ciekawa.
      > Trudno liczyć na to że walor wyskoczy ponad ostatni szczyt 2,6 z
      > drobnymi.
      > teraz co mozna oczekiwać to albo bezposredni zjazd , lub
      w ,,trochę
      > lepszej wersji " wzrost i RGR i wynikający z tej formacji spadek o
      > wysokości ok. 1 zł ( do poziomu 05-0,6 zł)
      • ruski11 Re: IBS - ewakuacja - poprawiam jeden szczegół 09.08.07, 20:53
       Jutro wyniki kwartalne i wtedy chyba wiesz gdzie będziesz mógł
       wsadzić takie analizy?
       • radiotrwam Re: IBS - ewakuacja - poprawiam jeden szczegół 09.08.07, 21:25
        :)
        Powodzenia
        • kmani Re: IBS - ewakuacja - poprawiam jeden szczegół 10.08.07, 23:25
         Mario wywołany do tablicy;)...
         Ja wiem, że w tak g...nianych nastrojach nikomu nie chce się pokusić o
         jakąkolwiek analizę spółki, bo i po co gdy niewielkie to chyba ma przełożenie na
         rzeczywistość, ale... czy ktoś może napisać kilka mądrzejszych zdań na temat
         dzisiejszego raportu?.
         Mario...?
         Pozdrawiam.
  • marshal11 Re: IBS .....reaktywacja 13.08.07, 21:18
   Co do dzisiejszej inf. znalazłem taki komentaż ;
   emisja serii O to emisja skierowana do wierzycieli - byla planowana
   w czasie kiedy IBS byl na skraju bankructwa. Teraz sytuacja jest
   zgola odmienna - spolka wychodzi na prosta i pojawil sie inwestor
   strategiczny (BBI). BBI oczywiscie nie pasuje sytuacja z emisja dso
   wierzycieli dlatego ja pewnie storpedowali, wierzycieli zaspokoja
   inna droga, liczba akcji nie zostanie zwiekszona wiec C/WK i C/Z nie
   poleca w kosmos. Jedyna emisja jaka dojdzie do skutku to ta dla BBI -
   seria O po zarejestrowaniu jej przez sad zmniejszyla by % udzial
   BBI w spolce po emisji kierowanej do nich. Teraz akcji jest mniej
   wiec BBI powoli dazy do przejecia IBS.
  • marshal11 Re: IBS .....reaktywacja 13.08.07, 21:21
   a tak na marginesie ,co sie z wami Panowie dzieje, wystraszyła was
   dzisiejsza sesja ?
   przeciez taka dobra ma byc to spółka...
   wiecej wiary...
   (kolega Mario co o tym sadzi)

   Pozdrawiam
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka