Dodaj do ulubionych

Rozbiezności i brak dokumentów

02.07.13, 07:35
Dzień dobry,
Zwracam się z takim zapytaniami odnośnie przetargu, który został przez nas ogłoszony na przebudowę i rozbudowę budynku.

1) Zamawiający zgodnie z siwz wymagał załączenia do oferty Policy oc i opłaconej jej składki. Wykonawca X dołączył do oferty polisę oc i dowód opłacenia składki, z tymże w polisie oc tegoż Wykonawcy wskazany jest termin płatności na raty, w którym opłata 1 raty składki powinna nastąpić do dnia 27.05. 2013 r. W przedłożonym dokumencie dot. opłacenia składki oc wskazany jest termin płatności składki 07.06.2013 r. . Czy w związku z tym należy wystąpić do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień czy to uznać? Czy składka opłacona po terminie, niż wskazane w polisie oc jest skutecznie opłacona czy też nie?

2) Zamawiający zgodnie z siwz z rozdziałem XII pkt 4 wymagał „Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdziale XII pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale XIII pkt 1 ppkt 2) lit. a), lit. b) lit. c) i lit. d) specyfikacji istotnych warunków zamówienia.” . Te dokumenty dot. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, aktualnego odpisu, zaświadczenia ZUS i US. Wykonawca Y przedłożył do oferty wykaz osób tj. kierownika budowy. Ponadto wskazał w tym wykazie, iż jest to zobowiązanie. Załączył dokument o tytule „zobowiązanie do współpracy kierownika budowy”. Wskazał w tym zobowiązaniu, ze będzie pełnił on funkcję kierownika budowy, w razie uzyskania zamówienia przez tą firmę. W związku z tym zobowiązaniem będzie brał udział w realizacji tego zamówienia. Jednakże nie przedłożył żadnych dokumentów dot. kierownika budowy, o których mowa w rozdziale XII pkt 4 siwz. W związku z tym zapisem siwz należy wezwać tegoż Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów odnośnie tej osoby, która będzie pełnia funkcje kierownika budowy czy też nie?

Z góry dziękuje za udzielona pomoc w tym zakresie
Obserwuj wątek
  • kancelariazp.pl Re: Rozbiezności i brak dokumentów 02.07.13, 20:14
   Dzień dobry,
   Ad. 1 Ponieważ chodzi o pierwszą składkę, zastosowanie będzie miał art. 814 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - "Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.". Z kolei § 2 mówi, iż "Jeżeli ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała nie zapłacona składka.".
   Należy zwrócić się do wykonawcy z żądaniem wyjaśnienia, czy umowa ubezpieczenia nadal obowiązuje, pomimo zapłacenia pierwszej składki po terminie oraz co przewidywała umowa ubezpieczenia odnośnie okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela. Należy pamiętać, że jeśli umowa ubezpieczenia nie została wypowiedziana, zapłata składki powoduje, że odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia następnego po zapłaceniu składki.
   Ad. 2 Odnośnie tego przypadku niejasna wydaje się kwestia złożenia pisemnego zobowiązania przez podmiot udostępniający zasoby. To zobowiązanie powinno być podpisane, w tym przypadku przez osobę wskazaną na stanowisko kierownika budowy. W pozostałym zakresie należy wezwać do uzupełnienia brakujących dokumentów.
   • maniutek23stan Re: Rozbiezności i brak dokumentów 02.07.13, 21:19
    To zobowiązanie co jest przedłozone do oferty jest podpisane przez osobe, co ma byc kierownikiem budowy.
    W zwiazku z tym zostanie ten wykonawca wezwany do uzupelnienia dokumentow. Te dokumenty powinny byc tez wystawione nie pozniej niz na dzien skladania ofert, zgodnie z art. 26 ust 3 pzp? Jesli by tych dokumentow nie uzupełnil to podelga wykluczeniuu na podstawie art.. 24.2.4 pzp?
    • kancelariazp.pl Re: Rozbiezności i brak dokumentów 05.07.13, 00:11
     Nie wystawione, tylko potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wyma-gań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.
     Tak, jeśli nie uzupełni, to podlega wykluczeniu.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka