Dodaj do ulubionych

wegański ser kupiłam!

28.10.08, 15:53
tofu zakwaszone bakteriami kefiru. Dam znać, jak się sprawdza w akcji.
Obserwuj wątek
  • brumbak111 Re: wegański ser kupiłam! 28.10.08, 23:06
   znana.jako.ggigus napisała:

   > tofu zakwaszone bakteriami kefiru. Dam znać, jak się sprawdza w akcji.
   ...
   super!
   ja dzis kupiłem tofu ( 300g) nowej na rynku firmy
   nowa firma czyli rynek rośnie
   widac po sklepach że ludzie jedzą coraz więcej sera tofu

   gdy ostatnio byłem na Slowacji okazało się że i tam wybór tofu o różnych
   smakach jest ogromny i taka ciekawostka:
   batonik na bazie siemienia lnu - pyszny
  • snajper55 Re: wegański ser kupiłam! 29.10.08, 13:13
   znana.jako.ggigus napisała:

   > tofu zakwaszone bakteriami kefiru. Dam znać, jak się sprawdza w akcji.

   Czyli kupiłaś tofu, a nie ser. Tak poczynając sobie z nazwami można kupić
   wegańskie żeberka lub wegański ozorek. Trochę mi to przypomina dżem pomarańczowy
   z dyni. ;)

   S.
  • tlenek_wegla Re: wegański ser kupiłam! 30.10.08, 00:22
   twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego,
   ...a mleko sojowe jest bardzo szkodliwe.

   Polecam:

   Wegetarianizm
   Szkodliwosc soi
   Autor: mdyzma 01.08.08, 11:57
   Dodaj do ulubionych Skasujcie
   Odpowiedz cytując Odpowiedz
   Rozpowszechniono niczym nie uzasadniony pogl¹d, ¿e wegetarianizm
   stanowi znacznie zdrowsz¹ dla ludzi opcjê. Aktywiœci przekonuj¹
   ludzi, aby nie jedli produktów pochodzenia zwierzêcego, na rzecz
   jarzyn, ziaren, owoców i roœlin str¹czkowych. Wa¿nym elementem
   takiej diety jest zawsze soja.
   Niewiele osób wspomina o szkodliwym wp³ywie tej roœliny na zdrowie
   cz³owieka. Badania nad szkodliwym wp³ywem diety sojowej prowadzone
   s¹ od przesz³o 30 lat, jednak ich wyniki pomija siê jako niewygodne
   i niezgodne z ogólnie panuj¹cym trendem pro -wegetariañskim. Ze
   wzglêdu na ograniczon¹ objêtoœæ tekstu na forum, swoje racje
   przedstawiê w punktach.

   1. Niedobór wit B12. Witamina niezbêdna do prawid³owego procesu
   dojrzewania erytrocytów. Niedobór prowadzi do anemii, a nawet zgonu.
   U dzieci karmionych przez matki wegetarianki zaobserwowano
   niedokrwistoϾ i zaburzenia neurologiczne.
   cpj.sagepub.com/cgi/content/abstract/26/12/662
   2. Niedobór mikroelementów (¿elaza, miedzi, cynku, manganu,
   selenu). Spowodowane bardzo niskim wspó³czynnikiem wch³aniania.
   Wszystko za sprawa kwasu fitynowego.
   www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1745900
   3. Niedobór witaminy A, D, K i wapnia, które prowadziæ mog¹ do
   gorsze gojenie siê ran, pogorszenie wzroku, niedokrwistoœæ,
   bezp³odnoœæ, zwiêkszonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.
   Niedorozwoju. S¹ to witaminy rozpuszczalne w t³uszczach. Sam beta-
   karoten, obecny w roœlinach witamin¹ A nie jest. tiny.pl/21b1
   4. Soja zawiera znaczne iloœci izoflawonów, które mog¹ przyczyniaæ
   siê do powstania nowotworów hormonozale¿nych . Zwiêkszona konsumpcja
   prowadzi do podwy¿szonego ryzyka zachorowalnoœci na raka piersi.
   Szklanka mleka sojowego potrafi zaburzyæ regularny cykl miesiêczny
   u kobiety.
   tiny.pl/21bl
   5. Sojowe pokarmy dla dzieci i niemowl¹t s¹ szczególnie
   niebezpieczne. Koncentracja izoflawonów we krwi niemowl¹t
   karmionych wy³¹cznie pokarmem na bazie soi mo¿e byæ nawet 22 tys.
   razy wy¿sza ni¿ u dzieci karmionych normalnym mlekiem. Rezultatem
   mo¿e byæ nieprawid³owy rozwój organów p³ciowych i zaburzony okres
   dojrzewania, zarówno na poziomie fizycznym jak i psychicznym.
   tiny.pl/21zs
   tiny.pl/j41z
   6. Sk³ad aminokwasowy soi mo¿e byæ przyczyn¹ niedoboru histydyny i
   fenyloalaniny (szczególnie wa¿ne u dzieci i m³odzie¿y.
   tiny.pl/21zc
   7. Soja (tak samo jak reszta str¹czkowych) zawiera inhibitory
   trypsyny, enzymu odpowiedzialnego za trawienie bia³ek w ¿o³¹dku.
   Testy wykazuj¹, i¿ czêste spo¿ywanie inhibitorów trypsyny powoduje
   powiêkszenie i chroniczne schorzenie trzustki z nowotworem w³¹cznie.
   tiny.pl/21z5
   8. Soja produkuje zwi¹zek nazwany genistyn¹, który upoœledza funkcje
   tarczycy, powoduj¹c nadwagê.
   tiny.pl/21z5
   9. Genistyna odpowiedzialna jest równie¿ za znacznie upoœledzenie
   aktywnoœci plemników, a za tym obni¿enie p³odnoœci u mê¿czyzn.
   10.Mleko sojowe nale¿y do grupy oœmiu najczêœciej uczulaj¹cych
   produktów spo¿ywczych.
   tiny.pl/21z8
   Soja mo¿e mieæ korzystny wp³yw tylko po d³ugotrwa³ej fermentacji. I
   tylko jako produkt przetworzony serwowana by³a kiedyœ w Azji. Soja
   gotowana, tofu, mleczka sojowe wrêcz szkodz¹. Surowa soja jest po
   prostu truj¹ca.

   Zapraszam do dyskusji.

   LITERATURA:

   Vitamin B12 Deficiency Due to a Strictly Vegetarian Diet in
   Adolescence; S. Ashkenazi, R. Weitz, I. Varsano, M. Mimouni;
   Clinical Pediatrics, Vol. 26, No. 12, 662-663 (1987)

   Iron deficiency; Scrimshaw NS; Sci Am. 1991 Oct;265(4):46-52.

   Veganism and osteoporosis: a review of the current literature; Smith
   AM; Int J Nurs Pract. 2006 Oct;12(5):302-6.

   Early life and adult exposure to isoflavones and breast cancer risk;
   Tomar RS, Shiao R; J Environ Sci Health C Environ Carcinog
   Ecotoxicol Rev. 2008
   Apr-Jun;26(2):113-73.

   Phyto-oestrogens in soy-based products--concerns regarding the
   adverse effects on puberty; Lutchman D; S Afr Med J. 2006 Dec;96
   (12):1214, 1216.

   [The effect of vegetarian diet on selected biochemical and blood
   morphology parameters][Article in Polish]; Nazarewicz R; Rocz Panstw
   Zakl Hig. 2007;58(1):23-7.

   Goitrogenic and estrogenic activity of soy isoflavones; Doerge DR,
   Sheehan DM;Environ Health Perspect. 2002 Jun;110 Suppl 3:349-53.

   Soy allergy in perspective; Ballmer-Weber BK, Vieths S; Curr Opin
   Allergy Clin Immunol. 2008 Jun;8(3):270-5.

   • dzioucha_z_lasu Re: wegański ser kupiłam! 30.10.08, 00:49
    Nie przesadzajmy. Ja na przykład jestem bardzo mocno uczulona na
    mleko krowie i zastępuję je właśnie mlekiem sojowym. Nie zauważyłam
    u siebie żadnych wymienionych przez ciebie kataklizmów - ani żadnych
    niedoborów, ani zaburzeń - zwłaszcza po jednej szklance, ROTFL. Moja
    trzustka jest w idealnym stanie, a alergia pokarmowa raczy
    ograniczać się do mleka i truskawek. Może ja jakimś wybrykiem natury
    jestem?
     • dzioucha_z_lasu Re: wegański ser kupiłam! 30.10.08, 01:10
      Coś mi się wydaje, ze gdyby mleko sojowe było tak straszną trucizną,
      nie było by polecane jako substytut mleka krowiego w przypadku
      alergii na nie lub nietolerancji. A z tą szklanką mleka to już w
      ogóle śmiech na sali. Podaj proszę, jaka jest zawartość
      fitoestrogenów w szklance takiego mleka i może poszukaj sobie gdzieś
      na co taka ilość może mieć wpływ :) Powiem ci, dla ułatwienia, że na
      nic. Badania szkodliwości soi były wykonywane na zwierzętach, które
      nie koniecznie reagują tak samo jak ludzie. Głupio się składa, bo
      akurat pisałam pracę z fitohormonów, więc sory, ale twoje rewelacje
      są na poziomie opracowań z Rider Digest i raczej nie padnę na twarz
      przed twoimi " badaniami naukowymi na statystycznie reprezentatywnej
      grupie" :)
      • tlenek_wegla Re: wegański ser kupiłam! 31.10.08, 00:15
       To nie sa moje badania. To sa cytaty z prac z pubmedu.. Wiesz chyba co to?

       > akurat pisałam pracę z fitohormonów

       Coz z tego? Fakt, ze potrafisz skompilowac tekst z dostepnych Ci zrodel nie
       powoduje, ze stalas sie autorytetem w dziedzinie. A argument typu - nie wierze,
       ze tak jest, bo byloby to zbyt okropne jest na poziomie 5-cio latki.

       Oto dowody przeczace Twoim przekonaniom z lasu:


       LITERATURA:

       Vitamin B12 Deficiency Due to a Strictly Vegetarian Diet in
       Adolescence; S. Ashkenazi, R. Weitz, I. Varsano, M. Mimouni;
       Clinical Pediatrics, Vol. 26, No. 12, 662-663 (1987)

       Iron deficiency; Scrimshaw NS; Sci Am. 1991 Oct;265(4):46-52.

       Veganism and osteoporosis: a review of the current literature; Smith
       AM; Int J Nurs Pract. 2006 Oct;12(5):302-6.

       Early life and adult exposure to isoflavones and breast cancer risk;
       Tomar RS, Shiao R; J Environ Sci Health C Environ Carcinog
       Ecotoxicol Rev. 2008
       Apr-Jun;26(2):113-73.

       Phyto-oestrogens in soy-based products--concerns regarding the
       adverse effects on puberty; Lutchman D; S Afr Med J. 2006 Dec;96
       (12):1214, 1216.

       [The effect of vegetarian diet on selected biochemical and blood
       morphology parameters][Article in Polish]; Nazarewicz R; Rocz Panstw
       Zakl Hig. 2007;58(1):23-7.

       Goitrogenic and estrogenic activity of soy isoflavones; Doerge DR,
       Sheehan DM;Environ Health Perspect. 2002 Jun;110 Suppl 3:349-53.

       Soy allergy in perspective; Ballmer-Weber BK, Vieths S; Curr Opin
       Allergy Clin Immunol. 2008 Jun;8(3):270-5.
   • 108108atma Re: wegański ser kupiłam! 31.10.08, 11:45
    Soja i produkty sojowe


    artykuł mgr. Magdaleny Makarewicz-Wujec i dr. n. med. Małgorzaty
    Kozłowskiej-Wojciechowskiej z Instytutu Żywności i Żywienia

    Od kilku lat wzrasta zainteresowanie soją zarówno konsumentów, jak
    i naukowców zajmujących się zdrowotnymi aspektami żywienia. Moda na
    soję sprawia, że na świecie w ciągu roku pojawia się z niej ok. 500
    nowych dań. Możemy kupić już z soi nie tylko kotlety, ale również
    kiełbaski, pasztet, gulasz czy flaki. Stało się tak dlatego, że
    soja zawiera bardzo dużo białka, nawet do 40%, które jest
    wartościowe, a jego skład aminokwasowy jest najbardziej spośród
    produktów roślinnych zbliżony do białka mięsa. Pod względem
    zawartości białka soja przewyższa swoich bliskich krewniaków -
    groch i fasolę.

    Suche ziarna soi są nieco bardziej kaloryczne od ziaren grochu czy
    fasoli: 100 g suchych ziaren soi dostarcza 385 kcal, a grochu i
    fasoli - 290 kcal. Jej dość wysoka kaloryczność wynika z dużej
    zawartości tłuszczu (nawet do 20%). Duża zawartość tłuszczu nie
    obniża jednak wartości odżywczej soi, ponieważ zawiera on duże
    ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Również stosunek
    kwasów jedno- i wielonienasyconych do kwasów nasyconych jest o
    wiele korzystniejszy niż w produktach mięsnych. Kaloryczność
    produktów sojowych zależy w dużym stopniu od receptury ich
    przygotowania i dodanych składników. Pamiętajmy również, że ich
    kaloryczność należałoby właściwie porównywać z kalorycznością
    produktów mięsnych, które często zastępują soję w jadłospisie. W
    tym porównaniu soja zyskuje, zwłaszcza jeżeli przeciwstawimy ją
    wieprzowinie czy tłustej wołowinie.

    Soja dostarcza również witamin i składników mineralnych. Spośród
    witamin na uwagę zasługuje dość duża zawartość witamin z grupy B
    (witamina B1 w ilości 0,690 mg/100 g produktu, B2 - 0,189 mg/100 g
    produktu, a witamina B6 - 0,81 mg/100 g produktu).

    Porcja 100 g suchych nasion soi jest również doskonałym źródłem
    potasu (2132 mg), żelaza (8,9 mg), wapnia (240 mg), magnezu (216
    mg) i fosforu (743 mg).


    Produkty sojowe

    Najbardziej popularne produkty sojowe to mleko sojowe, tofu oraz
    sos sojowy.

    Mleko sojowe jest napojem otrzymanym z namoczonych w wodzie, a
    następnie rozdrobnionych ziaren sojowych. Jest ono bogate w białko
    oraz witaminy z grupy B. Niestety zawiera mniej wapnia i witaminy D
    niż zwykłe mleko krowie.

    Z mleka sojowego w procesie koagulacji (cząsteczki białka łączą się
    w większe skupienia, tworząc skrzep) otrzymuje się serek tofu. Ma
    on łagodny smak, dlatego może być wykorzystywany do przyrządzania
    wielu różnych potraw. Pod wpływem dodanych przypraw może uzyskiwać
    zupełnie odmienny smak. Istnieje kilka gatunków tofu. Dwa
    najbardziej popularne to tofu twarde, nadające się doskonale do
    gotowanych potraw, oraz tofu miękkie, mające śmietankową
    konsystencję.

    Sos sojowy należy do najczęściej na świecie stosowanych przypraw.
    Został sprowadzony do Europy już w XVII w. przez Holendrów.
    Otrzymuje się go w wyniku poddania fermentacji ziaren soi i
    pszenicy. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje: sos chiński o słonym i
    ostrym smaku oraz sos japoński zdecydowanie łagodniejszy i słodszy.


    Dla zdrowia

    Obecnie prowadzi się wiele badań zarówno nad zdrowotnymi zaletami
    produktów sojowych, jak i możliwością ich wykorzystania na szerszą
    skalę jako zamienników mięsa. Niektóre badania wskazują, że soja
    może być jednym z wielu czynników zmniejszających ryzyko
    zachorowania na choroby nowotworowe i miażdżycę. Stwierdzono, że
    może być pomocna w obniżaniu poziomu "złego" cholesterolu frakcji
    LDL, bez jednoczesnego obniżenia "dobrego" cholesterolu frakcji
    HDL. Długotrwałe spożywanie przez osoby z podwyższonym poziomem
    cholesterolu ok. 85 g suchego ziarna soi dziennie może obniżać
    cholesterol całkowity we krwi o ok. 20%. Ochronnie na serce mogą
    również wpływać izoflawony, które prawdopodobnie działają jako
    przeciwutleniacze. Te związki (zwłaszcza jeden z nich - genisteina)
    są być może również odpowiedzialne za działanie przeciwnowotworowe
    soi.

    Ostatnio coraz większą uwagę zwraca się też na korzystne działanie
    białka sojowego w profilaktyce osteoporozy. Białko sojowe w
    porównaniu z białkiem zwierzęcym w znacznie mniejszym stopniu
    powoduje utratę wapnia z moczem. Za takie działanie odpowiedzialny
    jest skład aminokwasowy białka, a konkretnie znacznie mniejsza niż
    w białku zwierzęcym zawartość aminokwasów siarkowych.


    Cechy niekorzystne

    Mimo wszystkich zalet soi nie wolno jednak zapominać o tym, że może
    ona wywołać reakcje alergiczne. Coraz powszechniejsze wprowadzanie
    do żywienia produktów sojowych (na przykład substytutów mleka
    krowiego) wykazało możliwość występowania nietolerancji białek
    sojowych. Objawy nietolerancji obserwowane u dzieci, u których
    zastosowano leczniczo mleko sojowe, to dolegliwości ze strony
    przewodu pokarmowego, takie jak: biegunki, wymioty, gorączka,
    utrata apetytu. Objawy te są podobne do występujących w przypadku
    nietolerancji białek mleka krowiego.

    Soja jak inne warzywa strączkowe zawiera związki należące do
    tioglikozydów, które przy długotrwałym spożyciu mogą przyczyniać
    się do powstania wola tarczycy. Ich działanie wolotwórcze polega na
    blokowaniu wiązania jodu i tworzenia z tyrozyny tyroksyny
    niezbędnej do produkcji hormonów tarczycy. Na szczęście dotyczy to
    przede wszystkim ziaren surowych. Gotowanie zmniejsza zawartość
    tych niekorzystnych substancji o ponad 30%.


    ŻRÓDŁO RESMEDICA
    • 108108atma Re: wegański ser kupiłam! 31.10.08, 12:17
     LUDZIE NIE DAJCIE SIĘ TEMU MĄCIWODZIE "TLENEK WĘGLA"
     MANIPULOWAĆ.WYSTARCZY SIE PRZYJRZEĆ JEGO ARGUMENTOM I WSZYSTKO
     STAJE SIE JASNE. NA PRZYKŁAD PRZYTACZA TU JAKĄŚ LITERATURĘ NA
     TEMAT BRAKÓW WIT.B12,CO Z SOJĄ NIEMA NIC WSPULNEGO...CHYBA ŻE KTOŚ
     ODŻYWIA SIE TYLKO SOJĄ I NIE SPOŻYWA PRODUKTÓW ZAWIERAJACYCH
     WIT.B12...ALE FAKT JEST FAKTEM ŻE SOJA JAKO TAKA Z BRAKIEM WIT.B12
     NIEMA NIC WSPULNEGO.GOŚĆ ROBI DUŻO ZAMIESZANIA I LICZY NA TO ŻE
     NIKT TEGO NIE SPRAWDZI,ALBO SAM JEST TAK ZAKRĘCONY ŻE NIEWIE CO
     ROBI.
     • marouder.eu Nie krzycz! 31.10.08, 12:32
      ...no i ortografii sie naucz!
      "Wspulnego" ci pisze, hehe:))
      Ciekawe jak zapisalby "spoleczenstwo:)?

      108108atma napisał:

      > LUDZIE NIE DAJCIE SIĘ TEMU MĄCIWODZIE "TLENEK WĘGLA"
      > MANIPULOWAĆ.WYSTARCZY SIE PRZYJRZEĆ JEGO ARGUMENTOM I WSZYSTKO
      > STAJE SIE JASNE. NA PRZYKŁAD PRZYTACZA TU JAKĄŚ LITERATURĘ NA
      > TEMAT BRAKÓW WIT.B12,CO Z SOJĄ NIEMA NIC WSPULNEGO...CHYBA ŻE KTOŚ
      > ODŻYWIA SIE TYLKO SOJĄ I NIE SPOŻYWA PRODUKTÓW ZAWIERAJACYCH
      > WIT.B12...ALE FAKT JEST FAKTEM ŻE SOJA JAKO TAKA Z BRAKIEM WIT.B12
      > NIEMA NIC WSPULNEGO.GOŚĆ ROBI DUŻO ZAMIESZANIA I LICZY NA TO ŻE
      > NIKT TEGO NIE SPRAWDZI,ALBO SAM JEST TAK ZAKRĘCONY ŻE NIEWIE CO
      > ROBI.
       • marouder.eu Bzdet! 31.10.08, 13:14
        Bzdety dzialaja ocieplajaco na klimat, jak przekonujaco udowodnil Olek Gore,
        laureat nagrod, a wczesniej wajsprezident Juesej!
        Nie wiedziales, slepa, tumanska komendo?

        108108atma napisał:

        > klasyczny troll
           • 108108atma Re: A chcesz bana? 31.10.08, 15:00
            Etymologia
            Termin "trollowanie" ("trolling") pochodzi od ang. Trolling for
            fish - metoda łowienia ryb na haczyk, błystkę[1], ponieważ
            troll "zarzuca haczyk", poruszając kontrowersyjny temat, często
            niepotrzebnie, aby wywołać kłótnię. Poprzez wsteczną etymologię
            uprawiających trollowanie nazwano trollami (od legendarno-
            baśniowych stworów z mitologii nordyckich).


            Geneza zjawiska
            O ile trolling określany jest obecnie jako zachowanie patologiczne
            i chuligańskie[3], to wywodzi się on z działania podejmowanego w
            usenecie wobec nowych użytkowników, mającego na celu ich
            zdyskredytowanie w oczach uczestników konkretnej grupy dyskusyjnej.
     • tlenek_wegla Re: wegański ser kupiłam! 31.10.08, 12:39
      MOje argumenty sa z Pubmedu. Z publikacji, ktore przeszly csaly proces peer
      review. Twierdzisz, ze cytowane publikacje z soja nie maja nic wspolnego?
      Przeciez nie znasz angielskiego!!!!!! Nie czytales tych publikacji.

      Watpisz w jakosc tych badan? Polecam spedzic 4 lata na zostanie doktorem,
      usamodzielnic sie jako pracownik naukowy, zdobyc pieniadze na badanai i
      udowodnic, ze sie myla publikujac wyniki w miedzynarodowych czasopismach...

      Twoje smieszne twierdzenia, nie bo nie i cytaty z resmedica sa zalosne.

      Moze moja wiedzza wprowadza zamieszanie w idealny i pozbawiony faktow swiat
      wegan/wegetarian, ktorzy wierza w propagande. jestem zdania, ze powinni miec
      dotep do rzetelnych informacji.
     • 108108atma Re: soja działa antynowotworowo 31.10.08, 12:56
      ROLA PRZECIWUTLENIACZY W ZMNIEJSZANIU RYZYKA WYSTĄPIENIA
      NOWOTWORÓW... 5
      aktywnoŚci biologicznej flawanoli naleŻy równieŻ zaliczyĆ działanie
      detoksykacyjne w
      stosunku do kancerogenów, a takIe działanie antynowotworowe i
      antymutagenne.
      DuŻA grupa związków o charakterze antyoksydantów stanowią
      fitoestrogeny [10].
      Należy do nich między innymi lignany, izoflawony, kumestany i
      laktony kwasu
      rezorcylowego. Najbardziej znanymi przedstawicielami tej grupy są
      enterolakton,
      enterodial i kumestrol. Substancje te występują w oleju lnianym,
      lucernie i koniczynie.
      Związki te chronią frakcję LDL przed utlenianiem i tym samym
      zapobiegają
      odkładaniu się blaszki miażdzycowej w ścianach tętnic. Skutkiem
      tego jest obniżanie
      ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Warto jednak zaznaczyć, że w
      odtłuszczonych
      nasionach lnu stwierdzono odwrotny efekt, tj. aktywność utleniającą.
      Następną dużą grupą fitoestrogenów stanowią izoflawony. Występują
      one
      głównie w nasionach roślin strączkowych, w tym w nasionach soi. Do
      najbardziej
      znanych należą genisteina i daidzeina. Aktywność biologiczna
      izoflawonów jest
      bardzo szeroka. Obejmuje ona redukcję zawartości całkowitej
      cholesterolu, a
      szczególnie frakcji LDL cholesterolu. Z uwagi na właściwości
      przeciwutleniajace
      izoflawony chronią LDL przed utlenianiem. Ponadto wykazano, że
      obecność tych
      związków sprzyja zwiększeniu poziomu frakcji HDL cholesterolu.
      Można więc
      stwierdzić, że spożywanie izoflawonów ogranicza zagrożenia
      cholesterolowe i
      zmniejsza ryzyko chorób układu krwionośnego. Obecność izoflawonów
      hamuje także
      angiogenezę w guzach rakowych oraz wspiera apoptozę. Podobnie jak
      inne
      fitoestrogeny, wykazują one duże powinowactwo do receptorów
      ludzkich estrogenów i
      mogą skutecznie konkurować z nimi o dostęp do nich. W ten sposób
      zapobiegają
      inicjacji nowotworów estrogeno-zależnych, jak np. rak piersi lub
      rak prostaty.

      LITERATURA NA KTÓREJ SĄ OPARTE WYPOWIEDZI AUTORA

      [1] Bast A., Haenen G.R.M.M.: The toxicity of antioxidants and
      their metabolites. Environ Toxicol.
      Pharmacol., 2002, 11, 251-258.
      [2] Bravo L.: Polyphenoles: chemistry, dietary sources, metabolism,
      and nutritional significance. Nutr.
      Rev., 1998, 56, 317-333.
      [3] Czeczot H.: Biological activities of flavonoids – a review.
      Pol. J. Food Nutr. Sci., 2000, 9/50, 3-13.
      [4] Diplock A.T., Aggett P.J., Ashwell M., Bornet F., Fern E.B.,
      Roberfriod M.B.: Scientific concepts of
      functional foods in Europe: consensus document. Brit. J. Nutr.,
      1999, 18(supl. 1), 1-27.
      [5] Einspahr J.G., Alberts D.S., Gapstur S.M.: Surrogate end-point
      biomarkers as measure of colon risk
      and their use in cancer chemo-prevention trials. Cancer Epidemiol.
      Biomarkers Prev., 1997, 6, 37-48.
      [6] Ferguson L.R.: Role of plant polyphenoles in genomic stability.
      Mutation Res., 2001, 475, 89-111.
      [7] Frankel E.N., Kanner J., German J.B., Parks E., Kinsella J.:
      Inhibition of oxidation of human lowdensity
      lipoprotein by phenolic substances in red wine. Lancet, 1993, 341,
      454-457.
      [8] Gey K.F.: Ten-years retrospective on the antioxidant hypothesis
      of arteriosclerosis: threshold plasma
      levels of antioxidant micronutrients related to minimum
      cardiovascular risk. J. Nutr. Biochem., 1995,
      6, 206-236.
      [9] Griffith H.R., Moller L., Bartosz G., Bast A., Bertoni-Freddari
      C., Collins A., Cooke M., Coolen S.,
      Haenen G., Hoberg A.M., Loft S., Lunec J. Oliski R., Parry J.,
      Pompella A., Poulsen H., Verhagen
      H., Astley S.B.: Biomarkers. Mol. Aspects Med., 2002, 23(1-3), 101-
      208.
      [10] Knight D.C., Eden J.A.: Phytoestrogens – a short review.
      Maturitas, 1995, 22, 167-175.
      [11] Kris-Etherton P.M., Hecker K.D., Bonanome A., Coval S.M.,
      Binkoski A.E., Hilpert K.F., Griel
      A.E.: Bioactive compounds in foods: their role in the prevention of
      cardiovascular disease and
      cancer. Am. J. Med., 2002, 113, 71-88.
      [12] Nguyen M.L., Schwatz S.J.: Lycopene: chemical and biological
      properties. Food Technol., 1999, 53,
      38-45.
      [13] Niinkoski H., Vikari J., Palmmu T.: Cholesterol-lowering
      effect and sensory properties of sitostanol
      ester margarine in normocholesterolemic adults. Scand J. Nutr.,
      1997, 41, 9-12.
      [14] Oliski R., Gackowski D., Foksiski M., Rozalski R.,
      Roszkowski K., Jaruga P.: Oxidative DNA
      damage: assessment of the role in carcinogenesis, arteriosclerosis,
      and acquired immunodeficiency
      syndrome (1). Free Radic. Biol. Med., 2002, 15, 192-200.
      [15] Ommen van B., Stierum R.: Nutrigenomics: exploiting systems
      biology in the nutrition and health
      arena. Curr. Opiniom Biotechnol., 2002, 13, 517-521.
      [16] Shur Y-J.: Molecular mechanisms of chemo-preventive effects of
      selected dietary and medicinal
      phenolic substances. Mutation Res., 1999, 428, 305-327.
      • tlenek_wegla Re: soja działa antynowotworowo 01.11.08, 01:48
       nie na temat piszesz. TO co jest korzystne w walce z rakiem nie jest takie
       fantastyczne do codziennego spozywania.

       Hej! 5fluorouracyl jest skuteczny w walce z rakiem. Dlaczego nie jemy go codziennie?

       Ja pisze, ze fitoestrogeny zaburzaja normalne funkcjonowanie ukladow
       hormonalnych. Nie o walce z rakiem.


       > fitoestrogeny, wykazują one duże powinowactwo do receptorów
       > ludzkich estrogenów i
       > mogą skutecznie konkurować z nimi o dostęp do nich. W ten sposób
       > zapobiegają

       I to jest wlasnie sedno. Skuteczne w zabijaniu komorek rakowych rownie
       skutecznie zaburza prawidlowe funkcjinowanie zdrowego organizmu.
       Porada na przyszlosc. Zacznij czytac to co wklejasz. Inaczej blaznisz sie i
       piszesz nie na temat.
       • 108108atma Re: soja działa antynowotworowo 03.11.08, 12:05
        tlenek_wegla napisała:

        > nie na temat piszesz. TO co jest korzystne w walce z rakiem nie
        jest takie
        > fantastyczne do codziennego spozywania.
        >
        > Hej! 5fluorouracyl jest skuteczny w walce z rakiem. Dlaczego nie
        jemy go codzie
        > nnie?
        >
        > Ja pisze, ze fitoestrogeny zaburzaja normalne funkcjonowanie
        ukladow
        > hormonalnych. Nie o walce z rakiem.
        >
        >
        > > fitoestrogeny, wykazują one duże powinowactwo do receptorów
        > > ludzkich estrogenów i
        > > mogą skutecznie konkurować z nimi o dostęp do nich. W ten sposób
        > > zapobiegają
        >
        > I to jest wlasnie sedno. Skuteczne w zabijaniu komorek rakowych
        rownie
        > skutecznie zaburza prawidlowe funkcjinowanie zdrowego organizmu.
        > Porada na przyszlosc. Zacznij czytac to co wklejasz. Inaczej
        blaznisz sie i
        > piszesz nie na temat.


        bełkot..po stukroć bełkot        > > fitoestrogeny, wykazują one duże powinowactwo do receptorów
        > > ludzkich estrogenów i
        > > mogą skutecznie konkurować z nimi o dostęp do nich. W ten sposób
        > > zapobiegają
        to że fitoestrogeny wykazują duże powinowactwo do receptorów
        ludzkich estrogenów nie oznacza że po połączeniu się z tymi
        receptorami będą oddziałowywać na te receptory jak prawdziwy ludzki
        estrogen.oddziałowywanie fitoestrogenów jest kilkaset razy mniejsze
        niż oddziałowywanie prawdziwego ludzkiego estrogenu,i o wiele
        korzystniejsze jest by z receptorem estrogenowym łączył sie bardzo
        słabo oddziałowywujący fitoestrogen niż kilkaset razy bardziej
        oddziałowywujący estrogen.
         • dzioucha_z_lasu Re: soja działa antynowotworowo 03.11.08, 13:59
          Szanowny tlenku.. wytłumacz mi jedno - skąd u ciebie taka potrzeba
          zbawiania wegetarian? Co ci do tego, co ludzie jedzą? Jeśli jestes
          przeciwny diecie bezmięsnej - jedz mięso, nikt ci go siłą z talerza
          nie odbierze, nie musisz zmuszać dorosłych ludzi do jedzenia tego co
          ty akurat uważasz za słuszne. Cierpisz za miliony, czy jak? Może
          jakiś lekarz by ci pomógł?
          • tlenek_wegla Re: soja działa antynowotworowo 03.11.08, 14:21
           Odniosłaś błędne wrażenie. Nie jestem przeciwny wegetarianom. Jestem przeciwko
           kłamstwom, które szerzą. kłamstwom, które przedstawiane tutaj na forum mogą stać
           się zrodlem wiedzy dla ludzi nieświadomych.


           Pseudo wiedzy, która może doprowadzić do nieszczęścia.


           Truj się czym chcesz.
           • dzioucha_z_lasu Re: soja działa antynowotworowo 03.11.08, 14:31
            Czyli - krucjata dla dobra ludzkości :-D Jestem pod wrażeniem twojej
            troski. Jakoś nie widziałam cię np. na forum kuchnia, walczącego z
            konserwantami, sztucznymi barwnikami, nadmiarem soli i tłuszczu w
            pożywieniu i takich tam. Tylko wegetarianie zasługują na twoją
            troskę? Czemu tak wybiórczo?
           • 108108atma Re: soja działa antynowotworowo 03.11.08, 17:33
            tlenek_wegla napisała:

            > Odniosłaś błędne wrażenie. Nie jestem przeciwny wegetarianom.
            Jestem przeciwko
            > kłamstwom, które szerzą. kłamstwom, które przedstawiane tutaj na
            forum mogą sta
            > ć
            > się zrodlem wiedzy dla ludzi nieświadomych.
            >
            >
            > Pseudo wiedzy, która może doprowadzić do nieszczęścia.
            >
            >
            > Truj się czym chcesz.


            jak na razie to fakty w tej dyskusji pokazują że to ty kłamiesz i
            manipulujesz.mam nadzieję że "nieświadomi"nie dadzą już się
            podtruwać tlenkiem węgla.
            • tlenek_wegla Re: soja działa antynowotworowo 03.11.08, 17:50
             Lepiej napisz wiecej o receptorach estrogenu, ktore:

             "wykazują duże powinowactwo do receptorów
             ludzkich estrogenów nie oznacza że po połączeniu się z tymi
             receptorami będą oddziałowywać na te receptory jak prawdziwy ludzki
             estrogen.oddziałowywanie fitoestrogenów jest kilkaset razy mniejsze
             niż oddziałowywanie prawdziwego ludzkiego estrogenu,i o wiele
             korzystniejsze jest by z receptorem estrogenowym łączył sie bardzo
             słabo oddziałowywujący fitoestrogen niż kilkaset razy bardziej
             oddziałowywujący estrogen."


             To moze byc Nobel!
            • 108108atma Re: soja działa antynowotworowo 03.11.08, 17:56
             i żeby było jeszcze jaśniej widać manipulację osobnika tlenek wegla

             tlenek węgla napisała;
             4. Soja zawiera znaczne iloœci izoflawonów, które mog¹ przyczyniaæ
             siê do powstania nowotworów hormonozale¿nych . Zwiêkszona konsumpcja
             prowadzi do podwy¿szonego ryzyka zachorowalnoœci na raka piersi.


             108108atma napisał:fitoestrogeny, wykazują one duże powinowactwo do
             receptorów
             ludzkich estrogenów i
             mogą skutecznie konkurować z nimi o dostęp do nich. W ten sposób
             ZAPOBIEGAJĄ
             INICJACJI nowotworów estrogeno-zależnych, jak np. rak piersi lub
             rak prostaty.

             LITERATURA NA KTÓREJ SĄ OPARTE WYPOWIEDZI AUTORA

             [1] Bast A., Haenen G.R.M.M.: The toxicity of antioxidants and
             their metabolites. Environ Toxicol.
             Pharmacol., 2002, 11, 251-258.
             [2] Bravo L.: Polyphenoles: chemistry, dietary sources, metabolism,
             and nutritional significance. Nutr.
             Rev., 1998, 56, 317-333.
             [3] Czeczot H.: Biological activities of flavonoids – a review.
             Pol. J. Food Nutr. Sci., 2000, 9/50, 3-13.
             [4] Diplock A.T., Aggett P.J., Ashwell M., Bornet F., Fern E.B.,
             Roberfriod M.B.: Scientific concepts of
             functional foods in Europe: consensus document. Brit. J. Nutr.,
             1999, 18(supl. 1), 1-27.
             [5] Einspahr J.G., Alberts D.S., Gapstur S.M.: Surrogate end-point
             biomarkers as measure of colon risk
             and their use in cancer chemo-prevention trials. Cancer Epidemiol.
             Biomarkers Prev., 1997, 6, 37-48.
             [6] Ferguson L.R.: Role of plant polyphenoles in genomic stability.
             Mutation Res., 2001, 475, 89-111.
             [7] Frankel E.N., Kanner J., German J.B., Parks E., Kinsella J.:
             Inhibition of oxidation of human lowdensity
             lipoprotein by phenolic substances in red wine. Lancet, 1993, 341,
             454-457.
             [8] Gey K.F.: Ten-years retrospective on the antioxidant hypothesis
             of arteriosclerosis: threshold plasma
             levels of antioxidant micronutrients related to minimum
             cardiovascular risk. J. Nutr. Biochem., 1995,
             6, 206-236.
             [9] Griffith H.R., Moller L., Bartosz G., Bast A., Bertoni-Freddari
             C., Collins A., Cooke M., Coolen S.,
             Haenen G., Hoberg A.M., Loft S., Lunec J. Oliski R., Parry J.,
             Pompella A., Poulsen H., Verhagen
             H., Astley S.B.: Biomarkers. Mol. Aspects Med., 2002, 23(1-3), 101-
             208.
             [10] Knight D.C., Eden J.A.: Phytoestrogens – a short review.
             Maturitas, 1995, 22, 167-175.
             [11] Kris-Etherton P.M., Hecker K.D., Bonanome A., Coval S.M.,
             Binkoski A.E., Hilpert K.F., Griel
             A.E.: Bioactive compounds in foods: their role in the prevention of
             cardiovascular disease and
             cancer. Am. J. Med., 2002, 113, 71-88.
             [12] Nguyen M.L., Schwatz S.J.: Lycopene: chemical and biological
             properties. Food Technol., 1999, 53,
             38-45.
             [13] Niinkoski H., Vikari J., Palmmu T.: Cholesterol-lowering
             effect and sensory properties of sitostanol
             ester margarine in normocholesterolemic adults. Scand J. Nutr.,
             1997, 41, 9-12.
             [14] Oliski R., Gackowski D., Foksiski M., Rozalski R.,
             Roszkowski K., Jaruga P.: Oxidative DNA
             damage: assessment of the role in carcinogenesis, arteriosclerosis,
             and acquired immunodeficiency
             syndrome (1). Free Radic. Biol. Med., 2002, 15, 192-200.
             [15] Ommen van B., Stierum R.: Nutrigenomics: exploiting systems
             biology in the nutrition and health
             arena. Curr. Opiniom Biotechnol., 2002, 13, 517-521.
             [16] Shur Y-J.: Molecular mechanisms of chemo-preventive effects of
             selected dietary and medicinal
             phenolic substances. Mutation Res., 1999, 428, 305-327
             • tlenek_wegla Re: soja działa antynowotworowo 03.11.08, 18:02
              To sie zastanow...
              maja duze powinowadztwo, czy male???

              108108atma napisał:

              108108atma napisał:fitoestrogeny, wykazują one duże powinowactwo do
              > receptorów
              > ludzkich estrogenów i
              > mogą skutecznie konkurować z nimi o dostęp do nich. W ten sposób
              > ZAPOBIEGAJĄ
              > INICJACJI nowotworów estrogeno-zależnych, jak np. rak piersi lub
              > rak prostaty.

              "to że fitoestrogeny wykazują duże powinowactwo do receptorów
              ludzkich estrogenów nie oznacza że po połączeniu się z tymi
              receptorami będą oddziałowywać na te receptory jak prawdziwy ludzki
              estrogen.oddziałowywanie fitoestrogenów jest kilkaset razy mniejsze
              niż oddziałowywanie prawdziwego ludzkiego estrogenu,i o wiele
              korzystniejsze jest by z receptorem estrogenowym łączył sie bardzo
              słabo oddziałowywujący fitoestrogen niż kilkaset razy bardziej
              oddziałowywujący estrogen. "              Zastanow sie co wklejasz....
   • snajper55 Re: wegański ser kupiłam! 31.10.08, 20:48
    figgin1 napisała:

    > Łał, więc teraz zamiast wstydliwie fałszować sery wstrętnymi podróbami sprzedaje
    > się je legalnie weganom :D

    Ser zawierający 0% sera. To tak jak ten serek łososiowy, o którym kiedyś
    pisałem, zawierający 0% łososia. ;) Ale był za to spulchniany azotem. Ten ser
    wegański pewnie jest produkowany z trójchlorotoulenu utwardzanego siarczkiem
    arsenu. Samo zdrowie. Mniam !

    S.
    • dzioucha_z_lasu Re: wegański ser kupiłam! 01.11.08, 22:19
     Trochę się czepiacie. Mi osobiście tofu nie smakuje, ale czemu
     wegetarianie nie mieli by produktu wyglądającego jak ser nazywać
     serem i używać tak jak wszystkojedzący używają sera? Skąd ta nagonka
     na soję - straszliwą truciznę? Czy z powodu jej zabójczych
     właściwości nie powinno wyginąć pół Azji? Trochę rozsądku po obu
     stronach. Ser jak ser - tak sie nazywa i już. Jakoś nie widziałam,
     żeby ktoś sie krzywił na nazwę np. kotleciki z grzybów, kotlety
     jajeczne, a jeśli to soja, to zaraz wielki krzyk. Dajcie spokój,
     ludzie jedzą co uważają i nazywają to jak chcą.
     • emka_waw Re: wegański ser kupiłam! 04.11.08, 11:10
      > ale czemu
      > wegetarianie nie mieli by produktu wyglądającego jak ser nazywać
      > serem i używać tak jak wszystkojedzący używają sera?

      Malutkie kuriozum: kiedyś na tym forum, w dyskusji na temat "smalcu
      wegetariańskiego" wyraziłam pogląd, że w takim razie wystarczy
      ulepić z mielonego mięsa kształ brokuła i zabarwić na zielono -
      skoro wygląda jak brokuł, to jest brokułem!

      Wegetarianie o mało mnie nie zlinczowali :) Niestety działa tu prawo
      Kalego, oni mają prawo do przekłamań (bo to jest przekłamanie), a
      wszystkojedzący nie.

      Zdaje się, że ludy Azji znają tofu, tak samo jak sery. I nie
      spotkałam się nigdy z czymś takim, żeby ktoś z tamtejszych kultur
      tofu nazywał serem. Tofu to jest tofu, a ser to jest ser.

      Dajcie spokój,
      > ludzie jedzą co uważają i nazywają to jak chcą.

      Ktoś reflektuje na brokuły wieprzowe? ;)
      • dzioucha_z_lasu Re: wegański ser kupiłam! 04.11.08, 11:32
       emka_waw napisała:
       > Dajcie spokój,
       > > ludzie jedzą co uważają i nazywają to jak chcą.
       >
       > Ktoś reflektuje na brokuły wieprzowe? ;)

       A ja poproszę, byle dobrze przyprawione. Nazwa "mleko
       sojowe", "mleko ryżowe" albo "mleko kokosowe" też cię tak razi?
       Przecież jak mleko, to od krowy
       • emka_waw Re: wegański ser kupiłam! 05.11.08, 10:45
        > Nazwa "mleko
        > sojowe", "mleko ryżowe" albo "mleko kokosowe" też cię tak razi?
        > Przecież jak mleko, to od krowy

        Razi mnie jedynie nieznajomość rodzimego języka i skłonność do
        samooszukiwania się niektórych ludzi. Dość śmiesznego zresztą. Tak
        się składa, że mam w tej chwili kilku informatyków z Indii na
        kontrakcie, zagadałam do nich w kwestii "tofu" a "ser" i baaardzo
        się zdziwili, że w Polsce ktoś tofu serem nazywa. Tofu to nazwa
        rodzajowa jednego produktu, a ser drugiego.
      • 108108atma Re: wegański ser kupiłam! 04.11.08, 13:19
       nazwy typu pasztet lub ser nie są zarezerwowane dla produktów
       pochodzenia zwierzęcego,tak samo jak określenie "napój"nie jest
       zarezerwowane tylko dla płynów z zawartością
       alkoholu...forma,postać i konsystencja to jedno ,a zawartość i
       pochodzenie składników,to juz całkiem inny temat.mówiąc jeszcze
       krócej i prościej, ta forma,konsystencja i postać(ser,pasztet)nie
       są zarezerwowane tylko dla składników takiego czy innego
       pochodzenia...więc niema sensu na ten temat dalej dyskutować.
       • snajper55 Re: wegański ser kupiłam! 04.11.08, 14:20
        108108atma napisał(a):

        > nazwy typu pasztet lub ser nie są zarezerwowane dla produktów
        > pochodzenia zwierzęcego

        Podobnie jak surówka czy kuskus dla produktów pochodzenia roślinnego ? Można w
        końcu zrobić surówkę z wołowiny (dawna nazwa - tatar) czy kuskus z wieprzowiny
        (dawna nazwa - mielone). Z takiego kuskusu mięsnego można wiele smacznych potraw
        wegetariańskich zrobić. ;)

        S.
       • misiu-1 Re: wegański ser kupiłam! 04.11.08, 14:21
        Ser, podobnie jak pasztet, to nie jest określenie konsystencji (jak napój),
        tylko nazwa produktu pochodzenia zwierzęcego.

        Słownik Język Polskiego PWN:
        "ser «produkt spożywczy w postaci gęstej masy, otrzymywany z mleka»"
        "pasztet 1. «potrawa z kilku gatunków duszonego lub gotowanego mięsa i podrobów,
        które się miele i zapieka»

        Niezwierzęcy może być co najwyżej kotlet:
        "kotlet «bite, mielone lub siekane mięso, czasami także jajka, ziemniaki, soja
        itp., odpowiednio uformowane, smażone na tłuszczu»"
           • snajper55 Re: wegański ser kupiłam! 05.11.08, 11:36
            dzioucha_z_lasu napisała:

            > A czy nazwa MLEKO kokosowe, ŚMIETANKA kokosowa też ci tak
            > przeszkadzają?

            To jest co innego. Te nazwy funkcjonują od dawna i właściwych nazw nie
            zastępują, tak jak słowem ser usiłuje się nazwać tofu. Jednak przede wszystkim
            nazwa ser wegański razi mnie dlatego, że jest to jednak oszustwo. Razi mnie tak
            samo jak szynka z indyka, dżem pomarańczowy z dyni czy masło z rzepaku. Wszystko
            można nazwać serem, szynką czy sałatą, tylko po co ? Czy weganie tak bardzo
            potrzebują móc powiedzieć, że jadają ser, szynkę, kurze udka ale dalej są
            weganami ?

            PS. Jak odróżnić mleko kokosowe (z kokosa) od mleka kokosowego (mleka smakowego) ?

            S.
          • 108108atma Re: wegański ser kupiłam! 05.11.08, 09:57
           snajper55 napisał:

           > znana.jako.ggigus napisała:
           >
           > > mozne tez rozszerzyc istniejace pojecia
           >
           > Na przykład na wieprzowego kalafiora.
           >
           > S.

           w przypadku produktów takich jak kalafior czy wieprzowina chodzi
           przede wszystkim o treść,a w przypadku pasztetu,kotleta czy sera
           chodzi o formę i postać.wieprzowina bez wieprzowiny nie będzie już
           wieprzowiną..kalafior bez kalafiora nie jest już kalafiorem.a
           pasztet,kotlet czy ser mimo że do uzyskania tej formy i postaci
           możemy użyć różnej treści(produktów spożywczych)nadal będą
           pasztetem,serem i kotletem.
           • snajper55 Re: wegański ser kupiłam! 05.11.08, 11:39
            108108atma napisał:

            > w przypadku produktów takich jak kalafior czy wieprzowina chodzi
            > przede wszystkim o treść,a w przypadku pasztetu,kotleta czy sera
            > chodzi o formę i postać.wieprzowina bez wieprzowiny nie będzie już
            > wieprzowiną..kalafior bez kalafiora nie jest już kalafiorem.a
            > pasztet,kotlet czy ser mimo że do uzyskania tej formy i postaci
            > możemy użyć różnej treści(produktów spożywczych)nadal będą
            > pasztetem,serem i kotletem.

            Czyli surówkę (tatara) i kompot (z kury) akceptujesz ?

            S.
           • misiu-1 Re: wegański ser kupiłam! 05.11.08, 11:48
            Jeśli uważasz, że ser to określenie formy, to mam dla ciebie cały dół
            wegańskiego sera. Przeznaczony był, co prawda, na budowę, ale czego się nie robi
            dla potrzebujących.
            Nie musisz dziękować, byle Ci smakowało.
            • misiu-1 Re: wegański ser kupiłam! 05.11.08, 11:52
             O czymś zapomniałem wspomnieć - ów wegański ser ma bardzo cenne właściwości -
             jest wyjątkowo bogaty w wapń. Co więcej - jest wybitnie zasadotwórczy, więc
             jedzony np. z produktami zbożowymi sprzyja zachowaniu równowagi
             kwasowo-zasadowej, tak istotnej w zdrowej diecie.
            • 108108atma Re: wegański ser kupiłam! 10.11.08, 11:28             108108atma napisał;w przypadku produktów takich jak kalafior czy
             wieprzowina chodzi
             przede wszystkim o treść,a w przypadku pasztetu,kotleta czy sera
             chodzi o formę i postać.wieprzowina bez wieprzowiny nie będzie już
             wieprzowiną..kalafior bez kalafiora nie jest już kalafiorem.a
             pasztet,kotlet czy ser mimo że do uzyskania tej formy i postaci
             możemy użyć różnej treści(PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH)nadal będą
             pasztetem,serem i kotletem.


             na co misiu1 odpisał;misiu-1 napisał:

             > Jeśli uważasz, że ser to określenie formy, to mam dla ciebie cały
             dół
             > wegańskiego sera. Przeznaczony był, co prawda, na budowę, ale
             czego się nie rob
             > i
             > dla potrzebujących.
             > Nie musisz dziękować, byle Ci smakowało.

             tak to właśnie misiu1 rozumie słowo pisane.


        • 108108atma Re: wegański ser kupiłam! 04.11.08, 16:27
         > Słownik Język Polskiego PWN:
         > "ser «produkt spożywczy w postaci gęstej masy, otrzymywany z
         mleka»"
         > "pasztet 1. «potrawa z kilku gatunków duszonego lub gotowanego
         mięsa i pod
         > robów,
         > które się miele i zapieka»

         a jakiej definicji oczekujesz w społeczeństwie,gdzie większa część
         je mięso...a takie produkty jak pasztet z soczewicy czy ser tofu są
         wciąż mało znane i powszechne.tym bardziej że definicja była pisana
         prawdopodobnie kilkadzieśiąt lat temu,gdzie takie produkty j.w
         wspomniałem nie były powszechnie znane w krajach zachodnich.ja nie
         widzę tu żadnej przeszkody by definicję rozszerzyć, tak jak stało
         sie to w przypadku kotleta,gdzie na pewno nie od razu była
         uwzgledniona opcja że kotlet może być również sojowy.tak samo jak
         kotlet może być wieprzowy lub sojowy,tak samo pasztet może być
         drobiowy lub z soczewicy..kwestia rozszerzenia definicji.forma i
         postać zostają zachowane.
        • dzioucha_z_lasu Re: wegański ser kupiłam! 05.11.08, 10:51
         A kotlety warzywne jak w takim razie nazwiesz? Albo pasztet
         grzybowy? Poza tym - proszę bardzo:
         pl.wikipedia.org/wiki/Tofu Ser? Ser. Chyba, że wyznajesz
         zasadę większego brata - nikt nas nie przekona, że czarne jest
         czarne, a białe jest białe :)
          • emka_waw Re: wegański ser kupiłam! 05.11.08, 11:27
           W wikipedii każdy może (albo mógł) pisać sobie, co dusza zamarzyła,
           bez oglądania się na fakty. A wedle słownika języka polskiego ser
           jest produktem odzwierzęcym. Jak zmienią słownik, to będziemy dalej
           dyskutować.
            • misiu-1 Re: no skoro wg słownika PWN 05.11.08, 11:40
             znana.jako.ggigus napisała:

             > odpowiednik sera

             Otóż to. Odpowiednik. A margaryna jest to bogaty w tłuszcze odpowiednik masła.
             Wszelako jestem przeciwko temu, żeby pakowano margarynę w takie kostki, jak
             pakuje się masło i pisano na tej substytutce "masło ekstra", co w wykonaniu
             niektórych producentów już się spotyka i słusznie jest uznawane za oszustwo.
             • dzioucha_z_lasu Re: no skoro wg słownika PWN 05.11.08, 11:54
              Czepiacie się prawdę mówiąc jak pijany płotu. To może jeszcze
              zacznijcie walczyć z kawiorem z bakłażana, mlekiem kokosowym,
              mlekiem sojowym, mlekiem ryżowym, pasztetem jarzynowym, kotletami z
              grzybów, flaczkami z boczniaka, czekoladowymi truflami, szynką z
              indyka, kawą zbożową itp. Jak wszystko to wszystko.
              A może po prostu odrobinę rozsądku wykazać i przestać się wygłupiać?
              • misiu-1 Re: no skoro wg słownika PWN 05.11.08, 15:23
               dzioucha_z_lasu napisała:

               > Czepiacie się prawdę mówiąc jak pijany płotu.

               Trudno. Jeśli chcę kupić masło, to to ma być masło, a nie margaryna, jeśli
               czekoladę, to z kakao, a nie z oleju palmowego, a jeśli ser, to ser, a nie wyrób
               seropodobny. Jak chcesz, możesz to nazywać czepianiem się.
               • dzioucha_z_lasu Re: no skoro wg słownika PWN 05.11.08, 15:37
                Na serze tofu jest wyrażnie napisane, że to tofu, a nie np.
                twarożek, albo tylżycki, a małymi literkami że to tofu TYPU
                tylżycki. Nie lubisz, nie kupujesz, nikt tego podstępem do koszyka
                Ci nie wciśnie. Co innego z masłem, masełkiem, mixem maślanym i
                innymi smarowidełkami udającymi masło nawet sposobem pakowania.
               • 108108atma Re: no skoro wg słownika PWN 05.11.08, 15:59
                > Trudno. Jeśli chcę kupić masło, to to ma być masło, a nie
                margaryna, jeśli
                > czekoladę, to z kakao, a nie z oleju palmowego, a jeśli ser, to
                ser, a nie wyró
                > b
                > seropodobny. Jak chcesz, możesz to nazywać czepianiem się.

                spokojnie...spokojnie,bez tych populizmów.nikt nie podrabia serem
                sojowym sera krowiego czy jakiegokolwiek innego...jeśli gdzieś ser
                sojowy jest w sprzedaży,to jasno na nim jest napisane że to jest
                ser sojowy lub tofu.
        • 108108atma Re: wegański ser kupiłam! 05.11.08, 12:29
         > Co do sera, ustaliliśmy już, że według słownika poprawnej
         > polszczyzny jest to produkt odzwierzęcy :)


         zgadza się,więc by nie tworzyć zamieszania ,na produkt z soji o
         którym dyskutujemy ,należałoby mówić ser sojowy(nazwa tofu jest
         nazwą japońską czy tam chińską),by podkreślić jego roślinne
         pochodzenie..a forma i postać tego produktu,jak w przypadku kotleta
         (np.schabowego i sojowego )jest uzasadnieniem by definicję na temat
         sera poszerzyć o właśnie tą opcję.
         • dzioucha_z_lasu Re: wegański ser kupiłam! 05.11.08, 12:33
          " Żadne piski i płacze nie przekonają nas, że białe jest białe, a
          czarne jest czarne!" I tu jeszcze powinno być tupnięcie, ewentualnie
          rzut na podłogę i walenie zaciśniętymi piąstkami. "Za nic nie
          pozwolimy sera tofu nazwać serem tofu bo nie!"
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka