Dodaj do ulubionych

Dominus Iesus

24.04.05, 16:59
Są momenty na tym forum, w których gotuje mi się płyn mózgowo-rdzeniowy. Z
jednej strony złość, z drugiej bezsilność. Na szczęście dzięki naszemu Panu
szybko te uczucia odchodzą i wraca wszystko do porządku. Tak było i tym
razem - Pismo studzi ostry język, więc nie będzie tu polemiki z mojej strony.
Podam tylko parę wypowiedzi dla tych, którzy tematu nie znają jak i dla tych,
którzy czytali go po n-razy od deski do deski.

Wypowiedzi te są oficjalnymi stanowiskami grup setek teologów protestanckich
i nie tylko.
Obserwuj wątek
  • philosophus Stanowisko Kościoła Zielonoświątkowego 24.04.05, 16:59
   DOMINUS IESUS - komentarz Kościoła Zielonoświątkowego do deklaracji Kongregacji
   do Spraw Nauki Wiary Kościoła Rzymsko- Katolickiego

   Jak na ogół wiadomo, początek współczesnego ruchu ekumenicznego jest związany z
   Międzynarodową Konferencją Misyjną w Edynburgu (1910 r.). Jej celem była
   jedność chrześcijańskich wysiłków w celu ewangelizacji świata "w ciągu jednego
   pokolenia". Po 10 latach nastąpiło tzw. przewartościowanie misji. Stwierdzono,
   że jej celem nie powinno być nawrócenie, lecz pomoc wyznawcom innych religii
   odkryć wszystko, co najlepsze w ich własnych tradycjach. Ten pogląd jest nadal
   reprezentowany przez liberalny protestantyzm związany ze Światową Radą
   Kościołów, a także w wielu przypadkach przez rzymski katolicyzm, czego
   jaskrawym przykładem było międzyreligijne spotkanie w Asyżu, którego
   gospodarzem był Jan Paweł II, a również ceremonie buddyjskie swego czasu w
   kościele Św. Marcina w Warszawie. I zdarzało się, że czasem inne religie były
   przez hierarchię rzymskokatolicką życzliwiej traktowane niż np. ewangelikalny
   protestantyzm. Ostatnia rzymskokatolicka deklaracja chce to naprawić. Ale znów
   idzie za daleko ogłaszając denominację rzymskokatolicką (określenie ks. abp.
   Alfonsa Nossola) za jedynozbawczą w chrześcijaństwie i zaprzeczając istnieniu
   wszystkich elementów Kościoła Chrystusowego w protestantyzmie i prawosławiu.

   Przedstawiając więc nasze stanowisko wobec watykańskiej deklaracji Dominus
   Jesus należy stwierdzić, co następuje: Solus Christus? Tak. Sola Roma? Nie.

   ks. Edward Czajko, Kościół Zielonoświątkowy w Polsce
  • philosophus Stanowisko Kościoła Prawosławnego 24.04.05, 17:00
   Komentarz Kościoła Prawosławnego do deklaracji "DOMINUS JESUS"

   Deklaracja Dominus Jesus o jedności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i
   Kościoła została wydana przez Kongregację Nauki i Wiary, aby "ponownie
   przedstawić naukę wiary katolickiej... i wskazać pewne podstawowe problemy...
   oraz odeprzeć określone poglądy błędne i dwuznaczne" (por. § 3) Poza tym w
   Deklaracji sformułowany został negatywny stosunek Kościoła rzymskokatolickiego
   do innych Kościołów i religii. Sprzeciwia się ona pluralizmowi de jure (czyli
   jako zasady) (§ 4), który jest we współczesnym świecie oczywistym. Powstaje
   pytanie, czy Deklaracja pragnie cofnąć do czasów średniowiecza stosunek
   Kościoła rzymskokatolickiego do innych religii? Autorzy starają się
   zaprezentować tezy zawarte w Deklaracji w formie ciągłości dogmatycznej i
   wierności starożytnej ortodoksji, powołując się na Pismo Święte oraz na Ojców
   Kościoła (św. Atanazy Wielki, św. Ireneusz z Lyonu, Św. Justyn, św. Cyprian,
   Św. Leon Wielki) oraz orzeczenia Soborów Powszechnych (Konstantynopol 381,
   Chalcedon 451 ). Należy tu jednak zaznaczyć, że Deklaracja zaczyna się
   znaczącym błędem faktograficznym. Otóż już na wstępie cytując tekst Credo
   Niceo - Konstantynopolskiego (§ 1), z powołaniem się na Sobór
   Konstantynopolitański I, umieszczono w nim Filioque. Tekst soborowy Credo nie
   miał tego późniejszego dodatku, który fałszuje słowa Chrystusa z Ewangelii Św.
   Jana "który od Ojca pochodzi" (15,26), gdyż tekst Credo odwołuje się w tym
   artykule do Pisma Swiętego. Należy też przypomnieć, że zakaz dokonywania zmiany
   w Credo zawarty jest w I kanonie Soboru Konstantynopolskiego I i w 3 kanonie
   Soboru Efeskiego.

   Zawarta w Deklaracji teza o istnieniu jedynie w Kościele rzymskokatolickim
   jedynego Kościoła Chrystusa (§ 4, 16, 17) bazuje na błędnej interpretacji
   terminu "katolicki", który zgodnie z etymologią i tradycją Kościoła
   oznacza "według całości", a nie "powszechny". Znamienne jest to, że Deklaracja
   zawłaszcza określenie "Kościół katolicki" wyłącznie do Kościoła
   rzymskokatolickiego. Kościołami katolickimi są również Kościół prawosławny,
   Kościoły przedchalcedońskie. (W podobny sposób zawłaszczono również
   pojęcie "stolicy apostolskiej" określając nim wyłącznie biskupstwo Rzymu
   podczas gdy oznacza ono każde biskupstwo założone przez Apostoła). Deklaracja
   głosi "historyczną ciągłość - zakorzenioną w sukcesji apostolskiej - jedynie
   pomiędzy Kościołem założonym przez Chrystusa i Kościołem katolickim" (§ 167,
   17). Należy tu podkreślić, że podobna ciągłość historyczna istnieje w Kościele
   prawosławnym i Kościołach przedchalcedońskich ( dyskusyjną pozostaje kwestia,
   czy sukcesja dotyczy osób (§ 16), czy też całego Kościoła). Deklaracja
   ogranicza pełnię prawdy i łaski do Kościoła rzymskokatolickiego.
   Sformułowania "Kościół Chrystusowy pomimo podziału chrześcijan nadal istnieje w
   pełni jedynie w Kościele katolickim" (§ 16), czy też, "istnieje zatem jeden
   Kościół Chrystusowy, który trwa w Kościele katolickim rządzonym przez Następcę
   Piotra i biskupów w łączności z nim" (§ 17), świadczą o tym wyraźnie. Czy ma
   oznaczać, że sakramenty udzielane w Kościele prawosławnym dają jedynie
   cząstkową łaskę? W tych stwierdzeniach Deklaracja odwołuje się do tezy, ze
   Kościół Chrystusowy "trwa w Kościele katolickim rządzonym przez Następcę Piotra
   i przez biskupów w łączności z nim" (§ 17). Kościół prawosławny i Kościoły
   chrześcijańskie odrzucają twierdzenie, że prymat "Biskup Rzymu posiada
   obiektywnie z ustanowienia Bożego i sprawuje go nad całym Kościołem" (§ 17).
   Biskup Rzymu nie sprawował w pierwszym tysiącleciu żadnej jurysdykcji nad
   czterema patriarchatami na Wschodzie (Konstantynopol, Aleksandria, Antiochia,
   Jerozolima), ani też nikt nie uważał biskupa Rzymu za nieomylnego w sprawach
   wiary i moralności Nieomylność przysługiwała jedynie Soborom Powszechnym, o ile
   nastąpiła recepcja ich orzeczeń. Fakty te zmuszają do zastanowienia się nad
   kwestią, czy Kościół rzymskokatolicki posiada pełnię prawdy?Deklaracja powtarza
   tezę Soboru Watykańskiego II (Dekr. Unitatis redintegratio,3), że Kościoły nie
   posiadające wspólnoty z Kościołem rzymskokatolickim "podlegają brakom" (§ 17).

   Misją Kościoła jest zbawienie człowieka przez łaskę (także w sakramentach),
   wiarę i życie godziwe. Jakież więc "braki" występują w Prawosławiu, skoro
   wszystkie te znamiona spełnienia misji są w nim obecne? Jeżeli natomiast
   Deklaracja uważa, że "brakiem" jest nie uznawanie przez
   Prawosławie "katolickiej nauki i prymacie Biskupa Rzymu" ( § 17), czy też
   innych jednostronnie ogłoszonych przez Kościół rzymskokatolicki dogmatów
   opartych o teologię scholastyczną, a nie o consensus Ojców Kościoła, to nie
   tylko nie jest to "brak", ale zachowanie ortodoksyjnej wiary. W tych
   jednostronnych sformułowaniach oraz w obcym tradycji patrystycznej pojęciu ex
   opere operato (§ 21) widać, że Deklaracja jest krokiem do tyłu w porównaniu z
   Soborem Watykańskim II i innymi próbami oczyszczenia teologii
   rzymskokatolickiej ze scholastycznych naleciałości.

   W Deklaracji mamy do czynienia z odwołaniem się przede wszystkim do rzymskiej,
   a nie powszechnej ortodoksji chrześcijańskiej, co być może wynika z samego
   określenia "Kościół rzymskokatolicki", w którym nacisk położony jest właśnie na
   rzymską, a nie ogólnochrześcijańską interpretację prawd wiary. W rozdziale IV
   Deklaracji zatytułowanym Jedyność i jedność Kościoła (§ 17) znajdujemy wiele
   kontrowersyjnych sformułowań dotyczących eklezjologii. Twierdzenie, że "Kościół
   Chrystusowy pomimo podziału chrześcijan nadal istnieje w pełni jedynie w
   Kościele katolickim", natomiast w innych Kościołach są tylko co
   prawda "liczne", ale jedynie "pierwiastki uświęcenia i prawdy" budzi sprzeciw
   nie tylko teologów prawosławnych. Tym bardziej, że Deklaracja podkreśla,
   iż "Liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy" znajdują się w innych Kościołach
   a "ich moc pochodzi z samej łaski i prawdy powierzonej Kościołowi katolickiemu"
   ( § 16). Tak sformułowana eklezjologia sprowadza patrystyczną formułę św.
   Cypriana "extra ecclesiam nulla salus" do zasady "poza Kościołem
   rzymskokatolickim nie ma zbawienia". Ten ekskluzywizm soteriologiczny i
   przedstawione w tym rozdziale rozwiązania wiążą się ze stosowaniem błędnej
   eklezjologii, niezgodnej z eklezjologią Nowego Testamentu, głoszącą istnienie
   Kościołów lokalnych, których wspólnota odbija życie trynitarne samego Boga.

   Eklezjologia Deklaracji, podkreślająca prymat papieża, oznacza zakwestionowanie
   zasady soborowości w życiu Kościoła, która jest wyprowadzana przez
   prawosławnych z współistotności Osób Trójcy Świętej. Obrazuje to 34 kanon
   apostolski: "Biskupi wszelkiego narodu powinni mieć pierwszego wśród nich i
   uznawać go jako głowę; nie mogą nic czynić, co by przewyższało ich władzę, bez
   rozpatrzenia danej sprawy przez niego. Każdy może czynić tylko to co dotyczy
   jego diecezji i miejscowości do niej należących. Ale i pierwszy niech nic nie
   czyni bez rozpatrzenia przez wszystkich. A w ten sposób osiągnięta zostanie
   jednomyślność i będzie sławiony Bóg przez Pana w Duchu Świętym, Ojciec i Syn i
   Duch Święty". Kościół prawosławny również mówi o sobie, że jest "jedynym
   Kościołem Chrystusa". Powołuje się przy tym na fakt nienaruszalnej tradycji,
   którą zachował na przestrzeni wieków. Głosząc prawdę o jedyności Kościoła
   prawosławnego, nie wyrokuje o eklezjologii innych Kościołów. Zapoznając się z
   Deklaracją mimowolnie nasuwają się pytania czy zmieni ona dotychczasowy
   stosunek Kościoła rzymskokatolickiego do dialogu z innymi Kościołami
   chrześcijańskimi i innymi religiami? Jak Kościół rzymskokatolicki pojmuje
   ekumenizm i dialog z innymi chrześcijanami i religiami? Czy Kościół
   rzymskokatolicki uczestnicząc w dialogach pragnął dążyć do jedności, czy też
   pragnął zgodnie z reprezentowaną przez siebie eklezjologią, przyłączyć
   wszystkich do jedności z bi
   • philosophus Stanowisko Kościoła Prawosławnego cd 26.04.05, 14:15
    Uzupełnienie brakującego fragmentu (cały akapit):

    Eklezjologia Deklaracji, podkreślająca prymat papieża, oznacza zakwestionowanie
    zasady soborowości w życiu Kościoła, która jest wyprowadzana przez
    prawosławnych z współistotności Osób Trójcy Świętej. Obrazuje to 34 kanon
    apostolski: "Biskupi wszelkiego narodu powinni mieć pierwszego wśród nich i
    uznawać go jako głowę; nie mogą nic czynić, co by przewyższało ich władzę, bez
    rozpatrzenia danej sprawy przez niego. Każdy może czynić tylko to co dotyczy
    jego diecezji i miejscowości do niej należących. Ale i pierwszy niech nic nie
    czyni bez rozpatrzenia przez wszystkich. A w ten sposób osiągnięta zostanie
    jednomyślność i będzie sławiony Bóg przez Pana w Duchu Świętym, Ojciec i Syn i
    Duch Święty". Kościół prawosławny również mówi o sobie, że jest "jedynym
    Kościołem Chrystusa". Powołuje się przy tym na fakt nienaruszalnej tradycji,
    którą zachował na przestrzeni wieków. Głosząc prawdę o jedyności Kościoła
    prawosławnego, nie wyrokuje o eklezjologii innych Kościołów. Zapoznając się z
    Deklaracją mimowolnie nasuwają się pytania czy zmieni ona dotychczasowy
    stosunek Kościoła rzymskokatolickiego do dialogu z innymi Kościołami
    chrześcijańskimi i innymi religiami? Jak Kościół rzymskokatolicki pojmuje
    ekumenizm i dialog z innymi chrześcijanami i religiami? Czy Kościół
    rzymskokatolicki uczestnicząc w dialogach pragnął dążyć do jedności, czy też
    pragnął zgodnie z reprezentowaną przez siebie eklezjologią, przyłączyć
    wszystkich do jedności z biskupem Rzymu? W sytuacji kiedy ekumenizm i
    bilateralne dialogi teologiczne przeżywają kryzys, Deklaracja Dominus Jesus z
    pewnością nie ułatwi dialogu ekumenicznego na progu trzeciego tysiąclecia
    chrześcijaństwa.

    Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski. 22.IX.2000.
  • philosophus Stanowisko Kościoła Ewangelicko-Augsburkiego 24.04.05, 17:00
   Stanowisko konferencji Biskupów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w
   sprawie deklaracji "DOMINUS IESUS"

   Biskupi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zapoznali się z deklaracją
   Kościoła Rzymskokatolickiego "Dominus Iesus" i stwierdzili, że jest ona
   dokumentem wyrosłym z wewnętrznych problemów Kościoła Rzymskokatolickiego,
   skierowanym przede wszystkim do Jego członków. Tym niemniej z uwagi na
   poruszoną w dokumencie problematykę, wszyscy ludzie dobrej woli, a przede
   wszystkim chrześcijanie Kościołów prowadzących dialog ekumeniczny z Kościołem
   Rzymskokatolickim,mają prawo ustosunkować się do niego.

   Biskupi wyrazili zdziwienie faktem ukazania się deklaracji w roku wielkich
   ekumenicznych nadziei, jakim jest rok jubileuszu 2000-lecia wcielenia się Syna
   Bożego, Jezusa Chrystusa, i wyrazili opinię, iż dokument godzi w dość dobry
   klimat obchodów oraz każe postawić pełne niepokoju pytanie o przyszłość dialogu
   ekumenicznego. Roszczenie sobie prawa jednego z podmiotów dialogu do
   wyłączności w kwestiach tak zasadniczych, jak zbawienie, staje się przedmiotem
   naszej głębokiej troski i modlitwy przyczynnej.

   Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP przypomina, że luteranie byli jednymi z
   prekursorów ruchu ekumenicznego, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Cel
   dialogu widzimy jednak w dążeniu do jedności Kościoła w pojednanej
   różnorodności. Wierząc w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół
   uznajemy, że Kościół Jezusa Chrystusa na ziemi nie jest identyczny z jednym
   tylko Kościołem wyznaniowym. Dotychczasowe wysiłki Jana Pawła II na rzecz
   jedności chrześcijan przyjmujemy z szacunkiem i przekonaniem, że nie jesteśmy
   tylko tymi, których do czasu inni tolerują - gdyż "tolerancja to za mało, cóż
   to za bracia, którzy się jedynie tolerują" - lecz że wspólnie w miłości
   dojrzewamy do przekonania, iż wszyscy jesteśmy jedynie grzesznikami
   usprawiedliwionymi darmo dla zasługi Chrystusa. Z uwagą odnosimy się do
   chrystocentrycznych wypowiedzi o zbawieniu jedynie w Jezusie Chrystusie i o
   pełni objawienia, zawartego w Piśmie Świętym, którym dokument "Dominus Iesus"
   poświęca wiele miejsca.

   Biskupi luterańscy stwierdzają, że bacznie będą przyglądać się pracom powołanej
   wraz z Kościołem Rzymskokatolickim komisji do spraw dialogu w przekonaniu, że
   jej prace toczyć się będą bez obciążeń, w szczerości i prawdzie, przynosząc
   rezultaty, tak bardzo potrzebne nie tylko obydwu stronom, lecz przede wszystkim
   sprawie wspólnego chrześcijańskiego świadectwa wobec świata.

   Warszawa, dn. 7 września 2000 r.
  • philosophus Stanowisko Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego 24.04.05, 17:01
   Oświadczenie Rady Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP w sprawie
   deklaracji "DOMINUS IESUS"

   Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP wyraża swoje zaskoczenie I ubolewanie
   opublikowanym dokumentem Kongregacji Nauki Wiary Kościoła Rzymskokatolickiego
   pt. Dominus Iesus mówiącym o jedności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa
   I Kościoła.

   Dokument ten znacznie odbiega od dotychczasowego nauczania i działań
   ekumenicznych papieża Jana Pawła II. Deklaracja pogarsza atmosferę współpracy
   ekumenicznej, rani nasze chrześcijańskie uczucia, godzi w prawdy wynikające z
   Pisma Świętego. Opublikowana w roku jubileuszowym stoi w sprzeczności z
   dążeniami ekumenicznymi u progu nowego tysiąclecia, nie proponując nic
   konstruktywnego w dziedzinie rozwijania dalszej współpracy ekumenicznej.

   Kościół Ewangelicko-Metodystyczny jest częścią Kościoła powszechnego, którego
   głową jest Chrystus i po partnersku traktuje wszystkie Kościoły, w tym Kościół
   Rzymskokatolicki. Ochrzczeni w Jezusa Chrystusa przynależymy do powszechnego i
   apostolskiego Kościoła.

   Wyznajemy, że Kościoły i Wspólnoty chrześcijańskie przynależą do tego samego
   ciała Chrystusa, jeśli stoją na gruncie Ewangelii. Obce jest nam utożsamianie
   jednej struktury eklezjalnej z Kościołem powszechnym. Wierzymy, że Kościół jako
   społeczność wszystkich prawdziwie wierzących i pozostających pod przywództwem
   Chrystusa jest jednym świętym, powszechnym i apostolskim Kościołem.

   Rada Kościoła Ewangelicko Metodystycznego w RP
  • philosophus Stanowisko Kościoła Zborów Chrystusowych 24.04.05, 17:01
   Komentarz Kościoła Zborów Chrystusowych do deklaracji "DOMINUS IESUS"

   Watykańska Deklaracja Dominus Iesus jest dokumentem, który kolejny raz
   przypomina o napięciu pomiędzy tym, co duchowe - pochodzące od Boga, a tym, co
   człowiecze - ograniczone ludzkimi wyobrażeniami, strukturą (w tym przypadku
   Kościoła rzymskokatolickiego)i niedoskonałością działania, choć zapewne
   wynikającego z pobożnych pobudek.

   Gdy chodzi o kwestię zbawienia człowieka, zawsze trzeba pamiętać, że norma
   zawarta jest w Piśmie Świętym. Na podstawie Pisma chrześcijanie mają jasne
   przesłanie, że: 1) Wszyscy ludzie są równi przed Bogiem Stwórcą i każdemu dane
   jest żyć na ziemi z Jego błogosławieństwem, ...bo słońce jego wschodzi nad
   złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych (Mt. 5,45).
   Z tej równości ludzi wynika równość praw i obowiązków wszystkich żyjących na
   ziemi. Aż tyle i tylko tyle. 2) Jest tylko jeden Bóg i jedna droga zbawienia.
   Poza Chrystusem nie ma zbawienia. I nie jest dopuszczalne, by chrześcijanie -
   kierując się uprzejmością wobec innych przekonań - mogli twierdzić, że inne
   religie mogą być pewną możliwą drogą zbawienia, związaną w jakikolwiek sposób z
   wyznaczoną przez Bożego Syna Jezusa Chrystusa, a "teologia współczesna ma
   badać, czy i w jaki sposób także postacie i pozytywne elementy innych religii
   mieszczą się w Bożym planie zbawczym". 3) W Jezusie Chrystusie dana jest
   każdemu człowiekowi szansa zbawienia. Każdy, kto w Niego wierzy, ma żywot
   wieczny, należy do Chrystusa, a tym samym jest częścią Jego Kościoła (w sensie
   globalnym) i nie ma znaczenia, do jakiej lokalnej wspólnoty wierzących człowiek
   taki należy. Tak uczy Biblia i nie zmieni tego żaden dokument. Gdyby bowiem
   Kościół Jezusa Chrystusa był hierarchiczną strukturą z Piotrem na czele apostoł
   Paweł nie potrzebowałby w swoim nauczaniu używać tak wielu porównań: do
   budowli, do ciała, do rodziny. Wystarczyłoby wskazać tę strukturalną
   organizację. Ale takiej hierarchicznej struktury duchowe Ciało Jezusa Chrystusa
   nigdy nie posiadało. Kościół bowiem należy do rzeczywistości duchowej, która
   przejawia się w człowieczym życiu. Im bliżsi jesteśmy Boga, tym bardziej
   jesteśmy w stanie prezentować światu duchową jedność Kościoła, również tę
   organizacyjno-strukturalną, poprzez to, że okazujemy szacunek i miłość jedni
   drugim. Niestety, podobnie jak lud Boży Starego Testamentu zawiódł w
   prezentowaniu Bożej wielkości, chwały i miłości do świata, tak i my, lud Boży
   Nowego Przymierza, zawodziliśmy i wciąż zawodzimy w okazywaniu światu jedności
   z Naszym Panem, poprzez poddanie się Jego woli, wyrażonej w arcykapłańskiej
   modlitwie: ... aby wszyscy byli jedno, jak Ty Ojcze we mnie, a Ja w tobie...
   (J.17,21).

   Dokument Dominus Iesus nie jest krokiem w stronę takiej jedności, ale też
   rozliczne komentarze o nim nie wiodą w tę stronę. Kolejny raz my,
   chrześcijanie, zawiedliśmy. Modlę się, aby tych kilka zdań nie było dolewaniem
   oliwy do... Ufam, że tym razem Dobry Bóg uchroni nas od sporów, wrzawy i
   niezgody. Dwa tysiące lat wystarczy, chyba jednak czegoś nauczyliśmy się. Ufam,
   że w roku Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa Pan objawi, jak Eliaszowi, w
   cichym powiewie Swoją obecność pośród Swojego ludu.

   W imieniu Sekretariatu Kościoła Zborów Chrystusowych Pastor Bronisław Hury

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka